Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Příjmy za rok 2008 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2008

Třída 01 - Daňové příjmy

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2008 celkové výše 95.467,47 tis. Kč, tj. 121,15 % upraveného rozpočtu.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl.m.Prahy u poplatku ze psů 25 % a u poplatku pobytového 50 %. V roce 2008 bylo MHMP odvedeno celkem 2.603,00 tis.Kč.

Z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů bylo odvedeno 50 % prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 do státního rozpočtu, a to v celkové výši 6.780,00 tis. Kč.

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích v tis. Kč:

Poplatek :

Skutečnost k 31.12.2006

Skutečnost k 31.12.2007

UR k 31.12.2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k UR

- správní

23.065

26.936

19.000

20.185,36

106,24

- za znečišť. životního prostř.

88

95

-

33,30

 

- ze psů

2.969

2.908

3.100

3.221,48

103,92

- rekreační

1.983

1.845

1.300

1.636,30

125,87

- za užívání veřejného prostr.

12.265

14.419

12.500

13.966,27

111,73

- ze vstupného

1.456

3.473

3.300

3.296,47

99,89

- z ubytovacích kapacit

1.397

1.400

1.100

1.333,08

121,19

- za provozovaný VHP

7.183

8.551

7.000

8.915,27

127,36

- ostatní poplatky

-

6

-

9,10

 

- výtěžek z provozov. VHP

5.897

6.198

5.000

5.969,61

119,39

Celkem

56.303

65.831

52.300

58.566,24

111,98


Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2008 v tis. Kč

Místní poplatek:

Skutečný výnos k 31.12.2008

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno k 31.12.2008

Odvod při Finančním vypořádání za rok 2008

- ze psů

4.282,12

1.070,53

1.060,64

9,89

- rekreační

3.178,53

1.589,27

1.542,23

47,04

Celkem

7.460,65

2.659,80

2.602,87

56,93


Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2008 vybráno 3.221,48 tis. Kč, tzn., že poplatek byl plněn na 103,92 %. K tomuto datu bylo vykazováno celkem 7.520 registrovaných držitelů psů oproti 31.12.2007, kdy to bylo celkem 7.281. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky č.18/2004 Sb., s účinností od 1.1.2005, je povinností každého chovatele psa označení psa mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl.m.Prahy. Dle sestav evidence chovatelů psů vedené MHMP k 31.12.2008 je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území MČ Praha 6 jsou již trvale označeni čipem nebo tetováním.

Je poskytnuta úleva od poplatku tomu chovateli psa, který je veden v evidenci chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350,- Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává Magistrát.hl.m. Prahy, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných psů vyzývá k přihlášení do evidence OMP EO ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údaje.

Ve spolupráci s Městskou policií bylo přistoupeno k řešení přestupků, při neplnění povinnosti chovatelů psů, dané vyhláškou hl.m.Prahy č.18/2004, kterým je neoznačení psa trvalým způsobem (čipování, tetování) a jeho současné nezaevidování v databázi Magistrátu. Věcné řešení této přestupkové agendy je v působnosti odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6. Pro informaci uvádíme, že v roce 2008 nebyly ODŽP uloženy žádné pokuty, v roce 2007 to byly 2 pokuty.

Počty nedoplatků a přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejně nízké úrovni jako v předchozích letech. V roce 2008 byl nedoplatek vykázán ve 197 případech z celkového počtu 7.520 držitelů psů, což je 2,6 % oproti roku 2007, kdy byl nedoplatek vykázán ve 162 případech z celkového počtu 7.281 držitelů psů, tj. 2,2 %.

Pobytový poplatek a poplatek z ubytovací kapacity

U místního poplatku za rekreační pobyt je vykazováno plnění na 125,87 % rozpočtované částky a u poplatku z ubytovacích kapacit na 121,19 %.

K 31.12.2008 vykazuje rekreační poplatek, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, příjem 1.636,20 tis. Kč, což je oproti roku 2007 cca o 209 tis.Kč méně.

Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely, motely penziony, turistické ubytovny kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví jako účel jeho využití, přechodný pobyt za úplatu.

Sazba pobytového (rekreačního) poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu a sazba poplatku z ubytovací kapacity byla, ve smyslu novely zákona č.565/1990Sb.,o místních poplatcích, ve znění p.p., od 1.1.2004 zvýšena ze 2,- Kč na 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Pokles ve výběru rekreačního poplatku je způsoben především poklesem příjmů od tří provozovatelů vysokoškolských kolejí, které v době prázdnin fungují jako hostely a celkově na ně připadá 82% vybraných poplatků.

Tento propad příjmů byl způsoben jak celkovým úbytkem turistů a tak i v letních měsících proběhlo na vysokoškolských kolejích setkání mládeže, kterou pořádala společnost YMCA Europe, kdy tato společnost úspěšně požádala Magistrát hl.m.Prahy o prominutí rekreačních poplatků, takže lůžka na kolejích byla sice plně obsazena, ale rekreační poplatky nebyly vybírány.

Dále došlo k poklesu výběru poplatků také z penzionů a ubytování v soukromí, neboť ceny hotelových ubytování klesly na úroveň cen ubytování v penzionech.

I podle Asociace českých cestovních kanceláří se zejména letní měsíce nevyvíjely dobře a podniky orientované na turisty hlásí o 30% nižší tržby než před rokem.

Ve spolupráci s Živnostenským odborem ÚMČ Praha 6 proběhla vyhledávací akce osob a společností, které mají ve výpisu činnosti poskytování ubytovacích služeb a nejsou přihlášeni u správce poplatku. Na základě seznamu bylo obesláno 41 společností z toho se pouze jedna přihlásila do evidence poplatku. 23 společností dopisem sdělilo, že ubytování neposkytuje a dalších 17 se neozvalo nebo dopisy nepřevzalo. Tyto skutečnosti budou v nejbližší době ověřeny místními šetřeními.

Poplatek z ubytovacích kapacit vykazuje k 31.12.2007 plnění ve výši 1.333,08 tis. Kč, což oproti roku 2007 znamená pokles o cca 67 tis. Kč. Pokles poplatků je způsoben např. ukončením provozu ubytovny na Hradčanské.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 111,73 %. Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou záboru.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích, dále jsou to stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou (dle platné vyhlášky) a pohybuje se v rozmezí od stovek korun až po částky v milionech Kč.

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí (ODŽP) předepsal 1.030 případů v celkové výši 15.275,55 tis. Kč ( v roce 2007 to bylo1.098 případů v celkové výši 15.745,86 tis. Kč).

V roce 2008 bylo ekonomickým odborem zpracováno celkem 61 žádostí ( v roce 2007 to bylo 56 žádostí) o úlevu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství. Místní poplatek k úhradě po úlevách činil 742,00 tis. Kč. Celková částka vyměřeného poplatku činila 5.170,00 tis. Kč a z toho celkové snížení činilo 4.428,00 tis.Kč. Z uvedeného celkového objemu snížení inkasa poplatku ve výši 4,428 tis. Kč tvoří předzahrádky snížení 2,576 tis. Kč. Prominutí, snížení poplatku bylo povoleno v roce 2008 u 48 žádostí na snížení poplatku za umístění předzahrádek.

U restauračních předzahrádek, jejich počet ovlivnila možnost daná MČ Praha 6, kdy provozovatelům předzahrádek, při splnění určitých podmínek vybavenosti, byl poplatek na základě žádosti snižován ze základní sazby Kč 30,- na Kč 5,-. Celkem bylo po snížení poplatku za předzahrádky vybráno 515 tis. Kč. V roce 2007 bylo inkasováno 457 tis. Kč.

Snížením sazby poplatku byl zaznamenán zvýšený zájem o provozování předzahrádek.

V roce 2002 bylo provozovaných 9 předzahrádek, v roce 2003 15 předzahrádek, v roce 2004 celkem 21 předzahrádek, v roce 2005 celkem 17 předzahrádek, v roce 2006 bylo povoleno 33 předzahrádek, v roce 2007 bylo provozováno 43 předzahrádek a v roce 2008 bylo povoleno 48 předzahrádek.

Poplatek ze vstupného

Plnění místního poplatku ze vstupného činí 99,89 % upraveného rozpočtu, tj. 3.296,47 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5 %, 10 % a 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce. Počet poplatníků se pohybuje v rozmezí 20 – 30.

I v tomto případě inkaso poplatku podléhá nahodilosti, např. atraktivnosti sportovních utkání, ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí aj.

Největší příjem finančních prostředků byl od fotbalového klubu SK Slavia Praha – fotbal a.s.. Vzhledem k tomu, že ve 4.čtvrtletí 2008 přesunul tento oddíl svá utkání na území MČ Prahy 10, nelze v nejbližší budoucnosti očekávat takto vysoké plnění tohoto poplatku.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 127,36 %. Plnění poplatku je závislé na počtu vydaných povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), splněním podmínek uvedených v zákoně č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a skutečném provozu VHP a skutečném provozu VHP.

V roce 2008 byl povolen provoz 449 VHP, což je téměř shodný počet jako v roce 2007, kdy byl povolen provoz 445 VHP.

Místní poplatky jsou odváděny i z VHP povolovaných MF ČR v kasinech na území Městské části Praha 6 (v roce 2008 se jednalo o 99 VHP, v roce 2007 o 95 VHP, v roce 2006 o 48 VHP a v roce 2005 to bylo 30 VHP ).

Příjem k 31.12.2008 ve výši 8.915 tis. Kč vykazuje nárůst oproti roku 2007, kdy činil 8.551 tis. Kč.

V roce 2007 byla přijata obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č.19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, s účinností od 1.1.2008. V rámci novel uvedené vyhlášky, jako např. 19/2008, je snahou městských částí postupné omezování počtu míst, na kterých lze VHP provozovat.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi nedaňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel výherního hracího přístroje povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území m.č.Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel. Odvod části výtěžku za rok 2007 byl v roce 2008 použit na financování rekonstrukce mateřské školy Parléřova. V roce 2008 bylo odvedeno 5.970 tis. Kč ke schválenému rozpočtu 5,000 tis. Kč, tj. 119,39%.

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č.634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. Z celkem vybraných správních poplatků ve výši 26.965 tis.Kč bylo odvedeno do státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 celkem 6.780 tis. Kč jako 50% odvod z vybraných správních poplatků za povolení k provozu VHP, takže celkové plnění bylo ve výši 20.185,36 tis.Kč.

Odbor

2006

2007

2008

Evid.osob a osob.d.

4.049

5.324

3.611

Péče o prostředí

226

253

221

Dopravy

360

382

368

Vnitřních věcí

5.749

5.760

3.364

Kancelář MČ

1.155

1.578

2.476

Živnostenský

5.146

5.148

3.346

Ekonomický

10.794

14.012

12.953

Správy obec.majetku

1

1

-

Zdravotnický

-

-

-

Výstavby

909

645

613

Sociálních věcí

15

10

13

Celkem v tis. Kč

28.404

33.113

26.965


Z meziročního přehledu inkasa správních poplatků je patrný pokles příjmu správních poplatků v roce 2008 celkově o 6.148 tis. Kč.

U ekonomického odboru (pokles o cca 1.000 tis. Kč) se jedná o uhrazené správní poplatky za povolení za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, jejichž výše kolísá v jednotlivých letech dle počtu povolených VHP a délky období na něž jsou povoleny.

U odboru evidence osob a osobních dokladů (pokles o cca 1.700 tis. Kč) je zřetelný pokles podaných žádostí o vydání cestovních dokladů v roce 2008 (6.018 žádostí) oproti roku 2007, kdy se jednalo o 8.886 podaných žádostí.

Pokles příjmů správních poplatků živnostenského odboru (o cca 1.800 tis. Kč) je ovlivněn úpravou sazeb, danou novelou zákona o správních poplatcích a živnostenského zákona, kdy lze obecně říci, že při vstupu do podnikání je snížena poplatková zátěž pro podnikatele.

Dlužné částky místních poplatků a pokut jsou vymáhány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p. a dalších příslušných zákonů.

Výkaz nedoplatků v tis. Kč:

Poplatek

k 31.12.2006

k 31.12.2007

k 31.12.2008

počet případů

počet případů

počet případů

Ze psů

208

276

162

197

197

232

Rekreační

2

7

0

0

0

0

Za užívání VP

133

1.540

168

1.757

165

1.929

Ze vstupného

1

136

1

37

0

-

Z ubytovací kapacity

0

0

0

 

0

-

Dislokační (zrušen)

1

65

1

65

1

66

Z alkohol.n.(zrušen)

2

72

2

65

2

56

Za provozovaný VHP

5

57

9

107

9

106

Pokuty

321

4.057

343

3.913

316

3.846

Sankční

0

0

0

-

0

-

Výtěžek VHP

0

0

0

0

0

-

Celkem

673

6.210

686

6.141

690

6.235


Výkaz přeplatků v tis. Kč:

Poplatek

k 31.12.2006

k 31.12.2007

k 31.12.2008

počet případů

počet případů

počet případů

Ze psů

189

73

184

84

139

64

Rekreační

1

1

0

0

0

0

Za užívání VP

68

497

60

416

41

605

Ze vstupného

1

456

0

0

1

31

Z ubytovací kapacity

0

0

0

0

0

0

Dislokační (zrušen)

0

0

0

0

0

0

Z alkohol.n.(zrušen)

0

0

0

0

0

0

Za provozovaný VHP

22

45

22

60

24

57

Pokuty

31

89

42

371

58

222

Sankční

1

1

0

0

0

0

Výtěžek VHP

0

0

0

0

0

0

Celkem

313

751

308

931

263

979


Oddělení místních příjmů spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i v rámci vymáhání nedoplatků na pokutách.

Z výkazu nedoplatků i přeplatků je patrná jejich přibližně stále stejná výše. K přeplatku dochází např. tím, že k přišlé platbě není dosud přiřazen předpis apod.

Z celkového výkazu nedoplatků za oddělení místních příjmů (OMP) u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 6.235 tis.Kč.

Nejvyšší nedoplatek vykazují pokuty, které vymáhá OMP v rámci celého úřadu a který činí 3.847 tis. Kč, dále nedoplatky u poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 1.929 tis. Kč.

K 31.12.2008 je z celkové dlužné částky 6.235 tis. Kč v soudních řízeních 2.788 tis. Kč tj. z toho jsou 2 případy jsou v konkurzním řízení (80 tis.Kč), 1 případ v dědickém řízení (618 tis.Kč), 18 případů návrhu na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (2.090 tis. Kč) a zbývající částka 3.447 tis. Kč je ve vymáhacím řízení oddělení místních příjmů.

K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření na základě kterých bylo v roce 2008 prověřeno v rámci OMP celkem 910 případů. Tato šetření a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymáhacím řízení.

OMP ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem (PV).

V roce 2008 bylo za celé OMP vydáno 698 PV (421 PV v roce 2007) v objemu 5.781 tis. Kč (5.674 tis. Kč v r.2007) a z toho bylo uhrazeno 263 PV v částce 4.768 tis.Kč (249 PV v částce 2. 654 tis. Kč v r.2007).

Dále jsou vydávány upozornění, výzvy k zaplacení nedoplatků v počtu 991 (1.298 v r.2007) nebo rozesílány platební poukázky na úhradu poplatku ze psů v počtu 7.474 (6.608 v r.2007).

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank ( kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech u zjišťovaných dlužníků nejsou), na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V roce 2008 bylo vydáno 58 exekučních příkazů v celkové výši 148 tis.Kč. Vymoženo bylo 27 případů v objemu 45 tis. Kč tj. 47 % z počtu ex.příkazů. V roce 2007 bylo vydáno 78 exekuční příkaz na částku 1.117 tis. Kč a z toho bylo vymoženo 49 případů v částce 1.015 tis. Kč tj. 63 % .

Všeobecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Je velmi problematické a složité vymáhat dlužné částky. Přes neustálý nárůst poplatků a pokut je snahou oddělení místních příjmů ekonomického odboru snižovat co nejvíce vykazované nedoplatky. Nejlépe se osvědčuje přímý kontakt s dlužníky, či jejich okolí a soustavná práce s poplatníky.

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 36.901,23 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 26.500 tis. Kč, což je 139,25 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl.m. Prahy.

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 111.949,60 tis. Kč. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 100.061,84 tis. Kč, což je 106,07 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 96.640,84 tis. Kč, kde se promítají jak úroky z běžných účtů Městské části Praha 6, tak i příjmy z „úroků, podílů na zisku a dividend“ z tzv.“správy aktiv“. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 3.421,00 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Příjmy tohoto seskupení byly ve výši 4.671,41 tis. Kč a zahrnovaly sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí, které v roce 2008 dosáhly celkové výše 2.111,61 tis. Kč a dále pak příjmy z finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty za rok 2007 v celkové výši 2.235,73 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení položek je dle platné metodiky prováděno i finanční vypořádání mezi městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2006, jehož výsledkem byl příjem z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 324,07 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy, které byly v celkové výši 5.771,34 tis. Kč, tvoří zejména sponzorský dar poskytnutý Městské části Praha 6 státním podnikem Česká správa letišť s.p. jako její podíl ve výši 3.758,7 tis. Kč pro obce dotčené provozem letiště Praha - Ruzyně, dále se pak jedná o dary od občanských sdružení složených od rodičů žáků, jimiž přispívají na platy nadlimitních učitelů třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina (613,00 tis. Kč), lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou (59,02 tis. Kč), na asistenta pro pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny - sever (275,60 tis. Kč) a na asistenta pro pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ a MŠ T.G.Masaryka (29,60 tis. Kč). Další příjmy tohoto seskupení tvoří dosud neidentifikované příjmy ve výši 441,25 tis. Kč, přijaté dary ve výši 35,28 tis. Kč a vrácené soudní poplatky a náhrady nákladů za vyhrané soudní spory ve výši 558,89 tis. Kč.

Přijaté splátky půjček

Celkové příjmy tohoto seskupení ve výši 1.445,02 tis. Kč zahrnují (příjmy) splátky půjček poskytnuté z bývalého Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) ve výši 1.421,62 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 23,40 tis. Kč.

Třída 04 – Přijaté dotace

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a s „Podnikatelskou činností Městské části Praha 6“. Dotační vztahy byly plněny ve výši 1.018.435,99 tis. Kč, což je 89,39 % upraveného rozpočtu a nebyly plněny o 120.932,51 tis. Kč. Takovéto plnění k upravenému rozpočtu bylo způsobeno zejména nižšími převody z „Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6, kdy z důvodu nižšího plnění u investičních akcí nebylo třeba tyto finanční prostředky převádět do rozpočtu Městské části Praha.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky v celkové výši 262.157,75 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky ve výši 50.545,00 tis. Kč a účelově určené finanční prostředky ve výši 211.612,75 tis. Kč (dotace na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně právní ochrany dětí ve výši 8.198,20 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. ve výši 1.463,80 tis. Kč, poštovné v souvislosti s výplatou sociálních dávek ve výši 795,30 tis. Kč, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 735,00 tis. Kč, aktivní politika zaměstnanosti ve výši 549,94 tis. Kč, výplata příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 176.298,00 tis. Kč, výplata dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 20.500,00 tis. Kč, úhrada pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro pěstouny ve výši 200,00 tis. Kč, Školní komunitní knihovna Hanspaulka pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek ve výši 36,00 tis. Kč a v rámci projektů JPD 3 z fondů EU na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně“ ve výši 342,30 tis. Kč, na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků ZŠ a MŠ nám. Svobody“ ve výši 1.138,80 tis. Kč a na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů ZŠ a MŠ B.Juáreze“ ve výši 1.355,43 tis. Kč).

Neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně

K 31.12.2008 byly účetním výsledkem tohoto seskupení příjmy, které obdržela Městská část Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 492.292,33 tis. Kč, což je 99,98 % upraveného rozpočtu, kdy není rozpočet plněn o 118,67 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno nižším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ jako 95 % podílu městské části Praha 6 na vybrané dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných.

Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2008 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 335.497,00 tis. Kč, která pak byla v průběhu roku navýšena o částku 156.914,00 tis. Kč určenou na účelové dotace (na „Protidrogovou politiku na místní úrovní“ ve výši 70,00 tis. Kč, na „Zdravé město Praha – 2007 – I.program“ ve výši 315,00 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč, na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 300,00 tis. Kč, na „Integraci žáků pro asistenty pedagogů“ ve výši 8.819,50 tis. Kč, na „Financování sociálních služeb“ ve výši 2.413,00 tis. Kč, na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí“ ve výši 34,00 tis. Kč, na „Komunitní plánování“ ve výši 30,00 tis. Kč, na „Akci pořádanou k 90.výročí založení Československé republiky“ ve výši 1.500,00 tis. Kč, jako převod 100 % podílu Městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2007 obdržela Městská část Praha 6 částku ve výši 139.081,96 tis. Kč a jako převod 100 % podílu Městské části Praha 6 na dodatečné daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období let 1999 a 2003 - 2006 obdržela Městská část Praha 6 částku ve výši 2.750,55 tis. Kč. Dále obdržela městská část Praha 6, jako příspěvky na spolufinancování projektů v rámci výzev JPD 3 z fondů EU na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně“ částku ve výši 46,66 tis. Kč, na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ částku ve výši 196,60 tis. Kč a na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ částku ve výši 213,69 tis. Kč).

Oproti tomu Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 124.516,59 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 124.453,77 tis. Kč a na zvýšené mzdové náklady této organizace v souvislosti s prováděním „Komplexního úklidu komunikací na území m.č. Praha 6“ ve výši 62,82 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů

V rámci tohoto seskupení byly v roce 2008 uskutečněny převody finančních prostředků z „Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6“ ve výši 400.000,00 tis. Kč, což je 76,80 % upraveného rozpočtu. Zbylá část finančních prostředků nebyla do rozpočtu převedena, jelikož nebyly uskutečněny některé investiční akce, které měly být finančně kryty těmito finančními prostředky.

Kapitálové přijaté dotace

Celkovým účetním výsledkem tohoto seskupení je částka ve výši minus 11.497,50 tis. Kč. Ta je tvořena přijatými dotacemi z rozpočtu hlavního města Prahy na akce „Rekonstrukce objektu MŠ Parléřova“ ve výši 6.000,00 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu ZŠ Na Dlouhém lánu“ ve výši 5.000,00 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení byly zaslány hlavnímu městu Praze finanční prostředky v celkové výši 22.497,50 tis. Kč a jednotlivě to byly příspěvky na „Zklidnění komunikace Na Pískách“ ve výši 5.956,83 tis. Kč, na „Rekonstrukci cyklostezky v Sedlci“ ve výši 500,00 tis. Kč, na „Světelné signalizační zařízení s radarem – telematika“ (instalace proměnných informačních tabulí v ulicích Lipská, Karlovarská a Podbabská) ve výši 10.000,00 tis. Kč a na „Bezpečnostní opatření na komunikacích I.třídy“, kdy se jednalo o 20 % příspěvek ze strany Městské části Praha 6 na realizaci úprav tramvajových zastávek na ulicích Bělohorská a Evropská ve výši 6.6.040,68 tis. Kč. U financování těchto akcí se, obdobně jako u neinvestičních dotací, rozpočet o tuto částku snižuje.

Třída 08 – Financování

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se na položce 8115 promítají převody z účelových fondů M.č. Praha 6 do rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 30.967,10 tis. Kč a účetní změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3.403,00 tis. Kč. Pohyby na položkách 8117 ve výši 13.238.210,50 tis. Kč a 8118 ve výši minus 13.242.289,46 tis. Kč představují operace s finančními prostředky uloženými formou „Správy aktiv“.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz