Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ›› detail/podstránka

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.)

v městské části Praha 6
dokladově v úřadu městské části
se sídlem Československé armády 23, Praha 6
za období od 1. ledna 2007  do 31. prosince 2007

1.                  Přezkoumání hospodaření (dále jen „přezkoumání“) se uskutečnilo formou:

a)     dílčího přezkoumání v období od  6. listopadu 2007 do 30. listopadu 2007
b)    2. dílčího přezkoumání v období od 12. února 2008  do 29. února 2008
c)     závěrečného přezkoumání v období od  26. března 2008 do 4. dubna 2008 

2.      Pověření k přezkoumání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. vydal:

a)    ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Martin Trnkapod čj. S-MHMP 381631/07 RED ze dne 6. září 2007
b)   zástupkyně ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast kontrolních činností Ing. Bohumila Jeníčková pod č. 218/2007dne 18. října 2007

3.      Přezkoumání provedli:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání    Ing. Iva Rendová
kontrolor                                                               Zdeňka Kadochová
kontrolor                                                               Ing. Jana Kardošová
kontrolor                                                               Ing. Jitka Pitelová
kontrolor                                                               Ing. Zdeněk Sedláček
kontrolor                                                               Ing. Zuzana Svobodová

A. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

I. Výsledky přezkoumání podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. 

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Kontrolní skupina prověřila postup při schvalování rozpočtu městské části Praha 6 (dále MČ) na rok 2007 a schválení závěrečného účtu za rok 2006. Rozpočet na rok 2007 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 (dále ZMČ) č. 15/06 ze dne
15. 12. 2006 jako vyrovnaný s objemem příjmů a výdajů ve výši 1 300 000 tis. Kč. MČ má vypracovaný rozpočtový výhled do roku 2010. Závěrečný účet za rok 2006 byl schválen usnesením ZMČ č. 115/07 ze dne 22. 6. 2007. Jak bylo uvedeno v zápisech z dílčích přezkoumání hospodaření, usnesení ZMČ neobsahovalo jednoznačný závěr, zda bylo projednání závěrečného účtu MČ za rok 2006 ZMČ uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením či souhlasem s výhradami. MČ přijala opatření, kterým byl zjištěný nedostatek napraven (viz část B. Plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření). 

V roce 2007 bylo provedeno 470 rozpočtových opatření, z toho 55 na podnět Magistrátu hl. m. Prahy.Všechna rozpočtová opatření byla projednána a schválena Radou městské části Praha 6 (dále RMČ) a ZMČ. RMČ byla na základě usnesení ZMČ č. 15/06  ze dne 15. 12. 2006 zmocněna provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ na rok 2007 ve finančním limitu do 4 mil. Kč v jednotlivém případě.  Rozpočtová opatření byla evidována podle časové posloupnosti v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 250/2000 Sb.).

Příjmy hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 1 356 280 tis. Kč, tj. 81 % celkových příjmů dosažených k 31. 12. 2007. Jednalo se zejména o přijaté dotace. Dále byla ověřena správnost a včasnost odvodu poměrné části příjmů MČ za poplatky ze psů a za lázeňský a rekreační pobyt do rozpočtu hl. m. Prahy. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výdaje hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 380 225 tis. Kč, tj. 36 % celkových výdajů po konsolidaci vynaložených k  31. 12. 2007. Kontrolou přijatých faktur, vnitřních účetních dokladů, uzavřených smluv a výpisů z bankovního účtu nebyly, s výjimkou nedostatku zjištěného při 1. dílčím přezkoumání hospodaření (nedodržení splatnosti dodavatelských faktur), který byl napraven, zjištěny nedostatky.

Finanční prostředky uložené na bankovních účtech a v pokladně byly testovány za období leden až prosinec roku 2007 v souvislosti s úhradami faktur. Kontrolní skupině byl předložen seznam bankovních účtů podepsaný starostou MČ včetně výpisů z bankovních účtů k 31. 12. 2007. Při přezkoumání hospodaření kontrolní skupina nezjistila existenci účtu, který by nebyl uveden v seznamu podepsaném starostou MČ.

MČ vede samostatně příjmovou a výdajovou pokladnu. Limit pokladní hotovosti obou pokladen byl stanoven tajemnicí Úřadu MČ (dále ÚMČ) s účinností od 2. 5. 2006 ve výši 130 000,- Kč. Kontrolou denních zůstatků v pokladních knihách nebylo zjištěno překročení stanoveného limitu.

Testovány byly pokladní doklady za měsíc leden roku 2007. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kontrolní skupina provedla fyzickou kontrolu pokladní hotovosti výdajové pokladny dne 20. 11. 2007 a příjmové pokladny dne 22. 11. 2007.  Stav uvedený v pokladních knihách odpovídal stavu finančních prostředků v  pokladnách.

Při přezkoumání mzdových výdajů byla kontrola zaměřena zejména na správnost zařazení zaměstnanců do platových tříd a odpovídajících platových stupňů ve smyslu příslušných ustanovení nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V roce 2007 MČ uzavřela 39 pracovních smluv, 30 dohod o provedení práce a 36 dohod o pracovní činnosti. Kontrolou náležitostí 19 pracovních smluv a 29 dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. 46% vzorek, bylo ověřeno, že obsahovaly náležitosti dané ustanoveními § 34, 75 a 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kontrolou mzdových listů bylo ověřeno, že platy i odměny vyplacené na základě pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byly zaměstnancům vypláceny podle skutečně odpracovaných hodin a ve výši stanovené v platových výměrech a dohodách. Odměny stanovené dohodami byly vzhledem k charakteru práce stanoveny v přiměřené výši. Nedostatky nebyly zjištěny.

Dále byla provedena kontrola stanovení výše odměn členů ZMČ  (celkem 45 členů). Bylo zjištěno, že odměny byly  členům ZMČ vypláceny ve výši schválené usnesením ZMČ   č.  13/06 ze dne 24. 11. 2006.  Měsíční odměny všech členů ZMČ byly stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Kontrolou 22 mzdových listů bylo ověřeno, že odměny byly členům ZMČ v přezkoumaném období vyplaceny ve správné výši. Nedostatky nebyly zjištěny. 

2. Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

MČ měla v přezkoumávaném období zřízen Sociální fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje, Fond reprodukce investičního majetku, Fond darů a Fond obnovy a modernizace bytového fondu.

Inventarizace peněžních fondů byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 563/1991 Sb.), Metodickým pokynem k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2007, schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1735 ze dne 13. 11. 2007 (dále Metodický pokyn k inventarizaci), a Příkazem tajemnice ÚMČ č. 3/2007 k inventarizaci majetku a závazků za rok 2007 ze dne 1. 5. 2007 (dále Příkaz tajemnice ÚMČ k inventarizaci).

Tvorbu a čerpání Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) má MČ upraveny Statutem sociálního fondu zaměstnavatele ze dne 1. 2. 2005. K 31. 12. 2007 vykazoval SFZ zůstatek ve výši 6 181 tis. Kč. V přezkoumaném období byl SFZ tvořen zůstatkem k 31. 12. 2006 ve výši 5 432 tis. Kč a příspěvkem z rozpočtu ve výši 4 668 tis. Kč (tj. 4 % z vyplaceného ročního objemu mzdových prostředků). V přezkoumaném období došlo k čerpání SFZ ve výši 3 919 tis. Kč  prostřednictvím vkladového výdajového účtu s označením ÚZ 810. Na vzorku ve výši 2 814 tis. Kč, tj. 72% vzorek, bylo ověřeno, že čerpání proběhlo v souladu se Statutem SFZ.  Kontrolou tvorby a čerpání SFZ nebyly zjištěny nedostatky.

Fond rezerv a rozvoje (FRR) byl v přezkoumaném období tvořen zůstatkem k 31. 12. 2006 ve výši 184 696 tis. Kč, úroky ve výši 7 945 tis. Kč a převodem části výsledku hospodaření MČ za rok 2006 ve výši 171 552 tis. Kč. Dále byly do FRR převedeny na základě usnesení ZMČ č. 221/07 ze dne 21. 12. 2007 nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2007 ve výši 163 955 tis. Kč (rozpočtové opatření č. 386). FRR byl v roce 2007 čerpán ve výši 200 000 tis. Kč jako počáteční vklad v souvislosti se  smlouvami o obhospodařování cenných papírů a o investičním blokačním účtu uzavřenými s Českou spořitelnou, a.s. na základě usnesení RMČ č. 698/07 ze dne 5. 9. 2007 a dále na poplatky za vedení bankovního účtu v celkové výši 874,- Kč. Nedostatky nebyly zjištěny.

Fond reprodukce investičního majetku byl tvořen pouze zůstatkem k 31. 12. 2006 ve výši 173 801 tis. Kč. V přezkoumaném období nebyl fond čerpán.

Fond darů byl k 31. 12. 2007 tvořen pouze zůstatkem k 31. 12. 2006 ve výši 6 513 tis. Kč. V přezkoumávaném období nebyl čerpán.

Fond obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) zřídila MČ na základě půjčky z FOMBF hl. m. Prahy v roce 1999. Usnesením ZMČ č. 295/04 MČ rozhodla o jednorázovém vrácení nesplacené části půjčky včetně úroků. V roce 2007 nebyly z fondu poskytnuty další půjčky, na účet fondu byly vráceny pouze splátky a úroky z  půjček poskytnutých v předchozích letech. Na vzorku splátek ve výši 1 898 tis. Kč bylo kontrolní skupinou ověřeno, že půjčky byly v roce 2007 spláceny podle splátkového kalendáře. Nedostatky nebyly zjištěny. 

3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti

Kontrolní skupina ověřila, že MČ v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále Statut hl. m. Prahy), sestavila finanční plán činností podléhajících dani podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 586/1992 Sb.). Podle finančního plánu MČ předpokládala výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 342 894 tis. Kč, výnosy ve výši 900 960 tis. Kč a náklady ve výši 558 066 tis. Kč. Plán byl schválen usnesením RMČ č. 10/06 ze dne 29. 11. 2006. V období do 31. 12. 2007 nebyl finanční plán měněn.

Předmětem podnikatelské činnosti byly zejména prodeje dlouhodobého majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ (bytových jednotek, domů, nebytových prostor a s nimi souvisejících pozemků), pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků a úroky z bankovních účtů. Podnikatelskou činnost sledovala MČ ve dvou okruzích v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. odděleně od hlavní činnosti, a to v jednom okruhu sledovala podnikatelskou činnost zajišťovanou zaměstnanci odboru správy obecního majetku (dále podnikatelská činnost zajišťovaná OSOM) a ve druhém okruhu sledovala část podnikatelské činnosti zajišťované pěti společnostmi (AUSTIS a.s., CENTRA a.s., NAVATYP a.s., SNEO, a.s., První společná a.s.) na základě mandátních smluv (dále podnikatelská činnost zajišťovaná mandatáři). Každý okruh má své vlastní číselné označení “pseudoičo“ a ke každému okruhu jsou vytvořeny samostatné účetní sestavy. Účetní data vedená v části účetnictví MČ zajišťované mandatáři jsou převáděna jednou měsíčně položkově do software GORDIC, ve kterém je zpracováno účetnictví MČ.

Předmětem dílčího přezkoumání byly výnosy a náklady v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované OSOM a v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované mandatáři, správní společností AUSTIS a.s. (zajišťuje správu nemovitostí v majetku hl. m. Prahy svěřených MČ na základě mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitostí – smlouva D 651/3/2003/OSOM ze dne 30. 9. 2003, ve znění tří dodatků).

Kontrolní skupina přezkoumala náklady v celkovém objemu 152 724 tis. Kč, tj. 42 % nákladů zaúčtovaných k 31. 12. 2007 v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované OSOM. Jednalo se zejména o zůstatkové ceny prodaného majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ, uhrazenou daň z převodu nemovitostí za převody majetku hl. m. Prahy uskutečněné MČ, náklady na nákup služeb (právní služby, odměny společnosti SNEO, a.s. na základě mandátních smluv souvisejících se zajištěním prodeje bytových jednotek a správou bytových a nebytových prostor, náklady na zpracování prohlášení vlastníka, geometrických plánů a znaleckých posudků) a pojištění majetku. Nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumání hospodaření (zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku, které byly zaúčtovány v nesprávné výši, technické zhodnocení majetku nesprávně zaúčtované do nákladů na opravy a udržování) byly odstraněny. Na základě nedostatků, které neměly vliv na výši nákladů zaúčtovaných v účetních knihách a vykázaných ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2007 (nečitelné paragony přiložené k účetním dokladům, na základě kterých byly na účty třídy       5 – Náklady územních samosprávných celků na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací zaúčtovány náklady - důvodem bylo vyhotovení dokladu dodavatelem na termopapíru), přijala MČ pro další období opatření včetně odpovědností a termínů pro nápravu, se kterým byli seznámeni vedoucí jednotlivých organizačních útvarů ÚMČ. Nedostatky tohoto charakteru lze tedy pokládat za napravené. Další nedostatky v této oblasti nebyly při závěrečném přezkoumání hospodaření za rok 2007 zjištěny.

V okruhu podnikatelské činnosti zajišťované mandatáři, společností AUSTIS a.s., byly předmětem přezkoumání náklady sledované na účtu 511 – Opravy a udržování v celkovém objemu 8 960 tis. Kč, tj. 22 % nákladů sledovaných na tomto účtu k 31. 12. 2007. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výnosy byly přezkoumány v objemu  153 399 tis. Kč, tj. 19 % výnosů zaúčtovaných k 31. 12. 2007 v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované OSOM. Nedostatky zjištěné při 1. a 2. dílčím přezkoumání hospodaření byly napraveny. V případech nesprávného účtování (nájemné zaúčtované do nesprávného účetního období) byla provedena oprava účtování a nedostatky, které nebylo možno opravit účetně, byly zohledněny při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2007 jako položky zvyšující resp. snižující výsledek hospodaření, ze kterého se vychází při stanovení základu daně z příjmů (nepeněžní příjmy související se směnou pozemků, výnosy z prodeje knih související s rokem 2006 zaúčtované nesprávně v roce 2007). Při závěrečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny jiné nedostatky.

V souvislosti s přezkoumanými výnosy bylo prověřeno 5 kupních smluv a 34 smluv o převodu vlastnictví bytové jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a podílů na pozemcích podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále zákon č. 72/1994 Sb.). Kupní smlouvy měly náležitosti dané ustanovením § 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 40/1964 Sb.), a smlouvy o převodu vlastnictví měly náležitosti dané ustanovením § 6 zákona č. 72/1994 Sb. Ceny sjednané ve smlouvách vycházely ze znaleckých posudků, všechny testované smlouvy byly opatřeny doložkou v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 131/2000 Sb.), potvrzující, že podmínky dané zákonem č. 131/2000 Sb. byly splněny. Dále bylo prověřeno 19 nájemních smluv na pronájem pozemků a nebytových prostor souvisejících s přezkoumanými výnosy. Nájemní smlouvy obsahovaly náležitosti dané ustanovením § 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb. a ustanoveními § 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.

V okruhu podnikatelské činnosti zajišťované mandatáři, společností  AUSTIS a.s., byl ověřen výpočet a předpis nájemného u 18 bytů a 3 nebytových prostor. Bylo ověřeno, že výnosy byly zaúčtovány ve správné výši do souvisejícího účetního období. Sjednané nájemné odpovídalo vzhledem k účelu nájmu cenám obvyklým v místě a čase. Nedostatky nebyly zjištěny.

Výsledek hospodaření  a výpočet podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy

K 31. 12. 2007 byl v účetnictví MČ vykázán výsledek hospodaření ve výši 440 999 tis. Kč  a předběžný podíl MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2007 ve výši  149 020 728,68 Kč. Dne 31. 3. 2008 doručila MČ odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy podklady k výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2007. Podíl MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy byl MČ upřesněn na částku  138 695 309,11 Kč. Kontrolní skupina ověřila, že MČ výsledek hospodaření, ze kterého se vychází při výpočtu základu daně, upraven o částky uvedené v zápise z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2007, tj. o náklady a výnosy nesprávně zahrnuté do výsledku hospodaření za rok 2007, o nezaúčtované nepeněžní příjmy na základě bezúplatných směnných smluv, o náklady na technické zhodnocení objektu K Brusce 208/5, Praha 6 (Písecká brána) nesprávně zaúčtované v roce 2007 do provozních nákladů na účet 518 – Ostatní služby a o výnosy z prodeje knih související s rokem 2006, které byly nesprávně zaúčtovány do výnosů roku 2007. Kontrolou dokumentace předložené OSOM nebyly zjištěny nedostatky. Vzhledem k tomu, že kontrolní skupina při závěrečném přezkoumání hospodaření nezjistila další nedostatky, které by měly vliv na výpočet podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy vyčísleném v podkladech předložených kontrolní skupině, lze konstatovat, že podíl MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2007 byl vykázán ve správné výši.

4. Peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

Kontrolní skupina nezjistila v roce 2007 žádné operace týkající se sdružených prostředků. Starosta MČ písemně potvrdil, že v přezkoumaném období MČ neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků.

5. Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

MČ nevykázala v účetních knihách a výkazech  k 31. 12. 2007 dlouhodobé závazky. Kontrolní skupinou nebyly zjištěny finanční operace, týkající se cizích zdrojů, čerpání úvěrů, půjček ani existence leasingové smlouvy.

6. Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Kontrolní skupinou bylo ověřeno a starosta MČ písemně potvrdil, že MČ  v roce 2007 nenakládala s prostředky Národního fondu.

Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že MČ v přezkoumaném období obdržela finanční prostředky v celkové výši 3 773 tis. Kč z Evropského sociálního fondu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Finanční prostředky byly určeny na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně kooperujících ZŠ“, na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů a zlepšení metodických znalostí pedagogických pracovníků“ a na „Celkové zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků a usnadnění jejich zařazení do výukového procesu“.

Příjemcem dotací byly základní školy (dále ZŠ), jejichž zřizovatelem je MČ. Na základě monitorovacích zpráv vypracovaných příslušnými ZŠ obdržela MČ neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na pokrytí nákladů uvedených v monitorovacích zprávách v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve kterém je uvedeno, že rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Kontrolní skupina ověřila ve dvou případech, že MČ uzavřela se  ZŠ Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.

Kontrola procedurální, obsahové a finanční stránky projektu byla provedena odborem fondů Evropské unie, oddělením Evropského sociálního fondu MHMP dne 12. 4. 2007 za období od 1. 1. 2006 do 5. 4. 2007. Podle závěru uvedeného v Protokolu o výsledku kontroly č. 10/2007/3.1./2196 ze dne 18. 6. 2007 nebyly kontrolou zjištěny nedostatky.

Do ukončení závěrečného přezkoumání  nebylo MČ provedeno vyúčtování finančních prostředků z Evropského sociálního fondu na akce realizované v rámci projektu JPD 3.  

7. Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

V roce 2007 bylo MČ poskytnuto 15 neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 233 378 tis. Kč a 36 neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v celkové výši 130 048 tis. Kč (z toho 3 773 tis. Kč tvoří podíl z Evropského sociálního fondu). Jednalo se např. o dotace na zajištění a přípravu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, protidrogovou prevenci, zkvalitnění výuky, výkon sociálně právní ochrany dětí, dávky zdravotně postiženým osobám, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky na péči o blízkou nebo jinou osobu,  zajištění provozu lékařské služby první pomoci, vzdělávací programy, aktivní politiku zaměstnanosti a úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Dále byla MČ poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 100% podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2006 a předcházející zdaňovací období v částce 225 569 tis. Kč , která nepodléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007.

Dále byly MČ z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuty tři investiční dotace v celkové výši 17 000 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč na akci „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická“, ve výši  10 000 tis. Kč na akci „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce objektu“ a ve výši 4 000 tis. Kč na akci „Vybudování areálu volného času  Ladronka - II. etapa“. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále ZHMP) č. 5/36 ze dne 22. 3. 2007 byly MČ dále ponechány k využití v roce 2007 nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 ve výši 2 862 tis. Kč na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“ a na akci „Úprava předpolí Břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“..

 Kontrolní skupina ověřila, že MČ o výdajích hrazených z poskytnutých dotací správně účtovala pod určeným ÚZ (účelový znak) a ORJ (organizační jednotka, rozpočtový kompetent). Přezkoumáním výdajů ve výši 12 290 tis. Kč, tj. 62 % výdajů uhrazených z přidělených investičních dotací a kontrolou čerpání neinvestiční dotace poskytnuté na lékařskou službu první pomoci (604 tis. Kč), pečovatelskou službu (744 tis. Kč), realizaci oprav objektu „Písecká brána“ (599 tis. Kč), integraci žáků (1 643 tis. Kč) a na zajištění a přípravu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (172 tis. Kč) bylo ověřeno, že přidělené finanční prostředky byly použity v souladu se stanoveným účelem.

Podle záznamu z jednání  zástupců MČ se zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy o finančním vypořádání hospodaření MČ za rok 2007 konaném dne 21. 2. 2008 by měla MČ podle předloženého návrhu finančního vypořádání vrátit do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 12 651 tis. Kč. Jedná se o:

- nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy  celkem v částce 6 886 tis. Kč (z toho 128 tis. Kč – zajištění a příprava zkoušky odborné způsobilosti, 401 tis. Kč – akce „Realizace oprav objektu K Brusce 208/5 k.ú. Hradčany – Písecká brána“, 3 000 tis. Kč – akce „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická“, 3 357 tis. Kč – akce „Vybudování Areálu volného času Ladronka – II. Etapa“),

- závazek z vyúčtování odvodu místních poplatků  ve výši 94 tis. Kč,

- nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu  celkem v částce 5 671 tis. Kč (z toho 3 368 tis. Kč – výplata dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi,  2 295 tis. Kč – sociálně právní ochrana dětí a 8 tis. Kč – pojistné za pěstouny).

Dále MČ podle návrhu finančního vypořádání obdrží ze zdrojů státního rozpočtu finanční prostředky v celkové výši 1 380 tis. Kč. Jedná se o dokrytí výplaty příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory.

Do ukončení závěrečného přezkoumání hospodaření za rok 2007 na místě nebylo finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy uzavřeno. 

II. Výsledky přezkoumání podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

8. Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeným městské části

Kontrolní skupina přezkoumala:

- přírůstky dlouhodobého hmotného majetku  v celkovém objemu 165 887 tis. Kč, tj. 18 % celkových přírůstků zaznamenaných v účetních knihách k 31. 12. 2007, a úbytky v celkovém objemu 300 975 tis. Kč, tj. 29  % celkových úbytků zaznamenaných v účetních knihách k 31. 12. 2007,

- přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v celkovém objemu 2 389 tis. Kč a úbytky v celkovém objemu 1 564 tis. Kč, tj. 100 % celkových přírůstků, a úbytků zaznamenaných v účetních knihách v roce 2007,

- přírůstky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku  v celkovém objemu 226 345 tis. Kč, tj. 61 % přírůstků zaznamenaných v účetních knihách k 31. 12. 2007 a úbytky v celkovém objemu 262 240 tis. Kč, tj. 47 % zaznamenaných úbytků,

- přírůstky nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku v celkovém objemu 2 533 tis. Kč a úbytky v celkovém objemu 2 848 tis. Kč, tj. 100 % přírůstků a úbytků zaznamenaných v účetních knihách k 31. 12. 2007,

- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek v objemu 27 tis. Kč, tj. 100 % záloh poskytnutých v přezkoumaném období a zúčtované zálohy v celkovém objemu 409 tis. Kč, tj. 100 %  záloh zúčtovaných v roce 2007.

Přezkoumáním přírůstků a úbytků nebyly zjištěny nedostatky.

Při závěrečném přezkoumání hospodaření za rok 2007 provedla kontrolní skupina fyzickou kontrolu hmotného majetku v zasedacích místnostech v objektu ÚMČ.  Majetek byl označen inventárními čísly shodnými s čísly uvedenými v evidenci majetku a zjištěný fyzický stav souhlasil s evidenčním stavem. Nebyly zjištěny nedostatky.

Přezkoumáním dlouhodobého finančního majetku bylo zjištěno, že MČ v přezkoumaném období provedla navýšení základního kapitálu akciové společnosti SNEO, a.s. o 142 854 tis. Kč. Jednalo se o jeden kus kmenové akcie, která byla splacena formou nepeněžitého vkladu. Na základě zjištění uvedeného v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2007, souvisejícího s nesprávným zaúčtováním pořizovací ceny akcie, byla provedena oprava účtování v souladu s odst. 3.2. Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 513 (dále ČÚS č. xxx), který stanoví, že cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou a k 31. 12. 2007 byl v účetnictví vykázán stav dlouhodobého finančního majetku ve správné výši. K úbytkům dlouhodobého finančního majetku v přezkoumaném období nedošlo.

MČ účtovala a evidovala zásoby podle Příkazu tajemnice ÚMČ č. 1/2001 ze dne 17. 2. 2001 způsobem „B“, tzn. že pořízené zásoby v průběhu účetního období byly účtovány přímo do spotřeby a vedeny v operativní evidenci. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtu 112 – Materiál na skladě převedou na vrub účtu 410 – Materiální náklady. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence se zaúčtuje na vrub účtu 112 – Materiál na skladě a souvztažně ve prospěch účtu 410 – Materiální náklady.

Kontrolní skupina v přezkoumaném období ověřila na základě dodavatelských faktur pořízení materiálu a zavedení zásob do skladové evidence (5 příjemek) a výdej materiálu ze skladu (3 výdejky) v celkové pořizovací hodnotě 87 475,- Kč. Nedostatky nebyly zjištěny.

Dále byla provedena namátková fyzická kontrola ve skladu kancelářských potřeb porovnáním skutečného stavu s evidenčním u 42 položek zásob, tj. 10 % všech položek skladu kancelářských potřeb. Rozdíly nebyly zjištěny.

Kontrolní skupina ověřila účetní zápisy zaznamenané v účetních knihách na účtu    112 – Materiál na skladě k 31. 12. 2007. Jednalo se o zápisy související se zásobou kancelářských potřeb a neinvestičního materiálu (např. žebřík, vrtačka, rudl) evidovanou na skladu k 31. 12. 2007 v celkových pořizovacích cenách 534 tis. Kč. Nedostatky nebyly zjištěny.

Při 2. dílčím přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že MČ k 31. 12. 2007 provedla fyzickou inventuru zásob knih a historických pohlednic. Podle inventurního soupisu se ve skladu nacházelo a bylo evidováno 102 ks knihy Osada Baba od Prof. Šlapeta, 755 ks Knihy o Praze 6, 660 ks Knihy o Břevnově, 100 ks Knihy o Bubenči, 787 ks Před branami velké Prahy a 28 400 ks historických fotografií Prahy,jejichž zásoba nebyla vykázána v účetních knihách a rozvaze k 31. 12. 2007 na účtech účtové třídy 1 – Zásoby. Jak bylo uvedeno v zápise z 2. dílčího přezkoumání hospodaření nemohla kontrolní skupina vyčíslit hodnotu skladových zásob k 31. 12. 2007, neboť jí nebyly doloženy pořizovací ceny knih a fotografií a nebylo tedy možné porovnat, zda evidenční ceny zásob jsou pořizovacími cenami. V evidenčních cenách se k 31. 12. 2007 jednalo o zásoby v celkové výši 1 016 300,- Kč.

Nevykázáním stavu zásob knih a fotografií byl zkreslen stav celkových aktiv vykázaných v rozvaze k 31. 12. 2007. Vzhledem k objemu aktiv MČ vykázaných v rozvaze k 31. 12. 2006 se však nejedná o významnou částku.

MČ nepostupovala při účtování zásob v souladu s ČÚS č. 514 a Příkazem tajemnice ÚMČ č. 1/2001 ze dne 17. 2. 2001.          

Kontrolní skupina ověřila, že inventarizace dlouhodobého majetku a zásob k 31. 12. 2007 byla provedena v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., Metodickým pokynem k inventarizaci a Příkazem tajemnice ÚMČ k inventarizaci.

Namátkovou kontrolou položek uvedených na inventurních soupisech k účtu           042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2007 bylo zjištěno, že MČ na účtu 042 evidovala jako nedokončený dlouhodobý majetek, majetek již užívaný. Např. v inventurních soupisech odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ a odboru kanceláře městské části ÚMČ se jednalo o tyto investiční akce v následujících přehledech:

DIK č. 27 – odbor dopravy a životního prostředí

Číslo účetního dokladu

Částka

v Kč

Název akce

Dodavatel

Rok

73/02

403 263,55

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

78/02

245 819,20

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

88/02

892 345,10

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

94/02

402 558,00

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

230060S388/02

88 948,10

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

14/2002

25 137,00

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

212604

18 000,00

Rekonstrukce a výstavba schodiště Na Viničce

Petr Moucha

2002

Celkem

2 076 070,95

DIK č. 3 – odbor kanceláře městské části

Číslo účetního dokladu

Částka

v Kč

Název akce

Dodavatel

Rok

4417

1 596 638,61

Sportovní areál Hanspaulka – stavební práce

Sport-technik Bohemia s.r.o.

2005

2017

39 400,00

Sportovní areál Hanspaulka – notebook IBM

AutoCont CZ a.s.

2006

10

2 023,13

Sportovní areál Hanspaulka – tiskárna, myš

AutoCont CZ a.s.

2006

1729

72 600,00

Sportovní areál Hanspaulka – kávovar

Sport-technik Bohemia s.r.o.

2006

Celkem  

1 710 661,44

MČ nepostupovala při účtování o dlouhodobém majetku v souladu s ustanovením § 8 odst. 10 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. Rovněž nebyl dodržen Příkaz k inventarizaci, který ukládá vedoucím odborů ÚMČ „Zajistit, aby zaměstnanci odpovědní za realizaci investiční akce po jejím dokončení (tj. uvedení do užívání), vypracovali podklady pro její vyvedení z účtu pořízení, (042 popř. 041), a zařazení na majetkové účty…“ 

9. Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří městská část

Starosta MČ písemně potvrdil, že MČ v roce 2007 hospodařila s majetkem státu na základě Smlouvy o výpůjčce nemovitostí čj. 272/49712/2002 a Smlouvy o výpůjčce věcí movitých čj. 224/6/17388/2001 uzavřených mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a  Léčebnou dlouhodobě nemocných v  Praze 6 (příspěvkovou organizací zřízenou MČ). Jedná se o objekt léčebny a technické vybavenosti, situovaný v areálu č. p. 144, postavený na pozemcích parc. č. 1318/2 o výměře 814 m² a parc. č. 1318/3 o výměře 52 m² v  k. ú. Bubeneč a movitý majetek v účetní hodnotě 1 453 336,- Kč. Kontrolní skupina nezjistila nehospodárné nakládání s majetkem státu. 

10. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Do 31. 12. 2007 byla MČ zahájena výběrová řízení (realizovaná ÚMČ) k sedmi podlimitním veřejným zakázkám v celkovém finančním objemu předpokládaných hodnot 126 259 tis. Kč (bez DPH) a jedno výběrové řízení k veřejné podlimitní zakázce, realizované společností SNEO, a. s., v předpokládané hodnotě 14 000 tis. Kč (bez DPH).

Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání realizuje ÚMČ, se provádí prostřednictvím elektronického tržiště MČ a veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání realizují správcovské společnosti, jsou zadávány těmito společnostmi jménem MČ, po předchozím posouzení nabídek za účasti odboru správy majetku.

Kontrola postupu při zadávání veřejné zakázky byla provedena u zakázky na stavební úpravy objektu MŠ Sbíhavá II – 2/360, Praha 6 – Liboc ve finančním objemu 18 962 tis. Kč bez DPH.

Kontrolovaná dokumentace k zadání veřejné zakázky byla přehledně uspořádána, obsahovala nabídky všech uchazečů a souhrny dokumentů, jejichž pořízení vyžaduje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 137/2006 Sb.). Před výběrovým řízením byla stanovena předběžná hodnota  veřejné zakázky. Zadávání proběhlo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným uchazečem měla náležitosti dané ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ve smlouvě byla uplatněna cena nabídnutá vybraným uchazečem.

Dále byl ověřen postup zadávání tří zakázek malého rozsahu realizovaných jménem MČ správcovskou společností AUSTIS, a.s. MČ doložila, že jako zadavatel při jejich zadávání postupovala v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb. Byla dodržena zásada transparentnosti, rovného zacházení a žádný z uchazečů nebyl diskriminován.

11. Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

11.1. Celkový přehled o pohledávkách

Pohledávky hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 43 285 tis. Kč, tj. 55 % všech vzniklých pohledávek hlavní činnosti vykázaných v hlavní knize k 31. 12. 2007. Nedostatky nebyly zjištěny.

Pohledávky byly sledovány podle splatnosti a vymáhány oddělením místních příjmů a právním odborem ÚMČ. Nedostatky nebyly zjištěny. Odepsané pohledávky byly sledovány na podrozvahových účtech.

Přezkoumáním:

- pohledávek podnikatelské činnosti zajišťované OSOM v objemu 120 825 tis. Kč, vzniklých na základě  kontrolovaných 19 nájemních smluv, 14 smluv o zřízení věcného břemene, 5 kupních smluv a 34 smluv o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnických podílů k pozemkům podle zákona č. 72/1994 Sb. a

- pohledávek podnikatelské činnosti zajišťované mandatáři, správní společností AUSTIS a.s., vztahující se k prověřovaným nájemním smlouvám (viz část 3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku), v celkové výši  1 983 tis. Kč

bylo ověřeno, že pohledávky jsou sledovány a vymáhány (upomínkami, jsou sepisovány dohody o uznání dluhu a v případě neúspěchu jsou vymáhány soudní cestou). Promlčené pohledávky ani jiné nedostatky nebyly zjištěny. V přezkoumaném období nebyly zjištěny odepsané ani prominuté pohledávky. Pohledávky odepsané v minulých obdobích byly správně evidovány na podrozvahových účtech.

Inventarizace pohledávek vykázaných v rozvaze k 31. 12. 2007 byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., Metodickým pokynem k inventarizaci a Příkazem tajemnice ÚMČ k inventarizaci.  

11.2. Celkový přehled o závazcích

Závazky hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 664 629 tis. Kč, tj. 74 % všech vzniklých závazků hlavní činnosti vykázaných v hlavní knize k 31. 12. 2007.

Závazky podnikatelské činnosti zajišťované OSOM byly přezkoumány na účtech    321 – Dodavatelé a  349 – Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků v objemu 130 504 tis. Kč, tj. 27 % vzniklých závazků zaúčtovaných na uvedené účty.

Kontrolou údajů vykázaných v účetních výkazech k 31. 12. 2007 bylo zjištěno, že účet 349 – Vypořádaní přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků vykazoval k 31. 12. 2007 nesprávně minusový zůstatek ve výši  620 336 360,20 Kč (tj. v účetních knihách zůstatek na straně Má dáti – souhrnně za okruh podnikatelské činnosti zajišťované OSOM a okruh podnikatelské činnosti zajišťované mandatáři). Vzhledem k tomu, že podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a označování položek rozvahy se jedná o pasivní účet, měl vykazovat k 31. 12. 2007 v účetních knihách zůstatek na straně Dal účtu. Kontrolou účetních zápisů zaznamenaných na účtu v roce 2007 a podle údajů předložených, po upozornění kontrolní skupinou na nesprávný zůstatek účtu, OSOM bylo zjištěno, že MČ v roce 2007 zapojila do rozpočtu MČ, v souladu s ustanovením § 9 – Zdroje peněžních příjmů městských částí odst. 1 písm. c) Statutu hl. m. Prahy, finanční prostředky ve výši 740 534 tis. Kč. Jednalo se o převod výsledku hospodaření podnikatelské činnosti za rok 2005 a 2006 k posílení rozpočtu MČ. MČ při převodech finančních prostředků nezaúčtovala účetní zápis Má dáti 932 – Výsledek hospodaření minulých let/Dal 349 – Vypořádaní přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků.

Nesprávným postupem nebyla zkreslena celková pasiva vykázaná v rozvaze k 31. 12. 2007. Na základě zjištění a upozornění kontrolní skupinou byly chybějící účetní zápisy roku 2007 dne 31. 3. 2008 zaúčtovány (účetní doklad č. 30043).

Kontrolní skupina dále prověřila závazky v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované mandatáři ve správní společností AUSTIS a.s. Byly přezkoumány závazky zaúčtované na základě 14 dodavatelských faktur v souvislosti s přezkoumáním nákladů na opravy (viz část 3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti). 

Porovnáním přijatých faktur s bankovními výpisy, kontrolou interních dokladů a porovnáním s podkladovou dokumentací nebyly zjištěny nedostatky. Závazky byly uhrazeny na bankovní účty věřitelů s výjimkou dodavatelských faktur uvedených v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření v termínech splatnosti závazků a ve správné výši.

Inventarizace závazků vykázaných v rozvaze k 31. 12. 2007 byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., Metodickým pokynem k inventarizaci a Příkazem tajemnice ÚMČ k inventarizaci.

12. Ručení za závazky fyzických a právnických osob

Kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ roce 2007 poskytla ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob. Starosta MČ tuto skutečnost písemně potvrdil.

13. Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ v přezkoumaném období zastavila movité či nemovité věci ve prospěch třetích osob. Starosta MČ tuto skutečnost písemně potvrdil. 

14. Zřizování věcných břemen k majetku územního celku 

MČ předložila kontrolní skupině přehled smluv o zřízení věcného břemene zařazených do evidence smluv v roce 2007. Podle přehledu bylo do evidence zařazeno 15 smluv o zřízení věcného břemene uzavřených podle ustanovení  § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb. Práva odpovídající věcnému břemeni spočívají zejména v užívání části pozemků hl. m. Prahy svěřených MČ za účelem uložení či umístění např. vedení veřejné komunikační sítě, kabelového vedení 22 kV, kanalizační a vodovodní přípojky, a toto oprávnění v sobě zahrnuje také právo volného vstupu  a vjezdu na pozemek za účelem kontroly, údržby a oprav vybudovaných zařízení. Věcná břemena byla zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu.

Předmětem přezkoumání bylo 14 smluv o zřízení věcného břemene (S 138/2007/OSOM, S 114/2007/OSOM, S 324/2007/OSOM, S 539/2007/OSOM, S 538/2007/OSOM, S 692/2007/OSOM, S 737/2007/OSOM, S 736/2007/OSOM, S 589/2007/OSOM, S 830/2007/OSOM, S 948/2007/OSOM, S 973/2007/OSOM, S 986/2007/OSOM, S 1107/2007/OSOM), u kterých došlo v souladu s ustanoveními zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, do ukončení dílčího přezkoumání na místě podle předložené dokumentace k doručení návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu. Smlouvy byly uzavřeny v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 40/1964 Sb.

Přezkoumáním výnosů ze zřízení věcných břemen (jednorázové náhrady za zatížení nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ věcným břemenem u stavebních pozemků a objektů ve výši 500 Kč/m2 a u ostatních ploch ve výši  300 Kč/m2 – schváleno usnesením RMČ č. 2996/02 ze dne 23. 10. 2002) sledovaných MČ na účtu 649 – Jiné ostatní výnosy v celkovém objemu 446 tis. Kč a kontrolou přiznání DPH (účet 343 – DPH) nebyly zjištěny nedostatky, s výjimkou nedostatku uvedeného v zápise z 2. dílčího přezkoumání hospodaření, který byl napraven (výnosy související s rokem 2007 ve výši 9 600,- Kč /smlouva č. S 830/2007/OSOM ze dne 16. 8. 2007, návrh na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí byl Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu doručen dne 19. 12. 2007/ byly nesprávně zaúčtovány až do výnosů roku 2008).            

15. Účetnictví vedené územním celkem

Při přezkoumání hospodaření za rok 2007 nebyly zjištěny nedostatky, které by vzhledem k celkovému objemu aktiv a pasiv vykázaných v rozvaze k 31. 12. 2007 významně ovlivnily úroveň účetnictví MČ. MČ vedla v přezkoumaném období účetnictví, s výjimkou případů uvedených ve zprávě, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 505/2002 Sb., a ČÚS.

Účetní doklady, které souvisely s přezkoumaným vzorkem hospodářských operací, měly náležitosti dané ustanovením § 11 zákona č. 563/1991 Sb., tj. označení účetního dokladu, popis obsahu účetního případu, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení účetního dokladu a uskutečnění účetního případu, podpisy osob odpovědných za účetní případ a za zaúčtování. V případě, že podle popisu účetního dokladu nebylo možné určit skutečný obsah účetního případu, byla kontrolní skupině po vyžádání doložena dokumentace, podle které bylo obsah možno určit.

Vnitřní kontrolní systém měla v přezkoumaném období MČ ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 320/2001 Sb.), upraven řadou interních norem. Zejména Organizačním řádem, který je průběžně upravován, Podpisovým řádem MČ, Směrnicí tajemnice ÚMČ k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. 11. 2005, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 11/2006 k oběhu účetních daňových a nedaňových dokladů ze dne 2. 5. 2006.  Jednotlivé oblasti hospodaření má MČ upraveny samostatnými interními normami, např. Zásadami hospodaření s movitým majetkem ze dne 11. 9. 2002, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 1/2001 k vedení evidence dlouhodobého majetku a jeho ocenění, zásob a oceňování cenných papírů, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 8/2003 k nákupu, evidenci a výdeji kancelářských potřeb, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 11/2000 k organizaci autoprovozu, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 1/2004 k poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců (včetně dodatku č. 1/05 ze dne 29. 12. 2005, Příkazem č. 9/2002 tajemnice ÚMČ k poskytování služebních mobilních telefonů a úhradě nákladů spojených s jejich provozem.

Kontrolní skupinou bylo ověřeno, že starosta MČ v předchozích letech pověřil ve smyslu ustanovení § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. příslušné zaměstnance funkcí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Pravidla pro nakládání s dokumenty na ÚMČ, tj. jejich příjem, třídění, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání, ukládání a jejich vyřazování ve skartačním řízení, má MČ upravena Spisovým a skartačním řádem ze dne 30. 1. 2006 s účinností od 1. 2. 2006, který byl vydán na základě ustanovení § 83, odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Jeho přílohou č. 1 je spisový a skartační plán ÚMČ. Jednou ročně se vyřazované dokumenty na jednotlivých odborech třídí a ukládají do spisoven, které se nacházejí v suterénu budovy ÚMČ. Na vzorku písemností ekonomického odboru za rok 2003, 2004 a 2005 bylo ověřeno, že písemnosti uložené do spisovny byly označeny popisem, údajem o období, ke kterému se písemnosti vztahují, skartačním znakem a lhůtou. Nedostatky nebyly zjištěny. 

III. Výsledky přezkoumání podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb. 

16. Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky městskou částí zřízených příspěvkových organizací

MČ zřídila 36 příspěvkových organizací. Jednalo se o 7 základních škol (dále ZŠ) společně s mateřskou školou, 8 ZŠ a 19 mateřských škol (dále MŠ). Dále MČ zřídila příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných a Pečovatelská služba.

Zřizovací listiny měly náležitosti dané ustanovením § 27  odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Usneseními ZMČ č. 106/07 a č. 109/07 ze dne 20. 4. 2007, č. 145/07 a č. 146/07 ze dne 22. 6. 2007, a č. 195/07 ze dne 21. 9. 2007  byly schváleny dodatky zřizovacích listin ZŠ a MŠ, ke kterým došlo z důvodů změn názvů příspěvkových organizací, rozšířením resp. omezením okruhu a místa činnosti a z důvodu úpravy  nakládání s nemovitým majetkem. 

Kontrolní systém v příspěvkových organizacích zřízených MČ  má MČ upraven dvěma interními normami. Pravidla pro zabezpečení vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha 6, schválena usnesením RMČ č. 3041 ze dne 7. 12. 2005, vymezují předmět finanční kontroly v podmínkách příspěvkových organizací, působnost řídící kontroly a činnosti v jednotlivých fázích tj. v průběhu předběžné, průběžné a následné řídící kontroly, organizační zabezpečení vnitřního kontrolního systému a podávání zpráv o výsledku finančních kontrol. Dále Směrnice tajemnice ÚMČ k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje předmět veřejnosprávní kontroly a zajištění v podmínkách MČ. Veřejnosprávní kontrolu provádějí odvětvové odbory, ekonomický odbor a oddělení kontroly odboru kanceláře tajemnice. Kontrolní skupině byly předloženy plány kontrol na 1. a 2. pololetí roku 2007 oddělení kontroly odboru kanceláře tajemnice a ekonomického oddělení odboru školství schválené tajemnicí ÚMČ včetně přehledu provedených kontrol. Kontrolní skupina ověřila, že o provedených kontrolách existuje dokumentace. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kontrola hospodaření s majetkem a přezkoumání poskytnutého příspěvku na provoz z rozpočtu MČ byly provedeny v příspěvkové organizaci MŠ Charlese de Gaulla.

MŠ byl v roce 2007 poskytnut z rozpočtu MČ neinvestiční příspěvek v celkové výši 512 tis. Kč. Kontrola čerpání příspěvku na provoz byla provedena na nákladech vynaložených organizací na základě dodavatelských faktur zaevidovaných MŠ v listopadu a prosinci 2007. Nedostatky nebyly zjištěny. Příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

Kontrolní skupina provedla v MŠ fyzickou kontrolu majetku pořízeného v roce 2007, a to v celkové výši 161 339,- Kč. Dále byla provedena namátková kontrola majetku podle místních inventurních seznamů. Porovnáním evidenčního stavu se skutečným stavem majetku nebyly zjištěny rozdíly. Úbytky majetku v roce 2007 byly doloženy vyřazovacími protokoly a odbornými posudky. Nedostatky nebyly zjištěny.

IV. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

IV./I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A: Vymezení pohledávek:

Pohledávky celkem (položka 75) odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtě - majetek přenechaný pronajímatelem k užívání, převedený z účtových skupin  01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 378 - Jiné pohledávky  

B: Vymezení rozpočtových příjmů:

      Příjmy celkem po konsolidaci  výnosy z podnikatelské činnosti 

 

      Podíl pohledávek na rozpočtu :       513 797 420 (A)     x 100 = 21,65 %

      2  373 229 052  (B)

            Podíl pohledávek MČ na rozpočtu roku 2007 činil 21,65 %.

IV./II. Podíl závazků na rozpočtu

 

 C: Vymezení závazků

Závazky dlouhodobé (položka 166) závazky krátkodobé (položka 189, přičemž z účtu 349 jsou zahrnuty pouze analytické účty 349 77, 78, 8x, viz metodika Gordic) -  závazky  za zaměstnanci (položka 178) - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění   (položka 179)   závazky z titulu finančního vypořádávání 

Podíl závazků na rozpočtu:               640 222 566  (C)    x 100 = 26,97 %

                                                                 2  373 229 052  (B)

            Podíl závazků MČ na rozpočtu roku 2007 činil 26,97 %.

IV./III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy svěřeném městské části

            Podíl zastaveného majetku MČ v roce 2007 činil 0 %. 

B. Plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při předchozích přezkoumáních hospodaření

a) do r. 2006

Kontrolou plnění opatření, která byla přijata k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2006 a přetrvávajících  nedostatků zjištěných při předcházejících přezkoumáních hospodaření uvedených v části B. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006, bylo kontrolní skupinou zjištěno, že dne 5. června 2007 vydala tajemnice ÚMČ „Opatření městské části Praha 6 k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2006“, do něhož zahrnula i opatření vztahující se k odstranění přetrvávajících nedostatků z minulých let.

Jednalo se o nedostatky:

- při prodeji bytových a nebytových jednotek a odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných prostorech a pozemcích MČ nevyřadila prodaný majetek v okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. v den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

                                                                                                                      Napraveno.

- MČ nevyřadila z účetní a majetkové evidence některý prodaný dlouhodobý majetek. Jednalo se o bytové a nebytové jednotky včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na budovách a pozemcích, u kterých byl návrh na vklad do katastru nemovitostí doručen Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu do 31. 12. běžného roku.

                                                                                                               Napraveno.

- do výnosů roku 2006 byly zaúčtovány výnosy v souvislosti se smlouvami o zřízení věcného břemene uzavřenými v roce 2005, tj. MČ neúčtovala některé výnosy do období s nímž věcně a časově souvisely.

                                                                                                                                 Napraveno.

 

b) Plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za r. 2007

Na základě zápisů z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2007  a z 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2007 vydala tajemnice ÚMČ dne 22. ledna 2008 a 25. března 2008 soubor opatření k nápravě nedostatků. Opatřeními byla určena odpovědnost zaměstnanců zařazených do ÚMČ a termíny pro plnění opatření a odstranění nedostatků. Kontrolní skupina ověřila, že nedostatky uvedené v zápisech, které bylo možno napravit např. opravou účtování, zavedením do evidence majetku nebo zohledněním výnosů resp. nákladů při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2007, byly NAPRAVENY.

Na základě nedostatků, které nebylo možné odstranit, neboť již byla provedena účetní závěrka či se jednalo o systémové nedostatky, jejichž řešení vyžaduje delší časové období, přijala tajemnice ÚMČ opatření, kterými lze považovat nedostatky za napravené. Termín plnění je již z uvedených důvodů stanoven do období po ukončení závěrečného přezkoumání hospodaření MČ na místě, a proto nemohla kontrolní skupina splnění opatření k nápravě ověřit. Jednalo se o tato opatření :

-         vypracovat vzorovou smlouvu na prodej propagačních materiálů,

-         vypracovat jednotnou metodiku sledování a účtování tržeb z prodeje knih a historických pohlednic zajišťovaného jednotlivými odbory ÚMČ.

Dále kontrolní skupina nemohla ověřit splnění opatření přijatého k  nápravě nedostatku zjištěného v souvislosti s projednáním závěrečného účtu MČ za rok 2006. Jak bylo uvedeno v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření MČ za období od 1. ledna 2007 do 30. září 2007, usnesení ZMČ č. 115/07 ze dne 22. 6. 2007 nebylo vyhotoveno zcela v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., neboť v usnesení nebyl uveden jednoznačný závěr, zda bylo projednání závěrečného účtu MČ za rok 2006 ZMČ uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením či souhlasem s výhradami.

Vzhledem k tomu, že ZMČ podle usnesení vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2006, uvedenou v Příloze č. 6 „Závěrečného účtu MČ Praha 6 za rok 2006“  a Přílohu č. 7, kterou bylo opatření vydané tajemnicí ÚMČ k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2006, lze se domnívat, že projednání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.

MČ přijala opatření, kterým pověřila vedoucího ekonomického odboru ÚMČ, aby zajistil, že v usnesení ZMČ bude v následujících obdobích obsažen výrok, který odpovídá znění ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., tj. aby byl uveden:

a) souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlas s výhradami.

Závěrečný účet za rok 2007 bude podle zákona č. 131/2000 Sb. projednán a schválen ZMČ do 30. června 2007 a kontrolní skupina tedy nemohla ověřit, zda usnesení ZMČ bude obsahovat výrok v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Kontrolní skupina považuje přijaté opatření za dostačující a nedostatek za napravený.

C. ZÁVĚR

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části Praha 6 za  rok 2007, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Některé účetní případy v oblasti zásob a nedokončeného dlouhodobého majetku nebyly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy, zejména Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. (viz A. II. 8) a o některých účetních případech roku 2007 v oblasti závazků nebylo v tomto účetním období účtováno (část A. II. 11.2.).

Podíl  pohledávek  a  závazků  na  rozpočtu  územního  celku (MČ)  a  podíl  zastaveného  majetku  na celkovém majetku hl. m. Prahy svěřeném MČ (viz A/IV.) podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

a)      podíl pohledávek na rozpočtu MČ .……………………………………21,65 %
b)      podíl závazků na rozpočtu MČ ……………………………………….. 26,97 %
c)      podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ….….. 0,00 %

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v této zprávě je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s  tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 178 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění. 

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části.  Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13  odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.  

Za nesplnění těchto povinností lze podle ustanovení § 14 písm. f) a písm. g) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 tis. Kč. 

Tato zpráva je určena pouze orgánům městské části a orgánům hlavního města Prahy.

 Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž výtisky č. 2 a č. 3 obdrží městská část a výtisky č. 1 a č. 4 odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP. 

 

V Praze dne 30. dubna 2008 

Podpisy kontrolorů:

Ing. Iva Rendová  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Zdeňka Kadochová      
kontrolor

Ing. Jana Kardošová          
kontrolor

Ing. Jitka Pitelová     
kontrolor

Ing. Zdeněk Sedláček   
kontrolor

Ing. Zuzana Svobodová
kontrolor

 

Úřadu městské části Praha 6 byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

            Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 6 byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopisy č. 2 a č. 3 byly předány dne 30. dubna 2008. 

 

Mgr. Tomáš Chalupa  
starosta MČ           

 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_prezkomani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz