Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Příjmy za rok 2007 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2007

Třída 01 - Daňové příjmy

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2007 celkové výše 99.154,81 tis. Kč, tj. 130,47 % upraveného rozpočtu.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl.m.Prahy u poplatku ze psů 25 %  a  u poplatku pobytového 50 %.  V roce 2007 bylo MHMP odvedeno celkem 2.633 tis.Kč.

Z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů bylo odvedeno 50 % prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 do státního rozpočtu, a to v celkové výši 6.177 tis. Kč.           

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích (v tis. Kč):

Poplatek : Skutečnost k 31.12.2005 Skutečnost k 31.12.2006 UR       k 31.12.2007 Skutečnost  k 31.12.2007 % k UR
- správní 21.738 23.065 19.000 26.936 141,77
- za znečišť.  

  život.prostř.

105 88 - 95  
- ze psů 3.442 2.969 3.100 2.908 93,79
-rekreační (pobytový) 1.863 1.983 1.300 1.845 141,95
- za užívání  

 veřejného prostr.

14.104 12.265 12.500 14.419 115,35
- ze vstup. 352 1.456 500 3.473 694,61
- z ubyt.kap. 1.460 1.397 1.100 1.400 127,27
- za provoz.VHP 6.777 7.183 7.000 8.551 122,16
- ostatní popl.         - - - 6  
-výtěžek

z provoz.VHP

5.685 5.897 5.000 6.198 123,95
Celkem 55.526 56.303 49.500 65.831 132,99

 
Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2007 :

místní poplatek v Kč skutečný výnos za rok 2007 předpis odvodu MHMP odvedeno do 31.12.2007 odvod při Fin. vypořádání
ze psů 3.863.447,58 965.861,90 955.854 10.007,90
pobytový (rekreační)  3.522.658,00 1.761.329,00 1.677.354 83.975,00
celkem   2.727.190,90 2.633.208 93.982,90


Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2007 vybráno 2.907,59 tis. Kč, tzn., že poplatek byl plněn na 93,79 %. K tomuto datu bylo vykazováno celkem 7.281 registrovaných držitelů psů oproti 31.12.2006, kdy to bylo celkem 7.667, což je o 386 držitelů méně. Pokles je způsoben buď předáním psa držiteli mimo Prahu nebo úhynem psa, kdy už nový není pořizován. Z celkového počtu 7.281 evidovaných držitelů psů bylo, dle seznamu MHMP trvale označeno 6.425 psů, tj. 88%. 

V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky č.18/2004 Sb., s účinností od 1.1.2005, je povinností každého chovatele psa označení psa mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl.m.Prahy.

Následně je poskytnuta úleva od poplatku tomu chovateli psa, který je veden v evidenci chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350,- Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává Magistrát.hl.m. Prahy, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných  psů vyzývá k přihlášení do evidence OMP EO ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údaje.

Ve spolupráci s Městskou policií bylo přistoupeno k řešení přestupků, při neplnění povinnosti chovatelů psů, dané vyhláškou hl.m.Prahy č.18/2004, kterým je neoznačení psa trvalým způsobem (čipování, tetování) a jeho současné nezaevidování v databázi  Magistrátu. Věcné řešení této přestupkové agendy je v působnosti odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6. Pro informaci uvádíme, že v roce 2007 byly ODŽP uloženy 2 pokuty, které byly uhrazeny. V roce 2006 to bylo pokut 5 a z toho je dosud jedna neuhrazena.

Počty nedoplatků a přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejně nízké úrovni jako v předchozích letech. V roce 2007 byl z celkového počtu 7.281 držitelů psů evidovaných OMP EO  vykázán nedoplatek ve 162 případech tj. 2,2 % z celkového počtu. V roce 2006 to bylo 208 případů,  tj. 2,7 % z celkového počtu držitelů psů.

Při nedodržování poplatkové povinnosti tj. včas a v plné výši, je využíváno zákonné možnosti, navýšení vyměřeného poplatku, jako určitý druh postihu za včas nezaplacený poplatek.

Pobytový poplatek a poplatek z ubytovací kapacity

U místního poplatku za rekreační pobyt je vykazováno plnění ve výši 141,9 % rozpočtované částky a u poplatku z ubytovacích kapacit ve výši 127,2 %.

K 31.12.2007 vykazuje rekreační poplatek, po splnění 50% odvodové povinnost vůči MHMP, příjem ve výši 1.845 tis. Kč, což je o 138 tis. Kč méně oproti roku 2006. Poplatek z ubytovacích kapacit vykazuje ke stejnému datu částku ve výši 1.400 tis. Kč, nárůst je zde o 3 tis. Kč.

Nahodilost počtu ubytovaných osob a délka ubytování, má vliv na příjmovou stránku těchto poplatků. Převážnou část příjmů z rekreačního poplatku tvoří tři provozovatelé vysokoškolských kolejí. Vzhledem k tomu, že byla prováděna rekonstrukce vysokoškolských kolejí na Strahově, kdy vysokoškolské koleje přes léto fungují jako hostely, měla tato skutečnost vliv na pokles příjmu z rekreačního poplatku.

Ubytování v penzionech je využíváno většinou pro potřeby ubytování pracovníků na služebních cestách a tento pobyt není rekreačním poplatkem zpoplatněn. Také ubývají počty rekreantů v penzionech, neboť se spíše orientují na ubytování v hotelech. Stávající ubytovatelé v rodinných domcích se stále více zaměřují na poskytování ubytování pro služební účely zaměstnancům zahraničních firem a v tomto případě není ubytování zpoplatněno rekreačním ani ubytovacím poplatkem. O ubytování v rodinných domcích přestává být zájem, neboť turistická klientela dává přednost ubytování v penzionech a hotelech a to zejména vyšších kategorií.

Pro další období je signalizována výstavba dalších hotelů na letišti Ruzyně a na Petynce, kdy výběr poplatku bude spadat pod Magistrát hl.m. Prahy a tak se dá předpokládat další úbytek turistů v pensionech na území MČ Praha 6, neboť poplatkové řízení v hotelích vykonává Magistrát hl.m.Prahy. 

Sazba pobytového (rekreačního) poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu a sazba poplatku z ubytovací kapacity byla, ve smyslu novely zákona č.565/1990Sb.,o místních poplatcích, ve znění p.p.,  od 1.1.2004 zvýšena ze 2,- Kč na 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely, motely penziony, turistické ubytovny kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví jako účel jeho využití, přechodný pobyt za úplatu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 115,35 %. Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou záboru.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích, dále jsou to stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou (dle platné OZV) a pohybuje se v rozmezí od stovek Kč po částky v milionech Kč.

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí (ODŽP)  předepsal 1.098 případů v celkové hodnotě 15.745.863,40 Kč ( v roce 2006 to bylo 1.027 případů v celkové hodnotě 13.293.182,50  Kč).

V roce 2007 bylo ekonomickým odborem zpracováno celkem 56 žádostí  (v roce 2006 to bylo 51 žádostí) o úlevu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství. Místní poplatek k úhradě po úlevách činil 699 tis. Kč. Celková částka vyměřeného  poplatku  činila  4.736 tis. Kč a z toho celkové snížení činí  4.037  tis.Kč. Z uvedeného celkového objemu snížení inkasa poplatku ve výši 4.037 tis. Kč tvoří předzahrádky snížení 2.285 tis. Kč. Prominutí, snížení bylo povoleno v roce 2007 u 43 žádostí na snížení poplatku za umístění předzahrádek.

U restauračních předzahrádek, jejich počet ovlivnila možnost daná MČ Praha 6, kdy  provozovatelům předzahrádek, při splnění určitých podmínek vybavenosti, byl poplatek na základě žádosti snižován ze základní sazby  Kč 30,- na Kč 5,-. Celkem bylo, po snížení poplatku za předzahrádky, vybráno 457 tis. Kč. V roce 2006 bylo inkasováno 281 tis. Kč. 

Snížením sazby poplatku byl zaznamenán zvýšený zájem o provozování předzahrádek. V roce 2002 bylo provozovaných 9 předzahrádek, v roce 2003 pak 15 předzahrádek, v roce 2004 celkem 21 předzahrádek, v roce 2005 celkem 17 předzahrádek, v roce 2006 bylo provozováno 33 předzahrádek a v roce 2007 to bylo celkem 43 předzahrádek.

Poplatek ze vstupného

Plnění místního poplatku ze vstupného činí 694,61 % upraveného rozpočtu, tj. 3.473 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného  je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5 %, 10 % a  20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce.  Počet poplatníků se pohybuje v rozmezí 20 – 30.

I v tomto případě inkaso poplatku podléhá nahodilosti, např. atraktivnosti sportovních utkání, ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí aj.

Největší příjem finančních prostředků byl od fotbalového klubu SK Slavia Praha – fotbal a.s., díky atraktivitě a s tím i spojené vysoké návštěvnosti utkání fotbalové Ligy mistrů

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na  122,16 %.    Plnění je závislé na počtu vydaných povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), splněním podmínek uvedených v zákoně č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a skutečném provozu VHP.

V roce 2007 byl povolen provoz 445 VHP, v roce 2006 byl povolen provoz 343 VHP.  Nárůst počtu VHP byl způsoben jak zvýšením jejich počtu ve stávajících zařízeních, tak i zřízením  nových heren.

Místní poplatky jsou odváděny i z VHP povolovaných MF ČR v kasinech na území Městské části Praha 6 (v r.2007 se jednalo o 95 VHP, v roce 2006 o 48 VHP a v roce 2005 to bylo 30 VHP). 

Příjem za rok 2007 ve výši  8.551 tis. Kč vykazuje nárůst o 1.368 tis. Kč oproti  roku 2006, kdy činil 7.183 tis. Kč.

V roce 2007 byla přijata obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č.19/2007Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, s účinností od 1.1.2008. V rámci novel uvedené vyhlášky, předpokládá MHMP ze strany městských částí postupné omezování počtu míst, na kterých lze VHP provozovat.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi daňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel výherního hracího přístroje povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území m.č.Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel. Odvod části výtěžku za rok 2006 byl v roce 2007 použit na financování stavebních úprav objektu základní školy Pod Marjánkou. V roce 2007 bylo odvedeno 6.197.72 tis. Kč ke schválenému rozpočtu 5.000 tis. Kč, tj. 123,95 %.

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č.634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. Z celkem vybrané částky správních poplatků 33.113 tis.Kč bylo odvedeno do státního rozpočtu (prostřednictvím FÚ pro Prahu 6 – 50% odvod ze správního polatku za povolení k provozu VHP) 6.177 tis. Kč na celkové plnění  26.936 tis.Kč. 

Výkaz příjmů ze správního poplatku (v tis. Kč):

Odbor 2005 2006 2007
Evid.osob a osob.d. 4.089 4.049 5.324
Péče o prostředí 203 226 253
Dopravy 295 360 382
Vnitřních věcí 4.761 5.749 5.760
Kanceláře MČ 1.011 1.155 1.578
Živnostenský 4.500 5.146 5.148
Ekonomický 11.237 10.794 14.012
Správy obec.majetku 1 1 1
Zdravotnický - - -
Výstavby 815 909 645
Sociálních věcí 15 15 10
Celkem 26.927 28.404 33.113


Z meziročního přehledu inkasa správních poplatků je patrný nárůst příjmu správních poplatků u odboru ekonomického a Odboru evidence osob a osobních dokladů. Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmů správních poplatků.     

Nárůst příjmů správních poplatků souvisí s vyšším počtem úkonů, které občané požadují z různých agend odborů ÚMČ. Tento je také ovlivněn zřízením Czech pointu – ověřený výstup z informačního systému veřejné správy tj. výpis z katastru nemovitostí,obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a od 1.1.2008 se jedná i o výpis z rejstříku trestů.

Městská část Praha 6 k omezení provozování VHP vychází z omezení provozní doby v jiných provozovnách než hernách a kasinech, při současném zachování stávajícího počtu míst.

U oddělení místních příjmů (OMP) ekonomického odboru, uhrazené správní poplatky, za povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), kolísají v jednotlivých letech dle počtu povolených VHP a délky období roku, na které jsou povoleny (četnost žádostí) a dále podle úhrady správních poplatků na přelomu roku.

Celkově za ÚMČ Praha 6 je v roce 2007 zaznamenán nárůst správních poplatků oproti roku 2006 o  4.709  tis. Kč.

Dlužné částky místních poplatků a pokut jsou vymáhány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p. a dalších příslušných zákonů.

 Výkaz nedoplatků (v tis. Kč):

Poplatek K 31.12.2005       počet položek   Kč     K 31.12.2006      počet položek     Kč K 31.12.2007      počet položek     Kč 
       
Ze psů 216                        279     208                      276 162                       197
Rekreační                      -                                - 2                              7 -                               -
Za užívání VP       123                        913 133                   1.540  168                    1.757
Ze vstupného 1                            426 1                          136 1                             37
Z ubytovací kapacity -                                - -                              -   -                                -
Dislokační (zrušen) 1                             65 1                            65 1                              65
Z alkohol.n.(zrušen) 2                             72 2                            72 2                              65
Za provozovaný VHP 9                           150 5                            57 9                            107
Pokuty 256                     4.155 321                   4.057 343                     3.913
Sankční -                                - -                              - -                               -
Výtěžek VHP       -                                - -                              - -                                -
Celkem 608                    6.060  673                    6.210 686                    6.141

 

Výkaz přeplatků (v tis. Kč):

Poplatek K            31.12.2005
počet položek       Kč
K 31.12.2006
počet položek     Kč
K 31.12.2007
počet položek     Kč
       
ze psů 180                         85 189                         73 184                         84
Rekreační -                               - 1                               1 -                               -
Za užívání VP 59                         221 68                        497 60                         416
Ze vstupného 1                             45 1                             45 -                               -
Z ubyt.kapacity -                               - -                               - -                               -
Dislokační(zrušen) -                               - -                                - -                               -
Z alkohol.n.(zruš.) -                               - -                                - -                               -
Za provozovaný VHP 22                           96 22                           45 22                           60
Pokuty 31                         291 46                           89 42                         371
Sankční 1                               1 1                               1  -                              -
Výtěžek VHP -                               - -                                - -                               -
Celkem 294                       739 328                       751 308                        931

 
Oddělení místních příjmů spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i v rámci vymáhání nedoplatků na pokutách. Z výkazu nedoplatků je patrná jejich stále stejná výše. Výkaz přeplatků vykazuje v Kč v roce 2007 nárůst oproti roku 2006. K přeplatku dochází např. tím, že k předčasně obdržené platbě není dosud přiřazen předpis apod.

Z celkového výkazu  nedoplatků za oddělení místních příjmů (OMP) u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 6.141 tis.Kč.

Nejvyšší nedoplatek vykazují pokuty, které vymáhá OMP v rámci celého ÚMČ a který činí 3.913 tis. Kč, dále nedoplatky na poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 1.757 tis. Kč.

Z celkové dlužné částky  6.141 tis. Kč je v soudních řízeních  2.836 tis. Kč tj. 2 případy jsou v konkurzním řízení (80 tis.Kč), 1 případ v dědickém řízení (617 tis.Kč), 16 případů  návrhu na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (2.139 tis. Kč) a zbývající částka 3.304 tis. Kč je ve vymáhacím řízení oddělení místních příjmů.

K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření, na jejichž základě bylo v roce 2007 prověřeno v rámci OMP 609 případů. Tato šetření a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymáhacím řízení.

OMP ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem (PV).

V roce 2007 bylo  za  celé OMP vydáno 421 PV (472 PV v roce 2006)  v  objemu  5.674 tis. Kč (1.859 tis. Kč v r.2006) a z toho bylo uhrazeno 249 PV v částce 2.654 tis.Kč  (265 PV v částce 1. 420 tis. Kč v r.2006).

Dále jsou vydávány upozornění, výzvy k zaplacení nedoplatků v počtu 1.298 případů (873 v r.2006)  nebo rozesílány platební poukázky na úhradu poplatku ze psů v počtu 6.608 případů (6.592 v r.2006).

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank  na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V roce 2007 bylo vydáno 78 exekučních příkazů v celkové výši 1.117 tis. Kč. Vymoženo bylo 49 případů v objemu 1.015 tis. Kč tj. 63 % z počtu ex.příkazů.  V roce 2006 bylo vydáno 79 exekuční příkaz na částku 727 tis. Kč a z toho bylo vymoženo 38 případů v částce 584 tis. Kč tj.  48 % .

 Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 33.324,27 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 26.500 tis. Kč, což je 125,75 %. Jedná se o částku, která byla městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl.m. Prahy. 

Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 107.533,86 tis. Kč. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 93.643,88 tis. Kč, což je 124,87 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 79.148,38 tis. Kč, kde se promítají jak úroky z běžných účtů Městské části Praha 6, tak i příjmy z „úroků, podílů na zisku a dividend“ z tzv.“správy aktiv“. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 4.761,00 tis. Kč a částka ve výši 9.734,50 tis. Kč, což jsou finanční prostředky po ukončení činnosti Bytového podniku s.p. z konečného zůstatku jeho fondů.

 Přijaté sankční platby a vratky transferů

Příjmy tohoto seskupení byly ve výši 3.758,75 tis. Kč a zahrnovaly sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí, které v roce 2007 dosáhly celkové výše 2.705,60 tis. Kč a dále pak příjmy z finančního vypořádání s organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty za rok 2006 v celkové výši 3.145,89 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení položek je dle platné metodiky prováděno i finanční vypořádání mezi městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2006, jehož výsledkem byl odvod do rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 2.092,75 tis. Kč, který o tuto částku snížil příjmy.

 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy, které byly v celkové výši 7.816,48 tis. Kč, tvoří sponzorský dar  poskytnutý Městské části Praha 6 státním podnikem Česká správa letišť s.p. jako její podíl ve výši 3.616,6 tis. Kč pro obce dotčené provozem letiště Praha - Ruzyně, dále se pak jedná o dary od občanských sdružení složených od rodičů žáků, jimiž přispívají na platy nadlimitních učitelů třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina (692,50 tis. Kč), lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou (65,45 tis. Kč), na kuchařku do speciální školní lakto-ovo-vegetariánské jídelny MŠ Waldorfská (41,14 tis. Kč), na platy pedagogů projektu Montessori ZŠ Na Dlouhém lánu (100,00 tis. Kč) a na asistenta projektu „Začít spolu“ ZŠ a MŠ T.G.Masaryka (50,00 tis. Kč). Další příjmy tohoto seskupení tvoří vratka DPH z roku 2006 ve výši 2.660,57 tis. Kč, vrácené soudní poplatky a náhrady nákladů za vyhrané soudní spory ve výši 218,42 tis. Kč a vyrovnání platby za právní služby ve výši 371,80 tis. Kč.

 Přijaté splátky půjček

Celkové příjmy tohoto seskupení ve výši 2.314,75 tis. Kč zahrnují (příjmy) splátky půjček poskytnuté z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) ve výši 2.287,85 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 26,90 tis. Kč.

 Třída 04 – Přijaté dotace           

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a s „Hospodářskou činností“ Městské části Praha 6. Dotační vztahy byly plněny ve výši 1.467.370,81 tis. Kč, což je 112,35 % upraveného rozpočtu a překročeny byly o 161.341,01 tis. Kč . Takto vysoké plnění k upravenému rozpočtu bylo způsobeno zejména vyššími převody z „Hospodářské činnosti M.č. Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 a jednalo o zbylou část čistého výsledku hospodaření „Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“ za roky  2005 a 2006,  k jehož profinancování nebyly dříve k dispozici dostatečné zdroje.

 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky v celkové výši 181.946,23 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky ve výši 49.470,00 tis. Kč a účelově určené finanční prostředky ve výši 132.476,23 tis. Kč (dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 2.082,00 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. ve výši 1.536,13 tis. Kč, výdaje vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 5.827,50 tis. Kč, poštovné v souvislosti s výplatou sociálních dávek ve výši 924,50 tis. Kč, zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point ve výši 50,00 tis. Kč, aktivní politika zaměstnanosti ve výši 285,53 tis. Kč, výplata příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 90.669,00 tis. Kč, výplata dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 24.238,57 tis. Kč, úhrada pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro pěstouny ve výši 110,0 tis. Kč, v rámci projektů JPD 3 na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně“ ve výši 1.524,4 tis. Kč, na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ ve výši 2.351,8 tis. Kč a na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 2.876,8 tis. Kč).

 Neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně

K 31.12.2007 byly účetním výsledkem tohoto seskupení příjmy, které obdržela městská část Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 410.757,74 tis. Kč, což je 100,26 % upraveného rozpočtu, kdy je rozpočet překročen v absolutní výši o 1.060,84 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno vyšším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ jako 95 % podílu městské části Praha 6 na vybrané dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných.

Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2007 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 314.164,00 tis. Kč, která pak byla v průběhu roku navýšena o částku 233.096,50 tis. Kč určenou na účelové dotace (na „Protidrogovou politiku na místní úrovní“ ve výši 70,00 tis. Kč, na „Zdravé město Praha – 2007 – I.program“ ve výši 394,00 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč, na „Zajištění provozu LSPP“ ve výši 2.414,00 tis. Kč, na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 300,00 tis. Kč, na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí“ ve výši 64,20 tis. Kč, na „Pečovatelskou službu“ ve výši 744,00 tis. Kč, na „Realizaci oprav v objektu K Brusce“ ve výši 1.000 tis. Kč, na „Komunitní plánování“ ve výši 30,00 tis. Kč, na „ Integraci žáků pro asistenty pedagogů“ ve výši 1.642,50 tis. Kč, jako převod 100 % podílu Městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2006 obdržela Městská část Praha 6 částku ve výši 222.250,30 tis. Kč a jako převod 100 %  podílu Městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období let 1998 – 2000 a 2002 - 2006 obdržela Městská část Praha 6 částku ve výši 3.319,20 tis. Kč Dále obdržela městská část Praha 6, jako příspěvky na spolufinancování projektů v rámci výzev JPD 3 na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně“ částku ve výši 225,50 tis. Kč, na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ částku ve výši 283,50 tis. Kč a na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ částku ve výši 352,80 tis. Kč).

Vedle toho Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 137.563,60 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 133.659,80 tis. Kč, na zvýšené mzdové náklady této organizace v souvislosti s prováděním „Komplexního úklidu komunikací na území m.č. Praha 6“ ve výši 47,80 tis. Kč a částku ve výši 3.856,00 tis. Kč jako finanční vypořádání s Městskou částí Praha - Přední Kopanina v souvislosti s prodejem pozemku č. 2842/10, k.ú. Ruzyně o rozloze 2.265 m2, kdy toto finanční vypořádání bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 475/05 ze dne 16.9.2005).

Převody z vlastních fondů

V rámci tohoto seskupení byly v roce 2007 uskutečněny převody finančních prostředků z „Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6“ ve výši 861.721,64 tis. Kč.

Kapitálové přijaté dotace

Celkovým účetním výsledkem tohoto seskupení je částka ve výši 12.945,20 tis. Kč. Ta je tvořena přijatými dotacemi z rozpočtu hlavního města Prahy na akci „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“ ve výši 3.000,00 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce objektu ZŠ Pod Marjánkou“ ve výši 10.000,00 tis. Kč a na akci „Vybudování areálu volného času Ladronka – II.etapa“ ve výši 4.000,00 tis. Kč. Od České energetické agentury obdržela Městská část Praha 6 dotaci na pořízení průkazů energetické náročnosti budov ve školství ve výši 157,00 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení byly zaslány hlavnímu městu Praze finanční prostředky v celkové výši 4.211,80 tis. Kč a jednotlivě to byly příspěvky na instalaci 4 radarů „Sympatické měření rychlosti DAVID - 1“ ve výši 261,80 tis. Kč a na akci „Zklidnění komunikace Na Pískách – 1. etapa“ ve výši 3.950,00 tis. Kč. U financování těchto akcí se, obdobně jako u neinvestičních dotací, rozpočet o tuto částku snižuje. 

Třída 08 – Financování 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se na položce 8115 promítají převody z účelových fondů M.č. Praha 6 do rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 6.396,40 tis. Kč a účetní změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech minus 123.978,08 tis. Kč. Pohyby na položkách 8117 ve výši 4.966.425,07 tis. Kč a 8118 ve výši minus 5.456.363,60 tis. Kč představují operace s finančními prostředky uloženými formou „Správy aktiv“.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz