Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Závěrečný účet za rok 2009 ›› Výdaje za rok 2009 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2009

Sumář celkových výdajů

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
             
01 Rozvoj obce 2 500,00 2 750,00 2 411,38 96,46 87,69
02 Městská infrastruktura 174 186,00 153 395,10 143 562,68 82,42 93,59
03 Doprava 162 788,00 52 755,20 50 711,40 31,15 96,13
04 Školství 235 879,00 265 918,80 260 677,69 110,51 98,03
05 Zdravotnictví a sociální oblast 49 583,00 285 793,90 234 096,61 472,13 81,91
06 Kultura a sport 46 783,00 46 044,90 44 679,13 95,50 97,03
07 Bezpečnost 2 980,00 3 865,10 3 469,33 116,42 89,76
08 Hospodářství 376 200,00 347 738,60 318 444,57 84,65 91,58
09 Vnitřní správa 576 085,00 646 779,60 606 884,57 105,35 93,83
10 Pokladní správa 31 016,00 8 010,60 4 780,99 15,41 59,68
  CELKEM 1 658 000,00 1 813 051,80 1 669 718,35 100,71 92,09

 

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

Sumář běžných výdajů

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
             
01 Rozvoj obce 2 500,00 2 750,00 2 411,38 96,46 87,69
02 Městská infrastruktura 130 995,00 137 632,70 129 078,04 98,54 93,78
03 Doprava 152 388,00 51 046,10 49 341,50 32,38 96,66
04 Školství 122 229,00 149 493,80 144 268,86 118,03 96,50
05 Zdravotnictví a sociální oblast 30 583,00 221 700,20 216 848,30 709,05 97,81
06 Kultura a sport 45 533,00 40 682,50 39 349,40 86,42 96,72
07 Bezpečnost 2 980,00 3 731,10 3 350,51 112,43 89,80
08 Hospodářství 155 700,00 157 656,00 137 994,08 88,63 87,53
09 Vnitřní správa 327 596,00 334 037,30 298 755,65 91,20 89,44
10 Pokladní správa 29 496,00 7 087,60 4 780,99 16,21 67,46
  CELKEM 1 000 000,00 1 105 817,30 1 026 178,71 102,62 92,80

 

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

01 – Rozvoj obce

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 500,00 2 750,00 2 411,38 96,46 87,69
  Celkem 2 500,00 2 750,00 2 411,38 96,46 87,69
  01 - Úhrn 2 500,00 2 750,00 2 411,38 96,46 87,69


Odd. 36 § 35 – Územní plánování

Upravený rozpočet běžných výdajů 2.750,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.411,38 tis. Kč, tj. na 87,69 % upraveného rozpočtu. Z těchto výdajů byly hrazeny studie ve výši 1.859,49 tis. Kč (např. studie pomníku na Puškinově náměstí, studie mateřské školky Mydlářka a Malý Břevnov, studie parku Liberátorů, studie zámečku Veleslavín, studie parku Hanspaulka, průzkum brány u zámečku Hanspaulka aj.) a služby za reprografické a fotografické práce spojené se studiemi ve výši 184,56 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 362,32 byly vynaloženy na výstavu „Slavné stavby Prahy 6“. Na úhradu pojistného nedokončených investic Odboru územního rozvoje byla vynaložena částka ve výši 5,01 Kč.

02 – Městská infrastruktura

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
10 Zemědělství a lesní hospodářství 150,00 388,00 351,52 234,35 90,60
22 Doprava - 13 129,10 6 758,24 - 51,48
37 Ochrana životního prostředí 130 845,00 124 115,60 121 968,28 93,22 98,27
  Celkem 130 995,00 137 632,70 129 078,04 98,54 93,78
  Kapitálové výdaje          
37 Ochrana životního prostředí 43 191,00 15 762,40 14 484,64 33,54 91,89
  Celkem 43 191,00 15 762,40 14 484,64 33,54 91,89
  02 - Úhrn 174 186,00 153 395,10 143 562,68 82,42 93,59

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 388,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 351,52 tis. Kč, což je 90,60 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky v upraveném rozpočtu v částce 143,00 tis. Kč jsou určeny na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního programu. Odchyty a kastrace koček byly objednány u Pražského spolku ochránců zvířat, které byly čerpány ve výši 127,80 tis. Kč. Na snížení holubí populace na území MČ Praha 6 bylo vyčerpáno 223,72 tis. Kč, částka ve výši 20,00 tis. Kč, jež byla určena na deratizaci pozemků, nebyla čerpána, protože prováděl MHMP prováděl na území Městské části Praha 6 cyklickou deratizaci a tím zde nedošlo k přemnožení potkanů.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 13.129,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.758,24 tis. Kč, což je 51,48 % upraveného rozpočtu. Výdaje v tomto oddílu jsou určeny na zimní úklid chodníků, kdy novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích byla nově přenesena na vlastníka pozemních komunikací odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období.

Na ostatní osobní výdaje (finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce a mimo pracovní poměr) bylo vyčleněno 7.195,10 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že do konce roku 2009 bylo vyhlášeno pouze 5 „sněžných dnů“, bylo vyčerpáno 1.375,80 tis. Kč.

Z dalších výdajů připadá na strojní úklid částka ve výši 1.806,42 tis. Kč, na nákup posypového materiálu částka ve výši 1.338,04 tis. Kč, na pronájem kontejnerů částka ve výši 62,50 tis. Kč a na pronájem skladovacích prostor, nákup dokumentace stavu chodníkových ploch částka v celkové výši 110,50 tis. Kč.

Pro potřeby pracovníků „sněhové pohotovosti“ bylo nakoupeno 1.000 plastových nádob, 700 hrabel na sníh, 700 lopat s širokou násadou, 700 škrabek na led 700 silničních košťat, 400 úzkých lopat a 400 plechových kbelíků v celkové výši 1.765,72 tis. Kč. Na nákup 1000 ks výstražných vest s logem Prahy 6 pro tyto pracovníky bylo vynaloženo 361,76 tis. Kč.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17.632,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 17.618,66 tis. Kč, což je 99,92 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zejména využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 9.389,04 tis. Kč, na pravidelnou obsluhu speciálních košů na psí exkrementy do 30.4.2009 ve výši 2.216,20 tis. Kč (od 1.5.2009 je dle nové „rámcové smlouvy“ tato služba zařazena v odd.§ 3745), průběžně byl prováděn úklid tzv. mikroskládek s výdaji ve výši 1.068,31 tis. Kč a mimořádný úklid veřejných prostranství v celkové výši 2.408,05 tis. Kč (pozemky při ul. Karlovarská, Ovocná, Řipská, Vlastina x U Silnice, Rybničná x Pelikánová, Šárecká, U Větrníku, Na Okraji atd.). Dále se jednalo o výdaje na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad, v souvislosti s jarním úklidem, včetně odvozu a likvidace odpadu ve výši 2.380 tis. Kč a na výrobu samolepek na tyto kontejnery ve výši 108,88 tis. Kč. Do čerpání se též promítly výdaje na vybudování kontejnerových stání na směsný odpad v ul. Arabská ve výši 48,18 tis. Kč.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání s odpady

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 105,10 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit. Úklid veškerých skládek byl proveden v prostoru mezi ulicemi Pevnostní až Moravanů, v blízkosti ulic Ovocné, Markétské, Radimově a Ankarské.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 235 tis. Kč byl čerpán ve výši 234,73 tis. Kč, což je 99,88 % upraveného rozpočtu. Čerpání proběhlo za uskladnění protipovodňových hranolů ve výši 30,00 tis.Kč a dále byl dokoupen materiál k odstraňování krizových situací (čistící prostředky, lopaty, vysoušeče, barvy, štětce) ve výši 204,73 tis. Kč, jelikož ten stávající ve výši 608,95 tis. Kč byl na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 516/09 ze dne 7.7.2009 darován obci Šenov u Nového Jičína na odstranění následků povodně z června roku 2009.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 105.419,30 tis. Kč byl čerpán částkou 103.855,79 tis. Kč, což je 98,52 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterého bylo čerpáno 94.379,81 tis. Kč. Došlo zde především k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, zajišťovanou na základě smluv o dílo platných do 30.4.09 ve výši 11.203,01 tis. Kč a od 1.5.2009 na základě nové Rámcové smlouvy ve výši 45.854,18 tis. Kč. Na základě této smlouvy byla uhrazena instalace, údržba a provoza odpadkových košů na území MČ Praha 6 ve výši 9.981,40 tis. Kč.

Mimo tyto výdaje zahrnuje běžná údržba i zálivku, pěstební opatření, pletí, chemické ošetření chodníků a odemykání a zamykání dětských hřišť v celkové výši 6.826,24 tis. Kč, údržbu dalších ploch veřejné zeleně, jež je prováděna nad rámec smluvních závazků ve výši 218,17 tis. Kč, výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží v souhrnné výši 11.454,06 tis. Kč, montáž a demontáž květinových závěsů na sloupech veřejného osvětlení ve výši 374,18 tis. Kč, průklesty a kácení stromů, na pletí stromů a keřů a úpravy keřových porostů a nová výsadba za kácené dřeviny ve výši 995,08 tis. Kč, výrobu a dodání konstrukce květinové sochy páva včetně výsadby a údržby květin ve výši 586,70 tis. Kč, zimní údržbu vybraných pěších parkových komunikací a údržbu, kterou bylo nutno zajistit nad rámec dosavadních smluvních závazků ve výši 346,33 tis. Kč, vyčištění zanesených kanalizačních vpustí v chodníčcích v zeleni v předjaří ve výši 308,12 tis. Kč, výrobu a montáž informativních tabulek do zeleně včetně samolepek ve výši 147,37 tis. Kč, výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění těchto informativních tabulí ve výši 115,66 tis. Kč, likvidaci starých herních zařízení z dětských hřišť a na výměnu písku v pískovištích v celkové výši 785,96 tis. Kč a na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná, na náměstí Kafkova – Wuchterlova a na sídlišti Dědina v celkové výši 225,85 tis. Kč. Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení položek se týkaly revizí dětských hřišť, kde byly uhrazeny provozní kontroly na dětských hřištích a technické kontroly sportovišť v celkové výši 285,29 tis. Kč a dále čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách ve výši 2.209,96 tis. Kč. V rámci kampaně „Tady jsme doma“ byla uhrazena vizualizace vzhledu úklidových firem ve výši 226,80 tis Kč, dále koncept a manuál celé kampaně, a vizualizaci vzhledu vybavení úklidových firem v celkové výši 1.047,70 tis. Kč.Čerpány též byly výdaje na výsadbu dřevin na prostranství původních dětských hřišť v rámci projektu “Dětské hřiště“ ve výši 138,32 tis. Kč, další práce na plochách veřejné zeleně ve výši 90,60 tis. Kč, zpracovány byly různé dokumentace a znalecké posudky pro potřeby ODŽP ve výši 71,28 tis. Kč. Za vypracování projektové dokumentace k akci „Úprava zeleně na Bachmačském náměstí“ bylo uhrazeno 287,38 tis. Kč. Částka 535,50 tis. Kč byla čerpána na služby související s vypracováním a podáním žádostí o dotace z fondů EU a částka 64,67 tis. Kč pak na realizaci vodovodní přípojky závlahového systému v parku Ladronka.

V seskupení 517 – opravy a údržba bylo vyčerpáno celkem 7.685,91 tis. Kč. Z této celkové sumy připadá na opravy povrchů zpevněných ploch, parkových cest a schodišť včetně oprav a doplnění sadových obrub částka ve výši 4.152,25 tis. Kč, na rekultivaci travnatých ploch v rámci projektu „Dětské hřiště“ částka 1.011,98 tis. Kč, na „Rekultivace ploch veřejné zeleně v parku Královka“ částka 246,82 tis. Kč a na různé opravy parkového a herního mobiliáře pak částka 2.274,86 tis. Kč.

V seskupení 513 – nákup materiálu došlo k celkovému čerpání ve výši 1.233,79 tis. Kč a zahrnovalo nákup a zabudování nového herního mobiliáře na dětská hřiště na území MČ Praha 6 ve výši 496,12 tis. Kč, nákup a zabudování stolků a laviček na hřiště pro seniory ve výši 336 tis. Kč, pořízení nových květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení ve výši 208,49 tis. Kč a dodání a osazení 5 betonových nádob na veřejně přístupovou plochu ve výši 44,34 tis. Kč. V rámci projektu „Tady jsme doma“ bylo čerpáno 148,84 tis. Kč na komunikační strategii.

Výdaje na vodné zahrnují provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ulici, na provoz pítek na sportovišti Baba a v parku Královka, pítka a vodního prvku na sídlišti Dědina a využití kolektoru Ruzyně ve výši 142,30 tis. Kč.

Výdaje na elektrickou energii zahrnují úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na náměstí Wuchterlova - Kafkova a v ulici Ciolkovského a úhradu výdajů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích ve výši 55,60 tis. Kč.

Na úhradu úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, jež byly složeny dle zákona č. 137/06 Sb. v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně a úklidové práce na území Praha 6“ a „Instalace, údržba a provoz odpadkových košů na území Praha 6“ proběhlo čerpání v částce 14,54 tis. Kč.

Částka 53,02 tis. Kč zahrnovala refundaci pojištění hmotného majetku evidovaného odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ.

Částka 290,82 tis. Kč tis. Kč byla čerpána na granty poskytnuté Městskou částí P-6 na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů 15.762,40 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 14.484,64 tis. Kč, tj. 91,89 %. Nejvyšší čerpání proběhlo u akce „Obnova plochy veřejné zeleně a dětského hřiště při usedlosti Pernikářka“, kdy byl uhrazen prováděcí projekt, autorský dozor a stavební práce v celkové výši 9.873,73 tis. Kč. U akce „Obnova parku Ve Struhách“ proběhlo čerpání pouze za průzkumy a studie k projektu a vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v celkové výši 2.141,20 tis. Kč. Dále byly zpracovány projektové dokumentace k akcím „Rekonstrukce parku Malý Břevnov“ ve výši 178,22 tis. Kč, „Obnova ploch zeleně na sídlišti Petřiny“ v částce 403,41 tis. Kč, „Park Na Pískách“ 57,12 tis. Kč, „Rekonstrukce parku - náměstí V Středu“ v částce 281,62 tis. Kč a „Vybudování sportovní plochy v Sedlci“ 75,92 tis. Kč.

Za nákup velkých herních prvků na dětská hřiště bylo uhrazeno celkem 1.473,42 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 724 tis. Kč byly čerpány částkou ve výši 154,01 tis. Kč, tj. 21,27 %. Finanční prostředky ve výši 69,01 tis. Kč byly čerpány na znalecké posudky na stav stromů v ulicích Patočkova a Bělohorská a za biologické průzkumy. Tyto výdaje nelze dopředu jednoznačně dohodnout, proto nebyl UR ve výši 100 tis. Kč vyčerpán v plné výši. Částka 70,00 tis. Kč byla čerpána v souvislosti s ničivými povodněmi z června 2009, kdy byla poskytnuta humanitární pomoc – věcný dar obci Šenov u Nového Jičína a jednalo se o potraviny ve výši 3,35 tis.Kč, léky a zdravotnický materiál ve výši 2,05 tis. Kč, ochranné pomůcky ve výši 44,77 tis. Kč a drogistické a domácí potřeby ve výši 19,83 tis. Kč. Zbylá částka ve výši 15,00 tis. Kč byla rozdělena jako grant na péči o veřejné prostranství před domem Na Okraji 320/63 a na projekt „Sledování avifauny v přírodním parku Divoká Šárka - Lysolaje“.

03 – Doprava

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
22 Doprava 152 388,00 51 046,10 49 341,50 32,38 96,66
  Celkem 152 388,00 51 046,10 49 341,50 32,38 96,66
  Kapitálové výdaje          
22 Doprava 10 400,00 1 709,10 1 369,90 - 80,15
  Celkem 10 400,00 1 709,10 1 369,90 - 80,15
  03 - Úhrn 162 788,00 52 755,20 50 711,40 31,15 96,13

Odd. 22 § 12 - Silnice

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 4.268,80 tis. Kč byla vyčerpána částka 3.123,09 tis. Kč, tj. 73,16 %. Finanční prostředky byly zejména použity na úhradu projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ ve výši 2.346,10 tis. Kč. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Kochanova (162,03 tis. Kč), Rubličova (79,43 tis. Kč), U Vojtěšky (23,80 tis. Kč), Krátký lán, Pod Kladenskou silnicí (83,30 tis. Kč), Šantrochova (113,05 tis. Kč), Božkova, Bílá (40,46 tis. Kč), V.P.Čkalova (182,55 tis. Kč), Baterie III (332,01 tis. Kč), Dejvice, Bubeneč (131,73 tis. Kč), Farní (83,30 tis. Kč), Zavadilova (107,10 tis. Kč), Břevnov II – Tejnka (77,35 tis. Kč), Fetrovská (108,29 tis. Kč), Gotthardská (119,00 tis. Kč), Bachmačské náměstí (195,16 tis. Kč), Dejvická (58,31 tis. Kč), Jenečská (166,60 tis. Kč), Heineho (95,20 tis. Kč), Bolívarova (132,69 tis. Kč), Na Klášterní a NN 95 (54,74 tis. Kč) (UR 3.487,00 tis. Kč) a k zabezpečení „Reprografických služeb“ (UR 605,00 tis. Kč).

Dále bylo vyčerpána částka ve výši 673,33 tis. Kč na profilové průzkumy automobilové dopravy a studie, za provoz čtyř instalovaných radarových značek bylo uhrazeno 25,99 tis. Kč, na opravy litinových sloupků bylo vyčerpáno 32,96 tis. Kč, na opravu kontejnerového stání na sídlišti Dědina částka 21,51 tis. Kč, na obnovení vodorovného dopravního značení v ulici Uralská částka 6,00 tis. Kč, na náhradní díly k lavičce DIVA částka 2,31 tis. Kč a na provoz a údržbu veřejného osvětlení částka 1,16 tis. Kč. Na pojištění hmotného majetku odboru dopravy a životního prostředí (UR 50 tis. Kč) ve výši 13,74 tis. Kč

Samotná realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2009. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle tím pádem nepromítají. Z celkového objemu finančních prostředků pro rok 2009 ve výši 104.313,00 tis. Kč byly do konce roku 2009 pro uvedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky ve výši 103.308,93 tis. Kč. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Za Pohořelcem (3.178,09 tis. Kč), Tejnka – Závěrka (1.022,13 tis. Kč), U Vojtěšky (3.550,04 tis. Kč), Ruzyňská 1.677,26 tis. Kč), U Vojtěšky – II. etapa (1.620,26 tis. Kč), Hošťálkova (20.197,91 tis. Kč), Na Dračkách (18.382,28 tis. Kč), Eliášova (20.000,00 tis. Kč), Tejnka – Za Strahovem (18.503,03 tis. Kč), Baterie I (6.312,99 tis. Kč), Šárecká (1.757,33 tis. Kč), Pod Kladenskou silnicí (1.812,36 tis. Kč), Rubličova (1.639,13 tis. Kč), Krátký lán (1.398,92 tis. Kč), Kochanova (2.257,20 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.709,10 tis. Kč byl čerpán částkou výši 1.369,90 tis. Kč, což je 80,15 %. Z této částky připadá na akci „Dodání a instalace 7 přístřešků MHD“ celkem 968,05 tis. Kč, na akci „Stavební úprava přechodu pro chodce v ulici Zelená“ 71,40 tis. Kč a u akce „Nákup světelných signalizačních zařízení s radarem a instalaci telematických systémů na území MČ Praha 6“ bylo čerpáno jen 0,45 tis. Kč na zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení. V rozpočtu se též promítlo poskytnutí grantu výstavbu garáží BD Ke dvoru ve výši 330 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 45.408,30 tis. Kč byly čerpány v celkové výši 44.920,99 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků byl vyčerpán na „úklidové práce“ dle „Rámcové smlouvy“ platné od 1.5.2009. Za oblast 1 bylo uhrazeno 25.053,05 tis. Kč, za oblast 2 částka 5.553,85 tis. Kč a za oblast 3 pak 8.595,51 tis. Kč. Další výdaje zahrnovaly čerpání za úklid chodníků v centrální části Bubenče, Dejvic a Břevnova v celkové výši 2.372,92 tis. Kč. Na „Týdenní úklid komunikací“ bylo vyčerpáno 687,60 tis. Kč, na „Jarní úklid komunikací na území MČ Praha 6“, který byl opět prováděn v koordinaci s Komplexním úklidem komunikací, který každoročně zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy bylo vyčerpáno 1.537,25 tis. Kč, v souvislosti s tímto úklidem proběhlo čerpání na dopravní značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad v částce 353,65 tis. Kč. Za pravidelný úklid náměstíčka Kafkova – Wuchterlova bylo uhrazeno 208,79 tis. Kč, na letní kropení a mlžení komunikací byla čerpána částka ve výši 273,58 tis. Kč a na mimořádný úklid komunikací, kde šlo o úklid listí ve výši 284,80 tis. Kč.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet oddílu ve výši 1.147,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.080,03 tis. Kč, tj. 94,16 %. Finanční prostředky byly použity na nákup studie „Zóny placeného stání“ ve výši 568,82 tis. Kč, na úhradu „cyklogenerelu“ k cyklotrase „Markétská – Staré náměstí“ ve výši 468,15 tis. Kč a za nákup „Stojanů na kola u vybraných škol a sportovišť“ bylo vyčerpáno celkem 43,07 tis. Kč.

Odd. 22 § 23 Bezpečnost silničního provozu

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 110 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši. Jednalo se o „Sportovně bezpečnostní odpoledne pro žáky základních a středních škol“, které bylo doprovodným program BESIP v rámci akce Memoriál L. Tomíčka.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 112,00 tis. Kč byl určen na úhradu členského příspěvku na rok 2009 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně. Čerpání proběhlo ve výši 107,39 tis. Kč, tj. 95,88 %.


04 – Školství

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
31 Vzdělání a věda I. 120 999,00 148 185,50 142 961,26 118,15 96,47
32 Vzdělání a věda II. 1 230,00 1 308,30 1 307,60 106,31 99,95
  Celkem 122 229,00 149 493,80 144 268,86 118,03 96,50
  Kapitálové výdaje          
31 Vzdělání a věda I. 113 650,00 116 425,00 116 408,83 102,43 99,99
  Celkem 113 650,00 116 425,00 116 408,83 102,43 99,99
  04 - Úhrn 235 879,00 265 918,80 260 677,69 110,51 98,03

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 40.445,8 tis. Kč byl čerpán ve výši 38.002,07 tis. Kč, tj. 93,96 %. Částka ve výši 28.753,91 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi. Výdaje určené na opravy v celkové výši 6.235,48 tis. Kč byly použity na odstranění havárií v objektech MŠ (1.666,67 tis. Kč), na vybudování třídy z bytu u MŠ Bubeníčkova (308,26 tis. Kč), na výměnu pískovišť a opravu rozvodů plynu u MŠ Parléřova (261,59 tis. Kč), na opravu otopného systému u MŠ Motýlek (761,46 tis. Kč), opravu školnického bytu u MŠ Juárezova (645,09 tis. Kč) a opravu zpevněné plochy u MŠ Sbíhavá (87,29 tis. Kč). Na položku oprav byly také zaúčtovány neinvestiční výdaje související s investičními akcemi „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“ (1.275 tis. Kč) a „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“ (1.230,12 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 252,55 tis. Kč byly použity na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ, částka ve výši 305,24 tis. Kč byla uhrazena za nákup služeb v souvislosti nákupem projektové dokumentace na zaregulování otopného systému MŠ Motýlek, na úhradu nákladů na vypracování žádosti do operačního programu Praha – Adaptabilita a na kácení topolů v MŠ Na Dlouhém lánu. Částka ve výši 2.362,74 tis. Kč byla použita na nákup drobného hmotného majetku souvisejícího s výše uvedenými investičními akcemi. Za nákup materiálu bylo uhrazeno 83,25 tis. Kč, částka ve výši 2,42 tis. Kč bylo uhrazena za úroky ze složených jistin k veřejným zakázkám a 6,48 tis. Kč za nájemné za zahradu u MŠ B. Juáreze.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 48.211 tis. Kč byl čerpán ve výši 48.819,75 tis. Kč, tj. 101,26 % upraveného rozpočtu. Přečerpání je způsobeno zpracováním rozpočtových úprav na jednotlivé položky (opravy, investice, nákup drobného hmotného majetku) na základě zadávacích dokumentací. Konečné faktury byly propláceny na konci kalendářního roku a nebylo již možné provést úpravy rozpočtu. Jedná se o akci „ZŠ nám. Interbrigády – zřízení dvoutřídní MŠ“, kde došlo u investiční položky k přečerpání o 893,25 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků (UR 7.300 tis. Kč, čerpáno 7.278,93 tis. Kč) určených na tuto akci však přečerpána nebyla a byla proplacena v souladu se smlouvou o dílo. Největšími investičními akcemi v roce 2009 byly „MŠ Terronská – rekonstrukce objektu“, kde z upraveného rozpočtu ve výši 33.678 tis. Kč ( z tohoto celkového objemu obdržela MČ Praha 6 dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 25.000 tis. Kč) bylo čerpáno 33.629,36 tis. Kč a „MŠ Fakultní – rekonstrukce hospodářského pavilonu“, kde z upraveného rozpočtu ve výši 21.301 tis. Kč ( z tohoto celkového objemu obdržela MČ Praha 6 investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 15.000 tis. Kč) bylo vyčerpáno 21.260,69 tis. Kč. Dále byly investiční výdaje čerpány na akce „MŠ Bubeníčkova – vybudování třídy z bytu a modernizace výtahu“ (UR 4.648 tis. Kč) ve výši 4.566,70 tis. Kč, „MŠ Velvarská – projektová dokumentace k výstavbě nového objektu“ (UR 1.340 tis. Kč) ve výši 1.281,85 tis. Kč, „MŠ Na Dlouhém lánu – modernizace dětského hřiště“ (UR 1.792 tis. Kč) ve výši 1.791,48 tis. Kč, „MŠ Motýlek – modernizace dětského hřiště (UR 1.892 tis. Kč) ve výši 1.801,29 tis. Kč, „MŠ Bubeníčkova – zateplení fasády“ (UR 2.297 tis. Kč) ve výši 2.296 tis. Kč a „MŠ Parléřova – vestavěné skříně (UR 687 tis. Kč) ve výši 686,97 tis. Kč. U akcí „MŠ Bílá Hora – výstavba nového objektu“, „MŠ Mydlářka – výstavba nového objektu včetně garáží“ a „MŠ Petynka – výstavba nového objektu“ byly uhrazeny přípravné práce pro zpracování projektových dokumentací k výstavbě nových objektů ve výši 1.276,75 tis. Kč. Částka v celkové výši 523 tis. Kč byla poukázána formou investičního příspěvku jednotlivým příspěvkovým organizacím: MŠ Bubeníčkova na nákup konvektomatu a interaktivní tabule (298 tis. Kč), MŠ Vokovická na nákup konvektomatu (150 tis. Kč) a MŠ Sbíhavá (25 tis. Kč), MŠ Bílá (25 tis. Kč) a MŠ Meziškolská (25 tis. Kč) na nákup interaktivní tabule.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 107.526,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 104.832,14 tis. Kč, což je 97,49 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, a to ve výši 95.658,00 tis. Kč. Z částky ve výši 1.176,95 tis. Kč byla hrazena refundace do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Výdaje v celkové výši 5.710,42 tis. Kč byly použity na odstranění havárií v budovách ZŠ (1.444,52 tis Kč), na opravu terasy v ZŠ Hanspaulka (130,96 tis. Kč), na opravu sociálního zařízení v ZŠ Petřiny jih (380,31 tis. Kč), na opravu omítek a nátěrů v ZŠ Marjánka (108,46 tis. Kč), na opravu hydroizolací v ZŠ Petřiny – sever (557,18 tis. Kč), na opravu ZTI rozvodů v ZŠ Červený vrch (340,56 tis. Kč), na opravu bočních vchodů v ZŠ J.A.Komenského (318,21 tis. Kč) a na opravu školnického bytu a hydroizolace v ZŠ nám. Svobody (1.746,83 tis. Kč). Na položku oprav byly také zaúčtovány neinvestiční výdaje související s investiční akcí „ZŠ nám. Interbrigády – rekonstrukce objektu“ ve výši 683,39 tis. Kč. Částka ve výši 497,33 tis. Kč byla uhrazena za nákup služeb a obsahuje vypracování projektové dokumentace, zajištění jazykové přehlídky „Open World“ a nově program „Stravování seniorů“, kdy je škole proplácen rozdíl mezi cenou oběda pro cizí strávníky a cenou 50,- Kč, které platí ve školní jídelně tito občané Městské části Praha 6. Do tohoto programu se přihlásilo 149 občanů a bylo vydáno celkem 4.471 obědů. Za nákup drobného hmotného majetku a materiálu souvisejícího s investičními akcemi bylo vyčerpáno 1.611,80 tis. Kč, za nákup knih 15 tis. Kč a za konzultační a poradenské služby 25,43 tis. Kč. Za pohoštění a věcné dary bylo vyčerpáno 47,21 tis. Kč a na peněžité dary v rámci akce „Vynikající učitel 2009“ bylo použito 90 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 40.062 tis. Kč bylo čerpáno 39.769,87 tis. Kč, což je 99,27 %. Z toho připadá na akci „ZŠ nám. Interbrigády – rekonstrukce objektu I. etapa“ (UR 38.172 tis. Kč) částka 38.179,37 tis. Kč, na akci „ZŠ Červený vrch – projektová dokumentace k dostavbě pavilonu“ (UR 600 tis. Kč) částka 401,80 tis. Kč, na akci „ZŠ Petřiny jih – modernizace dětského hřiště a montáž vestavěných skříní (UR 688 tis. Kč) částka ve výši 577,17 tis. Kč. Na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu – doúčtování“ (UR 1.080 tis. Kč) bylo využito 896,33 tis. Kč a za nákup domény „ www.jakdoskoly.cz“ bylo uhrazeno 161,99 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 117 tis. Kč byly poukázány jako investiční příspěvek pro ZŠ J.A.Komenského na nákup interaktivní tabule.

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10 tis. Kč byl určen jako příspěvek na květinovou výzdobu oken pro speciální ZŠ Praktická a byl vyčerpán v plné výši.

Odd. 32 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč byl čerpán částkou 113,47 tis. Kč, tj. 56,74 %. Finanční prostředky byly určeny na financování příspěvků studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území Městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty.

Odd. 32 § 99 – Záležitosti vzdělávání

Upravený rozpočet ve výši 1 308,30 tis. Kč byl určen na nespecifickou primární prevenci programu „Zdravá Šestka“. V průběhu sledovaného období bylo vyčerpáno 1 307,60 tis. Kč, tj. 99,95 %. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly poukázány v rámci grantového řízení v oblasti nespecifické primární protidrogové prevence a prevence ostatních sociálně nežádoucích jevů. Ostatní výdaje ve výši 1.007,59 tis. Kč byly využity na nákup služeb souvisejících s akcemi "Ladronkafest 2009" (550,00 tis. Kč), "Týden Zdravé Šestky" (100,00 tis. Kč), Brána volného času dokořán (200,00 tis. Kč), realizace oblastního kola „Antifetfest“ (75,95 tis. Kč) a služby spojené s výrobou a ročním provozem kontejneru na použitý injekční materiál (40,00 tis. Kč), na nákup drobného hmotného majetku (19,06 tis. Kč), na nákup materiálu (2,97 tis. Kč), na pořízení věcných darů dětem (14,61 tis. Kč) a na občerstvení v souvislosti s výše uvedenými akcemi (5,00 tis. Kč).

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
34 Tělovýchova 130,00 185,00 31,64 24,34 17,10
35 Zdravotnictví 9 612,00 9 252,70 9 243,74 96,17 99,90
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení   190 463,00 187 062,22   98,21
42 Politika zaměstnanosti 1 280,00 1 720,00 1 327,27 103,69 77,17
43 Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. 19 561,00 20 079,50 19 183,43 98,07 95,54
  Celkem 30 583,00 221 700,20 216 848,30 709,05 97,81
  Kapitálové výdaje          
34 Tělovýchova 19 000,00 64 093,70 17 248,31 90,78 26,91
  Celkem 19 000,00 64 093,70 17 248,31 90,78 26,91
  05 - Úhrn 49 583,00 285 793,90 234 096,61 472,13 81,91

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace - RVZ Živohošť

Výdaje rozpočtované v tomto oddíle souvisí s provozem RVZ Živohošť a jsou hrazeny z prostředků Sociálního fondu zaměstnavatele. K úhradě případné ztráty z provozu RVZ Živohošť byla z položky - Převody vlastním fondům hospodářské činnosti převedena na účet Podnikatelské činnosti částka ve výši 93 tis. Kč, která ale nebyla čerpána, jelikož příjmy od rekreantů a za pronájem RVZ Živohošť za rok 2009 činily celkem 292,43 tis. Kč.

Provozní náklady tohoto RVZ činily 268,68 tis. Kč a obsahují zejména úhradu elektrické energie ve výši 112,54 tis. Kč, studené vody ve výši 0,1 tis. Kč, za nákup materiálu (drogistické zboží, žárovky, náhradní díly na sekačku a drobné kuchyňské vybavení bylo uhrazeno celkem 41,98 tis. Kč, smluvní nájemné za přilehlý pozemek byl ve výši 17,44 tis. Kč, za služby praní prádla bylo uhrazeno 21,84 tis. Kč, náklady na pohonné hmoty byly ve výši 0,52 tis. Kč, náklady na revize tlakových nádob, has. přístrojů a rozvodů STA byly ve výši 8,03 tis. Kč, telekomunikační poplatky za pevnou linku činily 11,51 tis. Kč, za vývoz jímky bylo uhrazeno 3,05 tis. Kč a za laboratorní práce v souvislosti s rozbory vody z čističky odpadních vod 5,85 tis. Kč. Na běžné opravy bylo čerpáno celkem 26,69 tis. Kč z toho na opravu mola 20,94 tis. Kč, zbývající vyčerpané prostředky byly použity na drobné opravy (např. televize, konvice). Cestovné bylo čerpáno ve výši 13,68 tis. Kč. Z položky drobný hmotný majetek bylo vyčerpáno 5,45 tis. Kč na parní mop, varné konvice a zvukoizolační kryt na dmychadlo.

Z finančních prostředků hrazených z rozpočtu byla zakoupena starší plachetnice v částce 25 tis. Kč. Z položky platby daní a poplatků byly uhrazeny poplatky z ubytovací kapacity ve výši 5,14 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 64.093,7 tis. Kč byl čerpán částkou 17.248,31 tis. Kč, tj. 26,91 %. Čerpání je spojeno především s akcemi v oblasti AVČ Ladronka a jedná se o tyto akce: „AVČ Ladronka - II. etapa“ (UR 3.356,5 tis. Kč) s čerpáním 3.356,50 tis. Kč, „AVČ Ladronka – úprava plochy pro volnočasové aktivity“ (UR 6.260 tis. Kč), kde bylo vyčerpáno 6.259,84 tis. Kč, „AVČ Ladronka – zimní zahrada usedlosti Ladronka“ (UR 6.600 tis. Kč), kde bylo vyčerpáno 5.938,49 tis. Kč a „AVČ Ladronka - západní terasa usedlosti Ladronka“ (UR 1.200 tis. Kč) s čerpáním 1.169,79 tis. Kč. Na akci „AVČ Ladronka - III. etapa“ (UR 46.150,10 tis. Kč) obdržela Městská část Praha 6 dotaci z fondů EU, v rámci 2. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v této výši a bylo z ní vyčerpáno 140,65 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace. Vlastní realizace akce bude zahájena v roce 2010. Dále byly v tomto oddíle zařazeny finanční prostředky ve výši 148,80 tis. Kč na nákup studie a projektové dokumentace k „Závěrečné etapě dostavby RVZ Živohošť“, které byly čerpány ve výši 71,40 tis. Kč.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2009 zařazena částka 3.551,00 tis. Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 5 ke smlouvě byla provozovateli LSPP proplacena částka 3.550,99 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 200 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. K 31.12.2009 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč, poskytnutý v roce 2009 Městskou částí Praha 6 na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 594/09 ze dne 19.12.2008. Příspěvek byl poukázán v plné výši, tj. 100 %.

Odd. 35 § 23 - Odborné léčebné ústavy

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl po úpravě finančního plánu rozpočtován ve výši 2.081,00 tis. Kč a poskytnut byl ve výši 2.081,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části IV. Příspěvkové organizace.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 800 tis. Kč poskytnutý v roce 2009 Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 20 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl v plné výši.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Upravený rozpočet 2 000,70 tis. Kč bylčerpán ve výši 1 999,53 tis. Kč tj. 99,94 %. Tyto prostředky byly použity na nákup interaktivních preventivních programů pro ZŠ ve výši 487,50 tis. Kč, na rozšířenou péči školních psychologů ve výši 555,00 tis. Kč, na program artefiletických dílen ve výši 70,00 tis. Kč, na zajištění terapeutických skupin anonymních rodičů ve výši 40,00 tis. Kč, na služby spojené s realizací vzdělávacího semináře pro ředitele škol ve výši 29,44 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež 50,00 tis. Kč a na školení pedagogů a školních metodiků připadá částka 125,5 tis. Kč. Na nákup knih, učebních pomůcek a tisku bylo čerpáno 22,99 tis. Kč. Částka ve výši 10,10 tis. Kč byla využita na pohoštění a částka 359,00 tis. Kč byla převedena ostatním subjektům na granty v oblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Jedná se o finanční příspěvky schválené usnesením ZMČ Praha 6 č. 452/09 ze dne 27.2.2009. Na jednorázové peněžité dary určené školním metodikům za jejich celoroční nadstandardní spolupráci v rámci programu „Zdravá Šestka“ bylo vyčerpáno celkem 250,00 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč byly použity na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku, pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných. Vyčerpáno bylo 12,22 tis. Kč.

Odd. 41 § 71 - Příspěvek na živobytí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.000 tis. Kč byl čerpán částkou 2.941,19 tis. Kč, tj. 98,04 %. Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 21 až § 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), která řeší nedostatečný příjem občana či rodiny. Výše příspěvku na živobytí je stanovena individuálně na základě hodnocení snahy občanů a jejich možností (aktivní snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze, dietní stravování apod.). Od roku 2007 je využívána možnost kombinované výplaty příspěvku, a to částečně v hotovosti a část příspěvku v poukázkách. Za rok 2009 bylo poukázkami vyplaceno celkem za 675 tis. Kč (v roce 2008 vyplaceno poukázkami za 748 tis. Kč).

Odd. 41 § 72 – Doplatek na bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.000 tis. Kč byl za sledované období čerpán ve výši 787,72 tis. Kč, tj. 78,77 %. Tato dávka pomoci v hmotné nouzi (§ 33 až § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) je určena k řešení situace nedostatku příjmů k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě nebo rodině částka na živobytí. Doplatek se vyplácí měsíčně, po uplynutí kalendářního měsíce za který náleží.

Odd. 41 § 73 – Mimořádná okamžitá pomoc

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 400 tis. Kč byl čerpán ve výši 367,11 tis. Kč, tj. 91,78 %. Tato dávka je poskytována (§ 36 a § 37 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) osobám, které neplní podmínky hmotné nouze, ale ocitnou se v takových situacích, které je nutné bezodkladně řešit. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí také bezodkladně.

Odd. 41 § 77 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Tato dávka je poskytována ze zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi těm osobám, které nemohou úspěšně řešit svoji situaci, a jsou tak ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se převážně o osoby propuštěné z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby bez přístřeší apod. Dávka se poskytuje jednorázově ve výši 1.000,- Kč, s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Součet dávek za kalendářní rok nesmí překročit čtyrnásobek životního minima jednotlivce (12.504,- Kč). Upravený rozpočet 100 tis. Kč byl čerpán za ve výši 54 tis. Kč, tj. 54 %.

Odd. 41 § 81 – Příspěvek při péči o osobu blízkou

Upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Tento příspěvek byl zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách s účinností od 1.1.2007 zrušen a nahrazen jinou formou příspěvku – příspěvek na péči. Dle přechodných ustanovení uvedeného zákona nárok na příspěvek zaniká v kalendářním měsíci, v němž byl přiznán. To znamená, že řízení o tomto příspěvku neskončená do konce roku 2006 musí být dokončena v dalších letech dle platných předpisů v roce 2006. Na rok 2010 již nejsou finanční prostředky v tomto oddíle rozpočtovány.

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o jednorázové dávky na opatření zvláštních tzv. kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany, opakovaný příspěvek na zvýšené životní náklady starým a zdravotně postiženým občanům a opakovaný příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Upravený rozpočet ve výši 2.200 tis. Kč byl čerpán částkou 2.091,10 tis. Kč, tj. 95,05 %. Z toho připadlo na kompenzační pomůcky 2.036,70 tis. Kč a příspěvek na krmivo pro psa činil 54,40 tis. Kč.

Odd. 41 § 83 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Příspěvek je možné poskytnout občanovi s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, dále občanovi úplně nebo prakticky nevidomému, neslyšícímu, popř. rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte. O přiznání nároku na příspěvek rozhoduje vyjádření posudkového lékaře Úřadu práce hl.m. Prahy. Od začátku roku bylo poskytnuto 8 příspěvků na úpravu bezbariérového bytu ve výši 301,20 tis. Kč, tj. 60,24 % z upraveného rozpočtu 500 tis. Kč.

Odd. 41 § 84 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek náleží občanovi s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí, dále rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte nebo jde-li o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené (III. stupeň mimořádných výhod). O přiznání nároku na příspěvek opět rozhoduje posudkový lékař Úřadu práce hl.m. Prahy. V roce 2009 bylo poskytnuto 23 příspěvků na zakoupení motorového vozidla a 3 příspěvky na zvláštní úpravu motorového vozidla v celkové výši 2.240,46 tis. Kč, tj. 97,41 % upraveného rozpočtu 2.300 tis. Kč.

Odd. 41 § 85 – Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek občanům, vlastnícím motorové vozidlo, kteří jako držitelé průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně toto vozidlo využívají pro svou pravidelnou dopravu. Příspěvek lze rovněž přiznat občanům, kteří své vozidlo využívají k pravidelné dopravě blízké osoby těžce zdravotně postižené. Příspěvek náleží též rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V roce 2009 byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 10.816,97 tis. Kč, tj. 99,70 % upraveného rozpočtu (10.850 tis. Kč). K 31.12.2009 bylo poskytnuto 1551 příspěvků na provoz motorového vozidla.

Odd. 41 § 86 – Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázový příspěvek náleží občanovi těžce zdravotně postiženému či úplně nebo prakticky nevidomému, který nevlastní motorové vozidlo, ale pravidelně se individuálně dopravuje. Většina příspěvků je opět vyplácena začátkem roku. Upravený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl čerpán částkou 552,50 tis. Kč, tj. 92,08 %, poskytnuto bylo celkem 85 příspěvků.

Odd. 41 § 95 – Příspěvek na péči

Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon týkající se oblasti sociálních služeb - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon mimo jiné definuje zcela nový příspěvek na péči a stanovuje podmínky nároku na tento příspěvek. Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen k zajištění potřebné pomoci, tedy k nákupu sociálních služeb. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti občana na pomoci jiné fyzické osoby. Odbor sociálních věcí v současnosti eviduje necelých 2600 aktivních příjemců příspěvku na péči, přičemž je dále evidováno více než 300 nových žádostí občanů, kteří čekají na posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou Úřadu práce hl.m. Prahy a z tohoto důvodu nebyl tento příspěvek zcela vyčerpán. Ve sledovaném období byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 166.910 tis. Kč, tj. 97,70 % upraveného rozpočtu 169.463 tis. Kč.

Odd. 42 § 22 Veřejně prospěšné práce

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.720 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.327,27 tis. Kč, což je 77,17 % k UR. Z této celkové částky bylo vyčerpáno 405,73 tis. Kč na ostatní osobní výdaje (uzavřené dohody o provedení práce a pracovní činnosti) včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Za ochranné pomůcky bylo vyčerpáno 19,34 tis. Kč, byl zakoupen přívěsný vozík za 27,48 tis. Kč, za nákup drobného železářského a drogistického materiálu bylo vyčerpáno 99,70 tis. Kč a za pohonné hmoty a olej do sekačky, motorové pily a benzinové kosy bylo vyčerpáno 16,00 tis. Kč. Za odvoz a likvidaci odpadu bylo vyčerpáno 255,14 tis. Kč a za opravu motorové pily pak 3,90 tis. Kč.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů jsou určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 48,40 tis. Kč, tj. 96,80 %.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet 350 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 12.069 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části IV. Příspěvkové organizace.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 500 tis. Kč byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl poskytnut v plné výši 500 tis. Kč, tj. 100 %.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Upravený rozpočet ve výši 2.701 tis. Kč byl čerpán částkou 2.701,00 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2009 smluvně zajištěno 20 lůžek pro občany MČ Praha 6. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

V tomto paragrafu byly zařazeny prostředky určené k zajištění pokračujícího procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy lokálních komunitních plánů. Finanční prostředky byly využity k nákupu pohoštění a pronájmu sálu. Upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl čerpán částkou 37,91 tis. Kč, tj. 75,82 %.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.359,50 tis. Kč byl čerpán částkou 3.827,13 tis. Kč, tj. 87,79 %. Částka 2.947,50 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ č. 451/09 z 27.2.2009 a 566/09 ze dne 13.11.2009. Částka 4,50 tis. Kč byla poskytnuta na finanční úhradu lékařům za zdravotní prohlídky prováděné pro potřeby sociální péče, zařazené prostředky ve výši 22 tis. Kč, byly určené na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba , které byly čerpány ve výši 6,15 tis. Kč, další výdaje ve výši 348,14 tis. Kč byly použity na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Součástí rozpočtu oddílu byly finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč, určené na peněžní výpomoc poskytované formou darů sociálně potřebným občanům Městské části Praha 6 na částečnou úhradu deregulovaného nájmu. Tyto peněžité dary byly poskytovány v souladu s usnesením ZMČ Praha 6, č. 421/08 ze dne 19.12.2008, kterým byly schváleny „Zásady poskytování výpomoci“. K 31.12.2009 bylo vyčerpáno 520,84 tis. Kč, tj. 52,08 %. Celkem byly poskytnuty peněžité dary 92 seniorům.

Příjmy OSV ÚMČ Prahy 6 se týkají vrácených přeplatků sociálních dávek a ostatní vymožené splacené dluhy (nesprávně vyplacené dávky v minulých letech). Protože poskytnuté sociální dávky jsou financovány z účelové dotace ze státního rozpočtu, musí být všechny přeplatky dávek rovněž vráceny zpět do státního rozpočtu. Odvod se provádí měsíčně.

K 31.12.2009 bylo vymoženo 942.996,- Kč. Odvedeno do státního rozpočtu (dále SR) bylo 888.571,- Kč. V odvedených platbách je zahrnuta vymožená platba za 12/2008 ve výši 9.987,- Kč. Vymožené prostředky za 12/09 ve výši 9.937,- Kč byly odvedeny do SR v lednu 2010.

V souvislosti s přijetím zákona č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přešla agenda státní sociální podpory v Praze z pověřených úřadů městských částí na Úřad práce hl. m. Prahy. Společně s tím přešla dnem 1.1.2009 také agenda vymáhání pohledávek vzniklých na výživném pro děti v pěstounské péči, viz. přechodná ustanovení zmíněného zákona.

Prostředky, které jsou stále neoprávněně zasílány ze strany občana na účet Úřadu MČ Praha 6 jsou průběžně převáděny na účet Úřadu práce hl. m. Prahy, tzn. nejsou odváděny do SR. Takto bylo v průběhu roku 2009 převedeno na účet Úřadu práce hl. m. Prahy celkem 32.850,- Kč.

06 – Kultura

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
21 Obchod a služby 500,00 500,00 271,36 54,27 54,27
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 39 233,00 35 233,90 34 169,76 87,09 96,98
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 800,00 4 948,60 4 908,28 84,63 99,19
  Celkem 45 533,00 40 682,50 39 349,40 86,42 96,72
  Kapitálové výdaje          
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 250,00 3 453,80 3 421,21 273,70 99,06
34 Tělovýchova a zájmová činnost   1 908,60 1 908,52   100,00
  Celkem 1 250,00 5 362,40 5 329,73 426,38 99,39
  06 - Úhrn 46 783,00 46 044,90 44 679,13 95,50 97,03

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 500,00 tis. Kč byl určen na instalaci a opravu směrníků a dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny nebo instalace směrníků a probíhá na základě požadavků Odboru dopravy a životního prostředí. V roce 2009 byl rozpočet čerpán ve výši 271,36 tis. Kč, tj. 54,27 % upraveného rozpočtu.

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 530,00 tis. Kč byl čerpán částkou 514,46 tis. Kč, tj. 97,07 %. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 500,00 tis. Kč pro Pelleova vila, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie. Finanční prostředky ve výši 14,46 tis. Kč (z výše uvedené částky) byly použity na úhradu účastnického poplatku na akci Muzejní noc.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

Z běžných výdajů tohoto oddílu byl hrazen tisk sborníků k výstavám MČ Praha 6 (335,19 tis. Kč) a zhotovení 1.000 kusů katalogu k výstavě „70. výročí vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava“ (89,48 tis. Kč). Upravený rozpočet ve výši 487,00 tis. Kč byl tak čerpán na 87,20%.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.152,20 tis. Kč určený na akci „Výstava Prahy 6 v Bruselu“ byl čerpán ve výši 1.101,39 tis. Kč, což je 95,59% upraveného rozpočtu. Z uvedené částky bylo použito na expozice „Slavné stavby“ celkem 334,98 tis. Kč, na expozice „Dvojice“ částka 103,54 tis. Kč a na dopravní panely částka 85,21 tis. Kč. Výroba dárkových koníků včetně návrhu modelu si vyžádala 207,20 tis. Kč, nákup dárkových DVD „Po stopách Hurvínka Bubenčí“, „Tycho de Brahe Dejvicemi“ a „Praha 6“ celkem 248,57 tis. Kč, na výrobu samolepících etiket bylo použito 14,99 tis. Kč a na cestovné částka ve výši 106,90 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.763,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.763,39 tis. Kč, tj. 99,98% upraveného rozpočtu. Z této částky připadá na „Makety koní z náměstíčka Kafkova x Wuchterlova“ částka ve výši 1.438,80 tis. Kč, na modely architektonicky významných staveb částka ve výši 150,00 tis. Kč (Francouzská škola v Bílé ulici ve výši 88,06 tis. Kč, bývalý Hotel Internacionál ve výši 61,94 tis. Kč) a na výrobu prodejního stánku, který bude používán i při jiných akcích Městské části Praha 6, bylo vynaloženo 174,59 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.583,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.484,22 tis. Kč, tj. 97,83 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje v celkové výši 3.101,78 tis. Kč, které souvisejí s konáním menších kulturních akcí („Pocta Carl Czerny“, „Setkání starosty a RMČ s občany“, „Čarodějnice na Ladronce“, „Novoroční snídaně s čestnými občany“, „Setkání vedení radnice s velvyslanci“, „Motolice“ apod.) a výdaje spojené s kampaněmi, analýzami webových stránek, květinovými dary. Dále byly z tohoto oddílu poskytnuty finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na provoz KC Kaštan, částka ve výši 361,00 tis. Kč byla poskytnuta jako finanční příspěvek na provoz pro pobočku Městské knihovny na území MČ Praha 6 a finanční prostředky ve výši 603,10 tis. Kč byly vynaloženy na tzv. „granty“ v oblasti kultury. Vedení kroniky obce si vyžádalo částku 18,34 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.134,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.098,07 tis. Kč, tj. 98,84 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu byly uhrazeny výdaje na „Obnovu kaple sv. Michala“ ve výši 2.721,30 tis. Kč, na opravu sousoší před vstupem do objektu Polikliniky Pod Marjánkou v Břevnově ve výši 123,00 tis. Kč, na zaměření a statické zabezpečení kaple č. 11 Poutní cesty z Lorety do Hájku ve výši 11.75 tis. Kč, na údržbu a opravu pomníku I. S. Koněva ve výši 5,50 tis. Kč a na opravu pamětních desek na Malovance ve výši 22,36 tis. Kč. Částka 214,16 tis. Kč byla poskytnuta jako příspěvek na obnovu památkově chráněného objektu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 374,00 tis. Kč byl čerpán částkou 341,82 tis. Kč, tj. 91,40% a finančními prostředky byla použity na akci „Slavnostní osvětlení kaple sv. Michala“.

Odd. 33 § 30 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 484,00 tis. Kč byl čerpán částkou 284,00 tis. Kč, tj. 58,68% upraveného rozpočtu. Uvedená částka byla zaslána jako finanční příspěvek Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Praze 6 na opravu varhan.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů o objemu 1.316,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Částka byla zaslána jako finanční příspěvky Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Praze 6 na rekonstrukci kostela ve výši 716.00 tis. Kč, Arcibiskupství pražskému na vybudování bezbariérového vstupu do kostela svatého Vojtěcha v Dejvicích ve výši 400,00 tis. Kč a Sboru církve bratrské na rekonstrukci střechy a podkroví ve sborovém domě v Evropské ulici ve výši 200,00 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 883 tis. Kč byl čerpán částkou 828,80 tis. Kč, tj. 93,86 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu a vysílání televizního magazínu o Praze 6 v kabelové televizi a on line vysílání.

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.046,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.041,76 tis. Kč, tj. 99,58 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 899,76 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik (měsíčník Břevnovan 50,00 tis. Kč, měsíčník Veleslavín 80,00 tis. Kč, čtvrtletník Hanspaulka 12,00 tis. Kč).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 22.933,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 22.392,39 tis. Kč, tj. 97,64 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje, které souvisejí s konáním velkých kulturních akcí: „Filmový festival“ (914,16 tis. Kč), „Masopust“ (250,00 tis. Kč), „Velikonoce“ (549,78 tis. Kč), „Slavnosti na Štrozoku“ (590,96 tis. Kč), „Dejvické květnové slavnosti“ (2.733,83 tis. Kč), „Dětský den“ (495,92 tis. Kč), „Hudební festival – Dechovka – Víkendy“ (2.439,53 tis. Kč), „Bitva na Bílé Hoře“ (500,00 tis. Kč), „Opera v Šárce“ (1.447,31 tis. Kč), „Břevnovské posvícení“ (200,00 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6“ (celkem 2.269,94 tis. Kč - z toho na doplatek za rok 2008 připadá 56,00 tis. Kč a na program v roce 2009 připadá 2.213,94 tis. Kč), „Vánoční osvětlení Prahy 6“ (celkem 3.414,25 tis. Kč – z toho na samotné osvětlení připadá 2.052,10 tis. Kč, na doplatek 2008 připadá 221,58 tis. Kč a na opravy 1.140,57 tis. Kč), „Reprezentační ples Prahy 6“ (90,13 tis. Kč), „Společenský večer“ (2.006,09 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (230,06 tis. Kč), „Den Prahy 6 – koncert“ (489,44 tis. Kč), „Rybova mše vánoční“ (238,12 tis. Kč) „Advent“ (999,60 tis. Kč), „Výstava listopad 89“ (312,62 tis. Kč), „28. říjen“ (25,00 tis. Kč), „8 v čase“ (19,64 tis. Kč) „Ochutnejte Evropu“ (234,00 tis. Kč), „Výstava Protektorát“ (261.63 tis. Kč), „Společenské akce v Pelleově vile“ (200,00 tis. Kč), „Den seniorů“ (598,81 tis. Kč). Výdaje ve výši 881,57 tis. Kč byly použity na úhradu služeb spojených s pořádáním obřadů pro jubilanty.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.348,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.314,18 tis. Kč, tj. 99,21 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 1.845,48 tis. Kč na granty poskytnuté na opravy a obnovu objektů sloužících tělovýchovné činnosti a granty vyhlášené v tělovýchovné oblasti. Finanční prostředky ve výši 1.184,70 tis. Kč byly použity na výdaje spojené s konáním sportovních akcí pořádaných městskou částí Praha 6. Jednalo se o akce „Pohár Prahy 6“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“, „Zimní MTB maratón – cyklistický závod“, „Pražská 50“ a „Dětská 50“, „Břevnovských 10 mil a 5 km“, „Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě“, „Ladronka sportovní“, Squashový turnaj“, „Turnaj žáků v kopané Dukla“, „Turnaj žáků v kopané Aritma“, „Memoriál J. Odložila“, „Sportovní den Plaváček“, „Šárecký okruh“, „Memoriál M. Tomíčka“. Populární akce „Zacvičte si s Prahou 6“ si vyžádala částku 955,95 tis. Kč. Na podporu sportovců a sportovních klubů bylo vynaloženo 280,00 tis. Kč a za drobný materiál a dárky k uvedeným akcím byla uhrazena částka 48,05 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.908,60 tis. Kč byl čerpán částkou 1.908,52, tj. 100% upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly poskytnuty jako finanční příspěvek pro TJ TATRAN Střešovice na rekonstrukci šaten a soc. zařízení (838,52 tis. Kč), Beachclub Strahov na zkvalitnění povrchu a osvětlení hřiště (350,00 tis. Kč), Sportovní klub Střešovice na dokončení rekonstrukce areálu (250,00 tis. Kč), TJ Ruzyně na vybudování ochranného oplocení (100,00 tis. Kč), Autoklub Markéta na protihluková opatření (250,00 tis. Kč) a HC Hvězda Praha na zakoupení defibrilátoru (40,00 tis. Kč). Částka 80,00 tis. Kč byla poskytnuta coby peněžitý dar na zakoupení speciálně upraveného sportovního invalidního vozíku pro pana Davida Lukeše.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času mládeže – granty volnočasové aktivity

Běžné výdaje upraveného rozpočtu ve výši 600,00 tis. Kč byly čerpány částkou 594,10 tis. Kč, což je 99,02 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na granty vyhlášené Městskou částí Praha 6 v oblasti volnočasových aktivit a které byly po schválení v orgánech MČ Praha 6 zaslány příslušným příjemcům.

07 – Bezpečnost

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
52 Civilní připravenost 80,00 1 489,10 1 486,71 1 858,39 99,84
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 800,00 2 142,00 1 763,80 62,99 82,34
55 Požární ochrana 100,00 100,00 100,00 - 100,00
  Celkem 2 980,00 3 731,10 3 350,51 112,43 89,80
  Kapitálové výdaje          
53 Bezpečnost a veřejný pořádek - 134,00 118,82 - 88,67
  Celkem - 134,00 118,82 - 88,67
  07 - Úhrn 2 980,00 3 865,10 3 469,33 116,42 89,76

Odd. 52 § 12 - Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 98 tis. Kč byl čerpán ve výši 95,66 tis. Kč, což je 97,61 % k UR. Výdaje byly převážně čerpány za kurs zdravovědy pro žáky ZŠ 7.-8. tříd v celkové částce 90,00 tis. Kč. Další čerpání proběhlo za úhradu elektrické energie ve výši 3,50 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42 a za výdaje na materiál potřebný v rámci úklidu CO krytu v částce 2,16 tis. Kč. Ostatní rozpočtované finanční prostředky (údržba a revize CO krytu – UR 5 tis. Kč) nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odd. 52 § 69 - Hospodářská opatření pro krizové stavy

Finanční prostředky v tomto oddíle ve výši 1.391,10 tis. Kč byly poskytnuty jako finanční dar obci Šenov u Nového Jičína na odstranění následků červnových povodní. Poskytnutí daru bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 516/09 ze dne 7.7.2009.

Odd. 53 § 11 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 2.142 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.763,80 tis. Kč, což je 82,72 % k UR. Jednalo se především o výdaje na finanční dary pro nejlepší policisty OŘ MP Praha 6 v celkové ve výši 1.150 tis. Kč. Částka 198,88 tis. Kč představovala výdaje na nákup technického vybavení pro služebnu OŘ PČR Praha 6 (14 ks PC sestav a monitorů) a částka 197,64 tis. Kč výdaje pro služebnu OŘ MP Praha 6 (10 monitorů, cyklistický trenažér, čistič bot, videokamera, 9 mobilních telefonů, 200 kapesních topítek, 2 univerzální nabíječky, 3 rychlovarné konvice a 4 digitální fotoaparáty). Částka ve výši 90,75 tis. Kč byla čerpána na úhradu nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici, na výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ byly použity výdaje v částce 95,98 tis. Kč a na leták „Bezpečná ulice“ v částce 29,77 tis. Kč. Výdaje na projekt „Stop odcizenému vozidlu“ (UR 12 tis. Kč) nebyly v roce 2009 čerpány. Ostatní čerpané výdaje ve výši 0,78 tis. Kč zahrnovaly výdaje na poplatky za studenou a teplou vodu a telefonní poplatky pro služebnu MP Čílova a Informačního centra MČ Prahy 6, kde probíhala částečná refundace (50 %) odborem správy úřadu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 134 tis. Kč byl čerpán v částce 118,82 tis. Kč, což je 88,67 % k UR. Jednalo se o investiční akci „Úprava veřejného osvětlení na Praze 6 – Bořislavka“, jež byla realizována v rámci projektu prevence kriminality 2009. Akce představovala výměnu elektrovýzbroje a současných 11 svítidel za 12 svítidel vyšší intenzity u 10 sloupů veřejného osvětlení v lokalitě parků u nám. Bořislavka a v přilehlé ulici Zavadilova. Tuto lokalitu označila Policie ČR dle doložené trestné činnosti za rizikovou a doporučila provedené řešení.

Odd. 55 § 12 - Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 100 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši jako finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje a Suchdol, kdy každý SDH obdržel 50,00 tis. Kč.

08 – Hospodářství

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
25 Podpora podnikání - 143,00 142,80 - 99,86
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 155 700,00 157 513,00 137 851,28 88,54 87,52
  Celkem 155 700,00 157 656,00 137 994,08 88,63 87,53
  Kapitálové výdaje          
25 Podpora podnikání - 400,00 381,28 - 95,32
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 220 500,00 189 682,60 180 069,21 81,66 94,93
  Celkem 220 500,00 190 082,60 180 450,49 81,84 94,93
  08 - Úhrn 376 200,00 347 738,60 318 444,57 84,65 91,58

Odd. 25 § 10 – Podpora podnikání

Běžné výdaje tohoto oddílu byly čerpány částkou ve výši 142,80 tis. Kč, tj. na 99,86 % upraveného rozpočtu a byly použity na výdaje související se zpracováním žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na projekt „Regionální podpora cestovního ruchu“.

Kapitálové výdaje v celkové výši 381,28 tis. Kč byly použity na nákup software v souvislostí s „Vybudováním podnikatelského centra“.

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 157.263,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 137.692.18 tis. Kč, což je 87,56 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 108,85 tis. Kč, za elektrickou energii (osvětlení informačního stánku a zříceniny Baba) ve výši 16,14 tis. Kč, za nákup ostatních služeb (údržba pozemků v k.ú. Ruzyně, kácení, průklesty, vyčištění ploch) ve výši 398,87 tis. Kč a za dokončení akce „Oprava objektu Písecká brána“ ve výši 55,24 tis. Kč. Částka ve výši 447,30 tis. Kč byla převedena do Podnikatelské činnosti jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení, dále byly do Podnikatelské činnosti refundovány náklady za „Pasportizaci domů N“ ve výši 3.880,35 tis. Kč, za akci „Změna vytápění – Verdunská 941/30“ ve výši 167,30 tis. Kč a za akci „Výstavba výtahů – Jug. Partyzánů 12,14“ ve výši 341,25 tis. Kč.

Největší objem finančních prostředků připadá na poskytnutí „Dotace Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech „N“ a výší potřebných finančních prostředků na opravy související s rekonstrukcemi domovního bytového fondu v domech „N“ s rozpočtem ve výši 151.700 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo čerpáno celkem 132.202,33 tis. Kč, z toho připadá na akci „Opravy objektu Dejvická 919/38 a divadla S H“ (UR 23.000 tis. Kč) částka ve výši 17.044,88 tis. Kč, na akci „Oprava interiérů Bělohorská 1665/54“ (UR 6.400 tis. Kč) čerpání ve výši 6.315,74 tis. Kč, na akci „Oprava interiérů Bělohorská 1666/56“ (UR 5.500 tis. Kč) čerpání ve výši 5.500,00 tis. Kč, na akci „Oprava interiérů Bělohorská 1667/58“ (UR 5.220 tis. Kč) čerpání ve výši 5.218,83 tis. Kč), na akci „Rekonstrukce objektu Eliášova 761/46“ (UR 21.000 tis. Kč) čerpání ve výši 20.982,18 tis. Kč a na akci „Rekonstrukce výtahu a zateplení dvorní fasády – Vítězné náměstí 997/13“ (UR 10.000 tis. Kč) čerpání ve výši 10.000,00 tis. Kč. Tyto akce byly dokončeny. Akce „Oprava interiérů, výměna oken a rekonstrukce vytápění – Rooseveltova 611 – 619“ (UR 60.000 tis. Kč), kde bylo čerpáno 51.548,79 tis. Kč a „Rekonstrukce objektu Vítězné náměstí 774/14“ (UR 20.000 tis. Kč) s čerpáním ve výši 15.591,90 tis. Kč, byly zahájeny ve III. čtvrtletí 2009 a dokončení se předpokládá v průběhu roku 2010.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 189.682,60 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 180.069,21 tis. Kč, což je 94,93 % UR. Největší podíl na tomto čerpání má akce „Rekonstrukce divadla Spejbla a Hurvínka – Dejvická 919/38“ s upraveným rozpočtem na rok 2009 ve výši 138.100 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 131.191,95 tis. Kč, z toho částka 2.826,85 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 128.365,10 tis. Kč na vlastní realizaci. Stavební práce na rekonstrukci musely být rozšířeny o nutnou sanaci stropu nad hledištěm, to si vyžádalo i prodloužení termínu dokončení do února 2010. Dofakturace proběhne v průběhu I. pololetí 2010, po dokončení zkušebního provozu a následně vydání kolaudačního souhlasu.

Další, objemově velkou, akcí je „Rekonstrukce vytápění, výměna oken a opravy interiérů – Rooseveltova 611 – 619“ (UR 18.000 tis. Kč) s čerpáním ve výši 17.606,71 tis. Kč, z toho částka 858,62 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 16.748,09 tis. Kč na vlastní realizaci. Koncem III. čtvrtletí bylo dokončeno vybudování 10 kotelen. Proběhla fakturace do výše 90%, zbývajících 10% bude fakturováno postupně, po připojení provedené modernizace vytápění bytů při rekonstrukci interiérů domu a jejich kolaudaci.

U akce „Rekonstrukce objektu Eliášova 761/46“ (UR 6.351,40 tis. Kč) byla čerpána částka 6.351,30 tis. Kč, z toho částka 216,59 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 6.134,71 tis. Kč na vlastní realizaci. Šlo zde o modernizaci vytápění, kde mimo plánovaná etážová topení v bytech s topidly WAW musela být instalována nová etážová topení v bytech nájemců, kteří dosud užívali vlastní, technicky nevyhovující etáže.

U nákupu projektové dokumentace k akci „Přístavba výtahů, instalace etážových topení v domech Nad Kajetánskou 1401 – 1415 a Jílkova 90 – 96“ (UR 3.523,4 tis. Kč) bylo čerpáno 3.105,23 tis. Kč, kdy zbylá částka bude uhrazena až po vydání stavebního povolení.

U akce „Rekonstrukce objektu Dejvická 998/52“ (UR 2.500 tis. Kč) byla čerpána částka 2.283,08 tis. Kč, z toho částka 196,44 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 2.086,64 tis. Kč na vlastní realizaci. Akce byla zahájena ve III. čtvrtletí a rozsah prací uvedených ve smlouvě byl dokončen. Při kamerových zkouškách však byla zjištěna závada na ležaté kanalizaci, která si vyžádá prodloužení prací do I. čtvrtletí 2010.

Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akce „Bezbariérový přístup ke kontejnerům - bytový dům Nová Ořechovka (UR 50 tis. Kč) s čerpáním 46,66 tis. Kč „Osazení topných těles – Ve Střešovičkách 55/1990“ (UR 85 tis. Kč) s čerpáním 84,83 tis. Kč, „Zhotovení kanalizačních přípojek – Roztocká 33/13 a 43/9“ (UR 783 tis. Kč) s čerpáním 687,58 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahu a zateplení dvorní fasády – Vítězné náměstí 997/13“ (UR 1.784 tis. Kč) s čerpáním 1.778,60 tis. Kč, „Rekonstrukce objektu Vítězné náměstí 774/14“ (UR 830,20 tis. Kč) s čerpáním 815,22 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahu Bělohorská 1681/62“ (UR 1.020,6 tis. Kč) s čerpání 1.020,52 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahu Bělohorská 1676/70, 1677/72, 1682/74“ (UR 2.831,8 tis. Kč) s čerpáním 2.831,75 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahu Bělohorská 1683/76, 1684/78, 1685/80“ (UR 3.195,70 tis. Kč) s čerpáním 3.195,63 tis. Kč, „Digitalizace STA v domech „N““ (UR 57 tis. Kč) s čerpáním 56,89 tis. Kč, „Přístavba výtahu Zelená 1084/15“ (UR 2.963,20 tis. Kč) s čerpáním 2.950,60 tis. Kč, „Revitalizace zahrady KC Kaštan“ (UR 50 tis. Kč) s čerpáním 49,86 tis. Kč za nákup studie, „Instalace folií – dům pro seniory Nová Ořechovka“ (UR 172 tis. Kč) s čerpáním 171,47 tis. Kč, „Instalace elektronického zabezpečovacího systému garáží – dům pro seniory Nová Ořechovka“ (UR 50 tis. Kč) s čerpání 47,28 tis. Kč, „Rozšíření vjezdu, instalace nových garážových vrat a instalace elektrického pohonu vrat – DPS Břevnovská 1691/4“ (UR 159 tis. Kč) s čerpáním 158,94 tis. Kč, „Projektová dokumentace zateplení fasády – Šantrochova 1882“ (UR 62,2 tis. Kč) s čerpáním 62,16 tis. Kč, „Instalace elektrického pohonu dvoukřídlých vjezdových vrat – Bánskobystrická 2080/11“ (UR 93 tis. Kč) s čerpáno ve výši 92,48 tis. Kč, „Oprava bytů Ciolkovského 3/851 (UR 332,4 tis. Kč) s čerpáním 332,32 tis. Kč na vyzdění původního umakartového jádra a „Vypracování pasportů bytového a nebytové fondu“ (UR 1.400 tis. Kč) s čerpáním ve výši 1.325,18 tis. Kč. Veškeré tyto akce byly dokončeny.

U akce „Rekonstrukce domu Hermelínská 1203/6“ (UR 400 tis. Kč) byla čerpána částka 235,62 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace, další čerpání neproběhlo jelikož při výběrovém řízení na dodavatele stavby došlo k vyloučení některých uchazečů, vznesené námitce a podání návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele a akce se tím posouvá do roku 2010.

Dále byly v upraveném rozpočtu zařazeny akce, u kterých nedošlo k žádnému čerpání. Jedná se o akce „Odhlučnění prostoru restaurace Potrefená husa – Verdunská 725/23 (UR 174,70 tis. Kč), „Vyzdění bytových jader Ciolkovského 16/845, 2/855 a Vlastina 40/846“ (UR 845,4 tis. Kč) a „Pořízení nového plynového kotle v bytě v ul. Dejvická 688/27“ (UR 80,60 tis. Kč) a „Odkoupení pozemku“ (UR 200 tis. Kč).

V upraveném rozpočtu byly dále zařazeny a vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 3.330 tis. Kč, které byly určené na úhradu zbývajících 70 % emisního kurzu vypsaných akcií společnosti Vítězné náměstí a.s. (630,00 tis. Kč) a na pořízení akcií na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Vítězné náměstí a.s. (2.700,00 tis. Kč). Součástí kapitálových výdajů tohoto oddílu bylo i finanční narovnání MČ Praha 6 s BD Jilemnického 600 a SVJ Jilemnického 600 (UR 258 tis. Kč) s čerpáním ve výši 257,34 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 159,10 tis. Kč, což je 63,64 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území m.č. Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 31 sociálních pohřbů, náklady na 4 pohřby byly v průběhu roku 2009 uhrazeny z řad příbuzných nebo známých zemřelého.

09 – Vnitřní správa

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
61 Územní samospráva 327 596,00 334 017,70 298 745,85 91,19 89,44
62 Jiné veřejné služby a činnosti - 19,60 9,80 - 50,00
  Celkem 327 596,00 334 037,30 298 755,65 91,20 89,44
  Kapitálové výdaje          
61 Územní samospráva 248 489,00 312 742,30 308 128,92 124,00 98,52
  Celkem 248 489,00 312 742,30 308 128,92 124,00 98,52
  09 - Úhrn 576 085,00 646 779,60 606 884,57 105,35 93,83

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí

Upravený rozpočet ve výši 17.954,50 byl čerpán částkou 14.917,32 tis. Kč, což je 83,08 % upraveného rozpočtu. Na odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 6.320,86 tis. Kč, na náhradách mezd nebo ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo vyplaceno 259,89 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo odvedeno 2.063,97 tis. Kč.

Čerpání na nákup materiálu obsahuje nákup očkovacích látek v částce 1,17 tis. Kč, tiskovin a učebních pomůcek ve výši 82,19 tis. Kč, kancelářského materiálu a květinové výzdoby ve výši 91,04 tis. Kč. Realizované kurzovní ztráty související s pracovními cestami činily 3,64 tis. Kč. Výdaje na služby se týkají zejména telekomunikačních služeb, jejichž čerpání činilo 927,07 tis. Kč, dále poplatků za bankovní služby ve výši 0,85 tis. Kč, nájemné zahrnující pronájmy prostor pro konání zastupitelstva ve výši 154,87 tis. Kč, výdaje na vzdělávací akce v částce 79,21 tis. Kč a nákup ostatních služeb v celkové výši 1.042,69 tis. Kč, které zahrnují zejména služby spojené s konáním zastupitelstva (provoz hlasovacího zařízení, ozvučení a videoprojekce, stenografické záznamy) ve výši 855,60 tis. Kč, dále pak služby spojené s přijetím delegací ve výši 92,37 tis. Kč, tisk vizitek a fotopráce ve výši 27,06 tis. Kč a příspěvek na stravování ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 67,66 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 0,90 tis. Kč, náklady spojené se služebními cestami (včetně rozvoje zahraničních vztahů) činily 265,96 tis. Kč, na nákup dálničních známek bylo vynaloženo 4,40 tis. Kč a poplatky za účast na konferencích činily 27,20 tis. Kč. Na pohoštění v rámci reprefondů a pohoštění delegací bylo vyčerpáno 1.170,61 tis. Kč a na nákup věcných darů pak 885,12 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci bylo vyčerpáno 14,80 tis. Kč a na finanční dary, dle usnesení RMČ, činily výdaje 1.402,78 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících z řad zastupitelů MČ Praha 6 činily 81,60 tis. Kč a výdaje za příspěvky na penzijní připojištění hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly ve výši 36,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 14 - Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR

Na základě přípisu Ministerstva financí ČR byla uvolněna ze státního rozpočtu účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti se zrušenými volbami do PS PČR, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009. Tato neinvestiční účelová dotace ve výši 18,3 tis. Kč byla zcela vyčerpána a to na odměny za práci podle dohod ve výši 2,75 tis. Kč, na nákup materiálu (lepících etiket) ve výši 11,98 tis. Kč a na přeložení telefonní linky ve výši 3,60 tis. Kč.

Odd. 61 § 17 -Volby do Evropského parlamentu

Upravený rozpočet ve výši 2.650 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.093,80 tis. Kč a výdaje jsou spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009. Finanční prostředky byly použity zejména na odměny a dary členům volebních okrskových komisí, odvod srážkové daně finančnímu úřadu, povinné pojistné a refundace mezd a ušlého výdělku ve 1.371,10 tis. Kč, dále na nákup kancelářských potřeb, papírů do tiskáren, ubrusů pro potřeby volebních komisí, vlajek České republiky a Evropské unie, flash disků, prodlužovaček a sanitární zboží (Savo, toaletní papír) v celkové výši 204,13 tis. Kč, bylo uhrazeno nájemné v prostorách dočasného pracoviště Delta, na FTVS UK a v Písecké bráně ve výši 82,09 tis. Kč a byl pořízen megafon ve výši 2,36 tis. Kč. Částka ve výši 433,57 tis. Kč byla použita na nákup stravenek pro členy volebních komisí a štábu, zajištění přepravy osob a materiálů po dobu voleb a následné čištění uren, úklidové služby, praní ubrusů a skartaci materiálů. Na cestovném bylo vyčerpáno 0,55 tis. Kč. Mimo přidělenou dotaci bylo z rozpočtu ÚMČ vyčleněno 221,50 tis. Kč na peněžité dary členům komisí.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0901 - Odbor kanceláře tajemníka

Schválený rozpočet ve výši 2.050,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 444,55 tis. Kč, což činí 70,47 %. Na výdaje spojené s provozováním turistického informačního centra bylo vynaloženo 850,85 tis. Kč, finanční prostředky na výrobu knihy o Praze 6 byly čerpány ve výši 399,97 tis. Kč a na výrobu DVD disků s reportážemi, puzzle a plastových karet s motivy 7 divů Prahy 6 bylo vyčerpáno celkem 193,74 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0903 - vlastní činnost ÚMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 206.132,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 185.813,91 tis. Kč, což činí 90,14 %.

Pozn.: výdaje na platy a ostatní provedenou práci a ostatní osobní výdaje v celkové výši 117.517,24 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 40.057,72 tis. Kč jsou blíže okomentovány v části 5. Mzdová oblast“.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 4.922,36 tis. Kč. Zahrnují 31,61 tis. Kč na nákup balené vody pro nápojové automaty v budovách ÚMČ a na detašovaných pracovištích, 19,67 tis. Kč na nákup pracovních oděvů a ochranných pomůcek dle aktuálních potřeb, výdaje na nákup očkovacích látek činily 250,51 tis. Kč a za odborné publikace, monitoring tisku, předplatné novin a věstníků bylo uhrazeno 430,59 tis. Kč. Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku byly čerpány v celkové výši 161,29 tis. Kč. Byly použity především na nákup mobilních telefonů s příslušenstvím ve výši 136,29 tis. Kč, zbylých 25,00 tis. Kč představuje nákup žaluzií, fotoaparátu a navigace. Nákup běžného materiálu byl čerpán v celkové výši 4.028,69 tis. Kč na nákup kancelářských potřeb ve výši 489,01 tis. Kč, , xeroxového a faxového papíru ve výši 847,15 tis. Kč, na nákup tonerů, kazet do tiskáren a materiálu na jejich opravy v celkové výši 1.028,16 tis. Kč, na nákup tiskopisů, formulářů a poukázek ve výši 123,83 tis. Kč, materiál pro autoprovoz si vyžádal 354,40 tis. Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží 673,77 tis. Kč, informačních tiskovin v rámci stěhování ÚMČ 237,60 tis. Kč a nákup materiálu pro „Právní ochranu dětí“ částku ve výši 80,63 tis. Kč. Na nákup ostatního drobného materiálu jako např. baterií, příslušenství a karet do mobilních telefonů a fotoaparátů, dovybavení kuchyněk bylo vynaloženo celkem 194,14 tis. Kč.

V seskupení úroky a ostatní finanční výdaje byly v souvislosti s pracovními cestami uhrazeny kursové ztráty v celkové výši 7,41 tis.Kč.

Na nákup vody, paliv, energií bylo vyčerpáno celkem 695,00 tis. Kč. Z této částky připadá 625,50 tis Kč na nákup pohonných hmot a maziv v rámci autoprovozu ÚMČ a 70,00 tis. Kč na alikvotní část spotřeby elektrické energie, hrazené z dotace „Právní ochrana dětí..

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 16.543,92 tis. Kč. Seskupení zahrnuje služby pošt ve výši 1.478,81 tis. Kč, ze kterého je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, různé reklamační poplatky apod. Ze služeb telekomunikací a radiokomunikací ve výši 3.213,74 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ.

Na služby peněžních ústavů připadá čerpání 579,17 tis. Kč a zahrnuje platby za vedení účtů u České spořitelny a platby za pojištění vozidel autoparku ÚMČ.

Čerpání výdajů v položce nájemné v celkové výši 732,41 tis Kč zahrnuje alikvotní část nájemného za objekt Delta, hrazeného z dotace „Právní ochrana dětí“ ve výši 600,00 tis. Kč, dále pronájmy sportovišť hrazené ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 4,12 tis. Kč, pronájem depozitního sálu na dočasně uschované umělecké předměty ve výši 124,00 tis. Kč a pronájem posluchárny na školení ve výši 4,29 tis. Kč.

Další významnou položkou jsou konzultační, poradenské a právní služby s čerpáním 1.393,87 tis. Kč, jež zahrnují zejména výdaje za audit hospodaření ve výši 1.043,63 tis. Kč, dále konzultační služby při přípravách a analýze výběrového řízení na provoz „Kontaktního centra“ ve výši 207,06 tis. Kč, za dokumentaci pro zpracování osobních údajů bylo vyčerpáno 110,03 tis. Kč a za úpravy projektové dokumentace na informační panely vyvolávacího systému 33,15 tis. Kč.

Výdaje na školení a vzdělávání činily celkem 3.044,66 tis. Kč a zahrnují platby za školení, semináře a kurzy potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků ÚMČ ve výši 1.330,83 tis. Kč, úhradu vysokoškolského studia ve výši 597,78 tis. Kč, výuku cizích jazyků ve výši 938,81 tis. Kč a výdaje na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti dosáhly výše 177,24 tis. Kč.

Služby zpracování dat s upraveným rozpočtem 185,00 tis. Kč byly čerpány stoprocentně v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí.

Nejvýznamnější výdaje uvedeného seskupení zahrnuje nákup ostatních služeb s celkovým čerpáním 5.916,26 tis. Kč. Největší objem výdajů představuje stěhování ÚMČ Praha 6 zpět do zrekonstruované budovy Čs. armády 23, a to včetně archivů a stěhování těžkých předmětů v celkové výši 2.082,12 tis. Kč a stěhování telefonní ústředny včetně propojení ve výši 595,91 tis. Kč. Dále tato položka zahrnuje výrobu razítek, tisk vizitek, výrobu klíčů a reprografické služby ve výši 108,03 tis. Kč, lékařské prohlídky zaměstnanců 63,88 tis. Kč, službu Czech point ve výši 174,45 tis. Kč. Jsou zde obsaženy výdaje za uveřejnění telefonního seznamu ÚMČ ve Zlatých stránkách ve výši 101,00 tis. Kč a příspěvek na stravování v celkové výši 2.746,58 tis. Kč, z toho 1.966,58 bylo hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele. Zbývající výdaje ve výši 44,29 tis. Kč činily ostatní drobné služby.

Výdaje seskupení nákup služeb byly sníženy refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 3.296,44 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním 3.840,52 tis. Kč zahrnuje opravy a udržování ve výši 978,28 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny opravy kopírovacích strojů ve výši 721,53 tis. Kč, opravy slaboproudých zařízení ve výši 94,49 tis. Kč a prohlídky a opravy služebních automobilů ve výši 157,94 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 4,32 tis.Kč zahrnují drobné opravy.

Ve výdajích na cestovné v celkové výši 2.160,56 jsou vedle jízdních náhrad ve výši 44,69 tis. Kč zahrnuty kupony MHD pro zaměstnance ÚMČ, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ÚMČ Praha 6, ve výši 1.443,35 tis. Kč, zahraniční cesty 324,07 tis. Kč a cestovné, nocležné a stravné při vzdělávacích akcích ve výši 348,45 tis. Kč.

Na nákup pohoštění bylo celkem vyčerpáno 481,76 tis. Kč. Z toho v rámci schváleného limitu reprefondů bylo použito 123,42 tis. Kč, na pohoštění při jednáních RMČ a ZMČ Praha 6 bylo vyčerpáno 311,97 tis. Kč a na občerstvení při jednání komisí a výborů 46,37 tis. Kč.

Z účastnických poplatků za konference bylo čerpáno 163,02 tis. Kč. Na položce nákup uměleckých předmětů bylo čerpáno 14,40 tis. Kč na nákup obrazu bayereutské malířky Sigfried Engelbracht u příležitosti její výstavy v Technické knihovně.

Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících dosáhly výše 42,50 tis. Kč. Výdaje v celkovém seskupení byly sníženy refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 79,61 tis. Kč.

Ze neinvestiční nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary bylo celkem vyčerpáno 89,70 tis. Kč. Z věcných darů bylo v rámci schválených reprefondů čerpáno 79,68 tis. Kč. Toto seskupení obsahuje též zaplacené sankce ve výši 10,02 tis. Kč, které byly využity na úhradu spoluúčastí při škodních událostech.

V seskupení neinvestiční transfery bylo vyčerpáno 2,66 tis. Kč na členské příspěvky v Institutu interních auditorů a Sdružení tajemníků měst a obecních úřadů.

Seskupení transfery jiným veřejným rozpočtům bylo čerpáno ve výši 17,78 tis. Kč a zahrnuje nákup kolků, které jsou uloženy a evidovány na účtu cenin a dle potřeb se v průběhu roku doplňují a přeúčtovávají jednotlivým odborům. Dále zahrnuje platby daní a poplatků, ze kterých je v průběhu čtvrtého čtvrtletí hrazen nákup dálničních známek pro vozidla autoparku ÚMČ Praha 6.

Ze seskupení náhrady mezd v době nemoci bylo vyčerpáno 369,61 tis. Kč.

Ze seskupení ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.739,50 tis. Kč.

Seskupení neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu obsahuje prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a byly čerpány ve výši 10 tis. Kč. Návratnou finanční půjčku obdržela pracovnice ÚMČ, která se dostala do tíživé finanční situace.

Upravený rozpočet ve výši 2.747,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.664,73 tis Kč, což činí 90,23 % a to na akce „Elektronický zabezpečovací systém v budově na Marjánce“ ve výši 6,51 tis. Kč, „Nákup multifunkčních síťových zařízení“ ve výši 2.087,26 tis. Kč a „Automatizovaný externí defibrilátor“ ve výši 57,96 tis. Kč. Dále byl uhrazen nákup nového osobního automobilu Škoda Octavia Elegance výměnou za ojetý vůz stejné kategorie z roku 2000 ve výši 513,00 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0905 – Odbor územního rozvoje

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 820 tis. Kč byl zcela vyčerpán a byl použit na nákup knih Slavné stavby Prahy 6, které budou sloužit jako reprezentační dar.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0906 – Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 200 tis. Kč nebyl čerpán. Prostředky v této položce jsou určeny na nákup poukázek hmotné nouze. Dle metodického pokynu MHMP je nezbytné pořizovat poukázky z rozpočtu městské části, na nákup poukázek nelze používat účelovou neinvestiční dotaci určenou na výplatu dávek hmotné nouze. Po vyplacení poukázek občanům jsou prostředky každý měsíc refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu městské části.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0907 – Odbor vnitřních věcí

Schválený rozpočet ve výši 294,00 tis. Kč byl čerpán částkou 77,45 tis. Kč, což činí 26,34 %. Čerpání zahrnuje výdaje na květinovou výzdobu ve výši 58,85 tis. Kč a výdaje na přestupková řízení ve výši 0,23 tis. Kč. V průběhu roku byla též zakoupena insignie s řetězem pro oddávající za 18,37 tis. Kč, která je určena pro obřady mimo obřadní síň.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0908 – Odbor kanceláře starosty a zastupitelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů 5.172,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.005,80 tis. Kč, což činí 96,78 %. Tato částka obsahuje výdaje na reprezentační předměty pro potřeby MČ Praha 6 ve výši 1.952,62 tis. Kč, výdaje spojené se zasíláním informací občanům formou SMS zpráv ve výši 289,85 tis. Kč, výdaje na tlumočení a překlady ve výši 447,18 tis. Kč, výrobu novoročenek ve výši 437,53 tis. Kč, výrobu kalendářů ve výši 394,00 tis. Kč a výrobu knihy „Kulak – zločin proti lidskosti“ ve výši 7,00 tis. Kč. Dále jsou v tomto oddílu zařazeny výdaje spojené s internetovými stránkami MČ Praha 6, které zahrnují monitoring návštěvnosti těchto internetových stránek ve výši 47,98 tis. Kč a jejich na provoz a údržbu ve výši 1.429,62 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0916 - Právní odbor

Upravený rozpočet běžných výdajů právního odboru ve výši 2.745,20 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.731,90 tis. Kč tj. 99,52 % UR. Finanční prostředky představovaly především výdaje na služby v celkové výši 2.528,75 tis. Kč, jež zahrnovaly výdaje na konzultační a poradenské služby v částce 724,05 tis Kč, na právní služby v částce 1.662,99 tis. Kč (z toho poskytování bezplatné právní pomoci 885 tis. Kč), na odměny poradci – veřejné zakázky 140,30 tis. Kč a na platby České poště za uveřejnění veřejných zakázek a zrušení zadávacího řízení v částce 1,41 tis. Kč. Úhrady nákladů řízení byly čerpány v částce 132,34 tis. Kč (odvolací řízení, poplatky za žalobu, atd.), nákup kolků v částce 7,77 tis. Kč, soudní poplatky v částce 5,54 tis. Kč (notářský zápis) a na peněžní dar pí. Vlkové na základě usnesení ZMČ č. 468/2009 v částce 57,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - ORJ 0983 - Oddělení informatiky

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.976,50 tis. Kč byl čerpán částkou 12.943,45 tis. Kč, což činí 86,43 %.

V seskupení nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 1.971,40 tis. Kč, z nichž bylo pořízeno 62 monitorů v celkové výši 188,84 tis. Kč, 40 tiskáren ve výši 442,32 tis. Kč, 50 sestav PC v částce 612,91 tis. Kč, optické síťové prvky ve výši 83,75 tis. Kč, 5 notebooků ve výši 199,86 tis. Kč a aktivní prvky sítě ve výši 10,71 tis. Kč. Čerpání výdajů na drobný materiál ve výši 433,01 tis. Kč obsahuje nosiče dat, zálohovací pásky spotřební materiál pro tiskárny a náhradní díly k výpočetní technice.

Výdaje v seskupení nákup služeb dosáhly celkové výše 9.712,49 tis. Kč a obsahují projektovou dokumentaci audiovizuální techniky ve výši 600,00 tis. Kč, školení pracovníků informatiky ve výši 102,91 tis. Kč, služby zpracování dat ve výši 6.073,20 tis. Kč, ze kterých se hradí zejména aktualizace dat a servis systémů na základě uzavřených hospodářských smluv a projekt digitalizace archivů UMČ Praha 6. Nákup ostatních služeb byl čerpán ve výši 2.936,38 tis. Kč zejména na propojení detašovaných pracovišť (data, telefony) ve výši 1.051,93 tis. Kč, technickou podporu velkých informačních systémů ve výši 1.000,82 tis. Kč, podporu drobného a úpravu stávajícího software ve výši 476,96 tis. Kč, služby spojené se stěhováním do nové budovy (instalace PC a ostatních zařízení) ve výši 217,23 tis. Kč, na podporu účetních programů ve výši 84,16 tis. Kč a ostatní drobné služby, spojené s výpočetní technikou v celkové výši 105,28 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 1.259,56 tis. Kč obsahuje opravy výpočetní techniky (zejména tiskáren a monitorů) ve výši 89,92 tis. Kč. Poruchová a nefunkční technika byla v průběhu roku vyměňována za novou a projevila se zde uplatňovaná strategie, že při nákupu nové výpočetní techniky se nakupuje i prodloužená záruční doba. Čerpání výdajů na nákup programového vybavení dosáhlo výše 1.169,64 tis. Kč a zahrnuje nákup produktů GIS ve výši 99,96 tis. Kč, roční podporu licencí produktu Symantec ve výši 248,35 tis. Kč, licence IBM Lotus Domino ve výši 542,28 tis. Kč, úpravy stávajících databází a nákup ostatního software v celkové výši 279,05 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.025,40 tis. Kč byl čerpán v částkou ve výši 2.512,20 tis Kč, což činí 62,41 %. Na položce programové vybavení bylo čerpáno na nákup software celkem 80,33 tis. Kč a na software pro velín ODŽP částka ve výši 2.011,10 tis. Kč. Výdaje na ostatní programové vybavení zahrnují výdaje spojené s rozvojem jádra informačního systému (450 tis. Kč), výdaje na digitalizaci archivů (150,00 tis. Kč), výrobu internetových stránek (433,40 tis. Kč) a rozvoj datového jádra (100 tis. Kč) nebyly čerpány. Na položce výpočetní techniky bylo vyčerpáno 420,77 tis. Kč. Jedná se o nákup výše nespecifikovaného hardware ve výši 96,27 tis. Kč a notebooků ve výši 324,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - ORJ 0993 - provoz a správa budov

Upravený rozpočet běžných výdajů na provoz ve výši 80.783,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 72.657,84 tis Kč, což činí 89,94 %.

V seskupení nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 47.710,73 tis. Kč. Veškeré tyto výdaje souvisejí se zrekonstruovanou budovou Čs. armády 23 a z celkové částky připadá na „Aktivní prvky sítě“ částka ve výši 1.970,60 tis. Kč, na „Vybavení kanceláří nábytkem“ částka ve výši 21.349,93 tis. Kč, „Realizaci volné interiéru – závěsný program“ částka ve výši 629,20 tis. Kč, „Vybavení recepce, kabin v přízemí, kantýny a kuchyněk“ částka ve výši 4.074,60 tis. Kč, na „Vstupní dvoranu“ částka ve výši 2.972,20 tis. Kč, na „Koberce a podlahové krytiny včetně soklů“ ve výši 9.528,95 tis. Kč, na „Vybavení zasedacích místností“ částka ve výši 1.399,00 tis. Kč, na „Projekt vybavení interiérů“ částka ve výši 2.598,23 tis. Kč a na ostatní výdaje související s volným i vestavěným interiérem bylo použito 3.188,02 tis. Kč.

Seskupení úroky a ostatní finanční výdaje obsahuje výdaje ve výši 4,78 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin při výběrových řízeních.

V seskupení nákup vody, paliv, energie bylo vyčerpáno celkem 4.524,97 tis. Kč. Z této částky připadá 223,68 tis. Kč na spotřebu vody za budovy ÚMČ, dočasná a dislokovaná pracoviště. Za tytéž objekty bylo uhrazeno za plyn 224,41 tis. Kč a za elektrickou energii 2.279,53 tis. Kč. Pro jednotlivá pracoviště bylo hrazeno teplo v celkové výši 1.482,54 tis. Kč a teplá voda ve výši 314,81 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 19.681,14 tis. Kč. Seskupení obsahuje platby za nájemné v celkové výši 5.733,80 tis. Kč, kdy za nebytové prostory Čkalova 18 (OEOOD) bylo uhrazeno 696,78 tis. Kč a za náhradní prostory pro dočasné pracoviště v objektu Delta částka ve výši 5.037,02 tis. Kč.

Z položky nákup ostatních služeb s celkovým čerpáním ve výši 13.947,34 tis. byly čerpány finanční prostředky na projektové práce a dokumentaci ve výši 490,73 tis. Kč, úklidové služby za náhradní prostory, detašovaná pracoviště včetně mimořádných úklidů ve výši 5.833,42 tis. Kč, odvoz odpadu 223,53 tis. Kč, služby infocentra 95,20 tis. Kč, ostrahu objektů 695,03 tis. Kč, servisní služby 298,75 tis. Kč, revize zabezpečovacích a požárních systémů 157,40 tis. Kč, práci bezpečnostního technika 152,00 tis. Kč, služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení 201,89 tis. Kč, provoz callcentra 4.252,37 tis. Kč, poplatky za televizní přijímače a radiopřijímače 50,22 tis. Kč, správu zrekonstruované budovy Čs. armády 623,83 tis. Kč, zpracování navigačního systému do zrekonstruované budovy Čs. armády 540,82 tis. Kč, překládku a zapojení státních linek a telefonů po přestěhování 281,60 tis. Kč. Zbývajících 50,55 tis. Kč činily ostatní drobné služby.

Seskupení ostatní nákupy obsahují opravy a servisy klimatizace, výtahů, vratové techniky a sklenářské práce v celkové výši 0,66 tis. Kč.

V seskupení převody vlastním fondůmbylo uhrazeno 360,54 tis. Kč jako podíl nákladů spojených s pojištěním majetku evidovaného ÚMČ Praha 6 a spravovaného bývalým odborem správy ÚMČ.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů byl ve výši 305.969,90 tis. Kč a byl čerpán částkou ve výši 302.952,00 tis Kč, což činí 99,01 %. Veškeré výdaje souvisejí rekonstrukcí budovy ÚMČ Praha 6 Čs. armády 23. Z celkové částky připadá 224.969,00 tis. Kč na vlastní akci „Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6“. Z ní pak připadá na zapracování změn do projektové dokumentace částka ve výši 1.430,14 tis. Kč, na vlastní stavební práce připadá částka ve výši 212.543,29 tis. Kč, na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. částka 3.663,76 tis. Kč, na úpravu slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace částka ve výši 7.050,45 tis. Kč, na realizaci přeložky vysokonapěťového kabelu částka ve výši 57,83 tis. Kč a na archeologický výzkum částka ve výši 223,53 tis. Kč. V interiéru budovy Čs. armády 23 byly instalovány „skleněné příčky“ ve výši 18.381,00 tis. Kč, osazena „svítidla“ ve výši 17.096,00 tis. Kč, pořízen „informační a navigační systém“ ve výši 741,98 tis. Kč, namontovány „stropní podhledy“ ve výši 2.389,02 tis. Kč, „atypické příčky a podhledy“ ve výši 4.038,27 tis. Kč a byl zhotoven „Generální klíč“ v částce 964,36 tis. Kč.

Na „Rotomaty a archivní systémy“ bylo použito 5.986,71 tis. Kč a na „Navigační a orientační systém“ pak částka ve výši 4.000,00 tis. Kč.

Z výpočetní techniky bylo pořízeno „Vybavení kanceláří vedoucích odborů a radních“ ve výši 6.309,00 tis. Kč, „Vybavení zasedacích místností“ ve výši 8.787,03 tis. Kč, „Velkoplošné monitory do chodeb“ ve výši 1.372,68 tis. Kč, „Bezdrátový přístup k internetu“ ve výši 286,00 tis. Kč, byly nakoupeny „Servery“ ve výši 1.000,00 tis. Kč, „Vybavena scanerovna“ ve výši 1.371,50 tis. Kč, nakoupeno vybavení „Velínu ODŽP“ ve výši 4.902,00 tis. Kč a uhrazeny výdaje spojené s zřízením „Elektronické úřední desky“ ve výši 0,45 tis.Kč.

Z uměleckých děl a předmětů byla uhrazena výroba a montáž „Nerezového loga MČ Praha 6“ v celkové výši 357,00 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 - Zahraniční humanitární pomoc ORJ 0908

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 19,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 9,80 tis. Kč, což je 50 % k UR. Jednalo se o finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“, jež zahrnuje dva příspěvky pro děti z Indie Divya Mestha a Umamaheshwar Achali (každé dítě 4.900 Kč) na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči na rok 2009 a 2010, přičemž čerpání proběhlo pouze za rok 2009. Finanční dar na rok 2010 nemohl být v závěru roku zaslán, neboť nedošlo k včasnému vrácení podepsané smlouvy Arcidiecézní charitou Praha, jejímž prostřednictvím je dar zasílán. Čerpání proběhlo v lednu 2010.

10 – Pokladní správa

Odd. Text          
    SR UR Skutečnost % %
    2009 2009 k 31.12.2009 k SR k UR
  Běžné výdaje          
63 Finanční operace 12 965,00 6 965,00 4 776,56 36,84 68,58
64 Ostatní činnosti 16 531,00 122,60 4,43 0,03 3,61
  Celkem 29 496,00 7 087,60 4 780,99 16,21 67,46
  Kapitálové výdaje          
64 Ostatní činnosti 1 520,00 923,00 - - -
  Celkem 1 520,00 923,00 - - -
  10 - Úhrn 31 016,00 8 010,60 4 780,99 15,41 59,68

Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.800 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.659,42 tis. Kč tj. 68,52 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 2.758,04 tis. Kč (86,19 %UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií za základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Zaset management, a.s., KEY Investments, a.s., Českou spořitelnou a.s. a AXA investiční společností. V roce došlo 2009 došlo k úhradě výnosové odměny za celý rok 2008 a fixní odměny za 4. čtvrtletí 2008 a za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2009. Současně položka zahrnuje odměnu Středisku cenných papírů za jejich vedení za 1. až 4. čtvrtletí 2009 a částku zahrnující různé poplatky související se správou aktiv (poplatky za správu a úschovu cenných papírů, za realizování transakcí apod.).

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 2.796,02 tis. Kč (77,67 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno. Obecně lze tedy konstatovat, že přečerpání této položky má za následek souhrn negativních vlivů akciových, obligačních a měnových trhů a svědčí o vysoké aktivitě prováděných operací.

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAPY ve výši - 894,64 tis. Kč (týká se nového správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady – dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

Upravený rozpočet ve výši 165 tis. Kč byl čerpán ve výši 117,14 tis. Kč tj. 70,99 % UR. na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ. V tomto oddíle je rozpočtována pouze položka 5163 (služby peněžních ústavů), která je určena na platbu pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla - povinného ručení pro vozidla autoparku ÚMČ.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 122,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 4,43 tis. Kč tj. 0,04 %. Čerpání finančních prostředků proběhlo za poplatky za vedení účtů v částce 2,93 tis. Kč a vrácení správního poplatku v částce 1,50 tis.Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 923 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31.12.2009.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_09_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz