Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření ›› detail/podstránka

Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

za rok 2009

Městská část hlavního města Prahy,  u níž bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Městská část Praha 6

Sídlo:

Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Identifikační číslo:

000 63 703

Zpráva auditora je určena:

Zastupitelstvu Městské části Praha 6

Ověřované období:

1. leden 2009 až 31. prosinec 2009

 

 

Ověření provedli:

Auditorská společnost:

 

BDO Audit s.r.o., osvědčení KA ČR č. 018

 

Olbrachtova 1980/5

 

Praha 4

Auditoři:

Ing. Petr Slavíček, osvědčení KA ČR č. 2076

Ing. Markéta Kredbová, osvědčení KA ČR č. 1279

Asistenti auditora:

Ing. Hana Dostálová

Ing. Michaela Loudová

Ing. Lenka Knapová

Tomáš Holub M. A.

 

 

Místo provádění přezkoumání:

Úřad Městské části Praha 6,

Čs. armády 23, Praha 6

Období provádění přezkoumání:

listopad 2009

březen, duben 2010

 

 

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

 

Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2009

převzal:

 

Dne:

Mgr. Tomáš Chalupa, starosta

 

 

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 ‑ 5:     Městská část Praha 6

 

Výtisk č. 6:          BDO Audit s.r.o.

 

 

Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření městské části. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán městské části. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a z dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví územně samosprávného celku a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání byly zjištěny tyto nedostatky:

V prosinci 2009 bylo nakoupeno nové vybavení do zrekonstruované budovy Úřadu Městské části Praha 6, které bylo na základě došlých faktur od společnosti TECHO a.s. (č. 1593, 4275 a 4332) zaúčtováno na účet 028 – Dlouhodobý drobný hmotný majetek. Podle příloh u jednotlivých faktur se částečně jedná o dlouhodobý hmotný majetek, který měl být zaúčtován na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nebo na účet       021 – Stavby, a to v částce 7 405 tis. Kč bez DPH a vedlejších pořizovacích nákladů. Zároveň byla u faktury č. 1593 část pozastávky (2 600 tis. Kč) zaúčtována nesprávně na nákladový účet 420 – Služby nevýrobní povahy. Tím došlo ke zkreslení struktury i hodnoty dlouhodobého majetku.

Vnitřní směrnice, upravující oblasti účetnictví a hospodaření, ve kterých má účetní jednotka možnost zvolit z více možností postupů, jsou postupně zpracovávány, jejich soubor však není dosud úplný a plně aktualizovaný.

 

Nedostatky uvedené ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2008 ze dne 30. dubna 2009 byly převážně opraveny v roce 2009, nápravná opatření jsou prováděna nadále i v roce 2010. Systémová opatření, která zabraňují vzniku nesprávností, jsou postupně připravována a uváděna do praxe.

Při přezkoumání hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v písm. c) odstavce 3 paragrafu 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Podíl pohledávek zaúčtovaných k 31. 12. 2009 na skutečných příjmech činil 18,36 % (k 31. 12. 2008 činil 19,68 %), podíl závazků zaúčtovaných k 31. 12. 2009 na skutečných příjmech činil 50,52 % (k 31. 12. 2008 65,12 %).

V Praze dne 30. dubna 2010

BDO Audit s.r.o.

zastoupená partnery:

 

 

 

Ing. Petr Slavíček

auditor, osvědčení č. 2076

 

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

auditor, osvědčení č. 0070

                                                                                             

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_auditor ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz