Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Stanovisko ke „Zprávě nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2009 ›› detail/podstránka

Stanovisko ke „Zprávě nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za r. 2009

Vážený pane starosto, 

dovoluji si Vás informovat o výsledcích přezkumu hospodaření za r. 2009, který byl proveden nezávislým auditorem firmou BDO Audit s.r.o, Olbrachtova 1980/5, Praha 4.

V souladu se smlouvou S/435/2009/KT uzavřenou mezi zhotovitelem a MČ Praha 6 dne

19.6.2009 byly přezkoumány:

- údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích vč. údajů o tvorbě a použití peněžních fondů

- údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti

- údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků

- údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků

- nakládání s majetkem

- dodržování zákonných povinností při finančním hospodaření

- soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení

- soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem 

BDO Audit povedl tři předběžná přezkoumání a to v termínech srpen – září 2009, říjen 2009 a prosinec 2009. Výsledky jednotlivých předběžných prověření byly vedení průběžně poskytovány a s odbornými útvary konzultovány. Formou nápravných opatření byly některé nedostatky průběžně odstraňovány.

Závěrečnou zprávu jsem s vedením BDO Audit a vedoucími dotčeným odborů – tj. s vedoucími EO, OSOM a OKT projednal osobně dne 11.5.2009. Auditorská zpráva konstatuje, že „při přezkoumání hospodaření MČ Praha 6 za rok 2009 byly zjištěny chyby a nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků uvedených v písm. c) odstavce 3 §10 zákona č. 420/2004 Sb. Ke zjištěným nedostatkům  nebyly v rámci projednávání zprávy  vzneseny připomínky. V pracovním pořádku budou ke zjištěním přijata nápravná opatření, vnitřním kontrolním systémem bude sledováno jejich splnění.

 

                                                                                 

Ing. Václav  P á t e k© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_stanovisko ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz