Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Rozpočtová opatření MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 za rok 2009

 

                                                                                                          v tis. Kč

 

Schválený rozpočet příjmů m.č. P-6 na rok 2009

 

921.562,0

 

Schválený rozpočet výdajů m.č. P-6 na rok 2009

 

 

1.658.000,0

Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2009

 

736.438,0

 

#

 

Přesuny v rámci výdajů

Rozpočet příjmů

Rozpočet

výdajů

 

A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení

 

 

 

 

Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

41.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na uspořádání výstavy „Slavné stavby Prahy 6“, která bude uskutečněna ke dni Prahy 6 dne 4.9.2009 v Písecké bráně. V celkových výdajích jsou obsaženy služby spojené s vlastní instalací a realizací výstavy ve výši 50,0 tis. Kč a příspěvek MČ Praha 6 na pořízení cca 70 panelů prezentující jednotlivé stavby ve výši 200,0 tis. Kč. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

 

250,0

75.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj na nákup projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti na realizaci slavnostního osvětlení kaple sv. Michala na Hanspaulce. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

110,0

76.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu stavebně historického průzkumu, projektové dokumentace pro stavební řízení, restaurátorského záměru, statického posudku, posudku vlhkosti a inženýrské činnosti pro stavební řízení pro realizaci akce „Obnova kaple sv. Michala na Hanspaulce“.

 

230,0

 

 

169.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu upřesnění výdajů na akci „Výstavní expozice Slavné stavby Prahy 6 ve výstavních prostorách Písecké brány“ u příležitosti Dne Prahy 6.

 

38,0

 

 

269.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 36 – Územní rozvoj z důvodu změny formy realizace akce „Slavné stavby Prahy 6“ ve výstavních prostorách Písecké brány“ u příležitosti Dne Prahy 6.

 

238,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

42.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na dokončení akce „Oprava dětského hřiště Albánská – Čínská“. Tato akce s celkovými výdaji ve výši 3.979,9 tis. Kč byla zahájena začátkem prosince 2008 a nebyla, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, dokončena.   Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

796,0

 

43.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň (15 tis. Kč) a z tohoto oddílu do oddílu 31 – Školství (185 tis. Kč) z důvodu správného rozpočtového zařazení dle příjemců grantů v oblasti ekologických aktivit, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením RMČ Praha č. 2090/09 ze dne 18.2.2009 a ZMČ Praha 6 č. 461/09 ze dne 27.2.2009.

 

200,0

 

 

115.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na kampaň „Tady jsme doma“, která zahrnuje koncept a manuál celé kampaně, vizualizaci vzhledu vybavení úklidových firem a stojany na papírky pro žvýkačky. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.461,0

 

 

116.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Nakládání s odpady z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na vybudování kontejnerových stání na směsný odpad v Arabské ulici.  

 

50,0

 

 

 

170.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu upřesnění příjemců grantů v oblasti „květinové výzdoby oken směřujících na veřejná prostranství“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2280/09 ze dne 15.4.2009.

 

62,5

 

 

171.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na pořízení nových květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

500,0

 

 

172.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na nákup a instalaci „velkých herních prvků na nově zbudované dětské hřiště v Bolívarově ulici“. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

200,0

 

 

173.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na vypracování projektových dokumentací k akcí „úprava zeleně na Bachmačském náměstí“ (40 tis. Kč), „vybudování sportovní plochy v Sedlci“ (75 tis. Kč), „úprava vnitrobloku Etiopská – Mozambická“ (100 tis. Kč), „park Na Pískách“ (85 tis. Kč) a „úprava zeleně v ulici Africká“ (200 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 37 – Veřejná zeleň ve výši 300 tis. Kč a rozpočtová rezerva odvětví 22 – Silnice ve výši 200 tis. Kč.

 

500,0

 

 

173.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na „odstraňování graffiti z objektů na území MČ Praha 6“, kdy od 1.10.2009 bude na základě výběrového řízení uzavřena nová smlouva a na její pokrytí do konce roku 2009 bude použita tato částka. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

470,0

 

 

 

175.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na chemické odplevelení trávníkových ploch v oblasti č. 2 na území MČ Praha 6 (k.ú. Hradčany, Střešovice, Břevnov, Veleslavín, Liboc a Ruzyně) o celkové rozloze cca 380.000 m2, kdy se nejedná o chemické ošetření parkových cest a zpevněných ploch, které je obsahem „Rámcové smlouvy“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.073,0

 

 

176.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na realizaci akce „Sportovní stezka Vokovice“, kdy budou do ploch veřejné zeleně mezi ulicemi Kladenská – Africká umístěny rozličné sportovní prvky. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.200,0

 

 

270.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výsadbu dřevin na prostranství původních dětských hřišť, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

1,0

 

 

271.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na vypracování projektové dokumentace k akci „Sportovní plocha v Sedlci“, která je oproti předpokladu o 1 tis. Kč dražší a bude v celkové výši 76 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

1,0

 

 

272.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výrobu a zabudování konstrukcí pro informační tabule a jejich polep samolepkami, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

200,0

 

 

273.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na pěstební opatření v první polovině roku 2009, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

395,0

 

 

274.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na opravu skate parku a tenisové plochy na sportovišti Baba. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

200,0

 

 

275.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na navýšení výdajů na opravy herních prvků na vytipovaných dětských hřištích na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

195,0

 

 

276.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

200,0

 

 

277.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na rekultivaci ploch veřejné zeleně v parku Královka, kde se jedná o svažitou plochu v bezpečnostní zóně pod dětskou skluzavkou, která je silně poškozená vlivem eroze a pobíhání dětí po svahu. Bude provedeno vyspádování svahu, zakryty nyní odkryté betonové základy a osazeny dřevěné schůdky, které by měly omezit nežádoucí pohyb osob po svahu. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

200,0

 

 

278.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu nákladů na úklidy trvale neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6 (např. v ulicích Míčova, Na Větrníku, Na Okraji, Pod Petřinami, Kralupská, Na Petynce, Bělohorská, Bolívarova, park Smiřického). Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 03 – Doprava.

 

700,0

 

 

279.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu nákladů na úklidy mikroskládek v ulicích Na Větru, Sartoriova, Anastázova, Ulrychova, Nad Alejí a Nad Kajetánkou. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 03 – Doprava.

 

200,0

 

 

280.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu zvýšených nákladů ve sběrných dvorech na území MČ Praha 6 (Jednořadá 400 tis. Kč, Radimova 400 tis. Kč, Moravanů 370,6 tis. Kč, v areálu SK Aritma Praha 341,2 tis. Kč a Drnovská 341,2 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 03 – Doprava.

 

1.853,0

 

 

281.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na úhradu nákladů na úklid a likvidaci nepovolené skládky v blízkosti ulice Ankarská. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 03 – Doprava.

 

5,1

 

 

282.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 10 – Ozdravování hospodářských zvířat na úhradu deratizační prací na území MČ Praha 6 (sídliště Červený vrch, Dědina a ulice Pod Marjánkou). Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 03 – Doprava.

 

238,0

 

 

365.

Přesun běžných výdajů z oddílu 37 – Veřejná zeleň do oddílu 31 – Speciální školy z důvodu správného rozpočtového zařazení příjemce grantu „Květinová výzdoba oken směřující na veřejná prostranství“.

 

3,6

 

 

366.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka a náměstíčko Kafkova - Wuchterlova, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

100,0

 

 

367.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně dle „Rámcové smlouvy“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

923,0

 

 

368.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně mimo „Rámcovou smlouvu“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.000,0

 

 

369.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výsadbu nových stromů a keřů včetně výsadby za kácené dřeviny dle správních rozhodnutí, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

319,0

 

 

370.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výsadbu dřevin na prostranství původních dětských hřišť v rámci projektu „Dětské hřiště“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

686,0

 

 

371.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na služby související s vypracováním a podáním žádostí z fondů Evropské unie, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

400,0

 

 

372.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na provozní kontroly dětských hřišť a technické kontroly sportovišť, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

101,0

 

 

373.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výrobu a polep samolepicích etiket na tabulky umístěné v plochách veřejné zeleně na území MČ Praha 6, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

100,0

 

 

374.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na úhradu servisních služeb a údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

150,0

 

 

375.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výdaje spojené s environmentální výchovou, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

500,0

 

 

376.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Praha 6, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.700,0

 

 

377.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Rekonstrukce parku V Středu“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

-3.668,0

378.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na opravy povrchů parkových cest a chodníčků v sídlištní zeleni, opravy schodišť a opravy zpevněných ploch. Zdrojem je rozpočtová rezerva oddílu 22 – Silnice.

 

950,0

 

 

379.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Obnova plochy zeleně a dětského hřiště při usedlosti Pernikářka“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

1.000,0

 

 

380.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 37 – Veřejná zeleň na nákup posilovacích strojů pro akci „Obnova plochy zeleně a dětského hřiště při usedlosti Pernikářka“. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

1.000,0

 

 

 

433.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Rekonstrukce parku Malý Břevnov“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 4.405,0

434.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Rekonstrukce parku Ve Struhách na Orientální zahradu“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 13.500,0

442.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na ostatní osobní výdaje v souvislosti se zimní údržbou chodníků na území MČ Praha 6 budou přesunuty do rezervy odvětví.

 

2.033,0

 

 

 

443.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na nákup posypového materiálu pro zajištění  zimní údržby chodníků na území MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy odvětví.

 

2.000,0

 

 

444.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup vody do automatických zavlažovacích systémů v parku a na dětském hřišti Hadovka, v parku Slunná a na sídlišti Dědina. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 400,0

 

- 400,0

 

445.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na květinovou výzdobu oken směřujících do veřejných prostranství. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 150,0

 

- 150,0

 

446.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 60,0

 

- 60,0

 

447.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na služby související s vypracováním a podáním žádostí o dotace z fondů Evropské Unie. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 60,0

 

- 60,0

 

448.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na výrobu a polep samolepek a vybudování a zabudování konstrukcí pro informační tabule ve veřejné zeleni. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 130,0

 

- 130,0

 

449.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nespecifikované zahradnické služby na plochách veřejné zeleně. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 50,0

 

- 50,0

 

450.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na úhradu pojištění hmotného majetku evidovaného ODŽP. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 40,0

 

- 40,0

 

451.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Úprava vnitrobloku Etiopská – Mozabická“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 100,0

 

- 100,0

 

452.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup velkých herních prvků na akci „Sportovní stezka Vokovice“, jejichž pořízení bylo levnější než předpoklad. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 564,0

 

- 564,0

 

453.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup projektové dokumentace k akci „Obnova ploch zeleně na sídlišti Petřiny“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 2.352,6

 

- 2.352,6

454.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup projektové dokumentace k akci „Úprava zeleně v ulici Africká“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 200,0

 

- 200,0

582.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na ostatní osobní výdaje v souvislosti se zimní údržbou chodníků na území MČ Praha 6 budou přesunuty do rezervy odvětví.

 

1.669,9

 

 

 

595.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce okolí usedlosti Pernikářka“, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.000,0

 

 

596.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akci „Zelený pás Dejvic - park N. Tesly“, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.500,0

 

 

603.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na odstraňování graffiti z herních prvků (1.400 tis. Kč) a na nákup různých služeb v této oblasti (1.400 tis. Kč), které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.800,0

 

 

 

Tabulka 02 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

455.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Protierozní, protilavinová a protipožární opatření, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na výdaje v souvislosti s odklízením následků povodní na území MČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 395,0

 

- 395,0

 

Tabulky 02 a 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

283.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava na „Zřízení chodníku v ulici Rubličova“ ve výši 949,3 tis. Kč a na úklidy komunikací na území MČ Praha 6 ve výši 284,8 tis. Kč a v oddíle 37 -  Veřejná zeleň na provoz sběrných dvorů v ulicích Drnovská, Moravanů a v areálu SK Aritma Praha ve Vokovicích ve výši 1.139,1 tis. Kč a na údržbu veřejné zeleně na území MČ Praha 6 ve výši 1.423,9 tis. Kč. Současně dochází ke zvýšení příjmů v příslušných oddílech, kdy zdrojem je finanční dar od Letiště Praha s.p. v rámci projektu „Žijeme zde společně“, jehož přijetí schválila RMČ Praha 6 usnesením č.2690/09 ze dne 16.9.2009.

 

 

3.797,1

 

3.797,1

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

1.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „U Vojtěšky“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  3.550,0

 

-  3.550,0

2.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Tejnka – Závěrka“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 422,8

 

- 422,8

3.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Ruzyňská“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.677,3

 

- 1.677,3

4.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Za Pohořelcem“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 3.178,1

 

- 3.178,1

72.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Baterie I.“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 6.313,0

 

- 6.313,0

73.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Eliášova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 20.000,0

 

- 20.000,0

74.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Tejnka – Za Strahovem“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 11.577,3

 

- 11.577,3

100.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Doprava na dofinancování úklidových prací prováděných na území Městské části Praha 6 od 1.5.2009 dle Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č.2226/09 ze dne 1.42009. Celková částka vynaložená na úklidové práce od 1.5. do 31.12.2009 bude ve výši 41.816 tis. Kč, ve schváleném rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2009 je zařazena částka ve výši 28.000 tis. Kč a o částku ve výši 13.816 tis. Kč bude navýšen rozpočet, kdy zdrojem jsou finanční prostředky uložené na tzv. „Správě aktiv“, jejichž zapojení se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

 

 

13.816,0

102.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „U Vojtěšky – II.etapa“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  1.620,3

 

-  1.620,3

103.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky na akci „Světelná signalizační zařízení s radarem - telematika“, které nebudou v letošním roce plně využity, budou zařazeny do rezervy tohoto odvětví.

 

1.759,2

 

 

104.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci akce „Úprava křižovatky Radimova – Na Petynce“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  1.759,2

 

-  1.759,2

112.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Na Dračkách“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 16.383,3

 

- 16.383,3

113.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Hošťálkova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 20.198,0

 

- 20.198,0

114.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“, kdy v letošním roce bude realizována instalace „Systému úsekového měření rychlosti na komunikaci Patočkova“ ve výši 2.300 tis. Kč a „Informační tabule Travel time“ na Karlovarské ulici“ ve výši 2.000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-   4.300,0

 

-   4.300,0

117.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na zvýšení objemu mzdových prostředků pro TSK hl.m. Prahy v souvislosti s provedeným blokovým čištěním ulic na území MČ Praha 6, dle smlouvy schválené usnesením RMČ Praha 6 č.2139/09 ze dne 4.3.2009. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-  68,4

 

-  68,4

118.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na pořízení 7 přístřešků MHD na území MČ Praha 6 nebudou, jak bylo původně plánováno, převedeny DP hl.m. Praha, ale MČ Praha 6 tyto přístřešky sama pořídí a až následně je předá DP hl.m. Prahy.

 

1.000,0

 

 

177.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 22 – Silnice, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu projektové dokumentace k akci BESIP „Stavební úprava přechodu pro chodce v ulici Zelená“.

 

125,0

 

 

178.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Silnice, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů spojených s provozem radarů na území MČ Praha 6.

 

28,0

 

 

179.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Rubličova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.639,2

 

- 1.639,2

180.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Pod Kladenskou silnicí“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.812,4

 

- 1.812,4

181.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Krátký lán“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.399,0

 

- 1.399,0

182.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o vícepráce k opravě komunikace „Tejnka – Závěrka“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 599,4

 

- 599,4

183.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Kochanova“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 2.257,2

 

- 2.257,2

184.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Údržba komunikací, ke kterému dochází z důvodu opravy chybné předkontace úpravy # 117.

 

68,4

 

 

185.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Silnice, kdy finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací k „Chodníkovému programu“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

200,0

 

 

267.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikací „Za Strahovem“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 6.105,9

 

- 6.105,9

268.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů městské části Praha 6 na realizaci „Bezpečnostních opatření na komunikacích I.třídy“, kdy se jedná o realizaci úprav tramvajových zastávek na tramvajové trati na Bělohorské ulici, zejména na zastávce Malý Břevnov. Jedná se o 20 % příspěvek ze strany Městské části Praha 6. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky na MHMP.

 

 

- 5.000,0

 

- 5.000,0

284.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6, kdy v rámci akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“, budou nakoupeny a instalovány měřiče rychlosti se záznamem statistických dat s propojením do centrálního systému sledování dopravy. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-   1.500,0

 

-   1.500,0

285.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Za Strahovem – parkovací stání“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-   820,0

 

-   820,0

286.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Na Dračkách – rozšíření stavebních úprav“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.999,1

 

- 1.999,1

287.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace „Šárecká“. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Silnice převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 1.757,4

 

- 1.757,4

288.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Údržba komunikací, kdy finanční prostředky určené na mimořádný úklid  a úklidové práce na území MČ Praha 6, oblasti 1-3, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

2.753,0

 

 

289.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Údržba komunikací, kdy finanční prostředky určené na jarní úklid ulice Na Petřinách, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

243,1

 

 

381.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 22 – Silnice, kdy finanční prostředky určené na realizaci souvislých oprav komunikací, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

950,0

 

 

382.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na pořízení stojanů na kola, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, jelikož o umístění dalších stojanů již nebyl zájem, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

250,0

 

 

383.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na výdaje spojené se zřízením „Zón placeného stání“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, jelikož nebyl orgány MHMP schválen záměr na jejich zřízení, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.831,0

 

 

384.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 22 – Letiště, kdy finanční prostředky určené na úhradu posudku v oblasti měření, kontroly a omezování leteckého hluku, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

300,0

 

 

456.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci bezpečnostních povrchů Rocbinda v ulicích Ruzyňská a Šárecká.  Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

-   500,0

 

- 500,0

457.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6, ke kterému dochází z důvodu opravy rozpočtové úpravy # 284, schválené usnesením RMČ Praha 6 č.2836/09 ze dne 4.11.2009, kdy akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“ nebude provedena v původně plánovaném rozsahu.

Tato úprava rozpočtu ani úprava # 284 se nepromítnou v předkontaci předkládané MHMP, jde pouze o vnitřní úpravu v rámci rozpočtu MČ Praha 6.

 

 

1.500,0

 

1.500,0

458.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6, kdy v rámci akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“, budou nakoupeny a instalovány měřiče rychlosti na Patočkově ulici. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 695,1

 

- 695,1

459.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6, kdy v rámci akce „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“, budou nakoupeny 4 radarové tabule. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

- 661,6

 

- 661,6

460.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akci „Světelná signalizační zařízení s radarem“ z důvodu zrušení výběrového řízení na „Velín ODŽP“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 2.400,0

 

- 2.400,0

597.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „Výstavba podzemních garáží pod pomníkem I.S. Koněva“, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.000,0

 

 

 

Tabulka 03 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

186.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu podzemních garáží v prostorách pod pomníkem I.S.Koněva“. Podle investorsko – finančního modelu by tyto garáže měly být hrazeny ze soukromých zdrojů, podmínkou však je zajištění předprojektové a projektové přípravy ze strany MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.000,0

 

 

 

Tabulka 03 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

187.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 22 – Bezpečnost silničního provozu na pořádání akce „BESIP v rámci Memoriálu L.Tomíčka“ v jejímž rámci proběhne sportovně – bezpečnostní odpoledne pro žáky základních a středních škol. Zdrojem je rozpočtová rezerva oddílu 53 – Bezpečnost, v níž jsou zařazeny finanční prostředky určené jako příspěvek na rozšíření městského kamerového systému a které nebudou v letošním roce plně využity.

 

110,0

 

 

 

Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

5.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektové dokumentace k akci „Dostavba samostatného pavilonu u ZŠ Červený vrch“. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky uložené formou tzv. „Správy aktiv“ a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

Pozn.: o tuto částku budou sníženy výdaje v rozpočtovém výhledu na rok 2010

 

 

 

600,0

6.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektové dokumentace k akci „Nová stavba objektu MŠ Velvarská“. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky uložené formou tzv. „Správy aktiv“ a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

Pozn.: o tuto částku budou sníženy výdaje v rozpočtovém výhledu na rok 2010

 

 

 

2.000,0

7.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Oprava bočních vchodů ZŠ J.A.Komenského“. Akce byla zařazena v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

300,0

8.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Oprava přetěsnění vstupu a terasy ZŠ Hanspaulka“. Akce byla zařazena v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

200,0

9.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Oprava školnického bytu ZŠ nám. Svobody 2“. Akce byla zařazena v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

1.000,0

10.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Oprava hydroizolace ZŠ nám. Svobody 2“. Akce byla zařazena v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

750,0

11.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Modernizace dětského hřiště MŠ Na Dlouhém lánu“. Akce byla zařazena v upraveném běžných výdajů rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Do kapitálových výdajů je tato akce zařazena z důvodu charakteru prováděných prací. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

1.850,0

12.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Modernizace dětského hřiště MŠ Motýlek“. Akce byla zařazena v upraveném běžných výdajů rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Do kapitálových výdajů je tato akce zařazena z důvodu charakteru prováděných prací. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

1.926,0

13.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Modernizace dětského hřiště při MŠ v budově ZŠ Petřiny – jih“. Akce byla zařazena v upraveném běžných výdajů rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Do kapitálových výdajů je tato akce zařazena z důvodu charakteru prováděných prací. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

397,0

14.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na dodávku a montáž vestavěných a šatních skříní k akci „MŠ Parléřova – rekonstrukce objektu“. Akce byla zařazena v upraveném běžných výdajů rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

687,0

15.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na dodávku a montáž vestavěných a šatních skříní k akci „ZŠ Petřiny – jih - zřízení MŠ“. Akce byla zařazena v upraveném běžných výdajů rozpočtu na rok 2008, ale z časových důvodů nebyla realizována. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

291,0

16.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  opravu brouzdaliště ve výši 44 tis. Kč, opravu vstupu do třídy Ježeček ve výši 5 tis. Kč  a na nákup dětského nábytku do třídy Beruška ve výši 49 tis. Kč v MŠ Šmolíkova. Zdrojem jsou odvody z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

98,0

 

98,0

17.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 70,0 tis. Kč a na lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou ve výši 30,0 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

18.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na havárie v objektech škol nebudou dle OŠ ÚMČ Praha 6 v letošním roce plně využity a budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

1.025,0

 

 

19.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup vybavení interiéru po dokončené akci „Rekonstrukce ZŠ Na Dlouhém lánu“. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

 

1.025,0

 

 

44.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 70,0 tis. Kč a na asistentku pro pedagoga programu „Začít spolu“ ZŠ T.G. Masaryka ve výši 43,0 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

 

113,0

 

 

 

113,0

45.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  opravu podlahových krytin ve třídách a chodbách ZŠ a MŠ Červený vrch. Zdrojem jsou odvody z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

200,0

 

200,0

46.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů z fondů EU, schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Kvalita a integrace“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

63,0

 

63,0

47.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství v rámci grantového „Programu na podporu rozvoje vzdělanosti a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ na projekty: „MŠ Waldorfská – další vzdělávání učitelek“ ve výši 40,0 tis. Kč, „ZŠ Pod Marjánkou – rozvoj čtenářských a informačních dovedností nadaných žáků“ ve výši 30,0 tis. Kč, ZŠ a MŠ Červený vrch „Handy Dandy“ ve výši 4,0 tis. Kč, „Šikula a Šikulka“ ve výši 6,0 tis. Kč a „ English Maths Competition“ ve výši 6,0 tis. Kč a pro „ZŠ Marjánka – divadlo jazyků“ ve výši 190,0 tis. Kč.  Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

276,0

 

276,0

77.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 122,0 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

122,0

 

 

 

122,0

78.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  pořízení nábytku (28 tis. Kč) a osobního počítače (11 tis. Kč) pro MŠ Čínská a „Dovybavení učeben 1.ročníku výškově nastavitelným nábytkem“ pro ZŠ a MŠ J.A.Komenského ve výši 150 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

189,0

 

189,0

79.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství v rámci grantového „Programu na podporu rozvoje sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze“ na projekty: „MŠ Libocká – Běh babím létem“ ve výši 8 tis. Kč a „ZŠ Petřiny – jih – Pražský postupový valentýnský aerobic“ ve výši 30 tis. Kč. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

38,0

 

38,0

80.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na akci „MŠ Bubeníčkova – oprava fasády“, kdy v rámci této akce dojde i k zateplení budovy a tyto výdaje jsou svoji povahou investiční.

 

2.650,0

 

 

105.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolufinancování projektů z fondů EU, schváleného a financovaného v rámci výzev JPD 3 – „Kvalita a integrace“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

357,6

 

357,6

106.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  pořízení výtvarné výzdoby pro MŠ Parléřova ve výši 60 tis. Kč a na pořízení interaktivních tabulí pro MŠ Bílá (25 tis. Kč), MŠ Bubeníčkova (33 tis. Kč), MŠ Meziškolská (25 tis. Kč) a MŠ Sbíhavá (25 tis. Kč). Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

168,0

 

168,0

107.

Přesun z mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení vyplácených úroků z jistin složených v rámci výběrových řízení v tomto odvětví.

 

10,0

 

 

119.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro předškolní zařízení a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

3.475,0

 

3.475,0

120.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení prostředků na provoz, mzdy a vybavení pro MŠ Libocká (355 tis. Kč) a MŠ Ch. de Gaulla na provoz (54 tis. Kč) z důvodu zvýšení kapacity MŠ, kdy u MŠ Libocká to je o 10 dětí a u MŠ Ch. de Gaulla o 4 děti. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedení v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

409,0

 

 

121.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na spolupráci se soukromým sektorem při dočasném navýšení kapacit mateřských škol, kdy MČ Praha 6 bude částečně hradit úplatu za cca 25 dětí, které nebyly z kapacitních důvodů přijaty do MŠ zřízených MČ Praha 6 a od 1.9.2009 budou navštěvovat soukromé MŠ na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

700,0

 

 

122.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení projekční a inženýrské činnosti spojené s osvětlením multifunkčního sportovního hřiště v objektu ZŠ Na Dlouhém lánu.

 

60,0

 

 

123.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu upřesnění formy odměn v rámci akce „Vynikající učitel“.

 

90,0

 

 

124.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 80 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

80,0

 

 

 

80,0

125.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  pořízení šatních skříněk pro žáky prvních tříd a dovybavení budovy po rekonstrukci pro MŠ a ZŠ nám Interbrigády ve výši 140 tis. Kč a na kácení stromů podél pěších komunikací ZŠ a MŠ Bílá ve výši 49 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

189,0

 

189,0

126.

Snížení příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství, kterým dochází k opravě úpravy rozpočtu č. 106, kde byly omylem zvýšeny příjmy (převod z investičních fondů škol) místo přesunu z běžných do kapitálových výdajů.

 

 

- 108,0

 

- 108,0

127.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na podporu stravování seniorů z MČ Praha 6 ve školních jídelnách ZŠ, tzn. na dorovnání rozdílu mezi pevnou cenou oběda stanovenou obcí (50,- Kč) a cenou kalkulovanou školou v souladu s bodem 4 „Opatření MČ Praha 6 ke zmírnění dopadů ekonomické krize na občany MČ Praha 6“. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti určené na sociálně aktivizační programy pro seniory.

 

300,0

 

 

128.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na neinvestiční příspěvek pro ZŠ Petřiny – sever, ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Červený vrch, každé organizaci 5 tis. Kč na zaměstnání pro žáky výše zmíněných ZŠ „Příprava obyvatel na mimořádné události a krizové situace – Den Integrovaného záchranného systému“. Zdrojem jsou finanční prostředky z oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva

 

15,0

 

 

188.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup projektové dokumentace k akci „Výstavba mateřské školy Bílá Hora“, kdy je tato akce zařazena věcně příslušným odborem do návrhu rozpočtu na rok 2010. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.400,0

 

 

189.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup předprojektové dokumentace k akci „Výstavba mateřské školy Mydlářka včetně garáží“ a řešení „Vnitrobloku Šárecká – Mydlářka, kdy je tato akce zařazena věcně příslušným odborem do návrhu rozpočtu na rok 2010. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

890,0

 

 

190.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup studie, projektové dokumentace a průzkumů k akci „Výstavba mateřské školy Petynka“. Tato akce není zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2010, protože její vlastní výstavbu by měla financovat SNEO a.s.. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.400,0

 

 

191.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Modernizace dětského hřiště MŠ Motýlek“, ke kterému dochází na základě závěrečné fakturace dodavatelem.

 

1.001,0

 

 

192.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ J.A.Komenského na pořízení interaktivní tabule.

 

110,0

 

 

193.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku pro školy na podporu stravování seniorů z MČ Praha 6 ve školních jídelnách ZŠ. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňkovou činnost škol nelze rozdíl mezi cenou oběda stanovenou MČ Praha 6 (50,- Kč) a cenou kalkulovanou školou zasílat formou zvýšeného příspěvku, nýbrž ji budou školy MČ Praha 6 fakturovat.

 

300,0

 

 

194.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na havárie v budovách ZŠ budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

79,0

 

 

 

195.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení rozpočtu akce „Opravy bočního vchodu ZŠ J.A.Komenského“, kdy cena vzešlá z výběrového řízení je vyšší než předpokládaná cena. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

 

79,0

 

 

196.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup odborných posudků budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

37,0

 

 

 

197.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na zpracování objemové studie na „Zřízení oddělení MŠ v prostorách ZŠ Norbertov“. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

 

30,0

 

 

198.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu nájemného Pozemkovému fondu ČR za zahradu, která je součástí areálu MŠ Juárezova a jejíž pronájem byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č. 2514/09 ze dne 15.7.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto odvětví.

 

7,0

 

 

199.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na obstarání stavebního povolení, vypracování položkového kontrolního a „slepého“ rozpočtu včetně popisů standardů k akci „Rekonstrukce objektu ZŠ nám. Interbrigády“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

164,0

 

 

200.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost k akci „MŠ Velvarská – novostavba“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

740,0

 

 

201.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na zprovoznění specializovaných webových stránek www.jakdoskoly.cz , které se zabývají problematikou základního školství. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

170,0

 

 

 

202.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení finančních prostředků na mzdy zvýšeného počtu  zaměstnanců v MŠ (Fakultní, Bubeníčkova, Terronská, A. Čermáka a Petřiny – jih), v nichž došlo k navyšování kapacity dětí od září 2009 na období září a říjen 2009. Zvýšené prostředky na platy z rozpočtu MŠMT budou prostřednictvím hl.m. Prahy zaslány MČ Praha 6 až v průběhu 4.čtvrtletí 2009, kdy budou tyto finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtové rezervy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

565,0

 

 

203.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy nevyčerpané finanční prostředky na provozní příspěvek pro ZŠ budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

147,0

 

 

204.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení provozního příspěvku pro MŠ na úhradu odpisů nově zařazeného majetku (61 tis. Kč), na odstranění havárií v MŠ Janákova (15 tis. Kč) a v MŠ Fakultní (21 tis. Kč) a na příspěvek na kamerový systém pro MŠ Jílkova (50tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

147,0

 

 

205.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „Výměna podlahových krytin MŠ Bubeníčkova“, kdy výměna podlahových krytin nebyla zahrnuta do rekonstrukce části této MŠ, ale v průběhu rekonstrukce se ukázalo jako žádoucí podlahové krytiny vyměnit. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

328,0

 

 

206.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na rozšiřování vzdělanosti i celkového rozhledu dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků formou zahraničních vzdělávacích pobytů v rámci programu „Otevřený svět“. Zdrojem je finanční dar od Letiště Praha a.s. poskytnutý v rámci stejného programu.

 

 

3.859,0

 

 

 

3.859,0

207.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 235 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

235,0

 

 

 

235,0

208.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  „vybavení dvou tříd 1.stupně nábytkem a jedné 1.třídy lavicemi a židličkami v ZŠ a MŠ Bílá“ ve výši 107 tis. Kč, na „nákup úklidových vozíků (12 tis. Kč), kopírky (25 tis. Kč), 50 ks povlečení (32 tis. Kč) a dětského nábytečku (17 tis. Kč) pro MŠ Jílkova v celkové výši 86 tis. Kč, na pořízení „tří počítačů „ MŠ Fakultní ve výši 45 tis. Kč, na úhradu „2.etapy výtvarné výzdoby interiéru MŠ Parléřova“ ve výši 47 tis. Kč a  na „nákup technického vybavení učeben jazyků ZŠ Norbertov ve výši 66 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

351,0

 

351,0

 

209.

Přesun mezi jednotlivými položkami příjmů v oddíle 31 – Školství z důvodu opravy chybného zařazení odvodů z investičních fondů škol.

 

39,0

 

 

210.

Přesun mezi jednotlivými položkami příjmů a běžných výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu opravy chybného zařazení paragrafu rozpočtové skladby u odvodů z investičních fondů škol.

 

 

108,0

 

108,0

211.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství pro základní školy Petřiny – sever, Pod Marjánkou a Červený vrch na úhradu výdajů spojených s pořádáním „Dne integrovaného záchranného systému“. Zdrojem jsou finanční prostředky oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva, kam je tato akce zařazena.   

 

15,0

 

 

263.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství u akce „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ ke kterému dochází na základě platné metodiky MHMP, kdy veškeré výdaje akce, na níž dostane městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy, je nutné označit shodným ORG přiděleným MHMP.

 

30.000,0

 

 

290.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 130 tis. Kč, na druhou učitelku ve třídě v MŠ Motýlek ve výši 133 tis. Kč a na lektora anglického jazyka pro ZŠ Hanspaulka ve výši 60 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

 

323,0

 

 

 

 

323,0

291.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  „zakrývací plachty na dvě nová pískoviště“ v MŠ Parléřova ve výši 17 tis. Kč, na „dětské, výškově stavitelné stoly“ pro MŠ Sbíhavá ve výši 125 tis. Kč, na zakoupení „hardwarového vybavení počítačové učebny“ v ZŠ a MŠ Bílá“ ve výši 85 tis. Kč, na pořízení dvou „kolébaček“ ve výši 30 tis. Kč a „nastavitelných lavic“ do tří tříd ve výši 286 tis. Kč pro ZŠ a MŠ Petřiny – jih, na nákup „tří policových regálů do archivu“ ZŠ Norbertov ve výši 28 tis. Kč a pro ZŠ Pod Marjánkou na „dovybavení drobným nábytkem“ ve výši 270 tis. Kč, „výměnu filtrů vzduchotechniky“ ve výši 35 tis. Kč a na „pravidelnou údržbu výměníkové stanice“ ve výši 45 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

921,0

 

921,0

 

292.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro předškolní zařízení a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Jedná se o dokrytí za školní rok 2008/2009. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

2.796,0

 

 

2.796,0

293.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ ve výši 15.000 tis. Kč a na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce“ ve výši 20.000 tis. Kč. Zdrojem je účelová investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

35.000,0

 

 

35.000,0

 

294.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Modernizace dětského hřiště MŠ Na Dlouhém lánu.

 

1.023,0

 

 

295.

Přesun příspěvku pro ZŠ a MŠ J.A.Komenského z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na zbylou část chybějících finančních prostředků na pořízení interaktivní tabule, jejíž celková cena je 117 tis. Kč.

 

7,0

 

 

296.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy při havarijní opravě výtahu v MŠ Bubeníčkova došlo k jeho celkové modernizaci a je nutné tyto výdaje správně rozpočtově zařadit.

 

245,0

 

 

297.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na odstranění havárií v budovách MŠ, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

120,0

 

 

298.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na opravu otopného systému a instalací v MŠ Motýlek. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

120,0

 

 

299.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na odstranění havárií v budovách ZŠ, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

102,0

 

 

300.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na dokončení oprav rozvodů v ZŠ Červený vrch. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

102,0

 

 

301.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup dlouhodobého majetku ve školních jídelnách, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

150,0

 

 

302.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na nákup konvektomatu pro MŠ Vokovická. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

150,0

 

 

303.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ na realizaci modernizace zahrady této školky. Tato část realizace akce byla dříve, z důvodu úspory finančních prostředků, vyřazena. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

700,0

 

 

 

304.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na dovybavení školní kuchyně MŠ Bubeníčkova. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

519,0

 

 

 

305.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství u akce „MŠ Bubeníčkova – vybudování třídy ze školnického bytu“ na pořízení čtyř rozdělovacích dveří mezi třídami, jejichž realizace nebyla do akce zahrnuta. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

119,0

 

 

 

306.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na „Opravy oken v ZŠ Hanspaulka“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

950,0

 

 

 

307.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na „Opravu školnického bytu v MŠ Juárezova“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

954,0

 

 

 

308.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy byly z rozpočtu MŠMT prostřednictvím hl.m. Prahy zaslány MČ Praha 6 finančních prostředků na mzdy zvýšeného počtu  zaměstnanců v MŠ Fakultní, Bubeníčkova, A. Čermáka a Libocká, v nichž došlo k navyšování kapacity dětí od září 2009 na období září a říjen 2009 a těmto MŠ byly přechodně poskytnuty z rozpočtové rezervy (úprava rozpočtu # 202) vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, kam jsou nyní vraceny. 

 

209,0

 

 

309.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ z důvodu nižší ceny vzešlé z výběrového řízení než byl původní předpoklad. O tuto částku bude sníženo zapojení finančních prostředků uložených na tzv. „Správě aktiv“, což se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

- 2.650,0

310.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na akci „MŠ Bubeníčkova – vybudování třídy ze školnického bytu“ z důvodu nižší ceny vzešlé z výběrového řízení než byl původní předpoklad. O tuto částku bude sníženo zapojení finančních prostředků uložených na tzv. „Správě aktiv“, což se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

- 1.791,0

385.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na integraci žáků pro asistenty pedagoga pro předškolní zařízení a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Jedná se o dotaci za období od 1.9.2009 do 31.12.2009. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

3.592,5

 

 

3.592,5

 

386.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství na úhradu financování nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina ve výši 130 tis. Kč, na asistenta programu „Začít spolu“ pro ZŠ T.G. Masaryka ve výši 30 tis. Kč, na asistenta programu „Začít spolu“ pro ZŠ Petřiny – sever 118 tis. Kč, na lektora anglického jazyka pro ZŠ Pod Marjánkou ve výši 24 tis. Kč, na pedagogy programu „Montessori“ pro ZŠ Na Dlouhém lánu ve výši 200 tis. Kč a na „doprovody na školy v přírodě a zážitkové kurzy“ pro ZŠ Petřiny – sever ve výši 63 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků škol.

 

 

 

565,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

565,0

387.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  nastavitelné židle (61 tis. Kč), kovové regály (21 tis. Kč) a rozšíření zabezpečovacího zařízení (20 tis. Kč) v ZŠ a MŠ Bílá, na mimořádnou údržbu zahrady (139 tis. Kč) a nákup židlí a šatních skříněk (115 tis. Kč) v ZŠ Dědina, na nákup školního nábytku (60 tis. Kč) v ZŠ a MŠ Hanspaulka, na sedáky do chodeb, židle po učitelky a regály (celkem 100 tis. Kč) v ZŠ a MŠ Interbrigády, na pořízení šesti počítačů (90 tis. Kč), na dovybavení počítačové třídy (34 tis. Kč), pořízení nábytku pro počítačovou třídu (99 tis. Kč), pořízení šatních lavic (20 tis. Kč), pořízení hudebních nástrojů (18 tis. Kč) a nákup lavic a stolů do učeben (169 tis. Kč) pro ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, na dovybavení budovy školky (27 tis. Kč), žíněnky (13 tis. Kč), Polykarpovovu stavebnici (36 tis. Kč), hudební nástroje (7 tis. Kč), zahradní dvouhoupačku (21 tis. Kč), trampolínu (10 tis. Kč), dřevěné branky (3 tis. Kč), švédské lavičky (4 tis. kč) a terapeutické prolézačky (6 tis. Kč) pro MŠ Fakultní, na výměnu písku v pískovišti (18 tis. Kč) pro MŠ Ch. de Gaulla, na pořízení změkčovače vody k myčce nádobí (8 tis. Kč) pro MŠ Jílkova, na 15 kusů matrací (10 tis. Kč) a profi robota do školní jídelny (10 tis. Kč) MŠ Juárezova. Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

1.119,0

 

1.119,0

388.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ nám. Interbrigády - zřízení dvoutřídní MŠ“, které nebudou vyčerpány z důvodu nižší ceny z výběrového řízení než byl původní odhad, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

2.000,0

 

 

389.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství na akci „ZŠ nám. Interbrigády – rekonstrukce objektu“ na zahájení třetí etapy ještě v letošním roce. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

2.000,0

 

 

390.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup zadávacích dokumentací k akcím oprav na rok 2010, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

1.134,0

 

 

391.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 31  -Školství, kdy u akce „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ dochází k rozšíření stavby o provedení hydroizolací, vstupu do suterénu, úpravu šaten a navýšení příkonu elektrického proudu, kdy je nutné tyto práce provést s probíhající rekonstrukcí. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

1.134,0

 

 

392.

Přesun mezi jednotlivými akce kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství ke kterému dochází z důvodu správného zařazení jednotlivých stavebních úkonů u akcí „MŠ Bubeníčkova – zateplení fasády“ a „MŠ Bubeníčkova – vybudování třídy ze školnického bytu“, kdy jsou obě tyto akce prováděny společně. 

 

353,0

 

 

393.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na jako rezerva na havárie budov MŠ, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

250,0

 

 

394.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na navýšení neinvestičních výdajů u akce „MŠ Bubeníčkova – vybudování třídy ze školnického bytu“ o částku 250 tis. Kč, kdy zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví. Dále u této akce dochází k přesun z kapitálových do běžných výdajů ve výši 59 tis. Kč z důvodu správného rozpočtového zařazení provedených stavebních prací.

 

309,0

 

 

395.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství, z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu vybavení pro školní jídelnu MŠ Bubeníčkova (konvektomat – 224 tis. Kč a nákup nerezového stolu – 41 tis. Kč).

 

265,0

 

 

435.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 31 – Školství u akce „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ ke kterému dochází na základě platné metodiky MHMP, kdy veškeré výdaje akce, na níž dostane městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy, je nutné označit shodným ORG přiděleným MHMP.

 

7.500,0

 

 

 

 

Tabulky 04 a 09 - OŠ a OSÚ ÚMČ Praha 6

 

 

 

129.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství o částku 5.000 tis. Kč na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ a v oddíle 61 – Místní správa o částku 10.000 tis. Kč na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6. Zdrojem je účelová investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, jejíž poskytnutí schválilo ZHMP svým usnesením č.26/1 ze dne 23.4.2009.

 

 

15.000,0

 

15.000,0

349.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů, kdy MČ Praha 6 obdržela účelové investiční dotace na akci „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ ve výši 15.000 tis. Kč a na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce“ ve výši 20.000 tis. Kč a o tyto částky bude snížen rozpočet akcí hrazený ze zdrojů MČ Praha 6 a finanční prostředky budou přesunuty do investiční rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

35.000,0

 

 

461.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddílu 31 – Školství o finanční prostředky, které MČ Praha 6 vybírá podle školského zákona  od obcí, kdy žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí (zde MČ Praha 6). O tuto částku bude souvztažně navýšena rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

1.420,2

 

1.420,2

462.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství  na  nákup herního prvku na školní zahradu pro MŠ Jílkova. Zdrojem je odvod z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

25,0

 

25,0

463.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení publikace „Praha očima dětí“.

 

32,0

 

 

464.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu CD „Angličtina (nejen) pro děti s dyslexií s programem Jazyky bez bariér“.

 

15,0

 

 

465.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství ke kterému dochází z důvodu správného zařazení jednotlivých stavebních úkonů u akce „ZŠ nám. Interbrigády – zřízení dvoutřídní MŠ“. 

 

1.658,0

 

 

466.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství ke kterému dochází z důvodu správného zařazení jednotlivých stavebních úkonů u akce „ZŠ nám. Interbrigády – rekonstrukce objektu“. 

 

3.632,0

 

 

467.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství ke kterému dochází z důvodu správného zařazení jednotlivých stavebních úkonů u akce „MŠ Fakultní - rekonstrukce hospodářského pavilonu“. 

 

3.074,0

 

 

468.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství ke kterému dochází z důvodu správného zařazení jednotlivých stavebních úkonů u akce „MŠ Terronská - rekonstrukce objektu“. 

 

2.472,0

 

 

469.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na „havarijní opravy v budovách ZŠ“, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

100,0

 

 

470.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy bude do rozpočtu zařazena akce „Oprava nájemního bytu v MŠ Ch. de Gaulla“. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy odvětví.

 

100,0

 

 

471.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na „zadávací dokumentace k akcím oprav na rok 2010“, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

143,0

 

 

472.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství u akce „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ na úhradu autorského dozoru. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

143,0

 

 

473.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup drobného majetku a materiálu v souvislosti s investičními akcemi. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 104,0

 

- 104,0

474.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na úroky hrazené v souvislosti s uloženými jistinami při výběrových řízeních, na nákup kolků a soudní poplatky spojené s vymáháním „školného“ za žáky cizích obcí, plnící povinnou školní docházku ve školách zřizovaných MČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

-  76,0

 

- 76,0

475.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup vícetisků projektových dokumentací, posudků a studií k akcím oprav v tomto odvětví. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.449,0

 

- 1.449,0

476.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na spolupráci se soukromým sektorem v oblasti mateřského školství. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 700,0

 

- 700,0

477.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup dokumentace k územnímu řízení k akci „Výstavba MŠ Bílá Hora“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.170,0

 

- 1.170,0

478.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup dokumentace k územnímu řízení k akci „Výstavba Petynka“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.150,0

 

- 1.150,0

601.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „Výstavba nového objektu mateřské školy Velvarská“, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.400,0

 

 

 

Tabulky 04 a 05 – OŠ a OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

48.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na projekty „Zdravé město Praha 2008“ – I. Program pro školy a školská zařízení ve výši 315 tis. Kč a v oddíle 35 – Zdravotnictví na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 70 tis. Kč. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

 

 

385,0

 

 

385,0

 

Tabulka 04 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

20.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 32 – Záležitosti vzdělávání z důvodu upřesnění výdajů na realizaci akcí v rámci projektu „Zdravá Šestka“.

 

20,0

 

 

486.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 32 – Vzdělávání z důvodu upřesnění výdajů v oblasti nespecifické primární protidrogové prevence.

 

2,5

 

 

 

Tabulky 05 a 08 OÚR a OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

81.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na akci „Vybudování Areálu volného času Ladronka II.etapa“ ve výši 3.356,5 tis. Kč a běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení na akci „Realizace oprav objektu K Brusce 208/5 – Písecká brána“ ve výši 55,7 tis. Kč. Zastupitelstvo hl.m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 25/2 ze dne 26.3.2009 o ponechání nevyužitých finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2008 i na rok 2009. Vzhledem k tomu, že nevyčerpané finanční prostředky jsou součástí přebytku hospodaření M.č.Praha 6 za rok 2008 bude zdrojem pro finanční krytí Fond rezerv a rozvoje m.č. Praha 6, což se promítne v třídě 8 – Financování. O ponechanou částku bude snížen odvod m.č. Praha 6 při konečném „Finančním vypořádání mezi m.č. Praha 6 a hl.m. Prahou za rok 2008“.

 

 

 

 

 

 

3.412,2

 

Tabulka 05 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

264.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace u akce „Vybudování AVČ Ladronka – II.etapa“ ke kterému dochází na základě platné metodiky MHMP, kdy veškeré výdaje akce, na níž dostane městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy, je nutné označit shodným ORG přiděleným MHMP. Dále u této akce dochází ke změně financování, kdy na základě souhlasu FV ZMČ Praha 6 ze dne 22.6.2009 bude tato akce financována z FRR MČ Praha 6 a nikoliv z tzv. „Správy aktiv. Tato změna se promítne pouze ve třídě 8 – Financování, bez dopadu na celkový rozpočet MČ Praha 6.

 

19.000,0

 

 

315.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost na spolufinancování projektu „Revitalizace areálu Ladronka II. a III.etapa“, schváleného a financovaného z fondů EU, v rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Zdrojem jsou investiční (46.150,1 tis. Kč) a  neinvestiční (55,0 tis. Kč) účelové dotace ze státního rozpočtu ČR.  

 

 

46.205,1

 

46.205,1

350.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou investiční dotaci na akci „Revitalizace areálu Ladronka II. a III.etapa“. V upraveném rozpočtu akce na rok 2009 je zařazena částka ve výši 19.000 tis. Kč ze zdrojů MČ Praha 6. Dle schváleného projektu bude finanční spoluúčast MČ Praha 6 v roce 2009 maximálně ve výši 3.750 tis. Kč, proto bude zbývající částka ve výši 15.250 tis. Kč přesunuta do investiční rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

15.250,0

 

 

400.

Snížení kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost, ke kterému dochází z důvodu, že finanční prostředky určené na část realizaci akce „Revitalizace areálu Ladronka – II. a III.etapa“ nebudou v letošním roce vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z FRR MČ Praha 6, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 3.750,0

 

Tabulka 05 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

49.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví (359,0 tis. Kč), 31 – Školství (411,0 tis. Kč) a 32 – Školství II. (300,0 tis. Kč) z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle příjemců, grantů v oblasti „Zdravá Šestka“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 452/09 ze dne 27.2.2009.

 

1.070,0

 

 

399.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví z důvodu upřesnění jednotlivých výdajů v souvislosti s akcí „Vzdělávání pedagogů a školních metodiků“ v rámci protidrogové prevence. 

 

7,5

 

 

 

214.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 32 – Školství II. a 35 – Zdravotnictví z důvodu upřesnění výdajů v rámci akce „Zdravá Šestka“.

 

116,0

 

 

 

Tabulka 05 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

96.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na nákup projektové dokumentace a realizaci akce „Areálu volného času Ladronka - Terénní úpravy pro rekreační využití stávajícího parku  na východní straně od usedlosti Ladronka“, ke kterému dochází na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009, kterým se rozhodlo o realizaci této akce. Zdrojem jsou finanční prostředky uložené na tzv. „Správě aktiv“, jejichž zapojení se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

97.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na nákup projektové dokumentace k akci Areál volného času Ladronka - Višňový sad“, ke kterému dochází na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009, kterým se rozhodlo o realizaci této akce. Zdrojem jsou finanční prostředky uložené na tzv. „Správě aktiv“, jejichž zapojení se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

98.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na akci „Areálu volného času Ladronka - Zpevnění skalní stěny s ukončením vyhlídkové cesty“, ke kterému dochází na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009, kterým se rozhodlo o realizaci této akce. Zdrojem jsou finanční prostředky uložené na tzv. „Správě aktiv“, jejichž zapojení se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

900,0

99.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost a rekreace na akci „Areálu volného času Ladronka - Úprava plochy pro volnočasové aktivity“, zahrnující písková hřiště na plážový volejbal a fotbal, ke kterému dochází na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009, kterým se rozhodlo o realizaci této akce. Zdrojem jsou finanční prostředky uložené na tzv. „Správě aktiv“, jejichž zapojení se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

6.500,0

109.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 42 – Veřejně prospěšné práce na odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr (400 tis. Kč) a související zákonné pojištění (40 tis. Kč) vykonávanou v této oblasti. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

440,0

 

487.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost, ke kterému dochází z důvodu, že finanční prostředky určené na akci „AVČ Ladronka – úprava plochy pro volnočasové aktivity“, zařazené dle rozpočtu projektanta, byly vyšší než cena vzešlá z výběrového řízení.. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 240,0

488.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost, ke kterému dochází z důvodu, že finanční prostředky určené na akci „AVČ Ladronka – zpevnění skalní stěny“ nebudou v letošním roce vyčerpány z důvodu zdržení projednání stavebního řízení. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 650,0

489.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost, ke kterému dochází z důvodu, že finanční prostředky určené na akci „AVČ Ladronka – terénní úpravy parku“ nebudou v letošním roce vyčerpány z důvodu zastavení akce pro nezájem budoucího investora. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 1.421,7

490.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost, ke kterému dochází z důvodu, že finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace k akci „AVČ Ladronka – višňový sad“ nebudou v letošním roce vyčerpány z důvodu posunutí termínu náhradní výsadby. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 200,0

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

21.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

141.905,0

 

141.905,0

22.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

24.000,0

 

 

24.000,0

 

23.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální služby na granty v oblasti sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že grantové řízení bude Městskou částí Praha 6 uzavřeno v průběhu prvního pololetí 2009, budou finanční prostředky zatím zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví s tím, že následně budou zařazeny do příslušných rozpočtových položek, dle právní formy příjemců grantů. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. 

 

 

1.928,5

 

1.928,5

51.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální péče na poskytování finanční výpomoci sociálně potřebným občanům M.č. Praha 6 dle usnesení ZMČ Praha 6 č. 421/08 ze dne 19.12.2008 ke kterému dochází v souvislosti se zahájením činnosti nového oddělení péče o seniory od 1.4.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti, kde byly finanční prostředky na tento účel vázány.

 

4.000,0

 

 

82.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální péče z důvodu upřesnění výdajů v rámci probíhajícího procesu komunitního plánování.

 

14,0

 

 

83.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální péče z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle právní formy příjemců grantů v oblasti „zdravotnictví, sociální péče a služeb“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 451/09 ze dne 27.2.2009.

 

1.366,0

 

 

108.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na poskytnutí grantu v oblasti „zdravotnictví, sociální péče a služeb“, jehož přidělení Centru sociálních služeb Nebušice bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 451/09 ze dne 27.2.2009. Jelikož se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice, musí být tento příspěvek poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmových položek.

 

 

- 101,0

 

- 101,0

130.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci na zabezpečení různých volnočasových aktivit pro seniory z území MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti určené na sociálně aktivizační programy pro seniory.

 

700,0

 

 

131.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na poskytnutí grantu v oblasti „sociálních služeb“, jehož přidělení Centru sociálních služeb Nebušice bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 485/09 ze dne 24.4.2009. Finanční prostředky na poskytnutí tohoto grantu obdržela MČ Praha 6 formou účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. Jelikož se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice, musí být tento příspěvek poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmových položek.

 

 

- 590,0

 

- 590,0

132.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví, ke kterému dochází z důvodu chybné předkontace ORJ ve schváleném rozpočtu odvětví na rok 2009.

 

2.420,0

 

 

212.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů z oddílu 43 – Sociální věci do oddílu 31 – Speciální základní školy z důvodu správného rozpočtového zařazení poskytnutého příspěvku pro Speciální ZŠ a MŠ Diakonie Českobratrské církve evangelické, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2312/09 ze dne 29.4.2009.

 

10,0

 

 

213.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů oddílu 43 – Sociální věci z důvodu doplnění chybějícího účelového znaku v souladu s metodikou MHMP.

 

590,0

 

 

311.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Odborné léčebné ústavy na zvýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných, kterému dochází na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 2686/09 ze dne 16.9.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

24,0

 

 

312.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 43 – Pečovatelská služba, kdy na základě usnesení RMČ Praha 6 č. 2687/09 ze dne 16.9.2009 dochází ke snížení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.729,0

 

 

313.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

2.057,0

 

2.057,0

314.

Snížení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky, kdy na základě rozhodnutí MPSV ČR ze dne 24.9.2009 dochází s ohledem na skutečně vyplacené dávky v průběhu letošního roku, určené na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Současně dochází ke snížení neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

- 3.000,0

 

 

- 3.000,0

 

396.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku pro Hospic Anežky České, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.2728/09 ze dne 30.9.2009.

 

26,0

 

 

397.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na navýšení neinvestičního příspěvku pro PO LDN, ke kterému dochází z důvodu úpravy finančního plánu této organizace, jehož změna byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 2908/09 ze dne 18.11.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

36,0

 

 

398.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

12.283,0

 

12.283,0

479.

Přesun mezi jednotlivými paragrafy v běžných výdajích v oddílu 41 – Sociální dávky, kdy z nevyčerpané finanční prostředky určené na „příspěvek na provoz motorového vozidla“ budou použity na „příspěvek na zvláštní pomůcky“.

 

200,0

 

 

 

480.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na zdravotní prohlídky občanů pro potřeby sociální péče, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

10,0

 

 

 

481.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci na navýšení výdajů na poštovné, hrazené za odeslané dávky a příspěvky. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

10,0

 

 

 

482.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na výdaje spojené s volnočasovými aktivitami seniorů, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

20,0

 

 

 

483.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci na poskytnutí finančnímu příspěvku občanskému sdružení Senior fitness, schváleného usnesením RMČ Praha 6 č. 2794/09 ze dne 21.10.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

20,0

 

 

 

484.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na výdaje spojené s volnočasovými aktivitami seniorů. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 680,0

 

- 680,0

485.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na poskytování peněžních darů sociálně slabým občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulovaného nájemného v roce 2009. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 3.000,0

 

- 3.000,0

589.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

13.218,0

 

13.218,0

 

 

Tabulka 05 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

160.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na realizaci akce „Zimní zahrada usedlosti Ladronka“, jejíž realizace byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané zvýšeným výnosem z prodeje pozemků a bytů ve výběrových řízeních, které se promítne v upraveném Finančním plánu Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, který bude předložen ke schválení RMČ Praha 6 ve III.čtvrtletí roku 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.600,0

 

 

 

6.600,0

161.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na realizaci akce „Západní terasa usedlosti Ladronka“, jejíž realizace byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané zvýšeným výnosem z prodeje pozemků a bytů ve výběrových řízeních, které se promítne v upraveném Finančním plánu Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, který bude předložen ke schválení RMČ Praha 6 ve III.čtvrtletí roku 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200,0

 

 

 

1.200,0

215.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na nákup studie (23,8 tis. Kč), dokumentace pro stavební povolení včetně jeho získání (65,5 tis. Kč), dokumentace pro výběr dodavatele (17,9 tis. Kč), kontrolní rozpočet (11,9 tis. Kč) a autorský dozor (29,7 tis. Kč) pro závěrečnou etapu akce „Rekonstrukce objektu RVZ Živohošť“. Zdrojem je zůstatek Sociálního fondu zaměstnavatele, jehož zapojení do rozpočtu se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

148,8

 

Tabulka 05 – OSÚ ÚMČ Praha 6

 

 

 

133.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace, kdy z finanční prostředků, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, určených na dofinancování případné ztráty z provozu RVZ Živohošť bude část použita na dofinancování nákupu plachetnice (5 tis. Kč) a na nákup elektrického kráječe (2 tis. Kč) pro potřeby tohoto zařízení.

 

7,0

 

 

215.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na nákup studie (23,8 tis. Kč), dokumentace pro stavební povolení včetně jeho získání (65,5 tis. Kč), dokumentace pro výběr dodavatele (17,9 tis. Kč), kontrolní rozpočet (11,9 tis. Kč) a autorský dozor (29,7 tis. Kč) pro závěrečnou etapu akce „Rekonstrukce objektu RVZ Živohošť“. Zdrojem je zůstatek Sociálního fondu zaměstnavatele, jehož zapojení do rozpočtu se promítne v třídě 8 – Financování.

 

 

 

148,8

 

 

Tabulka 06 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

24.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu doplatku vydavateli časopisu „Šestka“ za rok 2008 ve výši 2.008,- Kč o které byla snížena faktura za prosincové číslo z důvodu nedostatku finančních prostředků na příslušné rozpočtové položce v závěru roku 2008. Dále dochází k navýšení výdajů na rok 2009 o částku 2.110,- Kč. K oběma těmto navýšením rozpočtu dochází z důvodu zvýšení DPH z  5% na 9% od 1.1.2008 a kdy dosud nebylo na tuto změnu rozpočtově reagováno. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4,2

 

 

52.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura (386,7 tis. Kč), 34 – Tělovýchova (253,0 tis. Kč), 34 – Zájmová činnost (429,1 tis. Kč) a 31 – Školství (120,8 tis. Kč) z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle příjemců, grantů v oblasti „volnočasových aktivit“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 453/09 ze dne 27.2.2009.

 

1.189,6

 

 

53.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle příjemců, grantů v oblasti „obnovy tělovýchovných zařízení“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 454/09 ze dne 27.2.2009.

 

2.070,3

 

 

54.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na uspořádání výstavy k „70. výročí vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava“, kdy se výstava uskuteční ve dnech 12. – 27.3. 2009. Výdaje zahrnují 36,0 tis. Kč na občerstvení a 227,0 tis. Kč na vlastní pořádání výstavy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

263,0

 

 

55.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku Městské knihovně v Praze, který byl schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 431/08 ze dne 19.12.2008. Finanční prostředky byly zařazeny v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale vzhledem k tomu, že darovací smlouva byla příjemcem podepsána až v únoru 2009, nebyly v loňském roce poskytnuty. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

11,0

84.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Slavnosti na Štrozoku“.

 

90,0

 

 

85.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura (90 tis. Kč) a 34 – Tělovýchova (30 tis. Kč) z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle právní formy příjemců grantů v oblasti „volnočasových aktivit“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 453/09 ze dne 27.2.2009.

 

120,0

 

 

86.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Sdělovací prostředky z důvodu správného rozpočtového zařazení, dle právní formy příjemců grantů v oblasti „podpory lokálních periodik“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 460/09 ze dne 27.2.2009.

 

142,0

 

 

87.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na navýšení úhrady poměrné části pojištění majetku evidovaného OKSZ. K navýšení dochází z důvodu původního nepřesného odhadu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1,0

 

 

101.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na financování realizace projektu „Zacvičte si s Prahou 6“  pro seniory a maminky na mateřské dovolené. Cvičební lekce budou probíhat zdarma v květnu a červnu pod vedením lektorů na třech venkovních hřištích (Ladronka, vnitroblok při ulici  Čílova na Petřinách a na Lotyšském náměstí). Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy Městské části Praha 6 vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

350,0

 

 

134.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na navýšení úhrady poměrné části pojištění majetku evidovaného OKSZ. K navýšení dochází z důvodu původního nepřesného odhadu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1,4

 

 

135.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na úhradu odtahu vozidla v souvislosti s konáním akce „Dejvické květnové slavnosti“ ve výši 1,5 tis. Kč, kdy zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Dále v rámci této akce dochází, z důvodu upřesnění výdajů akce k přesunu mezi jednotlivými položkami běžných výdajů ve výši 2 tis. Kč.

 

3,5

 

 

136.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení úhrady provozovacích práv ke zpěvohře v rámci akce „Kulturní akce pro seniory – návštěvy divadel“.

 

1,1

 

 

 

137.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Dětský den“.

 

74,0

 

 

138.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Společenský večer MČ P6“, pořádaného dne 19.6.2009.

 

750,0

 

 

139.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na poskytnutí finančního příspěvku pro o.p.s. Pelléova vila na úhradu účastnického poplatku na akci Muzejní noc, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č.486/09 ze dne 24.4.2009. zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky oddílu 34 – Tělovýchova, původně určené na granty v oblasti volného času. 

 

30,0

 

 

140.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění právní formy příjemců grantů v oblasti volnočasových aktivit, jejichž poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 453/09 ze dne 27.2.2009.

 

50,0

 

 

141.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Zahraniční výstavy na „Výstavu Prahy 6 v Bruselu“. Finanční prostředky zahrnují pohoštění na tuto akci (kolekce pochoutek Prahy 6) ve výši 840 tis. Kč a na technické zabezpečení celé akce (doprava ve výši 600 tis. Kč, ubytování ve výši 360 tis. Kč, stravování ve výši 250 tis. Kč, pojištění ve výši 200 tis. Kč, nákup 2 TV ve výši 140 tis. Kč, ozvučení akce ve výši 100 tis. Kč a rezervu ve výši 200 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

2.690,0

 

 

165.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na financování realizace projektu „Zacvičte si s Prahou 6“  pro seniory a maminky na mateřské dovolené ve výši 200 tis. Kč. Cvičební lekce budou probíhat zdarma i v období letní prázdnin, avšak v omezeném (polovičním) rozsahu pod vedením lektorů na třech venkovních hřištích (Ladronka, vnitroblok při ulici  Čílova na Petřinách a na Lotyšském náměstí). Vzhledem k tomu, že navýšení rozpočtu na tuto akci na měsíce květen a červen (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2302/09 z 29.4.2009) bylo o 30 tis. Kč nižší, než uzavřená smlouva, je nutné o tuto částku navýšit rozpočet. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy Městské části Praha 6 vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

230,0

 

 

223.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na akci „Obecní programy“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou přesunuty do rezervy odvětví.

 

50,0

 

 

224.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Den Prahy 6“.

 

140,0

 

 

225.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Koncert ke Dni Prahy 6“.

 

87,0

 

 

226.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na akci „Společenský večer“, které nebyly vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

133,0

 

 

227.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Opera v Šárce“ ve výši 43 tis. Kč a dále k navýšení rozpočtu této akce z důvodu vystoupení pěvkyně E. Urbanové a zastřešení jeviště (celkem 95 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

138,0

 

 

228.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na nákup „Vánočního osvětlení“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

1.000,0

 

 

229.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na repasi, montáž, demontáž, odstranění závad a uskladnění stávajícího „Vánočního osvětlení“. K navýšení dochází z důvodu nepřesného odhadu výdajů na letošní rok, protože ve výdajích nebyly zahrnuty finanční prostředky zahrnující osvětlení zakoupené koncem loňského roku. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

1.000,0

 

 

230.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na akci „Den seniorů“, která je koncipována jako kulturní, zdravotní a bezpečnostně informativní akce, jejímž cílem je poskytnout seniorům aktivní využití volného času a příjemné připomenutí „jejich“ dne. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

600,0

 

 

231.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na akci „Memoriál L.Tomíčka“ na uhrazení zdravotního  zajištění akce ve výši 18 tis. Kč a na ceny vítězům ve výši 20 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva oddílu 33 – Kultura.

 

38,0

 

 

 

232.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Setkání vozíčkářů Hvězda“.

 

45,0

 

 

233.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění příjemců grantů v oblasti „zájmových aktivit“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 459/09 ze dne 27.2.2009.

 

51,0

 

 

234.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na financování realizace projektu „Zacvičte si s Prahou 6“  pro seniory a maminky na mateřské dovolené. Cvičební lekce budou probíhat zdarma i v období září a října pod vedením lektorů na třech venkovních hřištích (Ladronka, vnitroblok při ulici  Čílova na Petřinách a na Lotyšském náměstí). Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy Městské části Praha 6 vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

380,0

 

 

235.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost z důvodu upřesnění příjemce grantu v této oblasti, jehož přidělení, na náklady spojené s mistrovství světa ve zpracování textu na počítači, bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2486/09 ze dne 24.6.2009.

 

10,0

 

 

236.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 33 – Církve z důvodu správného rozpočtového zařazení finančního příspěvku na „Vybudování bezbariérového vstupu do kostela sv. Vojtěcha“, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 511/09 ze dne 12.6.2009.

 

400,0

 

 

316.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na navýšení úhrady poměrné části pojištění majetku evidovaného OKSZ. K navýšení dochází z důvodu upřesnění původního odhadu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

3,0

 

 

317.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na akci „Sborníky, kampaně“ nebudou do konce roku zcela vyčerpány a budou převedeny rozpočtové rezervy odvětví.

 

103,0

 

 

318.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na navýšení akce „Výstava Listopad“ o částku 103 tis. Kč na celkovou výši 353 tis. Kč, kdy zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví. Dále dochází u této akce k přesunu částky 10 tis. Kč mezi jednotlivými položkami běžných výdajů, a to z důvodu upřesnění výdajů.

 

113,0

 

 

319.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na akci „obecní programy, kampaně“ nebudou do konce roku zcela vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

70,0

 

 

320.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů u akce „Den Prahy 6“.

 

5,0

 

 

321.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na poskytnutí grantu pro TJ Ruzyně na oplocení areálu. Poskytnutí grantu bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 542/09 ze dne 18.9.2009.

 

100,0

 

 

322.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na poskytnutí příspěvku panu Lukešovi na nákup sportovního invalidního vozíku. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 546/09 ze dne 18.9.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

80,0

 

 

323.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů u akce „Výstava k 28. říjnu“.

 

30,0

 

 

324.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů u akce „Ladronka sportovní“.

 

20,0

 

 

405.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Výstavní činnost, kdy finanční prostředky určené na pojistné v rámci „Výstavy MČ Praha 6 v Bruselu“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

35,0

 

 

406.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Výstavní činnost na navýšení výdajů na pořízení stánku pro akci  „Výstava MČ Praha 6 v Bruselu“, kdy je nákup tohoto stánku dražší oproti původnímu předpokladu. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

35,0

 

 

407.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Výstavní činnost, kdy finanční prostředky určené na akci „Výstava MČ Praha 6 v Bruselu“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.390,0

 

 

408.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na nákup nových světelných prvků pro vánoční výzdobu, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.300,0

 

 

409.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na výdaje spojené s „Kronikou obce“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

13,5

 

 

410.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na výdaje spojené se slavnostními akcemi „Jubilantů“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

645,4

 

 

411.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na dotisk 3.000 ks brožury o Praze 6 ve třech jazykových mutacích. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 61 – Místní správa (nevyčerpané prostředky na nákup kalendáře na rok 2010).

 

90,0

 

 

412.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na poskytnutí finančních prostředků určených na řešení složité situace při financování provozu (dodávky plynu a elektrické energie) sokolovny TJ Sokol Liboc, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 545/09 ze dne 18.9.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

100,0

 

 

493.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 33 – Výstavní činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu prezentačního stánku pro potřeby MČ Praha 6.

 

175,0

 

 

494.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu změny způsobu zajištění (dodavatelsky) akce „Vánoce Prahy 6“.

 

393,0

 

 

495.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu změny zadání výběrového řízení na akci „Vánoční osvětlení Prahy 6“, jehož součástí je nyní i oprava a repase stávajících světelných prvků.

 

700,0

 

 

496.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akce „Dejvické květnové slavnosti“ ve výši 16 tis. Kč, „Hudební festivaly – dechovka ve Hvězdě“ ve výši 2 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 4 tis. Kč, „Koncert Prahy 6“ ve výši 2 tis. Kč, „Vánoční osvětlení“ ve výši 1.650 tis. Kč a „Výstava listopad 1989“ ve výši 12 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.686,0

 

- 1.686,0

497.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na akce „Pocta K. Czerny“ ve výši 2 tis. Kč, „Inzerce“ ve výši 10 tis. Kč, „Setkání s občany“ ve výši 20 tis. Kč, „Setkání s diplomaty“ ve výši 9 tis. Kč, „Kampaně a obecní programy“ ve výši 5 tis. Kč, „Výstavy v Písecké bráně“ ve výši 32 tis. Kč, „Analýza internetových stránek MČ Praha 6“ ve výši 9 tis. Kč, „Akce Českého svazu bojovníků“ ve výši 14 tis. Kč, „Novoroční setkání“ ve výši 4 tis. Kč a „Granty kultura“ ve výši 66 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 171,0

 

- 171,0

498.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na granty v oblasti lokálních periodik. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 8,0

 

- 8,0

499.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddílu 33 – Církve z důvodu správného rozpočtového zařazení poskytnutí finančního příspěvku Sboru Církve bratrské v Praze 6 na rekonstrukci střechy a podkroví ve sborovém domě Evropská 552/88, jehož poskytnutí bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 568/09 ze dne 13.11.2009.

 

200,0

 

 

500.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddílu 33 – Církve z důvodu správného rozpočtového zařazení na případné poskytnutí finančního příspěvku pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Střešovicích na rekonstrukci interiéru kostela. Finanční příspěvek bude zaslán pouze v případě jeho schválení na jednání ZMČ Praha 6 dne 18.12.2009.

 

716,0

 

 

501.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova, kdy zbylé nevyčerpané finanční prostředky určené na výdaje v této oblasti budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

130,0

 

 

 

502.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na případné poskytnutí finančních příspěvků pro vodácký oddíl RAK (40 tis. Kč), TJ ÚVN (25 tis. Kč), TJ Ruzyně (25 tis. Kč) a SKK Kotlářka (30 tis. Kč). Finanční příspěvky budou zaslány pouze v případě jeho schválení na jednání RMČ Praha 6 dne 16.12.2009, respektive ZMČ Praha 6 dne 18.12.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

120,0

 

 

 

503.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova, kdy finanční prostředky určené na „podporu významných sportovců“, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

40,0

 

 

 

504.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na poskytnutí finančního příspěvku HC Hvězda Praha na zakoupení defibrilátoru. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením ZMČ Prah 6 č. 567/09 ze dne 13.11.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

40,0

 

 

 

505.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění a následně správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Pohár Prahy 6“.

 

75,0

 

 

506.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova z důvodu upřesnění a následně správného rozpočtového zařazení nákup cvičebních holí u akce „Zacvičte si s Prahou 6“

 

143,0

 

 

 

Tabulka 06 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

217.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 21 – Cestovní ruch, kdy finanční prostředky, které jsou určené na opravy a údržbu směrníků a nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

60,0

 

 

218.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 21 – Cestovní ruch na výrobu a instalaci nových směrníků, kde je více požadavků oproti předpokladu. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

60,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

56.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Obnova kulturních hodnot na údržbu plastik na území městské části Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

6,5

 

6,5

142.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Zahraniční výstavy na „Výstavu Prahy 6 v Bruselu“. Finanční prostředky zahrnují expozici „Slavné stavby Prahy 6“ ve výši 340 tis. Kč, expozici „Dvojice“ ve výši 160 tis. Kč, expozici v budově ve výši 460 tis. Kč, propagační katalog ve výši 60 tis. Kč, propagační CD ve výši 100 tis. Kč, dárkové předměty (koníci, mince) ve výši 210 tis. Kč, dárková DVD „Po stopách Hurvínka Bubenčí a Tycho de Brahe Dejvicemi“ ve výši 238 tis. Kč a „Praha 6“ ve výši 100 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.668,0

 

 

143.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Zahraniční výstavy na „Výstavu Prahy 6 v Bruselu“ na zakoupení maket koní (z náměstíčka Kafkova x Wuchterlova), které následně budou využity v interiéru nově zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.440,0

 

 

219.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 33 - Zahraniční výstavy, kdy dochází v rámci akce „Výstava Prahy 6 v Bruselu“ ke správnému rozpočtovému zařazení nákupu výstavního architektonického modelu bývalé Francouzské školy v Bílé ulici.

 

89,0

 

 

220.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Obnova kulturních hodnot na „II.etapu – dokončení obnovy kaple sv. Michala“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.540,0

 

 

221.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 33 – Obnova kulturních hodnot na realizaci „Slavnostního osvětlení kaple sv. Michala“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

264,0

 

 

222.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 33 – Obnova kulturních hodnot na opravy sousoší „Děti hrající si s míčem“ (46 tis. Kč), „Děti hrající si s loďkou“ (52 tis. Kč) včetně opravy obkladů přilehlých zídek (25 tis. Kč) umístěné před budovou polikliniky Pod Marjánkou, které byly mechanicky poškozeny. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

123,0

 

 

401.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Výstavní činnost, kdy finanční prostředky určené na pořádání „Výstavy MČ Praha 6 v Bruselu“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

492,0

 

 

402.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Vydavatelská činnost, kdy finanční prostředky určené na vydání „Knihy o Dejvicích“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.250,0

 

 

403.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 33 – Obnova kulturních hodnot, kdy finanční prostředky určené na „Cenu starosty MČ Praha 6“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

785,0

 

 

404.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 33 – Obnova kulturních hodnot, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Pomník N. Tesly“, které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.250,0

 

 

 

Tabulka 06 – OVV ÚMČ Praha 6

 

 

 

25.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 - Kultura, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb pro potřeby kronikářky budou zařazeny do rezervy odvětví.

 

10,0

 

 

26.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 33 – Kultura na nákup archiválií pro potřeby kronikářky. Zdrojem je rezerva odvětví.

 

10,0

 

 

491.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Výstavní činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu slévárenského modelu dárkových koníků pro „Výstavu MČ Praha 6 v Bruselu“.

 

77,0

 

 

492.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddílu 33 – Výstavní činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení nákupu modelu bývalého hotelu Internacional pro „Výstavu MČ Praha 6 v Bruselu“.

 

72,9

 

 

 

Tabulka 07 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

88.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost na minimálně 20 % spoluúčast MČ Praha 6 na zajištění realizace „Projektu prevence kriminality – osvětlení rizikových míst Prahy 6“, kde se bude jednat o zvýšení intenzity osvětlení v parčíku u nám. Bořislavka poblíž obratiště autobusu č.131 a dále nasvícen přechod pro chodce v přilehlé křižovatce ulic Na Dlouhém lánu - Zavadilova. V případě, že dotace ve výši 100 tis. Kč nebude MČ Praha 6 přidělena, budou finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je pro toto zvýšení rozpočtu zdrojem.

 

50,0

 

 

89.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 52 – Ochrana obyvatelstva na nákup materiálu na údržbu krytu CO Petřiny, kdy je úklid a údržba krytu prováděna zaměstnanci ÚMČ Praha 6.  

 

10,0

 

 

167.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 37 – Ochrana proti povodním, kdy v souvislosti se současně probíhajícími povodněmi byla prověřována i materiální připravenost MČ Praha 6 v této oblasti. Příslušnými odpovědnými útvary ÚMČ Prahy 6 bylo doporučeno posílit a doplnit zásoby všech prostředků nezbytných pro tyto účely.    Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

500,0

 

 

168.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílech 37 – Ochrana proti povodním a 52 – Hospodářská opatření pro krizové stavy na poskytnutí humanitární pomoci obci Šenov u Nového Jičína, dle usnesení ZMČ Praha 6 ze dne 7.7.2009, v souvislosti s ničivými povodněmi z června 2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.   

 

2.000,0

 

 

237.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 52 – Ochrana obyvatelstva, ke kterému dochází z důvodu, že nyní je údržba krytu z části prováděna pracovníky zařazených do úseku veřejně prospěšných prací a nikoliv dodavatelsky, jak bylo původně plánováno.  

 

3,0

 

 

238.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost na akci „Předcházení mimořádným událostem“ v jejímž rámci proběhne výuka a názorné provedení zdravovědy pro žáky 7. a 8. tříd 15 základních škol na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva oddílu 53 – Bezpečnost, v níž jsou zařazeny finanční prostředky určené jako příspěvek na rozšíření městského kamerového systému a které nebudou v letošním roce plně využity.

 

90,0

 

 

507.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 52 – Krizové stavy, kdy dle usnesení ZMČ Praha 6 č. 516/09 ze dne 7.7.2009 byla poskytnuta finanční pomoc obci Šenov u Nového Jičína ve výši 1.391.049,- Kč a tímto rozpočtovým opatřením dochází k rozpočtovému dokrytí částky ve výši 49,- Kč, která zůstala nevyčerpána u nákupu materiální humanitární pomoci pro tuto obec. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedena v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

0,1

 

 

508.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na provoz krytu CO na Petřinách. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 42,0

 

- 42,0

509.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup letáků „Stop odcizení vozidla“ (18 tis. Kč) a „Jsem Váš nový strážník“ (40 tis. Kč). O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 58,0

 

- 58,0

510.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na dary v oblasti bezpečnosti na území MČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 400,0

 

- 400,0

511.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost realizaci „Projektu prevence kriminality – osvětlení rizikových míst Prahy 6“, kde se bude jednat o zvýšení intenzity osvětlení v parčíku u nám. Bořislavka poblíž obratiště autobusu č.131 a dále nasvícen přechod pro chodce v přilehlé křižovatce ulic Na Dlouhém lánu - Zavadilova. Zdrojem je účelová investiční dotace z rozpočtu MV ČR.

 

 

84,0

 

84,0

512.

Přesun z běžných do kapitálových výdajů v oddíle 53 – Bezpečnost z důvodu správného rozpočtového zařazení spoluúčasti MČ Praha 6 na zajištění realizace „Projektu prevence kriminality – osvětlení rizikových míst Prahy 6“, kde se bude jednat o zvýšení intenzity osvětlení v parčíku u nám. Bořislavka poblíž obratiště autobusu č.131 a dále nasvícen přechod pro chodce v přilehlé křižovatce ulic Na Dlouhém lánu - Zavadilova.

 

50,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSÚ ÚMČ Praha 6

 

 

 

144.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 25 – Podpora podnikání. Usnesením RMČ Praha 6 č. 2249/09 ze dne 3.4.2009 byl schválen záměr zřízení „Centra Pro 6“ v prostorách současného Živnostenského odboru ÚMČ Praha 6 v ulici Z.Wintra, které bude, pro potřeby „Centra Pro 6“ nutné vybavit interiér nábytkem (440 tis. Kč) a audiovizuální a výpočetní technikou (1.378 tis. Kč). Dále bude nutné použít finanční prostředky na propagaci tohoto projektu ve výši 100 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

1.918,0

 

 

 

Tabulka 08– OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

27.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na investiční část akce „Rekonstrukce objektu Dejvická 998/52“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

Současně budou v Podnikatelské činnosti zařazeny finanční prostředky ve výši 11.000 tis. Kč na opravy související s touto akcí.

 

 

2.500,0

 

2.500,0

28.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na investiční část akce „Rekonstrukce objektu Hermelínská 1203/6“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

Současně budou v Podnikatelské činnosti zařazeny finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč na opravy související s touto akcí.

 

 

14.000,0

 

14.000,0

29.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na nákup projektové dokumentace k investičním akcím „Rekonstrukce objektů Jílkova 90, 92, 95 a 96“ a „Nad Kajetánkou 1401, 1402, 1414 a 1415“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

4.000,0

 

4.000,0

30.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Rekonstrukce výtahu v objektu Bělohorská 1681/62“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

1.100,0

 

1.100,0

31.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Rekonstrukce výtahů v objektech Bělohorská 1676/70, 1677/72 a 1682/74“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

3.300,0

 

3.300,0

32.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Rekonstrukce výtahů v objektech Bělohorská 1683/76, 1684/78 a 1685/80“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

3.300,0

 

3.300,0

33.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na instalaci televizních antén s digitálním příjmem na domy Božkova 1610, Dejvická 688, Dr. Z.Wintera 548, Rooseveltova 611 – 619, Obora Hvězda1 a Náměstí Svobody 728, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení této akce a zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 určené na tuto akci v jejím finančním plánu.

 

 

1.500,0

 

1.500,0

34.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Přístavba výtahu v objektu Zelená 1084“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, kdy budou využity finanční prostředky, které byly ve finančním plánu původně určené na opravy a správu tepelných zařízení, jež byla vložena do majetku společnosti SNEO a.s.

 

 

3.000,0

 

3.000,0

35.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů spojených s pasporty bytového a nebytového fondu M.č. Praha 6 do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně uhrazeny. Finanční prostředky na tuto refundaci byly zařazeny v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale nebyly vyčerpány. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

3.900,0

 

3.900,0

57.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na modernizaci objektu KC Kaštan (zahrnuje rekonstrukci vstupních prostor, modernizaci a rozšíření WC, rekonstrukci schodiště do suterénu, výměnu podlahových krytin v suterénu a výměnu elektroinstalace v přízemí objektu). Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

1.650,0

 

1.650,0

58.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Zasklení lodžií v přízemních bytech domu pro seniory Nová Ořechovka“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

300,0

 

300,0

59.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů spojených s pasporty bytového a nebytového fondu M.č. Praha 6 do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně, z účtů spravovaných mandatáři Austis a.s. a Centra a.s., uhrazeny. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

900,0

 

900,0

60.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Zhotovení kanalizačních přípojek k objektům Roztocká 33 (Pomocná škola s domovem mládeže) a 43 (Riverside)“. Finanční prostředky byly zařazeny již v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale nebyly vyčerpány z důvodu delší, než původně předpokládané, doby k vydání platného stavebního povolení a vypracování cenových nabídek. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

700,0

90.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na finanční narovnání MČ Praha 6 s BD Jilemnického 600 a SVJ Jilemnického 600, v jejichž vlastnictví je, mimo jiné, i pozemek p.p.č. 944, o výměře 214 m2, k.ú. Bubeneč, pod nějž budou zasahovat podzemní garáže rekonstruované budovy ÚMČ Praha 6. Dle dohody o narovnání, schválené usnesením RMČ Praha 6 č. 2206/09 ze dne 18.3.2009 uhradí MČ Praha 6 za možnost provést stavbu částku ve výši 857.808,- Kč, kdy tato částka bude započtena na splatnou pohledávku MČ Praha 6 za BD a SVJ. K 30.červenci 2007, kdy byla dohoda o narovnání předjednána, činila tato pohledávka právě 857.808,- Kč. Vzhledem k tomu, že BD a SVJ však hradily své pohledávky i po tomto termínu, činí přeplatek k 18.3.2009 257.340,- Kč. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

258,0

 

 

258,0

 

91.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Instalace elektronické zabezpečovací signalizace garážových vrat v objektu domu pro seniory Nová Ořechovka“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou snížené výdaje v Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, které byly určeny na správu tohoto objektu.

 

 

50,0

 

50,0

92.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Výměna garážových vrat s úpravou rozšíření otvoru v objektu Břevnovská 1691/4“ (Pečovatelská služba). Zdrojem příjmu rozpočtu jsou snížené výdaje v Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, které byly určeny na správu tohoto objektu.

 

 

134,0

 

134,0

145.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu zůstatku emisního kurzu vypsaných akcií společnosti Vítězné náměstí a.s., dle usnesení ZMČ Praha 6 č.287/08 ze dne 25.4.2008, kdy je dle zakladatelské smlouvy nutné částku splatit do jednoho roku od zápisu společnosti, který proběhl 8.1.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

630,0

 

 

146.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu opravy chybně zadaného čísla akce do předkontace rozpočtu.

 

700,0

 

 

147.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na zřízení „Bezbariérového přístupu k popelnicím pro dům „Nová Ořechovka“. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané snížením nákladů na opravy.

 

 

50,0

 

50,0

 

148.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na zateplení budovy (současný stav opláštění budovy je ve velmi špatném stavu, kdy hrozí při pohybu dětí na zahradě úraz) bývalých jeslí v Šantrochově ulici, kde v současné době sídlí v objektu mateřská škola TETTY. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané snížením nákladů na opravy.  

 

 

2.300,0

 

 

2.300,0

 

161.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddíle 34 – Zájmová činnost a rekreace na realizaci akce „Západní terasa usedlosti Ladronka“, jejíž realizace byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 2252/09 ze dne 3.4.2009. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané zvýšeným výnosem z prodeje pozemků a bytů ve výběrových řízeních, které se promítne v upraveném Finančním plánu Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, který bude předložen ke schválení RMČ Praha 6 ve III.čtvrtletí roku 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200,0

 

 

 

1.200,0

162.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na navýšení výdajů v souvislosti s akcí „Dejvická 919/38 – rekonstrukce objektu včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“, kdy po částečném odkrytí původních zavěšených podhledů, provedení sond a zkoušek dvěma na sobě nezávislými firmami byl shledán stav stropních konstrukcí jako nevyhovující a budou muset být zrekonstruovány. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou dodatečné převody z Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 získané prodejem pozemků v Radimově ulici.

 

 

11.000,0

 

11.000,0

239.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce domu Vítězné náměstí 774/14“ nebudou z důvodu nižší ceny vzešlé z výběrového řízení zcela vyčerpány a budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

2.000,0

 

 

240.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na navýšení výdajů spojených s akcí „Rekonstrukce domu Eliášova 761/46“. K navýšení dochází jak důvodu vyšší ceny vzešlé z výběrového řízení, tak i z důvodu zvětšení rozsahu prováděných prací. Zdrojem jsou finanční prostředky rozpočtové rezervy odvětví.

 

2.000,0

 

 

241.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na úhradu DPH k akci „Výměna garážových vrat s úpravou rozšíření otvoru v objektu Břevnovská 1691/4“ (Pečovatelská služba), kdy v původní úpravě rozpočtu na 134 tis. Kč nebyla platba DPH uplatněna. Zdrojem příjmu rozpočtu jsou snížené výdaje v Podnikatelské činnosti MČ Praha 6, které byly určeny na správu tohoto objektu.

 

 

25,0

 

25,0

242.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů spojených s akcí „Oprava volného bytu – změna způsobu vytápění v objektu Verdunská 30/941“ (změna ze systému WAW na plynové etážové topení) do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně uhrazeny. Úprava rozpočtu na tuto akci již byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č.1939/08 ze dne 18.12.2008, ale proúčtování nebylo provedeno z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců správní firmy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

168,0

 

 

243.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na refundaci výdajů akce „Výstavba výtahů v objektech Jugoslávských partyzánů 12 a 14“ do Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6, ze které byly nesprávně uhrazeny. Úprava rozpočtu na tuto akci již byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č.1939/08 ze dne 18.12.2008, ale proúčtování nebylo provedeno z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců správní firmy.Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

342,0

 

 

244.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na akci „Osazení topných těles elektronickými rozdělovači topných nákladů v domě Ve Střešovičkách 1990/55“. Tato úprava rozpočtu již byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 1515/08 ze dne 23.7.2008, ale nebyla uskutečněna z důvodu ukončení činnosti vybrané dodavatelské firmy na českém trhu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

85,0

 

 

325.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro azylanta. Částka ve výši 22,3 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 14 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

36,3

 

 

326.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 36 – Bydlení na navýšení vkladu MČ Praha 6 do společnosti Vítězné náměstí a.s., kde MČ Praha 6 vlastní 45 % akcií. Vklad bude použit na úhradu nákladů této a.s. do konce roku 2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

2.790,0

 

 

413.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb (údržba zeleně, zimní údržba pozemků na veřejně přístupných prostranstvích nebo ve vnitroblocích), které nebudou v letošním roce vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

600,0

 

 

414.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Vítězné nám. 997/13 – rekonstrukce objektu“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 216,0

415.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Eliášova 761/46 – rekonstrukce objektu“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 148,6

416.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na nákup projektové dokumentace na akci „Nad Kajetánkou 1401-1415/ Jílkova – rekonstrukce objektu“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

894,7

 

 

417.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Bělohorská 1681/62 – rekonstrukce výtahu“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

79,4

 

 

418.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Bělohorská 70, 72 a 74 – rekonstrukce výtahů“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

468,2

 

 

419.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Bělohorská 76, 78 a 80 – rekonstrukce výtahů“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

104,3

 

 

420.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Digitalizace STA – domy N“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.300,0

 

 

421.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Zelená 1084/15 – přístavba výtahu“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

36,8

 

 

422.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Modernizace objektu KC Kaštan“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

1.600,0

 

 

423.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Zasklení lodžií Domu seniorů „Nová Ořechovka“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

128,0

 

 

424.

Přesun mezi jednotlivými položkami z kapitálových výdajů oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Zateplení objektu Šantrochova 1882“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.240,0

 

 

436.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Vítězné nám. 774/14 – rekonstrukce objektu“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 4.169,8

437.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Rekonstrukce objektu Dejvická 919/13 včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 35.900,0

438.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení v rámci akce „Rekonstrukce objektu Dejvická 919/13 včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“ ke kterému dochází na základě souhlasu FV ZMČ Praha 6 ze dne 2.11.2009, kdy bude tato akce financována z FRR MČ Praha 6 a nikoliv z tzv. „Správy aktiv. Tato změna se promítne pouze ve třídě 8 – Financování, bez dopadu na celkový rozpočet MČ Praha 6.

 

100.000,0

 

 

439.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na realizaci akce „Rooseveltova 611 – 619 – výstavba kotelen a rekonstrukce interiérů“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí pro tuto akci.

 

 

 

- 22.000,0

440.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci akce „Hermelínská 1203/6 – rekonstrukce objektu“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“, které byly finančním zdrojem této akce.

 

 

- 13.600,0

 

- 13.600,0

 

513.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro azylanta, ke kterému dochází z důvodu opravy rozpočtové úpravy č. 325, schválené usnesením RMČ Praha 6 č. 2836/09 ze dne 4.11.2009, kdy o tuto částku nebyly chybně zvýšeny příjmy a výdaje. Částka ve výši 22,3 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 14 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

36,3

 

36,3

514.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na úhradu nákupu další části projektové dokumentace k akci „Nad Kajetánkou 1401-1415/ Jílkova – rekonstrukce objektu“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

418,1

 

 

515.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na dokončení „Pasportizace bytového a nebytového fondu“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

500,0

 

 

516.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na úhradu „Instalace elektrického pohonu vjezdových vrat do halových garáží v objektu Banskobystrická 2080/11“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

93,0

 

 

517.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na navýšení rozpočtu akce „Zhotovení kanalizačních přípojek k objektům Roztocká 33 (Pomocná škola s domovem mládeže) a 43 (Riverside)“ na celkovou výši 783 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

83,0

 

 

518.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na navýšení výdajů na nákup projektové dokumentace k akci „Zateplení objektu Školy hrou“ na celkovou výši 62,2 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

2,2

 

 

519.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na refundaci výdajů do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 odkud byl mandatářem opět chybně uhrazen nákup projektové dokumentace k akci „Odhlučnění prostoru restaurace Potrefená husa – Verdunská 725/23. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

174,7

 

 

520.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na „Vyzdění dvou bytových jader v domě Ciolkovského 16/845“ v návaznosti na opravy bytů pro seniory v těchto domech. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

204,6

 

 

521.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na „Vyzdění bytového jádra v domě Ciolkovského 2/855“ v návaznosti na opravy bytů pro seniory v těchto domech. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

103,0

 

 

522.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na „Vyzdění pěti bytových jader v domě Vlastina 40/846“ v návaznosti na opravy bytů pro seniory v těchto domech. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

537,8

 

 

523.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na „Vyzdění dvou bytových jader v domě Ciolkovského 3/851“ v návaznosti na opravy bytů pro seniory v těchto domech. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

332,4

 

 

524.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na „Zřízení plynového kotle v bytě v objektu Dejvická 27/688“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

80,6

 

 

525.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených opravy a udržování veřejně přístupných pozemků ve správě OSOM ÚMČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 300,0

 

- 300,0

526.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených refundaci finančních prostředků do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za provoz ztrátových objektů, jejichž hospodaření je do ní zařazeno. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.230,0

 

- 1.230,0

527.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na refundaci finančních prostředků do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za opravy objektu Bělohorská 1667/58. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 580,0

 

- 580,0

528.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených akci „Digitalizace STA“, kdy digitalizace STA byla u většiny objektů provedena v rámci jejich celkové rekonstrukce. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 143,0

 

- 143,0

529.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na navýšení vkladu MČ Praha 6 do společnosti Vítězné náměstí a.s., kde MČ Praha 6 vlastní 45 % akcií, kdy bylo na MČ Praha 6 vydáno pouze 135 akcií v celkové hodnotě 2.700 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 90,0

 

 

- 90,0

578.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení na odkup pozemku p.p.č. 2497/12, k.ú. Břevnov od České národní banky, kdy tento odkup schválilo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 577/09 ze dne 13.11.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4.200,0

 

 

590.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro azylanta. Částka ve výši 35 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 14 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

49,0

 

49,0

598.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce objektu Dejvická 919/13 včetně Divadla Spejbla a Hurvínka“, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4.000,0

 

 

602.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, kdy finanční prostředky určené na „odkoupení pozemku č.p. 2497/12 k.ú. Břevnov“, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4.000,0

 

 

 

 

Tabulka 08 – OSÚ ÚMČ Praha 6

 

 

 

530.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 25 – Podpora podnikání, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na vybavení interiéru „Centra Pro 6“ nábytkem 440 tis. Kč. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 440,0

 

- 440,0

531.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 25 – Podpora podnikání, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na propagaci „Centra Pro 6“. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 100,0

 

- 100,0

532.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 25 – Podpora podnikání, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na vybavení „Centra Pro 6“ audiovizuální a výpočetní technikou. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 978,0

 

- 978,0

 

Tabulka 08 – ŽO ÚMČ Praha 6

 

 

 

245.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 25 – Podpora podnikání na úhradu za zpracování projektových žádostí o dotace z fondů EU do „Operačního programu Praha – konkurenceschopnost“ na projekty „Občansko-podnikatelské centrum“ a „Regionální podpora cestovního ruchu“, záměr na jejich předložení byl schválen ZMČ Praha 6 dne 12.6 2009 usneseními č. 506/09 a 507/09. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.  

 

143,0

 

 

 

Tabulka 09– OSÚ ÚMČ Praha 6

 

 

 

36.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Zastupitelské orgány na pohoštění výši 45,5 tis. Kč a na dary ve výši 8,0 tis. Kč jako tzv. „reprefondy“ pro PhDr. O. Balatku, Ph.D., který byl usnesením ZMČ č. 414/08 ze dne 19.12.2009 zvolen uvolněným členem ZMČ Praha 6 pro výkon funkce člena RMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

53,5

 

 

37.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na nákup pohonných hmot a mazadel pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 na rok 2009. Tato částka byla v 1.čtení OSÚ ÚMČ Praha 6 nárokována, v průběhu rozpočtového procesu však nebyla omylem dále zařazena. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

 

 

800,0

 

 

 

50.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 41 – Sociální dávky na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

1.926,7

 

1.926,7

61.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

2.073,6

 

2.073,6

62.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na aktivní politiku zaměstnanosti pro M.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

32,4

 

32,4

63.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti obcí v roce 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

4.621,0

 

4.621,0

64.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Zastupitelské orgány na odměny členů ZMČ (790,0 tis. Kč), povinné pojistné s tím související (270,0 tis. Kč) a náhrady mezd v době nemoci (50,0 tis. Kč) ke kterému dochází jednak z důvodu změny počtu uvolněných ZMČ Praha 6 pro výkon funkce člena RMČ Praha 6 dle usnesení ZMČ Praha 6 č. 413/08 ze dne 19.12.2008 a zároveň v důsledku změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, kdy dochází k 4 % nárůstu. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

1.110,0

65.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na prostředky na platy (2.071,0 tis. Kč) a na povinné pojistné s tím související (704,0 tis. Kč), kdy v době projednávání návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2009 nebylo zapracováno, vzhledem k očekávaným rozporným makroekonomickým ukazatelům hospodaření ČR, žádné zvýšení průměrného měsíčního platu na rok 2009. V současné době vychází návrh na zvýšení objemu prostředků na platy o 2 % jednak ze skutečné potřeby financování jednotlivých složek platů a zároveň ze zjištěných skutečností, že ke zvýšení došlo v různé míře i u obdobných institucí. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování. 

 

 

 

2.775,0

93.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a zkouškami zvláštní odborné způsobilosti pracovníků ÚMČ Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

250,0

 

 

250,0

94.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na rozšíření „Elektronického zabezpečovacího systému v budově polikliniky Pod Marjánkou“, kde je dočasně umístěn ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

7,0

 

 

110.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Volby do Evropského parlamentu na poskytnutí peněžitých darů ve výši 500,- Kč členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci M.č.Praha 6, v rámci konání voleb do Evropského parlamentu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

210,0

 

 

111.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů souvisejících s účastnickými poplatky za konference Zastupitelů MČ Praha 6 (50 tis. Kč) a zaměstnanců zařazených do ÚMČ Praha 6 (100 tis. Kč).

 

150,0

 

 

149.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na aktivní politiku zaměstnanosti pro m.č. Praha 6 z Úřadu práce hl.m. Prahy. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

46,1

 

46,1

150.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu ČR.

 

 

 

2.650,0

 

 

2.650,0

 

151.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

2.073,6

 

2.073,6

152.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup očkování proti žloutence pro uvolněnou členku ZMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

3,0

 

 

153.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu spoluúčasti při pojistné události na vozidle ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

5,0

 

 

 

154.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na úhradu úroků přijatých v souvislosti se složenými jistinami při výběrových řízeních. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

5,0

 

 

 

155.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup licencí a software pro nové dopravně - řídící centrum (velín) ODŽP ve zrekonstruované budově ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.356,0

 

 

156.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na návrh, přípravu a výrobu webové stránky k projektu „Tady jsme doma“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

   433,4

 

 

157.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy akce „Nákup velkokapacitní barevné tiskárny“ byla zrušena a finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

550,0

 

 

158.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup analýzy ekonomických procesů a vytvoření návrhu opatření v programu EKO-GORDIC. Zdrojem jsou finanční prostředky z rozpočtové rezervy odvětví.

 

550,0

 

 

164.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů, na základě uzavřeného výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – realizace vestavěného interiéru“. Částka ve výši 4.829 tis. Kč, o níž jsou výdaje nižší, než byl předpoklad, bude zařazena do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

20.712,0

 

 

166.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu upřesnění výdajů, na základě uzavřeného výběrového řízení na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – realizace volného interiéru“. Částka ve výši 5.379 tis. Kč, o níž jsou výdaje nižší, než byl předpoklad, bude zařazena do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

11.230,0

 

 

246.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány na nákup věcných darů v rámci reprefondů pro zahraniční delegace, které jsou určeny pro diplomatický sbor při rozloučení s jejich misí. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

300,0

 

 

247.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány na předplatné časopisů a na nákup zahraničního tisku v souvislosti se zahraničními cestami. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

25,0

 

 

248.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na přenosy ze zasedání ZMČ Praha 6.

 

250,0

 

 

249.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány na výdaje spojené s pohoštěním v rámci reprefondu pana starosty. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

100,0

 

 

250.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílech 61 – Volby do Evropského parlamentu o 11,5 tis. Kč (počet členů komisí byl o dvacet tři vyšší než původní předpoklad) a 61 – Volby do parlamentu ČR o 360,0 tis. Kč na peněžité dary členům volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

371,5

 

 

251.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na II.etapu očkování zaměstnanců ÚMČ Praha 6 proti žloutence. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

117,0

 

 

252.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na nákup hygienických potřeb pro dočasná pracoviště ÚMČ Praha 6. Ke zvýšení spotřeby dochází z důvodu, že tato pracoviště jsou spojena s dalšími nájemci a sociální zařízení jsou využívána nejen v souvislosti s chodem ÚMČ Praha 6. zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

500,0

 

 

253.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na navýšení úhrady poměrné části pojištění majetku evidovaného OSÚ. K navýšení dochází z důvodu zhodnocení budovy ÚMČ Praha 6 Čs. armády 23. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

120,0

 

 

254.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na nákup mobilního telefonu výměnou za starý, opotřebený přístroj. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

15,0

 

 

255.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na úhradu realizovaných kursových ztrát v souvislosti s výkonem zahraničních služebních cest. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

5,0

 

 

256.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa - vlastní činnost ÚMČ na nákup „automatizovaného externího defibrilátoru“ pro případ potřeby v budově ÚMČ Praha 6 či na zasedáních ZMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

70,0

 

 

257.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

2.030,5

 

2.030,5

258.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

60,0

 

60,0

259.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

51,5

 

51,5

265.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov u akce „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6“ ke kterému dochází na základě platné metodiky MHMP, kdy veškeré výdaje akce, na níž dostane městská část dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy, je nutné označit shodným ORG přiděleným MHMP. Dále u této akce dochází ke změně financování, kdy na základě souhlasu FV ZMČ Praha 6 ze dne 22.6.2009 bude tato akce financována z FRR MČ Praha 6 a nikoliv z tzv. „Správy aktiv. Tato změna se promítne pouze ve třídě 8 – Financování, bez dopadu na celkový rozpočet MČ Praha 6.

 

181.820,0

 

 

327.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány na nákup dálničních známek v souvislosti se služebními cestami do zahraničí Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2,0

 

 

328.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na pohoštění z tzv. „reprefondu“ PhDr. O. Balatky budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

6,0

 

 

329.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány na navýšení výdajů na věcné dary v rámci tzv. „reprefondu“ PhDr. O. Balatky. Zdrojem je  rozpočtová rezerva odvětví.

 

6,0

 

 

330.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa  - vlastní činnost ÚMČ na úhradu kursových ztrát v souvislosti se zahraničními služebními cestami zaměstnanců, ke kterému dochází z důvodu jejich zvýšeného počtu. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4,0

 

 

331.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa - vlastní činnost ÚMČ v rámci rozpočtu SFZ, ke kterému dochází z důvodu správného rozpočtového zařazení poměrných výdajů na pitnou vodu připadající na zaměstnance ÚMČ Praha 6 z pítek umístěných v dočasných pracovištích ÚMČ Praha 6.

 

20,0

 

 

332.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa  - vlastní činnost ÚMČ na navýšení výdajů na přestěhování telefonní ústředny včetně propojení do zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6, kdy je upřesněná cena (600 tis. Kč) vyšší než původní odhad. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

100,0

 

 

333.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa  - vlastní činnost ÚMČ na navýšení výdajů na úhradu spoluúčasti při pojistných událostech, kdy výše spoluúčasti, dle smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, činí 5 %, minimálně však 5.tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

15,0

 

 

334.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa  - vlastní činnost ÚMČ na navýšení výdajů na opravy automobilů v rámci autoparku ÚMČ Praha 6. Jedná se o nákup 4 zimních pneumatik (10 tis. Kč) a opravy vozidel (70 tis. Kč), které souvisejí s jejich každodenním provozem. Zvýšené náklady jsou důsledkem vyššího využití vozidel autoparku. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

80,0

 

 

335.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na nákup nového osobního automobilu Škoda Octavia 1,8 PSI pro autopark ÚMČ Praha 6 výměnou za ojetý vůz Škoda Octavia, rok výroby 2000. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

570,0

 

 

336.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za červenec 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

62,1

 

62,1

337.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za červen 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

53,6

 

53,6

338.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za srpen 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

53,6

 

53,6

339.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve IV. čtvrtletí 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

2.030,5

 

2.030,5

340.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – oddělení informatiky, kdy finanční prostředky určené na nákup scannerů, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

25,0

 

 

341.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – oddělení informatiky na nákup notebooků. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

25,0

 

 

342.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Volby do Evropského parlamentu z důvodu úhrady cestovného zaměstnanci ÚMČ a správného rozpočtového zařazení megafonu.

 

4,0

 

 

351.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov. V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6“ nebyly a nebudou vyčerpány finanční prostředky  v běžných výdajích (celkem 12.776 tis. Kč) původně určené na „vybavení a úpravy stávajícího 6. patra“ ve výši 2.750 tis. Kč, „přemístění stávajících rotomatů“ ve výši 250 tis. Kč, „zeleň a rostliny“ ve výši 833 tis. Kč, „informační systém“ ve výši 833 tis. Kč, projektové práce spojené s vybavením interiéru“ ve výši 1.968 tis. Kč, „autorský dozor při realizaci vybavení interiéru“ ve výši 1.400 tis. Kč, „další související práce“ ve výši 2.000 tis. Kč, „projektové práce související s dispozičním řešením“ ve výši 1.837 tis. Kč a „posouzení a vyladění systému slaboproudých rozvodů“ ve výši 905 tis. Kč. V kapitálových výdajích (celkem 8.000 tis. Kč) se jedná o „archivní zakládací systémy v suterénu budovy“ ve výši 2.000 tis. Kč a „nákup dalších rotomatů“ ve výši 6.000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

20.776,0

 

 

352.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi - stavba“ na „keramickou dlažbu“ ve výši 476 tis. Kč, „zdvojení podlahy pod dlažbu v recepcích“ ve výši 1.131 tis. Kč, „změny příček“ ve výši 238 tis. Kč, „jednotný čas“ ve výši 595 tis. Kč, „stožáry“ ve výši 120 tis. Kč, „stavební práce – související práce dle změnových listů“ ve výši 5.000 tis. Kč, „dopady vestavěného interiéru do stavebních prací „ ve výši 15.500 tis. Kč, „projekt slaboproudých rozvodů“ ve výši 1.409 tis. Kč, „lomené příčky a světelné podhledy“ ve výši 300 tis. Kč, „nouzové osvětlení“ ve výši 450 tis. Kč, „stropní konstrukce trafostanice“ ve výši 500 tis. Kč, „úprava podhledů pro svítidla“ ve výši 1.065 tis. Kč, „úpravy silnoproudé elektroinstalace z důvodu navýšení příkonu“ ve výši 1.480 tis. Kč, „úpravy slaboproudé elektroinstalace“ ve výši 1.480 tis. Kč, „navýšení výkonu technického dozoru investora“ ve výši 2.255 tis. Kč a projektové práce související s interiérem budovy“ ve výši 1.150 tis. Kč.

Zdrojem pro financování je rozpočtová rezerva odvětví ve výši 20.776 tis. Kč (rozpočtové opatření # 314) a investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti ve výši 12.373 tis. Kč (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotací na akce „Rekonstrukci budovy ÚMČ“ ve výši 10.000 tis. Kč a „MŠ Terronská – rekonstrukce“ – první dotace a její část ve výši 2.373 tis. Kč – RO # 163).    

 

33.149,0

 

 

353.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – realizace vestavěného interiéru“ na „svítidla na chodbách a v kancelářích“ ve výši 12.852 tis. Kč, „prosklené příčky – přípočet“ ve výši 357 tis. Kč, „úpravy akustických podhledů“ ve výši 595 tis. Kč, „dřevěné lamely“ ve výši 476 tis. Kč, „hliníkové sokly ke kobercům“ ve výši 833 tis. Kč, „koberce – nový typ“ ve výši 2.380 tis. Kč, „informační a navigační systém“ ve výši 4.000 tis. Kč, „žaluzie“ ve výši 500 tis. Kč a „atypické příčky a podhledy“ ve výši 4.039 tis. Kč.

Zdrojem pro financování je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnost ve výši 4.829 tis. Kč, kam byly zařazeny původně nevyužité finanční prostředky na tuto část akce (RO # 164) a investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti ve výši 21.203 tis. Kč (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotací na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce“ – první dotace a její část ve výši 1.203 tis. Kč – RO # 163 a druhá dotace na akci MŠ Terronská ve výši 20.000 tis. Kč – RO # 312).

 

26.032,0

 

 

354.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – realizace volného interiéru“ na „projektové práce související s volným interiérem“ ve výši 400 tis. Kč, „vybavení nábytkem“ ve výši 5.300 tis. Kč a „vybavení pracovišť závěsným systémem a odpadkovými koši“ ve výši 400 tis. Kč.

Zdrojem pro financování je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnost ve výši 5.379 tis. Kč, kam byly zařazeny původně nevyužité finanční prostředky na tuto část akce (RO # 166) a investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti ve výši 721 tis. Kč (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotací na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce“ – první dotace a její část ve výši 721 tis. Kč – RO # 163 ).

 

6.100,0

 

 

355.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi - vybavení budovy rotomaty a archívy“.

Zdrojem pro financování je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotace na akci „MŠ Fakultní – rekonstrukce“ – její část ve výši 7.062 tis. Kč – RO # 312)

 

7.062,0

 

 

356.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – elektronická úřední deska“.

Zdrojem pro financování je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotace na akci „MŠ Fakultní – rekonstrukce“ – její část ve výši 4.400 tis. Kč – RO # 312)

 

4.400,0

 

 

357.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – audiovizuální technologie – I.etapa“ na „změnu koncepce zasedací místnosti RMČ Praha 6“ ve výši 700 tis. Kč a navýšení ceny audiovizuální techniky vzešlé z výběrového řízení ve výši 3.500 tis. Kč.

Zdrojem pro financování je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotace na akci „Revitalizace areálu Ladronka – II. a III. etapa“ - její část ve výši 4.200 tis. Kč – RO # 313)

 

4.200,0

 

 

358.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 61 – Místní správa – provoz a správa budov na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6 s dvorní přístavbou a garážemi – audiovizuální technologie – II.etapa“ na „rozšíření videokonference“ ve výši 654 tis. Kč, „interaktivitu zobrazovačů v kancelářích vedoucích odborů a radních“ ve výši 3.809 tis. Kč, „velín – rozšíření projekční plochy o 4 zobrazovače“ ve výši 2.402 tis. Kč a „obslužné dodávky k realizaci audiovizuálního projektu“ ve výši 437 tis. Kč.

Zdrojem pro financování je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti (nepoužité zdroje MČ Praha 6 po získání dotace na akci „Revitalizace areálu Ladronka – II. a III. etapa“ - její část ve výši 7.302 tis. Kč – RO # 313).

 

7.302,0

 

 

425.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 61 – Volby do Parlamentu ČR, kdy finanční prostředky určené na poskytnutí peněžitých darů členům okrskových volebních komisí v souvislosti s neuskutečněnými volbami do Parlamentu ČR, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

360,0

 

 

426.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na likvidaci nábytku z náhradních prostor, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

220,0

 

 

427.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na pořízení informačních tiskovin v souvislosti se stěhováním ÚMČ Praha 6 zpět do zrekonstruované budovy Čs. armády 23. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

220,0

 

 

428.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na školení a vzdělávání, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

75,0

 

 

429.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na navýšení výdajů za účastnické poplatky na konferencích. Zdrojem je  rozpočtová rezerva odvětví.

 

75,0

 

 

430.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za září 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

77,2

 

77,2

442.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na pohoštění z tzv. „reprefondu“ Ing. R. Pekárka budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

12,0

 

 

443.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní zastupitelské orgány na navýšení výdajů na věcné dary v rámci tzv. „reprefondu“ Ing. R. Pekárka. Zdrojem je  rozpočtová rezerva odvětví.

 

12,0

 

 

533.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní zastupitelské orgány na navýšení nájemného za pronájmy sálů v souvislosti s konáním dvou mimořádných jednání Zastupitelstva Městské části Praha 6. zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

70,0

 

 

534.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní zastupitelské orgány, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na pohoštění z tzv. „reprefondu“ Ing. J. Trnkové budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

4,0

 

 

535.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní zastupitelské orgány na navýšení výdajů na věcné dary v rámci tzv. „reprefondu“ Ing. J. Trnkové. Zdrojem je  rozpočtová rezerva odvětví.

 

4,0

 

 

536.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní zastupitelské orgány na úhradu zvýšených internetových služeb pro zastupitele MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví (internetové služby pro ÚMČ).

 

70,0

 

 

537.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového odstupného, vypláceného za měsíc prosinec 2009 z důvodu organizačních změn v ÚMČ Praha 6, schválených usnesením RMČ Praha 6 č. 2832/09 ze dne 21.10.2009.

 

1.500,0

 

 

538.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení dohod uzavřených mimo pracovní poměr v souvislosti s řádným zajištěním provozu v nově zrekonstruované budově ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

100,0

 

 

539.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup mobilních telefonů pro koordinátory v rámci zajištění zimní údržby na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva v odvětví 22 – Doprava (ostatní osobní výdaje na zimní údržbu).

 

33,0

 

 

540.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na úhradu tepla v dočasných prostorách ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

180,0

 

 

541.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na úhradu bankovních poplatků. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

120,0

 

 

542.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na úhradu havarijního pojištění vozů autoparku ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

40,0

 

 

543.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na nákup dálničních známek nakupovaných v souvislosti se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

5,0

 

 

544.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, v rámci poskytnuté dotace na sociálně – právní ochranu dětí, kdy je z této dotace možné uhradit část nábytku v nově zrekonstruované budově Čs. armády 23.

 

300,0

 

 

545.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení dotace do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 poskytované na úhradu nákladů za výrobu puzzle s motivem MČ Praha 6.

 

91,0

 

 

546.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na likvidaci nábytku z dočasných prostor ÚMČ Praha 6, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

15,0

 

 

547.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup obrazu bayereuthské malířky S. Engelbracht u příležitosti její výstavy v budově technické knihovny. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

15,0

 

 

548.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na realizaci informačního a navigačního systému v nově zrekonstruované budově Čs. armády 23 na celkovou výši 4.742 tis. Kč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

742,0

 

 

549.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup „Loga Prahy 6“ do nově zrekonstruované budovy Čs. armády 23. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti. 

 

357,0

 

 

550.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na projekt audiovizuální techniky do nově zrekonstruované budovy Čs. armády 23. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 600,0

 

- 600,0

551.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na procesní audit. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.000,0

 

- 1.000,0

552.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na provoz Call centra. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.500,0

 

- 1.500,0

553.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na správu nově zrekonstruované budovy Čs. armády 23 formou outsourcingu. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 1.000,0

 

- 1.000,0

554.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na Dresscode pro zaměstnance ÚMČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 3.500,0

 

- 3.500,0

555.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, kdy finanční prostředky určené na nákup služeb, které nebudou vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy tohoto fondu.

 

59,0

 

 

556.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele,  na úhradu jízdenek Opencard pro rok 2009 pro nově nastupující zaměstnance ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto fondu.

 

59,0

 

 

557.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele,  na úhradu jízdenek Opencard pro rok 2010 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva tohoto fondu.

 

1.400,0

 

 

558.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů z oddílu 64 – Ostatní činnosti do 61 – Místní správa, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele,  kdy dochází k opravě chybně zařazené rozpočtové rezervy tohoto fondu.

 

288,0

 

 

583.

Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Archivní zakládací systém a rotomaty“, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

794,5

 

 

584.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na akci „Instalace systému generálního klíče“ do zrekonstruované budovy Čs. armády. Zdrojem ve výši 794,5 tis. Kč je rozpočtová rezerva tohoto odvětví a částka ve výši 169,9 tis. Kč je zařazena z rozpočtové rezervy odvětví 22 – Doprava (ostatní osobní výdaje v souvislosti se zimní údržbou chodníků na území MČ Praha 6).

 

964,4

 

 

 

585.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na doplnění vnitřního interiérového vybavení v souladu s požadavky jednotlivých uživatelů kanceláří v zrekonstruované budově Čs. armády. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví 22 – Doprava (osobní výdaje v souvislosti se zimní údržbou chodníků na území MČ Praha 6).

 

1.500,0

 

 

 

 

Tabulka 09 – OI ÚMČ Praha 6

 

 

 

559.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup síťových prvků. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 150,0

 

- 150,0

560.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup serveru. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 217,5

 

- 217,5

561.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na konzultace a odborné posudky. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 100,0

 

- 100,0

562.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na školení zaměstnanců. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 500,0

 

- 500,0

563.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na služby výpočetní techniky. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 300,0

 

- 300,0

564.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na vybudování serverovny. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 200,0

 

- 200,0

565.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na školení zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky v souvislosti s návratem do zrekonstruované budovy Čs. armády 23. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 200,0

 

- 200,0

566.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na nákup scannerů. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 400,0

 

- 400,0

567.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup počítačů a monitorů, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

798,0

 

 

568.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na digitalizaci dokumentů Odboru výstavby ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

798,0

 

 

591.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za září 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

80,8

 

80,8

592.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Volby do Parlamentu ČR, ke kterému dochází z důvodu poskytnutí účelové dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti se zrušením voleb do PS PČR, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

18,3

 

18,3

594.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa – provoz a správa budov z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů spojených s volným a zabudovaným interiérem v zrekonstruované budově ÚMČ Praha 6.

 

2.200,0

 

 

599.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na akci „Úřední deska“ pro zrekonstruovanou budovu ÚMČ Praha 6, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

4.000,0

 

 

600.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na akci „Vybavení zasedací místnosti hlasovacím zařízením a audiovizuální technikou“  pro zrekonstruovanou budovu ÚMČ Praha 6, které nebudou zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

2.300,0

 

 

 

Tabulka 09 – OVV ÚMČ Praha 6

 

 

 

343.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – OVV, kdy finanční prostředky určené na nákup vybavení obřadní síně nebudou do konce roku zcela vyčerpány a budou zařazeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

20,0

 

 

344.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – OVV na nákup insignie s řetězem, určenou pro sňatky mimo obřadní síň. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

20,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

38.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Činnost místní správy – OKSZ na úhradu novoročních blahopřání Městské části Praha 6 na rok 2009. Finanční prostředky byly zařazeny v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale vzhledem k dodání faktury až v lednu 2009 nebyly v loňském roce uhrazeny. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

200,0

66.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Činnost místní správy – OKSZ na úhradu části novoročních blahopřání Městské části Praha 6 na rok 2009. Finanční prostředky byly zařazeny v upraveném rozpočtu na rok 2008, ale vzhledem k dodání faktury až v lednu 2009 nebyly v loňském roce uhrazeny. Úpravou rozpočtu # 38 byly finanční prostředky ve výši 200,0 tis. Kč do rozpočtu na rok 2009 zařazeny. Vzhledem k tomu, že v žádosti o úpravu rozpočtu bylo omylem požadováno pouze 200,0 tis. Kč je nyní třeba ještě tuto částku navýšit o 14,5 tis. Kč. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

14,5

67.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup 20 knih od Konfederace politických vězňů s názvem „Vyhnanci – akce KULAK – zločin proti lidskosti“, kdy 15 knih obdrží jednotlivé ZŠ na území MČ Praha 6 a 5 knih bude pro potřeby vedení radnice. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

7,0

 

 

68.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na nákup 50 knih „Slavné pražské vily“ v anglické mutaci, kdy tyto knihy budou sloužit jako dary pro zahraniční návštěvy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

21,0

 

 

260.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa - OKSZ na vyšší výdaje, než byl předpoklad u akce „Zasílání informací občanům pomocí SMS“, kdy se k odběru této služby přihlašuje stále více občanů Prahy 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva oddílu 33 – Kultura. 

 

50,0

 

 

261.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – OKSZ na navýšení výdajů na tlumočení a překlady v rámci různých setkání, jednání či písemné komunikaci vedení ÚMČ Praha 6 se zahraničními hosty. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

150,0

 

 

345.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa - OKSZ na úpravu software k akci „Zasílání informací občanům pomocí SMS“, kdy v případě, že občané Prahy 6 uvedou ulici, kde bydlí, budou dostávat informace jen z této lokality, což by mělo vést ke snížení výdajů za vlastní rozesílání SMS. Zdrojem je rozpočtová rezerva oddílu 33 – Kultura. 

 

70,0

 

 

431.

Přesun mezi jednotlivými položkami z běžných výdajů oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup kalendáře na rok 2010, které nebudou vyčerpány, budou převedeny ve výši 90 tis. Kč do rozpočtové rezervy odvětví a ve výši 100 tis. Kč do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

190,0

 

 

569.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 62 – Zahraniční humanitární pomoc na poskytnutí finančních darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ pro rok 2010 indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

9,8

 

 

570.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup DVD s reportážemi o dění na Praze 6, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány, budou přesunuty do rozpočtové rezervy odvětví.

 

90,0

 

 

571.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení výdajů na provoz internetových stránek MČ Praha 6. Jedná se o realizaci pomocných programových aplikací umožňujících přenos dat mezi informačním systémem MČ Praha 6 a internetovými aplikacemi, úpravy stávajícího grafického návrhu, kontroly logů a datové optimalizace. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

90,0

 

 

 

 

Tabulka 09 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

69.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů na nákup 1.000 ks knih „Slavné stavby Prahy 6“ (české vydání) ve výši 400,0 tis. Kč a 1.000 ks této knihy v anglické verzi ve výši 420,0 tis. Kč. Knihy budou sloužit jako reprezentační dar. Zdrojem jsou finanční prostředky poskytnuté společností Europolis Hadovka na vydání knih s touto tématikou, které přijala Městská část Praha 6 usnesením č. 2022/04 ze dne 8.12.2004 a které jsou uloženy na depositním účtu MČ Praha 6.  

 

 

820,0

 

820,0

 

Tabulka 09 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

70.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa, kdy je nutné, dle metodického pokynu MPSV ČR a hl.m. Prahy, provádět nákup poukázek na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi pouze z prostředků Městské části Praha 6. Po jejich vyplacení žadatelům budou na tyto prostředky refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu Městské části. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

200,0

 

Tabulka 09 – PO ÚMČ Praha 6

 

 

 

71.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa na poskytnutí peněžitého daru pí. Věře Vlkové dle usnesení ZMČ Praha 6 č. 468/09 ze dne 27.2.2009. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

57,5

 

 

346.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – právní odbor, kdy finanční prostředky určené na platby při prohraných soudních sporech nebudou v tomto roce zcela vyčerpány, budou převedeny do rozpočtové rezervy odvětví.

 

200,0

 

 

347.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – právní odbor na úhradu přepokládaných mimořádných právních analýz. Zdrojem je rozpočtová rezerva odvětví.

 

200,0

 

 

572.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na právní služby. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 455,1

 

- 455,1

586.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu právních služeb spojených s veřejnou zakázkou na „Kontaktní centrum ÚMČ Praha 6“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

142,8

 

 

593.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů spojených s právními službami.

 

90,0

 

 

 

Tabulka 10 – OVV ÚMČ Praha 6

 

 

 

573.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na likvidace nadací, registrovaných dosud ÚMČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 10,0

 

- 10,0

 

Tabulka 10 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

39.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 62 – Zahraniční humanitární pomoc na poskytnutí finančních darů na projekt, kterého se zúčastňuje Městská část Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ pro rok 2009 indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. Vzhledem k tomu, že smlouva byla druhou stranou podepsána až v lednu 2009, nebyly výdaje do konce roku 2008 proplaceny. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 a  jejich zapojení do rozpočtu se promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

9,8

 

Tabulka 10 – EO a OSÚ ÚMČ Praha 6

 

 

 

95.

Snížení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddíle 61 – Místní správa – vlastní činnost ÚMČ na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti obcí v roce 2009 z důvodu přechodu působnosti úřadů městských částí hl.m. Prahy v oblasti poskytování dávek státní sociální podpory od 1.1.2009 na Úřad práce hl.m. Prahy. K tomuto snížení o 4.695 tis. Kč dochází na základě snížení finančního vztahu státního rozpočtu ČR k rozpočtu hl.m. Prahy. Zároveň dochází k navýšení neinvestiční dotace, příspěvku na školství z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy o částku 171 tis. Kč na základě zahajovacích výkazů za školní rok 2008/09. O tuto částku bude navýšena rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

-  4.524,0

 

-  4.524,0

159.

Zvýšení rozpočtu běžné rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti. Současně dochází ke zvýšení příjmů v položce „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala MČ Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2008.

 

 

72.040,2

 

 

 

72.040,2

163.

Přesun z mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů, kdy MČ Praha 6 obdržela účelové investiční dotace na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ ve výši 5.000 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6“ ve výši 10.000 tis. Kč a tyto částky bude snížen rozpočet akcí hrazený ze zdrojů MČ Praha 6 a finanční prostředky budou přesunuty do investiční rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

15.000,0

 

 

 

Tabulka 10 – OV ÚMČ Praha 6

 

 

 

432.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddíle 64 – Ostatní činnost na vrácení správního poplatku uhrazeného kolkovými známkami. Zdrojem je rozpočtová rezervy vedené v tomtéž oddíle.

 

1,5

 

 

 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

262.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem ČR za rok 2008, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.

 

 

- 9.925,0

 

- 9.925,0

266.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s příspěvkovými organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty za rok 2008, jehož výsledkem je příjem finančních prostředků, který se promítne na příslušné příjmové položce a rozpočtové rezervě vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

6.126,9

 

6.126,9

348.

Úprava konečného finančního vypořádání mezi MČ Praha 6 a hlavním městem Prahou a státním rozpočtem ČR za rok 2008, kdy jsou MČ Praha 6 dokryty výdaje vynaložené na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory a na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

4.982,1

 

4.982,1

441.

Snížení rozpočtu příjmů z úroků v oddíle 63 – Finanční operace, ke kterému dochází z důvodu nižších, než původně plánovaných výnosů z finančních prostředků uložených ve formě tzv. „Správy aktiv“, k nimž došlo z důvodu nižších zůstatků těchto finančních prostředků. Zároveň o tuto částku bude snížena rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

- 25.000,0

 

- 25.000,0

574.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 63 – Finanční operace, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na úhradu záporných ztrát z prováděných operací v rámci Správy aktiv. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 3.000,0

 

- 3.000,0

575.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 63 – Finanční operace, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na odměny Středisku cenných papírů z důvodu nízké aktivity prováděných operací v rámci Správy aktiv. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 3.000,0

 

- 3.000,0

576.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nečerpání finančních prostředků zařazených v rozpočtových rezervách MČ Praha 6. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6, které byly zdrojem finančního krytí těchto rezerv.

 

 

 

- 3.748,0

577.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nedočerpání finančních prostředků určených na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 100,0

 

- 100,0

579.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nečerpání finančních prostředků zařazených v rozpočtových rezervách MČ Praha 6. Snížení se dále promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“, které byly zdrojem finančního krytí těchto rezerv.

 

 

 

- 4.241,0

580.

Snížení rozpočtu příjmů ze „Správních poplatků“, ke kterému dochází z důvodu nižších, než původně plánovaných výnosů tohoto poplatku. Zároveň o tuto částku bude snížena rozpočtová rezerva vedená v oddíle 64 – Ostatní činnosti.

 

 

- 10.000,0

 

- 10.000,0

581.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, ke kterému dochází z důvodu předpokládaného letošního nečerpání finančních prostředků zařazených v rozpočtových rezervách MČ Praha 6. O tuto částku bude snížen i rozpočet příjmů „Převody z Podnikatelské činnosti“ (předpokládaný odvod hospodářského výsledku za rok 2008).

 

 

- 44.520,0

 

- 44.520,0

 

Návrh na úpravu rozpočtu příjmů m.č. P-6

 

1.132.268,6

 

 

Návrh na úpravu rozpočtu výdajů m.č. P-6

 

 

1.813.051,8

 

Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování

 

680.783,2

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz