Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Podnikatelská činnost za rok 2008 ›› detail/podstránka

Podnikatelská činnost za rok 2008

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 v rámci tzv. podnikatelské činnosti spadá pod Odbor správy obecního majetku ÚMČ. Tento majetek je pro přehlednost historicky členěn do dvou základních kategorií:

První částí je oblast zahrnující především prodeje majetku a případně jeho využití jako pronájmy některých spec. objektů mimo majetek Domovního bytového fondu (DBF). Tuto činnost z části přímo vykonává přímo OSOM, z části je pak vykonávána prostřednictvím externích společností a OSOM jejich práci zaštiťuje a kontroluje (zejména prostřednictvím SNEO, a.s.). Tato část je pracovně nazývána tzv. podnikatelská (zdaňovaná) činnost zajišťovaná OSOM.

Druhou částí je oblast Správa majetku – tj. především správa domovního bytového fondu hlavního města Prahy – Městské části Praha 6, dále správa pozemků a příp. některých dalších objektů. Tato správa je pro vlastníka zajišťována prostřednictvím pěti externích správních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., NAVATYP, a. s. , SNEO, a.s. a společností První společná a.s., přičemž OSOM zde plní funkci "supervizora", koordinátora a kontrolora těchto mandatářů. Tato část je pracovně nazývána tzv. podnikatelská (zdaňovaná) činnost zajišťovaná mandatáři.

Celkový hospodářský výsledek podnikatelské činnosti m.č. P-6 v Kč:

Ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2008

SKUTEČNOST K
31.12.2008

STAV V %

Výnosy

746.262.483,00

676.189.345,00

90,6%

Náklady

409.215.395,00

391.892.771,00

95,8%

Hospodářský výsledek před zdaněním

337.047.088,00

284.296.575,00

84,3%


Celkový hospodářský výsledek dosáhl před zdaněním výše  284 296 575 Kč a byl oproti plánovanému naplněn na 84,3 %. Celkové výnosy za obě části PČ dosáhly výše 746 mil. Kč, náklady pak 409 mil. Kč.

PODNIKATELSKÁ (ZDAŇOVANÁ) ČINNOST - PRODEJ A SPRÁVA (MIMO DBF) – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ OSOM v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2008

SKUTEČNOST K 31.12.2008

STAV V %

Výnosy

554.606.483,00

472.514.908,71

85,2%

Náklady

261.765.000,00

225.607.904,00

86,2%

Hospodářský výsledek před zdaněním

292.841.483,00

246.907.005,00

84,3%

 


Výnosy

Celkové plnění výnosů k 31.12.2008 činí 554,6 mil. Kč a dosahuje 85% ročního upraveného plánu. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje majetku (SU 651) 496,2 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňuje prodej bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03. Zaúčtované výnosy dosahují k 31.12.2008 výše 151,7 mil. Kč (bez KC za podíly na souvisejících pozemcích). Další významnou položkou jsou Výnosy z prodeje pozemků KC, kde výnosy dosáhly částky 167,8 mil. Kč. Ve výnosech ostatních položek skupiny 651 jsou zahrnuty především položky: výnosy z prodeje spoluvlastnických podílů 7,3 mil. Kč), výnosy z prodeje NJ 68,4 mil. Kč), výnosy z prodeje půd KC – VŘ 58,7 mil.Kč, výnosy z prodej bytů formou výběrových řízení - KC 24,8 mil.Kč, výnosy let minulých – již zdaněné -20 tis. Kč, výnosy z prodeje dle Zásad – KC 321 tis.Kč a výnosy z prodeje bytů – KC 23,3 mil.Kč.

Druhou nejvyšší výnosovou skupinou tvoří tržby z prodeje služeb (SU 602) 28,3 mil. Kč a to především nájemné z nebytových prostor 83 tis. Kč, nájemné objektů 13,8 mil. Kč, nájemné z reklamních ploch 281 tis. Kč, nájemné – pozemky 13,9 mil. Kč.

Další výnosovou skupinu představují Jiné ostatní výnosy (SU 649) 6,1 mil. Kč a úroky (SU 644) 9,5 mil. Kč.

Příjmy v oblasti tržeb z majetku (311..) mají stále jednoznačně největší podíl na celkových příjmech podnikatelské činnosti zajišťované OSOM. Jejich výše dosáhla 506 mil. Kč a činí 99,4% ročního upraveného plánu.

Rozdíl mezi výnosem a příjmem ukazuje stav pohledávek na prodeji majetku. Jedná se především o pohledávky před splatností, u kterých je proveden rozpis splátek na několik let dopředu dle podmínek stanovených v kupních smlouvách. U položek 651 bude vždy vykázán rozdíl mezi výnosy a příjmy, a to z důvodu existence případů proúčtování kupní ceny nemovitosti v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a připsání kupní ceny na účet Městské části Praha 6 v následujících letech dle rozpisu splátek.

Náklady

Celkové plánované náklady této části podnikatelské činnosti MČ Praha 6 byly stanoveny na 261,7 mil. Kč, skutečnost k 31.12.2008 u nákladů dosáhla 225,6 mil. Kč (86,2%). Rozdíl mezi náklady a výdaji je ovlivněn plánovaným podílem položek odvodů do rozpočtu.

Plánované „Odvody do rozpočtu“ v roce 2008 zahrnují zálohu na odvedenou daň z příjmu právnických osob (DPPO) za rok 2007 ve výši 139,1 mil. Kč.

K 31.12.2008 bylo dle skutečnosti převedeno do rozpočtu M.Č. Praha 6 = 400 mil. Kč (část HV za rok 2006 a 2007).

Největší podíl nákladů tvoří zůstatkové ceny prodaného majetku (SU 552) 92,1 mil. Kč. Významnými položkami jsou také ostatní služby (SU 518) 79,2 mil. Kč a ostatní daně a poplatky (SU 538) 21,7 mil. Kč.

Výdaje k 31.12.2008 dosáhly výše 666,0 mil. Kč, jsou splněny na 74,3 % plánu. V oblasti syntetických účtů 501-549 jsou prakticky všude výdaje shodné s náklady v důsledku okamžité fakturace a úhrady. Největší podíl výdajů představují odvody do rozpočtu MČ Praha 6 a to ve výši celkem 400 mil. Kč odvod daně z příjmů 139 mil. Kč a vyrovnání dílčí daňové povinnosti vzniklé z DDAP za rok 2006 ve výši 55,4 tis., které byly odvedeny přesně dle stanoveného režimu.

Zůstatky na bankovních účtech SU 241 (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2008 269,9 mil. Kč.

 

PODNIKATELSKÁ (ZDAŇOVANÁ) ČINNOST – SPRÁVA DBF – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ MANDATÁŘI v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2008

SKUTEČNOST K 31.12.2008

STAV V %

Výnosy

191.656.000,00

203.674.437,00

106,3%

Náklady

147.450.395,00

166.284.867,00

112,8%

Hospodářský výsledek před zdaněním

44.205.605,00

37.389.570,00

84,6%


Hospodářský výsledek (před zdaněním) za tuto část PČ dosáhl zisku ve výši 37.389.570,- Kč, příjmy dosáhly výše 200.310.005,- Kč a výdaje 133.513.440,- Kč, což představuje kladný přebytek cash - flow ve výši 66.796.565,- Kč. Rozdíl mezi náklady a výdaji je tvořen odpisy budov a odpisem nedobytných pohledávek, což jsou operace, které nemají na tok peněz vliv.

Výnosy:

Výnosy této části podnikatelské činnosti dosáhly k 31.12.2008 203,67 mil. Kč, jsou tvořeny primárně výnosem z nájmu bytů a nebytových prostor (SU 602) 193,5 mil. Kč – do nichž spadá Nájemné – byty v domech „N“ 85,2 mil. Kč a dále nájemné z bytů SVJ (jen domy A) 15,5 mil. Kč, nájemné - nebytové prostor 26,3 mil. Kč, příjmy podléhající DPH 19% 60,8 mil. Kč včetně nájemného z nebytových prostor, nájemné z pozemků 3,0 mil. Kč.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení (SU 641)– zaplacené správcům 1,8 mil. Kč, úroky (SU 644) 5,8 mil. Kč a jiné ostatní výnosy (SU 649) 2,1 mil. Kč.

Příjmy: dosáhly výše 200,3 mil. Kč a výdaje 133,5 mil. Kč což představuje kladný přebytek cash flow ve výši 66,8 mil. Kč.

Příjmy tvoří z převážné části nájemné za nebytové prostory hrazené nájemci – plátci DPH. Velmi úspěšné plnění plánu je především způsobeno tím, že se jedná o lukrativní prostory a jejich nájemci jsou ochotni platit i vysoké tržní nájemné. Také se většinou jedná o nájemce s dobrou platební morálkou.

Náklady:

Výše celkových nákladů k 31.12.2008 činí 166,3 tis. Kč (tj. plnění ve výši 112,8 %). Náklady související s bytovým fondem byly čerpány zejména na plánované rozsáhlejší opravy, běžné a havarijní opravy, právní služby, údržbu zeleně a na odměny správních firem.

Hlavní nákladovou skupinou je položka opravy a udržování - SU 511 – 79,2 mil. Kč, a to Opravy dle plánu oprav - domy N ve výši 25,4 mil. Kč, Opravy dle plánu oprav - domy A ve výši 4,8 mil. Kč, běžné opravy ve výši 24,4 mil. Kč, havarijní opravy 3,0 mil. Kč, opravy – vlastní byty (v domech „A“) 1,9 mil. Kč, základní vybavení a výměny ZP 2,5 mil. Kč, revize 1,7 mil. Kč a opravy volných bytů 7,2 mil. Kč.

Dále byly náklady významně ovlivněny především skupinou SU 518 ostatní služby 44,7 mil. Kč, zejména položkami: správní odměna - mandatáři 17,8 mil. Kč, projektová dokumentace, posudky, apod. (2,1 mil. Kč), úklidy chodníku 5,2 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 5,3 mil. Kč, právní služby 4,3 mil. Kč, odměna za správu SVJ - vlastní byty (domy „A“ a SVJ) 1,5 mil. Kč, Ostatní služby – vlastní byty (v domech A) 0,9 mil. Kč.

Výdaje: U nákladových položek provozní povahy obecně platí, že náklad je v daném roce totožný s výdajem a jediné dvě nákladové položky bez dopadu na tok peněz jsou odpisy majetku a odpis nedobytných pohledávek.

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2008 činil stav peněžních prostředků 234,4 mil. Kč, jedná se o nájemné a o „cizí“ prostředky (zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků a složené jistiny).

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz