Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Rozpočtová opatření ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 za rok 2007

 

Schválený rozpočet příjmů m.č. P-6 na rok 2007

 

1.300.000,0

 

Schválený rozpočet výdajů m.č. P-6 na rok 2007

 

 

1.300.000,0

Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2007

 

0,0

 

#

 

Přesuny v rámci výdajů

Rozpočet příjmů

Rozpočet

výdajů

 

Tabulka 01 – OV ÚMČ Praha 6

 

 

 

5.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na poradenské služby pro odbor výstavby v rámci přípravy výkonu rozhodnutí ve věci plnění nařízených zabezpečovacích prací a nezbytných úprav na pozemku č.parc. 822/1 k.ú. Ruzyně. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

10,0

 

 

121.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Ostatní záležitosti bydlení na úhradu výdajů spojených z nařízením nezbytných stavebních úprav (odstranění provizorní opěrné zdi, nepovolených terénních úprav a provedení opravy železobetonové opěrné zdi, zábradlí a oplocení) z úřední povinnosti na pozemku č. parc. 822/1 u domu č.p. 561 v k.ú. Ruzyně. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.364,4

 

 

 

Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

93.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu reklamního banneru, pořízeného v rámci akce „100 let města Břevnova“.

 

8,8

 

 

182.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na pořízení 30 ks publikací „Stavba roku 1993 – 2007“.

 

30,0

 

 

183.

Přesun z kapitálových do běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, kdy v rámci akce „Podzemní garáže Kafkova – Wuchterlova s náměstíčkem“ dochází ke správnému rozpočtovému zařazení výdajů spojených s připojením k síti PRE.

 

40,0

 

 

239.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na „Ceny v soutěži regulativy území Liboc“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do Fondu rezerv a rozvoje m.č. Praha 6 (dále jen FRR m.č. Praha 6), což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 800,0

240.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na „Obnovu objektů drobné architektury“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.000,0

241.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na akci „Náměstíčko Kafkova x Wuchterlova - sochy“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.500,0

242.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj u akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“, které nebudou v letošním roce vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

2,7

 

 

243.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na úhradu pohoštění v souvislosti s dokončením akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

2,7

 

 

244.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj,  kdy finanční prostředky určené na nákup konzultačních a poradenských služeb pro potřeby OÚR ÚMČ Praha 6, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

20,0

 

 

 

Tabulky 01 a 02 OÚR a ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

89.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova“ ve výši 2.289,6 tis. Kč a v oddílu 37 – Veřejná zeleň na akci „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“ ve výši 572,4 tis. Kč. Zastupitelstvo hl.m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22.3.2007 o ponechání nevyužitých finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2006 i na rok 2007. Vzhledem k tomu, že nevyčerpané finanční prostředky jsou součástí přebytku hospodaření m.č.Praha 6 za rok 2006 bude zdrojem pro finanční krytí Fond rezerv a rozvoje m.č. Praha 6, což se promítne v třídě 8 – Financování. O ponechanou částku bude snížen odvod m.č. Praha 6 při konečném „Finančním vypořádání mezi m.č. Praha 6 a hl.m. Prahou za rok 2006“.

 

 

 

 

 

 

2.862,0

 

Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

13.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na navýšení rozpočtu akce „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“, jedná se o nákup parkového mobiliáře ve výši 182 tis. Kč, stavební práce ve výši 382 tis. Kč a poplatek za trvalé vynětí zemědělské půdy ve výši 1 tis. Kč, které byly zařazeny v rozpočtu na rok 2006 a nebyly vyčerpány. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „Oprava dětského hřiště Střešovická“, která byla naopak skoro celá uskutečněna v roce 2006.

 

565,0

 

 

14.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, v rámci akce „Rehabilitace parkové plochy Královka“, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení herních prvků.

 

1.238,0

 

 

15.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na dokončení akce „Rehabilitace sportoviště a dětského hřiště Úl v Šultysově ulici“, kdy tato akce byla finančně krytá v roce 2006, ale teprve v prosinci byly zahájeny a provedeny stavební práce ve výši 309 tis. Kč. Zdrojem jsou ušetřené finanční prostředky z akcí: „Oprava dětského hřiště Střešovická“ ve výši 1.581 tis. Kč, „Rehabilitace parkové plochy Královka“ ve výši 261 tis. Kč, „Sadové úpravy v ulici Pod Marjánkou“ ve výši 665 tis. Kč a „Realizace květinové výzdoby“ ve výši 1.273 tis. Kč,   které nebudou na realizaci těchto akcí již potřeba.   

 

3.780,0

 

 

38.

Usnesení RMČ Praha 6 č. 247/07 ze dne 7.3.2007 byla schválena "Smlouva o spolupráci při provádění Komplexního úklidu komunikací na uzemí městské části Praha 6" mezi městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hl.m.Prahy. Na jejím základě poskytne m.č. Praha 6 finanční prostředky TSK hl.m. Prahy ve výši 47.782,- Kč na zvýšené mzdové náklady této organizace pro její zaměstnance, kteří se na tomto úklidu podíleli, kdy zdrojem jsou běžné výdaje v oddíle 37 – Veřejná zeleň určené na tuto akci. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu tohoto oddílu převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

 

- 47,8

 

 

 

 

 

 

- 47,8

94.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „ekologických aktivit“ na rok 2007, jejichž přidělení schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č.461/07 ze dne 23.5.2007.

 

50,0

 

 

95.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22.3.2007 o ponechání nevyužitých finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2006 i na rok 2007, na akci „Úprava předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“ ve výši 572,4 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet této akce na rok 2007 byl celý pokryt z prostředků m.č. Praha 6, dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč v oddíle 37 – Veřejná zeleň z kapitálových do běžných výdajů a budou použity na akci „Sadové úpravy v ulici Pod Marjánkou“.

 

500,0

 

 

122.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň a 31 - Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „květinové výzdoby oken směřující na veřejná prostranství“ na rok 2007, jejichž přidělení schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č.607/07 ze dne 27.6.2007.

 

75,5

 

 

184.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu úroků ze složených jistin při výběrových řízeních.

 

2,0

 

 

185.

Přesun z kapitálových do běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu parkového mobiliáře v rámci investiční akce „Revitalizace ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“, ze které byla v letošním roce uskutečněna část před základní školou Dědina.

 

177,0

 

 

186.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddíle 37 – Veřejná zeleň ke kterému dochází z důvodu upřesnění prací v rámci akce „Rehabilitace parku a DH Krocínovská x Vostrovská“.

 

234,0

 

 

187.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 22 – Doprava a 37 – Veřejná zeleň na „Úklid komunikací“ (271 tis. Kč),  „Opravu ulice Na Rozdílu“ (904 tis. Kč), „Údržbu veřejné zeleně na území m.č. Praha 6“ (1.356 tis. Kč) a „Provoz sběrných dvorů“ (1.085 tis. Kč). Zdrojem příjmů je finanční dar od státního podniku Letiště Praha.

 

 

3.616,0

 

3.616,0

 

188.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Uralská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.857,3

 

- 3.857,3

 

189.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulice „Tejnka – H.Malířové“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.688,9

 

- 3.688,9

 

190.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Pod Drinopolem“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.732,1

 

- 3.732,1

191.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Špotzova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.995,0

 

- 3.995,0

192.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Zklidnění dopravy  v ulici Na Pískách“, v jejímž rámci bude v letošním roce provedena výstavba zpomalovacích prahů včetně přisvětlení. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.950,0

 

- 3.950,0

245.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy jednotlivých příjemců grantů v oblasti ekologických aktivit, kteří byli schváleni usnesením RMČ Praha 6 č. 906/07 ze dne 14.11.2007.   

 

50,0

 

 

246.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úklid trvale neudržovaných pozemků s nedořešenými majetkoprávními vztahy. Jedná se o pozemky v ulicích Zličínská, Na Břevnovské pláni, Maratónská, Diskařská, Skokanská, Atletická, Drnovská, Ruzyňská, Vlastina, Na Okraji, Šumberova a Papírenská. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

650,0

 

 

247.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „nákup a zabudování nových herních prvků na vybraná dětská hřiště“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 200,0

248.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „nákup a zabudování drobného parkového mobiliáře“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 558,8

249.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na realizaci „sadových úprav v ulici Pod Marjánkou“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 103,1

250.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „pojistné majetku v evidenci odboru dopravy a životního prostředí“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 60,0

251.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „aktualizaci pasportů veřejné zeleně“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 150,0

252.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „zpracování dokumentací pro potřeby odboru“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 73,8

253.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „zpracování koncepční studie perspektivy uličních stromořadí“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 250,0

254.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „studii obnovy ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 150,0

255.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „rekultivace trávníků“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 149,5

256.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „nákup projektové dokumentace k opravě parku na Flemingově náměstí“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 300,0

257.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „opravu dětského hřiště v ulici Střešovická“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 105,5

258.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „opravu parkové plochy na Starém náměstí v Ruzyni“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 4.000,0

259.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „sadové úpravy v ulici Pod Marjánkou“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 168,4

260.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Úprava předpolí břevnovského kláštera – Brusnice“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 105,0

261.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rehabilitace parkové plochy Královka“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 531,6

262.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 3.000,0

263.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „Centrální park Hanspaulka – Kotlářka“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 700,0

264.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „Obnova parku Ve Struhách“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 700,0

265.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „Revitalizace okolí usedlosti Pernikářka“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 53,6

266.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Nová parková plocha s dětským hřištěm a sportovištěm v ulici V Sedlci“,  které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 875,0

267.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na nákup „velkých herních prvků pro dětská hřiště“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 450,0

377.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rehabilitace ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 40.427,3

387.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na „příspěvek M.č. Praha 6 pro TSK hl.m. Prahy na rozmístění nových odpadkových košů“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 2.000,0

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

30.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o opravu komunikací „Baterie II.“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  20.000,0

 

-  20.000,0

31.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o opravu komunikace „Cukrovarnická“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  30.000,0

 

-  30.000,0

32.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na zabezpečení dopravně – bezpečnostní akce „Dejte přednost životu“, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č.262/07 ze dne 15.3.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.400,0

 

 

39.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o nutné vícepráce akce „Opravy komunikace Nad Šárkou“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.630,6

 

- 1.630,6

40.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Na Zástřelu“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 2.686,5

 

- 2.686,5

41.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na aktualizaci analýzy týkající se dopravy v klidu na území m.č. Praha 6 v souvislosti s postupným zaváděním zón placeného stání jednotlivými městskými částmi. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.428,0

 

 

90.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2005“. Jedná se o opravu komunikací „Baterie I.“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  15.720,7

 

-  15.720,7

96.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Na Kuthence“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.035,2

 

- 3.035,2

97.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Kafkova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.376,1

 

- 1.376,1

98.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Buzulucká“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.404,2

 

- 1.404,2

99.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „U Písecké brány“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.806,1

 

 

- 1.806,1

123.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Nad Šárkou“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.190,4

 

- 3.190,4

 

124.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „K Brusce“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 499,0

 

- 499,0

125.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Na Hanspaulce – obytná zóna“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 284,3

 

- 284,3

126.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Jaselská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 2.647,3

 

- 2.647,3

127.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o ulici „Zemědělská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.380,4

 

- 1.380,4

128.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o lokalitu „náměstí Interbrigády“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.602,8

 

- 1.602,8

129.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na úhradu licence na využití vizuálů v souvislosti s dopravně bezpečnostní kampaní „Dejte přednost životu“.

 

59,5

 

 

162.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o opravu komunikací „Na rozdílu“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  4.705,5

 

-  4.705,5

163.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o opravu komunikací „Krocínovská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  4.986,1

 

-  4.986,1

164.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o opravu komunikací „Na Pernikářce – obytná zóna“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  6.592,2

 

-  6.592,2

165.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o opravu komunikací „Na Viničních horách“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  6.387,0

 

-  6.387,0

166.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava z důvodu správného rozpočtového zařazení finančních prostředků určených na nákup projektových dokumentací pro akci „Chodníkový program“.

 

9.490,0

 

 

167.

Usnesením ZMČ Praha 6 č. 80/07 ze dne 20.4.2007 byly schváleny úpravy rozpočtu # 30 a # 31, které se týkaly realizace „Chodníkového programu“, ulic „Baterie II“ ve výši 20.000 tis. Kč a „Cukrovarnická“ ve výši 30.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že částka vzešlá z výběrového řízení u ulice „Baterie II“ je o 4.674,3 tis. Kč nižší a u ulice „Cukrovarnická“ je dle projektanta upravený předpoklad vyšší, dochází k přesunu v této výši mezi oběma akcemi v rámci běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava.

 

4.674,3

 

 

169.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů městské části Praha 6 na instalaci 4 radarů „Sympatické měření rychlosti DAVID - 1“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 261,8

 

- 261,8

170.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci dopravního značení, přisvětlení přechodů pro chodce a instalaci bezpečnostních povrchů Rocbinda v místech tramvajových ostrůvků v ulicích Evropská a Bělohorská. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.427,3

 

- 1.427,3

180.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program 2007“. Jedná se o opravu komunikace „Cukrovarnická“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  7.024,9

 

-  7.024,9

268.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „pojistné majetku v evidenci odboru dopravy a životního prostředí“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 27,6

269.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „nájemné za pozemek na němž je umístěn nadchod Patočkova“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 0,4

270.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k souvislým opravám komunikací“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.470,1

 

271.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Břevnov II. – památková zóna Tejnka“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 260,0

 

272.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Bělohorská“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.000,0

 

273.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Ruzyňská ulice“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 50,0

 

274.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Zavadilova ulice“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 50,0

 

275.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Baterie I., II.“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 800,0

 

276.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Baterie III.“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 235,0

 

277.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Dejvice, Bubeneč“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 500,0

 

278.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „projektové dokumentace k akci „Chodníkový program – Dejvice II. – okolí náměstíčka Kafkova  - Wuchterlova“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 572,7

 

279.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na realizaci „Chodníkového programu – Hanspaulka“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.524,6

 

280.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce “Zklidnění dopravy v ulici Na Pískách“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 2.050,0

 

281.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na „Grantové řízení na výstavbu garáží“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.000,0

 

282.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti dopravy, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

650,0

 

 

 

378.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na realizaci „Chodníkového programu – Dejvice, Bubeneč“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 5.963,5

 

379.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce “Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 8.000,0

 

388.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na akci „Rocbinda“, které nebudou v letošním roce z důvodu povětrnostních podmínek vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.000,0

389.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava na projektovou dokumentaci a inženýring k akci „Řešení zklidnění dopravy Na pískách“, kdy oproti původním předpokladům bylo ještě letos vydáno stavební povolení (úpravou rozpočtu č. 280 byly vráceny finanční prostředky ve výši 2.050 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

131,5

 

 

 

Tabulky 03 a 04 - OD a OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

88.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na akci „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická“ ve výši 3.000 tis. Kč a v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce objektu“ ve výši 10.000 tis. Kč. Zdrojem je investiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

13.000,0

 

 

13.000,0

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

6.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nájemné za užívání pozemků pod Fakultní MŠ Arabská. Nájemné, které je součástí kupních smluv na tyto pozemky, bylo připraveno k úhradě již v roce 2006, ale zapsání vkladu vlastnického práva bylo provedeno až počátkem roku 2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.441,0

 

 

16.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

56,0

 

 

56,0

33.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na projektové dokumentace k investičním akcí,  realizovaným v roce 2007. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na projektové dokumentace k údržbovým akcím v tomto odvětví.

 

450,0

 

 

34.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“ ve výši 169,5 tis. Kč, „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 352,8 tis. Kč a „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ ve výši 283,5 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

805,8

 

805,8

35.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“. Zdrojem  je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

409,8

 

  409,8

42.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu kotle pro ZŠ Marjánka.

 

250,0

 

 

43.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu závěrečné etapy akce „Rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ ZŠ Marjánka“, která byla zahájena koncem roku 2005. Z důvodu složitého propojení nových a původních jednotek vzduchotechniky si toto vyžádalo jednotlivá měření dle ročních období a následné doregulování. Zdrojem jsou finanční prostředky původně určené na nákup projektových dokumentací k opravám.

 

180,3

 

 

44.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu úhrady doplatku za autorský dozor na akci „ZŠ Dědina – rekonstrukce objektu“, která se uskutečnila v loňském roce.

 

18,0

 

 

45.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu kuchyňských technologií pro MŠ Čínská.

 

45,0

 

 

46.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na vybavení investičního charakteru pro vzorová pracoviště škol (ZŠ a MŠ Červený vrch – učebna fyziky ve výši 115 tis. Kč, ZŠ a MŠ Hanspaulka – multimediální učebna ve výši 69 tis. Kč a ZŠ Petřiny – jih – učebna chemie ve výši 100 tis. Kč).

 

284,0

 

 

47.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kde jsou zařazeny finanční prostředky na dovybavení nábytkem a doplňky po ukončené rekonstrukci ZŠ Dědina. V rámci těchto doplňků byly zařazeny i venkovní žaluzie, které jsou však svým charakterem investiční povahy a proto je nutné je zařadit na příslušnou položku kapitálových výdajů.

 

1.091,5

 

 

48.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky původně určené na nákup projektových dokumentací k opravám budou použity na vlastní realizaci oprav.

 

3.000,0

 

 

49.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 222,5 tis. Kč a  lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou ve výši 21,9 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.

 

 

 

244,4

 

 

 

244,4

50.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akce: „Vymalování a nátěry v prostorách budovy ZŠ Marjánka“ ve výši 450 tis. Kč, „Vymalování a udržovací práce v prostorách budovy ZŠ a MŠ nám. Interbrigády“ ve výši 250 tis. Kč, „Nákup nábytku do tříd a sborovny ZŠ a MŠ T.G.Masaryka“ ve výši 160 tis. Kč, „Vybavení dvou dětských šaten MŠ Čínská„ ve výši 80 tis. Kč, „Vybavení dětským nábytkem MŠ Meziškolská“ ve výši 60 tis. Kč, „Nákup nábytku, zahradních prvků pro děti, úprava zahrady a vybavení tělocvičny MŠ Motýlek“ ve výši 250 tis. Kč a „Nákup dětského nábytku MŠ Šmolíkova“ ve výši 50 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

 

1.300,0

 

1.300,0

51.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nově zařazenou akci „MŠ Waldorfská – modernizace venkovních ploch a sportoviště“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci MŠ Na Okraji – zateplení fasády a otopný systém“, která se letos neuskuteční.

 

1.700,0

 

 

52.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nově zařazenou akci „ZŠ Petřiny - jih – rekonstrukce střechy tělocvičny“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci MŠ Na Okraji – zateplení fasády a otopný systém“, která se letos neuskuteční.

 

1.000,0

 

 

53.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nově zařazenou akci „ZŠ J.A. Komenského – obnovení tříd z ubytoven“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci MŠ Na Okraji – zateplení fasády a otopný systém“, která se letos neuskuteční.

 

2.000,0

 

 

54.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektových dokumentací k akcím na budovách mateřských škol, plánovaných k realizaci v roce 2008“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci MŠ Na Okraji – zateplení fasády a otopný systém“, která se letos neuskuteční.

 

3.850,0

 

 

55.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektových dokumentací k akcím na budovách základní škol, plánovaných k realizaci v roce 2008“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci MŠ Na Okraji – zateplení fasády a otopný systém“, která se letos neuskuteční.

 

2.480,0

 

 

56.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství v rámci grantového „Programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ na „Absolventské práce v 9.ročníku ZŠ“ ve výši 31 tis. Kč, „Šikula a Šikulka“ ve výši 13 tis. Kč, „Handy Dandy“ ve výši 7,7 tis. Kč a „Maths Olympiad“ ve výši 12,5 tis. Kč.  Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

64,2

 

64,2

57.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na financování projektu schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“. Jedná se o zařazení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2006, které byly m.č. Praha 6 zaslány z MHMP, EU a státního rozpočtu. Jelikož tyto nevyčerpané finanční prostředky jsou součástí přebytku hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2006,  bude zdrojem pro finanční krytí Fond rezerv a rozvoje m.č. Praha 6, což se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

806,9

91.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nově zařazenou akci „MŠ Waldorfská – rekonstrukce objektu“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci MŠ Na Okraji – zateplení fasády a otopný systém“ ve zbývající výši 970 tis. Kč, dále na akci „MŠ Volavkova – zateplení střechy, fasády a otopný systém“ ve výši 13.000 tis. Kč, které se obě letos neuskuteční a dále částka ve výši 12.130 tis. Kč z akce „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce objektu“, kde bude investiční část celé akce o tuto částku nižší.

 

26.100,0

 

 

100.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu úhrady doplatků za autorský a stavební dozor u akcí „Rekonstrukce objektu ZŠ B. Juáreze“ ve výši 255,8 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu MŠ Jílkova“ ve výši 71,4 tis. Kč, které se uskutečnily. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací k akcím oprav a údržby na rok 2008, které nebudou v plném rozsahu vyčerpány.

 

255,8

 

 

101.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu úhrady doplatku za autorský a stavební dozor u akce „Rekonstrukce pavilonu a spojovacích chodeb MŠ Motýlek“ , která se uskutečnila v loňském roce. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací k akcím oprav a údržby na rok 2008, které nebudou v plném rozsahu vyčerpány.

 

62,3

 

 

102.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení realizace kabelových rozvodů v rámci vybudování počítačové učebny v ZŠ a MŠ nám. Svobody 2.

 

130,0

 

 

103.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na vybavení vzorového pracoviště pro výuku výtvarné výchovy v ZŠ Petřiny – sever. Zdrojem je odvod z investičních fondů této příspěvkové organizace.

 

 

100,0

 

100,0

104.

Změna účelového znaku v oddíle 31 – Školství v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“, ke které dochází z důvodu změny ve vykazování prostředků Evropské unie.

 

56,0

 

 

105.

Změna účelového znaku v oddíle 31 – Školství v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“ ve výši 169,5 tis. Kč, „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 352,8 tis. Kč a „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ ve výši 283,5 tis. Kč, ke které dochází z důvodu změny ve vykazování prostředků Evropské unie.

 

805,8

 

 

106.

Změna účelového znaku v oddíle 31 – Školství v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“, ke které dochází z důvodu změny ve vykazování prostředků Evropské unie.

 

409,8

 

 

130.

Přesun z mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu úroků z jistot, které jsou skládány uchazeči ve výběrových řízeních.

 

10,0

 

 

131.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy z uspořených finančních prostředků původně určených na příspěvek na provoz jednotlivých organizací ve Školství bude dofinancována rezerva na havárie v budovách základních škol.

 

2.410,0

 

 

132.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy z uspořených finančních prostředků původně určených na příspěvek na provoz jednotlivých organizací ve Školství bude dofinancována akce „Výměna elektro v ZŠ E.Destinnové – Českomalínská“.

 

1.432,0

 

 

133.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – oprava sociálních zařízení“ ve výši 1.860 tis. Kč, kdy zdrojem jsou uspořené finanční prostředky původně určené na příspěvek na provoz jednotlivých organizací ve Školství ve výši 468 tis. Kč a vratka DPH z akcí v odvětví Školství provedených v roce 2006 ve výši 1.392 tis. Kč.

 

 

468,0

 

1.392,0

 

1.392,0

134.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy z uspořených finančních prostředků původně určených na příspěvek na provoz jednotlivých organizací ve Školství na akce v budově ZŠ Červený Vrch „Oprava vstupního schodiště a přilehlé terasy“ ve výši 694 tis. Kč a „Oprava školnického bytu“ ve výši 584,2 tis. Kč.

 

1.278,2

 

 

135.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 240,0 tis. Kč,   lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou ve výši 13,5 tis. Kč a na kuchařku do speciální školní jídelny MŠ Waldorfská ve výši 10,3 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.

 

 

 

263,8

 

 

 

 

 

263,8

136.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akce: „Nákup školních tabulí ZŠ Pod Marjánkou“ ve výši 595 tis. Kč, „Vymalování, obložení sádrokartonem, položení dlažby v prostorách šaten a chodeb a výměna obložení a vymalování tělocvičny ZŠ Petřiny jih“ ve výši 800 tis. Kč,   „Nákup nového mzdového programu ZŠ Petřiny jih“ ve výši 45 tis. Kč a „Změna uspořádání šaten ZŠ a MŠ nám. Interbrigády“ ve výši 180 tis. Kč.

 

 

1.620,0

 

1.620,0

137.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 3470/06 ze dne 17. 5. 2006, kterým byla schválena  „Metodika k nakládání s finančními prostředky investičních fondů škol“. Tato „Metodika“ stanoví, že základní škola, jejíž zůstatek investičního fondu přesahuje 200 tis. Kč, odvede zbývající finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele a o tuto částku se zvýší rozpočet kapitoly Školství a prostředky budou použity na investiční akce, případně akce oprav a údržby. Vzhledem k tomu, že stav investičního fondu ZŠ a MŠ T.G. Masaryka byl vyšší o 225 tis. Kč, byl usnesením RMČ Praha 6 č.632/07 ze dne 18.7.2007 schválen odvod těchto finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele, kde budou využity na financování případných havárií v budovách základních škol.

 

 

225,0

 

225,0

138.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně kooperujících základních škol“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

631,0

 

631,0

139.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů schválených a financovaných v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ pro ZŠ B.Juáreze ve výši 986,6 tis. Kč a „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody ve výši 883,0 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

1.869,6

 

1.869,6

140.

Přesun z mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových  výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy bude z nevyčerpaných finančních prostředků z akce „Oprava sociálních zařízení MŠ“ provedena akce „Vybudování recepce, vybavení parteru a sálu ZŠ Dědina“, kdy tato akce navazuje na ukončenou celkovou rekonstrukci tohoto objektu a po její realizaci bude možné adekvátně využít prostor vestibulu školy, chodeb přiléhajících k atriu a polyfunkčního sálu.

 

1.217,0

 

 

168.

Přesun z kapitálových do běžných výdajů a zvýšení běžných výdajů v oddíle 31 – Školství. Jedná se o akci „Rekonstrukce ZŠ Pod Marjánkou“, kdy dle položkového rozpočtu je její část neinvestiční povahy (přesun finančních prostředků ve výši 15.316 tis. Kč) a dále o dofinancování neinvestiční části této akce ve výši 19.690 tis. Kč. Pro dofinacování jsou zdrojem finanční prostředky z vratky DPH z akcí uskutečněných ve Školství v roce 2006. Vzhledem k tomu, že tato vratka DPH je součástí přebytku rozpočtu m.č. Praha 6 za rok 2006 a byla navržena k zařazení do Fondu rezerv a rozvoje m.č. Praha 6, jsou prostředky tohoto fondu zdrojem krytí. Toto zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“ se promítne ve třídě 8 – Financování.  

 

15.316,0

 

 

 

 

19.690,0

 

 

 

171.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akce: „Výměna podlahové krytiny ZŠ a MŠ Červený Vrch“ ve výši 190 tis. Kč, „Úprava šatních prostor ZŠ J.A.Komenského“ ve výši 100 tis. Kč a „Nákup krytů k topení a okenních mříží MŠ Jílkova“ ve výši 50 tis. Kč.

 

 

340,0

 

   340,0

193.

Přesun mezi jednotlivými akce v rámci běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu rozdílných předpokládaných cen akcí a cen vzešlých z výběrových řízení. Jedná se o akce: „PD k rekonstrukcím MŠ“ ( 338 tis. Kč),  „MŠ Waldorfská – modernizace venkovních ploch“ (-338 tis. Kč), PD k rekonstrukcím ZŠ“ ( 41 tis. Kč), „ZŠ Petřiny jih – rekonstrukce střechy tělocvičny“ (-164 tis. Kč), „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce objektu“ ( 123 tis. Kč), „ZŠ J.A.Komenského – obnovení tříd z ubytoven“ (-812 tis. Kč), „ZŠ Dědina – vybudování recepce a vybavení sálu“ ( 455 tis. Kč), „Havárie v objektech MŠ“ (857 tis. Kč). Chybějící částka ve výši 500 tis. Kč bude pokryta z nevyčerpané části neinvestičního příspěvku pro jednotlivé školy.

 

1.814,0

 

 

194.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází na základě druhé verze ocenění akce „ZŠ Dědina – vybudování recepce a vybavení sálu“. Zdrojem jsou finanční prostředky na vybavení školních jídelen, pojištění budov movitého majetku a z rezervy na havárie v budovách ZŠ, které nebudou v letošním roce vyčerpány.

 

1.195,0

 

 

195.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na dokončení financování akcí „ZŠ B.Juáreze – obnova areálu“ (56 tis. Kč), „MŠ Tychonova – nákup movitého majetku“ (106 tis. Kč) a „MŠ Libocká – opravy hydroizolací objektu“ (643 tis. Kč). Zdrojem jsou především finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací k opravám v roce 2008 (700 tis. Kč), dále pak finanční prostředky na nákup kolků, rezerva na nákup materiál pro MŠ a výdaje na případné soudní spory, u kterých se předpokládá, že nebudou do konce roku již čerpány.

 

805,0

 

 

 

196.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu změny charakteru odměny v rámci akce „Vynikající učitel“ (20 tis. Kč) a dále nedočerpané finanční prostředky na tuto akci ve výši 20 tis. Kč budou převedeny do oprav a havárií v budovách MŠ.

 

40,0

 

 

197.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na akce: „MŠ Juárezova – oprava oplocení školky“ ve výši 600 tis. Kč, „MŠ Jílkova - dovybavení tělocvičny“ ve výši 80 tis. Kč, „MŠ Vokovická – dovybavení tělocvičny“ ve výši 46 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka – topenářské práce“ ve výši 30 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka – krouhač zeleniny do ŠJ“ ve výši 30 tis. Kč, „ZŠ nám. Svobody 2 – ochrana proti ptactvu“ ve výši 60 tis. Kč, „ZŠ nám. Svobody 2 – oprava rozvaděče a anténních rozvodů“ ve výši 30 tis. Kč a „ZŠ Petřiny jih – oprava velké tělocvičny“ ve výši 300 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů příslušných příspěvkových organizací.

 

 

1.176,0

 

1.176,0

198.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 31 – Školství pro ZŠ Dědina na financování nadlimitních učitelů tříd s prvky waldorfské pedagogiky. Příspěvková organizace tuto částku, kterou v roce 2006 nespotřebovala, odvedla v  rámci finančního vypořádání na účet m.č. Praha 6.

 

 

30,3

 

30,3

199.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 110 tis. Kč, na platy pedagogů projektu Montessori ZŠ Na Dlouhém lánu ve výši 100 tis. Kč, na platy pedagogů projektu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny sever ve výši 121 tis. Kč, na asistenta projektu „Začít spolu“ ZŠ a MŠ T.G.Masaryka ve výši 50 tis. Kč a plat kuchařky v lakto-ovo-vegetariánské kuchyni MŠ Waldorfská ve výši 31 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.

 

 

 

412,0

 

 

 

 

 

 

412,0

 

200.

Přesun z kapitálových do běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení části výdajů na akci “Rekonstrukce kotle ZŠ Marjánka“. 

 

2,0

 

 

201.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

559,4

 

559,4

202.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

546,9

 

546,9

 

283.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně kooperujících ZŠ“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

893,4

 

893,4

284.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění zadávacího rozpočtu u akce „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce objektu“.

 

456,2

 

 

285.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění zadávacího rozpočtu u akce „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“.

 

1.763,0

 

 

286.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu upřesnění zadávacího rozpočtu u akce „MŠ Waldorfská - rekonstrukce objektu“.

 

1.668,5

 

 

287.

Přesun z běžných a kapitálových výdajů z oddílu 31 – Školství do oddílu 36 – Bydlení z důvodu doporučení kontrolní skupiny MHMP přiřadit nájemné hrazené v souvislosti s užíváním pozemků Fakultní MŠ ke kupní ceně pozemků.

 

1.440,9

 

 

288.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na příspěvek na provoz pro mateřské školy, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování. Příspěvek nebyl vyčerpán z důvodu změny normativního způsobu rozpisu rozpočtu v lednu 2007.

 

 

 

- 1.435,0

 

289.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na příspěvek na provoz pro základní školy, které nebudou v letošním roce vyčerpány. Příspěvek nebyl vyčerpán z důvodu změny normativního způsobu rozpisu rozpočtu v lednu 2007. Částka ve výši 1.785 tis. Kč bude převedena do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, částka ve výši 263 tis. Kč do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

1.785,0

 

 

- 263,0

 

290.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na realizaci akce „ZŠ Petřiny jih – uzavření prostoru pro uložení komunálního odpadu“. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

110,0

 

 

291.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na realizaci akce „ZŠ Petřiny jih – úprava připojení otopného systému“. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

150,0

 

 

292.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na realizaci akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – oprava střechy“, kdy střecha má odtržené kotvení a je nutné zprůchodnit svod vody. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

50,0

 

 

293.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na realizaci akce „ZŠ T.G.Masaryka – oprava oplocení, střechy a sportoviště, k poškození došlo v průběhu vichřice, kdy spadl strom. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

70,0

 

 

294.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektové dokumentace k akci „ZŠ Červený vrch – dostavba samostatného pavilonu č.2 u stacionáře“. Projektová dokumentace je přípravným krokem k možnosti požádat o dotaci z fondů EU na období 2007 – 2013. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

889,0

 

 

295.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na doplnění herních prvků v souladu s normami EU pro „MŠ Na Dlouhém lánu“, kdy současné herní prvky těmto normám nevyhovují. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

422,0

 

 

296.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na realizaci akce „ZŠ Marjánka – oprava sociálních zařízení“, kdy v těchto prostorách došlo k prosakování vody z prasklého litinového potrubí a otopného systému. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

60,0

 

 

297.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na kamerovou prohlídku a čištění tlakovou vodou dešťové kanalizace v objektech MŠ Čínská a MŠ Bubeníčkova, kdy v obou případech dochází k zatékání do budov z dešťových svodů. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 - Ostatní činnosti.

 

34,0

 

 

390.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

933,5

 

933,5

391.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 180,0 tis. Kč a lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou ve výši 30,0 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol.

 

 

 

210,0

 

 

 

 

210,0

392.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu varného kotle pro MŠ a ZŠ Hanspaulka.

 

150,0

 

 

393.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu autorského dozoru k akci „Recepce, odpočinkové zóny a vybavení sálu v ZŠ Dědina“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

  22,0

 

 

456.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektu schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

909,4

 

 

909,4

 

457.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na integraci žáků pro asistenty pedagoga, další speciální péči a pomůcky. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

1.642,5

 

 

1.642,5

458.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na pořízení průkazů energetické náročnosti budov. Zdrojem je účelově určená neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR poskytnutá prostřednictvím České energetické agentury.

 

 

157,0

 

157,0

 

Tabulka 04 – OKMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

141.

Přesun mezi jednotlivými položkami v oddíle 32 – Školství II., kdy nevyčerpané finanční prostředky, původně určené na kurzy zážitkové pedagogiky pro nové pedagogy, budou použity na nákup propagačních předmětů, výroční zprávy a DVD prezentace akce Ladronka 2007. 

 

39,0

 

 

 

Tabulky 04 a 05 – OŠ a OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

17.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na projekty „Zdravé město Praha 2007“ – I. Program pro školy a školská zařízení ve výši 394 tis. Kč a v oddíle 35 – Zdravotnictví na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 70 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

 

 

464,0

 

 

464,0

 

Tabulka 05 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

107.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na akci „Vybudování AVČ Ladronka – II.etapa“. Zdrojem je investiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, jejíž poskytnutí bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.7/2 ze dne 31.5.2007.

 

 

4.000,0

 

 

4.000,0

381.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova a sport, kdy finanční prostředky určené na akci „AVČ Ladronka – II.etapa“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 15.000,0

 

Tabulka 05 – OKT Praha 6

 

 

 

18.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na dodatečnou úhradu nákladů spojených s očkováním občanů proti chřipce v roce 2006, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 147/07 ze dne 24.1.2007.

 

6,0

 

 

36.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na zařazení akce „Čarodějnice na Ladronce“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akce „Dětský den Prahy 6“ ve výši 300 tis. Kč a „Prodaná nevěsta v Šárce“ ve výši 250 tis. Kč, které nebudou na tyto akce využity.

 

550,0

 

 

58.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na navýšení objemu prostředků na platy na rok 2007 pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných, které schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 251/07 ze dne 7.3.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

645,0

 

 

59.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství, 32 –Vzdělávání a 35 – Zdravotnictví, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Zdravá Šestka“ na rok 2007, jejichž přidělení schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č.72/07 ze dne 16.2.2007.

 

1.200,0

 

 

60.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na zajištění provozu lékařské služby první pomoci, kdy zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.810 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dosud byl provoz v plné výši zajištěn z vlastních finančních prostředků městské části Praha 6, bude o tyto prostředky snížen rozpočet odvětví a navýšena  rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

1.810,0

 

 

 

 

 

1.810,0

145.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle věcně příslušných odborů v oblasti protidrogové prevence (70 tis. Kč) a preventivního očkování seniorů (6 tis. Kč).

 

76,0

 

 

 

207.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na zajištění provozu lékařské služby první pomoci, kdy zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 604 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dosud byl provoz v plné výši zajištěn z vlastních finančních prostředků městské části Praha 6, bude o tyto prostředky snížen rozpočet odvětví a navýšena  rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

604,0

 

 

 

 

604,0

380.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví, kdy finanční prostředky určené na „neinvestiční příspěvek pro PO LDN“ nebudou v letošním roce vyčerpány,jelikož organizace z důvodu navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven upravila svůj finanční plán pro rok 2007, kde příspěvek od zřizovatele snížila o tuto částku. Finanční prostředky budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

- 8.222,0

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

1.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na dávky sociální péče a dávky poskytované v hmotné nouzi na rok 2007. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

34.238,6

 

34.238,6

2.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám na rok 2007. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

53.762,8

 

53.762,8

19.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci, z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v sociální oblasti na rok 2007, kteří byli schváleni usnesením ZMČ Praha 6 č. 69/07 ze dne 16.2.2007.

 

1.140,0

 

 

108.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální péče na poskytnutí příspěvku jeslím nebo podobným zařízením pro děti do 3 let, pokud v tomto zařízení bude umístěno dítě ze sociálně slabé rodiny z m.č. Praha6. Zásady pro poskytnutí příspěvku  schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

250,0

 

 

 

109.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální péče z důvodu snížení neinvestičního příspěvku pro PO Pečovatelská služba, který vyplynul z úpravy finančního plánu této organizace, který schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 443/07 ze dne 16.5.2007. Zároveň dochází ke zvýšení rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.259,0

 

 

144.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální péče, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů v oblasti komunitního plánování.

 

28,0

 

 

 

172.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení na  výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

7.500,0

 

7.500,0

203.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby na úhradu zvýšených výdajů za poštovné za odeslané dávky. Zdrojem ve výši 50 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky tohoto oddílu a částka 50 tis. Kč z rozpočtové rezervy m.č. Praha 6, která je vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

100,0

 

 

204.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám na rok 2007. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

26.737,2

 

26.737,2

205.

Přesun běžných výdajů z oddílu 43 – Sociální služby do oddílu 31 – Školství na poskytnutí finančního příspěvku Speciální mateřské a základní škole Diakonie Českobratrské církve evangelické, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 750/07 ze dne 19.9.2007.

 

20,0

 

 

206.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby na poskytnutí finančního příspěvku pro PO Pečovatelská služba v rámci „grantů“ v oblasti sociálních služeb. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

744,0

 

744,0

298.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na „poskytování příspěvků jeslím nebo podobným zařízením pro děti do 3 let“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6.

 

 

 

- 220,0

394.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci, kdy účelově určené finanční prostředky určené na Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, které nebudou v letošním roce vyčerpány budou použity na Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu, kde se jich v současné době nedostává.

 

300,0

 

 

395.

Snížení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách oprávněným osobám na rok 2007, která je poskytována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O snížení rozhodla Rada hl.m. Prahy svým usnesením č.1889 ze dne 27.11.2007.

 

 

- 5.000,0

 

- 5.000,0

396.

Snížení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, která je poskytována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O snížení rozhodla Rada hl.m. Prahy svým usnesením č.1749 ze dne 13.11.2007.

 

 

- 10.000,0

 

- 10.000,0

459.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb. na rok 2007. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

7.669,0

 

7.669,0

460.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu části příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb. na rok 2007, který nebude pokryt dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a bude zohledněn v rámci Finančního vypořádání M.č. Praha 6 se Státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.000,0

 

 

 

Tabulka 05 – OS ÚMČ Praha 6

 

 

 

110.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v rámci „Sociální fondu zaměstnavatele“ v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na nákup drobného vybavení a dvou lednic pro RVZ Živohošť.

 

40,0

 

 

142.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na pořízení katamaránu pro využití na RVZ Živohošť. Zdrojem je zůstatek „Sociálního fondu zaměstnavatele“ z minulých let. Zapojení zůstatku tohoto fondu se též promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

119,0

143.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v rámci „Sociálního fondu zaměstnavatele“ v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na pořízení drobného vybavení pro RVZ Živohošť.   

 

40,0

 

 

 

Tabulka 05 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

146.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví z důvodu upřesnění výdajů v rámci komunitního programu „Zdravá Šestka“.

 

28,0

 

 

299.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce, kdy finanční prostředky určené na úklid pozemků prováděný klienty Armády spásy, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 500,0

397.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce, kdy finanční prostředky určené na čerpání dohod mimo pracovní poměr v této oblasti nebudou v letošním roce zcela vyčerpány a budou přesunuty do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

250,0

 

 

461.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na financování činností v procesu komunitního plánování. Zdrojem je neinvestiční účelově určená dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

30,0

 

30,0

 

Tabulka 06 – KMČ ÚMČ Praha 6

 

 

 

7.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 –Kultura na výdaje související s nákupem vánočního osvětlení v Břevnově, kdy se jedná o pronájem kabelového vedení, stožárového osvětlení, spotřebu elektrické energie jak za vánoce 2006, tak i pro rok 2007, jelikož tyto výdaje nejsou zařazeny ve schváleném rozpočtu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

800,0

 

 

8.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34  - Tělovýchova a zájmová činnost na úhradu příspěvku pro občanské sdružení Bicykle Help (schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č.591/06 ze dne 10.3.2006) ve výši 30 tis. Kč, kdy tento finanční příspěvek měl být proplacen již v roce 2006, ale díky administrativním chybám se tak nestalo. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnost.

 

30,0

 

 

20.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu pojištění kluziště v rámci akce  „Vánoce 2006“. Rozpočet KMČ s tímto doplatkem počítal, pouze byl zařazen na nesprávné rozpočtové položce.

 

11,0

 

 

62.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na odvod finančních prostředků MHMP z poskytnutých grantů v roce 2006 na akce „Břevnovských 10 mil“ a „Memoriál J. Doležala“, jelikož nebyla dodržena 40 % finanční spoluúčast žadatele. Zdrojem je rezerva odvětví 34 – Tělovýchova.

 

 

-2,2

 

 

 

-2,2

63.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu poměrné části za KMČ ÚMČ Praha 6 pojistného za majetek svěřený m.č. Praha 6.

 

10,5

 

 

64.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na nákup pohlednic v rámci oslav 100 let města Břevnova, jelikož o nákupu i prodeji pohlednic bude účtováno v „Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“.

 

150,0

 

 

65.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí příspěvku na dokončení rekonstrukce fary Římskokatolické farnosti u kostela sv. Matěje, který má investiční povahu a jeho poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 105/07 ze dne 20.4.2007.

 

179,0

 

 

66.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Volnočasových aktivit“ na rok 2007, jejichž přidělení schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č.71/07 ze dne 16.2.2007.

 

3.453,0

 

 

111.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Sdělovací prostředky, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Podpora lokálních periodik“ pro rok 2007, jejichž přidělení schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č.297/07 ze dne 21.3.2007.

 

135,0

 

 

112.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku Městské knihovně v Praze, pobočce Dejvice, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 104/07 ze dne 20.4.2007.

 

350,0

 

 

113.

Přesun z běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura do oddílu 31 – Školství na poskytnutí finančního příspěvku MŠ Bubeníčkova na projekt „1.petřinská olympiáda mateřských škol“. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 448/07 ze dne 16.5.2007

 

26,0

 

 

114.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí příslušné části víceletého grantu pro Domov sv. Rodiny ve výši 22 tis. Kč, schváleného usnesením ZMČ Praha 6 č.591/06 ze dne 10.3.2006, finančního příspěvku pro Písecká brána s.r.o. na projekt „Brána divadelní“, schválený usnesením RMČ Praha 6 č. 517/07 ze dne 30.5.2007 a z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti „Volnočasových aktivit“ve výši 8 tis. Kč.

 

80,0

 

 

148.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu upřesnění právní formy příjemce grantu v této oblasti, jímž je SK Aritma Praha, jejímuž oddílu minižákyň basketbalu byla schválen příspěvek usnesením ZMČ Praha 6 č. 149/07 ze dne 22.6.2007.

 

25,0

 

 

149.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, u akce „Sportovní setkání vozíčkářů“, která  bude uspořádána v AVČ Ladronka, kde je očekáván větší zájem veřejnosti a z důvodu větší atraktivnosti budou místo občerstvení uhrazeny různé atrakce pro rodiny s dětmi.

 

15,0

 

 

173.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu změny formy technického zajištění sportovního závodu Pražská 50.

 

11,0

 

 

174.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení finančních příspěvků pro FK Dukla Praha ve výši 25 tis. Kč, který byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č. 729/07 ze dne 5.9.2007 a pro OS atletiky vozíčkářů, na Český pohár v atletice vozíčkářů ve výši 15 tis. Kč, který byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č.728/07 ze dne 5.9.2007

 

40,0

 

 

175.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu nákupu speciálního papíru na tisk blahopřání pro novorozence a vybavení obřadní síně drobným materiálem.

 

40,0

 

 

176.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na finanční pokrytí části příspěvku pro Posádkovou hudbu Praha, který byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č.639/07 ze dne 18.7.2007 v celkové výši 30 tis. Kč.

 

1,0

 

 

208.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství, 33 – Kultura a 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů v souvislosti s poskytnutím finančních příspěvků pro Novou školu o.p.s. na projekt Etnovečer ve výši 20 tis. Kč (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.832/07 ze dne 17.10.2007), Dejvické divadlo o.p.s. na multimediální nosič DD 07 ve výši 50 tis. Kč (schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č.197/07 ze dne 21.9.2007) a ZŠ a MŠ Červený vrch na projekt "Zajímavé a inspirativní výtvarné techniky" ve výši 50 tis. Kč (schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č.196/07 ze dne 21.9.2007).

 

120,0

 

 

209.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Církve na poskytnutí finančního příspěvku Břevnovskému klášteru na nákup dokumentací nutných k podání žádosti o financování projektů z fondů Evropské unie v souvislosti s akcí „Revitalizace zahrad břevnovského kláštera“, v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 156/07 ze dne 21.9.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.500,0

 

 

210.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 - Tělovýchova z důvodu upřesnění jednotlivých výdajů na akci „Ladronka den sportu“ ve výši 68,5 tis. Kč. Dále dochází k navýšení rozpočtu běžných výdajů tohoto oddílu na tuto akci o částku 138,5 tis. Kč, kdy zdrojem jsou finanční prostředky z oddílu 33 – Kultura, které byly určeny na akce „Divoký Šárka“ (100 tis. Kč) a „Propagaci kulturních akcí“ (38,5 tis. Kč) a nebudou již čerpány.

 

207,0

 

 

211.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu poměrné části pojistného za majetek, který je spravován odborem kanceláře m.č. Praha 6.

 

4,5

 

 

300.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na úhradu části ztráty z provozu Sportovního areálu Hanspaulka za období leden až květen 2007.

 

200,0

 

 

301.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na úhradu části ztráty z provozu Sportovního areálu Hanspaulka za období leden až květen 2007 ve výši 609 tis.Kč. Celková ztráta z provozu tohoto objektu pak za výše uvedené období činí 809 tis. Kč.  Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

609,0

 

 

302.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na úhradu potisku dresů, reklamních banerů a podlahového loga o.s. Tatran Střešovice.

 

200,0

 

 

303.

Snížení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 21 – Cestovní ruch, kdy finanční prostředky určené na dobudování „Orientačního systému“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

3.076,0

 

 

304.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na granty v oblasti volnočasových aktivit, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

269,0

 

 

305.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na granty v oblasti podpory lokálních periodik, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

35,0

 

 

306.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na uspořádání „České mše vánoční Jana Jakuba Ryby“ v prostorách Písecké brány, kdy v souvislosti s touto akcí zde bude umístěn vánoční strom a instalováno vánoční osvětlení na šest stromů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.400,0

 

 

 

307.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na uspořádání adventních koncertů v prostorách Písecké brány. Akce má populárně naučnou formou připomenout tradici českých vánoc v celém vánočním období. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.000,0

 

 

 

308.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu zvýšených provozních nákladů souvisejících se slavnostním vánočním osvětlením v Břevnově. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

945,0

 

 

 

309.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy rezerva finanční prostředků určených na nákup materiálu souvisejícího s pořádáním kulturních akcí, která nebude v letošním roce vyčerpána, bude převedena do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4,5

 

 

310.

Zvýšení běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu faktury za exekuci vůči firmě MIS music s.r.o., kdy se pohledávka týkala zrušené příspěvkové organizace Dejvické divadlo. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4,5

 

 

311.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy v rámci akce „Vánoce Prahy 6“ dochází k upřesnění a následně správnému rozpočtovému zařazení jednotlivých výdajů.

 

528,5

 

 

312.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy rezerva výdajů na pořádání kulturních akcí nebude vyčerpána a finanční prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

753,0

 

 

313.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, kdy finanční prostředky určené na granty v této oblasti nebudou vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

197,0

 

 

314.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na navýšení rozpočtu akce „Vánoce Prahy 6“, ke kterému dochází z důvodu změny scénáře této akce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

950,0

 

 

315.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, kdy finanční prostředky určené na granty na volnočasové aktivity v této oblasti nebudou vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

70,0

 

 

316.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku Centru volného času Bilbo na pořad v rámci Festivalu poezie. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č.217/07 ze dne 9.11.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

35,0

 

 

317.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, Evropská 33 na pořádání adventních koncertů. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č.218/07 ze dne 9.11.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

5,0

 

 

318.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku panu V.Kotrchovi na pořádání akce 3.břevnovská r´n´r party. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.905/07 ze dne 14.11.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

30,0

 

 

319.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na nákup materiálu v souvislosti s pořádáním oslav pro „Jubilanty“, které nebudou vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

10,0

 

 

320.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na nákup knih pro potřeby kroniky obce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

10,0

 

 

321.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Církve, kdy finanční prostředky určené na pomoc a podporu církevním organizacím, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.100,0

322.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na pořádání setkání s jubilanty, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 197,0

323.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na dary pro jubilanty, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 199,0

398.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, kdy finanční prostředky určené na akci „Turnaj v pétanque“ ve výši 20 tis. Kč a na „Ocenění úspěšných sportovců“ ve výši 8,5 tis. Kč, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

28,5

 

 

399.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí darů charitativního účelu pro obyvatele domova důchodců. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

28,5

 

 

400.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku Pravoslavné církevní obci v Praze 6, který doporučila RMČ Praha 6 ke schválení ZMČ Praha 6 svým usnesením č.954/07 ze dne 28.11.2007. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

250,0

 

 

401.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 21 – Cestovní ruch, kdy finanční prostředky určené na „Výstavbu stánků pro venkovní prodej“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, kdy u vybraných stánků bylo upuštěno, na základě připomínek od občanů, od realizace WC a budou převedeny do FRR m.č. Praha 6, což se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 1.000,0

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz