Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k „Závěrečnému účtu městské části Praha 6 za rok 2007“

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet městské části Praha 6 za rok 2007“. Tento „Závěrečný účet“ je předkládán k projednání dle harmonogramu schváleného usnesením RMČ Praha 6 č. 1054/08 ze dne 23.1.2008.

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem m.č. Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2007

Hospodaření městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 15/06 ze dne 15.12.2006. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9.

Úhrn příjmů za 1.- 4.čtvrtletí roku 2007 byl ve výši 1.674.059,48 tis. Kč, což je 114,39 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů 1.- 4.čtvrtletí roku 2007 činí v úhrnu 1.066.539,26 tis. Kč, což je 72,56 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období přebytkem v celkové výši 607.520,22 tis. Kč.

Na skutečnost, že hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2007 skončilo uvedeným přebytkem mají největší vliv nečerpané zůstatky rozpočtových rezerv Městské části Praha 6 (rezerva běžných výdajů ve výši 219.968,30 tis. Kč a rezerva kapitálových výdajů ve výši 56.137,00 tis. Kč), dále se ve výsledku promítlo jak vyšší plnění příjmů (o 210.629,58 tis. Kč), tak i nižší čerpání veškerých výdajů.

Skutečný účetní výsledek hospodaření městské části Praha 6 za rok 2007 se od salda příjmů a výdajů liší tím, že neobsahuje účtované příjmy a výdaje, které přitom nejsou tzv. konečnými příjmy či výdaji rozpočtu m.č. Praha 6 (např. úvěry, půjčky, obraty stavu účelových fondů).

Dle závěrečných účetních sestav vykazuje m.č. Praha 6 výsledek hospodaření za rok 2007 přebytek ve výši 607.520.220,66 Kč. Od něj se, dle platné metodiky, odečítá změna stavu bankovních účtů všech peněžních fondů m.č. Praha 6 za období od 1.1. do 31.12.2007 v celkové výši 347.112.671,12 a přijaté splátky půjček ve výši 8.400,00 Kč, takže výsledkem je „Čistý výsledek hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2007“ ve výši 260.399.149,54 Kč. 

Roční saldo příjmů a výdajů hospodaření - přebytek

 

607.520.220,66

Sníženo o změnu stavu bankovních účtů peněžních fondů

-

347.112.671.12

Sníženo o přijaté splátky půjček

-

8.400,00

Čistý výsledek hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2007

 

260.399.149,54

 
            Přílohu č. 6 této „Zprávy“ tvoří „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“ jejímž výsledkem je závěr „ souhlas s výhradami“, který je i uveden v návrhu usnesení ZMČ Praha 6. Tak jak vyplývá ze „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ byly nedostatky napraveny, zjištěné chyby a nedostatky byly méně závažného charakteru. 

            Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není –li uvedeno jinak. 

Zpracovatelé dále upozorňují, že příloha č. 2 – Výkaz č.120 – Přehled pro hodnocení o plnění rozpočtu a příloha č. 4 – Finanční plány příspěvkových organizací zřízených m.č. Praha 6, NEJSOU uvedeny v elektronické podobě a budou členům ZMČ Praha 6 na požádání předloženy v tištěné podobě!

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz