Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2008“ ›› detail/podstránka

Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2008“

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2008“.

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem M.č. Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2008.

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 220/07 ze dne 21.12.2007. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9.

Úhrn příjmů za rok 2008 byl ve výši 1.225.853,06 tis. Kč, což je 92,73 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2008 činí v úhrnu 1.256.144,21 tis. Kč, což je 92,85 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období plánovaným schodkem v celkové výši 30.291,15 tis. Kč, který byl krytý převody z Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6 ve výši 29.247,10 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 1.044,05 tis. Kč.

Skutečný účetní výsledek hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2008 se od salda příjmů a výdajů liší tím, že neobsahuje účtované příjmy a výdaje, které přitom nejsou tzv. konečnými příjmy či výdaji rozpočtu m.č. Praha 6 (např. úvěry, půjčky, obraty stavu účelových fondů).

Dle závěrečných účetních sestav vykazuje m.č. Praha 6 výsledek hospodaření za rok 2008 ztrátu ve výši 30.291.148,44 Kč. Od něj se, dle platné metodiky, odečítá změna stavu bankovních účtů všech peněžních fondů m.č. Praha 6 za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 v celkové výši 248.074.347,41 , přijaté splátky půjček ve výši 6.400,00 Kč, o přijaté cizí platby ve výši 500,00 Kč a zvýšeno o proúčtování převodu částky ve výši 200.000.000,00 Kč z Fondu rezerva rozvoje na tzv. Správu aktiv v roce 2007, takže „čistým výsledkem hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2008“ je ztráta ve výši 78.372.395,85 Kč.

Roční saldo příjmů a výdajů hospodaření

-

30.291.148,44

Sníženo o změnu stavu bankovních účtů peněžních fondů

-

248.074.347,41

Sníženo o přijaté splátky půjček

-

6.400,00

Sníženo o přijaté cizí platby

-

500,00

Zvýšeno o proúčtování převodu finančních prostředků na Správu aktiv

 

200.000.000,00

Čistý výsledek hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2008

-

78.372.395,85


Přílohu č. 6 tohoto materiálu tvoří „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření v Městské části Praha 6“ včetně zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru, které již byly odstraněny či byla přijata nápravná opatření k odstranění těchto chyb.

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není –li uvedeno jinak.

Zpracovatelé dále upozorňují, že příloha č. 2 – Výkaz č.120 – Přehled pro hodnocení o plnění rozpočtu a příloha č. 4 – Finanční plány příspěvkových organizací zřízených M.č. Praha 6, NEJSOU uvedeny v elektronické podobě a budou členům RMČ Praha 6 na požádání předloženy v tištěné podobě!

 

toto je první strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz