Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Podnikatelská činnost ›› detail/podstránka

Podnikatelská činnost městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 je zajišťováno Odborem správy obecního majetku MČ Praha 6. Toto hospodaření se skládá ze dvou hlavních oblastí. 

a)      První částí Podnikatelské činnosti je zcizování majetku a související činnosti – především „privatizace“ domovního bytového fondu – zajišťuje OSOM částečně svými kapacitami a částečně externími společnostmi, především prostřednictvím SNEO, a.s. 

b)      Druhou částí Podnikatelské činnosti je správa bytového fondu – zajišťuje OSOM prostřednictvím čtyř obchodních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., NAVATYP, a.s. a SNEO, a.s. Dohled nad touto správou vykonává OSOM ÚMČ Praha 6. Do této části PČ spadá též správa objektu bývalé polikliniky Pod Marjánkou, kterou zajišťuje PRVNÍ SPOLEČNÁ, a.s. 

Celkový hospodářský výsledek Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6 (v Kč):

Ukazatel

PLÁN NA ROK 2007

SKUTEČNOST K

31.12.2007

STAV V %

Výnosy

900.959.726,00

1.143.150.024,00

126,9%

Náklady

558.043.748,00

558.168.840,00

100,0%

Hospodářský výsledek před zdaněním

342.915.978,00

584.981.184,00

170,6%


Celkový hospodářský výsledek za rok 2007 před zdaněním dosáhl výše 585 mil. Kč, z toho celkové náklady 558,2 mil. Kč a celkové výnosy 1.143,2 mil. Kč.Hospodářský výsledek je plněn na 170,6%. 

Zcizování majetku (v Kč)

ukazatel

SCHVÁLENÝ PLÁN NA ROK 2007

SKUTEČNOST K 31.12.2007

STAV V %

Výnosy

699.122.726,00

818.412.768,00

117,1%

Náklady

385.008.248,00

364.251.237,00

94,6%

Hospodářský výsledek před zdaněním

314.114.478,00

454.161.531,00

144,6%


Výnosy

Celkové plnění výnosů za rok 2007 činí 818,4 mil. Kč a je o cca 17,1 % vyšší než upravený plán. Největší podíl výnosů připadá na tržby  z prodeje majetku (SU 651) 915,8 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňuje prodej bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03. Zaúčtované výnosy dosahují k 31.12.2007 výše 414,7 mil. Kč (bez KC pozemku). Další významnou položkou je prodej pozemků, kde výnosy dosáhly částky 251,4 mil. Kč. Ve výnosech ostatních položek skupiny 651 jsou zahrnuty především položky: výnosy z prodeje spoluvlastnických podílů (4,7 mil. Kč), výnosy z prodeje bytů mimo usn. ZMČ č. 154/03 (96,7 mil. Kč), výnosy z prodeje půd (76,3 mil. Kč), výnosy z prodej bytů KC – výběrové řízení 40,7 mil. Kč, výnosy let minulých – již zdaněné (26,3 mil. Kč) a výnosy z prodeje dle Zásad KC (54,2 mil. Kč).

Další výnosová skupina tvoří tržby z prodeje služeb (SU 602) 30,3 mil. Kč a to především nájemné z nebytových prostor PČ m.č. 67 tis. Kč, nájemné objektů 12,4 mil. Kč, nájemné pozemky 6,4 mil. Kč.

Další výnosovou skupinu představují Jiné ostatní výnosy (SU 649) ve výši 139,9 mil. Kč. Největší položka je Předpis částky podílu na daň. povinnost HMP – snížení výnosů (účet 649 27) je 149 mil Kč.

Další skupinou jsou úroky (SU 644) 8,5 mil. Kč. Hlavní položkou této skupiny jsou úroky z běžných účtů 8 mil. Kč. 

Příjmy dosáhly výše 937,7 mil. Kč a jsou tedy o cca 36% vyšší než stanovený upravený plán. Nejvýznamnějšími příjmy se jednoznačně staly příjmy z prodeje bytů dle usnesení ZMČ č. 154/03 ve výši 505,1 mil. Kč (54% z celkových příjmů). Rozdíl výše příjmů a výnosů je způsoben zejména časovým nesouladem proúčtování kupních cen nemovitostí v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv (roky předchozí) a připsáním kupní ceny v následujících letech (nyní) dle rozpisu splátek (prodeje dle „Zásad“, tj. na splátky).

Náklady

Celkové náklady spojené s částí PČ „zcizování majetku“ dosáhly výše 364,3 mil. Kč. Oproti plánovaným nákladům je čerpání nižší o cca 5%, což je způsobeno mírným nadhodnocením upraveného plánu téměř ve všech nákladových položkách (vyjma odpisu NHIM a HIM, kde byl plán naopak podhodnocen).

Největší podíl nákladů tvoří zůstatkové ceny prodaného majetku (SU 552), které v poměru k celkovým představují více než polovinu (230,2 mil. Kč). Významnými položkami jsou také ostatní služby (SU 518) 65 mil. Kč a ostatní daně a poplatky (SU 538) 44,1 mil. Kč.           

Výdaje činily 1.195,3 mil. Kč a jsou splněny na 106,7 % plánu. Rozdíl mezi výdaji a náklady byl ovlivněn vysokým plánovaným podílem položek odvodů do rozpočtu. Největší podíl výdajů představují odvody do rozpočtu MČ Praha 6 a to ve výši celkem 861,7 mil. Kč odvod daně z příjmu ve výši 222,2 mil. Kč a vyrovnání dílčí daňové povinnosti vzniklé z Dodatečného daňového přiznání za rok 2005 ve výši 2,7 mil. Kč. 

Zůstatky na bankovních účtech (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2007 424,8 mil. Kč. 

Správa domovního bytového fondu (v Kč)

ukazatel

PLÁN NA ROK 2007

SKUTEČNOST K 31.12.2007

STAV V %

Výnosy

201.837.000,00

180.756.805,00

89,6%

Náklady

173.057.500,00

193.919.305,00

112,1%

Hospodářský výsledek před zdaněním

28.779.500,00

-13.162.500,00

X


Hospodářský výsledek (před zdaněním) dosáhl ztráty ve výši 13.163 tis. Kč, příjmy dosáhly výše 181.922 tis. Kč, což představuje kladný přebytek cash flow ve výši 15.462 tis. Kč. Rozdíl mezi náklady a výdaji je vytvořen zaúčtováním odpisů majetku a provedením odpisu nedobytných pohledávek, což jsou operace, které nemají na tok peněz vliv. 

Výnosy:

Celkové plnění výnosů dosáhlo za rok 2007 částky 180,8 mil. Kč, což je jen o cca 12 % méně oproti upravenému plánu. Nedostatečné plnění ve výnosech je způsobeno především těžko odhadnutelným postupem zápisu privatizovaných bytů do katastru nemovitostí.

Nejvýznamnějšími položkou jsou Tržby z nájmu bytů a nebytových prostor (SU 602) 173 mil. Kč – do nichž spadá Nájemné – byty v domech „N“ 56,2 mil. Kč a dále nájemné z bytů SVJ (jen domy A) 29,5 mil. Kč, nájemné - nebytové prostor 28,7 mil. Kč, příjmy podléhající DPH 19% 54,2 mil. Kč včetně nájemného z nebytových prostor, nájemné z pozemků 4,2 mil. Kč.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (SU 641)– zaplacené správci 3,3 mil. Kč, úroky (SU 644) 3,7 mil. Kč a jiné ostatní výnosy (SU 649) 0,8 mil. Kč. 

Příjmy:

Celkové příjmy dosáhly výše 182 mil. Kč a výdaje 166,5 mil. Kč což představuje kladný přebytek cash flow ve výši 15,5 mil. Kč.

Příjmy tvoří z převážné části nájemné za nebytové prostory hrazené nájemci – plátci DPH. Velmi úspěšné plnění plánu je především způsobeno tím, že se jedná o lukrativní prostory a jejich nájemci jsou ochotni platit i vysoké tržní nájemné. Také se většinou jedná o nájemce s dobrou platební morálkou.

Rozdíly mezi výnosy z nájemného u bytů i nebytových prostor a pozemků a příjmy vybranými z tohoto nájemného mohou být způsobeny jednak „neplatiči“ nájemného, kdy je předepsané nájemné vyšší než fakticky zaplacení (výnosy jsou vyšší než příjmy) nebo skutečností, že v příjmech z nájemného se projevuje předplatné nájemného jednotlivými nájemníky bytových i nebytových prostor dopředu na delší časové období.

Od 1. července 2007 je také zřízen nový účet pro zálohy na zúčtovatelné služby, nemělo by tedy nadále docházet k tomu, že do vybraného nájemného (příjmy) jsou započítávány i tyto zálohy a příjmy tak značně převyšují výnosy (předepsané nájemné). 

Náklady:

Výše celkových nákladů v roce 2007 činila 194 mil. Kč (tj. plnění ve výši 112%).

Hlavní nákladovou skupinou je položka opravy a udržování - SU 511 - 105,4 mil. Kč, a to „dle plánu oprav domy N“ ve výši 29,3 mil. Kč, „dle plánu oprav domy A“ ve výši 17,7 mil. Kč, běžné opravy ve výši 37,3 mil. Kč, havarijní opravy 8,2 mil. Kč, opravy – vlastní byty (v domech „A“) 6,3 mil. Kč, základní vybavení a výměny zařizovacích předmětů 2,5 mil Kč a revize 2,4 mil. Kč.

Dále byly náklady významně ovlivněny především skupinou SU 518 ostatní služby 56,1 mil. Kč, zejména položkami: správní odměna - mandatáři 14,7 mil. Kč, projektová dokumentace, posudky, apod. (4,9 mil. Kč), úklidy chodníku 6 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 5,5 mil. Kč, právní služby 5,6 mil. Kč a odměna za správu Společenství vlastníků jednotek (SVJ) - vlastní byty (v domech „A“ – SVJ) 6 mil. Kč. Odpisy NHIM a HIM pod SU 551_10 činily 25,6 mil. Kč. 

Výdaje:

dosáhly výše 166,5 mil. Kč, což je cca 120,5 % plánu výdajů, přičemž rozdíl mezi výdaji a náklady je způsoben položkou odpis nedobytné pohledávky a odpisy nemovitostí, jež jsou v rozborové tabulce zapsány pouze ve sloupci nákladů. Příslušné výdaje k těmto nákladům (odpisům nemovitostí) by se měly projevit v části „odvody do rozpočtu z titulu odpisů“. 

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2007 činil stav peněžních prostředků 196,7 mil. Kč, jedná se o nájemné a o „cizí“ prostředky (zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků a složené jistiny).

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz