Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2007 ›› Výdaje za rok 2007 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2007

Sumář celkových výdajů

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

 

 

 

 

 

 

01

Rozvoj obce

108 700,00

109 698,40

92 996,43

85,55

84,77

02

Městská infrastruktura

162 745,00

111 280,50

98 320,78

60,41

88,35

03

Doprava

184 615,00

29 676,20

23 610,55

12,79

79,56

04

Školství

242 407,00

288 692,30

251 084,01

103,58

86,97

05

Zdravotnictví a sociální oblast

66 458,00

159 715,60

145 274,65

218,60

90,96

06

Kultura a sport

74 393,00

72 181,60

65 640,36

88,23

90,94

07

Bezpečnost

5 840,00

2 854,00

2 522,61

43,20

88,39

08

Hospodářství

134 039,00

150 609,30

141 889,25

105,86

94,21

09

Vnitřní správa

227 371,00

253 560,60

230 324,35

101,30

90,84

10

Pokladní správa

93 432,00

291 557,80

14 876,27

15,92

5,10

 

CELKEM

1 300 000,00

1 469 826,30

1 066 539,26

82,04

72,56


Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

- ztoho je sumář běžných výdajů

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

 

 

 

 

 

 

01

Rozvoj obce

3 700,00

3 951,50

2 503,32

67,66

63,35

02

Městská infrastruktura

89 129,00

80 915,60

69 620,91

78,11

86,04

03

Doprava

168 615,00

25 747,00

22 697,82

13,46

88,16

04

Školství

142 407,00

190 905,80

170 038,14

119,40

89,07

05

Zdravotnictví a sociální oblast

43 275,00

150 413,60

144 099,99

332,99

95,80

06

Kultura a sport

48 543,00

49 387,90

46 722,32

96,25

94,60

07

Bezpečnost

5 840,00

2 854,00

2 522,61

43,20

88,39

08

Hospodářství

4 125,00

6 966,40

6 065,18

147,03

87,06

09

Vnitřní správa

213 491,00

234 705,60

212 349,58

99,47

90,47

10

Pokladní správa

30 875,00

235 420,80

14 876,27

48,18

6,32

 

CELKEM

750 000,00

981 268,20

691 496,14

92,20

70,47


Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

- ztoho je sumář kapitálových výdajů

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

 

 

 

 

 

 

01

Rozvoj obce

105 000,00

105 746,90

90 493,11

86,18

85,58

02

Městská infrastruktura

73 616,00

30 364,90

28 699,87

38,99

94,52

03

Doprava

16 000,00

3 929,20

912,73

-

23,23

04

Školství

100 000,00

97 786,50

81 045,87

81,05

82,88

05

Zdravotnictví a sociální oblast

23 183,00

9 302,00

1 174,66

-

-

06

Kultura a sport

25 850,00

22 793,70

18 918,04

73,18

83,00

08

Hospodářství

129 914,00

143 642,90

135 824,07

104,55

94,56

09

Vnitřní správa

13 880,00

18 855,00

17 974,77

129,50

95,33

10

Pokladní správa

62 557,00

56 137,00

-

-

-

 

CELKEM

550 000,00

488 558,10

375 043,12

68,19

76,77


Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3 700,00

3 951,50

2 503,32

67,66

63,35

 

Celkem

3 700,00

3 951,50

2 503,32

67,66

63,35

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

105 000,00

105 746,90

90 493,11

86,18

85,58

 

Celkem

105 000,00

105 746,90

90 493,11

86,18

85,58

 

01 - Úhrn

108 700,00

109 698,40

92 996,43

85,55

84,77

 

Odd. 36 § 35 – Územní plánování

Upravený rozpočet běžných výdajů 2.577,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.503,32 tis. Kč, tj. na 97,14 %. Výdaje ve výši 2.016,23 tis. Kč byly čerpány především na nákup studií (studie regulačních zásad Na Větrníku – Stamicova – Voříškova – Myslivečkova, studie úprav rekonstrukce parku Ve Struhách na orientální zahradu, obratiště autobusů Horoměřická, urbanistická studie prostorů Malý Břevnov - Moravanů, Vokovice – Ke dvoru, studie umístění pomníku R. Reagana apod.) a služby za reprografické a fotografické práce spojené se studiemi. Akce „Výstava 100 let Břevnova“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 349,94 tis. Kč. Na úhradu pojistného nedokončených investic Odboru územního rozvoje byla uhrazena částka ve výši 37,15 Kč. Částka 100 tis. Kč byla použita jako úhrada členského příspěvku na rok 2007 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů o celkovém objemu 105.746,90 tis. Kč, který byl určen na dokončení akce „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova sgarážemi“ byla vyčerpána částka ve výši 90.493,11 tis. Kč, tj. 85,58%. Nedočerpání upraveného rozpočtu bylo způsobeno jednak tím, že skutečná cena nabídky dodavatele byla nižší než byl předpoklad a též tím, že zuvedeného upraveného rozpočtu zůstala nedočerpána částka určená na vytvoření uměleckého díla soch (nedočerpáno 434,25 tis. Kč), jelikož došlo ke zpoždění při odlévání soch. Kolaudace a předání díla proběhlo vlistopadu 2007. Osazení kompletního uměleckého díla proběhne ve 2.čtvrtletí 2008. Celkové náklady akce, která byla započata již vroce 2003 (tehdy byl proveden katastrální průzkum a první studie a dokumentace pro územní řízení) činily 100.377,11 tis. Kč.

Odd. 36 § 99 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Výdaje tohoto oddílu jsou určeny na zabezpečení úkolů realizovaných Stavebním úřadem vPraze 6 (znalecké posudky, odstranění dílčích havarijních situací nařízených náhradním výkonem, výkony ve věci odstranění menších stavebních úprav). Finanční prostředky vrozpočtu odboru výstavby ve výši 1.374,40 tis. Kč, které byly určeny na realizaci stavebních prací tzv. náhradním výkonem zůstaly nečerpány, neboť Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 svůj původně plánovaný záměr provedení výkonu přehodnotil a rozhodl řízení vedené vtéto věci pozastavit.

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

10

Zemědělství a lesní hospodářství

75,00

75,00

73,34

97,79

97,79

37

Ochrana životního prostředí

89 054,00

80 840,60

69 547,57

78,10

86,03

 

Celkem

89 129,00

80 915,60

69 620,91

78,11

86,04

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

37

Ochrana životního prostředí

73 616,00

30 364,90

28 699,87

38,99

94,52

 

Celkem

73 616,00

30 364,90

28 699,87

38,99

94,52

 

02 - Úhrn

162 745,00

111 280,50

98 320,78

60,41

88,35

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 75 tis. Kč byl čerpán ve výši 73,34 tis. Kč, což je 97,79 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky v částce 72,15 tis. Kč byly určeny na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace vrámci kastračního programu. Odchyty a kastrace koček byly provedeny u Pražského spolku ochránců zvířat. Bylo odchyceno 16 koček, které byly vykastrovány, veterinárně ošetřeny a znovu vypuštěny do původních lokalit. Dále bylo odchyceno 18 koťat, která byla po vyšetření umístěna vútulku. Částka 1,19 tis. Kč byla použita na likvidaci hnízda sršňů nadětském hřišti Pod Ořechovkou.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.764 tis. Kč byl čerpán ve výši 17.603,93 tis. Kč, což je 93,82 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zejména využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 7.962,18 tis. Kč, na provoz speciálních košů na psí exkrementy ve výši 5.826,87 tis. Kč a na úklid těchto exkrementů na plochách zeleně včástce 220,15 tis. Kč, průběžně byl prováděn úklid tzv. mikroskládek ve výši 699,76 tis. Kč, na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad vsouvislosti sjarním a podzimním úklidem – včetně odvozu a likvidace odpadu ve výši 2.154,28 tis. Kč. Do čerpání se též promítly výdaje na vyčištění a pokosení několika zanedbaných cizích pozemků sproblematickými majetkoprávními vztahy ve výši 600,29 tis. Kč. Výdaje ve výši 126,27 tis. Kč byly použity na úhradu obsluhy odpadkových košů na veřejných prostranstvích městské části Praha 6, která byla prováděna vprůběhu celého roku 2007. Částka 14,13 tis. Kč byla čerpána na zjištění průběhu podzemních inženýrských sítí.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání sodpady

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek a je zajišťován vpřípadech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či vpřípadě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo vjeho možnostech založení skládky zabránit. Úklid veškerých skládek byl během roku 2007 vždy uplatněn na Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím odboru ochrany prostředí (v blízkosti ulice Pod Juliskou, mezi ulicemi Drnovská a Pilotů a vblízkosti ulic U Větrníku a Horoměřická).

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 21,42 tis. Kč, což je 10,71 % upraveného rozpočtu. Čerpání proběhlo pouze za úhradu nájemného za uskladnění protipovodňových hranolů. Další výdaje jsou určeny kčerpání vpřípadě krizových situací.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 61.626,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 51.790,10 tis. Kč, což je 84,04 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno celkem 43.259,83 tis. Kč. Došlo zde především kúhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě smluv o dílo (26.887,37 tis. Kč) a údržbu dalších ploch veřejné zeleně, jež je prováděna nad rámec smluvních závazků (1.075,05 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží (8.369,04 tis. Kč), montáž a demontáž květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení (355,97 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (1.875,92 tis. Kč), kdy se značná část výdajů váže kničivé vichřici vnoci z18. na 19. ledna, na zimní údržbu vybraných pěších komunikací a údržbu, kterou bylo nutno zajistit nad rámec dosavadních smluvních závazků (145,44 tis. Kč), na vyčištění zanesených kanalizačních vpustí vchodníčcích vzeleni vpředjaří (97,06 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek (290,95 tis. Kč), na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (128,60 tis. Kč), na likvidaci starých herních zařízení zdětských hřišť a na výměnu písku v pískovištích (celkem 658,06 tis. Kč). Promítla se zde i výsadba, odborná péče a zálivka u mladých dřevin (2.161,43 tis. Kč), likvidace nežádoucí vegetace zcest, schodišť a ostatních zpevněných ploch ve veřejné zeleni (648,81 tis. Kč) a zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů vparcích Hadovka, Slunná, (15,59 tis. Kč). Další výdaje vynaložené ztohoto seskupení se týkaly revizí dětských hřišť – uhrazeny byly provozní kontroly na dětských hřištích a technické kontroly sportovišť (dohromady 466,83 tis. Kč). Vtomto seskupení také proběhlo čerpání za vyhotovení znaleckých posudků - dendrologického stavu dřevin vplochách veřejné zeleně (26,17 tis. Kč) a za pojištění hmotného majetku evidovaného odborem péče o prostředí (62,30 tis. Kč). Ve IV. čtvrtletí došlo ke zvýšení příjmů a běžných výdajů u položky 5169 – Nákup služeb o částku 1.000 tis. Kč, určenou na údržbu ploch veřejné zeleně. Jednalo se o dar poskytnutý s.p. Letiště Praha dle darovací smlouvy uzavřené sMěstskou částí Praha 6 a vsouladu sRámcovou smlouvou o zásadách poskytování darů s.p. Letiště Praha městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem letiště Praha – Ruzyně.

V seskupení - Opravy a údržba bylo vyčerpáno celkem 6.164,89 tis. Kč, a to především na opravy povrchů zpevněných ploch, cest a schodišť vč. oprav a doplnění sadových obrub (3.252,08 tis. Kč), dále na akce „Oprava dětského hřiště a ve vnitrobloku mezi ulicemi Albánská a Čínská“ (109,97 tis. Kč), „Oprava dětského hřiště a přilehlé plochy zeleně vul. Střešovická“ (347,54 tis. Kč) a „Sadové úpravy pod Marjánkou“ (366,58 tis. Kč). Dále na rekultivaci trávníků (534,46 tis. Kč) a různé opravy parkového a herního mobiliáře (1.554,25 tis. Kč).

Seskupení – Nákup materiálu vykazuje pouze čerpání vrámci projektů „Rehabilitace parkové plochy Královka“, „Sadové úpravy pod Marjánkou“, „Úpravy předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty-Brusnice“, „Rehabilitace sportoviště a dětského hřiště „Úl“ vŠultysově ul.“ a „Rehabilitace parku a dětského hřiště Krocínovská x Ostrovská“ na pořízení a zabudování prvků drobného parkového (odpadkových košů, stojanů na kola a laviček, sloupků proti vjíždění automobilů) a herního mobiliáře vcelkové výši 1.283,49 tis. Kč. Ve vybraných plochách veřejné zeleně došlo k likvidaci starých a pořízení a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště (475,36 tis. Kč). Dále bylo čerpáno zrůzných položek na provoz automatické závlahy trávníků vparku sdětským hřištěm na Hadovce a vparku ve Slunné ul. (116,90 tis. Kč), provoz veřejného osvětlení trávníků vparku sdětským hřištěm na Hadovce (33,56 tis. Kč), úhrada úroků uchazečům o veřejnou zakázku (1,30 tis. Kč). Částka 454,78 tis. Kč byla čerpána na granty poskytnuté Městskou částí Praha 6 na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství.

Zupraveného rozpočtu kapitálových výdajů 30.364,90 tis. Kč byly uhrazeno celkem 28.699,88 tis. Kč , tj. 94,52 %. Čerpání se týkalo akcí „Rehabilitace parkové plochy Královka“ (15.290,64 tis. Kč za zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a dílčí faktury za provedené stavební práce), „Obnova veřejné zeleně na sídlišti Dědina“ (4.130,43 tis. Kč za stavební práce), „Rehabilitace dětského hřiště Úl vŠultysově ul.“ (3.630,16 tis. Kč za stavební práce), „Rehabilitace parku a dětského hřiště Krocínovská x Ostrovská“ (3.713,84 tis. Kč za technickou a inženýrskou činnost), „Vybudování dětského hřiště a sportoviště vSedlci“ (124,95 tis. Kč) a „Velké herní prvky na dětská hřiště (209,92 tis. Kč).

U akce „Úprava předpolí břevnovského kláštera – okolí Brusnice“ byla vyčerpána účelová dotace ve výši 572,40 tis. Kč za autorský dozor projektanta a za stavební práce. Tato dotace byla poskytnuta vroce 2006 zrozpočtu hl. m. Prahy a kčerpání byla ponechána i na rok 2007. Dále došlo u této akce kčerpání finančních prostředků zrozpočtu Městské části Praha 6 za stavební práce ve výši 1.027,54 tis. Kč.

Jelikož u investičních akcí „Projektové dokumentace – centrální park Hanspaulka-Kotlářka (UR 700 tis. Kč), park Ve Struhách (UR 700 tis. Kč), Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny (UR 3.000 tis. Kč) a Obnova zeleně a dětského hřiště při usedlosti Perníkářka“ inženýring (UR 46,400 tis. Kč) nedošlo vprůběhu sledovaného období kžádnému čerpání, proběhla závěrem roku 2007 rozpočtová úprava, kdy finanční prostředky určené na tyto akce byly převedeny do fondu rozvoje.

Odd. 37 § 49 – Ostatní činnosti kochraně přírody a krajiny j. n.

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč byly čerpány ve výši 132,12 tis. Kč, tj. 88,08 %. Sgrantovým řízením voblasti ekologických aktivit bylo započato na rozdíl od jiných let až počátkem roku 2007. O přidělení finančních částek pěti žadatelům ve výši 50 tis. Kč rozhodla RMČ Praha 6 svým usnesením č. 461/07 dne 23.5.2007. RMČ si vyžádala doplnění a upřesnění projektů zřady žadatelů útulků pro opuštěná zvířata a na základě těchto informací bylo rozhodnuto o přidělení finančních příspěvků na základě usn. RMČ č. 906/07 ze dne 14.11.07 a to ve zbývající částce 50 tis. Kč. Částka 32,12 tis. Kč zahrnovala vypracování znaleckých posudků. 

03 – Doprava

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

168 615,00

25 747,00

22 697,82

13,46

88,16

 

Celkem

168 615,00

25 747,00

22 697,82

13,46

88,16

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

16 000,00

3 929,20

912,73

-

23,23

 

Celkem

16 000,00

3 929,20

912,73

-

23,23

 

03 - Úhrn

184 615,00

29 676,20

23 610,55

12,79

79,56

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů 8.937,80 tis. Kč byla čerpána částka ve výši 6.617,73 tis. Kč (tj. 74,04 % upraveného rozpočtu).

Podstatnou část běžných výdajů tvořily finanční prostředky ve výši 2.148,15 tis. Kč vynaložené na úhradu projektových dokumentací kakci „Chodníkový program“ pro tyto oblasti: Na Rozdílu (155,89 tis. Kč), Na Zástřelu (71,40 tis. Kč), Jaselská (24,99 tis. Kč), Špotzova (127,33 tis. Kč), okolí náměstíčka Kafkova (107,10 tis. Kč), Na Dračkách (205,87 tis. Kč), obnova středových pásů vul. Čs. armády (44,03 tis. Kč), Na Viničních horách (140,42 tis. Kč), Pražákovská (51,17 tis. Kč), Vokovická (134,47 tis. Kč), křižovatka Sibeliova x Norbertov (35,70 tis. Kč), Na Hanspaulce (69,26 tis. Kč), Břevnov II – památková zóna Tejnka (41,06 tis. Kč), Hošťálkova (222,53 tis. Kč), Ve Střešovičkách (40,00 tis. Kč), Uralská (98,77 tis. Kč), Pod Drinopolem (95,20 tis. Kč), Pod Marjánkou (113,05 tis. Kč), Vstředu (41,65 tis. Kč), Dělostřelecká, Cukrovarnická (241,39 tis. Kč) a U Vojtěšky (86,87 tis. Kč). Zbývající běžné výdaje byly použity na akci „Dejte přednost životu“ (2.410,14 tis. Kč), ke zpracování studií nebo jednodušších projektových dokumentací (1.988,30 tis. Kč), na úhradu nájemného za pozemek č.parc. 192/18 k. ú. Břevnov, na kterém stojí část stavby nadchodu Patočkova (8,55 tis. Kč), na pojištění hmotného majetku odboru dopravy (22,40 tis. Kč), krealizaci úprav a oprav uliční a silniční vybavenosti (31,00 tis. Kč) a na provoz a opravu mobilního radaru VIASIS (9,19 tis. Kč).

Samotná realizace akce „Chodníkový program městské části Praha 6“ probíhá ve spolupráci sTechnickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) a pokračovala i vroce 2007. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů, výdaje se vtomto oddíle proto nepromítají. Zcelkového objemu finančních prostředků pro rok 2007 ve výši 140.904 tis. Kč byly do konce roku 2007 převedeny na TSK finanční prostředky ve výši 132.232,49 tis. Kč. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nižšími cenami dodavatelů než byl očekávaný předpoklad. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Cukrovarnická (34.674,29 tis. Kč), Baterie I (15.720,68 tis. Kč), Baterie II (15.325,70 tis. Kč), Buzulucká (1.404,15 tis. Kč), Kafkova (1.376,09 tis. Kč), Na Kuthence (3.035,20 tis. Kč), KBrusce (499,00 tis. Kč), Na Pernikářce (6.592,21 tis. Kč), Na viničních horách (6.387,02 tis. Kč), Nad Šárkou (4.820,93 tis. Kč), nám. Interbrigády (1.602,79 tis. Kč), Na Zástřelu (2.686,53 tis. Kč), Jaselská (2.647,32 tis. Kč), Zemědělská (1.380,40 tis. Kč), Na Hanspaulce (284,27 tis. Kč), Krocínovská (4.986,10 tis. Kč), Na rozdílu (4.705,50 tis. Kč), Cukrovarnická – dokončení III. etapy (7.024,91 tis. Kč), Uralská (3.857,28 tis. Kč), Špotzova (3.995,00 tis. Kč), Pod Drinopolem (3.732,11 tis. Kč), Heleny Malířové (3.688,93 tis. Kč), U písecké brány (1.806,08 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 3.929,20 tis. Kč byly čerpány částkou 912,73 tis. Kč a byly použity na zajištění úhrady licence na využití vizuálů vsouvislosti sdopravně bezpečnostní kampaní „Dejte přednost životu“ (59,50 tis. Kč), proplacení dodávky čtyř kusů informativního měřiče rychlosti se zobrazením (371,88 tis. Kč) a úhradu za studii nasazení telematických aplikací pro území městské části Praha 6 (349,86 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky se týkaly především dotace poskytnuté zrozpočtu hl.m. Prahy ve výši 3.000 tis. Kč na akci „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“. Čerpání ktéto akci proběhlo ve výši 131,49 tis. Kč, a to na úhradu inženýrské činnosti a projektové dokumentace. Realizace akce byla posunuta do roku 2008, neboť došlo k pozdržení při územním a stavebním řízení.

Odd. 22 § 12 - Silnice

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 16.809,20 tis. Kč byly čerpány ve výši 16.080,09 tis. Kč, tj. 95,66 %. Zahrnovaly čerpání za smluvní úklid chodníků vcentrální části Bubenče, Dejvic a Břevnova ve výši 5.947,50 tis. Kč, dále byl vprůběhu celého roku vsedmi oblastech městské části prováděn týdenní úklid vybraných nejvíce exponovaných úseků komunikací ve výši 1.598,25 tis. Kč. Jarní úklid komunikací na území m.č. Praha 6 byl opět prováděn vkoordinaci sKomplexním úklidem komunikací, který každoročně zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a to ve výši 1.490,68 tis. Kč, vsouvislosti stímto úklidem proběhlo také čerpání výdajů na dopravní značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad včástce 65,58 tis. Kč. Na zpracování projektové dokumentace trvalého dopravního značení ve vybraných ulicích centrální části Bubenče a Dejvic bylo vynaloženo 14,28 tis. Kč a na mimořádný úklid vsouvislosti soslavami výročí ukončení 2. světové války 149,64 tis. Kč. Na chemickou likvidaci plevelů nakomunikacích voblasti Ořechovky a Střešovic bylo vynaloženo 1.871,97 tis. Kč a následující letní úklid komunikací voblasti Břevnova 1.598,41 tis. Kč. Částka 68,81 tis. Kč zahrnovala náklady na letní mlžení a kropení komunikací. Na podzimní úklid komunikací na území M.č. Praha 6 byla vynaložena částka ve výši 2.282,95 tis. Kč a souvislosti sním byla čerpána částka 67,83 tis. Kč na dopravní značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad. Vprůběhu listopadu a prosince byl realizován doplňkový úklid komunikací, na který byla vynaložena částka 436,29 tis. Kč. Dále se jednalo o strojní úklid ulice Na Petřinách v částce 210,63 tis. Kč, čištění chodníků spoužitím chemie včástce 57,12 tis. Kč a vyčištění rabátek vcentru Dejvic, Bubenče a Hradčan včástce 220,15 tis. Kč. Vzhledem kvelice mírné zimě nebylo třeba financovat mimořádný úklid nahrnutého sněhu zchodníků. Na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi m.č. Praha 6 a hl. m. Prahou, zastoupenou TSK hl. m. Prahy a na základě příslušného rozpočtového opatření došlo ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů vtomto oddíle o 47,8 tis. Kč, které byly určené na zvýšené mzdové náklady této organizace. Na základě „Rámcové smlouvy o zásadách poskytování darů s.p. Letiště Praha městským částem hl. m. Prahy dotčených provozem letiště Praha – Ruzyně“ byl rozpočet navýšen o 271 tis. Kč. Tato částka byla použita na úklid komunikací na území m.č. Praha 6. 

04 – Školství

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

140 207,00

189 403,80

168 638,31

120,28

89,04

32

Vzdělání a věda II.

1 400,00

981,00

887,83

63,42

90,50

34

Tělovýchova a zájmová činnost

800,00

521,00

512,00

64,00

98,27

 

Celkem

142 407,00

190 905,80

170 038,14

119,40

89,07

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

100 000,00

97 786,50

81 045,87

81,05

82,88

 

Celkem

100 000,00

97 786,50

81 045,87

81,05

82,88

 

04 - Úhrn

242 407,00

288 692,30

251 084,01

103,58

86,97

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

 Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 42.621,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 30.891,14 tis. Kč, tj. 72,48 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 23.452,09 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi. Na nákup drobného hmotného majetku bylo použito celkem 933,85 tis. Kč, na nákup materiálu 25,11 tis. Kč a na nákup programového vybavení 65,52 tis. Kč. Částka ve výši 6.242,14 tis. Kč byla použita na údržbu a opravy, odstranění havárií a na provedení zahradnických úprav vmateřských školách. Výdaje ve výši 167,66 tis. Kč byly použity na pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ, částka ve výši 0,14 tis. Kč byla uhrazena za elektrickou energii a z finančních prostředků ve výši 4,63 tis. Kč byly hrazeny úroky ze zasílaných jistot kveřejným zakázkám. Nižší čerpání bylo především u tzv. finanční rezervy na případné havárie vobjektech mateřských škol, kdy plánované prostředky byly využity jen částečně.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 46.320,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 41.135,37 tis. Kč, tj. 88,81 %. Výdaje byly čerpány na úhradu výdajů za inženýrskou činnost kakci „MŠ Motýlek – rekonstrukce objektu“ ve výši 62,27 tis. Kč, na úhradu prací spojených sdokončením akce „MŠ Jílkova – rekonstrukce objektu“ ve výši 71,35 tis. Kč, na úhradu výdajů u akce „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“ ve výši 10.800,75 tis. Kč (projektová dokumentace 246,5 tis. Kč, inženýrská činnost 348,69 tis. Kč a stavební práce 10.205,55 tis. Kč), u akce „MŠ Waldorfská – rekonstrukce objektu“ bylo čerpáno 24.606,18 tis. Kč (projektová dokumentace 157,17 tis. Kč, inženýrská činnost 660,06 tis. Kč, stavební práce 23.364,78 tis. Kč a investiční zařizovací předměty 424,15 tis. Kč). Současně bylo čerpáno u „MŠ Waldorfská – modernizace venkovních ploch a sportoviště“ 1.407,95 tis. Kč. Částka ve výši 45 tis. Kč byla čerpána na vybavení kuchyně pro MŠ Čínská, u MŠ Motýlek a MŠ Jílkova byl doplacen autorský dozor ve výši 133,6 tis. Kč, na „Projektové dokumentace MŠ na rok 2008“ bylo vyčerpáno 3.904,15 tis. Kč a pořízení herních prvků ve výši 237,73 tis. Kč bylo určeno pro MŠ Na Dlouhém lánu.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 146.762,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 137.727,17 tis. Kč, což je 93,84 %. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, ve výši 88.564,13 tis. Kč. Z částky ve výši 966,38 tis. Kč bylo hrazeno pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Dále bylo vyčerpáno 46.814,78 tis. Kč na plánované opravy (z této celkové částky bylo použito 26.388,62 tis. Kč na běžné výdaje při rekonstrukci objektu ZŠ Pod Marjánkou) a odstranění havárií vbudovách ZŠ, za nákup služeb bylo vyčerpáno 41,61 tis. Kč, 9,19 tis. Kč bylo použito na pohoštění, částka ve výši 3,91 tis. Kč byla uhrazena za úroky ze zasílaných jistot kveřejným zakázkám. Na nákup materiálu bylo čerpáno 166,45 tis. Kč a na nákup drobného hmotného majetku 507,90 tis. Kč. Na věcné dary bylo použito 59,96 tis. Kč a na dary obyvatelstvu 20,00 tis. Kč.

Zupraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 51.286,00 tis. Kč bylo čerpáno 39.759,02 tis. Kč, což je 77,52 %. Ztoho připadá na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ B. Juáreze“ částka 214,91 tis. Kč za autorský dozor, na akci „Rekonstrukce vytápění ZŠ Dědina“ 18 tis. Kč také na doplatek za autorský dozor, na nákup projektových dokumentací kinvestičním akcím na r. 2008 byla čerpáno 2.361,70 tis. Kč. Dále byly poukázány investiční příspěvky na nákup venkovních žaluzií pro ZŠ Dědina ve výši 1.091,42 tis. Kč, na nákup kotle pro ZŠ Marjánka ve výši 250 tis. Kč, na nákup vybavení učebny chemie pro ZŠ Petřiny jih ve výši 100 tis. Kč, na nákup vybavení multimediální učebny a na nákup varného kotle pro ZŠ Hanspaulka ve výši 219 tis. Kč, na nákup vybavení učebny fyziky pro ZŠ Červený vrch ve výši 115 tis. Kč, na úhradu výdajů za kabelové rozvody pro ZŠ nám. Svobody ve výši 130 tis. Kč. U akce „ ZŠ Petřiny –jih“ bylo vyčerpáno 702,52 tis. Kč na rekonstrukci střechy tělocvičny, u ZŠ J.A. Komenského bylo použito 999,22 tis. Kč na obnovení tříd zubytoven a na vybudování recepce u ZŠ Dědina připadla částka ve výši 1.594,83 tis. Kč. Největší investiční akcí u objektů základních škol byla „Rekonstrukce objektu ZŠ Pod Marjánkou“, kde bylo vyčerpáno celkem 31.642,63 tis. Kč (176 tis. Kč dopracování projektové dokumentace, 669 tis. Kč inženýrská činnost a stavební práce 30.797,63 tis. Kč). Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 dotaci zrozpočtu hl.m. Prahy ve výši 10.000 tis. Kč.

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 20 tis. Kč byl poukázán mateřské a základní škole speciální Diakonie československé církve evangelické jako příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 180,30 tis. Kč bylo čerpáno 151,48 tis. Kč, což je 84,02 % upraveného rozpočtu. Ztohoto rozpočtu byl hrazen doplatek investiční akce „ZŠ Marjánka – rekonstrukce vzduchotechniky“, která proběhla v roce 2005.

Odd. 32 § 91 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 107,00 tis. Kč, což je 53,50 %. Finanční prostředky byly určeny na financování příspěvků studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty.  

Odd. 32 § 99 – Záležitosti vzdělávání

Běžné výdaje, čerpané částkou 780,83 tis. Kč, tj. 99,98 %upraveného rozpočtu 781 tis. Kč, byly použity na finanční příspěvky školám na území MČ Praha 6 (260 tis. Kč) a občanskému sdružení Helpík (21 tis. Kč) vrámci grantového řízení voblasti nespecifické primární protidrogové prevence schválené usnesením ZMČ Praha 6 č. 71/07 dne 16.2.2007.Na nákup služeb bylo použito celkem 463,96 tis. Kč, na nákup materiálu 4,87 tis. Kč a to vsouvislosti sorganizačním a propagačním zajištěním akcí „Ladronka 2007“ a „Týden Zdravé Šestky“. Na školení a vzdělávání bylo čerpáno 31 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času mládeže

Běžné výdaje upraveného rozpočtu ve výši 521,00 tis. Kč byly čerpány částkou 512,00 tis. Kč, což je 98,27 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na granty vyhlášené městskou částí Praha 6 voblasti volnočasových aktivit, které byly zaslány příslušným příjemcům.  

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

34

Zájmová činnost a rekreace

200,00

200,00

43,82

21,91

21,91

35

Zdravotnictví

16 874,00

9 280,00

9 113,09

54,01

98,20

41

Dávky a podpory v soc. zabezpečení

 

116 907,60

112 730,46

 

96,43

42

Politika zaměstnanosti

1 920,00

1 170,00

1 041,17

54,23

88,99

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

24 281,00

22 856,00

21 171,45

87,19

92,63

 

Celkem

43 275,00

150 413,60

144 099,99

332,99

95,80

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

34

Zájmová činnost a rekreace

22 990,00

9 109,00

981,66

4,27

10,78

35

Zdravotnictví

193,00

193,00

193,00

100,00

100,00

 

Celkem

23 183,00

9 302,00

1 174,66

5,07

12,63

 

05 - Úhrn

66 458,00

159 715,60

145 274,65

218,60

90,96

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace - RVZ Živohošť

Výdaje rozpočtované vtomto oddíle souvisí sprovozem RVZ Živohošť a jsou hrazeny zprostředků Sociálního fondu zaměstnavatele. Zrozpočtovaných prostředků byl pořízen nákup dvou lednic a stojanového plátna ve výši 37,92 tis. Kč. Finanční prostředky určené k úhradě provozních nákladů na položce převody vlastním fondům hospodářské činnosti ve výši 110 tis Kč nebylo třeba využít, protože byly vyrovnány příjmy od rekreantů. Obecnímu úřadu vChotilsku byly převedeny poplatky zubytovací kapacity ve výši 5,90 tis. Kč.

Od rekreantů bylo vybráno 271,81 tis. Kč. Náklady ve výši 225,18. tis. Kč obsahují úhradu elektrické energie ve výši 57,93 tis. Kč, opravu altánu a malířské práce 50,68 tis. Kč, opravu kol 6,93 tis. Kč, nákup materiálu jako například drogistického zboží, čistících prostředků, řemeslných potřeb, pohonných hmot do sekačky na trávu a drobných služeb 29,8 tis. Kč, smluvní nájemné se závodem Povodí Vltavy za pozemek přilehlý kRVZ na břehu přehrady určený krekreaci a umístění plovoucího zařízení 13,42 tis. Kč, praní prádla 25,52 tis. Kč, revize tlakových nádob a hasících přístrojů 4,38 tis. Kč, telekomunikační poplatky zapevnou linku 10,18 tis. Kč, rozbory vody 7,32 tis. Kč, odběr vody združstevního vodovodu za rok 2006 ve výši 2,34 tis. Kč, příspěvek do fondu oprav na opravy a údržbu vodovodu 0,50 tis. Kč, kontrolu požárních vodovodů 1,42 tis. Kč, výrobu informačních tabulí 3,92 tis.Kč, instalatérské práce 1,65 tis. Kč, vývoz jímky 1,14 tis. Kč a cestovné pro správce RVZ 8,05 tis. Kč.

Vrámci kapitálových výdajů bylo uhrazeno 118,39 tis. Kč za nákup plavidla – katamaránu. Finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč určené na závěrečnou etapu rekonstrukce rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť k vlastní realizaci stavby se však nepřistoupilo, jelikož nebylo vydáno stavební povolení.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Vkapitálových výdajích byly vupraveném rozpočtu zařazeny jednotlivé etapy akce rekonstrukce Areálu volného času Ladronka vtěchto objemech: „Ladronka - II.etapa“ (UR 4.000 tis. Kč), „Ladronka - IV.etapa“ (UR 1.500 tis. Kč), Ladronka – zpevnění terasy“ (UR 990 tis. Kč) a „Ladronka – hřiště Pyramida“ (UR 2.500 tis. Kč) U akce „Ladronka - II. etapa“ byly zupraveného rozpočtu 4.000 tis. Kč (jednalo se o dotaci MHMP) použity finanční prostředky ve výši 643,52 tis. Kč na úhradu studie a projektové dokumentace pro územní řízení. U akce „Ladronka – IV.etapa“, byla proplacena studie ve výši 190,00 tis. Kč. U akce „Ladronka – hřiště Pyramida“ byla použita částka 29,75 tis. Kč na úhradu části projektové dokumentace. Knízkému čerpání došlo ztoho důvodu, že během roku 2007 probíhalo územní řízení, které zůstalo nedokončené zdůvodu nutnosti získání výjimky ze stavební uzávěry Břevnovské radiály a zdůvodu změny kompetencí vudělování této výjimky.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2007 zařazena částka 5.931 tis. Kč, z toho 2.414 tis. Kč činila účelová neinvestiční dotace, kterou v průběhu roku uvolnilo ze svého rozpočtu hl.m. Praha. K31.12.2007 byla provozovateli LSPP proplacena v souladu s dodatkem č. 4 ke smlouvě č. 239/2002/OZ částka 5.930.795 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. K31.12.2007 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, poskytnutý v roce 2007 Městskou částí Praha 6 na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 43/06 ze dne 15.12.2006. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy S16/2007/KMČ poukázán v plné výši, tj. 100 %.

Odd. 35 § 23 - Odborné léčebné ústavy

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl po úpravě finančního plánu rozpočtován ve výši 136 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek nebyl čerpán.

Investiční příspěvek byl poukázán v souladu s platebním kalendářem kapitálových výdajů vzáří 2007 ve výši 193 tis. Kč.

Komentář khospodaření je uveden včásti příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Voddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 400 tis. Kč poskytnutý vroce 2007 Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 10 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl vsouladu suzavřenou smlouvou poukázán vplné výši vměsíci lednu. Dále byl vtomto oddíle také zařazen finanční příspěvek ve výši 22 tis. Kč určený pro Domov svaté rodiny na podporu činnosti vterapeutických dílnách. Jedná se o víceletý grant (4 roky), který byl na základě uzavřené smlouvy také poskytnut vplné výši.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Upravený rozpočet 1.955 tis. Kč bylčerpán ve výši 1.942,39 tis. Kč tj. 99,35 %. Prostředky ve výši 1.141,42 tis. Kč byly použity na nákup interaktivních preventivních programů pro ZŠ, na rozšířenou péči školních psychologů, na program artefiletických dílen, na zajištění terapeutických skupin anonymních rodičů a na služby spojené srealizací vzdělávacího semináře pro ředitele škol. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku bylo využito 19,78 tis. Kč. Částka ve výši 39,97 byla použita na nákup předmětů vrámci programu „Permoník“ a „Zdravá Šestka“, na školení bylo použito 109,50 tis. Kč, na pohoštění 11,72 tis. Kč a částka 370 tis. Kč byla převedena ostatním subjektům na granty voblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o finanční příspěvky schválené usnesením ZMČ Praha 6 č. 71/07 ze dne 16.2.2007. Na jednorázové peněžité dary určené školním metodikům za jejich celoroční nadstandardní spolupráci vrámci programu „Zdravá Šestka“ bylo vyčerpáno celkem 250 tis. Kč.

Odd. 35 § 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče

Vsouladu susnesením Rady městské části Praha 6 č. 147/07 ze dne 24.1.2007 byly dodatečně uhrazeny zbývající náklady spojené spreventivním očkováním seniorů proti sezónní chřipce, které probíhalo ke konci roku 2006. Zupraveného rozpočtu 6 tis. Kč bylo vyčerpáno 5,66 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 30 tis. Kč byly použity ve druhé polovině roku na úhradu pojistného movitého majetku, pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a užívaného PO Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 12,24 tis. Kč, tj. 40,81 %.

Odd. 41 § 71 - Příspěvek na živobytí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.400 tis. Kč byl čerpán částkou 3.445,41 tis. Kč, tj. 78,30 %. Jedná se o základní dávku pomoci vhmotné nouzi (§ 21 až § 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci vhmotné nouzi), která řeší nedostatečný příjem občana či rodiny. Výše příspěvku na živobytí je stanovena individuálně na základě hodnocení snahy občanů a jejich možností (aktivní snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze, dietní stravování apod). Od května roku 2007 je využívána možnost kombinované výplaty příspěvku, a to částečně vhotovosti a část příspěvku vpoukázkách. Tyto poukázky mají různou nominální hodnotu (50, 100, a 200,- Kč). Za rok 2007 bylo poukázkami vyplaceno celkem 685 tis. Kč.

Odd. 41 § 72 – Doplatek na bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.500 tis. Kč byl za sledované období čerpán ve výši 987,55 tis. Kč, tj. 65,84 %. Tato dávka pomoci vhmotné nouzi (§ 33 až § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) je určena křešení situace nedostatku příjmů kuhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě nebo rodině částka na živobytí. Doplatek se vyplácí měsíčně, po uplynutí kalendářního měsíce za který náleží.

Odd. 41 § 73 – Mimořádná okamžitá pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů 400 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 281,37 tis. Kč, tj. 70,34 %. Tato dávka je poskytována (§ 36 a § 37 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) osobám, které neplní podmínky hmotné nouze, ale ocitnou se vtakových situacích, které je nutné bezodkladně řešit. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně. 

Odd. 41 § 77 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Tato dávka je poskytována ze zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi těm osobám, které nemohou úspěšně řešit svoji situaci, a jsou tak ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se převážně o osoby propuštěné zvýkonu vazby nebo zvýkonu trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby bez přístřeší apod. Dávka se poskytuje jednorázově ve výši 1.000,- Kč, sohledem na okamžité nezbytné potřeby. Součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit čtyrnásobek životního minima jednotlivce (12.504,- Kč).

Upravený rozpočet 100 tis. Kč byl čerpán za ve výši 46,00 tis. Kč, tj. 46 %.

Odd. 41 § 79 – Ostatní dávky sociální pomoci

Vtomto paragrafu jsou zařazeny doplatky zrušených dávek sociální péče, které náleží občanům vsouladu spřechodným ustanovením zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi. Upravený rozpočet 138,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 124,50 tis. Kč, tj. 89,83 % .

Odd. 41 § 81 – Příspěvek při péči o osobu blízkou

Upravený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl čerpán ve sledovaném období ve výši 90,30 tis. Kč, tj. 45,15 %. Tento příspěvek byl zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony vsouvislosti spřijetím zákona o sociálních službách súčinností od 1.1.2007 zrušen a nahrazen jinou formou příspěvku – příspěvek na péči. Dle přechodných ustanovení uvedeného zákona nárok na příspěvek zaniká vkalendářním měsíci, vněmž byl přiznán. To znamená, že řízení o tomto příspěvku neskončená do konce roku 2006 byly dokončeny vprůběhu roku 2007 dle platných předpisů vroce 2006.

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o jednorázové dávky na opatření zvláštních tzv. kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany, opakovaný příspěvek na zvýšené životní náklady starým a zdravotně postiženým občanům a opakovaný příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Upravený rozpočet ve výši 3.000 tis. Kč byl čerpán částkou 2.839,64 tis. Kč, tj. 94,65 %. Z toho připadlo na kompenzační pomůcky 1.980,5 tis. Kč, příspěvek na zvýšené životní náklady 806,3 tis. Kč a příspěvek na krmivo pro psa činil 52,8 tis. Kč.

Odd. 41 § 83 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Příspěvek je možné poskytnout občanovi s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, dále občanovi úplně nebo prakticky nevidomému, neslyšícímu, popř. rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte. O přiznání nároku na příspěvek rozhoduje vyjádření posudkového lékaře Úřadu práce hl.m. Prahy. Od začátku roku bylo poskytnuto 7 příspěvků na úpravu bezbariérového bytu ve výši 232,64 tis. Kč, tj. 46,53 % z upraveného rozpočtu 500 tis. Kč.

Odd. 41 § 84 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek náleží občanovi s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí, dále rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte nebo jde-li o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené (III. stupeň mimořádných výhod). O přiznání nároku na příspěvek opět rozhoduje posudkový lékař Úřadu práce hl.m. Prahy. Vroce 2007 bylo poskytnuto 18 příspěvků na zakoupení motorového vozidla a 2 příspěvky na zvláštní úpravu motorového vozidla v celkové výši 1.508,30 tis. Kč, tj. 68,56 % upraveného rozpočtu (2.200 tis. Kč).

Odd. 41 § 85 – Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek občanům, vlastnícím motorové vozidlo, kteří jako držitelé průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně toto vozidlo využívají pro svou pravidelnou dopravu. Příspěvek lze rovněž přiznat občanům, kteří své vozidlo využívají k pravidelné dopravě blízké osoby těžce zdravotně postižené. Příspěvek náleží též rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. Vroce 2007 byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 10.761,22 tis. Kč, tj. 96,08 % upraveného rozpočtu (11.200 tis. Kč). K31.12.2007 bylo poskytnuto 1622 příspěvků na provoz motorového vozidla.  

Odd. 41 § 86 – Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázový příspěvek náleží občanovi těžce zdravotně postiženému či úplně nebo prakticky nevidomému, který nevlastní motorové vozidlo, ale pravidelně se individuálně dopravuje. Většina příspěvků je opět vyplácena začátkem roku. Upravený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl čerpán částkou 553,53 tis. Kč, tj. 92,26 %, poskytnuto bylo celkem 85 příspěvků.

Odd. 41 § 95 – Příspěvek na péči

Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon týkající se oblasti sociálních služeb - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon mimo jiné definuje zcela nový příspěvek na péči a stanovuje podmínky nároku na tento příspěvek. Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen kzajištění potřebné pomoci, tedy knákupu sociálních služeb. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti občana na pomoci jiné fyzické osoby. Příspěvek na péči zcela nahrazuje dosud poskytované příspěvky (platné do 31.12.2006) zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Odbor sociálních věcí vsoučasnosti eviduje více než 2.000 aktivních příjemců příspěvku na péči, přičemž je dále evidováno více než tisíc nových žádostí občanů, kteří čekají na posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou Úřadu práce hl.m. Prahy. Ve sledovaném období byly poskytnuty příspěvky vúhrnné výši 91.860 tis. Kč, tj. 99,13 % upraveného rozpočtu, který činil 92.669 tis. Kč.

Odd. 42 § 22 Veřejně prospěšné práce

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové výši 1.170 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.041,17 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na „Dohody o pracích mimo pracovní poměr“ (57,00 tis. Kč), na nákup pracovních oděvů a obuvi (18,67 tis. Kč), na nákup pracovních pomůcek (99,49 tis. Kč) tj. drtič zahradního odpadu, řetězové pily a travní sekačky, na nákup drobného kovového a drogistického materiálu (102,90 tis. Kč), na pohonné hmoty a olej nutné pro motorové pily, kosy a sekačky (10,34 tis. Kč), na odvoz a skladování a likvidaci odpadu (269,76 tis. Kč), na opravu motorové pily a další mechanizace (3,01 tis. Kč). Na základě uzavřených smluv byly poskytnuty finanční příspěvky občanskému sdružení Emauzy ČR ve výši 230,00 tis. Kč a Armádě spásy ve výši 250,00 tis. Kč. Vzhledem ktomu, že některé schválené výdaje (nákup služeb, OON) včástce UR 750 tis. Kč nebyly čerpány vplné výši, došlo na základě rozpočtové úpravy vzávěru roku 2007 k jejich převedení do fondu rezerv a rozvoje.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 27,19 tis. Kč, tj. 54,39 %.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout zrozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let vpřípadě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet 30 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 20 tis. Kč.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 15.567 tis. Kč, tj. 90,97 % upraveného rozpočtu (17.113 tis. Kč). Komentář khospodaření je uveden včásti příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 500 tis. Kč byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl poskytnut vplné výši 500 tis. Kč, tj. 100 %.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 2.701 tis. Kč byl čerpán částkou 2.701 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek vDomově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2007 smluvně zajištěno 20 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti voblasti sociální prevence

Vtomto paragrafu byly zařazeny prostředky určené kzajištění pokračujícího procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy lokálních komunitních plánů. Finanční prostředky byly využity knákupu služeb, pronájmu sálů apod. Upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl čerpán částkou 37,02 tis. Kč, tj. 74,04 %.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.412 tis. Kč byl čerpán částkou 2.319,24 tis. Kč, tj. 96,15 %. Částka 1.940,50 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usnesením ZMČ č. 69/07 z16.2.2007. Částka 11,94 tis. Kč byla poskytnuta na finanční úhradu lékařům za zdravotní prohlídky prováděné pro potřeby sociální péče, 30 tis. Kč obdržela MČ Praha 6 jako grant zrozpočtu hl.m. Prahy voblasti komunitního plánování, další výdaje ve výši 328,58 tis. Kč byly použity na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Součástí rozpočtu oddílu jsou zařazené prostředky ve výši 22 tis. Kč, určené na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba, které byly čerpány ve výši 8,22 tis. Kč.

Příjmy OSV ÚMČ Prahy 6 se týkají vrácených přeplatků sociálních dávek a zahrnují vrácené výživné, vrácený příspěvek na úhradu potřeb dítěte a ostatní vymožené splacené dluhy (nesprávně vyplacené dávky vminulých letech). Protože poskytnuté sociální dávky jsou financovány zúčelové dotace ze státního rozpočtu, musí být všechny přeplatky dávek rovněž vráceny zpět do státního rozpočtu. Odvod se provádí měsíčně.

V roce 2007 bylo vymoženo celkem 393.482,- Kč. Odvedená částka činí 380.100,- Kč. Vodvedených platbách je zahrnuta platba za 12/2006 ve výši 15.512,- Kč. Naopak vymožené finanční prostředky za 12/2007 ve výši 28.894,- Kč byly odvedeny do státního rozpočtu až 14.1.2008.

Poznámka: pouze kinformaci

Mimo rozpočet MČ Praha 6 se vyplácejí vrámci přeneseného výkonu státní správy i dávky státní sociální podpory. Zúčtu České národní banky vyplatil odbor státní sociální podpory ÚMČ Praha 6 (detašované pracoviště vul. Jugoslávských partyzánů) celkem 360.994.592,- Kč, vratky dávek představují vúhrnu částku 807.160,- Kč.

Druh dávky vKč

Výplaty

Vratky

Přídavek na dítě

46.932.404,-

260.099,-

Sociální příplatek

12.925.568,-

47.515,-

Rodičovský příspěvek

261.411.254,-

380.530,-

Příspěvek na bydlení

7.166.933,-

40.992,-

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

2.435.665,-

 

Odměna pěstouna

2.019.978,-

12.504

Příspěvek při převzetí dítěte

82.060,-

 

Porodné

21.478.730,-

35.520,-

Pohřebné

6.310.000,-

30.000,-

Příspěvek na školní pomůcky

232.000,-

 

Celkem vyplacené dávky

360.994.592,-

807.160,-

06 – Kultura

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

21

Obchod a služby

100,00

24,00

- 102,39

- 102,39

- 426,63

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

42 188,00

44 897,10

42 395,59

100,49

94,43

34

Tělovýchova a zájmová činnost

6 255,00

4 466,80

4 429,12

70,81

99,16

 

Celkem

48 543,00

49 387,90

46 722,32

96,25

94,60

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

21

Obchod a služby

23 000,00

19 000,00

15 224,72

66,19

80,13

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

2 850,00

1 793,70

1 693,32

59,41

94,40

34

Tělovýchova a zájmová činnost

 

2 000,00

2 000,00

 

100,00

 

Celkem

25 850,00

22 793,70

18 918,04

73,18

83,00

 

06 - Úhrn

74 393,00

72 181,60

65 640,36

88,23

90,94

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Čerpání běžných výdajů uvedené vtabulce (-102,39 tis. Kč) bylo způsobené zaúčtovanou vratkou DPH ve výši 125,74 tis. Kč zfaktury na dílčí práce týkající se níže uvedené investiční akce.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů vcelkové výši 19.000,00 tis. Kč byl čerpán částkou 15.224,72 tis. Kč, tj. 80,13 % upraveného rozpočtu. Ztohoto rozpočtu byla hrazena projektová dokumentace a samotná realizace akce „Pořízení novinových stánků a WC na území m.č. Praha 6“. Nedočerpání bylo způsobeno snížením ceny stavby, neboť na stánky byl instalován menší počet prosvětlených reklamních ploch a oproti plánu se realizoval nižší počet stánků sWC.

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 24,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 23,35 tis. Kč, tj. na 97,29 % upraveného rozpočtu. Ztohoto rozpočtu je hrazena výroba a instalace uličních směrníků vrámci „Informačního systému M.č. Praha 6“, jejich polepy, odstranění apod. Čerpání finančních prostředků na této položce závisí na aktuálních potřebách výměny nebo instalace směrníků a probíhá na základě požadavků Odboru dopravy a životního prostředí.

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.964,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.964,39 tis. Kč, tj. na 100,00 % upraveného rozpočtu. Částka 9.800 byla poskytnuta coby plánovaný příspěvek obecně prospěšné společnosti Dejvické divadlo na uměleckou a divadelní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby vsouladu se zakládací listinou příjemce. Finanční prostředky ve výši 4,39 tis. Kč byly použity jako odměna exekutorovi za vymáhání pohledávek po bývalé příspěvkové organizace Dejvického divadlo (zrušené bez likvidace). Částka 160,00 tis. Kč byla použita na úhradu úprav šatny (úprava modulu věšákového panelu, úprava stávajících konstrukcí a panelů) a úprava konstrukce sítě (podhledu) vdivadle Semafor. 

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Jedná se o finanční příspěvek pro o.p.s. Pelléova vila, na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby vsouladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie. 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

Běžné výdaje vupraveném rozpočtu ve výši 1.250 tis. Kč byly čerpány částkou 730,22 tis. Kč, tj. 58,42 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na vydání kalendáře pro rok 2008 „Dejvice“ (700 tis. Kč) a na přípravu a sběr podkladů a přípravu textů pro knihu o Dejvicích (100 tis. Kč). Během 1. pololetí byl rozpočet navýšen o 450 tis. Kč na dotisk knihy o Břevnově a následně vyčerpán ve výši 449,82 tis. Kč. Vydání kalendáře pro rok 2008 bylo uhrazeno částkou 280,40 tis. Kč – cenová nabídka dodavatele, který byl vybrán na základě výběrového řízení, byla mnohem nižší než částka, se kterou bylo počítáno vupraveném rozpočtu. Vydání knihy „Dejvice“ bylo přesunuto do roku 2008. 

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.179,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.635,68 tis. Kč, tj. 91,20 % upraveného rozpočtu. Ztěchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje vcelkové výši 1.675,43 tis. Kč, které souvisejí skonáním akcí: „Dětský den Prahy 6 na Babě“, „Pocta Carl Czerny“, „Setkání starosty a RMČ s občany“, „Odpoledne pro seniory“, „Multimediální CD ROM česky“, „Dejvické hudební léto“, „Hanspaulský festival“, „Kytara napříč žánry“, „Vědomostní počítačová soutěž“, „Novoroční snídaně sčestnými občany“, „Setkání vedení radnice svelvyslanci“, „Motolice 07“, „Výstava fotografií vPísecké bráně“, „Slavnostní akce sČs. svazem bojovníků“ a výdaje spojené skampaněmi, analýzami webových stránek, květinovými dary a svedením kroniky obce.

Dále byly poskytnuty výdaje ve výši 1.900,00 tis. Kč, které zahrnovaly příspěvek pro provozovatele Klubu Delta a finanční prostředky ve výši 1.166,50 tis. Kč byly vynaloženy na tzv. „granty“ vtéto oblasti. Výdaje ve výši 50,00 tis. Kč byly poukázány na projekt „Divadelní brána“, částka 110,00 tis. Kč byla poslána jako finanční příspěvek Základní umělecké škole Harmonie a Nové škole, za účelem realizace projektu „Koncerty na kopci“ byl poukázán farnímu sboru českobratrské církve finanční příspěvek 18,50 tis. Kč, na pořádání koncertů byly Gymnáziu J. Keplera a Vyšší odborné škole pedagogické poskytnuty finanční příspěvky celkem ve výši 70,00 tis. Kč. Výdaje ve výši 350,00 tis. Kč byly použity jako finanční příspěvek na provoz pro Městskou knihovnu – pobočka Dejvice. Částka 295,25 byla vynaložena na nákup knih „Slavné pražské vily a „Současná architektura“.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.406,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 733,54 tis. Kč, tj. 52,15 % upraveného rozpočtu. Zrozpočtu byly uhrazeny výdaje ve výši 81.06 tis. Kč na obnovu zvoničky vPodbabě, dále částka ve 41.65 tis. Kč na opravu 5 kusů pamětních desek, částka ve výši 5,50 tis. Kč byla použita na každoroční opravu nápisu na pomníku A.S. Koněva a částka ve výši 206.35 tis. Kč na obnovu a údržbu pomníků a soch. Úhrady za ceny a odměny ve výtvarné soutěži na návrh pomníku Nikoly Tesly činily celkem 398,98 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 114,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 14,70 tis. Kč, což je 12,82 %. Finanční prostředky ve výši 100.00 tis. Kč byly určeny na zpracování projektové dokumentace pro realizaci pomníku R. Reagana. Čerpání bylo pozdrženo výběrem vhodné lokality pro umístění pomníku. Uvedené čerpání bylo použito na zveřejnění oznámení o zahájení výtvarné soutěže na návrh pomníku Nikoly Tesly vtisku.

Odd. 33 § 30 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 971,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 964,06 tis. Kč, tj. 99,28 % upraveného rozpočtu. Zrozpočtu byl poskytnut finanční příspěvek pro Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty vPraze 6 na pokračování opravy ohradní zdi Břevnovského kláštera.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.679,00 tis. Kč byl vdaném období čerpán ve výši 1.678,62 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 178,62 tis. Kč byly poskytnuty na financování dokončení rekonstrukce fary při Římskokatolické farnosti sv. Matěje vDejvicích, příspěvek ve výši 1.500,00 tis. Kč byl poskytnut Benediktínskému opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty na revitalizaci klášterních zahrad.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 600,00 tis. Kč byl čerpán částkou 599,99 tis. Kč, tj. 100,00 %. Částka byla použita na výrobu programů televizního vysílání o Praze 6.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.004,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 869 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik v celkové výši 135 tis. Kč. 

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 23.021,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 22.263,71 tis. Kč, tj. 96,71 % upraveného rozpočtu. Ztěchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje, které souvisejí skonáním akcí: „Společenský večer Prahy 6“ (3.556,02 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (204,49 tis. Kč), „Veselice na Kulaťáku“ (1.483,90 tis. Kč), „Slavnosti na Štrozoku“ (583,03 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6“ – vč. doplatku za rok 2006 a vánočního osvětlení (5.929,51 tis. Kč), „Dejvické květinové slavnosti“ (2.507,26 tis. Kč), „Rusalka vŠárce“ (1.068,86 tis. Kč), „100 let Břevnova“ – vč. výstavy, festivalu, propagace oslav a pohlednic (2.903,26 tis. Kč), „Reprezentační ples Prahy 6“ (89,65 tis. Kč), „Břevnovské posvícení“ (199,07 tis. Kč), „Masopust“ (102,96 tis. Kč), „Bitva na Bílé Hoře“ (105,00 tis. Kč), „Slavnostní shromáždění 300 let ČVUT“ (158,29 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (550,00 tis. Kč), „Rybova mše vánoční“ (1.254,98 tis. Kč), „Adventní koncerty“ (963,90 tis. Kč). Dále byla ztohoto rozpočtu čerpána částka ve výši 14,44 tis. Kč na pojištění majetku a výdaje ve výši 589,09 tis. Kč byly použity na úhradu služeb spojených spořádáním obřadů pro jubilanty.

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení vmajetku obce

Upravený rozpočet běžných výdajů činil 809,00 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly po vyčíslení nákladů sportovního areálu Hanspaulka převedeny na pokrytí ztráty za provoz tohoto zařízení do Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.657,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.620,12 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. Ztéto částky připadá 1.697,52 tis. Kč na granty poskytnuté na opravy a obnovu objektů sloužících tělovýchovné činnosti granty vyhlášené vtělovýchovné oblasti. Finanční prostředky ve výši 922,60 tis. Kč byly použity na výdaje spojené skonáním sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 6: „Pohár Prahy 6“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“, „Zimní MTB maratón – cyklistický závod“, „Dětská 50“, „Pražská 50“, Břevnovských 10 mil a 5 km“, „Sportovní setkání vozíčkářů – Hvězda“, „Memoriál V. Doležala“ apod. a za drobný materiál.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč byl vdaném období čerpán vplné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty jako finanční příspěvek na rekonstrukci betonového tenisového dvorce pro SK Aritmu ve výši 1.000 tis. Kč a na rekonstrukci fotbalového hřiště pro SK Střešovice ve výši 1.000 tis. Kč. 

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

51

Obrana

100,00

69,00

3,08

3,08

4,46

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

5 690,00

2 685,00

2 419,53

42,52

90,11

55

Požární ochrana

50,00

100,00

100,00

-

100,00

 

Celkem

5 840,00

2 854,00

2 522,61

43,20

88,39

 

07 - Úhrn

5 840,00

2 854,00

2 522,61

43,20

88,39

 

Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 69 tis. Kč byl čerpán ve výši 3,08 tis. Kč, což je 4,46 % kUR. Vuplynulém období byly čerpány vtomto oddíle pouze výdaje na úhradu elektrické energie, spotřebované vkrytu CO ul. Na Petřinách 42. Ostatní rozpočtované finanční prostředky (údržba a revize výše uvedeného krytu a řešení krizových situací - UR 65 tis. Kč) – nebyly ve sledovaném období čerpány. Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč, jež byly určeny na nákup map, informačních letáků a naučných kazet nebyly ve sledovaném období čerpány, jelikož se podařilo potřebné materiály zajistit sponzorsky. Ztohoto důvodu byly převedeny tyto prostředky vzávěru roku do fondu rezerv a rozvoje. 

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 2.685 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.419,53 tis. Kč, což je 90,11 % kUR. Jednalo se o výdaje na finanční dary – odměny pro nejlepší strážníky Městské policie, nejlepší studenty Policejní akademie zřad strážníků Městské policie Praha 6 a pro nejlepší policisty Policie České republiky za rok 2006 ve výši 40 tis. Kč, výdaje na monitoring a odstraňování graffiti zdomů na území městské části Praha 6 vrámci „Antisprejového programu“ ve výši 1.812,94 tis. Kč, částka 83,78 tis. Kč byla čerpána na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. za úhradu nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách vČílově ulici. Zhotovení pamětní stuhy Městské části Praha 6 pro standardu Městské policie hl.m. Prahy zahrnovalo výdaje ve výši 8,95 tis. Kč a na osvětovou činnost (akce Bezpečná ulice) bylo čerpáno 14 tis. Kč. Nákup technického vybavení služeben pro OŘ Městské policie P-6 a Policii ČR P-6 zahrnoval výdaje v celkové výši 449,54 tis. Kč, kdy se jednalo o nákup výpočetní techniky a movitých věcí pro Městskou policii – Obvodní ředitelství Praha 6 (2500 kapesních ohřívačů, 2 PC sestava, 6 fotoaparátů, 3 Flash disky, 1 externí disk, 3 skenery spříslušenstvím, minivěž, rádio, mikrovlnnou troubu a 2 chladničky) ve výši 209,39 tis. Kč a pro Policii ČR Obvodní ředitelství Praha 1 (8 notebooků, 2 monitory, 3 PC sestavy, 4 datové USB nosiče) ve výši 240,15 tis. Kč. Částka 1,79 tis. Kč byla čerpána na zálohy na služby Informační kanceláře vČílově ulici. Finanční prostředky ve výši 0,48 tis. Kč představovaly výdaje na poplatky za studenou a teplou vodu a dálkově dodávané teplo pro služebnu MP Čílova a Informačního centra MČ Prahy 6, kde probíhá částečná refundace (50 %) odborem správy úřadu. Kúhradě této částky do konce roku 2007 nedošlo. U výdajů určených na dotisk a distribuci letáčku „Jsem Váš nový strážník“, na výrobu letáku “antisprej“, na prevenci kriminality a osvětovou činnost a na kamerový systém vcelkové výši UR 1.940 tis. Kč nedošlo ve sledovaném období kčerpání a proto byly tyto finanční prostředky převedeny vzávěru roku do fondu rezerv a rozvoje.

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 100 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán vplné výši jako finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje a Suchdol, kdy každý SDH obdržel 50 tis. Kč. 

08 – Hospodářství

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

4 125,00

6 966,40

6 065,18

147,03

87,06

 

Celkem

4 125,00

6 966,40

6 065,18

147,03

87,06

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

129 914,00

143 642,90

135 824,07

104,55

94,56

 

Celkem

129 914,00

143 642,90

135 824,07

104,55

94,56

 

08 - Úhrn

134 039,00

150 609,30

141 889,25

105,86

94,21

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.866,40 tis. Kč byl čerpán vcelkové výši 5.981,51 tis. Kč, což je 87,11 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin ve výši 243,56 tis. Kč, za elektrickou energii (osvětlení informačního stánku a zříceniny Baba) ve výši 11,46 tis. Kč, za nákup ostatních služeb (refundace nákladů za neuhrazené nájemné za r. 2001 Technické správě komunikací hl. m. Prahy za parkovací místa před domy spečovatelskou službou Na Viničce a Na Bateriích) ve výši 3,13 tis. Kč, za opravy a udržování ve výši 3.749,66 tis. Kč (částka 356,88 tis. Kč na realizaci protihlukových úprav a oprav památkově chráněného objektu Písecké brány – hrazena zúčelové neinvestiční dotace poskytnuté MHMP a částka 3.392,78 tis. Kč byla na základě auditu zMHMP refundována na účet spravovaný správní firmou Austis, a.s.), za převody vlastním fondům hospodářské činnosti (úhrada ztráty u objektů zvláštního určení) ve výši 1.467,46 tis. Kč, za ostatní výdaje ve výši 16,69 tis. Kč, za ostatní osobní výdaje (odměna bývalému řediteli Bytového podniku s.p.) ve výši 390 tis. Kč, za drobný hmotný dlouhodobý majetek ( Skleněný palác – informační kancelář) ve výši 94,23 tis. Kč a za dary obyvatelstvu (vrácení daně znemovitosti obyvatelům postiženým povodní) ve výši 5,34 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 143.642,90 tis. Kč byl čerpán vcelkové výši 135.824,08 tis. Kč, což je 94,56 % UR. Čerpání finančních prostředků zahrnovalo vypracování rozptylové studie na akci „Jugoslávských partyzánů 611, Rooseveltova 611 – 619 a Terronská 619“ (UR 40 tis. Kč), kde bylo čerpáno 38,08 tis. Kč. Dále byly vroce 2007 čerpány finanční prostředky zpoložky budovy a stavby a byly určené na tyto akce: ,,Půdní vestavby – projektová dokumentace“ (UR 520 tis. Kč) ve výši 491,34 tis. Kč, „Bytový dům pro seniory Na Dračkách“ , kdy zupraveného rozpočtu ve výši 75.655 tis. Kč bylo čerpáno 75.391,24 tis. Kč. Ztéto celkové částky bylo uhrazeno 1.665,86 tis. za inženýrskou činnost a 73.308,90 tis. Kč za stavební práce. Realizace této investiční akce byla zahájena vroce 2006. Dokončena a následně zkolaudována byla vzáří 2007. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 23.11.2007.

U akcí „Rekonstrukce objektu Nad hradním vodojemem 79“ (UR 129,5 tis. Kč) bylo čerpáno 129,38 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu Nad hradním vodojemem 96“ (UR 123 tis. Kč) bylo čerpáno 122,57 tis. Kč, kdy byly nájemcům proplaceny finanční prostředky vynaložené na nákup projektových dokumentací pro zajištění stavebního povolení. U „Rekonstrukce objektu č.p. 728 Náměstí Svobody - Skleněný palác“ bylo zupraveného rozpočtu 6.300 tis. Kč čerpáno 5.859,12 tis. Kč. Akce byla dokončena a byl zahájen zkušební provoz. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 4.12.2007.

Další čerpání finančních prostředků zahrnovalo akce „Rekonstrukce domu Ve Střešovičkách 55/1990“, kdy zupraveného rozpočtu 4.550 tis. Kč bylo celkem čerpáno 4.265,72 tis. Kč (ztéto částky připadá 116,63 tis. Kč za inženýrskou činnost, 228,24 tis. Kč za projektovou dokumentaci a 3.548,58 tis. Kč za stavební práce ). Rekonstrukce byla dokončena a vroce 2008 bude zhotovena rampa pro bezbariérový přístup.

U akcí „Rekonstrukce kotelny vobjektu Kladenská 541/36“ (UR 350 tis. Kč) byla čerpána částka 345,74 tis. Kč, „Rekonstrukce kotelny v objektu José Martího 375/4“ (UR 1.100 tis. Kč) částka 1.047,09 tis. Kč a „Rekonstrukce kotelny vobjektu Na Petynce 983/30“ (UR 2.380 tis. Kč) částka 2.332,04 tis. Kč, „Dokončení plynofikace vobjektu – Roztocká 33“ (UR 60 tis. Kč) bylo čerpání ve výši 55,19 tis. Kč, „Rekonstrukce plynofikace vobjektu – Roztocká 43“ (UR 60 tis. Kč) bylo čerpání ve výši 59,44 tis. Kč, kdy uvedená částka byla čerpána na dokončení úprav vplynové kotelně a „Rekonstrukce kotelny vobjektu Břevnovská 1692/6“ (UR 555 tis. Kč) byla čerpána ve výši 550,47 tis. Kč. Všechny tyto akce byly dokončeny.

Nižší čerpání bylo u akce „Projektové dokumentace k domům N“, kdy zupraveného rozpočtu 7.541 tis. Kč bylo čerpáno 3.434,65 tis. Kč. Jedná se o zpracování projektových dokumentací na domy, které nejsou určeny kprodeji a zůstávají svěřeny M.č. Praha 6.

U akcí „Rekonstrukce objektu a instalace systému STA - Dejvická 3“ (UR 240 tis. Kč) bylo vyčerpáno 237,33 tis. Kč, „Změna způsobu vytápění a přístavba výtahu – Dejvická 14/262“ (UR 290,50 tis. Kč) 222,57 tis. Kč a „Změna způsobu vytápění a přístavba výtahu – Dejvická 16/254“ (UR 637 tis. Kč) ve výši 632,10 tis. Kč.

Dále byly vroce 2007 čerpány finanční prostředky určené na rekonstrukce domů a přístavba výtahů: „Jugoslávských partyzánů 611/8, Rooseveltova 611/42“ (UR 4.020 tis. Kč) čerpáno 3.563,80 tis. Kč, „Rooseveltova 619/24, Terronská 619/25“ (UR 4.050 tis. Kč) čerpáno 4.079,75 tis. Kč, „Rooseveltova 618/26“ (UR 2.310 tis. Kč) čerpáno 2.020,75 tis. Kč, „Rooseveltova 617/28“ (UR 2.360 tis. Kč) čerpáno 2.041,24 tis. Kč, „Rooseveltova 616/30“ (UR 2.270 tis. Kč) čerpáno 1.767,38 tis. Kč, „Rooseveltova 614/36 (UR 2.360 tis. Kč) čerpáno 2.072,62 tis. Kč, „Rooseveltova 613/38“ (UR 2.320 tis. Kč) čerpáno 2.062,22 tis. Kč, „Rooseveltova 612/40 – rekonstrukce výtahu“ (UR 2.000 tis. Kč) čerpáno 1.837,86 tis. Kč. Rekonstrukce domů a přístavby výtahu, byly zkolaudovány, nebo proběhla vlednu a únoru 2008, kdy došlo, vsouladu sustanovením smlouvy, kdofakturaci 10 % zceny celého díla a 10 % odměny za TDI, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

U akce „Stavební úpravy vobjektu Pečovatelské služby – Břevnovská 1691/4“ (UR 360 tis. Kč) proběhlo čerpání ve výši 349,71 tis. Kč, „Stavební práce spojené se změnou užívání – KBrusce 208/5“ (UR 203 tis. Kč) ve výši 59,47 tis. Kč (kolaudační souhlas bude vydán po vyhodnocení měření hluku vprvním čtvrtletí 2008), „Vybudování bezbariérového přístupu – DPS U Stanice 594/5“ ( UR 620 tis. Kč ) bylo čerpáno 585,42 tis. Kč a „Nákup myčky Bělohorská 103 – Střední pedagogická škola ACS“ ( UR 110 tis. Kč ) bylo vyčerpáno 108,93 tis. Kč..

Na „Odkoupení ½ budovy čp. 1179, Šlikova 24“ (UR 4.515 tis. Kč) bylo vyčerpáno 4.501,65 tis. Kč a na „Vypracování studie (PD) na akci rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka – Dejvická 919/38,Praha 6“ ( UR 2.034 tis. Kč ) bylo čerpáno 2.025,45 tis. Kč, kdy byl vybrán zhotovitel, studie byla vypracována a předána jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektu pro stavební povolení, které se uskuteční vI. čtvrtletí 2008.

Čerpání neproběhlo u akcí „Rekonstrukce kotelny vobjektu Bělohorská 1683/76“ (UR 40 tis. Kč), kdy výše uvedená částka nebyla hrazena zrozpočtu MČ Praha 6 (jako investice), ale zúčtu Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 spravovaného správní firmou Austis, a.s. a měla být na tento účet refundována.

Dále byla pořízena výpočetní technika pro objekt Náměstí Svobody 728 (Skleněný palác)“ (UR 80 tis. Kč), kdy bylo čerpáno 79,14 tis. Kč.

Vroce 2007 byly zařazeny v upraveném rozpočtu finanční prostředky určené na nákup pozemků vcelkové výši 13.459,90 tis. Kč. Ztéto celkové částky bylo vyčerpáno 13.454,62 tis. Kč a to na tyto akce: „Odkoupení spoluvlastnického podílu 34/40, na pozemku č. parc. 53 – Na Krutci od Metrostavu Krutec, s.r.o.“ (UR 500 tis. Kč) ve výši 500 tis. Kč, „Odkoupení pozemků parc. č. 1281/461, 533, 449, 494, 495 – MŠ Arabská“ (UR 7.760,90 tis. Kč) ve výši 7.756,85 tis. Kč, „Odkoupení pozemku parc. č. 480 k.ú. Dejvice od DP hl. m. Prahy, a.s.“ (UR 245 tis. Kč) ve výši 244,90 tis. Kč, „Odkoupení pozemku parc. č. 423/2 vk.ú. Křeničná od obce Chotilsko“ (UR 84 tis. Kč) ve výši 84 tis. Kč, „Odkoupení ½ pozemku parc. č. 2139, k.ú. Břevnov“ (UR 4.000 tis. Kč) ve výši 4.000 tis. Kč a „Odkoupení ½ pozemku parc. č. 96, k.ú. Střešovice“ (UR 870 tis. Kč) ve výši 868,87 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly čerpány ve výši 83,67 tis. Kč, což je 83,67 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území m.č. Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 18 sociálních pohřbů.

09 – Vnitřní správa

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

213 491,00

234 695,60

212 339,78

99,46

90,47

62

Jiné veřejné služby a činnosti

-

10,00

9,80

-

98,00

 

Celkem

213 491,00

234 705,60

212 349,58

99,47

90,47

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

13 880,00

18 855,00

17 974,77

129,50

95,33

 

Celkem

13 880,00

18 855,00

17 974,77

129,50

95,33

 

09 - Úhrn

227 371,00

253 560,60

230 324,35

101,30

90,84

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.122,00 tis. Kč byl čerpán částkou 12.638,57 tis. Kč, což je 89,50 % UR. Ztéto částky připadá nejvyšší čerpání na odměny uvolněným a neuvolněným členům ZMČ Praha 6 ve výši 6.041,96 tis. Kč a platby za provedenou práci ve výši 189,59 tis. Kč a s tím související povinné pojistné placené zaměstnavatelem (sociální, zdravotní, refundace) vcelkové výši 1.746,06 tis. Kč.

Čerpání výdajů na nákup materiálu ve výši 144,01 tis. Kč obsahuje nákup tisku a publikací ve výši 75,00 tis. Kč a materiálu, kancelářských potřeb a květinové výzdoby ve výši 65,03 tis. Kč, dále nákup vitamínů vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2,00 tis. Kč a příslušenství kmobilním telefonům včástce 1,98 tis. Kč a byly uhrazeny kursové ztráty vsouvislosti svyúčtováním zahraničních pracovních cest uvolněných členů Zastupitelstva Městské části Praha 6 ve výši 3,62 tis. Kč. Čerpání výdajů na nákup služeb ve výši 1.187,30 tis. Kč obsahuje především služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 604,42 tis. Kč, poplatky peněžním ústavům souvisejícím scestami 1,67 tis. Kč, poměrnou část nákladů za nájem prostor pro výjezdní zasedání 4,53 tis. Kč. Na ostatní služby bylo vyčerpáno 543,83 tis. Kč a čerpání zahrnuje zejména výdaje spojené srozvojem zahraničních vztahů Městské části Praha 6, drobné služby, tisk vizitek, příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele a dále náklady na vzdělávací akce činily 32,84 tis.Kč. Ze seskupeníOstatní nákupy proběhlo čerpání ve výši 1.327,53 tis. Kč a byly hrazeny drobné opravy včástce 2,03 tis. Kč, pohoštění vrámci schválených reprefondů ve výši 856,97 tis. Kč, cestovné při výkonu služebních cest ve výši 299,10 tis. Kč, příspěvky na konference 8,93 tis. Kč a příspěvky na úpravu zevnějšku oddávajících ve výši 160,50 tis. Kč, jejichž celkové čerpání ovlivňuje počet uskutečněných sňatků. Ve výdajích souvisejících sneinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary bylo vyčerpáno 689,96 tis. Kč a jsou zde zahrnuty věcné dary vrámci schválených reprefondů. Dále bylo vyčerpáno 0,47 tis. Kč na nákup dálniční známky. při zahraniční cestě. Ze seskupení Neinvestiční transfery obyvatelstvu bylo vyčerpáno 1.308,07 tis. Kč a byly zde hrazeny výdaje na peněžité dary ve výši 1.282,57 tis. Kč a výdaje za příspěvky na penzijní připojištění ve výši 25,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 220.573,60 byl čerpán ve výši 199.701,21 tis. Kč, což činí 90,54 %UR

Ztéto částky nejvíce připadá na výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci scelkovým čerpáním 104.776,38 tis. Kča povinné pojistné placené zaměstnavatelem scelkovým čerpáním 36.820,90 tis. Kč. Tyto výdaje jsou blíže komentovány včásti 6. Mzdová oblast.

Výdaje v seskupení 513 – nákup materiálu dosáhly celkové výše 12.265,38 tis. Kč, po snížení refundací poměrných nákladů z Podnikatelské činnosti o 776,18 tis. Kč pak výše 11.489,20 tis. Kč. Seskupení zahrnuje nákup vody pro zásobníky vbudově a detašovaných pracovištích ve výši 72,36 tis. Kč, pracovních oděvů a ochranných pomůcek ve výši 38,24 tis. Kč. Za autolékárničky, materiál kjejich doplnění a vitamíny pro zaměstnance pořízené zprostředků Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 118,11 tis. Kč. Čerpání výdajů na učební pomůcky, které probíhalo dle aktuálních potřeb (jedná se zejména o nákup zákoníků, tiskovin a odborné literatury) dosáhlo výše 501,99 tis. Kč. Částka ve výši 2.572,75 tis. Kč byla uhrazena za nákup počítačové techniky, včetně vybavení služby Czech Point, 230,84 tis. Kč za nákup kancelářského nábytku, doplňků a vybavení pro jednotlivá pracoviště ÚMČ a 251,05 tis. Kč za vybavení prostor vrámci úprav Živnostenského odboru. Dále byly zakoupeny elektrospotřebiče vcelkové hodnotě 77,29 tis. Kč, monitory, tiskárny, dětské autosedačky, fotoaparáty a telefony vcelkové výši 224,12 tis. Kč, kdy výdaje byly čerpané z dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy voblasti sociálních služeb a sociálně právní ochranu dětí, dále byla pořízena technická zařízení za 229,69 tis. Kč (např. skartovací stroje, fax, záznamníky, navigační systém, ověřovač bankovek, elektrocentrála, frankovací stroj, vybavení pro oddělení údržby atd.), fotoaparáty včetně příslušenství ve výši 81,26 tis. Kč, kopírovací stroje včetně vybavení ve výši 165,97 tis. Kč, telefonní přístroje, mobilní telefony a příslušenství vhodnotě 58,34 tis. Kč atd. Nákup materiálu byl čerpán v celkové výši 6.836,32 tis. Kč zejména na nákup tonerů, válců do tiskáren a materiálu na opravy kopírek ve výši 966,63 tis.Kč, náplní do tiskáren a materiálu pro výpočetní techniku 411,39 tis. Kč, kopírovacího papíru 1.438,23 tis. Kč, kancelářských potřeb a obálek ve výši 1.141,92 tis. Kč, tiskopisů, formulářů a poukázek 137,09 tis. Kč, toaletních potřeb a drogistických potřeb 398,21 tis. Kč, technického materiálu a nářadí 122,82 tis. Kč, materiálu pro stavební úpravy kanceláří živnostenského odboru 86,42 tis. Kč, materiálu pro vozový park ÚMČ 242,45 tis. Kč, květinové výzdoby obřadní síně a prostor ÚMČ 166,72 tis. Kč, drobného materiálu 61,24 tis. Kč, materiálu na reprezentaci a propagaci Městské části Praha 6 ve výši 1.572,7 tis. Kč, informační tiskoviny 59,50 tis. Kč a známek pro psy ve výši 27 tis. Kč.

Vseskupení 514 – úroky a ostatní finanční výdaje byly vsouvislosti spracovními cestami uhrazeny kursové ztráty vcelkové výši 4,87 tis.Kč.

Ze seskupení 515 – nákup vody, paliv, energie bylo vyčerpáno celkem 3.796,94 tis. Kč, po snížení o refundaci poměrných nákladů z Podnikatelské činnosti ve výši 234,62 tis. Kč dosáhly celkové výše 3.562,32 tis. Kč Zcelkového čerpání připadá 188,36 tis. Kč na spotřebu vody za budovu ÚMČ a její dislokovaná pracoviště, 344,92 tis. Kč za teplo zejména pro obřadní síň, informační kanceláře Delta a Bělohorská a pracoviště odboru státní sociální podpory, 709,67 tis. Kč za plyn, za teplou vodu 47,66 tis. Kč a 1.720,51 tis. Kč za spotřebu elektrické energie. Dále jsou vtomto seskupení zahrnuty výdaje za spotřebu pohonných hmot a maziv ve výši 551,20 tis. Kč, jež se vztahují kčinnosti autoprovozu ÚMČ Praha 6.

Výdaje v Seskupení 516 – nákup služeb dosáhly celkové výše 38.881,52 tis. Kč, po snížení o refundaci Podnikatelské činnosti ve výši 2.196,41 tis Kč dosáhly 36.685,11 tis. Kč. Seskupení obsahuje výdaje na poštovní služby sčerpáním ve výši 2.963,78 tis. Kč, ze kterých je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, různé reklamační poplatky apod. V rámci seskupení byly hrazeny poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ ve výši 3.035,27 tis. Kč, na služby peněžních ústavů připadá čerpání 739,07 tis. Kč, které zahrnuje poplatky za vedení účtů, podíl nákladů spojených spojištěním majetku a platby za pojištění vozidel autoparku ÚMČ. Zvýdajů na nájemné ve výši 1.460,68 tis. Kč byly hrazeny prostory dislokovaného pracoviště odboru evidence osob a osobních dokladů umístěné vnebytových prostorách Čkalova č.18 ve výši 1.439,20 tis. Kč, poměrná část nákladů za nájem prostor pro výjezdní zasedání RMČ Praha 6 10,47 tis. Kč a pronájmy sportovišť pro zaměstnance ÚMČ hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10,80 tis. Kč. Dalšími výdaji jsou konzultační, poradenské a právní služby sčerpáním ve výši 5.015,23 tis. Kč, jež zahrnují především externí právní služby, prováděné na základě uzavřených smluv, platby za analýzy, audity, koordinaci projektů a znalecké posudky. Za školení, semináře a kurzy potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků UMČ bylo uhrazeno 3.051,77 tis. Kč. Výdaje na služby zpracování dat byly čerpané ve výši 5.269,45 tis. Kč a jsou využívány oddělením informatiky. Nejvýznamnější výdaje uvedeného seskupení zahrnuje položka nákup služeb nespecifikovaných, sčerpáním ve výši 15.149,86 tis. Kč. Ztoho 2.024,58 tis. Kč tvoří příspěvek ze Sociálního fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců úřadu a ostatní služby čerpané vrámci fondu. Další výdaje tvoří zejména úhrada služeb spojených sužíváním nebytových prostor určených pro dislokovaná pracoviště ÚMČ, informační kanceláře městské části a zajištění náhradních prostor pro obřadní síň ve výši 2.358,23 tis. Kč, pravidelné a mimořádné úklidové služby vbudově ÚMČ a dislokovaných pracovištích, úklidy po stavebních pracích včetně čištění koberců, praní záclon a mytí oken ve výši 2.728,66 tis. Kč, stravovací služby pro zaměstnance 1.242,56 tis. Kč, ochrana a ostraha objektů 783,11 tis. Kč, renovace tonerů válců a kazet do tiskáren 106,44 tis. Kč, komplexní služby pro plynové kotelny 163,90 tis. Kč, služby spojené svýpočetní technikou 2.789,35 tis. Kč, technické zabezpečení hlasovacího zařízení, stenografické záznamy, ozvučení a videoprojekční služby ZMČ Praha 6 ve výši 446,80 tis. Kč, reprografické služby 73,96 tis. Kč, cizojazyčné překlady 231,56 tis. Kč, monitoring návštěvnosti internetových stránek 48,00 tis. Kč, servis slaboproudých zařízení, klimatizace, zabezpečovacího a požárního systému ve výši 481,37 tis. Kč, preventivní zdravotní péče 42,10 tis. Kč, zhotovení vizitek a výroba razítek 121,13 tis. Kč, odvoz, likvidace a zneškodnění odpadu 72,68 tis. Kč, servis výtahů a plošin pro invalidy 54,56 tis. Kč, inzerce 174,17 tis. Kč, poplatky za rozhlas a televizi 52,94 tis. Kč, práce bezpečnostního a požárního technika 150 tis. Kč, služby spojené sprovozem autoparku 30,60 tis. Kč, odborné revize 138,85 tis. Kč, zadání aktualizovaných informací do Zlatých stránek 64,25 tis. Kč, zhotovení vlajek 55,73 tis. Kč, úprava informačního systému 43,27 tis. Kč, nákup služeb kpropagaci Městské části Praha 6 a tisk brožur 1.120,77 tis. Kč, úpravy kanceláří živnostenského odboru 178,92 tis. Kč, drobné služby, například výroba klíčů, vazba dokumentů, zapůjčení vlajek, sanitace apod. 115,66 tis.Kč a vstup do databáze Českého úřadu zeměměřičského 60,55 tis. Kč.

Seskupení 517 – ostatní nákupy scelkovým čerpáním 4.873,74 tis. Kč bylo sníženo o výdaje refundované zPodnikatelské činnosti ve výši 139,83 tis. Kč, takže čerpání dosáhlo výše 4.733,91 tis. Kč. Ztéto částky činily výdaje na údržbu a opravy 2.769,43 tis. Kč, kdy byly hrazeny především stavební práce související sopravami kanceláří živnostenského odboru ve výši 1.335,53 tis. Kč, opravy kanceláří vbudově úřadu včetně podlahových krytin včástce 91,48 tis. Kč, proběhly opravy kopírovacích strojů a kancelářské techniky ve výši 930 tis. Kč, výdaje na opravy slaboproudých zařízení a zabezpečovacích zařízení činily 165,12 tis. Kč, servis klimatizace a vzduchotechniky 21,68 tis. Kč opravy tiskáren a výpočetní techniky ve výši 102,45 tis. Kč, opravy výtahů 7,99 tis.Kč, vozidel ÚMČ 106,16 tis.Kč atd. Programové vybavení bylo pořízeno vcelkové výši 500,24 tis. Kč. Výdaje na cestovní a jízdní náhrady zaměstnancům ÚMČ byly čerpány ve výši 751,81 tis. Kč. Nižší čerpání za cestového souvisí s úsporou za služební jízdy na školící akce, pro které jsou využívány prostory vbudově ÚMČ. Na pohoštění vrámci schválených reprefondů vedoucích odborů, tajemnice a při zasedáních ZMČ, RMČ, komisí a výborů bylo čerpáno 597,36 tis. Kč Překročena byla položka na úhradu účastnických poplatků za konference (UR 4 tis. Kč), čerpání 45,97 tis. Kč na kterou byly přeúčtovány vsouladu snovou rozpočtovou skladbou výdaje původně zaúčtované na položce školení. Zčasových důvodů již nebyla provedena úprava rozpočtu. Zpoložky uměleckých předmětů byla pořízena insignie sřetězem včástce 18,37 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících dosáhly výše 50,73 tis. Kč.

Seskupení 519 – neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly čerpány vcelkové výši104,91 tis. Kč a obsahují nákup darů v rámci schválených reprefondů vedoucích odborů ÚMČ a reprezentačních předmětů ve výši 99,33 tis Kč a náhrady za svědečné ve výši 5,58 tis. Kč.

Vseskupení 522 – neinvestiční dotace neziskovým organizacím byla rozpočtovaná případná úhrada členských příspěvků neziskovým organizacím ve výši 3 tis. Kč. Nevznikla však potřeba jejího čerpání.

Seskupení 536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům sčerpáním ve výši 23,66 tis Kč zahrnuje nákup kolků ve výši 3,45 tis. Kč, nákup dálničních známek pro motorová vozidla ÚMČ Praha 6 ve výši 20,06 tis Kč a úhradu penále za plnění daňových povinností za rok 2006 ve výši 0,15 tis. Kč.

Seskupení 549 - ostatní neinvestiční transfery byla vyčerpána ve výši 1.472,22 tis. Kč a obsahuje výdaje vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele a to příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 1.364,90 tis. Kč, dary při životních jubileích 45 tis. Kč, odměny při odchodu do důchodu 27 tis. Kč a příspěvky na zdravotní prevenci 35,32 tis. Kč.

Ze seskupení 566 – neinvestiční půjčené prostředky bylo poskytnuto vrámci Sociálního fondu zaměstnavatele 20 tis. Kč na sociální výpomoc formou návratné půjčky.

Do seskupení 590 – ostatní neinvestiční výdaje byl zaúčtován členský příspěvek sdružení auditorů ve výši 1,6 tis. Kč a vsoučasné době řešená pohledávka výdajové pokladny včástce 6,14 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 18.855,00 tis. Kč byl čerpán částkou 17.974,77 tis. Kč, což činí 95,33 %UR.

Zfinančních prostředků v položceprogramové vybavení bylo vyčerpáno 894,76 tis. Kč a bylo pořízeno zejména 50 ks licencí ASPI, nákup software pro výuku jazyků a proběhlo rozšíření digitálního archivu.

Zpoložky budovy a stavby bylo vyčerpáno 9.813,70 tis. Kč. Vrámci akce „Modernizace budovy ÚMČ Praha 6 a soudu“ byla hrazena analýza variant budoucí dislokace prostorů ÚMČ Praha 6 a zpracována projektová dokumentace ve výši 9.430 tis. Kč a na stavební úpravy kanceláří živnostenského odboru vobjektu Dr. Z. Wintra 20 a Uralská 4 bylo vyčerpáno 383,7 tis. Kč.

Z položkystroje, přístroje, zařízení bylo vyčerpáno 1.772,67 tis. Kč a výdaje obsahují nákup multifunkčního stroje kodklízení sněhu a úklidu chodníků ve výši 96,18 tis.Kč, tří kopírovacích strojů ve výši 186,37 tis. Kč, vyvolávacího systému pro pracoviště OSSP včástce 433,08 tis. Kč, multifunkčního tiskového zařízení ve výši 227,29 tis. Kč, frankovacího stroje pro pracoviště Delta 42,72 tis. Kč, rotačního archivačního systému pro pracoviště OEOOD 616,91 tis. Kč a plynového kotle a zabezpečovacího systému pro upravené prostory Živnostenského odboru ve výši 170,12 tis. Kč.

Z finančních prostředků vpoložcedopravní prostředky byly vrámci plánované obnovy vozového parku pořízena vozidla: Peugeot Partner, Škoda Superb, Škoda Octavia combi a Transportér T5 combi vcelkové hodnotě 2.393,89 tis. Kč.

Zpoložky výpočetní technika byly uhrazeny aplikační servery, datové pole krozšíření diskové kapacity, notebooky, multifunkční tiskové zařízení pro informační kancelář a scannery pro digitalizaci dokumentů vcelkové výši 3.099,75 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Humanitární zahraniční pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů vcelkové částce 10 tis. Kč byl čerpán vrámci projektu „Adopce na dálku“ na náklady spojené se vzděláním 2 vybraných dětí zIndie na rok 2008 ve výši 9,80 tis. Kč. 

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

%

 

 

2007

2007

k 31.12.2007

k SR

k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

63

Finanční operace

10 210,00

14 355,00

14 126,04

138,35

98,41

64

Ostatní činnosti

20 665,00

221 065,80

750,23

3,63

0,34

 

Celkem

30 875,00

235 420,80

14 876,27

48,18

6,32

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

64

Ostatní činnosti

62 557,00

56 137,00

-

-

-

 

Celkem

62 557,00

56 137,00

-

-

-

 

10 - Úhrn

93 432,00

291 557,80

14 876,27

15,92

5,10

Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.200 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 13.972,12 tis. Kč tj. 98,41 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“. Částka ve výši 3.173,47 tis. Kč zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ sČSOB asset management, a.s. a KEY Investments, a.s. (byla uhrazena částka 2.996,99 tis. Kč formou inkasa zúčtu portfolií - oběma správcům výnosová odměna za celý rok 2007). Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení za 1.- 4. čtvrtletí 2007 ve výši 82,96 tis. Kč (na rozdíl od odměny správcům se odměna Středisku hradí čtvrtletně předem). Zbývající částka ve výši 93,52 tis. Kč (hrazen formou inkasa zúčtu portfolií) představovala různorodé poplatky související se správou aktiv, například poplatky za správu a úschovu CP, poplatky za realizování transakcí apod. (tyto výdaje jsou kryty výnosy ztěchto finančních operací).

Částka ve výši 10.798,65 tis.Kč. zahrnovala záporné rozdíly (ztráty) zprováděných operací ze správy aktiv, které byly oproti upravenému rozpočtu 8.000 tis. Kč přečerpány o 34,98 %. Tyto výdaje se do účetnictví dostávají přímo přes výpisy ouskutečněných operacích (položka není předem rozpočtována). Stouto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) zoperací a přečerpání na této položce je tedy mnohonásobně kompenzováno. Obecně tak tento stav svědčí o vysoké četnosti prováděných operací.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

V tomto oddílu jsou rozpočtovány pouze finanční prostředky na úhradu povinného ručení za vozidla ÚMČ Praha 6, které byly čerpány ve výši 153,92 tis.Kč, tj. 99,31 % UR.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 221.065,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 750,22 tis. Kč, tj. 0,34 % UR. Upravený rozpočet zahrnuje především nečerpanou rozpočtovou rezervu Městské části Praha 6 ve výši 219.968,30 tis. Kč, která byla vytvořena přijetím dotace zrozpočtu hl. m. Prahy jako 100 % vratky podílu Městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za rok 2006 ve výši 222.250,3 tis. Kč a vzhledem kcharakteru této dotace ji nebylo možné převést do FRR MČ Praha 6.

Čerpání proběhlo za výdaje na právní a konzultační služby ve výši 519,27 tis. Kč, za úhrady nákladů řízení a soudních poplatků protistran při prohraných soudech ve výši 126,92 tis. Kč, za likvidace a vyklízení movitých věcí a nákup kolků ve výši 98,60 tis. Kč, za poplatky za vedení účtů ve výši 2,43 tis. Kč a za likvidace nadací ve výši 3 tis. Kč. U výdajů určených na vratky na pokutách let minulých nedošlo vroce 2007 k čerpání.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 56.137,00 tis. Kč představuje zůstatek nečerpané kapitálové rezervy Městské části Praha 6.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_07_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz