Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Účelové fondy MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Účelové fondy Městské části Praha 6

Účetní stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2009 v  Kč

 

Stav k 1.1.2009

Stav k 31.12.2009

FRR celkem

573.945.505,41

372.221.901,76

Fond reprodukce investičního majetku

173.800.772,44

173.800.772,44

Účelový fond darů

6.525.854,82

10.867.778,82

Sociální fond zaměstnavatele

6.177.468,57

7.478.251,14

Celkem

760.449.601,24

564.368.704,16

 

Fond rezerv a rozvoje

            Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny pouze úroky ve výši 9.516.510,35 Kč. Výdaje pak zahrnovaly skutečné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu, prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 211.239.300,00 Kč a bankovní poplatky ve výši 814,00 Kč. 

Fond reprodukce investičního majetku

            Na účtu Fondu reprodukce investičního majetku nebyly v roce 2009 provedeny žádné operace. 

Účelový fond darů

            Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2009 přijaty dary ve výši 4.342.071,00 Kč, z nichž připadá na dar poskytnutý Letištěm Praha a.s. částku ve výši 3.797.071,00 Kč, ostatní přijaté dary byly ve výši 545.000,00 Kč. Výdaji tohoto fondu pak byly pouze bankovní poplatky ve výši 147,00 Kč. 

Sociální fond zaměstnavatele

            Obraty ve sledovaném období byly, na straně příjmů, tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 6.564.914,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 6.500,- Kč a úroky ve výši 77.894,25 Kč, na straně výdajů pak čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 5.337.506,68 Kč, půjčkou zaměstnanci ÚMČ Praha 6 ve výši 10.000,00 Kč a  bankovními poplatky ve výši 1.019,00 Kč. 

Zhodnocování finančních prostředků Městské části Praha 6

Naše městská část i nadále v roce 2009 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky a to formou Správy aktiv a tzv. Cash poolingem (lépe úročenými účty). 

Formou Správy aktiv: 

K 31.12.2009 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna, a.s. obhospodařuje v podobě krátkodobé správy aktiv částku v nominální hodnotě ve výši 160 mil. Kč, v podobě střednědobé správy aktiv částku v nominální hodnotě 166,5 mil. Kč. Celková tržní hodnota spravovaných finančních prostředku krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k 31.12.2009 je 331,5 mil. Kč. AXA investiční společnost spravuje portfolio v nominální hodnotě 70 mil. Kč, tržní hodnota k 31.12.2009 je 76,6 mil. Kč.

Dalšími dvěmi původními správci aktiv (ČSOB Asset management, a.s. a KEY Investments, a.s.) byla k 31.12.2009 obhospodařovaná částka v nominální hodnotě 525 mil. Kč. KEY Investments 395 mil. Kč, ČSOB Asset Management 130 mil. Kč. K 31.12 2009 činila tržní hodnota u KEY Investments 462,6 mil. Kč a 138,7 mil. Kč u ČSOB.

V průběhu roku 2009 došlo u všech správců aktiv k výběru části nominálních hodnot pro potřeby rozpočtu MČ Praha 6 v celkové výši 455 mil. Kč. (schváleno FV ZMČ). 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv 

1 každá smlouva uzavřena k jinému datu viz následující:   

2 smlouva uzavřena 2.9.2003

3 smlouva uzavřena 21.9.2007

4 smlouva uzavřena 4.3.2003

5smlouva uzavřena 21.2.2008

6 správce neumí dodat, odhad analytického oddělení 

Pro informaci uvádíme, že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do rozpočtu MČ Praha 6. Za 11měsíců 2009 bylo celkem do rozpočtu převedeno 45,7 mil. Kč. 

Formou Cash poolingu, tzv. lépe úročenými účty: 

I nadále dochází u všech běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. a ČS, a.s. ke zhodnocování formou tzv. Cash poolingu. Úroková sazba je vázána na denní PRIBID O/N vyhlašovaný ČNB a je v následujících pásmech:

ČS, a.s.

Komerční banka, a.s.

Přehled zhodnocování formou Cash poolingu 

* smlouva uzavřena 31.10.2008 s účinností od 1.12.2008

** smlouva uzavřena 17.4.20008. V případě, že cash poolingová sazba klesne pod sazebníkovou sazbu pro veřejný sektor úročí se zůstatek sazebníkovou sazbou. 

Rok 2009 byl na finančních trzích velmi pozitivní. Ve druhém čtvrtletí začaly předstihové ukazatele signalizovat počínající ekonomické oživení a trhy se začaly prudce obracet směrem nahoru. Tento vývoj byl v průběhu roku podporován jak relativně dobrými daty z reálné ekonomiky (poklesy HDP byly nižší než přepokládané), tak přebytkem likvidity dodávané centrálními bankami a vládami po celém světě. Obecně loňský rok znamenal návrat k riziku: akcie překonaly dluhopisy, rozvíjející se trhy výrazně předstihly trhy vyspělé a malé společnosti rostly rychleji než obří firmy.

            Centrální banky na celém světě podporovaly rodící se ekonomické oživení. Úrokové sazby tak zůstaly extrémně nízké, a v některých zemích se přiblížily k nule. ČNB snížila sazby ve čtyřech krocích z 2,25% až na 1% ke konci roku.

            Zajímavý vývoj se odehrál na trhu firemních dluhopisů. Tato třída aktiv byla v roce 2008 postižena prudkým propadem, zejména ve finančním sektoru. Naopak rok 2009 znamenal neuvěřitelné nárůsty cen firemních dluhopisů. Často prudší než na trzích akcií. České akcie přidaly více než 30%, americké i evropské shodně nad 20%.

Součástí portfolia MČ Praha 6 jsou dluhopisy KAUPTING BANK, ISIN: XS0297487992, v celkové nominální hodnotě 1,2mil. Kč, jež nebyly ke dni splatnosti 23.4.2009, splaceny. Nesplacení dluhopisů nemá za následek zánik dluhopisů jako cenného papíru ani zánik povinnosti jejich emitenta splatit jistinu a úroky. Správce aktiv ČSOB AM, a.s. přihlásila pohledávky z našich dluhopisů v přezkumném řízení probíhajícím v souvislosti s likvidací Kaupting Bank hf. ve specifickém režimu moratoria podle islandského práva. Toto řízení je obdobou insolvenčního řízení podle českého práva, které však probíhá v režimu nucené správy banky. Přihlášené pohledávky budou v rámci likvidačního řízení přezkoumány a následně v závislosti na vývoji řízení částečně nebo zcela uspokojovány. Uhrazení přihlášených pohledávek však nelze podle dosavadních informací očekávat dříve než v roce 2011, spíše však k němu dojde ještě později. Nevyhnutelným důsledkem přihlášení pohledávek z Dluhopisů do přezkumného řízení je jejich blokace a nelze s nimi za obvyklých podmínek disponovat a to až do doby ukončení likvidace banky Kaupting.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz