Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Příjmy za rok 2009 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2009

Třída 01 - Daňové příjmy

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2009 celkové výše 84.014,65 tis. Kč, tj. 114,00 % upraveného rozpočtu.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl.m.Prahy u poplatku ze psů 25 %  a  u poplatku pobytového 50 %.  V roce 2009 bylo MHMP odvedeno celkem 2.398,00 tis.Kč.

Z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů bylo odvedeno 50 % prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 do státního rozpočtu, a to v celkové výši 3.954,00 tis. Kč.        

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích : v tis. Kč

Poplatek :        

Skutečnost k 31.12.2007

Skutečnost k 31.12.2008

        UR       k 31.12.2009

Skutečnost  k 31.12.2009

% k UR

- správní

26.936

20.185

9.000

14.211,24

157,90

- za znečišť. životního prostř.

95

33

-

37,80

 

- ze psů

2.908

3.222

3.100

3.147,75

101,54

- rekreační

1.845

1.636

1.500

1.259,39

83,96

- za užívání veřejného prostr.

14.419

13.966

12.500

12.540,71

100,33

- ze vstupného

3.473

3.297

500

31,80

6,36

- z ubytovacích kapacit

1.400

1.333

1.100

1.084,04

98,55

- za provozovaný VHP

8.551

8.915

7.000

8.183,54

116,91

- ostatní poplatky        

6

9

-

9,04

 

- výtěžek z provozov. VHP

6.198

5.970

6.000

6.191,92

103,20

Celkem

65.831

58.566

40.700

46.697,22

114,74

 

Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2009: v tis. Kč

Místní poplatek:        

Skutečný výnos   k 31.12.2009

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno k 31.12.2009

Odvod při Finančním vypořádání za rok 2009

- ze psů

4.184,15

1.046,04

1.036,41

9,63

- rekreační

2.621,02

1.310,51

1.361,63

- 51,12

  Celkem

6.805,17

2.659,80

2.398,04

- 41,49

 

Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2009 vybráno 1.259,39 tis. Kč, tzn., že poplatek byl plněn na  83,96 %. K tomuto datu bylo vykazováno celkem 7.727 registrovaných držitelů psů oproti 31.12.2008, kdy to bylo celkem 7.520. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky č.18/2004 Sb., s účinností od 1.1.2005, je povinností každého chovatele psa označení psa mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl.m.Prahy. Dle sestav evidence chovatelů psů vedené MHMP k 31.12.2009 je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území MČ Praha 6 jsou již trvale označeni čipem nebo tetováním.

Následně je poskytnuta úleva od poplatku tomu chovateli psa, který je veden v evidenci chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350,- Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává Magistrát.hl.m. Prahy, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných  psů vyzývá k přihlášení do evidence OMP EO ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údaje.

Ve spolupráci s Městskou policií bylo přistoupeno k řešení přestupků, při neplnění povinnosti chovatelů psů, dané vyhláškou hl.m.Prahy č.18/2004, kterým je neoznačení psa trvalým způsobem (čipování, tetování) a jeho současné nezaevidování v databázi  Magistrátu. Věcné řešení této přestupkové agendy je v působnosti odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6.

Počty nedoplatků a přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech. V roce 2009 byl nedoplatek vykázán ve 183 případech z celkového počtu 7.727 držitelů psů, což je 2,3 % oproti roku 2008, kdy byl nedoplatek vykázán ve 197 případech z celkového počtu 7.520 držitelů psů, tj. 2,6 %.

Pobytový poplatek a poplatek z ubytovací kapacity

U místního poplatku za rekreační pobyt je vykazováno plnění na 83,96 % rozpočtované částky a u poplatku z ubytovacích kapacit na 98,55 %.

K 31.12.2009 vykazuje rekreační poplatek, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, příjem 1.259,39 tis. Kč, což je oproti roku 2008 cca o 377 tis.Kč méně.

Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely, motely penziony, turistické ubytovny kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví jako účel jeho využití, přechodný pobyt za úplatu.

V roce 2009 došlo k dalšímu poklesu výběru poplatků také u penzionů a ubytování v soukromí, neboť ceny hotelových ubytování klesly na úroveň cen ubytování v penzionech. V hotelech však poplatky nevybírají jednotlivé městské části, ale hlavní město Praha, jemuž se tyto příjmy zvyšují, neboť do hotelů se přesunula klientela.

Ve spolupráci s Živnostenským odborem ÚMČ Praha 6 proběhla vyhledávací akce osob a společností, které mají ve výpisu činnosti poskytování ubytovacích služeb a nejsou přihlášeni u správce poplatku. Na základě seznamu bylo obesláno 41 společností z toho se pouze jedna přihlásila do evidence poplatku. 23 společností dopisem sdělilo, že ubytování neposkytuje a dalších 17 se neozvalo nebo dopisy nepřevzalo. Tyto skutečnosti budou v nejbližší době ověřeny místními šetřeními.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 100,33 %. Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou záboru.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích, dále jsou to stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou (dle platné vyhlášky) a pohybuje se v rozmezí od stovek korun až po částky v milionech Kč.

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí (ODŽP) předepsal 962 případů v celkové výši 13.900,05 tis. Kč (v roce 2008 to bylo 1.030 případů v celkové výši 15.275,55 tis. Kč).

V roce 2009 bylo ekonomickým odborem zpracováno celkem 60 žádostí ( v roce 2008 to bylo 61 žádostí) o úlevu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Místní poplatek k úhradě po úlevách činil 155,00 tis. Kč. Celková částka vyměřeného poplatku  činila  5.949,00 tis. Kč a z toho celkové snížení bylo ve výši 5.794,00 tis.Kč.

Z uvedeného celkového objemu snížení inkasa poplatku ve výši 5.794 tis. Kč  tvoří restaurační předzahrádky snížení 3,159 tis. Kč. Prominutí, snížení  poplatku bylo povoleno v roce 2009 u 50 žádostí na snížení poplatku za umístění restauračních předzahrádek. U restauračních předzahrádek, jejich počet ovlivnila možnost daná MČ Praha 6, kdy  provozovatelům předzahrádek, při splnění určitých podmínek vybavenosti, byl poplatek na základě žádosti snižován ze základní sazby 30,- Kč na 5,- Kč. Celkem bylo po snížení poplatku za předzahrádky vybráno 155,13 tis. Kč.

V roce 2002 bylo na území Městské části Praha 6 provozovaných 9 předzahrádek, v roce 2003 celkem 15 předzahrádek, v roce 2004 celkem 21 předzahrádek, v roce 2005 celkem 17 předzahrádek, v roce 2006 bylo povoleno 33 předzahrádek, v roce 2007 pak 43 předzahrádek,  v roce 2008 bylo povoleno 48 předzahrádek a v roce 2009 bylo 50 předzahrádek. Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství u restauračních předzahrádek, neovlivnilo očekávané navýšení počtu provozovaných restauračních předzahrádek.

Poplatek ze vstupného

Plnění místního poplatku ze vstupného činí 6,36 % upraveného rozpočtu tj. 31,80 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5 %, 10 % a  20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce.  Počet poplatníků se pohybuje v rozmezí 20 – 30.

I v tomto případě inkaso poplatku podléhá nahodilosti, např. atraktivnosti sportovních utkání, ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí aj. V roce 2009 mělo být největším zdrojem příjmů vstupné z fotbalových zápasů konaných stadionu E. Rošického, vzhledem k malé návštěvnosti zápasů TJ Bohemians Praha je plnění na takto nízké úrovni.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na  116,91 %.    Plnění poplatku je závislé na počtu vydaných povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), splněním podmínek uvedených v zákoně č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a skutečném provozu VHP a skutečném provozu VHP.

V roce 2009 byl povolen provoz 299 VHP,  což je o 42 méně než v roce 2008, kdy  byl povolen provoz  341 VHP. 

Místní poplatky jsou odváděny i z VHP povolovaných MF ČR v kasinech na území Městské části Praha 6 (v roce 2009 se jednalo o 109 VHP, v roce 2008 o 108 VHP, v roce 2007 64 VHP, v roce 2006 o 48 VHP a v roce 2005 to bylo 30 VHP ). 

Příjem místních poplatků k 31.12.2009 ve výši  8.183,54 tis. Kč vykazuje snížení oproti  roku 2008, kdy činil 8.915 tis. Kč.

V roce 2007 byla přijata obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č.19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, s účinností od 1.1.2008. V rámci novel uvedené vyhlášky, jako např. 19/2008 či 20/2009, je snahou městských částí postupné omezování počtu míst, na kterých lze VHP provozovat, např. úpravou času provozování od 16.00 do 24.00 hod nebo  návrhem na úplné zrušení míst k provozování VHP s podmínkou, že nemohou být nahrazeny videoloterijními terminály (VLT), které povoluje MF ČR. Tento návrh však nebyl pro povolovací období roku 2010 schválen.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi nedaňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel výherního hracího přístroje povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území m.č.Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel. Odvod části výtěžku za rok 2008 byl v roce 2009 použit na financování rekonstrukce mateřské školy Terronská. V roce 2009 bylo odvedeno 6.191,92 tis. Kč ke schválenému rozpočtu 6.000 tis. Kč,  tj. 103,20 %.

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č.634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. Z celkem vybraných správních poplatků ve výši 18.165,24 tis.Kč bylo odvedeno do státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 celkem 3.954,00 tis. Kč jako 50% odvod z vybraných správních poplatků za povolení k provozu VHP, takže celkové plnění bylo ve výši 14.211,24 tis.Kč.

Odbor

2007

2008

2009

Evid.osob a osob.dokladů

5.324

3.611

3.513

Dopravy a živ. prostředí

635

589

505

Vnitřních věcí

5.760

3.364

2.519

Kancelář tajemíka

1.578

2.476

3.233

Živnostenský

5.148

3.346

2.355

Ekonomický

14.012

12.953

5.450

Správy obecního majetku

1

-

-

Zdravotnický

-

-

-

Výstavby

645

613

579

Sociálních věcí

10

13

11

Celkem

33.113

26.965

18.165

 

Z meziročního přehledu inkasa správních poplatků je patrný celkový pokles o 8.800  tis. Kč, největší propad je u ekonomického (7.500 tis. Kč) a dále u odboru vnitřních věcí (800 tis. Kč) a živnostenského odboru (900 tis. Kč). Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmů správních poplatků.   

U ekonomického odboru se jedná o uhrazené správní poplatky za povolení za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, jejichž výše kolísá v jednotlivých letech dle počtu povolených VHP a délky období na něž jsou povoleny. V důsledku připravovaných změn, v rámci novely obecně závazné vyhlášky (OZV) č.19/2007Sb.hl.m.Prahy, ve znění p.p., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, kterou se navrhovalo omezení provozu VHP na území MČ Praha 6, vedlo provozovatele k tomu, že si již v roce 2008,  ve zvýšeném počtu, žádali o povolení provozu VHP v dané provozovně na celý rok 2009 a tyto částky správních poplatků uhradili již v roce 2008.

U odboru vnitřních věcí byl zaznamenán pokles žadatelů o úkony zpoplatněné správními poplatky a to jak u počtu svateb mezi dvěma cizinci, tak bylo vydáno i méně osvědčení o státním občanství.

U živnostenského odboru je příjem správních poplatků ovlivněn  úpravou sazeb, danou novelou zákona o správních poplatcích a živnostenského zákona. Obecně je při vstupu do podnikání výrazně snížena poplatková zátěž pro podnikatele. Správní poplatky nejsou od podnikatelů vybírány ani při některých změnách živnostenských oprávnění.

V průběhu roku 2009 byl patrný výrazný pokles inkasa správních poplatků za povolení provozu výherních hracích přístrojů (VHP). Z toho důvodu byl ve IV.čtvrtletí rozpočet snížen z původní částky 19.000 tis. Kč na částku ve výši 9.000 tis. Kč. V průběhu měsíců listopadu a prosince došlo ke zlepšení plnění, na což už ekonomický odbor nezareagoval příslušnou úpravou rozpočtu a tak byl rozpočet u tohoto poplatku plněn na 157,90 %.

Výkaz nedoplatků : v tis. Kč

Poplatek

k 31.12.2007

k 31.12.2008

k 31.12.2009

počet případů

počet případů

počet případů

 

 

 

 

 

 

 

Ze psů

162

  197

197

232

183

256

Rekreační                     

0

  0

0

0

0

0

Za užívání VP      

168

1.757 

165

1.929

200

1.963

Ze vstupného

1

37

0

0

0

0

Z ubytovací kapacity

0

                             

0

0

0

0

Dislokační (zrušen)

1

  65

1

66

1

66

Z alkohol.n.(zrušen)

2

           65

2

56

2

47

Za provozovaný VHP

9

 107

9

106

10

104

Pokuty

343

      3.913

316

3.846

435

4.347

Sankční

0

  0

0

0

1

2

Výtěžek VHP      

0

0

0

0

0

0

Celkem

686

6.141

690

6.235

832

6.785

 

Výkaz přeplatků: v tis. Kč

Poplatek

k 31.12.2007

k 31.12.2008

k 31.12.2009

počet případů

počet případů

počet případů

 

 

 

 

 

 

 

Ze psů

184

  84

139

64

114

55

Rekreační                     

0

  0

0

0

0

0

Za užívání VP      

60

416 

41

605

74

590

Ze vstupného

0

0

1

31

1

31

Z ubytovací kapacity

0

0                            

0

0

0

0

Dislokační (zrušen)

0

  0

0

0

0

0

Z alkohol.n.(zrušen)

0

           0

0

0

0

0

Za provozovaný VHP

22

 60

24

57

20

27

Pokuty

42

      371

58

222

48

289

Sankční

0

  0

0

0

0

0

Výtěžek VHP      

0

0

0

0

0

0

Celkem

308

931

263

979

257

992

 

Oddělení místních příjmů EO spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i při vymáhání nedoplatků na pokutách.

Z výkazu nedoplatků i přeplatků je patrná zhruba stejná výše co se týká korunového vyjádření. K přeplatku dochází například tím, že k přišlé platbě není dosud přiřazen předpis apod.

Z celkového výkazu nedoplatků u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 6.785 tis.Kč. Nejvyšší nedoplatek vykazují pokuty, které vymáhá ekonomický odbor v rámci téměř celého úřadu a který činí 4.347 tis. Kč, dále nedoplatky na poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 1.963 tis. Kč. Počet případů položek a výše nedoplatku  závisí na počtu předaných pokut k vymáhání a na její částce.

K 31.12.2009 je z celkové dlužné částky  6.785 tis. Kč v soudních řízeních  2.669 tis. Kč tj. 2 případy jsou v konkurzním řízení ( 80 tis.Kč), 1 případ v dědickém řízení ( 618 tis.Kč), 15 případů  návrhu na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (1.971 tis. Kč) a  zbývající částka ve výši 4.116 tis. Kč je ve vymáhacím řízení oddělení místních příjmů.

K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření na základě kterých bylo v roce 2009 prověřeno v rámci OMP 464 případů. Tato šetření a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymáhacím řízení.

OMP ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem (PV).

V roce 2009 bylo vydáno celkem 462 PV (698 PV v roce 2008) v objemu 934 tis. Kč (5.781tis. Kč v r.2008) a z toho bylo uhrazeno 251 PV v částce 743 tis.Kč (263 PV v částce 4.768 tis. Kč v r.2008).

Dále jsou vydávána upozornění, tzv. výzvy k zaplacení nedoplatků v počtu 1123 (991 v r.2008) nebo rozesílány platební poukázky na úhradu poplatku ze psů v počtu 7.460 (7.474 v r.2008).

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek, je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank, na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V roce 2008 bylo vydáno 46 exekučních příkazů v celkové výši 295 tis.Kč. Vymoženo bylo 14 případů v objemu 42 tis. Kč tj. 31 % z počtu exekučních příkazů.

Všeobecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Je velmi problematické a složité vymáhat dlužné částky. Nejlépe se osvědčuje přímý kontakt s dlužníky, či jejich okolím a soustavná práce s poplatníky.

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 37.317,42 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 33.000 tis. Kč, což je 113,08 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl.m. Prahy. 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 82.724,38 tis. Kč. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 62.702,46 tis. Kč, což je 98,08 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 59.549,60 tis. Kč, kde se promítají jak úroky z běžných účtů Městské části Praha 6, tak i příjmy z „úroků, podílů na zisku a dividend“ z tzv.“správy aktiv“. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 3.152,00 tis. Kč a částka 0,85 tis. Kč byla vybrána za poskytování informací občanům.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Příjmy tohoto seskupení byly ve výši 9.136,45 tis. Kč a zahrnovaly sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí, které v roce 2009 dosáhly celkové výše 2.564,80 tis. Kč a dále pak příjmy z finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty za rok 2008 v celkové výši 11.514,60 tis. Kč, kdy se jedná zejména o vratku nepoužitých dotací z minulých let zaslanou do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 na provoz ztrátových zařízení (SA Hanspaulka 3.642,80 tis. Kč, plavecký areál Petynka 6.410,14 tis. Kč, RVZ Živohošť 292,18 tis. Kč).

Prostřednictvím tohoto seskupení položek je dle platné metodiky prováděno i finanční vypořádání mezi městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2008, jehož výsledkem byl odvod do rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 4.942,95 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy, které byly v celkové výši 10.557,47 tis. Kč, tvoří zejména sponzorský dar  poskytnutý Městské části Praha 6 státním podnikem Česká správa letišť s.p. jako její podíl ve výši 7.656,07 tis. Kč pro obce dotčené provozem letiště Praha - Ruzyně, dále se pak jedná o dary od občanských sdružení přijatých od rodičů žáků, jimiž přispívají na platy nadlimitních učitelů třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina (836,52 tis. Kč), lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou (53,50 tis. Kč), na asistenta pro pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny  - sever (181,70 tis. Kč), na asistenta pro pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ a MŠ T.G.Masaryka (72,56 tis. Kč), na pedagogy programu „Montessori“ pro ZŠ Na Dlouhém lánu (200,00 tis. Kč) a na lektora anglického jazyka pro ZŠ Hanspaulka (60,00 tis. Kč). Další příjmy tohoto seskupení tvoří dosud neidentifikované příjmy ve výši 82,93 tis. Kč, ostatní přijaté dary ve výši 545,00 tis. Kč, dobropisy výdajů uhrazených v roce 2008 ve výši 290,46 tis. Kč, vrácené soudní poplatky a náhrady nákladů za vyhrané soudní spory ve výši 161,82 tis. Kč, vrácené poštovné ve výši 86,03 tis. Kč z frankovacího stroje za poštovné na výplatu státní sociální podpory, která přešla od 1.1.2009 pod Úřad práce hl.m. Prahy. Zbývající částku ve výši 330,88 tis. Kč tvoří finanční prostředky přijaté jako vratky za nadlimitní používání služebních mobilních telefonů zaměstnanci ÚMČ Praha 6, pohřebné, výživné atd.

Přijaté splátky půjček

Celkové příjmy tohoto seskupení ve výši 328,00 tis. Kč zahrnují (příjmy) splátky půjček poskytnuté z bývalého Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) ve výši 323,00 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 5,00 tis. Kč.

Třída 04 – Přijaté dotace

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a s „Podnikatelskou činností Městské části Praha 6“. Dotační vztahy byly plněny ve výši 971.628,36 tis. Kč, což je 98,84 % upraveného rozpočtu a v absolutní výši nebyly plněny o 11.378,04 tis. Kč. Takovéto plnění k upravenému rozpočtu bylo způsobeno zejména nižšími převody z „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6, kdy v Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 nebyly dostatečné finanční zdroje pro tento odvod.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky v celkové výši 256.759,60 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky ve výši 52.436,00 tis. Kč a účelově určené finanční prostředky ve výši 204.323,60 tis. Kč.

Jedná se o přijaté finanční prostředky z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu určené na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně právní ochrany dětí ve výši 8.208,21 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. ve výši 1.926,74 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy ve výši 4.621,00 tis. Kč, volby do Evropského parlamentu ve výši 2.650,00 tis. Kč a zrušené volby do PS Parlamentu ČR ve výši 18,33 tis. Kč.

Resortními ministerstvy byly poskytnuty finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 517,42 tis. Kč, integraci azylantů ve výši 85,30 tis. Kč, výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 21.000,00 tis. Kč a výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 169.463,00 tis. Kč.

V rámci projektů JPD 3 z fondů EU obdržela MČ Praha 6 na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků ZŠ a MŠ nám. Svobody“ částku ve výši 357,60 tis. Kč.

Neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně

K 31.12.2009 byly účetním výsledkem tohoto seskupení příjmy, které obdržela Městská část Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 361.050,59 tis. Kč, což je 99,99 % upraveného rozpočtu, kdy není rozpočet plněn o 20,41 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno nižším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ jako 95 % podílu městské části Praha 6 na vybrané dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných.

Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2009 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 379.314,00 tis. Kč, která pak byla v průběhu roku navýšena o částku 86.270,90 tis. Kč určenou na účelové dotace na „Financování sociálních služeb“ ve výši 1.928,50 tis. Kč, na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí“ ve výši 276,00 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovní“ ve výši 70,00 tis. Kč, na „Zdravé město Praha – 2009 – I.program“ ve výši 315,00 tis. Kč, na „Podporu sportu a tělovýchovy“ ve výši 38,00 tis. Kč, na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 250,00 tis. Kč, na „Integraci žáků pro asistenty pedagogů“ ve výši 7.067,50 tis. Kč, na „Dokrytí Integrace žáků pro asistenty pedagogů za školní rok 2008/2009“ ve výši 2.796,00 tis. Kč a na „Realizaci oprav objektu K Brusce 208/5 – Písecká brána“ ve výši 55,74 tis. Kč.

Městská část Praha 6 obdržela v roce 2009 jako převod 100 % podílu Městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2008 částku ve výši 72.040,20 tis. Kč.

V rámci projektů JPD 3 z fondů EU obdržela Městská část Praha 6 na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků ZŠ a MŠ nám. Svobody“ částku ve výši 63,00 tis. Kč.

Dále byl rozpočet navýšen o částku 1.420,20 tis. Kč o finanční prostředky, které MČ Praha 6 vybírá podle školského zákona od obcí, kdy žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, zde MČ Praha 6.

Oproti tomu Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 103.877,90 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 103.809,50 tis. Kč a na zvýšené mzdové náklady této organizace v souvislosti s prováděním „Komplexního úklidu komunikací na území m.č. Praha 6“ částka ve výši 68,40 tis. Kč. Dále byly Městské části Praha – Nebušice převedeny finanční prostředky ve 691,00 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Nebušice, které tyto finanční prostředky obdrželo v rámci grantových řízení.

Převody z vlastních fondů

V rámci tohoto seskupení byly v roce 2009 uskutečněny převody finančních prostředků z „Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6“ ve výši 270.000,00 tis. Kč, což je 95,96 % upraveného rozpočtu. Zbylá část finančních prostředků nebyla do rozpočtu převedena, jelikož to neumožňoval stav na bankovních účtech „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“.

Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

V tomto seskupení je zařazena dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR ve výši 84,00 tis. Kč určená na akci „Osvětlení rizikových míst na Praze 6 – Bořislavka“.   

ĂŹnvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně

Celkovým účetním výsledkem tohoto seskupení je částka ve výši 83.734,15 tis. Kč. Ta je tvořena přijatými dotacemi z rozpočtu hlavního města Prahy na akce „Rekonstrukce objektu MŠ Terronská“ ve výši 25.000,00 tis. Kč, „Rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ Fakultní“ ve výši 15.000,00 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6“ ve výši 10.000,00 tis. Kč.

V rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, financovaného z fondů EU, obdržela Městská část Praha 6 dotaci na akci „Revitalizace Areálu volného času Ladronka“ částku ve výši 46.150,13 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení byly též zaslány hlavnímu městu Praze finanční prostředky v celkové výši 12.415,97 tis. Kč a jednotlivě to byly příspěvky na akce „Úprava křižovatky Radimova – Na Petynce“ ve výši 1.759,27 tis. Kč, instalace „Systému úsekového měření rychlosti na komunikaci Patočkova“ ve výši 2.300,00 tis. Kč, „Informační tabule Travel time“ na Karlovarské ulici“ ve výši 2.000,00 tis. Kč, „Bezpečnostních opatření na komunikacích I.třídy – Bělohorská ulice“ ve výši 5.000,00 tis. Kč a „Světelná signalizační zařízení s radarem – telematika“ ve výši 1.356,70 tis. Kč. U financování těchto akcí se, obdobně jako u neinvestičních dotací, rozpočet příjmů o tuto částku snižuje.

Třída 08 - Financování

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují operace s finančními prostředky uloženými formou tzv. „Správy aktiv“, kde se promítá i jejich zapojení do rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 455.000,00 tis. Kč.

Částka ve výši 211.239,30 tis. Kč, která se promítla na položce 8115 představuje převod skutečně použitých finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6 do rozpočtu Městské části Praha 6.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz