Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Příspěvkové organizace za rok 2009 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace za rok 2009

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

 

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2009 s tímto výsledkem:

 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

 2009

% pln.

k UR

Výnosy celkem

43.258 

45.305

45.616

100,69

Z toho: zdravotní pojišťovny

38.756

40.060

40.317

100,64

            ostatní výnosy

5.502

6.245

6.299

101,03

Náklady celkem

45.828

47.386

47.385

100,00

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  2.570

 

-2.081

 

-1.769

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

-

-

-

-

 

Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2009 ve výši 2.570 tis. Kč a v rámci úpravy finančního plánu snížen na 2.081 tis. Kč. Příspěvek byl upraven na základě personálních změn v provozu kalmetizace a také v souvislosti s úpravou plateb zdravotních pojišťoven.

Dotace ve výši 650 tis. Kč poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí na 6 sociálních lůžek, provozovaných PO LDN (zřízeny od 1.7.2007) byla zcela vyčerpána.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 45.616 tis. Kč, tj. 100,69 % se projevily především doplatky (tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 1.906,80 tis. Kč, tržby od klientů na sociálních lůžkách  včetně příspěvku na péči ve výši 1.265,4 tis. Kč) a také jednotlivé platby za provedené výkony byly připisovány na účet prakticky ve splatnosti a k 31.12.2009 nebyl žádný dluh od pojišťoven. Na základě  vyhlášky vyhl. č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, se změnil způsob financování poskytované péče v léčebně, při němž jsou v rámci vykazovaných výkonů zařazováni hospitalizovaní pacienti do jednotlivých kategorií podle náročnosti ošetřovatelské péče. Stanovená kategorizace pacientů se pozitivně promítá ve vyšších tržbách od pojišťoven. Příjmy z peněžitých darů byly složeny dárci v roce 2009 ve výši 1.081,60 tis. Kč (mimo jiné z dražby vánočních stromků bylo vybráno 450 tis. Kč).

            Hospodářský výsledek k 31.12.2009 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 1.769,28 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 2.081 tis. Kč, rozdíl ve výši 311,72 tis. Kč je zaúčtován na účtu 349 – vypořádání dotací. Nevyčerpaná část bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

            K 31.12.2009 vykazuje léčebna závazky ve výši 4.359,14 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům 1.288,06 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec  2.701,96 tis. Kč, částka 42,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů, evidované na depozitním účtu, za předčasně složené platby na sociální lůžko 14,9 tis. Kč a nepoužitý zůstatek příspěvku od zřizovatele 311,72 tis. Kč). Pohledávky činí 1.004,37 tis. Kč, z toho jsou   760,81 tis. Kč neproúčtované  provozní zálohy (voda, energie, plyn), 142,26 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických lůžkách a 3,31 tis. Kč činí dluh Úřadu práce Prahy 6 za lékařské prohlídky, zákonná záloha finančnímu úřadu na daň z příjmů 78,1 a nesplacený zůstatek poskytnutých půjček z FKSP 19,88 tis. Kč. 

             Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2009 činil 7.559,28 tis. Kč, z toho účelové fondy 3.610,79 tis. Kč (rezervní fond 1.934,33 tis. Kč, FKSP 171,83 tis. Kč, fond investičního majetku 1.462,13 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 42,5 tis. Kč a běžný účet 3.948,49 tis. Kč.

 

Příspěvková organizace Pečovatelská služba 

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2008 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

2009

% pln.

k UR

Výnosy celkem

4.550

4.550

4.229

92,95

Z toho: za poskytované služby

4.500

4.500

4.167

 

           úroky

50

50

34

 

           ostatní výnosy

0

0

28

 

Náklady celkem

17.548

17.702

16.678

94,22

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  12.998

 

-  13.152

 

-12.450

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

500

500

464

92,80

 

Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2009 ve výši 12.998 tis. Kč a v rámci úprav finančního plánu snížen na 11.269 tis. Kč. Příspěvek byl upraven na základě poskytnutých neinvestičních dotací od Ministerstva Práce a sociálních věcí ve výši 1.073 tis. Kč a z rozpočtu hl.m. Prahy v rámci „grantů“ ve výši 800 tis. Kč, určené na poskytování sociálních služeb.

            Hospodářský výsledek k 31.12.2009 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 10.577 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 12.069 tis. Kč (včetně poukázané dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 800 tis. Kč), nevyčerpaná část příspěvku ve výši 692.123,92 Kč je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

            Vykazované plnění výnosů za rok 2009 na 92,95 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty. Ve sledovaném období byl opět pokles zájmu uživatelů o četnost prováděných úkonů.

            Čerpané náklady ve výši 16.678 tis. Kč, tj. 94,22 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. S ohledem na záměr zefektivnit činnost PO Pečovatelské služby  Prahy 6 přistoupila organizace k omezení některých plánovaných výdajů, které nebyly nutné čerpat v roce 2009. Plánované prostředky investičního fondu ve výši 500 tis. Kč byly použity na obměnu autoparku a byl koupen malý dodávkový vůz. 

Podle členění činnosti Pečovatelské služby jsou náklady a výnosy jednotlivých úseků následující:                                                                                                                   v tis. Kč

Zařízení:

Náklady:

Výnosy:

Pečovatelská služba

15.893,5

4.167,0

Dům s pečovatelskou službou Liboc

96,3

0,0

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická

275,7

0,0

Azylový dům Vinička

412,5

0,0

Celkem

16.678,0

4.167,0

 

Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2009 činil 4.191,2 tis. Kč, z toho účelové fondy 898 tis. Kč (rezervní fond 628,8 tis. Kč, FKSP 269,2 tis. Kč), běžný účet 2.715,4 tis. Kč a ostatní běžné účty 577,8 tis. Kč.

Pohledávky organizace v celkové výši 401,79 tis. Kč se týkají nedoplatků za poskytované služby. Závazky jsou vykazovány v objemu 3.275 tis. Kč a zahrnují nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec včetně povinných odvodů (1.822 tis. Kč), závazky k dodavatelům (181 tis. Kč), peníze klientů, evidované na depozitním účtu (578 tis. Kč) a proúčtování nespotřebovaného neinvestičního příspěvku od MČ Praha 6 (694 tis. Kč). 

Příspěvkové organizace ve školství

 

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 7.714,8 tis. Kč)

Celý příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán, překročena byla plánovaná částka na opravy, kompenzováno bylo nižším čerpáním nákladů na energie a teplo. V daném roce si organizace pořídila  z Investičního fondu kopírovací stroj (41,2 tis. Kč), interaktivní tabuli (71,28 tis. Kč), mycí stroj (47,5 tis. Kč), sestavu zahradního nábytku (96,88 tis. Kč) a fritézu do školní kuchyně (44,99 tis. Kč). Z větších oprav bylo provedeno malování (10 tis. Kč), revize plynu, stanic tepla, topení a elektro (52,49 tis. Kč) a za kácení stromů a prořez dřevin uhradila škola 71,87 tis. Kč. Dále škola zapojila během roku Rezervní fond na úhradu služební cesty ředitelky, vzdělávání zaměstnanců, učební pomůcky a hrací prvky pro MŠ (128,57 tis. Kč) a Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) ve výši 288,56 tis. Kč a Fond odměn ve výši 40 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 137 tis. Kč. 

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 10.750,4 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. V daném období pořídila škola nábytek ve výši 247,53 tis. Kč,PC sestavy ve výši 362,3 tis. Kč, notebooky ve výši 46 tis. Kč, dataprojektory ve výši 69 tis. Kč, kopírku v MŠ ve výši 11,5 tis. Kč a kameru ve výši 14,4 tis. Kč. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (200 tis. Kč)  a dále z tohoto fondu pořídila 4 kusy interaktivních tabulí (385 tis. Kč) a server (46,4 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond ve výši 236,3 tis. Kč na úhradu výdajů za nákup učebních pomůcek drobného nábytku do učeben, na opravu žaluzií a radiátorů, na cestovné a školení pedagogů. Z FKSP vyčerpala 392,3 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování seniorů a doplňkový prodej v bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činil 261 tis. Kč. 

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 99,9 % (neinvestiční příspěvek 6.401 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 8.604,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek – grant „Otevřený svět“. Škola v daném období pořídila PC sestavy  v celkové výši 81,8 tis. Kč, pomůcky na hudební výchovu – 2 flétny a xylofon  ve výši 48,5 tis. Kč, 3 ks televizí ve výši 55 tis. Kč, 2 ks stoly pro stolní tenis ve výši 16,4 tis. Kč a pomůcky na fyziku ve výši 20,5 tis. Kč. Za větší opravy škola vyčerpala celkem 84,8 tis. Kč (opravy kopírky a lavic a židlí). Organizace zapojila svůj Investiční fond ve výši 1.068 tis. Kč a uhradila z tohoto fondu interaktivní tabule (140 tis. Kč), barevnou kopírku  (99 tis. Kč), vestavěné skříně a žaluzie (350 tis. Kč), nábytek na tělovýchovné pomůcky (125 tis. Kč), a financovala opravu kontejnerového stání (100 tis. Kč) a požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (254 tis. Kč). Škola také čerpala Rezervní fond (70 tis. Kč) na úhradu výdajů za služební cestu ředitele ZŠ, Fond odměn (14 tis. Kč) a FKSP ve výši (299 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a platby za kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 116 tis. Kč. 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 99,8 % (neinvestiční příspěvek 9.894 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 24.000,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. V daném období čerpala na výdaje za nákup PC (66 tis. Kč), za vybavení kuchyně (tukový lapač, odsavač par, klimatizační jednotky a nábytku 162 tis. Kč), nábytek - lavice (71 tis. Kč) a za vybavení posluchárny fyziky  (304 tis. Kč). Za větší opravy vyčerpala škola celkem 805 tis. Kč (zámečnické práce a  instalatérské práce – 60 tis. Kč, elektropráce – 92 tis. Kč, malířské a natěračské práce 196 tis. Kč, opravy podlah včetně výměny krytiny – 195 tis. Kč, oprava žaluzií – 23 tis. Kč, výměna čerpadla v kotelně – 22 tis. Kč a oprava WC – 217 tis. Kč). Organizace také zapojila Investiční fond z tohoto fondu pořídila klavír ve výši 220 tis. Kč, 2 ks kopírek ve výši 317 tis. Kč, konvektomat ve výši 147 tis. Kč a  chladící box do školní jídelny ve výši 130 tis. Kč. Dále škola čerpala Rezervní fond ve výši 227 tis. Kč na nákup vybavení pro žáky (27 tis. Kč), na nákup hudebních nástrojů (129 tis. Kč) a dále jej čerpala na školu v přírodě (43 tis. Kč) a odvody (28 tis. Kč) a  FKSP ve výši 411 tis. Kč na příspěvek na kulturu, rekreaci, sport, zlepšení prostředí, vitamíny a stravování. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činil 195 tis. Kč. 

ZŠ Hanspaulka – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 7.741 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. Organizace v daném období pořídila 29 PC sestav a 25 notebooků (663 tis. Kč), projektor (14,5 tis. Kč), tiskárnu ( 15 tis. Kč), 2 průtokové ohřívače (12 tis. Kč) a 3 kamery včetně monitoru (36 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (60 tis. Kč) a zakoupila technické vybavení pro výdej obědů ve školní jídelně (167 tis. Kč). Organizace také čerpala finanční prostředky z Rezervního fondu (166 tis. Kč) na cestovní náhrady na zahraniční služební cestu ředitelky školy, na hračky pro školní družinu, na odměny žákům za školní soutěže, na obnovení fondu učebnic a na kulturní akce pro děti. FKSP bylo čerpáno ve výši 240 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 60 tis. Kč. 

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.055 tis. Kč)

Příspěvková organizace poskytnuté finanční prostředky vyčerpala v plné výši v souladu s ukazateli finančního plánu. V daném období pořídila 7 ks PC (62 tis. Kč),  nábytek (25 tis. Kč) a 3 tabule (119 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (150 tis. Kč) a dále byl tento fond čerpán na nákup 2 interaktivních tabulí (232 tis. Kč) a server (47 tis. Kč). Škola také v daném období čerpala Rezervní fond (210 tis.Kč) za nákup materiál na údržbu, cestovné, menší opravy a na nákup učebnic a učebních pomůcek a FKSP (126 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 253 tis. Kč. 

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 99,8 % (neinvestiční příspěvek 6.746 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 12.811,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila 10 PC sestavy (197 tis. Kč), stoly do multimediální učebny (390 tis. Kč), závěsný systém na mapy (33 tis. Kč), 3 projektory (60 tis. Kč a kameru (26 tis. Kč). Organizace zapojila  Investiční fond (485 tis. Kč) a z těchto finančních prostředků uskutečnila nákup televizoru (46 tis. Kč), interaktivní tabuli (52 tis. Kč), barevnou kopírku (197 tis. Kč), výdejní vozík a krouhač do školní jídelny (99 tis. Kč). Dále škola čerpala FKSP (181 tis. Kč) a Rezervní fond (110 tis. Kč) na dovybavení multimediální učebny. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 190 tis. Kč. 

ZŠ Na Dl. lánu - čerpání příspěvku 98,3 % (neinvestiční příspěvek 4.428 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 76.135,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila  PC sestavy (94 tis. Kč), 5 notebooky (61 tis. Kč), 5 interaktivních tabulí (160 tis. Kč) a 7 dataprojektorů (168 tis. Kč).  Škola během roku zapojila Investiční fond ve výši 52 tis. Kč a za tyto finanční prostředky koupila stroj na odklízení sněhu. Rezervní fond (277 tis. Kč) použila škola na nákup školních pomůcek, vybavení dalších prostor pro montessori a úhradu výdajů za služební cestu ředitelky školy, zapojila také FKSP (257 tis. Kč) a Fond odměn (163 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činil 297 tis. Kč. 

ZŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 7.135 tis. Kč)

Příspěvková organizace poskytnuté finanční prostředky na provoz vyčerpala v plné výši v souladu s ukazateli finančního plánu. Škola v daném období pořídila zahradní hrací prvky (240 tis. Kč), 19 PC sestav (241 tis. Kč), nábytek (344 tis. Kč) a 2 projektory (30 tis. Kč). Požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 240 tis. Kč a použila finanční prostředky  ve výši 134 tis. Kč na nákup interaktivní tabule. Škola také zapojila Rezervní fond (343 tis. Kč) nákup PC a notebooku (95 tis. Kč) na drobné opravy (21 tis. Kč) a kancelářské potřeby (53 tis. Kč), dále na úhradu služeb, náklady spojené se školením a vzděláváním, učební pomůcky a cestovné (174 tis. Kč) a  FKSP (181 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 180 tis. Kč.

ZŠ nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 4.947 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Škola v daném období pořídila projektor (16 tis. Kč), venkovní stůl na stolní tenis (18 tis. Kč), nástěnku (5 tis. Kč), a kuchyňský sporák (11 tis. Kč). Z větších oprav byly provedeny  opravy elektroinstalace, vodoinstalace, opravy žaluzií, lavic a podlah ve školní jídelně v celkové výši 210 tis. Kč. Škola během roku zapojila pouze Rezervní fond (2 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a také FKSP (216 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 135 tis. Kč. 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 99,8 % (neinvestiční příspěvek 3.513 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 6.000,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období nakoupila 22 LCD monitorů (89 tis. Kč), 15 ks PC (157 tis. Kč), keramickou pec (40 tis. Kč), dětský nábytek (31 tis. Kč) a dataprojektor (19 tis. Kč). Z větších oprav bylo provedeny revize (82 tis.Kč), oprava učebny a malování (59 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 95 tis. Kč a dále z tohoto fondu zakoupila 2 vizualéry ve výši 85 tis. Kč, sestavu nábytku ve výši 78 tis. Kč a opravu výše uvedené učebny. Organizace také zapojila Rezervní fond (84 tis. Kč) na nákup  učebních pomůcek a na úhradu nákladů na 2 služební cesty ředitelky školy, Fond odměn (47 tis. Kč) a FKSP (162 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 115 tis. Kč.

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.738 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období nakoupila 2 televize LCD (34 tis. Kč), pianino (26 tis. Kč), PC sestavy (328 tis. Kč), doplňky k interaktivní tabuli (56 tis. Kč) a herní prvky na zahradu (15 tis. Kč). Z větších oprav byly provedeny instalatérské a zednické opravy (29 tis. Kč) a opravy elektroinstalace, kanalizace a výlevky (30tis. Kč).  Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 406 tis. Kč a  dále byl použit na nákup mycího stroje a zametací kartáče (127 tis. Kč), keramické pece (177 tis. Kč), interaktivních tabulí (428 tis. Kč) a herních prvků na zahradu MŠ (114 tis. Kč). Organizace také zapojila Rezervní fond (106 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy a nákup židlí a  FKSP (243 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy a pořádání kurzů na PC jako školící a informační středisko. Zisk z doplňkové činnosti činil 259 tis. Kč.

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 5.557 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Škola v daném období pořídila chladničku do školní jídelny (18 tis. Kč), nábytek (7 tis. Kč) a plachtu do doskočiště (10 tis. Kč). Z větších oprav byly provedeny opravy podlah (120 tis. Kč), opravy dřevěného obložení v tělocvičnách (10 tis. Kč), opravy počítačů (27 tis. Kč) a proběhlo malování objektu (90 tis. Kč). Škola použila Investiční fond na nákup kopírovacího stroje (95 tis. Kč), dále zapojila Rezervní fond (111 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a na výdaje spojené se služební cestou ředitelky školy, Fond odměn (6 tis. Kč) a FKSP (329 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 125 tis. Kč.

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 98,3 % (neinvestiční příspěvek 6.471 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 109.906,- Kč (nevyčerpané granty) a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila nábytek (59 tis. Kč).Z větších oprav byla provedena výměna filtrů vzduchotechniky (23 tis. Kč), bylo opraveno hřiště (64 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 350 tis. Kč a dále z tohoto fondu zakoupila vysavače  ve výši 45 tis. Kč, interaktivní tabule ve výši 422 tis. Kč a žaluzie ve výši 106 tis. Kč. Škola v průběhu roku zapojila i Rezervní fond (120 tis. Kč) na ozdravné pobyty, zahradní slavnost, na úhradu služeb a také byl čerpán na účelové dary a FKSP (245 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a dále má výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činil 115 tis. Kč.

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 7.589 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu v plné výši. Organizace v daném období pořídila 6 ks skříní (47 tis. Kč), kopírovací stroj (25 tis. Kč) a hudební nástroje (18 tis. Kč). Z oprav bylo provedeno především oprava plotu (113 tis. Kč) a oprava střechy u objektu Bělohorská (31 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 340 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila konvektomat ve výši 376 tis. Kč a zahradní prvky ve výši 247 tis. Kč. Škola též zapojila Rezervní fond (89 tis. Kč) na úhradu nákladů služební cesty ředitelky školy a školních pomůcek,  FKSP (303 tis. Kč) a Fond odměn (13 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 237 tis. Kč.

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 3.334 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala  v plné výši. Organizace v daném období pořídila nábytek (203,4 tis. Kč), vysavače  (30 tis. Kč), tělocvičné nářadí (50 tis. Kč), žaluzie (40 tis. Kč), PC sestavy (47 tis. Kč) a stavebnice (34 tis. Kč). Z větších oprav byly vyměněny 2 bojlery ve výši 20 tis. Kč a provedeny údržbářské práce (19 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 172 tis. Kč a z fondu dále pořídila kameniště ve výši 64 tis. Kč. Škola zapojila v průběhu roku také Rezervní fond (87 tis. Kč) na nákup materiálu, hraček, učebních pomůcek a služeb, Fond odměn (30 tis. Kč) a také FKSP (72tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 14 tis. Kč.

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 2.489 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala  v plné výši. Organizace v daném období pořídila nábytek (102 tis. Kč), nerezový nábytek do školní jídelny (249 tis. Kč), 4 chladící boxy (90 tis. Kč), parní čistič a myčku (17 tis. Kč), PC sestavu (17 tis. Kč) a tiskárnu s kopírovacím strojem (34 tis. Kč). Z větších oprav byly vyměněny podlahové krytiny v celém objektu ve výši 562 tis. Kč, byly provedeny malířské a natěračské práce (66 tis. Kč) a vyměněny 4 posuvné dveře (119 tis. Kč). Organizace z Investičního fondu pořídila herní prvky na zahradu ve výši 92 tis. Kč, interaktivní tabuli ve výši 59 tis. Kč a konvektomat ve výši 226 tis. Kč. Škola zapojila v průběhu roku také Rezervní fond (25 tis. Kč) na nákup materiálu, hraček, učebních pomůcek a služeb a dále FKSP (32 tis. Kč). Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 24 tis. Kč.

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.158 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období provedla arboristické práce na zahradě (27 tis. Kč) a instalatérské práce (11 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 39 tis. Kč na nákup nábytku do třídy a PC do ředitelny. Organizace v průběhu roku zapojila také Rezervní fond (49 tis. Kč) na nákup služeb a energie a FKSP (58 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč.

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 539 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období provedla vyvločkování komínu (31 tis. Kč), opravy průlezek (25 tis. Kč) opravu karmy (13 tis. Kč). Dále zde proběhly malířské práce (12 tis. Kč), revize hasicích přístrojů (6 tis. Kč)  a výměna písku v pískovištích (18 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 18 tis. Kč, zapojila Rezervní fond (39 tis. Kč) na úhradu energií, služeb a nákupu materiálu a FKSP (18 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 68 tis. Kč.

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.200 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila kopírku (25 tis. Kč), počítač pro kamery (24 tis. Kč), kamery včetně zdroje a desky k PC (38 tis. Kč) a notebook (10 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na opravu a rozšíření kamerového systému (17 tis. Kč), a opravu žaluzií a hasicích přístrojů (18 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 94 tis. Kč. Škola také zapojila FKSP (45 tis. Kč) a Rezervní fond (31 tis. Kč) na nákup služeb – tříděný odpad a nákup drobného materiálu. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100,0% (neinvestiční příspěvek 740 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila hračky ve výši  8 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na opravu oken (7 tis. Kč) a za truhlářské opravy (24 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 20 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (75 tis. Kč) na nákup herních prvků a částečné na pokrytí nákladů na energie a  FKSP (23 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 24 tis. Kč.

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.734 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila židle (14 tis. Kč), mrazák, lednici a myčku do kuchyně (31 tis. Kč) a speciální myčku na sklo (26 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na úpravu chodníku kolem bazénu (77 tis. Kč), opravu WC a koupelny (125 tis. Kč), malování a lakování tříd (110 tis. Kč) a opravy a revize elektro (72 tis. Kč), zhotovení botníku a dalšího nábytku (29 tis. Kč) a výměnu sedáků na pískovištích (16 tis. Kč). MŠ zapojila Rezervní fond (63 tis. Kč) na nákup keramické pece, učebních pomůcek a hraček a dále FKSP (53 tis. Kč). Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 968 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola si v daném období pořídila počítač (17 tis. Kč). Uhradila výdaje za opravy žaluzií (32 tis. Kč), instalatéřské práce (6 tis. Kč) a za opravu schodů (16 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 32 tis. Kč a pořídila interaktivní tabuli (71 tis. Kč) Dále MŠ zapojila Rezervní fond (56 tis. Kč) na pokrytí nákladů na energie a FKSP (45 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to výuku anglického jazyka. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč.

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.398 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila PC sestavu (12 tis. Kč), myčku a pračku (17 tis. Kč), 2 fotoaparáty (12 tis. Kč), multifunkční tiskárnu (13 tis. Kč) Škola v daném období zapojila Investiční fond, z kterého bylo použito 150 tis. Kč na montáž 3 ks hracích pater ve třídách a 64 tis. Kč na úpravu vjezdové plochy na zahradě MŠ. Rezervní fond byl čerpán ve výši 6 tis. Kč na vzdělávání pedagogů a FKSP ve výši 56 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 12 tis. Kč.

MŠ Na Dlouhém lánu – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 986 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola během roku pořídila pouze myčku (25 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond na nákup hracího vagónu na zahradu (57 tis. Kč), Rezervní fond ve výši 4 tis. Kč na nákup služeb a FKSP ve výši  55 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 37 tis. Kč.

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 98,8 % (neinvestiční příspěvek 895 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 11.173 Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v průběhu roku nakoupila krouhač zeleniny (19 tis. Kč), drtič odpadu (10 tis. Kč) a metalofon (9 tis. Kč). Dále ve škole proběhla oprava pískovišť (26 tis. Kč) a související opravy na zahradě (15 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila pouze FKSP (43 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 45 tis. Kč.

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.346 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila PC sestavu (16 tis. Kč), televizor (10 tis. Kč), herní prvky na zahradu (25 tis. Kč) a dvě elektrická pianina (36 tis. Kč). Vzhledem k rekonstrukci objektu v loňském roce, škola nehradila žádné opravy. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 149 tis. Kč a dále z tohoto fondu pořídila herní prvky na zahradu – hrad se skluzavkou a 2 zahradní domečky  (133 tis. Kč). Škola také zapojila FKSP  ve výši 55 tis. Kč a Fond odměn ve výši 15 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 37 tis. Kč.

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.240 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola pořídila v daném období 2 ks notebook (35 tis. Kč), klávesy (5 tis. Kč), a dětské stoly (150 tis. Kč). Uhradila náklady za opravu klimatizace (40 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 125 tis. Kč a pořídila interaktivní tabuli ve výši 71 tis. Kč a dvě markýzy v částce 170 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (8 tis. Kč) na zahradní slavnost, Fond odměn (21 tis. Kč) a FKSP (39 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činil 30 tis. Kč.

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.112 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila chladničku (9 tis. Kč). Uhradila opravu brouzdaliště (49 tis. Kč), malování školní kuchyně (9 tis. Kč), provedla výměnu klik u balkónových dveří (10 tis. Kč)  a nechala odstranit závady na elektroinstalaci (23 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 98 tis. Kč, které použila na  pořízení nábytku do třídy  a výše uvedenou opravu brouzdaliště. Z Rezervního fondu (36 tis. Kč) byl také pořízen nábytek a zapojen byl FKSP (67 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč.

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 1.755 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Škola v daném období pořídila dětský nábytek (363 tis. Kč), dekorace na stěnu (99 tis. Kč) a vláček na zahradu (39 tis. Kč). Dále organizace uhradila za opravu pískoviště (128 tis. Kč) za výměnu žaluzií (32 tis. Kč), za elektropráce (40 tis. Kč) a za zemní úpravy na zahradě (38 tis. Kč). Organizace dále čerpala z Investičního fondu na nákup herních prvků na zahradu (146 tis. Kč), Rezervní fond (87 tis. Kč) na nákup materiálu a za náklady na energie, FKSP (71 tis. Kč) a Fond odměn (42 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 92 tis. Kč.

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 794 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období pořídila trampolína včetně schůdek (15 tis. Kč), trezor (6 tis. Kč) a PC sestavy (36 tis. Kč). Dále byla provedena oprava bazénu a houpaček (54 tis. Kč), výměna vodovodních baterií (21 tis. Kč), revize komínů a plynového kotle (13 tis. Kč) a oprava dveří a zámků po krádeži (12 tis. Kč). Organizace zapojila Rezervní fond (25 tis. Kč) na nákup materiálu a FKSP (65 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 29 tis. Kč.

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 902 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku uskutečnila nákup slunečníku (8 tis. Kč), herní prvky na zahradu (9 tis. Kč) a PC sestavu (12 tis. Kč). Dále proběhla oprava fasády (18 tis. Kč), oprava sklepů včetně malování (19 tis. Kč), opravy zahradního zařízení (5 tis. Kč)  a oprava kopírky (3 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond ve výši 178 tis. Kč na pořízení konvektomatu do školní jídelny, Rezervní fond (91 tis. Kč) na úhradu za nákup nábytku, materiálu, knih, hraček a učebních pomůcek a FKSP (40 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 6 tis. Kč.

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 900 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. . Škola během roku uskutečnila nákup PC sestavy (13 tis. Kč) a  mobilního telefonu (6 tis. Kč). Byly doplněny dřevěné dekorace interiéru (20 tis. Kč),obnoveno zařízení do koupelen (23 tis. Kč) a opravena byla škrabka do školní jídelny (8 tis. Kč).  Škola zapojila během roku Rezervní fond (2 tis. Kč)  a  FKSP (53 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 34 tis. Kč.

Waldorfská MŠ – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.243 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila boxy na ručníky (39 tis. Kč), chladničku a elektrickou troubu (21 tis. Kč), pergolu (8 tis. Kč), zahradní herní prvky a domek (87,5 tis. Kč) a nábytek (20 tis. Kč). Proběhla zde oprava krytů na topení (7 tis. Kč), oprava zahradního domku  (18 tis. Kč) a čištění kanalizace (5 tis. Kč). Příspěvková organizace v daném období zapojila Investiční fond (191 tis. Kč) na výrobu vestavěné skříně, na keramickou pec (83 tis. Kč) a skříň na hračky (48 tis. Kč). a FKSP (58 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 18 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz