Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Mzdová oblast rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007“ usnesením Rady MČ Praha 6 č. 11/06 ze dne 29.11.2006 a usnesením Zastupitelstva MČ  Praha 6 č. 15/06 ze dne 15.12.2006. Následně byl  usnesením Rady MČ Praha 6 č. 250/07 ze dne 7.3.2007 potvrzen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 z důvodu organizačních změn v závěru roku 2006, které z časových důvodů nebyly zahrnuty v „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007“.

Odměňování zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídí od 1.1.2007 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění p.p. Do zákoníku práce je včleněna právní úprava mezd, platů a cestovních náhrad, která byla dříve řešena samostatnými zákony. Jednotným právním prováděcím předpisem k tomuto zákonu je od 1.1.2007 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy …   způsob usměrňování prostředků na platy:

-         PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)

Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6.

Podíl činí 25 %  a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25 resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)

-         PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %. 

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení).

Úřad MČ Praha 6 

V průběhu roku 2007 došlo na Úřadě MČ Praha 6 k těmto organizačním změnám, které se projevily nejen v počtu zaměstnanců, ale i v objemu prostředků na platy:

Objem prostředků na platy byl v průběhu roku 2007 zvýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR:

Plnění počtu zaměstnanců 

Ve sledovaném období bylo plnění rozepsaných počtů zaměstnanců za hlavní činnostnásledující - rozepsaných 341 přepočtených osob; skutečnost 328 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; skutečnost k 31.12.2007 - 311 zaměstnanců (fyzický stav). Proti stanovenému objemu chybělo 13 přep. osob, v porovnání se skutečností roku 2006 je zaznamenán nárůst 3 přep. osob.

Ve sledovaném období bylo plnění rozepsaných počtů zaměstnanců za zdaňovanou činnostnásledující :        - rozepsaných 31 přep. osob; skutečnost 26 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; skutečnost k 31.12.2007 - 25 zaměstnanců (fyzický stav). Proti stanovenému objemu chybělo 5 přep. osob, v porovnání se skutečností roku 2006 je zaznamenán vyrovnaný stav.

            Ve sledovaném období došlo ke 39 nástupům a 55 výstupům (z toho 19 ukončení pracovního poměru dohodou, 12 výpovědí s výpovědní dobou, 3 ukončení pracovního poměru ve zkušební době, 8 ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby  a 13 výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost). Nemocnost Úřadu MČ P-6 dosáhla výše 4,03 % (v roce 2006 činila 3,82 %); meziroční nárůst byl způsoben kromě chřipkové epidemie především dlouhodobou nemocí 3 zaměstnanců. Absolutní časový fond za rok 2007 představoval 733.266 hodin, z toho bylo odpracováno 630.108 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 72.074 hodin, ostatní náhrady 1.519  hodin a nemocnost ve výši 29.565 hodin (tj. výše uvedených 4,03 % k celku). 

Čerpání prostředků na platy

Čerpání prostředků na platy za hlavní činnost   bylo v roce 2007 ve výši 101.856 tis. Kč, tj. 93,7 % stanoveného objemu ve výši 108.685 tis. Kč (viz tabulka). V průběhu roku byl objem prostředků na platy navýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR uvedené výše. Současně došlo k převedení části objemu prostředků na platy (1.315 tis. Kč), představující úsporu za neobsazená funkční místa, na odstupné zaměstnancům v souvislosti s realizací I. etapy organizačních změn (vyplacené odstupné není součástí prostředků na platy, patří mezi ostatní platby za provedenou práci, nezkresluje tak průměrný plat). Nárok zaměstnanců na výplatu odstupného činil dle zákoníku práce trojnásobek průměrného výdělku a u některých zaměstnanců, vykonávajících převážně správní činnosti, vznikl též nárok na výplatu dalšího odstupného dle zákona o úřednících územních samosprávných celků a to v závislosti na odpracované době (dvojnásobek, trojnásobek atd.).

Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 26.198,- Kč, tj. 98,4 % plánovaného průměrného platu ve výši  26.615,- Kč. V porovnání s loňskou skutečností (25.406,- Kč) se jedná o 3,1 % nárůst. Meziroční srovnání je však ovlivněno čerpáním mimořádných odměn v roce 2006 v souvislosti s přípravou a konáním parlamentních a komunálních voleb.

S účinností od 1.1.2007 došlo ke zvýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě. Všem zaměstnancům byl přiznán nový platový tarif, současně bylo na základě rozhodnutí vedení ÚMČ přistoupeno ke krácení osobních příplatků tak, aby nárůst platového výměru jednotlivých zaměstnanců činil k 1.1.2007  3 %. K 1.5.2007 byla provedena individuální úprava osobních příplatků zaměstnanců. 

Čerpání  prostředků na platy  za  zdaňovanou činnost  dosáhlo za rok 2007 objemu ve výši 8.097, tj. 86,3 % schváleného objemu prostředků na platy ve výši 9.387 tis. Kč. Část objemu prostředků na platy (175 tis. Kč) byla převedena na výplatu odstupného zaměstnancům v souvislosti s I. etapou organizačních změn . Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 25.952,- Kč, tj. 102,8 % plánovaného průměrného platu. 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost  bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno celkem 1.609 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo vyplaceno 1.432 tis. Kč, představuje nárůst o 12,4 %. Tento stav je odrazem nárůstu požadavků některých odborů ÚMČ na uzavírání dohod mimo pracovní poměr. V roce 2008 bude v souladu s rozhodnutím vedení úřadu upřednostňováno zajištění úkolů nad rámec povinností zaměstnanců formou proplacení přesčasů při jejich splnění, či přiznáním mimořádných odměn. Na dohodách zajišťujících pomocné, úklidové a drobné zahradnické práce ve prospěch MČ Praha 6 bylo vyplaceno celkem 57 tis. Kč z celkového objemu 100 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 1012/07 ze dne 12.12.2007 byla vyplacena odměna bývalému řediteli Bytového podniku, s.p. za provedenou práci vedoucí k ukončení činnosti tohoto podniku bez likvidace a jeho výmazu z obchodního rejstříku. V souvislosti s realizací I. etapy organizačních změn bylo na odstupném zaměstnanců vyplaceno cca 1.313 tis. Kč. Na náhradách mzdy a ušlého výdělku neuvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo v roce 2007 vyplaceno 190 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti ve výši 399 tis. Kč představují dohody o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 (226 tis. Kč) a odstupné vyplacené zaměstnancům odboru správy obecního majetku (173 tis. Kč).

PO Pečovatelská služba

Rada městské části Praha 6 schválila dne 16.5.2007 usnesením č. 443/07 úpravu finančního plánu PO Pečovatelská služba Prahy 6. Tato úprava byla provedena v souvislosti se zrušením činnosti Zařízení pro péči o děti do 3 let k 30.6.2007. Na základě této úpravy byl snížen počet zaměstnanců na 64 přepočtených osob a upraven objem prostředků na platy na celkovou výši 12.213 tis. Kč. Z tohoto důvodu obdrželo 9 zaměstnanců výpověď z pracovního poměru z organizačních změn a zároveň jim byla nabídnuta možnost dalšího zaměstnání na pozici pečovatelka. Tuto nabídku přijala 1 zaměstnankyně, ostatním 8 bylo vyplaceno odstupné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění p.p., ve výši trojnásobku průměrného platu. Usnesením Rady městské části č. 872/08 ze dne 14.11.2007 byla na základě žádosti Pečovatelské služby schválena 2. úprava finančního plánu, kde se v rámci dalšího zefektivnění snížil počet zaměstnanců na 60 přepočtených osob a současně se snížil objem prostředků na platy na celkovou výši 11.450 tis. Kč. 

Plnění počtu zaměstnanců vykázala organizace za rok 2007 na 100 %, tj. 60 přepočtených osob.

Upravený rozpis prostředků na platy  na rok 2007  činil 11.450 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo také 100 %. Průměrný měsíční plat dosáhl ve vykazovaném období 15.903,- Kč. Procento nemocnosti dosažené ve sledovaném období bylo 8,95 % fondu pracovní doby.

Ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 662 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr ve výši 288 tis. Kč a  374 tis. Kč bylo použito na odstupné pro 8 zaměstnanců.

 PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok  2007 plnění počtu zaměstnanců ve výši 57 přepočtených osob, tj. 96 %.

Rada městské části Praha 6 schválila usnesením č. 251/07 ze dne 7.3.2007 zvýšení objemu prostředků na platy na rok 2007 pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných na celkovou výši 17.628 tis. Kč. Ke zvýšení objemu prostředků na platy došlo na základě dopadu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Jedná se o úpravu, kdy došlo k posunu platových tříd u zaměstnanců, kteří jsou zařazeni dle novely katalogu prací (nařízení vlády č. 469/2006 Sb.) jako zdravotnický personál bez odborného dohledu (zdravotní sestry) a pomocný zdravotnický personál (sanitáři). U těchto zaměstnanců, kteří tvoří 81 % z celkového počtu zaměstnanců PO LDN, došlo k navýšení platových tarifů o 12 %.

Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za období 1- 12/2007 dosáhl výše 21.224 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 17.465 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 3.759 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy. S ohledem na finanční možnosti bylo čerpání na úrovni finančního plánu. Průměrný měsíční plat dosáhl za rok 2007  25.534,- Kč.  Nemocnost zaměstnanců je stále na velmi nízké úrovni, pouze 2,1 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 750 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.