Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Mzdová oblast rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2008 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2008“ usnesením Rady MČ Praha 6 č. 919/07 ze dne 28.11.2007 a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 220/07 ze dne 21.12.2007.

Odměňování zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídí od 1.1.2007 zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění p.p, zákoníkem práce. Do nového zákoníku práce je včleněna právní úprava mezd, platů a cestovních náhrad, která byla dosud řešena samostatnými zákony. Jednotným právním prováděcím předpisem k tomuto zákonu je od 1.1.2007 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … způsob usměrňování prostředků na platy:

stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši (tzv. limit)

- PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)

Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6.

podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy

Podíl činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25 resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)

- PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %.

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení).

Úřad MČ Praha 6

Pro rok 2008 byl stanoven počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do Úřadu MČ Praha 6 v tomto členění: 327 přepočtených osob v hlavní činnosti a 28 přepočtených osob vykonávajících zdaňovanou činnost MČ Praha 6.

V průběhu roku 2008 došlo k těmto změnám Organizačního řádu Úřadu MČ Praha 6, které měly dopad na závazné ukazatele mzdové části rozpočtu MČ Praha 6:

– Usnesením RMČ Praha 6 č. 1190/08 ze dne 10.3.2008 bylo s účinností od 1.4.2008 schváleno navýšení počtu zaměstnanců odboru Kancelář MČ o 1 zaměstnance pro výkon funkce koordinátor projektů EU (0,75 přepočtených osob). Současně bylo schváleno i navýšení objemu prostředků na platy v hlavní činnosti o 416 tis. Kč.

– Usnesením RMČ Praha 6 č. 1444/08 ze dne 4.6.2008 bylo s účinností od 15.6.2008 schváleno navýšení počtu zaměstnanců v odboru Kancelář tajemnice o 2 zaměstnance nově otevřené informační kanceláře na Dejvické ulici (1 přepočtená osoba). Současně bylo schváleno i navýšení objemu prostředků na platy v hlavní činnosti o 260 tis. Kč.

– Usnesením RMČ Praha 6 č. 1491/08 ze dne 18.6.2008 bylo s účinností od 1.7.2008 schváleno snížení počtu zaměstnanců v odboru správy úřadu o 1 zaměstnance – telefonního manipulanta (0,5 přepočtené osoby) v souvislosti s ukončením obsluhy vlastní telefonní ústředny a přechodem na dodavatelsky zajištěné služby „Komunikační centrum Praha 6“. Současně byl v této souvislosti snížen objem prostředků na platy o 51 tis. Kč.

Roční závazné ukazatele:

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6

(v přepočtených osobách)

objem prostředků na platy
hlavní činnost 328 hlavní činnost 110.988 tis. Kč
  rezerva *) 6.312 tis. Kč
zdaňovaná činnost 28 zdaňovaná činnost 9.308 tis. Kč
celkem 356 celkem 126.608 tis. Kč

*) Ve schváleném rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2008 je v objemu prostředků na platy zahrnuta rezerva na odměny zaměstnancům za pracovní výkony ve ztížených podmínkách na dočasných pracovištích Úřadu MČ Praha 6.

Objem prostředků na platy byl v průběhu roku 2008 dále navýšen o přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR:

· dotace na výkon státní správy – právní ochrana dětí ve výši 4.300,7 tis. Kč

· dotace na výkon státní správy – sociální služby ve výši 500 tis. Kč

· dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 366,2 tis. Kč

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců v hlavní činnostinásledující: - rozepsaných 328 přepočtených osob; skutečnost 310 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2008 – 310 zaměstnanců. Proti stanovenému objemu chybělo z důvodu běžné fluktuace 18 přep. osob, což je v převážné míře odrazem časové prodlevy v obsazení pracovních míst z důvodu realizace výběrových řízení. Některá pracovní místa, především odborně náročného zaměření, se však nedaří personálně obsadit dlouhodobě. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2007 (324 přep. osob – tj. pokles o 14 přep. osob) je nevypovídající, neboť realizací 1. etapy organizačních změn k 1.10.2007 došlo v hlavní činnosti ke snížení počtu pracovních míst o 22.

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylonásledující :

- rozepsaných 28 přep. osob; skutečnost 26 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2008 – 25 zaměstnanců. Proti plánovanému stavu chyběly 2 přep. osoby. Jednalo se o dlouhodobě neobsazovaná systemizovaná místa s ohledem na očekávané organizační změny v odboru. V meziročním srovnání bylo zaznamenáno shodné plnění počtu zaměstnanců, je však třeba připomenout, že realizací 1. etapy organizačních změn k 1.10.2007 došlo ve zdaňované činnosti ke snížení počtu pracovních míst o 3.

Ve sledovaném období došlo ke 48 nástupům a 52 výstupům (z toho 8 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 18 rozvázání pracovního poměru dohodou, 8 výpovědí ze strany zaměstnanců, 1 výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti; v počtu je zahrnuto i převedení 12 pracovníků odboru státní sociální podpory na Úřad práce, tj. ukončení pracovního poměru u ÚMČ k 31.12.2008). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,64 % (v roce 2007 činila 4,03 %).

Čerpání prostředků na platy

Čerpání prostředků na platy za rok 2008 v hlavní činnostidosáhlo částky 108.947 tis. Kč, tj. 92,6 %. Nečerpaná částka ve výši 8.353 tis. Kč představuje částečně úsporu za neobsazená pracovní místa na ÚMČ a především nečerpané prostředky z rozpočtu MČ Praha 6 z důvodu přednostního čerpání dotace ze státního rozpočtu ČR na právní ochranu dětí, která byla přijata do rozpočtu MČ Praha 6 v samém závěru roku 2008. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 29.287,- Kč, tj. 98,3 % plánovaného průměrného platu ve výši 29.779,- Kč. V porovnání s loňskou skutečností (26.198,- Kč) se jedná o 11,8 % nárůst. (Pozn.: míra inflace za rok 2008 dle ČSÚ dosáhla výše 6,3 %).

Součástí objemu prostředků na platy pro rok 2008, schváleného v rámci Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2008, byla i rezerva finančních prostředků ve výši 6.312 tis. Kč určená na odměny zaměstnanců v souvislosti s dislokací na dočasných pracovištích po dobu rekonstrukce hlavní budovy úřadu. Rezerva byla čerpána od května 2008, kdy došlo k přestěhování pracovišť úřadu.

Čerpání prostředků na platy za rok 2008 ve zdaňované činnosti činil 9.207 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 29.510,- Kč, tj. 106,5 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (25.952,- Kč) je zaznamenán nárůst 13,7 %.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 2.148 tis. Kč. Oproti roku 2007 došlo k výraznému nárůstu potřeby těchto dohod, především z důvodu nezbytného zajištění chodu úřadu po dobu dočasné dislokace hlavní budovy úřadu. U dohod mimo pracovní poměr hrazených z § 4222 – Veřejně prospěšné práce byl ve 4. čtvrtletí 2008 zaznamenán zvýšený zájem veřejnosti o obecně prospěšné práce, celkové čerpání dosáhlo 95 tis. Kč. V souvislosti s ukončením činnosti vlastní telefonní ústředny bylo vyplaceno odstupné dle zákoníku práce ve výši 50 tis. Kč. Na základě nařízení vlády ČR č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění p.p. došlo od 1.2.2008 k nárůstu měsíčních odměn uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 a od 1.3.2008 k nárůstu měsíčních odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 276/08 ze dne 26.3.2008) v průměru o 5 %. Nižší čerpání měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 6 je odrazem dočasného snížení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 6 (usnesení ZMČ Praha 6 č. 285/08 ze dne 25.4.2008). Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 252 tis. Kč. V meziročním srovnání čerpání byl zaznamenán nárůst o 62 tis. Kč, který je odrazem navýšení paušální hodinové částky pro rok 2008 oproti roku 2007 o 100,- Kč (rok 2007 - 200,- Kč, rok 2008 - 300,- Kč za hodinu).

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti ve výši 236 tis. Kč představují dohody o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6.

PO Pečovatelská služba

V rámci dalšího zefektivnění činnosti organizace byla provedena organizační změna a schválený počet zaměstnanců pro rok 2008 (56 přepočtených osob) byl snížen a schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1679/08 ze dne 24.9.2008 na 50 přepočtených osob. Také v letošním roce se však organizace musela vypořádat se značnou fluktuací, kdy se některá odborná místa nedařilo dlouhodobě personálně obsadit. V průběhu roku bylo přijato 15 nových zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 12 zaměstnanců.

Rozpis prostředků na platy na rok 2008 byl schválen ve výši 11.021 tis. Kč, změnou počtu zaměstnanců byl upraven na 10.240 tis. Kč. Finanční prostředky určené na platy zaměstnanců byly vyčerpány na 100 %. Průměrný měsíční plat dosáhl ve vykazovaném období 17.067,- Kč. Procento nemocnosti dosažené v roce 2008 se oproti loňskému roku (8,5 %) snížilo na 5 % fondu pracovní doby.

Ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 337 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr (272 tis. Kč) a vyplacené odstupné (65 tis. Kč).

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2008 plnění počtu zaměstnanců ve výši 57 přepočtených osob, tj. 95,8 %.

Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za rok 2008 dosáhl výše 21.024 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 18.347 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 2.677 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy. S ohledem na finanční možnosti bylo čerpání v souladu s upraveným finančním plánem. Schválené prostředky na platy ve výši 17.796 tis. Kč byly úpravou finančního plánu (usnesením RMČ Praha 6 č. 1821/08 ze dne 19.11.2008) navýšeny o 551 tis. Kč na celkový objem 18.347 tis. Kč. Průměrný měsíční plat dosáhl ve sledovaném období 26.823,- Kč. Nemocnost zaměstnanců je stále na velmi nízké úrovni, pouze 2,1 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 750 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz