Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Příspěvkové organizace 2008 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace 2008

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle účetních výkazů za rok 2008 s tímto výsledkem:

Ukazatel /v tis. Kč/

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost
2008

% pln. k UR

Výnosy celkem

37.457

44.726

44.996

100,60

Z toho: zdravotní pojišťovny

34.621

38.838

38.423

98,93

ostatní výnosy

2.836

5.888

6.573

111,63

Náklady celkem

42.150

45.789

45.995

100,45

Hospodářský výsledek bez neinvestičního příspěvku

- 4.693

-1.063

-999

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

251

198

66

33,33


Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2008 ve výši 4.693 tis. Kč a v rámci úpravy finančního plánu snížen na 1.063 tis. Kč. Příspěvek byl upraven na základě nově zavedených plateb od pacientů na zdravotnických lůžkách (60,- Kč/den), za platby od klientů na sociálních lůžkách (200,- Kč/den) včetně přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., který dle předpisů náleží PO LDN a také v souvislosti s úpravou plateb zdravotních pojišťoven.

Dotace ve výši 648 tis. Kč poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí na 6 sociálních lůžek, provozovaných PO LDN (zřízeny od 1.7.2007) byla zcela vyčerpána.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 44.996 tis. Kč, tj. 100,66 % se projevily především již výše uvedené doplatky (tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 1.905 tis. Kč, tržby od klientů na sociálních lůžkách včetně příspěvku na péči ve výši 1.161 tis. Kč) a také jednotlivé platby za provedené výkony byly připisovány na účet prakticky ve splatnosti a k 31.12.2008 byl dluh od pojišťoven pouze 24,87 tis. Kč. Na základě vyhlášky vyhl. č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, se změnil způsob financování poskytované péče v léčebně, při němž jsou v rámci vykazovaných výkonů zařazováni hospitalizovaní pacienti do jednotlivých kategorií podle náročnosti ošetřovatelské péče. Stanovená kategorizace pacientů se pozitivně promítá ve vyšších tržbách od pojišťoven.

Hospodářský výsledek k 31.12.2008 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 998,75 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 1.000 tis. Kč, rozdíl ve výši 1,25 tis. Kč je zaúčtován na účtu 349 – vypořádání dotací. Nevyčerpaná část bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

K 31.12.2008 vykazuje léčebna závazky ve výši 3.390,15 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům 890,1 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec 2.443,93 tis. Kč, částka 42,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů, evidované na depozitním účtu, za předčasně složené platby na sociální lůžko 12,4 tis. Kč a nepoužitý zůstatek příspěvku od zřizovatele 1,25 tis. Kč). Pohledávky činí 1.183,18 tis. Kč, z toho je 24,87 tis. Kč dluh VZP, 777,08 tis. Kč jsou neproúčtované provozní zálohy (voda, energie, plyn), 114,18 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických lůžkách a 2,75 tis. Kč činí dluh Úřadu práce Prahy 6 za lékařské prohlídky.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2008 činil 5.792,91 tis. Kč, z toho účelové fondy 2.995,95 tis. Kč (rezervní fond 1.852,73 tis. Kč, FKSP 100,93 tis. Kč, fond investičního majetku 1.042,29 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 42,5 tis. Kč a běžný účet 2.796,96 tis. Kč.

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

Hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Prahy 6 skončilo dle účetních výkazů za rok 2008 s tímto výsledkem:

Ukazatel /v tis. Kč/

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost
2008

% pln.
k UR

Výnosy celkem

4.550

4.550

4.550

100,00

Z toho: za poskytované služby

4.500

4.500

4.501

100,00

úroky

50

50

42

84,00

ostatní výnosy

0

0

7

 

Náklady celkem

18.640

17.938

16.987

94,70

Hospodářský výsledek bez neinvestičního příspěvku

- 14.090

- 13.388

-12.437

92,80

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

500

500

500

100,00


Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2008 ve výši 14.090 tis. Kč a v rámci úprav finančního plánu snížen na 12.033 tis. Kč. Příspěvek byl upraven na základě poskytnutých neinvestičních dotací od Ministerstva Práce a sociálních věcí ve výši 555 tis. Kč a z rozpočtu hl.m. Prahy v rámci „grantů“ ve výši 800 tis. Kč, určené na poskytování sociálních služeb. Dále organizace snížila mzdové náklady v souvislosti s zefektivněním činnosti – snížením počtu zaměstnanců (viz komentář ve mzdové části).

Hospodářský výsledek k 31.12.2008 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 12.437 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 12.032,5 tis. Kč (včetně poukázané dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 800 tis. Kč), nevyčerpaná část příspěvku ve výši 150.216,99 Kč je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

Vykazované plnění výnosů za rok 2008 na 100 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty.

Čerpané náklady ve výši 16.987 tis. Kč, tj. 94,7 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. S ohledem na záměr zefektivnit činnost PO Pečovatelské služby Prahy 6 přistoupila organizace k omezení některých plánovaných výdajů, které nebyly nutné čerpat v roce 2008. Plánované prostředky investičního fondu ve výši 500 tis. Kč byly použity na obměnu autoparku a byl koupen malý dodávkový vůz.

Podle členění činnosti Pečovatelské služby jsou náklady a výnosy jednotlivých úseků následující v tis. Kč:

Zařízení:

Náklady:

Výnosy:

Pečovatelská služba

16.479,4

4.501,0

Dům s pečovatelskou službou Liboc

100,7

0,0

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická

41,0

0,0

Azylový dům Vinička

366,2

0,0

Ostatní

0,0

49,0

Celkem

16.987,3

4.550,0


Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2008 činil 6.393 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.393 tis. Kč (rezervní fond 629 tis. Kč, fond investičního majetku 566 tis. Kč, FKSP 198 tis. Kč), běžný účet 2.326 tis. Kč a ostatní běžné účty 864 tis. Kč.

Pohledávky organizace v celkové výši 141 tis. Kč se týkají nedoplatků za poskytované služby.Závazky jsou vykazovány v objemu 2.216 tis. Kč a zahrnují nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec včetně povinných odvodů (1.537 tis. Kč), závazky k dodavatelům (35 tis. Kč), peníze klientů, evidované na depozitním účtu (236 tis. Kč), zálohy na obědy a dovoz od uživatelů pečovatelské služby na leden 2009 (258 tis. Kč) a proúčtování nespotřebovaného neinvestičního příspěvku od MČ Praha 6 (150 tis. Kč).

 

Příspěvkové organizace ve školství

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 9.314,1 tis. Kč)

Celý příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán, překročena byla plánovaná částka na energie a opravy, na úhradu těchto nákladů byly použity uspořené finanční prostředky z položek „Nákup materiálu“ a „Nákup služeb“. V daném roce si organizace pořídila z Investičního fondu zahradní traktor s příslušenstvím (106,99 tis. Kč), interaktivní tabuli (133,3 tis. Kč) a do rozpočtu zřizovatele odvedla 800 tis. Kč s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz. Dále škola zapojila během roku Rezervní fond na úhradu služební cesty ředitelky, vzdělávání zaměstnanců, školní nábytek, učební pomůcky, sportovní potřeby a hrací prvky pro MŠ (256,5 tis. Kč) a Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) ve výši 522,2 tis. Kč. Fond odměn škola nečerpala. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 225 tis. Kč.

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 9.936,3 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. Na základě poskytnutého grantu od zřizovatele ve výši 360 tis. Kč škola dokončila vybudování vzorové učebny fyziky. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (824 tis. Kč) a tyto prostředky použila na nákup konvektomatu (330 tis. Kč) do školní jídelny, skříňových sestav do tříd (408 tis. Kč) a elektrické zatemnění (86 tis. Kč) do vzorové učebny fyziky. Škola dále zapojila Rezervní fond ve výši 236 tis. Kč na úhradu výdajů za nákup učebních pomůcek drobného nábytku do učeben, na opravu žaluzií a radiátorů, na cestovné a školení pedagogů. Z Fondu odměn vyčerpala 31 tis. Kč a z FKSP 319 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování seniorů a doplňkový prodej v bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činil 261 tis. Kč.

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 6.727 tis. Kč)

Hospodaření školy a čerpání jednotlivých položek bylo částečně ještě ovlivněno rekonstrukcí školy, která byla dokončena v roce 2007. Škola se tedy zaměřila na dovybavení školy a v daném období pořídila lavice do chodby v celkové výši 255 tis. Kč, 35 ks nástěnek ve výši 131 tis. Kč, plechovou garáž a zahradní vysavač ve výši 35 tis. Kč, PC sestavy ve výši 76 tis. Kč a nábytek ve výši 238 tis. Kč. Organizace zapojila svůj Investiční fond ve výši 369 tis. Kč a uhradila z tohoto fondu bránu na el. pohon (212 tis. Kč), vybavení kuchyňky (106 tis. Kč) a prosklenou vitrínu do vestibulu školy (51 tis. Kč). Škola také čerpala Rezervní fond (44 tis. Kč) na úhradu výdajů za služební cestu ředitele ZŠ, Fond odměn (250 tis. Kč) a FKSP ve výši (262 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a platby za kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 230 tis. Kč.

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 99,9 % (neinvestiční příspěvek 9.255 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 6.866,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. V daném období čerpala na výdaje za nákup PC (342,6 tis. Kč), notebooky (39 tis. Kč), tiskárny (20 tis. Kč), nábytek (45 tis. Kč) a učební pomůcky (42 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (400 tis. Kč) a dále z tohoto fondu pořídila podlahový čistič a zametací stroj ve výši 194 tis. Kč a interaktivní tabule s dataprojektorem ve výši 435 tis. Kč. Dále škola čerpala Rezervní fond ve výši 88 tis. Kč, Fond odměn ve výši 53 tis. Kč a FKSP ve výši 489 tis. Kč na příspěvek na kulturu, rekreaci, sport, zlepšení prostředí, vitamíny a stravování. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činil 168 tis. Kč.

ZŠ Hanspaulka – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 6.639 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. Organizace v daném období pořídila kuchyňskou sestavu ( 31 tis. Kč), PC sestavu (17 tis. Kč), pračku se sušičkou (22 tis. Kč) a kopírovací stroj (13 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (205 tis. Kč) a zakoupila nerezový pracovní stůl, výlevku do umývárny, nádobí do školní jídelny ve výši 65 tis. Kč a nábytek ve výši 128 tis. Kč. Organizace také čerpala finanční prostředky z Rezervního fondu (162 tis. Kč) na cestovní náhrady na zahraniční služební cestu ředitelky školy, na výměnu oken u MŠ, na obnovení fondu učebnic a na kulturní akce pro děti a FKSP (207 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 69 tis. Kč.

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.004 tis. Kč)

Příspěvková organizace poskytnuté finanční prostředky vyčerpala v plné výši v souladu s ukazateli finančního plánu. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (130 tis. Kč) a dále byl tento fond čerpán na nákup interaktivní tabule. Škola také v daném období čerpala Rezervní fond (450 tis.Kč) na nákup lavičky s věšákem do šatny tělocvičny, na nákup 4 ks školních tabulí a PC sestavu , dále Fond odměn (264 tis. Kč) a FKSP (196 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 253 tis. Kč.

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 97,9 % (neinvestiční příspěvek 5.596 tis. Kč)

K nedočerpání příspěvku na provoz došlo vyšším plněním vlastních výnosů, které vznikly zejména uhrazením provozních nákladů rodiči za školy v přírodě a zážitkové kurzy. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace 118.238,80 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila 3 PC sestavy (48 tis. Kč), závěsné zařízení na mapy (54 tis. Kč), plotostřih (14 tis. Kč) a regál na míče (12 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (452 tis. Kč) a z těchto finančních prostředků uskutečnila nákup kotlů do školní jídelny. Dále škola čerpala FKSP (211 tis. Kč), Rezervní fond (169 tis. Kč) na dovybavení 3 učeben a Fond odměn ve výši 199 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 150 tis. Kč.

ZŠ Na Dl. lánu - čerpání příspěvku 99,3 % (neinvestiční příspěvek 5.142 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 38.474,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila 4 PC sestavy (42 tis. Kč), notebook (20 tis. Kč), 3 tabule (69 tis. Kč) a 2 dataprojektory (45 tis. Kč). Škola během roku zapojila Investiční fond ve výši 172 tis. Kč a za tyto finanční prostředky koupila ještě v souvislosti s dokončenou rekonstrukcí tahokov (ocelová mříž) a PC server. Rezervní fond (566 tis. Kč) použila škola na nákup školních pomůcek, vybavení dalších prostor pro montessori a úhradu výdajů za služební cestu ředitelky školy, zapojila také FKSP (126 tis. Kč) a Fond odměn (117 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činil 100 tis. Kč.

ZŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 6.045 tis. Kč)

Příspěvková organizace poskytnuté finanční prostředky na provoz vyčerpala v plné výši v souladu s ukazateli finančního plánu. Škola v daném období požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 380 tis. Kč a použila finanční prostředky ve výši 86 tis. Kč na nákup kopírky. Škola také zapojila Rezervní fond (378 tis. Kč) na výměnu oken (200 tis. Kč) na nákup šatních skříněk (70 tis. Kč) a nerez stolů do školní jídelny (42 tis. Kč), dále na úhradu služeb, náklady spojené se školením a vzděláváním, učební pomůcky a cestovné, dále FKSP (179 tis. Kč) a Fond odměn (8 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 280 tis. Kč.

ZŠ nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 98,8 % (neinvestiční příspěvek 5.273 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 63.000,56 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek. Škola v daném období pořídila kopírku (7 tis. Kč), 2 projektory (21 tis. Kč), tabule (18 tis. Kč), skříň pro TV (11 tis. Kč) a notebook (23 tis. Kč). Škola během roku zapojila pouze Rezervní fond (35 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, televizoru a DVD přehrávače a také FKSP (252 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 140 tis. Kč.

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 98,8 % (neinvestiční příspěvek 3.483 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 42.762,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období nakoupila 2 projektory (21 tis. Kč), 2 sestavy PC (28 tis. Kč), zahradní sekačku (12 tis. Kč) a 2 ks zdrojů UPS (30 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 150 tis. Kč a dále z tohoto fondu zakoupila interaktivní tabule ve výši 114 tis. Kč, vestavěnou skříň ve výši 45 tis. Kč, kopírovací stroj ve výši 46 tis. Kč a server ve výši 83 tis. Kč. Organizace také zapojila Rezervní fond (58 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a na úhradu nákladů na 2 služební cesty ředitelky školy a FKSP (191 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 168 tis. Kč.

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.018 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období nakoupila program na evidenci majetku (17 tis. Kč), branku a koš na basket (35 tis. Kč), nádobí pro MŠ (14 tis. Kč) a nábytek do školní jídelny (14 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 490 tis. Kč a který byl dále použit na nákup ochranných sítí (58 tis. Kč), zahradního traktoru (43 tis. Kč) a kopírky (124 tis. Kč). Organizace také zapojila Rezervní fond (50 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy a nákup sportovního náčiní a FKSP (211 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy a pořádání kurzů na PC jako školící a informační středisko. Zisk z doplňkové činnosti činil 62 tis. Kč.

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 5.383 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Škola v daném období pořídila čistící stroj (34 tis. Kč), nábytek (198 tis. Kč), kopírky (59 tis. Kč), počítačové sestavy (26 tis. Kč), notebook (24 tis. Kč), krouhač zeleniny do školní kuchyně (18 tis. Kč), vysavač (30 tis. Kč), a fotoaparát (19 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na nákup zahradního traktůrku a telefonní ústředny ve výši 167 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (46 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a na výdaje spojené se služební cestou ředitelky školy a FKSP (395 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 125 tis. Kč.

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 99,9 % (neinvestiční příspěvek 6.415 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 5.614,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila dataprojektor (24 tis. Kč), kopírku (19 tis. Kč), vysokotlakou čističku (17 tis. Kč), 2 ks PC (24 tis. Kč) a notebook (39 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 550 tis. Kč a dále z tohoto fondu zakoupila venkovní doskočiště ve výši 97 tis. Kč, kopírovací stroj ve výši 68 tis. Kč a víceúčelový traktůrek ve výši 100 tis. Kč. Škola v průběhu roku zapojila i Rezervní fond (231 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, na úhradu služeb a také byl čerpán na účelové dary, dále FKSP (214 tis. Kč) a Fond odměn (101 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a dále má výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činil 45 tis. Kč.

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 6.365 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu v plné výši. Organizace v daném období pořídila 5 ks tabule (73 tis. Kč), 2 x kopírku (48 tis. Kč), koberec (15 tis. Kč) a skříň na pomůcky (20 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 224 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila škrabky brambor do školní kuchyně ve výši 93 tis. Kč, skříň na pomůcky ve výši 71 tis. Kč, elektrický sporák ve výši 70 tis. Kč a keramickou tabuli ve výši 44 tis. Kč. Škola též zapojila Rezervní fond (126 tis. Kč) na úhradu nákladů služební cesty ředitelky školy a nákup 5 ks tabulí, FKSP (178 tis. Kč) a Fond odměn (139 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 250 tis. Kč.

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 2.298 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala v plné výši. Organizace v daném období pořídila vysavač (40 tis. Kč), myčku (14 tis. Kč), boiler (7 tis. Kč) a 3x lavičku (15 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 46 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila herní prvky na zahradu ve výši 90 tis. Kč. Škola zapojila v průběhu roku také Rezervní fond (89 tis. Kč) na nákup materiálu, hraček, učebních pomůcek a služeb, dále FKSP (100 tis. Kč) a Fond odměn (36 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 24 tis. Kč.

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.615 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. V daném období si škola pořídila nábytek (164 tis. Kč), elektronické klávesy (20 tis. Kč), zahradní herní prvky (94 tis. Kč), notebook (16 tis. Kč) a herní prvky do tříd (48 tis. Kč). Také během roku proběhly opravy nátěrů na chodbách školy a nátěrů venkovních herních prvků (37 tis. Kč), výroba a instalace dřevěných dekorativních prvků v interiéru školy (24 tis. Kč) a reinstalace domácích telefonů včetně elektrooprav v budově (9 tis. Kč). Organizace zapojila pouze FKSP (35 tis. Kč). Škola neprovozuje doplňkovou činnost.

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.069 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola si v daném období pořídila nábytek do třídy (16 tis. Kč), kancelářský nábytek (12 tis. Kč) a kopírku (17 tis. Kč). Dále proběhla oprava omítek ve třídě (12 tis. Kč) a výměna žaluzií (21 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 30 tis. Kč na nákup kopírky. Organizace v průběhu roku zapojila také Rezervní fond (30 tis. Kč) na nákup služeb a energie a FKSP (43 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 7 tis. Kč.

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 514 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola si v daném období pořídila tiskárnu (8 tis. Kč), horkovzdušnou troubu (10 tis. Kč) a skříně na zakázku (67 tis. Kč). Dále zde proběhly malířské práce (6 tis. Kč), revize hromosvodů (6 tis. Kč) a výměna siťových dveří (5 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (23 tis. Kč) na úhradu energií, služeb a nákupu materiálu, FKSP (33 tis. Kč) a Fond odměn (25 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 48 tis. Kč.

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.227 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila 3 ks pružinových houpadel (43 tis. Kč), lezeckou stěnu (39 tis. Kč), mycí stroj na podlahu (36 tis. Kč), herní prvky (14 tis. Kč), kuchyňské spotřebiče (17 tis. Kč), skartovačku (7 tis. Kč) a digitální fotoaparát (8 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na údržbu podlahové krytiny (11 tis. Kč) a servis vzduchotechniky (9 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 86 tis. Kč. Škola také zapojila FKSP (60 tis. Kč) a Rezervní fond (14 tis. Kč) na nákup drobného materiálu. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100,0% (neinvestiční příspěvek 786 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila skříňové sestavy ve výši 34 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na opravu sporáku ( 14 tis. Kč), opravu WC (6 tis. Kč) a malování budovy MŠ (70 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (51 tis. Kč) na úhradu energií a FKSP (29 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 18 tis. Kč.

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.321 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila lavice na zahradu (13 tis. Kč), čistič koberců (12 tis. Kč), PC sestavu (19 tis. Kč), televize LCD (10 tis. Kč), dětskou sedačku (9 tis. Kč) a laminátor (5 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na opravu digestoře (21 tis. Kč), malování a lakování třídy (19 tis. Kč) a opravy elektro (18 tis. Kč). MŠ zapojila Rezervní fond (22 tis. Kč) na nákup kopírky, učebních pomůcek a hraček a dále FKSP (45 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč.

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.071 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola si v daném období pořídila automatickou pračku (10 tis. Kč). Uhradila výdaje za opravy truhlářské (10 tis. Kč), elektroinstalační práce (13 tis. Kč), instalatéřské práce (7 tis. Kč) a za opravy na zahradě (22 tis. Kč). Dále MŠ zapojila Rezervní fond (17 tis. Kč) na materiál, cestovné a služby a FKSP (46 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to výuku anglického jazyka. Zisk z doplňkové činnosti činil 1 tis. Kč.

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.222 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila PC sestavu (20 tis. Kč), herní prvky (20 tis. Kč), výukové elektronické klávesy (7 tis. Kč) a byla provedena výměna přívodních hadiček a montáž regulačního ventilu (19 tis. Kč) a údržba výměníku (10 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Rezervní fond (1,5 tis. Kč) a FKSP (55 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 14 tis. Kč.

MŠ Na Dlouhém lánu – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.212 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola během roku pořídila 2 ks myčky (28 tis. Kč), nové koberce (80 tis. Kč) a záclony (22 tis. Kč). Dále uhradila náklady na výměnu svítidel (50 tis. Kč) a revizi hromosvodu (6 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond na nákup keramické pece (54 tis. Kč), Rezervní fond ve výši 75 tis. Kč na vybavení nábytku do tříd a FKSP ve výši 41 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 37 tis. Kč.

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 902 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v průběhu roku nakoupila koberce do tříd (60 tis. Kč) a dětský nábytek (15 tis. Kč). Dále ve škole proběhla výměna krytů na topení (11 tis. Kč) a výměna bezdotykové baterie do kuchyně (10 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Rezervní fond ve výši 45 tis. Kč na nákup učebních pomůcek, hraček a hudebních nástrojů a FKSP (65 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 33 tis. Kč.

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.678 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila nový nábytek do tříd a dalších místností (307 tis. Kč), hračky (9 tis. Kč) a pračku (11 tis. Kč). Vzhledem k rekonstrukci objektu, škola nehradila žádné opravy. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč a dále z tohoto fondu pořídila zahradní prvky (270 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond (21 tis. Kč) na nákup materiálu, FKSP ve výši 45 tis. Kč a Fond odměn ve výši 30 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 31 tis. Kč.

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.724 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola pořídila v daném období 2 ks notebook (33 tis. Kč), dekoraci na stěnu (9 tis. Kč), dětský nábytek (16 tis. Kč), hrnčířský kruh (26 tis. Kč), barevnou kopírku a tiskárnu (34 tis. Kč) a televizi LCD (7 tis. Kč). Uhradila náklady za výrobu regálů na schodiště a archiv (85 tis. Kč), výsadbu bezúdržbové zahrady po rekonstrukci (184 tis. Kč), instalaci automatického závlahového systému (126 tis. Kč) a opravy v souvislosti s rekonstrukcí (93 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 92 tis. Kč a pořídila keramickou pec. Škola také zapojila Rezervní fond (7 tis. Kč) na spolufinancování zvýšení kvalifikace vedoucí kuchařky, Fond odměn (26 tis. Kč) a FKSP (58 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činil 12 tis. Kč.

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.089 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila laptop (11 tis. Kč) a PC program pro školní kuchyni (12 tis. Kč). Uhradila opravy podlahových krytin v šatnách (15 tis. Kč) a opravu zahradních dřevěných prvků (14 tis. Kč). Škola během roku pouze čerpala z FKSP (59 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč.

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 97,9 % (neinvestiční příspěvek 1.221 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 25.181,73 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila cvičební sestavu (19 tis. Kč), PC notebook (20 tis. Kč), kopírku (23 tis. Kč), oboustranný podavač (17 tis. Kč) a kuchyňský sporák (12 tis. Kč). Dále organizace uhradila za opravu kanalizace a havárii vody (34 tis. Kč) a za ladění pian (9 tis. Kč). Organizace dále čerpala Rezervní fond (34 tis. Kč) na nákup materiálu, FKSP (64 tis. Kč) a Fond odměn (30 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 79 tis. Kč.

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 791 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila 2 PC sestavy (29 tis. Kč), dětský domek a skluzavku (27 tis. Kč) a fotoaparát (7 tis. Kč). Dále byla provedena oprava přístřešku (35 tis. Kč), malování (17 tis. Kč), revize komínů a plynového kotle (14 tis. Kč), oprava počítače (9 tis. Kč) a stavební práce (38 tis. Kč). Organizace zapojila Rezervní fond (10 tis. Kč) na nákup materiálu a FKSP (37 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 58 tis. Kč.

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.093 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku uskutečnila nákup botníků (91 tis. Kč), 2 ks vysavače (25 tis. Kč), PC sestavy (15 tis. Kč), elektrického sporáku (9 tis. Kč), sekačky (6 tis. Kč) a plynové stoličky (6 tis. Kč). Dále proběhla oprava fasády (13 tis. Kč), oprava sklepů včetně malování (26 tis. Kč), byly obloženy zídky na terase školy (43 tis. Kč) byla provedena oprava krytů na topení (43 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond ve výši 75 tis. Kč na pořízení sporáku do školní jídelny, Rezervní fond (205 tis. Kč) na úhradu za nákup nábytku, materiálu, knih, hraček a učebních pomůcek a FKSP (46 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 6 tis. Kč.

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 944 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Proběhly zde renovace ochranných krytů na radiátory (64 tis. Kč), opravy žaluzií (6 tis. Kč) a výměny 12 ks interiérových dveří (39 tis. Kč). Škola zapojila během roku Rezervní fond (12 tis. Kč) a FKSP (60 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 34 tis. Kč.

Waldorfská MŠ – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.456 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila nábytek (102 tis. Kč), koberce (31 tis. Kč), radiový komunikátor (23 tis. Kč), zahradní herní prvky (57 tis. Kč) a žaluzie (154 tis. Kč). Proběhla zde oprava krytů na topení (8 tis. Kč), oprava nábytku (58 tis. Kč), výroba dřevěné podlahy (19 tis. Kč) a montáž ohrazení popelnic (28 tis. Kč). Příspěvková organizace v daném období zapojila Investiční fond (46 tis. Kč) na výrobu vestavěné skříně, Rezervní fond (83 tis. Kč) na nákup vybavení nábytku do třídy a zahrady, instalaci žaluzií a nákup kopírky a FKSP (71 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 16 tis. Kč.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_prispevkove ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz