Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2008 ›› Závěrečný účet za rok 2008 ›› Výdaje za rok 2008 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2008

Sumář celkových výdajů

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

01

Rozvoj obce

6 670,00

6 013,70

5 643,27

84,61

93,84

02

Městská infrastruktura

186 654,00

167 493,60

161 831,05

86,70

96,62

03

Doprava

186 994,00

34 495,10

29 768,09

15,92

86,30

04

Školství

227 004,00

266 762,30

249 275,00

109,81

93,44

05

Zdravotnictví a sociální oblast

63 921,00

232 060,50

221 147,59

345,97

95,30

06

Kultura a sport

56 358,00

80 779,60

77 605,08

137,70

96,07

07

Bezpečnost

6 049,00

5 150,00

4 913,67

81,23

95,41

08

Hospodářství

25 000,00

27 718,20

21 091,28

84,37

76,09

09

Vnitřní správa

372 177,00

472 529,80

445 733,11

119,76

94,33

10

Pokladní správa

69 173,00

59 853,70

39 136,06

56,58

65,39

 

CELKEM

1 200 000,00

1 352 856,50

1 256 144,20

104,68

92,85

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

 

- z toho je sumář běžných výdajů

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

01

Rozvoj obce

5 170,00

4 513,70

4 143,27

80,14

91,79

02

Městská infrastruktura

86 254,00

89 894,60

85 708,86

99,37

95,34

03

Doprava

153 994,00

31 451,90

29 565,79

19,20

94,00

04

Školství

137 504,00

156 492,30

152 447,92

110,87

97,42

05

Zdravotnictví a sociální oblast

41 921,00

228 268,00

220 912,03

526,97

96,78

06

Kultura a sport

51 608,00

77 511,30

74 574,17

144,50

96,21

07

Bezpečnost

6 049,00

5 150,00

4 913,67

81,23

95,41

08

Hospodářství

2 000,00

10 351,30

5 407,34

270,37

52,24

09

Vnitřní správa

249 477,00

270 475,70

244 970,69

98,19

90,57

10

Pokladní správa

66 023,00

59 853,70

39 136,06

59,28

65,39

 

CELKEM

800 000,00

933 962,50

861 779,80

107,72

92,27


Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

- z toho je sumář kapitálových výdajů

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

01

Rozvoj obce

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

100,00

02

Městská infrastruktura

100 400,00

77 599,00

76 122,19

75,82

98,10

03

Doprava

33 000,00

3 043,20

202,30

-

6,65

04

Školství

89 500,00

110 270,00

96 827,08

108,19

87,81

05

Zdravotnictví a sociální oblast

22 000,00

3 792,50

235,56

-

-

06

Kultura a sport

4 750,00

3 268,30

3 030,91

63,81

92,74

08

Hospodářství

23 000,00

17 366,90

15 683,94

68,19

90,31

09

Vnitřní správa

122 700,00

202 054,10

200 762,42

163,62

99,36

10

Pokladní správa

3 150,00

-

-

-

-

 

CELKEM

400 000,00

418 894,00

394 364,40

98,59

94,14


Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:

01 – Rozvoj obce

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5 170,00

4 513,70

4 143,27

80,14

91,79

 

Celkem

5 170,00

4 513,70

4 143,27

80,14

91,79

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

100,00

 

Celkem

1 500,00

1 500,00

1 500,00

100,00

100,00

 

01 - Úhrn

6 670,00

6 013,70

5 643,27

84,61

93,84


Odd. 36 § 35 – Územní plánování

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.505,20 tis. Kč byl čerpán částkou 4.134,83 tis. Kč, tj. na 91,78 %. Z těchto výdajů byly hrazeny studie (např. Evropská třída, KC Kaštan, urbanismus sídliště Petřiny, návrh využití hřbitovů na území MČ Praha 6, studie regulačních limitů Ve Struhách – A.Čermáka – Jednořadá, park Hanspaulka, dopravně-urbanistická studie Badeniho ulice, využití území sportovního areálu Petynka, ověření technické infrastruktury – podzemní garáže Dejvická, náměty na úpravu řešení komunikací a parteru ulice M.Horákové v úseku Prašný most – Špejchar, obratiště autobusů Horoměřická) a služby za reprografické a fotografické práce spojené se studiemi v celkové výši 1.942,28 tis. Kč. Bienále výstavy „Praha 6 mění tvář IV“ si vyžádalo náklady ve výši 1.485,96 tis. Kč, částka 300,00 tis. Kč byla zaslána jako finanční příspěvek Muzeu HMP na přípravu katalogu k výstavě „Adolf Loos – dílo v českých zemích“ a na reprinty starých pohlednic do kalendáře 2009 bylo vyčerpáno 115,40 tis. Kč. Částka 108,32 tis. Kč byla použita jako úhrada členského příspěvku na rok 2008 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně, na úhradu pojistného nedokončených investic Odboru územního rozvoje bylo vynaloženo 83,38 Kč a zbývající běžné výdaje ve výši 99,49 tis. Kč byly použity na archivaci materiálů OÚR.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů o celkovém objemu 1.500 tis. Kč byl určen na dokončení uměleckého díla a závěrečnou instalaci – sochy v parteru „náměstíčka Kafkova – Wuchterlova“ a byl čerpán v plném rozsahu. Investiční akce byla dokončena a účetně vyvedena z účtu nedokončených investic.

Odd. 36 § 99 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Výdaje tohoto oddílu jsou určeny na zabezpečení úkolů realizovaných Stavebním úřadem (znalecké posudky, odstranění dílčích havarijních situací nařízených náhradním výkonem, výkony ve věci odstranění menších stavebních úprav).

Finanční prostředky ve výši 8,50 tis. Kč, které byly určeny odstranění nepovoleného výkopu (Ve višňovce 17) byly vyčerpány ve výši 8,45 tis. Kč, tj. 99,41%.

02 – Městská infrastruktura

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

10

Zemědělství a lesní hospodářství

100,00

100,00

82,84

82,84

82,84

37

Ochrana životního prostředí

86 154,00

89 794,60

85 626,02

99,39

95,36

 

Celkem

86 254,00

89 894,60

85 708,86

99,37

95,34

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

23

Vodní hospodářství

500,00

500,00

-

-

-

37

Ochrana životního prostředí

99 900,00

77 099,00

76 122,19

76,20

98,73

 

Celkem

100 400,00

77 599,00

76 122,19

75,82

98,10

 

02 - Úhrn

186 654,00

167 493,60

161 831,05

86,70

96,62


Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč byl čerpán ve výši 82,84 tis. Kč, což je 82,84 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky v upraveném rozpočtu v částce 70 tis. Kč jsou určeny na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního programu. Veškeré odchyty a kastrace koček byly objednány u Pražského spolku ochránců zvířat a byly uhrazeny v částce 69,20 tis. Kč. Částka 30 tis. Kč byla určena na deratizaci pozemků, kde došlo k přemnožení populace potkanů, jež byla provedena v k.ú. Střešovice a čerpána částkou 13,64 tis. Kč.

Odd. 23 § 10 – Pitná voda

Kapitálovévýdaje ve výši 500 tis. Kč byly určeny na zřízení pítek s pitnou vodou na území Městské části Praha 6 nebyly čerpány.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 20.057,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 19.747,19 tis. Kč, což je 98,45 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zejména využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 8.862,59 tis. Kč, na pravidelnou obsluhu speciálních košů na psí exkrementy ve výši 5.737,30 tis. Kč a jejich úklid na plochách veřejné zeleně ve výši 239,90 tis. Kč, průběžně byl prováděn úklid tzv. mikroskládek ve výši 599,92 tis. Kč, na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad, v souvislosti s jarním úklidem včetně odvozu a likvidace odpadu, bylo vynaloženo 2.372,38 tis. Kč. Do čerpání se též promítly výdaje na úklid trvale neudržovaných pozemků ve výši 1.447,20 tis. Kč a na mimořádný úklid veřejných prostranství ve výši 487,90 tis. Kč.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání s odpady

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 91,52 tis. Kč, což je 91,52 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit. Úklid veškerých skládek byl během roku proveden v prostoru mezi ulicemi Patočkova x Myslbekova a Keplerova, dále v blízkosti ulice Ztracená a Horoměřická a v ploše veřejné zeleně v ulici Na Pískách.

 

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 30 tis. Kč byl čerpán v plné výši za uskladnění protipovodňových hranolů.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 68.342 tis. Kč byl čerpán částkou 64.817,37 tis. Kč, což je 94,84 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno celkem 47.784,16 tis. Kč. Došlo zde především k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě smluv o dílo (26.887,37 tis. Kč), údržbu dalších ploch veřejné zeleně, jež je prováděna nad rámec smluvních závazků (2.167,20 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží (8.057,32 tis. Kč), montáž a demontáž květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení (144,70 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů, na pletí stromů a keřů a úpravy keřových porostů (2.039,97 tis. Kč), na zimní údržbu vybraných pěších komunikací a údržbu, kterou bylo nutno zajistit nad rámec dosavadních smluvních závazků (131,03 tis. Kč), na vyčištění zanesených kanalizačních vpustí v chodníčcích v zeleni v předjaří (101,94 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek (66,72 tis. Kč), na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (159,34 tis. Kč), na likvidaci starých herních zařízení z dětských hřišť a na výměnu písku v pískovištích (celkem 947,80 tis. Kč). Promítla se zde i výsadba a odborná péče a zálivka u mladých dřevin (2.543,50 tis. Kč), likvidace nežádoucí vegetace z cest, schodišť a ostatních zpevněných ploch ve veřejné zeleni (535,81 tis. Kč), mimořádný nebo doplňkový úklid ploch veřejné zeleně nad rámec smluvních závazků (863,80 tis. Kč), na pravidelnou péči o zeleň na náměstí Wuchterlova - Kafkova (218,90 tis. Kč) a na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná, (21,32 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení položek se týkaly revizí dětských hřišť, kde byly uhrazeny provozní kontroly na dětských hřištích a technické kontroly sportovišť (celkem 312,40 tis. Kč) a čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (150 tis. Kč). V tomto seskupení také proběhlo čerpání za vyhotovení znaleckých posudků dendrologického stavu dřevin v plochách veřejné zeleně (16,30 tis. Kč) a za aktualizaci paspartů zeleně (1.799,94 tis. Kč). Částka 618,80 tis. Kč zahrnovala výdaje na komunikační strategii v oblasti životního prostředí pro rok 2008 – 2010. Ve IV. čtvrtletí došlo ke zvýšení příjmů a běžných výdajů u položky 5169 – Nákup služeb o částku 1.049,50 tis. Kč, určenou na údržbu ploch veřejné zeleně. Jednalo se o dar poskytnutý s.p. Letiště Praha dle darovací smlouvy uzavřené s Městskou částí P-6 a v souladu s Rámcovou smlouvou o zásadách poskytování darů s.p. Letiště Praha městským částem hl. m. Prahy dotčeným provozem letiště Praha – Ruzyně.

V seskupení Opravy a údržba bylo vyčerpáno celkem 11.710,52 tis. Kč na zařazené akce „Oprava dětského hřiště a ve vnitrobloku mezi ulicemi Albánská a Čínská“ ve výši 3.820,65 tis. Kč, opravy povrchů zpevněných ploch, cest a schodišť včetně oprav a doplnění sadových obrub ve výši 5.638,46 tis. Kč (např. oprava chodníku v Ankarské ulici 1.189,87 tis. Kč, parková cesta Čílova ulice 790,84 tis. Kč, oprava chodníků a zpevněných ploch v ulici Na Okraji 713,73 tis. Kč) a „Oprava vodního prvku, mobiliáře a ostatního technického vybavení na náměstí Wuchterlova -Kafkova“ (129,71 tis. Kč). Dále byly použity na rekultivaci trávníků (429,64 tis. Kč) a na různé opravy parkového a herního mobiliáře (1.692,06 tis. Kč).

Seskupení 513 – Nákup DHIM (celkem 4.700,69 tis. Kč) zahrnovalo čerpání v rámci projektů „Revitalizace ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“ (1.876,86 tis. Kč), „Nákup a zabudování nových parkových laviček do ploch veřejné zeleně a na jiná veřejná prostranství“ (projekt Lavička) ve výši 1.734,44 tis. Kč, „Pořízení nových květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení“ (544,78 tis. Kč), mobiliář na „Hřiště pro seniory Na Petřinách“ (99,72 tis. Kč), mobiliář v rámci akce „Oprava dětského hřiště mezi ul. Albánská a Čínská“ (40,26 tis. Kč), „Nákup a zabudování nových herních prvků na vybraná dětská hřiště“ (237,67 tis. Kč), na pořízení a zabudování prvků drobného parkového (odpadkových košů, stojanů na kola a laviček, sloupků proti vjíždění automobilů) a herního mobiliáře (celkem 166,96 tis. Kč). Dále byly čerpány finanční prostředky na provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce a v parku ve Slunné ulici (231,38 tis. Kč), na provoz veřejného v parku s dětským hřištěm na Hadovce (57,86 tis. Kč) a za pojištění hmotného majetku evidovaného odborem péče o prostředí (82,34 tis. Kč). Částka 250,42 tis. Kč byla čerpána na granty poskytnuté Městskou částí P-6 na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 77.099 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 76.122,19 tis. Kč, tj. 98,73 %. Nejvyšší finanční prostředky byly vyčerpány na dokončení akce „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“ ve výši 66.118,78 tis. Kč (za provedené stavební práce a autorský dozor), dále pak na akce „Rekonstrukce parku – Zavadilova ulice“ ve výši 3.996,75 tis. Kč (na dotisk projektové dokumentace 7,50 tis. Kč a na stavební práce ve výši 3.986,27 tis. Kč), „Hřiště pro seniory Na Petřinách“ ve výši 4.351,88 tis. Kč (vypracování projektové dokumentace 89,25 tis. Kč a na stavební práce 4.262,63 tis. Kč), „Velké herní prvky na dětská hřiště“ ve výši 520,50 tis. Kč, „Obnova parku Ve Struhách ve stylu orientální zahrady“ ve ve výši 337,96 tis. Kč (zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a vypracování geodetického zaměření parku), „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“ ve výši 98,18 tis. Kč (úprava studie), „Obnova zeleně a dětského hřiště při usedlosti Perníkářka“ ve výši 68,42 tis. Kč (inženýrská činnost pro účely územního a stavebního řízení, zpracování dokumentace stávajícího stavu ohradní zdi v parku), „Rekonstrukce parku Malý Břevnov“ ve výši 266,94 tis. Kč (částečná projektové dokumentace) a „Rekonstrukce parku – náměstíčko V Středu“ ve výši 362,78 tis. Kč (částečná projektové dokumentace). Jelikož u investičních akcí „Projektové dokumentace – centrální park Hanspaulka-Kotlářka“ (UR 2.000 tis. Kč), „Zelený pás Dejvic - park Nikoly Tesly (UR 2.500 tis. Kč) a „Rekonstrukce parku – náves Staré Vokovice“ (UR 5.000 tis. Kč) nedošlo v průběhu sledovaného období k žádnému čerpání, byla závěrem roku 2008 provedena rozpočtová úprava, kdy finanční prostředky určené na tyto akce byly převedeny zpět do Fondu rozvoje a rezerv MČ Praha 6.

Odd. 37 § 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 1.265 tis. Kč byly čerpány ve výši 939,92 tis. Kč, tj. 74,30 %. Na granty v oblasti ekologických aktivit, poskytnuté v souladu s usneseními RMČ Praha 6 č. 1442/08 dne 4.6.2008 a ZMČ Praha 6 č. 349/08 dne 20.6.2008 bylo vyčerpáno celkem 115 tis. Kč, částka ve výši 189,18 tis. Kč zahrnuje výdaje na vypracování hlukové studie pásma letiště a na znalecké posudky v oblasti ochrany přírody a krajiny (zdravotní stav dřevin). Na vypracování odborného posudku, jež bylo zajištěno Ministerstvem dopravy (měření, kontroly a omezování leteckého hluku – vliv paralelní dráhy RWY na životní prostředí), byla rozpočtována částka ve výši 950 tis. Kč, fakturována byla však pouze částka 635,74 tis. Kč. Z tohoto důvodu došlo v tomto oddílu k nižšímu čerpání.

03 – Doprava

 

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

22

Doprava

153 994,00

31 451,90

29 565,79

19,20

94,00

 

Celkem

153 994,00

31 451,90

29 565,79

19,20

94,00

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

22

Doprava

33 000,00

3 043,20

202,30

-

6,65

 

Celkem

33 000,00

3 043,20

202,30

-

6,65

 

03 - Úhrn

186 994,00

34 495,10

29 768,09

15,92

86,30


Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 9.396,10 tis. Kč byla vyčerpána částka 9.003,66 tis. Kč, tj. 95,82%. Finanční prostředky byly zejména použity na „Výzkum veřejného mínění – dopravní chování a doprava v klidu“ ve výši 3.416,49 tis. Kč, na „Zóny placeného stání – Modrá zóna“ ve výši 2.005,86 tis. Kč a na úhradu projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ ve výši 2.550,15 tis. Kč. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Pražákovská (90,44 tis. Kč), Kafkova, Kyjevská, Wuchterlova (47,60 tis. Kč), památková zóna Tejnka (451,01tis. Kč), Dělostřelecká (310,35 tis. Kč), Hošťálkova (178,50 tis. Kč), Na Dračkách (101,15 tis. Kč), U Vojtěšky (45,22 tis. Kč), Ve Střešovičkách (48,00 tis. Kč), V středu (265,19 tis. Kč), Vokovická (23,80 tis. Kč), Krátký lán, Pod Kladenskou silnicí (71,40 tis. Kč), Na Viničných horách (10,71 tis. Kč), Ruzyňská (14,28 tis. Kč), Pod Drinopolem (3,57 tis. Kč), Božkova, Bílá (101,15 tis. Kč), Za Pohořelcem (135,66 tis. Kč), Baterie III (628,32 tis. Kč), Špotzova (23,80 tis. Kč). Další výdaje byly čerpány na realizaci úprav a oprav uliční a silniční vybavenosti včetně provozu a oprav mobilního radaru VIASIS (901,92 tis. Kč), na zpracování studií nebo jednodušších projektových dokumentací (25,11 tis. Kč), na úhradu nájemného za pozemek č.parc. 192/18 k. ú. Břevnov, na kterém stojí část stavby nadchodu Patočkova (8,55 tis. Kč) a na pojištění hmotného majetku odboru dopravy (28,36 tis. Kč).

V běžných výdajích byly z tohoto paragrafu omylem zaslány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč na cyklostezku v Sedlci – správně měly být částka proplaceny z oddílu 22 § 19. Uvedená částka opět byla převedena na TSK prostřednictvím MHMP – výdaj se v oddílu nepromítá.

Samotná realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2008. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle tím pádem nepromítají. Z celkového objemu finančních prostředků pro rok 2008 ve výši 124.000,00 tis. Kč byly do konce roku 2008 pro uvedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky ve výši 123.953,77 tis. Kč. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Baterie I (23.000,00 tis. Kč), Špotzova (1.399,44 tis. Kč), Cukrovarnická (2.431,77 tis. Kč), Ve Střešovičkách (3.650,00 tis. Kč), Za Pohořelcem (3.950,00 tis. Kč), U Vojtěšky (4.400,00 tis. Kč), Tejnka – Závěrka (13.700,00 tis. Kč), Tejnka – Liborova (5.200,00 tis. Kč), okolí garáží Kafkova (11.362,00 tis. Kč), Sestupná (2.153,35 tis. Kč), Na Hanspaulce (2.023,32 tis. Kč), Zavadilova (7.063,55 tis. Kč), Ruzyňská (20.155,50 tis. Kč), Dělostřelecká (23.464,84 tis. Kč).

Na realizaci chodníkového programu byl v průběhu 4. čtvrtletí rozpočet navýšen o finanční dar s.p. Letiště Praha ve výši 939,70, který byl využit na opravu ulice U Vojtěšky.

Koncem 4. čtvrtletí byla prostřednictvím MHMP zaslána Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s. poskytnuty finanční prostředky o objemu 6.040,7 tis. Kč na realizaci akce „Stavební úpravy tramvajových zastávek na území MČ Praha 6“. Jelikož částka byla zaslána z rozpočtové rezervy MČ Praha 6, výdaje se v uváděném oddílu nepromítly.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.043,20 tis. Kč byl čerpán částkou 202,30 tis. Kč, tj. 6,65%. Čerpání ve výši 41,05 tis. Kč se týkalo dopracovaní projektové přípravy k akci „Zklidnění komunikace Na pískách“. Finanční prostředky ve výši 3.000,00 tis. Kč (jednalo se o dotaci MHMP) určené na akci „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“ byly čerpány částkou 161,25 tis. Kč. Nedočerpaná část dotace ve výši 2.838,75 tis. Kč bude vrácena v rámci Finančního vypořádání do rozpočtu hl.m. Prahy, neboť vzhledem k nově předpokládaným zásahům do připravované stavby v důsledku výstavby metra, byla realizace akce zastavena.

V rozpočtu kapitálových výdajů byly dále zařazeny finanční prostředky na akci „Zklidnění komunikace Na pískách“ ve výši 6.000,00 tis. Kč. Realizace akce byla zajištěna TSK hl. m. Prahy dle uzavřené smlouvy mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zaslala pro TSK finanční prostředky ve výši 5.956,83 tis. Kč hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů. Výdaje se proto v tomto oddílu nepromítly.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 18.574,10 tis. Kč byly čerpány ve výši 17.584,11 tis. Kč, tj. 94,67 %. Zahrnovaly čerpání za smluvní úklid chodníků v centrální části Bubenče, Dejvic a Břevnova ve výši 5.957,38 tis. Kč a v sedmi oblastech městské části byl prováděn týdenní úklid nejvíce exponovaných úseků komunikací ve výši 1.805,40 tis. Kč. Jarní úklid komunikací na území MČ Praha 6 byl opět prováděn v koordinaci s Komplexním úklidem komunikací, který každoročně zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy a výdaje na něj dosáhly 1.537,24 tis. Kč, v souvislosti s tímto úklidem proběhlo i čerpání na dopravní značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad v částce 128,19 tis. Kč. Letní úklid komunikací včetně mlžení a kropení proběhl ve výši 1.838,35 tis. Kč, podzimní úklid včetně doplňkového úklidu byl ve výši 2.825,61 tis. Kč a chemická likvidace plevelů si vyžádala výdaje ve výši 2.239,31 tis. Kč. Dále byl zajištěn mimořádný úklid památníku Čs. Zahraničních vojáků a jeho bezprostřední blízkosti v souvislosti s oslavami výročí ukončení 2. světové války ve výši 315,40 tis. Kč a byl prováděn pravidelný úklid náměstíčka Kafkova - Wuchterlova ve výši 501,09 tis. Kč. Částka 365,93 tis. Kč zahrnovala vyčištění rabátek v centrální části Bubenče, Dejvic a Hradčan a částka 70,21 tis. Kč strojový úklid ulice Na Petřinách a U Hvězdy.Vzhledem k velice mírné zimě nebylo třeba financovat mimořádný úklid nahrnutého sněhu z chodníků. Na základě příslušné smlouvy došlo ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů v tomto oddíle o 62,82 tis. Kč, kdy prostřednictvím hl.m. Prahy byly TSK hl.m. Prahy zaslány finanční prostředky určené na zvýšené mzdové náklady této organizace v souvislosti s jarním úklidem na území MČ Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 3.481,70 tis. Kč byla vyčerpána částka 2.978,01 tis. Kč, tj. 85,53 %. Z těchto prostředků připadá na projektovou dokumentaci v souvislosti se zřízením Zón placeného stání částka 2.194,60 tis. Kč, dále byly pořízeny stojany na kola u škol a sportovišť (296,70 tis. Kč) a generel cyklistické dopravy (486,71 tis. Kč). Z těchto běžných výdajů měla být ještě čerpána částka 500 tis. Kč na cyklostezku v Sedlci, omylem byla uvedená částka proplacena z odd. 22 § 12.

04 – Školství

 

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

31

Vzdělání a věda I.

134 949,00

153 541,30

150 111,21

111,24

97,77

32

Vzdělání a věda II.

1 705,00

1 665,00

1 370,64

80,39

82,32

34

Tělovýchova a zájmová činnost

850,00

1 286,00

966,07

113,66

75,12

 

Celkem

137 504,00

156 492,30

152 447,92

110,87

97,42

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

31

Vzdělání a věda I.

85 500,00

110 270,00

96 827,08

113,25

87,81

34

Tělovýchova a zájmová činnost

4 000,00

-

-

-

-

 

Celkem

89 500,00

110 270,00

96 827,08

108,19

87,81

 

04 - Úhrn

227 004,00

266 762,30

249 275,00

109,81

93,44


Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 43.700,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 43.284,92 tis. Kč, tj. 99,05 %. Částka ve výši 27.368,15 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi. Výdaje v celkové výši 11.289,26 tis. Kč byly použity na odstranění havárií u objektů MŠ (2.648,96 tis. Kč), na výměnu oken u MŠ Bubeníčkova, MŠ Na Okraji, MŠ Na Dlouhém lánu, MŠ Terronská a MŠ Fakultní (3.799,3 tis. Kč). Dále byly z těchto prostředků uhrazeny výměny oplocení u MŠ Motýlek a MŠ Sbíhavá (2.192,7 tis. Kč). Na položku oprav byly také zaúčtovány neinvestiční výdaje související s investičními akcemi „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“ (315 tis. Kč) a „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“ (2.333,3 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 394,97 tis. Kč byly použity na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ, částka ve výši 2.359,35 tis. Kč byla uhrazena za nákup služeb v souvislosti s reprografickými pracemi a vypracováním pasportů objektů MŠ (ověření možného navýšení kapacity), částka ve výši 1.766,44 tis. Kč byla použita na nákup drobného hmotného majetku také souvisejícího s výše uvedenými investičními akcemi. Za nákup materiálu bylo uhrazeno 105,42 tis. Kč a 1,33 tis. Kč bylo uhrazeno za úroky ze zasílaných jistot k veřejným zakázkám.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 39.656,6 tis. Kč byl čerpán ve výši 37.994 tis. Kč, tj. 95,81 % upraveného rozpočtu. Tyto výdaje byly čerpány na akce: „MŠ Kohoutek – vybudování třídy v ZŠ“ (UR 6.796,7 tis. Kč) ve výši 5.688,7 tis. Kč, „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“ (UR 27.576,5 tis. Kč) ve výši 27.022,8 tis. Kč (na tuto akci obdržela MČ Praha 6 investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 6.000 tis. Kč, která byla plně vyčerpána) a „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce objektu“ (UR 4.952,4 tis. Kč) ve výši 4.952,5 tis. Kč. Částka ve výši 330 tis. Kč byla poukázána formou investičního příspěvku MŠ Parléřova na nákup zahradních prvků (270 tis. Kč) a MŠ Sbíhavá na nákup kuchyňského sporáku (60 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 109.837,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 106.823,33 tis. Kč, což je 97,26 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, a to ve výši 91.263,11 tis. Kč. Z částky ve výši 1.929,51 tis. Kč byla hrazena refundace do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Výdaje na opravy a údržbu v celkové výši 11.370,18 tis. Kč byly použity na odstranění havárií v budovách ZŠ (2.926,42 tis Kč), na úpravu kotelny v ZŠ Hanspaulka (2.458,3 tis. Kč), na opravu sociálního zařízení v ZŠ Petřiny jih (953,96 tis. Kč) a na dokončení výměny oken v ZŠ Norbertov (1.677,5 tis. Kč). Na položku oprav byly také zaúčtovány neinvestiční výdaje související s investiční akcí „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“ ve výši 3.354 tis. Kč. Částka ve výši 1.747,26 tis. Kč byla uhrazena za nákup služeb (vypracování pasportů, reprografické práce, dodání výtisků testů z anglického jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ a vypracování žádosti o granty z EU). Za nákup drobného hmotného majetku a materiálu souvisejícího s investičními akcemi bylo vyčerpáno 390,54 tis. Kč, na pohoštění a věcné dary bylo vyčerpáno 14,13 tis. Kč a na peněžité dary v rámci akce „Vynikající učitel 2008“ bylo použito 90 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 70.613,40 tis. Kč bylo čerpáno 58.833,08 tis. Kč, což je 83,32 %. Z toho připadá na akci „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce objektu“ částka 103,15 tis. Kč na konečný doplatek za vypracování projektové dokumentace, na akci „Projektová dokumentace pro ZŠ Červený vrch – rekonstrukce stacionáře“ částka 327,20 tis. Kč, na akci „ZŠ nám. Interbrigády – nákup studie“ částka 39,27 tis. Kč, na akci „ZŠ Petřiny jih – zřízení MŠ“ (UR 5.955,8 tis. Kč) částka 5.041,87 a na akci „ZŠ Hanspaulka – úprava kotelny (UR 1.828 tis. Kč) částka ve výši 1.541,66 tis. Kč. Na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“ (UR 61.841,2) obdržela MČ Praha 6 investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 5.000 tis.Kč, která byla plně vyčerpána a částka 46.343,83 tis. Kč byla uhrazena z rozpočtu MČ Praha 6. Nedočerpání u této akce je způsobeno refundací DPH ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“zpět do rozpočtu. Ekonomický odbor poznamenává, že dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění p.p., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné rozpočtovat na tyto akce finanční prostředky včetně DPH. Zbývající finanční prostředky ve výši 436,10 tis. Kč byly poukázány jako investiční příspěvek pro ZŠ Červený vrch (356,1 tis. Kč) na nákup konvektomatu a ZŠ Petřiny sever (80 tis. Kč) na nákup zahradního traktůrku.

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3 tis. Kč byl určen jako příspěvek na květinovou výzdobu oken pro speciální ZŠ Praktická a byl čerpán částkou 2,97 tis. Kč.

Odd. 32 § 91 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 450,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 159,96 tis. Kč, tj. 35,55 %. Finanční prostředky byly určeny na financování příspěvků studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území Městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty.

Odd. 32 § 99 – Záležitosti vzdělávání

Upravený rozpočet ve výši 1.215 tis. Kč byl určen na nespecifickou primární prevenci programu „Zdravá Šestka“. V průběhu sledovaného období bylo vyčerpáno 1.210,68 tis. Kč, tj. 99,64 %. Finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč byly poukázány v rámci grantového řízení v oblasti nespecifické primární protidrogové prevence a prevence ostatních sociálně nežádoucích jevů schválené usnesením ZMČ Praha 6 č. 263/08. Ostatní výdaje ve výši 777,01 tis. Kč byly využity na nákup služeb souvisejících s akcemi "Ladronka 2008", "Týden Zdravé Šestky" a realizace oblastního kola „Antifetfest“. Za nákup drobného hmotného majetku a materiálu bylo uhrazeno 38,69 tis. Kč a za občerstvení v souvislosti s výše uvedenými akcemi bylo uhrazeno 4,98 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času mládeže – granty volnočasové aktivity

Běžné výdaje upraveného rozpočtu ve výši 436,00 tis. Kč byly čerpány částkou 389,50 tis. Kč, což je 89,33 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na granty vyhlášené Městskou částí Praha 6 v oblasti volnočasových aktivit a které byly po schválení v orgánech MČ Praha 6 zaslány příslušným příjemcům.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže – dětská sportoviště

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 850 tis. Kč byl čerpán ve výši 576,57 tis. Kč, tj. 67,83 % na celkovou opravu sportovní plochy v Lotyšské ulici.

Kapitálové výdaje ve výši 4.000 tis. Kč určené na akci „Vybudování dětského dopravního hřiště“ nebyly čerpány a proto byly tyto prostředky na základě rozpočtové úpravy převedeny do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

 

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

34

Tělovýchova

110,00

110,00

105,04

95,49

95,49

35

Zdravotnictví

15 390,00

9 459,00

8 442,06

54,85

89,25

41

Dávky a podpory v soc. zabezpečení

 

196 798,00

191 662,62

 

97,39

42

Politika zaměstnanosti

1 450,00

1 234,00

1 022,80

70,54

82,88

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

24 971,00

20 667,00

19 679,51

78,81

95,22

 

Celkem

41 921,00

228 268,00

220 912,03

526,97

96,78

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

34

Tělovýchova

22 000,00

3 556,50

-

-

-

42

Politika zaměstnanosti

 

236,00

235,56

-

99,81

 

Celkem

22 000,00

3 792,50

235,56

1,07

6,21

 

05 - Úhrn

63 921,00

232 060,50

221 147,59

345,97

95,30

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace - RVZ Živohošť

Výdaje rozpočtované v tomto oddíle souvisí s provozem RVZ Živohošť a jsou hrazeny z prostředků Sociálního fondu zaměstnavatele. K úhradě případné ztráty z provozu RVZ Živohošť byla z položky - Převody vlastním fondům hospodářské činnosti převedena na účet Podnikatelské činnosti částka ve výši 85 tis. Kč, ale nebyla čerpána, jelikož příjmy od rekreantů a za pronájem RVZ Živohošť za rok 2008 činily celkem 288,7 tis. Kč.

Provozní náklady tohoto RVZ činily 245,07 tis. Kč a obsahují zejména úhradu elektrické energie ve výši 134,26 tis. Kč, opravu myčky, sprchového koutu, dveří a plotů 11,47 tis. Kč, nákup materiálu, například drogistického zboží, čistících prostředků, koberce a rohožky 25,20 tis. Kč, smluvní nájemné se závodem Povodí Vltavy za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení činilo 14,82 tis. Kč, praní prádla 26,03 tis. Kč, náklady na pohonné hmoty do sekačky na trávu 3,46 tis. Kč, revize tlakových nádob, hasicích přístrojů a rozvodů STA 14,07 tis. Kč, telekomunikační poplatky za pevnou linku 9,37 tis. Kč odběr vody z družstevního vodovodu za rok 2007 2,32 tis. Kč a laboratorní práce v souvislosti s rozbory vody z čističky odpadních vod 4,07 tis. Kč.

Z finančních prostředků hrazených z rozpočtových účtů byl pořízen nábytek za 14,23 tis. Kč a z položky platby daní a poplatků byly uhrazeny poplatky z ubytovací kapacity ve výši 5,82 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 200 tis. Kč určené na projekt „Závěrečné etapy rekonstrukce rekreačně vzdělávacího zařízení Živohošť“ nebyly čerpány.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

V kapitálových výdajích tohoto oddílu byla na akci „AVČ Ladronka – II.etapa“ zařazena ponechaná dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z roku 2007 ve výši 3.356,50 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky zůstaly zcela nečerpány, neboť výjimka ze stavební uzávěry Břevnovské radiály byla vydána až v 11/2008. V současné době je připravenost akce v úrovni těsně před vydáním územního rozhodnutí, realizace proběhne v roce 2009. V rámci Finančního vypořádání za rok 2008 požádala MČ Praha 6 o ponechání dotace k čerpání v roce 2009.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2008 zařazena částka 4.689 tis. Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 5 ke smlouvě č. 239/2002/OZ, kterým se změnily parametry poskytovaných služeb (zrušení dětské pohotovosti na pracovišti Pod Marjánkou) byla provozovateli LSPP proplacena v souladu s tímto dodatkem pouze částka 3.749,31 tis. Kč, tj. 79,96 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. K 31.12.200 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, poskytnutý v roce 2008 Městskou částí Praha 6 na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 239/07 ze dne 21.12.2007. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy poukázán v plné výši, tj. 100 %.

Odd. 35 § 23 - Odborné léčebné ústavy

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl po úpravě finančního plánu rozpočtován ve výši 1.063 tis. Kč a poskytnut byl ve výši 1.000 tis. Kč.

Komentář k hospodaření je uveden v části 4. Příspěvkové organizace.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 800 tis. Kč poskytnutý v roce 2008 Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 20 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl ve smyslu usnesení ZMČ č. 240/07 ze dne 21.12.2007 a v souladu s uzavřenou smlouvou poukázán v plné výši.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Upravený rozpočet 2.072 tis. Kč bylčerpán ve výši 2.064,66 tis. Kč tj. 99,65 %. Prostředky ve výši 1.234,89 tis. Kč byly použity na nákup interaktivních preventivních programů pro ZŠ, na rozšířenou péči školních psychologů, na program artefiletických dílen, na zajištění terapeutických skupin anonymních rodičů a na služby spojené s realizací vzdělávacího semináře pro ředitele škol. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku bylo využito 19,93 tis. Kč. Částka ve výši 16,51 byla použita na nákup dárkových předmětů v rámci programu „Permoník“ a „Zdravá Šestka“, na školení bylo použito 164,85 tis. Kč, na pohoštění 7,44 tis. Kč a částka 352 tis. Kč byla převedena ostatním subjektům na granty v oblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o finanční příspěvky schválené usnesením ZMČ Praha 6 č. 263/08 ze dne 15.2.2008. Na jednorázové peněžité dary určené školním metodikům za jejich celoroční nadstandardní spolupráci v rámci programu „Zdravá Šestka“ bylo vyčerpáno celkem 250 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč byly použity na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku, pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných. Vyčerpáno bylo 13,10 tis. Kč.

Odd. 41 § 71 - Příspěvek na živobytí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.000 tis. Kč byl čerpán částkou 2.778,14 tis. Kč, tj. 92,60 %. Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 21 až § 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), která řeší nedostatečný příjem občana či rodiny. Výše příspěvku na živobytí je stanovena individuálně na základě hodnocení snahy občanů a jejich možností (aktivní snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze, dietní stravování apod). Od roku 2007 je využívána možnost kombinované výplaty příspěvku, a to částečně v hotovosti a část příspěvku v poukázkách. Za rok 2008 bylo poukázkami vyplaceno celkem 748 tis. Kč (v roce 2007 vyplaceno poukázkami za 685 tis. Kč).

Odd. 41 § 72 – Doplatek na bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.000 tis. Kč byl za sledované období čerpán ve výši 867,62 tis. Kč, tj. 86,76 %. Tato dávka pomoci v hmotné nouzi (§ 33 až § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) je určena k řešení situace nedostatku příjmů k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě nebo rodině částka na živobytí. Doplatek se vyplácí měsíčně, po uplynutí kalendářního měsíce za který náleží.

Odd. 41 § 73 – Mimořádná okamžitá pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300 tis. Kč byl čerpán ve výši 278,76 tis. Kč, tj. 92,92 %. Tato dávka je poskytována (§ 36 a § 37 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) osobám, které neplní podmínky hmotné nouze, ale ocitnou se v takových situacích, které je nutné bezodkladně řešit. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí také bezodkladně.

Odd. 41 § 77 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Tato dávka je poskytována ze zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi těm osobám, které nemohou úspěšně řešit svoji situaci, a jsou tak ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se převážně o osoby propuštěné z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby bez přístřeší apod. Dávka se poskytuje jednorázově ve výši 1 tis. Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit čtyrnásobek životního minima jednotlivce (12.504,- Kč).

Upravený rozpočet 60 tis. Kč byl čerpán za ve výši 50 tis. Kč, tj. 83,33 %.

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o jednorázové dávky na opatření zvláštních tzv. kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany, opakovaný příspěvek na zvýšené životní náklady starým a zdravotně postiženým občanům a opakovaný příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Upravený rozpočet ve výši 2.360 tis. Kč byl čerpán částkou 1.970,57 tis. Kč, tj. 83,50 %. Z toho připadlo na kompenzační pomůcky 1.899,63 tis. Kč, příspěvek na zvýšené životní náklady 4,54 tis. Kč a příspěvek na krmivo pro psa činil 66,40 tis. Kč.

Odd. 41 § 83 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Příspěvek je možné poskytnout občanovi s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, dále občanovi úplně nebo prakticky nevidomému, neslyšícímu, popř. rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte. O přiznání nároku na příspěvek rozhoduje vyjádření posudkového lékaře Úřadu práce hl.m. Prahy. Od začátku roku bylo poskytnuto 5 příspěvků na úpravu bezbariérového bytu ve výši 174,64 tis. Kč, tj. 62,37 % z upraveného rozpočtu 280 tis. Kč.

Odd. 41 § 84 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek náleží občanovi s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí, dále rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte nebo jde-li o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené (III. stupeň mimořádných výhod). O přiznání nároku na příspěvek opět rozhoduje posudkový lékař Úřadu práce hl.m. Prahy. V roce 2008 bylo poskytnuto 20 příspěvků na zakoupení motorového vozidla a 2 příspěvky na zvláštní úpravu motorového vozidla v celkové výši 1.857,81 tis. Kč, tj. 92,89 % upraveného rozpočtu (2.000 tis. Kč).

Odd. 41 § 85 – Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek občanům, vlastnícím motorové vozidlo, kteří jako držitelé průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně toto vozidlo využívají pro svou pravidelnou dopravu. Příspěvek lze rovněž přiznat občanům, kteří své vozidlo využívají k pravidelné dopravě blízké osoby těžce zdravotně postižené. Příspěvek náleží též rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V roce 2008 byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 10.851,00 tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu (10.900 tis. Kč). K 31.12.2008 bylo poskytnuto 1625 příspěvků na provoz motorového vozidla.

Odd. 41 § 86 – Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázový příspěvek náleží občanovi těžce zdravotně postiženému či úplně nebo prakticky nevidomému, který nevlastní motorové vozidlo, ale pravidelně se individuálně dopravuje. Většina příspěvků je opět vyplácena začátkem roku. Upravený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl čerpán částkou 597,08 tis. Kč, tj. 99,51 %, poskytnuto bylo celkem 96 příspěvků.

Odd. 41 § 95 – Příspěvek na péči

Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon týkající se oblasti sociálních služeb - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon mimo jiné definuje zcela nový příspěvek na péči a stanovuje podmínky nároku na tento příspěvek. Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen k zajištění potřebné pomoci, tedy k nákupu sociálních služeb. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti občana na pomoci jiné fyzické osoby. Odbor sociálních věcí v současnosti eviduje více než 2.200 aktivních příjemců příspěvku na péči, přičemž je dále evidováno více než 400 nových žádostí občanů, kteří čekají na posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou Úřadu práce hl.m. Prahy a z tohoto důvodu nebyl tento příspěvek zcela vyčerpán. Ve sledovaném období byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 172.237 tis. Kč, tj. 97,70 % upraveného rozpočtu 176.298 tis. Kč.

Odd. 42 § 22 Veřejně prospěšné práce

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.234 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.022,80 tis. Kč, tj. 82,88 %. V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky určené na činnost úseku „Obecně prospěšných prací a služeb“. Jednalo se o výdaje na zaměstnance na „Dohody o pracích mimo pracovní poměr“ ve výši 94,65 tis. Kč, na nákup pracovních oděvů a obuvi ve výši 9,66 tis. Kč, nákup zahradní techniky v částce 90,96 tis. Kč (elektrocentrála, fukar), nákup drobného drogistického materiálu v částce 88,05 tis. Kč, nákup pohonných hmot do zahradní techniky v částce 13,86 tis. Kč, úhradu odvozu a likvidace odpadu v částce 423,90 tis. Kč a opravy sekaček ve výši 1,72 tis.Kč. Dále byl Armádě spásy poskytnut finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na úklid vybraných pozemků jejími klienty. Čerpání v tomto oddílu se řídí v převážné míře aktuální potřebou.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 236 tis. Kč byl čerpán ve výši 235,56 tis. Kč, tj. 99,81 %. Byl zakoupen štěpkovač zahradního odpadu Green – technik s podvozkem.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a a ochranné výchovy dětí. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 37,30 tis. Kč, tj. 74,60 %.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet 200 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 12.033,50 tis. Kč, tj. 93,76 % upraveného rozpočtu (12.833 tis. Kč). Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 500 tis. Kč byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl poskytnut v plné výši 500 tis. Kč, tj. 100 %.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 2.709 tis. Kč byl čerpán částkou 2.708,4 tis. Kč, tj. 99,98 %. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2008 smluvně zajištěno 20 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

V tomto paragrafu byly zařazeny prostředky určené k zajištění pokračujícího procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy lokálních komunitních plánů. Finanční prostředky byly využity k nákupu pohoštění a pronájmu sálu. Upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl čerpán částkou 1,74 tis. Kč, tj. 3,48 %.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.525 tis. Kč byl čerpán částkou 4.399,57 tis. Kč, tj. 97,23 %. Částka 4.068,84 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ č. 262/08 z 15.2.2008 a 380/08 ze dne 19.9.2008. Částka 3,68 tis. Kč byla poskytnuta na finanční úhradu lékařům za zdravotní prohlídky prováděné pro potřeby sociální péče, , další výdaje ve výši 319,94 tis. Kč byly použity na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Součástí rozpočtu oddílu byly zařazené prostředky ve výši 22 tis. Kč, určené na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba , které byly čerpány ve výši 7,11 tis. Kč.

Příjmy OSV ÚMČ Prahy 6 se týkají vrácených přeplatků sociálních dávek a zahrnují vrácené výživné, vrácený příspěvek na úhradu potřeb dítěte a ostatní vymožené splacené dluhy (nesprávně vyplacené dávky v minulých letech). Protože poskytnuté sociální dávky jsou financovány z účelové dotace ze státního rozpočtu, musí být všechny přeplatky dávek rovněž vráceny zpět do státního rozpočtu. Odvod se provádí měsíčně.

V roce 2008 bylo vymoženo celkem 611.552,- Kč. Odvedená částka činí 613.159,- Kč. V odvedených platbách je zahrnuta platba za 12/2007 ve výši 28.894,- Kč. Naopak vymožené finanční prostředky za 12/2008 ve výši 9.987,- Kč byly odvedeny do státního rozpočtu až 12.1.2009.

Poznámka: pouze k informaci

Mimo rozpočet MČ Praha 6 se vyplácely v rámci přeneseného výkonu státní správy i dávky státní sociální podpory. Z účtu České národní banky vyplatil odbor státní sociální podpory ÚMČ Praha 6 (detašované pracoviště v ul. Jugoslávských partyzánů) celkem 337.538.545,- Kč, vratky dávek představují v úhrnu částku 685.905,- Kč.

Druh dávky v Kč

Výplaty

Vratky

Přídavek na dítě

26. 717.366

139.878

Sociální příplatek

9.092.310

64.663

Rodičovský příspěvek

269.364.320

358.691

Příspěvek na bydlení

10.494.719

44.136

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

2.226.142

15.525

Odměna pěstouna

2.040.270

6.252

Příspěvek při převzetí dítěte

86.697

 

Příspěvek na dopravu

- 499

 

Porodné

16.630.220

56.760

Pohřebné

875.000

 

Příspěvek na školní pomůcky

12.000

 

CELKEM

337.538.545

685.905


06 – Kultura

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

21

Obchod a služby

1 500,00

100,00

-

-

-

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

44 498,00

72 973,10

70 673,46

158,82

96,85

34

Tělovýchova a zájmová činnost

5 610,00

4 438,20

3 900,71

69,53

87,89

 

Celkem

51 608,00

77 511,30

74 574,17

144,50

96,21

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

4 750,00

2 088,30

1 850,91

38,97

88,63

34

Tělovýchova a zájmová činnost

 

1 180,00

1 180,00

 

100,00

 

Celkem

4 750,00

3 268,30

3 030,91

63,81

92,74

 

06 - Úhrn

56 358,00

80 779,60

77 605,08

137,70

96,07


Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč nebyl čerpán. Z tohoto rozpočtu je hrazena výroba a instalace směrníků, jejich polepy, odstranění apod. Čerpání finančních prostředků na této položce závisí na aktuálních potřebách výměny nebo instalace směrníků a probíhá na základě požadavků Odboru dopravy a životního prostředí.

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 30.144,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši jako příspěvek pro obecně prospěšnou společnost Dejvické divadlo na uměleckou a divadelní činnost. Částka ve výši 4.300,00 tis. Kč byla poskytnuta jako příspěvek od 1.1.2008 do 30.6.2008 a částka ve výši 25.844,00 tis. Kč byla, na základě usnesení ZMČ Praha 6 č.329/08 ze dne 20.6.2008, poskytnuta jako jednorázový příspěvek pro tuto obecně prospěšnou společnost na období od 1.7.2008 do 30.6.2013.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.590,80 tis. Kč byl čerpán částkou 1.560,45 tis. Kč, tj. 98,09 % upraveného rozpočtu. Finančními prostředky ve výši 90,79 tis. Kč byl uhrazen kryt válce opony v divadle Semafor a částkou 1.469,65 tis. Kč byly uhrazeny náklady na světelné noviny a osvětlení divadla Semafor.

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši. Jedná se o finanční příspěvek pro Pelleova vila, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

Běžné výdaje v upraveném rozpočtu ve výši 1.335,00 tis. Kč byly čerpány částkou 1.169,22 tis. Kč, tj. 87,58 % upraveného rozpočtu. Pro potřeby OÚR byly zakoupeny knihy týkající se oblastí architektury a urbanismu, estetiky a historie ve vztahu k Praze 6 (94,32 tis. Kč). Přebal knihy „Stavba roku“, která byla vydána v roce 2007 si vyžádal částku 5 tis. Kč a výroba katalogů a sborníků pro potřeby OKSZ částku 1.069,90 tis. Kč (z toho „Kaleidoskop osobností“ 300 tis. Kč, „Osudy našich sousedů“ 203,00 tis. Kč, katalog pro výstavy 93,89 tis. Kč, sborníky k výstavám 473,01 tis. Kč).

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.522,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.950,94 tis. Kč, tj. 89,65 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje v celkové výši 2.784,37 tis. Kč, které souvisejí s konáním akcí: „Pocta Carl Czerny“, „Setkání starosty a RMČ s občany“, „Čarodějnice na Ladronce“, „Odpoledne pro seniory“, „Multimediální CD ROM česky“, „Dejvické hudební léto“, „Hanspaulský festival“, „Kytara napříč žánry“, „Novoroční snídaně s čestnými občany“, „Setkání vedení radnice s velvyslanci“, „Motolice 08“, „Výstava v Písecké bráně“, „Slavnostní akce s Čs. svazem bojovníků“ a výdaje spojené s kampaněmi, analýzami webových stránek, květinovými dary a s vedením kroniky obce. Dále byly z tohoto oddílu poskytnuty finanční prostředky na provoz ve výši 950,00 tis. Kč provozovateli Klubu Delta, ve výši 300,00 tis. Kč provozovateli KC Kaštan, částka ve výši 350,00 tis. Kč byla poskytnuta jako finanční příspěvek na provoz pro pobočku Městské knihovny na území MČ Praha 6 a finanční prostředky ve výši 566,57 tis. Kč byly vynaloženy na tzv. „granty“ v oblasti kultury.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.256,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.936,85 tis. Kč, tj. 85,83 % upraveného rozpočtu. Z tohoto rozpočtu byly hrazeny výdaje ve výši 174,48 tis. Kč na opravu pomníku A.S. Koněva, částka ve výši 718,79 byla vynaložena na opravu kaple sv. J. Nepomuckého a částka 25,00 tis. Kč na opravu kaple sv. Michala. Oprava pamětní desky MUDr. Součkovi si vyžádala částku 41,65 tis. Kč. Na menší opravy soch nacházejících se na území Prahy 6 bylo vynaloženo 76,93 tis. Kč. Dále byl z tohoto oddílu poskytnut finanční příspěvek ve výši 900,00 tis. Kč na obnovu památkově chráněného objektu (ul. Suchardova čp. 284).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 497,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 290,46 tis. Kč, což je 58,38 %. Čerpání bylo použito na dopracování návrhu pomníku Nikoly Tesly (193,00 tis. Kč) a na zhotovení pamětní desky manželům Preislerovým (97,46 tis. Kč).

Odd. 33 § 30 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.500,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá částka ve výši 38,00 tis. Kč na finanční příspěvek pro Pravoslavnou církev – obec Praha 6 na úhradu nájemného za modlitebnu v Rooseveltově ulici, 300,00 tis. Kč na příspěvek pro Farní sbor církve českobratrské na vybavení zrekonstruovaných prostor v ulici Z.Wintra nábytkem, 200,00 tis. Kč na příspěvek pro Církev československou husitskou na opravy kostela Husova sboru v Dejvicích, 542,00 tis. Kč na příspěvek pro Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha na opravu budov v areálu břevnovského kláštera a 420,00 tis. Kč na příspěvek pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické na opravu exteriéru a interiéru kostela na náměstí Před Bateriemi.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 783,00 tis. Kč byl čerpán částkou 782,78 tis. Kč, tj. 99,97 %. Částka byla použita na výrobu televizního vysílání o Praze 6.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.050,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.049,84, tj. 99,98 %. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 899,84 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik v celkové výši 150,00 tis. Kč (časopis Veleslavín 80,00 tis. Kč, časopis Břevnovan 50,00 tis. Kč a čtvrtletník Hanspaulka 20,00 tis. Kč).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 29.882,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 28.639,82 tis. Kč, tj. 95,84 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje, které souvisejí s konáním akcí: „Filmový festival“ (849,84 tis. Kč), „Masopust“ (208,00 tis. Kč), „Velikonoce v Písecké bráně“ (523,60 tis. Kč), „Slavnosti na Štrozoku“ (581,44 tis. Kč), „Dejvické květnové slavnosti“ (2.695,86 tis. Kč), „Dětský den“ (378,32 tis. Kč), „Hudební festival – Dechovka – Víkendy“ (2.699,58 tis. Kč), „Bitva na Bílé Hoře“ (500,00 tis. Kč), „Opera v Šárce“ (1.175,57 tis. Kč), „Břevnovské posvícení“ (205,50 tis. Kč), „iNoc“ (291,75 tis. Kč) „Vánoce Prahy 6“ (2.652,56 tis. Kč, z toho doplatek za rok 2007 byl 213,83 tis. Kč a program v roce 2008 byl ve výši 2.438,73 tis. Kč), „Vánočního osvětlení“ (2.455,48 tis. Kč z toho 102,30 tis. Kč připadá na rozšíření osvětlení na Macharově náměstí, 400,00 tis. Kč připadá na opravy osvětlení a částka ve výši 1.953,18 tis. Kč byla použita na provoz osvětlení), „Reprezentační ples Prahy 6“ (98,93 tis. Kč), „Společenský večer“ (1.839,68 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (289,69 tis. Kč), „Výstava Naděje nebo boj o moc?“ (496,30 tis. Kč), „Výstava Osudy našich sousedů“ (333,10 tis. Kč), „Výstava Mnichovská zrada“ (562,98 tis. Kč), „Rybova mše vánoční“ (223,02 tis. Kč), „Slavnost k 28. říjnu“ (4.724,51 tis. Kč), „Kampaň 8 v čase“ (1.581,82 tis. Kč), „Koncert ke dni Prahy 6“ (784,83 tis. Kč), „Slavnostní koncert Církve československé“ (30,00 tis. Kč), „Adventní koncerty“ (899,99 tis. Kč). „Výročí ČR“ (234,90 tis. Kč). Dále byla z tohoto rozpočtu čerpána částka ve výši 15,45 tis. Kč na pojištění majetku a výdaje ve výši 1.127,58 tis. Kč byly použity na úhradu služeb spojených s pořádáním obřadů pro jubilanty.

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Upravený rozpočet běžných výdajů činil 33,20 tis. Kč a z těchto finančních prostředků bylo uhrazeno pojistné plnění za odcizenou televizi ve sportovním areálu Hanspaulka.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.585,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.047,51 tis. Kč, tj. 90,38 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 2.602,00 tis. Kč na granty poskytnuté na opravy a obnovu objektů sloužících tělovýchovné činnosti a granty vyhlášené v tělovýchovné oblasti. Finanční prostředky ve výši 2.445,51 tis. Kč byly použity na výdaje spojené s konáním sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 6: „Pohár Prahy 6“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“, „Zimní MTB maratón – cyklistický závod“, „Dětská 50“, „Pražská 50“, Břevnovských 10 mil a 5 km“, „Sportovní setkání vozíčkářů – Hvězda“, „Memoriál V. Doležala“ apod.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.180,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty jako finanční příspěvek na rekonstrukci fotbalového hřiště pro SK Střešovice (395 tis. Kč), vybudování fotbalového hřiště pro TJ Sokol Bílá Hora (500 tis. Kč), na informační panel a mobilní tribuny pro klub stolního tenisu SKK EL NIŇO (85 tis. Kč) a na rekonstrukci tribuny a protihlukové stěny pro Autoklub Markéta (200 tis. Kč).

07 – Bezpečnost

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

51

Obrana

94,00

20,00

10,65

11,33

53,25

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

5 855,00

5 030,00

4 803,02

82,03

95,49

55

Požární ochrana

100,00

100,00

100,00

-

100,00

 

Celkem

6 049,00

5 150,00

4 913,67

81,23

95,41

 

07 - Úhrn

6 049,00

5 150,00

4 913,67

81,23

95,41


Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 20 tis. Kč byl čerpán ve výši 10,65 tis. Kč, což je 53,25 % k UR. K čerpání v tomto oddíle došlo pouze u výdajů na úhradu elektrické energie ve výši 3,20 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42 a výdajů v rámci dnů Integrovaného záchranného systému ve výši 7,10 tis. Kč. Dále se jednalo o výdaje ve výši 0,35 tis. Kč na publikaci „Praha - hlavní město“. K nižšímu čerpání došlo u výdajů určených na nákup map, informačních letáků a naučných kazet, určených hlavně do základních škol, jelikož se tyto materiály podařilo zajistit sponzorsky.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 5.030 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.803,02 tis. Kč, což je 95,49 % k UR. Jednalo se především o výdaje na monitoring a odstraňování graffiti z domů na území městské části Praha 6 v rámci „Antisprejového programu“ ve výši 2.532,79 tis. Kč, částka 86,06 tis. Kč byla čerpána na úhradu nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici společnosti Regata Čechy, a.s. Zhotovení sametové stuhy s nápisem Městská část Praha 6, na bojovou standardu Hradní stráže, zahrnovalo výdaje ve výši 8,46 tis. Kč, výroba letáku „Jsem Váš nový strážník“ částku ve výši 184,59 tis. Kč a letáku „Antisprejový program“ částku ve výši 154,00 tis. Kč. Výdaje určené na prevenci kriminality byly čerpány částkou 123,06 tis. Kč, dále byly vyplaceny peněžité dary ve výši 1.234,65 tis. Kč. Nákup technického vybavení služeben pro OŘ Městské policie P-6 a Policii ČR P-6- zahrnoval výdaje v celkové výši 479,17 tis. Kč. Jednalo se o nákup výpočetní techniky a movitých věcí pro Městskou policii – Obvodní ředitelství Praha 6 (jízdní kola s nosiči, stojany a příslušenstvím, Notebooky s brašnami a příslušenstvím, digitální fotoaparáty s příslušenstvím, televize LCD, ruční svítilny,) ve výši 251,98 tis. Kč a pro Policii ČR Obvodní ředitelství Praha 1 (skenery s příslušenstvím, PC sestavy s monitory a operačními systémy,) ve výši 227,19 tis. Kč. Částka ve výši 0,24 tis. Kč zahrnovala výdaje na poplatky za studenou a teplou vodu a dálkově dodávané teplo pro služebnu MP Čílova, kdy tato částka nebyla do konce roku 2008 refundována z prostředků hl.m. Prahy, tak jako obvykle. Finanční prostředky v celkové částce 825 tis. Kč, určené na projekty „“Auto není trezor“ „Stop odcizenému vozidlu“ a na kamerový systém, u nichž nedošlo ve sledovaném období k čerpání, byly převedeny na základě rozpočtové úpravy v závěru roku do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6.

 

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 100 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši jako finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje a Suchdol, kdy každý SDH obdržel 50 tis. Kč.

08 – Hospodářství

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 000,00

10 351,30

5 407,34

270,37

52,24

 

Celkem

2 000,00

10 351,30

5 407,34

270,37

52,24

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

23 000,00

17 366,90

15 683,94

68,19

90,31

 

Celkem

23 000,00

17 366,90

15 683,94

68,19

90,31

 

08 - Úhrn

25 000,00

27 718,20

21 091,28

84,37

76,09


Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.151,30 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 5.227,66 tis. Kč, což je 51,50 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 298,05 tis. Kč, za elektrickou energii (osvětlení informačního stánku a zříceniny Baba) ve výši 29,39 tis. Kč, za nákup ostatních služeb (vymístění lampy včetně kabelové trasy napojení) ve výši 55,46 tis. Kč, za opravy a udržování ve výši 4.467,52 tis. Kč (částka 345,60 tis. Kč připadá na realizaci protihlukových úprav a oprav památkově chráněného objektu Písecké brány – hrazena z účelové neinvestiční dotace poskytnuté MHMP a částka 4.121,92 tis. Kč připadá na opravu betonového schodiště v Talichovově ulici) a částka ve výši 377,25 tis. Kč byla převedena do Podnikatelské činnosti jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 17.366,90 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 15683,92 tis. Kč, což je 90,31 % UR. Největší akcí tohoto oddílu je akce „Rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka – Dejvická 919/38“ s upraveným rozpočtem na rok 2008 ve výši 10.000 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 9.043,85 tis. Kč, z toho částka 847,13 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 8.196,72 tis. Kč na vlastní realizaci. V únoru byla uzavřena smlouva na vypracování projektové dokumentace a zajištění územního a stavebního řízení, ve třetím čtvrtletí bylo zadáno vypracování prováděcí dokumentace a ve čtvrtém čtvrtletí proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a s vítězným uchazečem společností Průmstav a.s.. Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akce „Bytový dům seniorů Na Dračkách 1095/34 „Nová Ořechovka““ (UR 625 tis. Kč), kde bylo čerpáno 623,84 tis. Kč na konečnou fakturaci zajištění autorského dozoru a dodání a montáž okenních žaluzii, „Bezbariérový přístup a osazení topných těles – Ve Střešovičkách 55/1990“ (UR 335 tis. Kč) kde bylo čerpáno 187,03 tis. Kč, „Projektové dokumentace k domům N“, (UR 1.123,00 tis. Kč) s čerpáním 1.115,59 tis. Kč a jedná se o zpracování projektových dokumentací na domy, které nejsou určeny k prodeji a zůstávají svěřeny M.č. Praha 6. U akce „Úprava nebytových prostor na byty - V Šáreckém údolí 81/74“ (UR 191,4 tis. Kč) bylo čerpáno 191,38 tis. Kč na refundaci nákladů za zhotovení kanalizační přípojky a vybudování nové revizní šachty. Dále byly v roce 2008 vyčerpány finanční prostředky určené na akce rekonstrukce domů: „Jugoslávských partyzánů 611/8, Rooseveltova 611/42“ (UR 605 tis. Kč) čerpáno 604,05 tis. Kč, „Rooseveltova 619/24, Terronská 619/25“ (UR 94 tis. Kč) čerpáno 92,98 tis. Kč, „Rooseveltova 618/26“ (UR 380 tis. Kč) čerpáno 373,40 tis. Kč, „Rooseveltova 617/28“ (UR 407 tis. Kč) čerpáno 406,58 tis. Kč, „Rooseveltova 616/30“ (UR 600 tis. Kč) čerpáno 596,66 tis. Kč, „Rooseveltova 614/36 (UR 371 tis. Kč) čerpáno 370,47 tis. Kč, „Rooseveltova 613/38“ (UR 343 tis. Kč) čerpáno 342,56 tis. Kč. Akce byly v prvním čtvrtletí r. 2008 dokončeny, zkolaudovány a vyfakturovány. Dále byly provedeny akce „Vybudování bezbariérového přístupu do lékárny – Bělohorská 1665/54“ (UR 66,40 tis. Kč) s čerpáním 66,31 tis. Kč, „Auto Jaro – technické zhodnocení“ (UR 540 tis. Kč) s čerpáním 540 tis. Kč, „ Modernizace a rekonstrukce nízkotlakových plynovodů Patočkova 1410/37, 1411/35, 1412/33, 1413/31“ (UR 570 tis. Kč) s čerpáním ve výši 565,74 tis. Kč, „ Výroba a montáž pojezdových vrat pro budovu Pod Marjánkou“ (UR 145 tis. Kč) s čerpáním 144,81 tis. Kč, „ Elektrický zabezpečovací systém Nad Kajetánkou 134/9“ (UR 101,1 tis. Kč) s čerpáním 101,08 tis. Kč a „Zhotovení kanalizačních přípojek v objektu Roztocká 33/13, 43/9“ (UR 600 tis. Kč), kde bylo čerpáno 47,60 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace a vlastní realizace proběhne během roku 2009.

Dále byly v roce 2008 zařazeny v upraveném rozpočtu finanční prostředky (UR 270 tis. Kč) určené na nákup 30 % emisního kurzu akcií společnosti Vítězné náměstí a.s. a finanční prostředky byly plně vyčerpány. ZMČ Praha 6 schválilo svým usnesením č. 287/08 ze dne 25.4.2008 nákup 45 % akcií v této společnosti, zbylá část bude nakoupena, dle zakladatelské smlouvy, až v roce 2009.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly čerpány ve výši 179,69 tis. Kč, což je 89,84 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území m.č. Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 40 sociálních pohřbů, náklady na 7 pohřbů byly v průběhu roku 2008 uhrazeny z řad příbuzných nebo známých zemřelého.

09 – Vnitřní správa

 

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

61

Územní samospráva

249 477,00

270 475,70

244 970,69

98,19

90,57

 

Celkem

249 477,00

270 475,70

244 970,69

98,19

90,57

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

61

Územní samospráva

122 700,00

202 054,10

200 762,42

163,62

99,36

 

Celkem

122 700,00

202 054,10

200 762,42

163,62

99,36

 

09 - Úhrn

372 177,00

472 529,80

445 733,11

119,76

94,33

 


Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet ve výši 15.073,00 byl čerpán částkou 13.940,03 tis. Kč, což je 92,48 % upraveného rozpočtu. Na odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 5.719,15 tis. Kč, na náhradách mezd nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo vyplaceno 252,31 tis. Kč a s nimi souvisejícím povinném pojistném placeném zaměstnavatelem bylo odvedeno 1.918,54 tis. Kč.

Čerpání na nákup materiálu obsahuje nákup očkovacích látek v částce 2,29 tis. Kč, tiskovin a učebních pomůcek ve výši 61,73 tis. Kč, kancelářského materiálu a květinové výzdoby ve výši 120,60 tis. Kč. Realizované kurzovní ztráty související s nákupem valut na pracovní cesty činily 2,63 tis. Kč. Výdaje na služby se týkají zejména telekomunikačních služeb, jejichž čerpání činilo 889,27 tis. Kč, nájemné zahrnující pronájem prostor pro konání výjezdního zasedání ve výši 2,81 tis. Kč, výdaje na vzdělávací akce v částce 281,26 tis. Kč a nákup ostatních služeb ve výši 418,38 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno 1.009,33 tis. Kč. Výdaje, které souvisí s postupným rozvojem zahraničních vztahů naší městské části, na cestovném činily 636,25 tis. Kč a výdaje na pohoštění 1.144,86 tis. Kč Na finanční dary dle usnesení RMČ činily 1.352,13 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících z řad zastupitelů MČ Praha 6 byly 77,20 tis. Kč. Na nákup dálničních známek bylo vyčerpáno 2,21 tis. Kč a na cestovní pojištění 0,05 tis. Kč. Poplatky za účast na konferencích činily 14,53 tis. Kč a výdaje za příspěvky na penzijní připojištění hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly ve výši 34,50 tis. Kč. Potřeba čerpání nevznikla u oprav a nákupu drobného hmotného majetku.

Odd. 61 § 13 – Zastupitelstva krajů

Poznamenáváme, že v běžných výdajích je omylem zaúčtovaná částka ve výši 1,74 tis. Kč o kterou mají být zvýšeny výdaje na pohoštění z oddílu 61 § 12.

Odd. 61 § 15 - Volby do Senátu Parlamentu ČR

Upravený rozpočet ve výši 741 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 757,20 tis. Kč a výdaje jsou spojené s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se uskutečnily 17. a 18.10. 2008. Finanční prostředky byly použity zejména na odměny a dary členům volebních okrskových komisí, odvod srážkové daně finančnímu úřadu, povinné pojistné a refundace mezd a ušlého výdělku ve výši 379,81 tis. Kč, kancelářských potřeb, papíru, tonerů a drobného materiálu 145,09 tis. Kč, pronájem školících místností 27,85 tis. Kč, úhradu pohoštění v rámci schváleného limitu 31,87 tis. Kč a úhradu služeb ve výši 172,59 tis. Kč zejména za dopravné, úklidové práce, převody telefonních linek apod. Vzhledem k tomu, že na jedné z faktur nebylo rozúčtováno dodání kancelářských potřeb na výdaje spojené s konání voleb a pro vlastní potřeby ÚMČ Praha 6, došlo k přečerpání výdajů tohoto oddílu o částku 16,20 tis. Kč, o kterou měly být zvýšeny výdaje v oddílu 61 § 71, seskupení 513 – Nákup materiálu.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 254.661,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 230.273,46 tis Kč, což činí 90,42 %.

Z této částky připadá na výdaje na platy a ostatní provedenou práci částka 111.145,53 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem částka 40.391,59 tis. Kč. Tyto výdaje jsou blíže komentovány v části 5. Mzdová oblast.

Výdaje v seskupení 513 - Nákup materiálu dosáhly celkové výše 11.841,58 tis. Kč. Zahrnují 41,80 tis. Kč na nákup balené vody pro zásobníky v budovách ÚMČ a na detašovaných pracovištích, 10,43 tis. Kč na nákup pracovních oděvů a ochranných pomůcek dle aktuálních potřeb, výdaje na nákup očkovacích látek, doplnění autolékárniček a zdravotnického materiálu činily 511,87 tis. Kč a za odborné publikace a předplatné bylo uhrazeno 552,99 tis. Kč. Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku byly čerpány v celkové výši 4.054,64 tis. Kč a byly použity především na nákup nábytku, žaluzií a kancelářského vybavení pro pracoviště odboru sociálních věcí a IK Dejvická ve výši 876,31 tis. Kč, na vybavení k výpočetní technice ve výši 2.805,30 tis. Kč (monitory, počítače, tiskárny, notebooky), na nákup elektrospotřebičů a drobného vybavení bylo vyčerpáno 130,56 tis. Kč, nákup technického zařízení ve výši 128,21 tis.Kč zahrnoval například telefonní ústředna pro objekt Meziškolská, dálkoměr, aku-šroubovák, radiátor, elektronický trezor, diktafony, ověřovač bankovek, skartovací stroj, aquabar apod. Na nákup mobilních telefonů byla vyčerpána částka ve výši 46,13 tis.Kč, na nákup digitálních fotoaparátů pro určené odbory 68,13 tis. Kč. Nákup materiálu byl čerpán v celkové výši 6.669,86 tis. Kč zejména nákup kancelářských potřeb ve výši 1.119,82 tis. Kč, xeroxového a faxového papíru 2.022,64 tis.Kč, tonerů a kazet do tiskáren 1.353,79 tis. Kč, tiskopisů, formulářů a poukázek 123,68 tis. Kč, materiálu pro výpočetní techniku 307,83 tis. Kč, hygienických potřeb 590,15 tis. Kč, řemeslných potřeb 202,20 tis. Kč, materiálu pro autoprovoz 221,07 tis. Kč, květinové výzdoby pro obřadní síň 80,05 tis. Kč, materiálu pro OKMČ a reprezentační předměty 576,36 tis. Kč, drobných doplňků a vybavení, např. police, přepravky pro podatelnu apod. 72,27 tis. Kč, baterií atd. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 764,97 tis. Kč.

V seskupení 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje byly v souvislosti s pracovními cestami uhrazeny kursové ztráty ve výši 4,39 tis.Kč.

V seskupení 515 – Nákup vody, paliv, energie bylo vyčerpáno celkem 4.785,58 tis. Kč. Z této částky připadá 499,92 tis. Kč na spotřebu vody za pracoviště ÚMČ. Za tytéž objekty bylo uhrazeno za plyn 432,29 tis. Kč a elektrickou energii 1.876,72 tis. Kč. Pro jednotlivá pracoviště bylo uhrazeno teplo ve výši 1.044,74 tis. Kč a teplá voda za 228,62 tis. Kč. Dále jsou zde obsaženy výdaje za pohonné hmoty a maziva ve výši 703,29 tis. Kč. Seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 244,68 tis. Kč.

Výdaje v seskupení 516 – Nákup služeb dosáhly celkové výše 48.921,04 tis. Kč. Seskupení obsahuje služby pošt ve výši 3.357,93 tis. Kč, ze kterého je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, různé reklamační poplatky apod. Ze služeb telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3,200,46 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ. Na služby peněžních ústavů připadá čerpání 627,47 tis. Kč a zahrnuje platby za vedení účtů a platby za pojištění vozidel autoparku ÚMČ. Čerpání výdajů v položce nájemné v celkové výši 6.339,85 tis. Kč zahrnuje zejména platby za nebytové prostory Delta, včetně parkovacích stání ve výši 4.714,08 tis. Kč, Čkalova 18 ve výši 1.482,84 tis. Kč, pronájem prostor pro uložení uměleckých předmětů 77,26 tis. Kč, pronájem prostor pro konání výjezdních zasedání 6,18 tis. Kč a zasedání ZMČ v prostorách sálu Na Marjánce ve výši 59,49 tis. Kč. Další významnou položkou jsou konzultační, poradenské a právní služby s čerpáním 1.717,37 tis. Kč, jež zahrnují především externí právní služby, prováděné na základě uzavřených smluv ve výši 928,66 tis. Kč, právní pomoci a analýzy pro veřejné zakázky 244,21 tis. Kč, konzultace a posudky výpočetní techniky 23,50 tis. Kč, účetní audit 146,40 tis.Kč, výrobu DVD disků 77,10 tis. Kč a provedení průzkumné analýzy 297,50 tis. Kč. Výdaje na vzdělávání zahrnující platby za školení, semináře a kurzy potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků UMČ dosáhly výše 2.950,89 tis. Kč, z toho na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti bylo vynaloženo 119,15 tis. Kč. Výdaje na služby zpracování dat ve výši 6.085,03 tis. Kč, jsou využívány oddělením informatiky. Jedná se zejména o digitalizaci archivů a služby na základě uzavřených smluv. Nejvýznamnější výdaje uvedeného seskupení zahrnuje nákup služeb s čerpáním 24.642,04 tis. Kč. Z toho 1.691,19 tis. Kč tvoří příspěvek ze Sociálního fondu zaměstnavatele na stravování zaměstnanců úřadu. Výdaje tvoří zejména úhrada služeb spojených s užíváním nebytových prostor a prostor určených pro dislokovaná pracoviště ÚMČ ve výši 1.697,31 tis. Kč, pravidelné a mimořádné úklidové služby pracovišť ÚMČ 2.320,47 tis. Kč, provoz Callcentra 2.617,28 tis. Kč, stravovací služby pro zaměstnance 1.200,62 tis. Kč, ochrana a ostraha pracovišť ÚMČ 713,35 tis. Kč, renovace tonerů a kazet do tiskáren 116,92 tis. Kč, programátorské práce, propojení detašovaných pracovišť a další služby spojené s počítačovou technikou 3.797,06 tis. Kč, zabezpečení a rozvoj hlasových služeb 2.131,88 tis. Kč, zpracování a přípravu dokumentace ke stěhování, vlastní stěhování do dočasných pracovišť ÚMČ Praha 6 a montáž nábytku v těchto prostorách v celkové výši 4.284,46 tis.Kč, propojení a zapojení linek pro pracoviště ÚMČ 299,34 tis. Kč, výrobu razítek, tisk vizitek a reprografické služby 65,41 tis. Kč, komplexní služby pro plynovou kotelnu 73,30 tis. Kč, stenografické záznamy a technické zabezpečení hlasovacího zařízení ZMČ Praha 6 ve výši 233,71 tis. Kč, ozvučení a videoprojekce při konání ZMČ Praha 6 36,70 tis. Kč, služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení 197,98 tis. Kč, servis zabezpečovacích a klimatizačních systémů 343,80 tis. Kč, inzerce 191,38 tis. Kč, odvoz a zneškodnění odpadů, skartace 103,96 tis. Kč, práce bezpečnostního a požárního technika 156,00 tis. Kč, službu Czech Point 189,75 tis. Kč, tlumočnické služby, informační tiskoviny a propagační materiály 1.783,01 tis.Kč a služby spojené s využíváním Sociálního fondu zaměstnavatele 80,32 tis. Kč. Zbývajících 316,84 tis. Kč činily ostatní drobné služby. Výdaje v celkovém seskupení byly sníženy refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 3.124,37 tis. Kč.

Seskupení 517 - Ostatní nákupy s celkovým čerpáním 10.919,74 tis. Kč zahrnuje zejména opravy a udržování ve výši 5.841,57 tis. Kč a z této položky byly hrazeny zejména opravy prostor pracoviště v ulici Jugoslávských partyzánů č.15 ve výši 1.892,99 tis. Kč, úpravy náhradních prostor v objektu Delta 2.650,89 tis. Kč, opravy kancelářské techniky 25,72 tis. Kč, kopírovacích strojů 841,87 tis. Kč, prohlídky a opravy služebních automobilů 172,50 tis. Kč, opravy výpočetní techniky 63,07 tis. Kč, slaboproudých zařízení 96,53 tis. Kč a ostatní drobné opravy ve výši 98,00 tis. Kč. Z rozpočtovaných prostředků určených na programové vybavení bylo čerpáno 1.317,77 tis. Kč na úhradu licencí, úpravu aplikací a nákup dalšího softwaru. Ve výdajích na cestovné ve výši 3.194,81 tis. Kč jsou vedle jízdních náhrad zaměstnanců ÚMČ zahrnuty celoroční kupóny MHD pro zaměstnance ÚMČ, uhrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. V rámci schváleného limitu reprefondů vedoucích odborů ÚMČ bylo využito 511,28 tis. Kč na pohoštění. Z účastnických poplatků za konference bylo čerpáno 25,81 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících dosáhly výše 28,50 tis. Kč. V seskupení byly výdaje sníženy refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 378,43 tis. Kč.

Seskupení 519 – Neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary bylo čerpáno v celkové výši 157,80 tis. Kč. Obsahuje nákup darů v rámci schválených reprefondů vedoucích odborů ÚMČ ve výši 107,15 tis. Kč a náhrady za svědečné a odškodné ve výši 50,65 tis. Kč.

V seskupení 522 – Neinvestiční transfery neziskovým organizacím bylo vyčerpáno 101,00 tis. Kč na členské příspěvky Institutu interních auditorů a Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů a poplatek za člena asociace

Seskupení 534 – Převody vlastním fondům obsahuje úhradu podílu nákladů spojených s pojištěním majetku evidovaného ÚMČ Praha 6 a spravovaného odborem správy ve výši 168,42 tis. Kč.

Seskupení 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům s čerpáním ve výši 26,11 tis. Kč zahrnuje nákup kolků ve výši 6,85 tis. Kč, které jsou uloženy a evidovány na účtu cenin. Dle potřeb se v průběhu roku doplňují a přeúčtovávají jednotlivým odborům. Dále zahrnuje platby daní a poplatků s čerpáním 19,26 tis. Kč, ze kterých byl hrazen nákup dálničních známek pro motorová vozidla ÚMČ Praha 6.

Seskupení 549 - Ostatní neinvestiční transfery s celkovým čerpáním ve výši 1.810,67 tis. Kč zahrnuje, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance. Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč nebyly čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 202.054,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 200.762,42 tis. Kč. Největší část připadá na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6“ s upraveným rozpočtem ve výši 190.837 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 190.203,52 tis. Kč a čerpání zahrnovalo stavební práce ve výši 184.136,51 tis. Kč, inženýrskou činnost ve výši 3.049,10 tis. Kč, archeologický výzkum ve výši 726,82 tis. Kč, přeložka kabelů nízkého a vysokého napětí ve výši 1.111,29 tis. Kč, dopracování projektové dokumentaci k vlastní realizaci akce ve výši 1.161,50 tis. Kč, vypracování posudku o časové náročnosti stavby ve výši 17,83 tis. Kč a uveřejnění výběrového řízení na dodavatele stavby na tzv. „Centrální adrese“ ve výši 0,45 tis. Kč. S realizací této akce souvisí i akce „Vybavení a interiér zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6“ s upraveným rozpočtem ve výši 4.100 tis. Kč a čerpáním ve výši 4.076,50 tis. Kč, které zahrnovalo nákup projektové dokumentace ve výši 1.978,79 tis. Kč, dopracování projektové dokumentace ve výši 1.997,71 tis. Kč a studie posouzení interiéru ve výši 100,00 tis. Kč.

Z dalších kapitálových finančních prostředků bylo vyčerpáno na nákup programového vybavení celkem 223,24 tis. Kč, a to zejména na digitalizaci archivů a úhradu přístupové licence Gordic. Čerpání bylo ovlivněno přesunem nákupu produktů Microsoft do dalšího roku.

Dále byly pořízeny „Elektronické zabezpečovací systémy“ pro objekty Pod Marjánkou ve výši 171,00 tis. Kč, Delta ve výši 260,67 tis. Kč, Meziškolská ve výši 170,89 tis. Kč a rozšíření stávajícího systému v objektu Jugoslávských partyzánů 15 ve výši 22,32 tis. Kč. Pro posledně jmenované pracoviště byly pořízeny vestavěné skříně v částce 292,32 tis. Kč.

Na nákup strojů, přístrojů a zařízeníbylo vyčerpáno 157,11 tis. Kč a výdaje obsahují mobilní nahrávací systém využívaný při jednáních ZMČ a výjezdních zasedáních RMČ Prahy 6.

Částka ve výši 389,59 tis. Kč byla vyčerpána na nákup vozidla Škoda Fabia v souladu s plánovanou obnovou vozového parku.

Finanční prostředky na výpočetní techniku byly čerpány ve výši 4.795,26 tis. Kč a byly využity v souvislosti se stěhováním na vybudování sítí ve výši 2.539,65 tis. Kč a pořízení výpočetní techniky ve výši 2.255,61 tis. Kč. Zejména se jedná o nákup přenosných počítačů, scanery, velkokapacitní tiskárnu a hardware.

10 – Pokladní správa

Odd.

Text

SR 2008

UR 2008

Skutečnost k 31.12.2008

% k SR

%  k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

   

62

Jiné veřejné služby

 

10,00

     

63

Finanční operace

12 965,00

41 365,00

36 284,14

279,86

87,72

64

Ostatní činnosti

53 058,00

18 478,70

2 851,92

5,38

15,43

 

Celkem

66 023,00

59 853,70

39 136,06

59,28

65,39

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

   

64

Ostatní činnosti

3 150,00

-

-

-

-

 

Celkem

3 150,00

-

-

-

-

 

10 - Úhrn

69 173,00

59 853,70

39 136,06

56,58

65,39


Odd. 62 § 21 – Humanitární zahraniční pomoc

Běžné výdaje v částce 10 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány. Jednalo se o výdaje určené na zajištění projektu, kterého se zúčastňuje m.č. Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ pro rok 2009 indickým dětem Divya Mestha a Umamahescwar Ahari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. Jelikož rozpočtová úprava byla provedena až v závěru roku, nedošlo již k podepsání smlouvy a čerpání finančních prostředků.

Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 41.200 tis. Kč byl čerpán ve výši 36.151,20 tis. Kč tj. 87,75 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 2.516,33 tis. Kč (40,59 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií za základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Zaset management, a.s., KEY Investments, a.s., Českou spořitelnou a.s. a AXA investiční společností. Nízké čerpání je odrazem současné finanční krize a s tím spojenými objemy a výnosy u správců aktiv, od kterých se odvíjí jejich fixní a výnosová odměna. Fixní výnosová odměna za celý rok 2007 a fixní odměna za 4. čtvrtletí 2007 a l., 2. a 3. čtvrtletí 2008. Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení za 1. až 4. čtvrtletí 2008 a částku zahrnující různé poplatky související se správou aktiv (poplatky za správu a úschovu cenných papírů, za realizování transakcí apod.).

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 41.392,10 tis. Kč (118,26 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno. Obecně lze tedy konstatovat, že přečerpání této položky má za následek souhrn negativních vlivů akciových, obligačních a měnových trhů a svědčí o vysoké aktivitě prováděných operací.

Tento oddíl též zahrnuje položky s názvem FX SWAPY ve výši – 7.757,24 tis. Kč (týká se nového správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady , kdy dochází k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

V tomto oddílu jsou rozpočtovány pouze finanční prostředky na úhradu povinného ručení za vozidla ÚMČ Praha 6, které byly čerpány ve výši 132,95 tis.Kč, tj. 80,57 % UR.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.478,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.851,93 tis. Kč tj. 15,43 % UR zahrnuje především rozpočtovou rezervu ve výši 15.368,70 tis. Kč, částku 1.507,96 tis. Kč na právní a konzultační služby, částku 1.333,80 tis. Kč na úhrady nákladů řízení a likvidace a vyklízení movitých věcí. Oddíl zahrnuje též výdaje na soudní poplatky, na nákup kolků a poplatky za vedení účtů a likvidace nadací v celkové částce 10,17 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.150 tis. Kč představoval zůstatek kapitálové rezervy Městské části Praha 6. V roce 2008 nedošlo k jeho čerpání, a proto závěrem roku na základě rozpočtové úpravy byl o tuto částku snížen rozpočet výdajů a současně příjmů na položce „Převody z Podnikatelské činnosti“.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_08_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz