Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných  

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2007 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

 2007

% pln.

k UR

Výnosy celkem

33.012

42.007

43.673

103,97

v tom: zdravotní pojišťovny

32.592

40.306

42.189

104,67

           rezervní fond

0

0

0

0

           ostatní výnosy

420

1.701

1.484

87,24

Náklady celkem

40.725

42.143

42.022

99,71

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  7.713

 

-136

 

1.651

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

193

193

193

100

Investiční fond

-

-

-

-

           
Neinvestiční příspěvek pro LDN byl na základě uhrazených zpětných plateb od zdravotních pojišťoven za roky 2005 (669,6 tis. Kč) a 2006 (5.558,76 tis. Kč) upraven na 136 tis. Kč. Tyto doplatky byly vyplaceny na základě soudního rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. I přes úpravu finančního plánu v závěru roku překročily platby očekávanou výši a neinvestiční příspěvek nebyl čerpán.

Hospodářský výsledek k 31.12.2007 dosáhl při nepoužití  neinvestičního příspěvku 1.963,29 tis. Kč před zdaněním. V roce 2008 se s přeplatky již nepočítá, zálohové platby jsou již v souladu se skutečnými výkony, případné rozdíly budou jen minimální.

Investiční příspěvek od městské části Praha 6 ve výši 193 tis. Kč, který byl určený na nákup přístroje pro magnetoterapii (65 tis. Kč) a nákup kolenní motodlahy (128 tis. Kč) byl čerpán dle plánu v 2. pololetí.

Dotace ve výši 466 tis. Kč poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí na 6 sociálních lůžek, provozovaných PO LDN od 1.7.2007 byla zcela vyčerpána.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 43.673 tis. Kč, tj. 103,97 % se projevily především již výše uvedené doplatky a také jednotlivé platby za provedené výkony byly připisovány na účet prakticky ve splatnosti a k 31.12.2007 byl dluh od pojišťoven pouze 28.58 tis. Kč. Na základě  vyhlášky vyhl. č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, se změnil způsob financování poskytované péče v léčebně, při němž jsou v rámci vykazovaných výkonů zařazováni hospitalizovaní pacienti do jednotlivých kategorií podle náročnosti ošetřovatelské péče. Stanovená kategorizace pacientů se pozitivně promítá ve vyšších tržbách od pojišťoven.

K 31.12.2007 vykazuje léčebna závazky ve výši 3.023,04 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům 524 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec 2.131,23 tis. Kč, částka 42,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů, evidované na depozitním účtu, za předčasné složené platby na soc. lůžko 12,2 tis. Kč a předpis daně z příjmů ve výši 312,24 tis. Kč). Pohledávky činí 403,81 tis. Kč, z toho je 28,58 tis. Kč dluh VZP, 375,23 tis. Kč jsou neproúčtované  provozní zálohy (voda, energie, plyn). 

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2007 činí 7.416,67 tis. Kč, z toho účelové fondy 2.894,41 tis. Kč (rezervní fond 1.954,23 tis. Kč, FKSP 178,16 tis. Kč, fond investičního majetku 762,02 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 42,5 tis. Kč a běžný účet 4.479,76 tis. Kč. 

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2007 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

2007

% pln.

k UR

Výnosy celkem

4.500

5.000

5.374

107,48

v tom: za poskytované služby

4.450

4.950

5.282

106,71

           úroky

50

50

67

134,00

           ostatní výnosy

0

0

25

 

Náklady celkem

23.128

19.823

18.944

95,57

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  18.628

 

-  15.567

 

-13.570

 

91,55

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

500

500

0

0

           
Zastupitelstvo městské části Praha 6 rozhodlo dne 20.4. 2007 usnesením č. 106/07 o ukončení provozu Zařízení péče o děti v ul. Šantrochova ke dni 30.6. 2007. Na základě ukončení tohoto provozu byla schválena změna zřizovací listiny PO Pečovatelská služba Prahy 6 a zároveň upraven finanční plán. Hospodářský výsledek k 31.12.2007 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 13.570 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 15.567 tis. Kč, rozdíl ve výši 1.997 tis. Kč je zaúčtován na účtu 349 – vypořádání dotací. Nevyčerpaná část bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele. PO Pečovatelská služba získala v roce 2007 dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy  v rámci „grantů“ v oblasti sociálních služeb ve výši 744 tis. Kč. Tato dotace, která byla prostřednictvím zřizovatele organizaci poukázána (jako součást neinvestičního příspěvku) , byla vyčerpána.

Vykazované vyšší plnění výnosů za rok 2007 na 107,48 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby a je dosaženo především v důsledku změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Čerpané náklady ve výši 18.944 tis. Kč, tj. 95,57 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. S ohledem na záměr zefektivnit činnost PO Pečovatelské služby  Prahy 6 přistoupila organizace k omezení některých plánovaných výdajů, které nebyly nutné čerpat v roce 2007. Plánované prostředky investičního fondu ve výši 500 tis. Kč, které byly určeny na obměnu autoparku nebyly použity a byly přesunuty do roku 2008. 

Podle členění činnosti Pečovatelské služby jsou náklady a výnosy jednotlivých úseků následující: 

Zařízení:

Náklady:

Výnosy:

Pečovatelská služba

16.259,0

4.815,0

Dům s pečovatelskou službou Liboc

117,0

0,0

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická

114,0

0,0

Azylový dům Vinička

350,0

0,0

Zařízení péče o děti Šantrochova

2.104,0

467,0

Ostatní

0,0

92,0

Celkem

18.944,0

5.374,0

Pozn.: výnosy z poskytovaných služeb u domů s pečovatelskou službou a azylového domu jsou promítnuty v Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. 

Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2007 činí 6.393 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.482 tis. Kč (rezervní fond 629 tis. Kč, fond investičního majetku 696 tis. Kč, FKSP 157 tis. Kč), běžný účet 3.989 tis. Kč a ostatní běžné účty 922 tis. Kč. 

Pohledávky organizace v celkové výši 85 tis. Kč se týkají nedoplatků za poskytované služby. Závazky jsou vykazovány v objemu 3.766 tis. Kč a zahrnují nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec včetně povinných odvodů (1.452 tis. Kč), závazky k dodavatelům (21 tis. Kč), peníze klientů, evidované na depozitním účtu (288 tis. Kč), přijaté zálohy jako náhrada za poškozené jídlonosiče (8 tis. Kč) a proúčtování nespotřebovaného neinvestičního příspěvku od MČ Praha 6 (1.997 tis. Kč).

Příspěvkové organizace ve školství

ZŠ Bílá – čerpání příspěvku 98,9 % (neinvestiční příspěvek 11.136 tis. Kč)

Hospodaření školy bylo ovlivněno jednak rekonstrukcí objektu, která byla dokončena v 1. pololetí 2007 a také probíhajícím projektem „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ (JPD 3), kdy příspěvek poskytnutý prostřednictvím dvouletého grantu z ESF, byl čerpán ve výši 3.138 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 124.758,50 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. V daném roce si organizace pořídila  z Investičního fondu výdejní transportní vozík (45,33 tis. Kč), myčku na nádobí (63,35 tis. Kč), kamerový systém (79,4 tis. Kč), notebook (50,42 tis. Kč) a zavlažovací systém (711,88 tis. Kč). Dále škola zapojila během roku Rezervní fond na úhradu služební cesty ředitelky, vzdělávání zaměstnanců, plavání, učební pomůcky, sportovní potřeby a další potřeby pro MŠ (76,4 tis. Kč) a Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) ve výši 254,61 tis. Kč. Fond odměn škola nečerpala. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 252 tis. Kč. 

ZŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 103,8 %  (neinvestiční příspěvek 8.278 tis. Kč)

Vyšší procento čerpání příspěvku bylo způsobeno zahrnutím nákladových položek financovaných z poskytnutého dvouletého grantu ESF. tato částka ve výši 318 tis. Kč bude škole poukázána v roce 2008 po doložení skutečných výdajů.. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (759 tis. Kč) a tyto prostředky použila na vybudování vzorové učebny (nábytek, interaktivní tabule, demonstrační stůl do učebny fyziky a server). Škola dále zapojila Rezervní fond ve výši 217 tis. Kč na úhradu výdajů za nákup software do školní jídelny, opravu žaluzií, ozvučení pracovny přírodopisu, cestovné, školení a učební pomůcky. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, školení pedagogů a doplňkový prodej v bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činil 289 tis. Kč. 

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 7.399 tis. Kč)

Hospodaření školy a čerpání jednotlivých položek bylo ovlivněno rekonstrukcí školy, která byla dokončena v 1. pololetí 2007. Škola v daném období pořídila regálové sestavy v celkové výši 234 tis. Kč, dataprojektor ve výši 19 tis. Kč, reproduktorovou sestavu ve výši 45 tis. Kč a 2 recepční pulty ve výši 34 tis. Kč. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (1.258 tis. Kč) a uhradila z tohoto fondu venkovní žaluzie na el. pohon (1.091 tis. Kč) a nákup mycího stroje (167 tis. Kč). Škola čerpala Rezervní fond (129 tis. Kč) na další vzdělávání zaměstnanců, školení,  učební pomůcky a úhradu výdajů za služební cestu ředitele školy a FKSP ve výši (262 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a platby za kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 151 tis. Kč. 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 8.110 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. V daném období čerpala na výdaje za nákup PC (342,6 tis. Kč), notebooky (39 tis. Kč), tiskárny (20 tis. Kč), nábytek (45 tis. Kč) a učební pomůcky ( 42 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (1.109 tis. Kč) a z tohoto fondu pořídila kopírku, interaktivní tabule a nábytkové sestavy. Dále škola čerpala Rezervní fond ve výši 429 tis. Kč, Fond odměn ve výši 446 tis. Kč a FKSP ve výši 484 tis. Kč na příspěvek na kulturu, rekreaci, sport, zlepšení prostředí, vitamíny a stravování. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činil 228 tis. Kč. 

ZŠ Hanspaulka – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 4.610 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. Organizace v daném období pořídila dataprojektor ( 29 tis. Kč), PC sestavu (29 tis. Kč), tabulové desky (28 tis. Kč) a krouhač zeleniny pro školní jídelnu (28 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (315 tis. Kč) a zakoupila interaktivní tabule ve výši 69 tis. Kč, varný kotel do školní jídelny ve výši 150 tis. Kč a myčku nádobí ve výši 96 tis. Kč. Organizace také čerpala finanční prostředky z Rezervního fondu (49 tis. Kč) na cestovní náhrady na zahraniční služební cestu ředitelky školy, na nákup materiálu, obnovení fondu učebnic a na kulturní akce pro děti a FKSP (193 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 45 tis. Kč. 

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 4.461 tis. Kč)

Příspěvková organizace svěřené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Škola v daném období pořídila kompresor (17 tis. Kč), držák na projektor (13 tis. Kč), kopírku (22 tis. Kč), kuchyňskou sestavu (20 tis. Kč) a 2 ks notebooků (39 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (228 tis. Kč) a dále byl tento fond čerpán na nákup myčky nádobí ve výši 48 tis. Kč, interaktivní tabule ve výši 128 tis. Kč a rozhlasové ústředny ve výši 52 tis. Kč. Škola také v daném období čerpala Rezervní fond (293 tis.Kč) na úhradu právních služeb, servis horkovodu, úklidu chodníků, účetní práce a dalších služeb a FKSP (212 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 223 tis. Kč. 

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 99,6 % (neinvestiční příspěvek 5.653 tis. Kč)

Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků došlo k vyššímu plnění výnosů, na druhé straně tímto zvýšením žákům došlo ke změně struktury čerpání nákladů. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 24.344,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila 3 PC sestavy (69 tis. Kč), 3 tabule (65 tis. Kč), notebook (37 tis. Kč), kopírovací stroj (33 tis. Kč) a projektory (90 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (248 tis. Kč) a tento fond byl čerpán na nákup kotlů do školní jídelny. Dále škola čerpala FKSP (211 tis. Kč), Rezervní fond ve výši 169 tis. Kč na dovybavení 3 učeben a Fond odměn ve výši 199 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 150 tis. Kč. 

ZŠ Na Dl. lánu - čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 3.360 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Organizace v daném období pořídila 2 PC sestavy (29 tis. Kč),  2 PC sestavy montessori (33 tis. Kč), PC knihovnu (15 tis. Kč) a skříňky montessori (10 tis. Kč).  Škola během roku zapojila Rezervní fond (256 tis. Kč) na nákup pomůcek, vybavení dalších prostor pro montessori a úhradu výdajů za služební cestu ředitelky školy, FKSP (106 tis. Kč) a Fond odměn (25 tis. Kč). Investiční fond nebyl čerpán. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činil 295 tis. Kč. 

ZŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.684 tis. Kč)

Neinvestiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši Škola v daném období pořídila šatní skříně (132 tis. Kč), 2 notebooky (30 tis. Kč), 2 PC sestavy (58 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 92 tis. Kč a použila finanční prostředky na nákup PC serveru. Škola také zapojila Rezervní fond (234 tis. Kč) na úhradu služeb, náklady spojené se školením a vzděláváním, učební pomůcky a cestovné, FKSP (186 tis. Kč) a Fond odměn (57 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 251 tis. Kč. 

ZŠ nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 98,09 % (neinvestiční příspěvek 5.984 tis. Kč)

Nižší čerpání je ovlivněno probíhajícím projektem „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků a usnadnění jejich zařazení do výukového procesu“ (JPD 3). Příspěvek poskytnutý prostřednictvím grantu z ESF, byl čerpán ve výši 2.934 tis. Kč především na nákup magnetické tabule, televizoru, nábytku, 18 ks PC sestav, žaluzií do PC učebny. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 114.236,50,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období dále pořídila kopírku (10 tis. Kč), PC server (20 tis. Kč) a zábrany proti ptactvu (14 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 220 tis. Kč na stavební a instalační práce při zřízení PC učebny. Škola dále během roku zapojila Rezervní fond (20 tis. Kč) na služební cestu ředitelky školy a FKSP (225 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 174 tis. Kč. 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 2.637 tis. Kč)

Svěřené finanční prostředky byly využity v plné výši. Organizace v daném období nakoupila 2 notebooky (37 tis. Kč), 9 kusů PC (131 tis. Kč), datový projektor (30 tis. Kč), mrazák (31 tis. Kč), 2 kusy projekční plátno (13 tis. Kč), 2 regálové sestavy (19 tis. Kč) a  krouhač na zeleninu (15 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 193 tis. Kč a zakoupila interaktivní tabule ve výši 69 tis. Kč, vestavěnou skříň ve výši 41 tis. Kč a server ve výši 83 tis. Kč. Organizace také zapojila Rezervní fond (410 tis. Kč) na nákup 9 ks. PC sestav, učebních pomůcek a na úhradu nákladů na 2 služební cesty ředitelky školy, FKSP (98 tis. Kč) a Fond odměn (80 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 86 tis. Kč. 

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.778 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období nakoupila relaxační nábytek (24 tis. Kč), 7 kusů psacích stolů do kabinetů (34 tis. Kč), data projektor (40 tis. Kč), PC sestavu (31 tis. Kč), skříně (105 tis. Kč), tiskárnu (21 tis. Kč), projekční plátno (23 tis. Kč), a tabuli křídovou (10 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 1.253 tis. Kč, který byl čerpán na vybudování a vybavení vzorové učebny chemie, opravy tělocvičny a šaten, vybavení internetové knihovny a kabinetu. Organizace také zapojila Rezervní fond (56 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy a nákup sportovního náčiní,  FKSP (186 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy a pořádání kurzů na PC jako školící a informační středisko. Zisk z doplňkové činnosti činil 132 tis. Kč. 

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 102,6 % (neinvestiční příspěvek 4.618 tis. Kč)

Organizace vykázala v rozborech hospodaření ztrátu ve výši 121 tis. Kč, která plyne z pozdě poskytnutých finančních prostředků na platy od SRPŠ Na Okraji na financování asistentů projektu Začít spolu. I přes upozornění OŠ nebyly tyto prostředky poukázány na účet MČ ve stanoveném termínu. Škola  finanční prostředky vyplatila zaměstnancům dříve, než je měla k dispozici. MČ je obdržela v lednu 2008 a  ihned poslala škole. Ztráta byla uhrazena z Rezervního fondu školy a byla vyrovnána v lednu letošního roku.  Škola v daném období pořídila sněhovou frézu (19 tis. Kč), nábytek (198 tis. Kč), kopírky (59 tis. Kč), počítačové sestavy (65 tis. Kč), chladící box do ŠJ (29 tis. Kč), SW program (13 tis. Kč), notebook (29 tis. Kč), a školní tabuli (15 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 100 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (139 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a mobiliáře, FKSP (291 tis. Kč) a Fond odměn (66 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 125 tis. Kč. 

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 99,9 % (neinvestiční příspěvek 8.798 tis. Kč)

Nedočerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 6.370,- Kč  bude v rámci finančního vypořádání vrácen do rozpočtu zřizovatele. Organizace v daném období pořídila v souvislosti s rekonstrukcí školy nábytek (1.996 tis. Kč), nástěnky (257 tis. Kč) a  tabule (604 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 948 tis. Kč a z tohoto fondu zakoupila piano ve výši 70 tis. Kč a interaktivní tabule ve výši 60 tis. Kč, notebook za 45 tis. Kč, mycí stroj ve výši 49 tis. Kč a ozvučovací zařízení za 130 tis. Kč. Škola v průběhu roku zapojila i Rezervní fond (512 tis. Kč) na nákup nábytku, kalendáře k výročí školy a také byl čerpán na účelové dary, FKSP (218 tis. Kč) a Fond odměn (74 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a dále má výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činil 142 tis. Kč. 

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 99,6 % (neinvestiční příspěvek 5.441 tis. Kč)

Nedočerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 23.000,- Kč  bude v rámci finančního vypořádání vrácen do rozpočtu zřizovatele. Organizace v daném období pořídila pianino (35 tis. Kč), videotelefon (20 tis. Kč), nábytek do MŠ (37 tis. Kč), 3 PC sestavy (50 tis. Kč), 2 pultové mrazáky (24 tis. Kč), časomíru (37 tis. Kč) a 7 ks keramických tabulí (179 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 646 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila kamerový systém ve výši 111 tis. Kč, multitraktor ve výši 155 tis. Kč, archivační a pomůckovou skříň ve výši 130 tis. Kč a interaktivní tabule ve výši 131 tis. Kč, keramickou tabuli ve výši 45 tis. Kč a server ve výši 74 tis. Kč. Škola též zapojila Rezervní fond (56 tis. Kč) na úhradu nákladů služební cesty ředitelky školy, FKSP (144 tis. Kč) a Fond odměn (64 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 285 tis. Kč. 

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.483 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala  v plné výši. Organizace v daném období pořídila nábytek (97 tis. Kč), chladničku (8 tis. Kč), hrací prvky (14 tis. Kč), čerpadlo do jezírka (8 tis. Kč), kytaru (5 tis. Kč) a motorový smeták na sníh (17 tis. Kč). Škola zapojila v průběhu roku Rezervní fond (13 tis. Kč) na nákup materiálu a služeb a FKSP (71 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 99 tis. Kč a z tohoto fondu pořídila dřevěnou věž – herní prvek na zahradu. Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 24 tis. Kč. 

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.020 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. V daném období si škola pořídila škrabku na zeleninu (27 tis. Kč) a plynovou stoličku (17 tis. Kč). Také během roku proběhlo malování budovy včetně kuchyně (124 tis. Kč), výměna záclonových konzolí (37 tis. Kč) a obnovení nátěrů zahradních prvků (7 tis. Kč). Organizace zapojila FKSP (57 tis. Kč) a Rezervní fond (17 tis. Kč) na nákup pracovních pomůcek. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. 

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.559 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola si v daném období pořídila nábytek (166 tis. Kč), kombinovanou výlevku (19 tis. Kč) a mycí stůl (18 tis. Kč). Dále proběhla oprava výtahu v kuchyni (210 tis. Kč) a úprava vzduchotechniky a odpadu ve školní jídelně (29 tis. Kč). Organizace v průběhu roku zapojila Investiční fond (45 tis. Kč) na nákup nerezové skříně a FKSP (49 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 6 tis. Kč. 

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 512 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila PC sestavu (30 tis. Kč), vysavač (9 tis. Kč), nábytek (40 tis. Kč) a mrazák (10 tis. Kč). Dále zde proběhly lakýrnické práce (18 tis. Kč), revize elektro (6 tis. Kč),  oprava umělého trávníku (33 tis. Kč) a oprava plynového kotle a boileru (16 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 81 tis. Kč na nákup kombinovaného sporáku. Škola také zapojila Rezervní fond (7 tis. Kč) na úhradu energií, FKSP (27 tis. Kč) a Fond odměn (17 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 42 tis. Kč. 

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.168 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila kruhový bazén (27 tis. Kč), 2 herní domky (28 tis. Kč), akvárium (8 tis. Kč), laminovač s fóliemi (6 tis. Kč) a žíněnku (8 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na zhotovení mříží (31 tis. Kč), výrobu krytů na topení (13 tis. Kč), nákup posuvných dveří školní jídelny (16 tis. Kč), čištění kanalizace (8 tis. Kč), revize vzduchotechniky, elektro a hasicích přístrojů (21 tis. Kč) a truhlářské práce (10 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 130 tis. Kč. Škola také zapojila FKSP (47 tis. Kč) a Rezervní fond (6 tis. Kč) na nákup drobného materiálu. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100,0% (neinvestiční příspěvek 840 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila koberec (34 tis. Kč), učební pomůcky (14 tis. Kč), nábytek (34 tis. Kč), chladničku s mrazničkou (8 tis. Kč), PC sestavu (38 tis. Kč), mříž do školní jídelny (28 tis. Kč), úložné police (18 tis. Kč), ponorný mixer (13 tis. Kč) a hračky (40 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč, které využila na opravu oplocení. Škola také zapojila FKSP (59 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 5 tis. Kč. 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 825 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila čističku vzduchu (15 tis. Kč), úložné skříňky (19 tis. Kč), a pojízdné vozíky (8 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na opravu WC (21 tis. Kč), údržbu zahrady (39 tis. Kč) a opravy elektro (8 tis. Kč). MŠ zapojila Rezervní fond (14 tis. Kč) na učební pomůcky, knihy a hračky, FKSP (37 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč. 

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.142 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila PC sestavu (13 tis. Kč), myčku na nádobí (13 tis. Kč), 4 učitelské stoly (15 tis. Kč) a chladničku s fritézou do školní jídelny (13 tis. Kč). Uhradila výdaje za ochranné sítě na pískoviště (15 tis. Kč), výměnu PVC v budově (29 tis. Kč), výměnu koberce (42 tis. Kč), zámečnické, instalatéřské a elektro práce (34 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz 60 tis. Kč. Dále MŠ zapojila Rezervní fond (34 tis. Kč) na materiál a učební pomůcky, FKSP (39 tis. Kč) a Fond odměn (15 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 10 tis. Kč. 

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.399 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila stavebnicový systém (19 tis. Kč), herní prvky (59 tis. Kč), vybavení interiéru (36 tis. Kč) a byla provedena výměna vestavěných zasklených ploch ve třídách (94 tis. Kč), instalace lankového systému do zahrady (50 tis. Kč). Dále byla uhrazena montáž polic (9 tis. Kč) a montáž věšákové stěny s boxy (56 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na ve výši 250 tis. Kč  na nákup nábytku v souvislosti s rekonstrukcí objektu v roce 2006. Škola v daném období také zapojila Rezervní fond (0,3 tis. Kč) a FKSP (53 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 10 tis. Kč. 

MŠ Na Dlouhém lánu – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.031 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola během roku pořídila počítač (12 tis. Kč), chladničku (20 tis. Kč) a skříňovou sestavu (16 tis. Kč). Dále uhradila náklady na opravu venkovního altánu (50 tis. Kč) a úpravu telefonních rozvodů (7 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Rezervní fond ve výši 7 tis. Kč a FKSP ve výši  65 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 24 tis. Kč. 

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 936 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v průběhu roku nakoupila vysavač (14 tis. Kč), dětský nábytek (19 tis. Kč), 4 skříně na lůžkoviny (63 tis. Kč) a koberce (60 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Rezervní fond ve výši 75 tis. Kč na nákup učebních pomůcek, hraček a hudebních nástrojů a FKSP (34 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 33 tis. Kč. 

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 878 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila multifunkční tiskárnu (6 tis. Kč), monitor (6 tis. Kč), 2 učitelské stoly (14 tis. Kč) a dřevěnou bednu na hračky (6 tis. Kč). Dále uhradila náklady za truhlářské práce ve výši 14 tis. Kč. Škola zapojila pouze FKSP  ve výši 45 tis. Kč a Fond odměn ve výši 10 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 13 tis. Kč. 

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 895 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola pořídila v daném období PC sestavu (19 tis. Kč), dřevěnou dekoraci na stěnu (13 tis. Kč) a notebook (31 tis. Kč). Uhradila náklady za výrobu dřevěného patra - lodě (47 tis. Kč), výrobu policových věšáků (9 tis. Kč) a montáž vestavěných skříní (19 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 56 tis. Kč a pořídila podlahový mycí stroj. Škola také zapojila Rezervní fond (7 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a FKSP (40 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činil 14 tis. Kč. 

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.153 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila nerez desky do kuchyně (12 tis. Kč), dětský nábytek (11 tis. Kč), boxy na ručníky (49 tis. Kč) a učitelské stoly (30 tis. Kč). Uskutečnila instalatérské opravy (10 tis. Kč), opravu zahradních dřevěných prvků (28 tis. Kč), výměnu PVC  (45 tis. Kč) a lakýrnické práce (15 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 50 tis. Kč a uhradila nákup nábytku a vybavení šaten. Škola během roku také zapojila  FKSP (53 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč. 

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.162 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila dětský nábytek (140 tis. Kč), vysavače (40 tis. Kč), počítač (10 tis. Kč) a barel k výrobníku čaje (14 tis. Kč). Dále organizace uhradila opravu žaluzií a nouzového osvětlení (13 tis. Kč), elektro revize (6 tis. Kč), revize hromosvodu (9 tis. Kč), opravu tělocvičny (108 tis. Kč) a jiné drobné opravy šaten a tříd (27 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 69 tis. Kč a uhradila z tohoto fondu nákup mycího stroje. Organizace dále čerpala Rezervní fond (49 tis. Kč) na úhradu energií, FKSP (77 tis. Kč) a Fond odměn (36 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 40 tis. Kč. 

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 811 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila elektrickou varnou desku (6 tis. Kč), chladničku (6 tis. Kč), parní čistič (25 tis. Kč) a kuchyňský robot (6 tis. Kč). Dále byla provedena oprava a ladění pian (20 tis. Kč), odstranění havárie plynové přípojky včetně kotle (66 tis. Kč), opravy po vytopení (41 tis. Kč), elektro revize (13 tis. Kč) a oprava kuchyňského robotu (9 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (143 tis. Kč) na nákup dětského kolotoče a mycího stroje, Rezervní fond (80 tis. Kč) na úhradu oprav a energie, Fond odměn (11 tis. Kč) a FKSP (37 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 24 tis. Kč. 

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 871 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku uskutečnila nákup montessori pomůcek (6 tis. Kč), montessori nábytku (41 tis. Kč), 2 ks monitoru (10 tis. Kč), notebook (20 tis. Kč), kameru (9 tis. Kč) a posuvné dveře (11 tis. Kč). Dále proběhlo vybudování sprchy pro zaměstnance a opravy zdí ve třídách, obložení na chodbě, krytů na topení, dětské dílny a dětského hřiště. Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 46 tis. Kč. Organizace v daném období ještě zapojila Rezervní fond (15 tis. Kč) na úhradu nákladů za školení,  FKSP (34 tis. Kč) a Fond odměn (8 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 6 tis. Kč. 

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 939 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila mrazící pult (14 tis. Kč), LCD televizor (22 tis. Kč), kuchyňský robot (6 tis. Kč) a skříňky (19 tis. Kč). Proběhly zde renovace ochranných krytů na radiátory (76 tis. Kč) a lakýrnické práce (10 tis. Kč).  Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 38 tis. Kč, dále zapojila během roku Rezervní fond (1 tis. Kč) a  FKSP (39 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 34 tis. Kč. 

Waldorfská MŠ – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.331 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila šatní stěny (111 tis. Kč), botníky (22 tis. Kč), stoly (16 tis. Kč) a regál na matrace (14 tis. Kč). Proběhla zde oprava žaluzií (16 tis. Kč), elektro revize (9 tis. Kč) a malířské a lakýrnické práce (10 tis. Kč). Příspěvková organizace v daném období zapojila Investiční fond (135 tis. Kč) na renovaci krytů na topení, Rezervní fond (106 tis. Kč) na nákup vybavení nábytku do šaten a třídy, Fond odměn (3 tis. Kč) a FKSP (65 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 12 tis. Kč.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz