Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2009" ›› detail/podstránka

Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2009"

Na základě obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v samostatné působnosti, přílohy č. 5 předkládá ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2009“.

Veškeré číselné údaje jsou v souladu s upraveným rozpočtem MČ Praha 6 a s účetní závěrkou k 31.12.2009.

Hospodaření Městské části Praha 6 probíhalo ve sledovaném období podle schváleného rozpočtu, který přijalo ZMČ Praha 6 svým usnesením č. 220/07 ze dne 21.12.2007. V průběhu sledovaného období byly předkládány k projednání RMČ Praha 6 a ZMČ Praha 6 zdůvodněné rozpočtové úpravy, blíže viz oddíl 9.

Úhrn příjmů za rok 2009 byl ve výši 1.138.367,37 tis. Kč, což je 100,54 % UR. Čerpání rozpočtu výdajů za rok 2009 činí v úhrnu 1.669.718,35 tis. Kč, což je 92,09 % UR. Hospodaření Městské části Praha 6 skončilo za toto období plánovaným schodkem v celkové výši 531.350,98 tis. Kč, který byl krytý převody z Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 6 ve výši 211.239,30 tis. Kč a finančními prostředky uloženými formou tzv. „Správy aktiv“ ve výši 455.000,00 tis. Kč.

Skutečný účetní výsledek hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2009 se od salda příjmů a výdajů liší tím, že neobsahuje účtované příjmy a výdaje, které přitom nejsou tzv. konečnými příjmy či výdaji rozpočtu m.č. Praha 6 (např. úvěry, půjčky, obraty stavu účelových fondů).

Dle závěrečných účetních sestav vykazuje Městská část Praha 6 výsledek hospodaření za rok 2009 ztrátu ve výši 531.350.981,83 Kč. K němu se, dle platné metodiky, přičítá změna stavu bankovních účtů všech peněžních fondů m.č. Praha 6 za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 v celkové výši 222.432.255,52 a snižuje se o přijaté cizí platby ve výši 73.430,00 Kč. Dále se snižuje o 27.000.000,00 Kč o proúčtování a vyrovnání splaceného úvěru z Fondu modernizace a obnovy bytového fondu hl.m. Prahy a zvyšuje se o 132.710.872,54 Kč, kdy tato částka představuje půjčku z rozpočtu MČ Praha 6 do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech „N“, takže „čistým výsledkem hospodaření Městské části Praha 6 za rok 2009“ je ztráta ve výši 203.281.283,77 Kč.

Roční saldo příjmů a výdajů hospodaření

-

531.350.981,83

Sníženo o změnu stavu bankovních účtů peněžních fondů

 

222.432.255,52

Sníženo o přijaté cizí platby

-

73.430,00

Sníženo o vyrovnání splaceného úvěru z FOMBF hl.m. Prahy

-

27.000.000,00

Zvýšeno o poskytnutou půjčku do PČ MČ Praha 6 na opravy domů „N“
 

132.710.872,54

Čistý výsledek hospodaření m.č. Praha 6 za rok 2009

-

 203.281.283,77

 

„Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2009“ byl projednán odsouhlasen na společném jednání FV a KV ZMČ Praha 6 dne 19.4.2010 a dále byl projednán na zasedání RMČ Praha 6 dne 20.5.2010, která s ním vyslovila souhlas usnesením č. 3462/10.

Přílohu č. 6 tohoto materiálu tvoří „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření v Městské části Praha 6“ včetně zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru, které již byly odstraněny či jsou přijímána nápravná opatření k jejich odstranění.

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není –li uvedeno jinak.

Pozn.: „Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2009“ je v celém rozsahu k dispozici v Ekonomickém odboru ÚMČ Praha 6, telefon  220 189 362© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_uvod ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz