Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Podnikatelská činnost MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Podnikatelská činnost Městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 v rámci tzv. zdaňované činnosti (ZČ) spadá pod Odbor správy obecního majetku ÚMČ.

Tento majetek je pro přehlednost historicky členěn do dvou základních kategorií:

První částí je oblast zahrnující především prodeje majetku a případně jeho využití jako pronájmy některých spec. objektů mimo majetek domovního bytového fondu (DBF). Tuto činnost z části přímo vykonává OSOM, z části je pak vykonávána prostřednictvím externích společností a OSOM jejich práci zaštiťuje a kontroluje (zejména prostřednictvím SNEO, a.s.). Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná OSOM.

Druhou částí je oblast správy majetku – tj. především správa domovního bytového fondu hlavního města Prahy svěřeného Městské části Praha 6, dále správa pozemků a příp. některých dalších objektů. Tato správa je pro vlastníka zajišťována prostřednictvím pěti externích správních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., Prominecon group, a.s., SNEO, a.s. a společností První společná a.s., přičemž OSOM zde plní funkci koordinátora a kontrolora těchto mandatářů. Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná mandatáři.

 

Celkový hospodářský výsledek ZDAŇOVANÉ činnosti mč P-6

   v Kč 

Ukazatel 

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2009

SKUTEČNOST K

31.12.2009

STAV V %

Výnosy

 803 855 052,00

 600 382 395,00

74,7%

Náklady

 517 612 600,00

 459 333 903,00

88,7%

Hospodářský výsledek před zdaněním

 286 242 452,00

 141 048 492,00

49,3%

 

Celkový hospodářský výsledek dosáhl před zdaněním výše  141 048 492 Kč a byl  oproti plánovanému naplněn na 49,3 %. Celkové výnosy za obě části ZČ dosáhly výše 600,4 mil. Kč, náklady pak 459,3 mil. Kč.

ZDAŇOVANÁ ČINNOST - PRODEJ A SPRÁVA (MIMO DBF) – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ OSOM

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2009

SKUTEČNOST K 31.12.2009

STAV V %

Výnosy

 571 171 052,00

 377 785 800,00

66,1%

Náklady

 202 692 000,00

 128 979 262,00

63,6%

Hospodářský výsledek před zdaněním

 368 479 052,00

 248 806 539,00

67,5%

 

Výnosy

Celkové plnění výnosů k 31.12.2009 činí 377,8 mil. Kč a dosahuje 66% ročního upraveného plánu. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje majetku (SU 651) 338,5 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňují prodeje pozemků KC, kde zaúčtované výnosy dosahují k 31.12.2009 výše 177,8 mil. Kč. Další významnou položkou jsou prodeje bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03, kde výnosy dosáhly částky 47 mil. Kč (bez KC za podíly na souvisejících pozemcích). Ve výnosech ostatních položek skupiny 651 jsou zahrnuty především položky: výnosy z prodeje NJ 56,5 mil. Kč, výnosy z prodeje půd KC – VŘ 15,4 mil.Kč, výnosy z prodeje bytů formou výběrových řízení - KC 41,9 mil.Kč, výnosy let minulých – již zdaněné -5,6 mil. Kč, výnosy z prodeje dle Zásad – KC 372 tis.Kč a výnosy z prodeje bytů – KC 1,4 mil.Kč.

Druhou nejvyšší výnosovou skupinou tvoří tržby z prodeje služeb (SU 602) 30,6 mil. Kč, a to především nájemné objektů 12,6 mil. Kč a nájemné – pozemky 16,2  mil. Kč.

Další výnosovou skupinu představují jiné ostatní výnosy (SU 649) 4 mil. Kč a úroky (SU 644) 4,3 mil. Kč. 

Příjmy v oblasti tržeb z majetku (311..) mají stále jednoznačně největší podíl na celkových příjmech zdaňované činnosti zajišťované OSOM. Jejich výše dosáhla 333,8 mil. Kč a činí 72,9% ročního upraveného plánu.

Rozdíl mezi výnosem a příjmem ukazuje stav pohledávek na prodeji majetku. Jedná se především o pohledávky před splatností, u kterých je proveden rozpis splátek na několik let dopředu dle podmínek stanovených v kupních smlouvách. U položek 651 bude vždy vykázán rozdíl mezi výnosy a příjmy, a to z důvodu existence případů proúčtování kupní ceny nemovitosti v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a připsání kupní ceny na účet Městské části Praha 6 v následujících letech  dle rozpisu splátek. 

Náklady

Celkové plánované náklady této části zdaňované činnosti MČ Praha 6 byly stanoveny na 202,7 mil. Kč, skutečnost k 31.12.2009 u nákladů dosáhla 129 mil. Kč (63,6%). Největší podíl nákladů tvoří zůstatkové ceny prodaného majetku (SU 552) 46,4 mil. Kč. Významnými položkami jsou také ostatní služby (SU 518) 44,9 mil. Kč, ostatní daně a poplatky (SU 538) 9,5 mil. Kč a mzdové náklady (SU521) 9,5 mil. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výdaji je ovlivněn plánovaným podílem položek odvodů do rozpočtu. Plánované „odvody do rozpočtu“ v roce 2009 tvořil dodatečný odvod hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši 93 870 434,- Kč a za rok 2007 ve výši  226 129 566,- Kč, tj. celkem 320 mil. Kč. K 31.12.2009 byla dle skutečnosti převedena do rozpočtu MČ Praha 6 částka 270 mil. Kč (část HV za rok 2006 a 2007). 

Výdaje k 31.12.2009 dosáhly výše 413 mil. Kč, jsou splněny na 84 % plánu. V oblasti syntetických účtů 501-549 jsou prakticky všude výdaje shodné s náklady v důsledku okamžité fakturace a úhrady. Největší podíl výdajů představují odvody do rozpočtu MČ Praha 6, a to ve výši celkem 270 mil. Kč odvod daně z příjmů 72 mil. Kč. 

Zůstatky na bankovních účtech SU 241 (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2009 166,6 mil. Kč.

 

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – SPRÁVA DBF – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ MANDATÁŘI

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2009

SKUTEČNOST K 31.12.2009

STAV V %

Výnosy

 232 684 000,00

 222 596 595,00

95,7%

Náklady

 314 920 600,00

 330 354 642,00

104,9%

Hospodářský výsledek před zdaněním

-82 236 600,00

-  107 758 047,00

 

 

Hospodářský výsledek (před zdaněním) za tuto část ZČ dosáhl  ztráty ve výši 107,76 mil.  Kč, což je o 25,55 mil. Kč více, než bylo plánováno. Příjmy dosáhly výše 349,9 mil. Kč a výdaje 291,2 mil. Kč, což představuje přebytek cash - flow ve výši 58,7 mil. Kč.

 Výnosy:

Výnosy této části zdaňované činnosti dosáhly k 31.12.2009 222,6 mil. Kč, jsou tvořeny primárně výnosem z nájmu bytů a nebytových prostor (SU 602) 214,4 mil. Kč – do nichž spadá nájemné - byty v domech „N“ 113,3 mil. Kč a dále nájemné z bytů SVJ (jen domy A) 11 mil. Kč, nájemné - nebytové prostory 26,2 mil. Kč, příjmy podléhající DPH 19% 58,4 mil. Kč včetně nájemného z nebytových prostor či nájemné z pozemků 5,5 mil. Kč.

Další výnosové skupiny tvoří smluvní pokuty a úroky z prodlení (SU 641) 3,2 mil. Kč, úroky (SU 644) 3 mil. Kč a jiné ostatní výnosy (SU 649) 2 mil. Kč. 

Příjmy dosáhly výše 349,9 mil. Kč a jsou dle plánu splněny na 91,4%. Rozdílná výše příjmů a výnosů je způsobena zaúčtováním půjčky z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 128,9 mil. Kč, což je příjem, nikoliv výnos, a také započtením penále na účtu 641 28 ve výši 1,6 mil. Kč, které je pouze výnos, nikoliv příjem.

Náklady:

Výše celkových nákladů k 31.12.2009 činí 330,4 mil. Kč (tj. plnění ve výši 104,9 %). Náklady související s bytovým fondem byly čerpány zejména na plánované rozsáhlejší opravy, běžné a havarijní opravy, právní služby, údržbu zeleně a na odměny správních firem.

Hlavní nákladovou skupinou je položka opravy a udržování (SU 511) 231,6 mil. Kč, a to opravy dle  plánu oprav - domy N ve výši 157,8 mil. Kč, běžné opravy ve výši 12 mil. Kč, havarijní opravy 28,3 mil. Kč, opravy - vlastní byty (v domech „A“) 1,5 mil. Kč, základní vybavení a výměny ZP 3,4 mil. Kč, revize 2,2 mil. Kč a opravy volných bytů 18,8 mil. Kč.

Dále byly náklady významně ovlivněny především skupinou SU 518 ostatní služby 45,3 mil. Kč, zejména položkami: správní odměna - mandatáři 18,2 mil. Kč, projektová dokumentace, posudky, apod. 2,9 mil. Kč, úklidy chodníku 2,5 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 6,4 mil. Kč, právní služby 4,6 mil. Kč, odměna za správu SVJ - vlastní byty (domy „A“ a SVJ) 3,7 mil. Kč, ostatní služby - vlastní byty (v domech A) 0,6 mil. Kč. 

Výdaje: v roce 2009 dosáhly výše 291,2 mil. Kč, což je 103,1% plánu výdajů. U nákladových položek provozní povahy obecně platí, že náklad je v daném roce totožný s výdajem a jediné dvě nákladové položky bez dopadu na tok peněz jsou odpisy majetku a odpis nedobytných pohledávek. 

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2009 činil stav peněžních prostředků 288,06 mil. Kč, jedná se o nájemné a o „cizí“ prostředky (zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků a složené jistiny).© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz