Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Účelové fondy Městské části Praha 6 ›› detail/podstránka

Účelové fondy Městské části Praha 6

Účetní stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2008 v Kč

 

Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

FRR celkem

328.142.316,25

573.945.505,41

Fond reprodukce investičního majetku

173.800.772,44

173.800.772,44

Účelový fond darů

6.512.854,82

6.525.854,82

Sociální fond zaměstnavatele

6.164.288,15

6.177.468,57

Celkem

514.620.231,66

760.449.601,24

Fond rezerv a rozvoje

Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny přídělem z přebytku hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2007 ve výši 260.399.149,54 Kč a úroky ve výši 14.652.093,62 Kč. Výdaje pak zahrnovaly skutečné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu, prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 29.247.100,00 Kč a bankovní poplatky ve výši 954,00 Kč.

Fond reprodukce investičního majetku

Na účtu Fondu reprodukce investičního majetku nebyly v roce 2008 provedeny žádné operace.

Účelový fond darů

Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2008 přijaty dary ve výši 13.000,00 Kč, které tvoří jediný pohyb na tomto účtu.

Sociální fond zaměstnavatele

Obraty ve sledovaném období byly, na straně příjmů, tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu m.č. Praha 6 ve výši 6.251.273,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 19.300,- Kč a úroky ve výši 107.177,84 Kč, na straně výdajů pak čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu M.č. Praha 6 ve výši 6.363.929,92 Kč a bankovními poplatky ve výši 640,50 Kč.

Naše městská část i nadále v roce 2008 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky a to formou Správy aktiv, O/N (OverNight) vkladů a tzv. Cash poolingem (lépe úročenými účty).

Formou Správy aktiv:

K 31.12.2008 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna, a.s. obhospodařuje v podobě krátkodobé správy aktiv částku v nominální hodnotě ve výši 200mil. Kč, v podobě střednědobé správy aktiv částku v nominální hodnotě 316,5mil. Kč. Celková tržní hodnota spravovaných finančních prostředku krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k 31.12.2008 je 510,2mil. Kč.

Od 21.2.2008 byla nově otevřena i správa volných finančních prostředků u společnosti AXA investiční společnost s počátečním vkladem 150mil. Kč. Dne 3.3.2008 FV rozhodl o navýšení obhospodařované částky o 50mil. Kč. K dnešnímu dni AXA spravuje portfolio v nominální hodnotě 200mil. Kč, tržní hodnota k 31.12.2008 je 205,9mil. Kč.

Dalšími dvěmi původními správci aktiv (ČSOB Asset management, a.s. a KEY Investments, a.s.) byla k 31.12.2008 obhospodařovaná částka v nominální hodnotě 660 mil. Kč. KEY Investments 430mil. Kč, ČSOB Asset Management 230mil. Kč (FV č. 2/08 dne 3.3.2008 odsouhlasil snížení nominální hodnoty u ČSOB Asset managementu o 200mil. Kč). K 31.12.2008 činila tržní hodnota u KEY Investments 485,1mil. Kč a 234,6mil. Kč u ČSOB.

U 3 běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. pro jednotlivé mandatáře (Centra, Austis, Navatyp) dochází k zhodnocování zůstatků na těchto účtech pomocí tzv. Automatických Overnight O/N vkladech, které poskytují v „noční době“ lepší úročení. Vyjednaná úroková sazba je vázaná na denní PRIBID O/N vyhlašovaný ČNB a je v následujícím pásmu:

· PRIBID O/N - 0,30% s minimálním zůstatkem 3mil. Kč a možným navyšováním vždy o 100tis. Kč.

Dohoda o tzv. Automatických Overnight O/N vkladech byla k 31.11.2008 ukončena. S účinností od 1.12.2008 jsme uzavřeli novou smlouvu. Jedná se o „stejnou“ smlouva jako máme s ČS, a.s. o zvýhodněném úročení všech našich účtů vedených u KB, a.s. Úroková sazba je vázána na denní PRIBID O/N a je v následujících pásmech:

· úroková sazba PRIBID O/N - 0,30% v případě, že součet zůstatků na všech účtech bude do 200mil. Kč

· úroková sazba PRIBID O/N - 0,25% v případě, že součet zůstatků na všech účtech bude od 200mil. Kč do 300mil. Kč

· úroková sazba PRIBID O/N - 0,20% v případě, že součet zůstatků na všech účtech bude nad 300mil. Kč

V půlce dubna 2008 vyvrcholilo jednání s ČS, a.s. o zvýhodněném úročení všech našich běžných účtů vedených u pobočky ČS, a.s. na Praze 6 podpisem smlouvy. Úroková sazba je vázána na denní PRIBID O/N vyhlašovaný ČNB a je v následujících pásmech:

· denní zůstatek na všech běžných účtech větší než 100mil. Kč sazba PRIBID O/N – 0,25

· denní zůstatek na všech běžných účtech nižší než 100mil. Kč sazba PRIBID O/N – 0,35

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv

  Nominální hodnota k 31.12.2008 (v tis. Kč) Tržní hodnota k 31.12.2008 (v tis. Kč) Čistý výnost (před zdaněním) od počátku * do 31.12.2008 (v tis. Kč) Roční výnos celkem od počátku * do 31.12.2008 (v % ročně)
ČSOB Asset Management ** 230 000 234 609,38 11 221,03 1,52
Key Investments ** 430 000 485 092,63 80 484,70 4,91
ČS - krátkodobé *** 200 000 193 523,71 -4 047,63 -2,04
ČS - střednědobé *** 316 486,13 316 679,02 6 080,12 1,98
AXA investiční společnost **** 200 000 205 892,28 5 892,28 3,52
  1 376 486,13 1 435 797,02    

**smlouva uzavřena 2.9.2003
***smlouva uzavřena 21.9.2007
****smlouva uzavřena 21.2.2008

Pro informaci uvádíme , že ke konci roku 2007 proběhlo u správců aktiv (Key Investments, ČSOB, ČS – krátkodobé i střednědobé portfolio) z důvodu správného rozpočtového hospodaření vyrovnání s rozpočtem m.č. Prahy 6, tzn. byly převedeny výnosy 2007 od jednotlivých správců aktiv zpět do rozpočtu. Z tohoto důvodu mohou být některé tržní hodnoty nižší.

Přehled zhodnocování formou O/N (OverNight) vkladů

1-11/2008

Správce Průměrný objem na 1 obchod za všechny 3 účty v tis. Kč Čisté výnosy za všechny 3 účty v tis. Kč Celková průměrná výše úrokové sazby v %
KB - 3 účty* 176 695,05 5 126,92 3,12

* smlouva uzavřena 21.9.2007

Přehled zhodnocování formou lépe úročených účtů, tzv. cash poolingu

Správce Průměrný úročený zůstatek v tis. Kč Čisté výnosy v tis. Kč Celková průměrná výše úrokové sazby v %
KB - všechny účty * 237 133,65 352,13 1,74%
ČS - všechny účty ** 1 512 483,43 41 268,42 2,70%

** smlouva uzavřena 17.4.20008, od 1.4. do 17.4 standardní sazebníková sazba 2,1%

V průběhu roku působil na výkonnost portfolia souhrn negativních vlivů akciových, obligačních a měnových trhů. Nejisté podmínky na světových finančních trzích způsobily, že se obchodování s cennými papíry téměř zastavilo. Díky významné redukci agresivnějších pozic se podařilo negativní dopady na naše portfolio významně eliminovat. I přes tuto redukci však docházelo k mírnému poklesu hodnoty našeho portfolia. Finanční výbor velice aktivně sledoval měsíční reporty formou přehledu (tabulky) aktuálního stavu objemu obhospodařovaných finančních prostředků jednotlivými správci aktiv a zhodnocování ostatních volných finančních prostředků na našem běžném účtu. Byla ustanovena pracovní skupina ad hoc zabývající se problematikou „Správy aktiv“, v druhé polovině roku proběhla jednání za účasti všech našich správců aktiv, kteří pracovní skupinu jednotlivě seznámili s aktuálním stavem našeho portfolia, se strukturou a s předpokládaným budoucím vývojem. Správci aktiv pravidelně k pátku každého týdne informovali pracovní skupinu o vývoji a složení našeho portfolia.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz