Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2007 ›› detail/podstránka

Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2007

sumář včetně podnikatelské  činnosti (v tis. Kč) 

 

 Stav

Stav

 

Stav

Stav

 

 

 

 

 

 

A K T I V A

k 31.12.

k 31.12.

P A S I V A

k 31.12.

k 31.12.

 

2006

2007

 

2006

2007

Dlouhodobý nehmotný majetek

27 860

28 369

Majetkové fondy

4 875 922

4 592 446

Dlouhodobý hmotný majetek

4 648 652

4 358 693

Finanční a peněžní fondy

370 787

515 613

Dlouhodobý finanční majetek

180 271

 

206 803

Zdroje krytí prostř.rozp. hospodářství

-

 

      -

Zásoby

 

1 472

          

534

Hosp. výsledek

925 788

1 385 412

Pohledávky

796 962

507 326 

Převod zúčt.

příj. a výd. z min. let

1 418 854

1 679 253

Finanční majetek

1 879 283

1 913 656     

Saldo výdajů

a nákladů

 

- 114 797

- 3 997

Prostředky rozpočt. hospodař.

860 803

976 088      

Saldo příjmů

a výnosů

6 961

5 874

 

 

 

Krátkodobé závazky

957 895

-131 706

 

 

 

Bankovní

výpomoci a půjčky

- 48 700

- 48 700

Přechodné účty aktivní

5 726

7 776 

Přechodné účty pasivní

8 319

5  050

C E L K E M

8 401 029

7 999 245

C E L K E M

8 401 029

7 999 245


Rozvahy příspěvkových organizací, zřízených městskou částí Praha 6 za r. 2007 jsou vykázány samostatně za každou organizaci zvlášť a jsou součástí jejich výsledků hospodaření a rozborové činnosti za rok 2007.

AKTIVA 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkově 28 369 tis. Kč. Zvýšení  oproti roku 2006 o  509 tis. Kč představuje: 

 •  

u ÚMČ

účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje              97 tis.Kč                                                                                                 

účet 013 - Software zvýšení o                                          790 tis.Kč

(zařazení, vyřazení předmětů od 60 tis.Kč)

účet 018- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek         -      63 tis.Kč

 zvýšení o                                                            

(zařazení a vyřazení předmětů od 7-60 tis.Kč)

účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný

majetek vykazuje stav                                                    -   315 tis.Kč 

 

509 tis.Kč


Dlouhodobý hmotný majetek

 •  
V celkové hodnotě

4 358 693 tis. Kč


V úhrnu došlo v r. 2007 ke  snížení  majetku o    289 959 tis. Kč

 Rozpis účtu třídy 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  

ÚMČ

 •  
Zvýšení stavu účtu

 

9 071  tis.Kč

Drobný a ostatní dlouhodobý hmotný majetek úč. 028 a 029

(zařazení,vyřazení předmětů od 3-40 tis.Kč)

 •  
Zvýšení stavu účtu       

5 371  tis.Kč 


 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 Pozemky účet 031

 •  

Snížení stavu účtu

- 113 581 tis.Kč

 

 

 

 •  

Umělecká díla a předměty

Zvýšení stavu účtu 

 

            183 tis.Kč


Pořízení dlouhodobého hmotného majetku úč. 042

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek činí celkem  334 974 tis.Kč
oproti roku 2006 došlo ke snížení o                                                                   – 184 636 tis.Kč                                                                                                                                               

 •  

Stav nedokončeného hmotného majetku vykazují: OSÚ 12 740 tis.Kč, OPP  41 256 tis.Kč, OŠ 94 622  tis.Kč, OSOM  65 807 tis.Kč ,OÚR 103 115 tis.Kč, KMČ 17 434 tis.Kč ,

 

 

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek úč. 052

Zvýšení stavu účtu                                                                                  

 

1 795 tis.Kč

 

 Snížení majetku za ÚMČ

-289 959 tis.Kč


 Dlouhodobý finanční majetek
           

Činí celkem 206 803 tis. Kč.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem účet 061 činí 206 803  tis.Kč.
Jedná se o peněžitý a nepeněžitý vklad do základního kapitálu SNEO a.s. 

Zásoby 

Zásoby vykazují v r.2007 celkem 534 tis. Kč. Jedná se kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren.  

Pohledávky
Vedené na účtech 311-391 k 31.12.2007 ve výši 507 326 tis. Kč se oproti r. 2006 celkově snížily  o 289 636 tis. Kč.
 

 •  

ÚMČ  celkově činí pohledávky

- účet 314 – poskytnuté provozní záloh 1 742 tis.Kč 

- účet 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy  6 456 tis.Kč

- účet 316 – Ostatní pohledávky    50 tis.Kč

- účet 335  - Pohledávky za zaměstnanci 28 tis.Kč

- účet 378 - Jiné pohledávky 592 tis.Kč

 

         8 868 tis. Kč

 •  
Podnikatelská činnost  vykazuje v úhrnu

 

      498 458 tis.Kč

 •  

 

Podnikatelská činnost IČO 911569

Došlo ke snížení  pohledávek  o 253 132 tis.Kč.

Účet 311 vykazuje stav 283 567 tis.Kč, který se skládá

      -     za  nájemné z bytů  6 tis.Kč

-         za nájemné z nebytových prostor 232 tis.Kč

-         z prodeje majetku 277 731 tis.Kč

-         ostatní pohledávky na účtu 5 598 tis.Kč

 

 Do lhůty splatnosti vykazují pohledávky 282 708 tis.Kč,

do 30 dní po lhůtě splatnosti  vykazují 242 tis.Kč,

do 60 dní po lhůtě splatnosti vykazují 304 tis.Kč,

do 1 roku po lhůtě splatnosti vykazují 110 tis.Kč,

do 2 let po lhůtě splatnosti  vykazují 188 tis.Kč,

do 5 let po lhůtě splatnosti vykazují 27 tis.Kč.

 

Účet 314 vykazuje stav 130 tis.Kč - jedná se o zálohy na plyn,el.energii a vodné, stočné.

Účet 316 vykazuje stav 73 tis.Kč – jedná se o pronájem tepelných zařízení.

Účet 343 vykazuje stav 10 714 tis.Kč- pohledávka za FÚ

Účet 335 vykazuje stav  5 tis.Kč – pohledávka za zaměstnanci

Účet 378 vykazuje stav 155 tis.Kč – jiné pohledávky

 

     294 644 tis. Kč

 •  

Podnikatelská činnost  IČO 906603 činí

Došlo ke  snížení pohledávek o 33 470 tis.Kč

 

Účet 311 vykazuje stav 82 655 tis.Kč, který se skládá

-         za nájemné z bytů vykazuje 38 464 tis.Kč

-         za nájemné z pozemků vykazuje 830 tis.Kč

-         za nájemné z nebytových prostor vykazuje 24 460 tis.Kč

-         za zúčtovatelné služby vykazuje 9 296 tis.Kč

-         ostatní pohledávky vykazují 9 605 tis.Kč

 

Do lhůty splatnosti vykazují 15 434 tis.Kč,

do 30dní po lhůtě splatnosti vykazují 864 tis.Kč,

do 60 dní po lhůtě splatnosti vykazují 1 360 tis.Kč,

do 1 roku po lhůtě splatnosti vykazují  7 434 tis.Kč,

do 2 let po lhůtě splatnosti vykazují 4 803 tis.Kč,

do 3 let po lhůtě splatnosti vykazují 5 103 tis.Kč,

do 4 let po lhůtě splatnosti vykazují 6 585 tis.Kč,

do 5 let po lhůtě splatnosti vykazují 6 644 tis.Kč,

do 6 let po lhůtě splatnosti vykazují 7 891 tis.Kč,

do  7 let po lhůtě splatnosti vykazují 7 246 tis.Kč,

nad 7 let po lhůtě splatnosti vykazují 23 325 tis.Kč.

 

Jedná se o pohledávky Městské části Praha 6 související se správou DBF, tzn. především z vyúčtování služeb, z nájemného, apod..

Z celkového objemu pohledávek tvoří pohledávky z nájemného za pozemky, nebytové prostory , byty a služby , které s těmito prostory či pozemky souvisí , nejvýznamnější položku na účtu 311.

Pohledávky za Českou poštou představují evidované platby od nájemníků přiřazené předpisem nájmu k jednotlivým plátcům do prosince 2007, avšak na účet byly připsány až v lednu 2008.

Předfakturace za spotřebované energie – faktury jsou průběžně uhrazovány, neuhrazené faktury za starší období jsou zažalované.

 

Účet 314 vykazuje stav 46 705 tis.Kč – jedná se o zálohy na odběr energií (voda,teplo,plyn,elektřina),zálohy za služby spojené s užíváním bytu a zálohy do fondu oprav za neprodané byty MČ P 6.

Účet 316 vykazuje stav 71 793 tis.Kč – ostatní pohledávky , jsou zde evidovány náklady na služby spojené s užíváním bytu za rok 2007.Zúčtování služeb proběhne v červenci 2008.

Účet 378 vykazuje stav 2 661 tis.Kč – jedná se např. o nedořešené reklamace z vyúčtování, apod.

 

203 814 tis. Kč

 


 Finanční majetek 

Zahrnuje pokladnu, ceniny, běžný účet a ostatní běžné účty, majetkové, dlužné a ostatní  cenné papíry celkem 1 913 656 tis.Kč

 •  

ÚMČ  

1 292 059 tis.Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 911569

424 836 tis.Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 906603

196 761 tis.Kč


ÚMČ

Na účtu 251-Majetkové cenné papíry k obchodování je stav 188 528 tis.Kč  a na účtu 253-Dlužné cenné papíry k obchodování je stav 895 270 tis.Kč a ostatní cenné papíry je stav 91 800 tis.Kč. 

MČ Praha 6 i nadále v roce 2007 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky.Byla uskutečněna výzva několika renomovaným finančním institucím na zhodnocování našich volných finančních prostředků. Tuto výzvu vyhrála Česká spořitelna a.s., která se od září 2007 stala dalším naším správcem aktiv.

K 31.12.2007 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: dluhopisové podílové fondy ISČS (Trendbond, Sporobond a Fiducia) byly v září 2007 vloženy do střednědobého portfolia České spořitelně a.s. spolu s dalšími 200 mil.Kč volných finančních prostředků. V září 2007 taktéž začalo fungovat krátkodobé portfolio s počátečním vkladem 200 mil.Kč. Celková tržní hodnota spravovaných finančních prostředků krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k 31.12.2007 je 510,3 mil.Kč.

ČSOB Asset management, a.s. a KEY Investments, a.s.  obhospodařují k 31.12.2007 rovnoměrně částku v nominální hodnotě 860 mil.Kč. Z důvodu dočasně volných finančních bylo po odsouhlasení FV č.2/2007 a č.4/2007 provedeno navýšení portfolií obou správců, 28.3.2007 o 35 mil.Kč a 31.5.2007 o 30 mil.Kč. 

Prostředky rozpočtového hospodaření

Celková výše činí 976 088 tis.Kč. Jedná se o stav základního účtu ÚMČ Praha 6 ve výši

 433 486 tis. Kč, běžné účty peněžních fondů 540 851 tis. Kč:

Sociální fond zaměstnavatele 6 164 tis.Kč,

FRR 328 142 tis.Kč,

účet darů 6 513 tis.Kč,

FRIM 173 801 tis.Kč,

FOMBF 26 146 tis.Kč,

lépe úročený účet 85 tis.Kč.

 Poskytnuté přechodné výpomoci:

poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím  1 745 tis.Kč

poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám           6 tis.Kč  
Přechodné účty aktivní
Celkem činí 7 776 tis.Kč

 U podnikatelské činnosti IČO 911569 činí                                                           327 tis.Kč

U podnikatelské činnosti IČO 906603 činí                                                        7 449 tis.Kč

Účet 381-Náklady příštích období vykazuje 750 tis.Kč a účet 385 – Příjmy příštích období  vykazuje 6 358 tis.Kč. Účet 388-Dohadné účty aktivní 668 tis.Kč.

 

PASIVA 

Majetkové fondy 

Korespondují se stálými aktivy, které se skládají z dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního  majetku  celkem 4 875 922 tis.Kč 

 •  
Fond dlouhodobého majetku

 4 585 139 tis. Kč

 •  
Fond oběžných aktiv

        1 769 tis. Kč

 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

      - 5 538 tis.Kč


Finanční a peněžní fondy

Peněžní fondy  účet 917 činí celkem 515 613 tis.Kč.

Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů tj. účty 236 a peněžními fondy tj.účty 917 vykazuje 25 238 tis.Kč. Tento rozdíl se skládá:

-           8 600 tis.Kč uhrazené náklady na obnovu, modernizace a rekonstrukce bytových domů

                     ve vlastnictví Hl.m.Prahy svěřených MČ Praha 6 z FOMBF prostřednictvím 

                      SNEO p.o. v roce 2001

-         16 655 tis.Kč zaplacené splátky z půjčky FOMBF

-         -       17 tis.Kč nesplacené půjčky ze soc.fondu 

Hospodářský výsledek 

            Celkem za ÚMČ Praha 6 činí hospodářský výsledek 1 385 412 tis.Kč. Podnikatelská činnost IČO 906603 vykazuje hospodářský výsledek ve výši – 61 690 tis.Kč a podnikatelská činnost IČO 911569 vykazuje hospodářský výsledek 1 447 102 tis. Kč. Saldo výdajů u nákladů rozpočtového  hospodař. a saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodař. účty závěrkové 964 a 965 činí   1 877 tis.Kč v návaznosti na účty 235-Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací.

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospod. - t.j. účet 933 - Převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let činí 1 679 253 tis. Kč z toho:  

tyto zdroje činí:

účet 272 - splátka půjčky                   27 000 tis.Kč

účet 289 – Ostatní krátkodobé    

závazky(finanční výpomoci)                48 700 tis.Kč

251 – Majetkové cenné papíry

k obchodování                                  188 528 tis.Kč

253 – Dlužné cenné papíry k

obchodování                                     895 271 tis.Kč

256 – Ostatní cenné papíry                 91 800 tis.Kč

909 – Oceňovací rozdíly z pře-

cenění maj. a závazků                          -5 538 tis Kč

277 – Poskytnuté přechodné vy-

pomoci fyz.osobám                                      6  tis.Kč 

 

Krátkodobé závazky  

Celková výše závazků vykazuje                                                                          -131 706 tis.Kč

Z toho :

 •  
ÚMČ

130 925 tis. Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 911569

 - 728 439 tis. Kč   

 •  
Podnikatelská činnost IČO 906603

 

465 808 tis. Kč

 •  
ÚMČ

 Účet 321 - Dodavatelé                                                                                

          9 942 tis.Kč

 

 

 

 

Účet 325 - Ostatní závazky – jedná se především o deponované finanční prostředky na výplatu mezd zaměstnancům m.č. Praha 6 za XII/2007 a složené jistiny na výběrová řízení ÚMČ Praha 6

                                        

    110 798 tis.Kč

 

Účet 336 – Závazky za soc.zabezpečení a zdrav.pojištění

8 702 tis.Kč

 

Účet 342 – Ostatní přímé daně

1 338 tis.Kč

 

Účet 379 – Jiné závazky

145 tis.Kč

 

 

 

 •  
Podnikatelská činnost IČO 911569celkem

Z toho:

- 728 439 tis.Kč

 

Účet 321 -Nezaplacené faktury
Účet 325 - Ostatní závazky         
Zůstatek tvoří kupní ceny z uzavřených smluv na prodej majetku u kterých dosud nebyl podán návrh na vklad. Účet 349 – Vypořádání přepl.dotací a ostat.záv. s rozpočtem ÚSC. Zůstatkové ceny bytů, pozemků a domů, závazky z odpisů vypořádání , přeplatky vypořádání ztrátové činnosti. V roce 2007 zapojila MČ do rozpočtu, v souladu s ust.§ 9 - Zdroje peněžních příjmů městských částí odst. 1 písm. c) Statutu hl.m.Prahy, fin.prostř.ve výši Kč 740 534 tis.. Jednalo se o převod výsledku hospodaření pod.čin. za rok 2005 a  

2006 k posílení rozpočtu MČ. Při převodech fin.prostř. nebyl zaúčtován účetní zápis na účtech  932 a 349. Tento chybějící zápis byl proveden ve 3/2008.

        1 288 tis.Kč

    145 227 tis.Kč

             

                              

  - 891 148 tis.Kč

     

 

 

Účet 379 – Krátkodobé závazky                                                                                                                                   

        16 194 tis.Kč

 

 

 

 

Podnikatelská činnost  IČO 906603 celkem                                               

Z toho:

Účet 321  - Dodavatelé zachycuje neuhrazené faktury, které náleží do roku 2007, ale splatnost mají v roce 2008                             

 

  465 808  tis.Kč

 

      16 723 tis.Kč

 

Účet 324 – Přijaté zálohy

           583 tis.Kč                              

 

Účet 325 – Ostatní závazky

Jsou zde evidovány přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2007, jejich vyúčtování proběhne dle příslušné vyhlášky v roce 2008.

 Jsou zde zachyceny účetní operace související s prodanými byty, které již nejsou v majetku MČ Praha 6, ale není ještě uspořádáno fungující SVJ.Zúčtování probíhá po vydání domu SVJ.

 

    162 400 tis.Kč                 

 

Účet 349 – Vypořádání přepl.dotací a ost. záv. s rozpočtem ÚSC

Jsou zde účtovány daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ Praha 6, které se zpracovávají a účtují vždy ke konci roku. Tyto odpisy zohledňují přírůstky a úbytky majetku v průběhu roku. Účet zahrnuje i předpisy odvodu DPH od jednotlivých mandatářů.

 

    270 809 tis.Kč

 

 

Účet 379 – Jiné závazky

Na účtu 379 30 jsou evidovány složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání probíhá až po ukončení nájmu a po vyrovnání všech pohledávek spojených s užíváním prostor.

Na účtu 379 40 jsou podchyceny jistiny z výnosů bytových družstev (privatizace). Vypořádání probíhá v souladu s ustanoveními v kupních smlouvách.

Na účtu 379 80 jsou účtovány nevyplacené podíly za domy, které má ve správě MČ Praha 6. Tyto podíly se vyplácejí až po odsouhlasení finančního vypořádání.

Na účtu 379 90 jsou ostatní jiné závazky, tzn. např. nevyplacené platební poukazy za opravy, apod..

Na účtu 379 99 jsou účtovány nezjištěné platby, které budou po identifikaci zařazeny do evidence DES a přeúčtovány na účet 311 51.

 

     15 293 tis. Kč

 

Bankovní úvěry a půjčky
Ostatní  krátkodobé závazky (finanční výpomoci )účet 289  

-48 700 tis.Kč

 

     Přechodné účty pasivní celkem                                                        

        5 050 tis.Kč

 

    Podnikatelská činnost IČO 911569
     Výnosy příštích období účet 384   

  1 144 tis.Kč                     

 

    Podnikatelská činnost IČO 906603

 

 

    Dohadné účty pasivní účet 389     

3 906 tis. Kč

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_rozvaha ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz