Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Účelové fondy Městské části Praha 6 ›› detail/podstránka

Účelové fondy Městské části Praha 6

k 31.12.2010 v Kč

 

Stav k 1.1.2010

Stav k 31.12.2010

FRR

372.221.901,76

201.473.601,67

Fond reprodukce investičního majetku

173.800.772,44

0,00

Účelový fond darů

10.867.778,82

10.886.831,82

Sociální fond zaměstnavatele

7.478.251,14

9.153.874,04

Celkem

564.368.704,16

221.514.307,53

 

Fond rezerv a rozvoje

            Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny pouze úroky ve výši 4.778.358,48 Kč. Výdaje pak zahrnovaly skutečné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu, prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 175.525.674,57 Kč a bankovní poplatky ve výši 984,00 Kč.

 Fond reprodukce investičního majetku

            Výdaje tohoto fondu zahrnovaly skutečné čerpání finančních prostředků z tohoto fondu, prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 173.800.772,44 Kč, čímž byl fond zcela vyčerpán.

 Účelový fond darů

            Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2010 přijaty dary v celkové výši 19.200,00 Kč. Výdaji tohoto fondu pak byly pouze bankovní poplatky ve výši 147,00 Kč.

 Sociální fond zaměstnavatele

            Obraty ve sledovaném období byly, na straně příjmů, tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 6.729.349,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 10.500,- Kč a úroky ve výši 71.958,60 Kč, na straně výdajů pak skutečným čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 5.135.072,20 Kč a  bankovními poplatky ve výši 1.112,50 Kč. 

Naše městská část i nadále v roce 2010 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky a to formou Správy aktiv a tzv. Cash poolingem (lépe úročenými účty).

Formou Správy aktiv: 

K 31.12.2010 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna, a.s. obhospodařuje v podobě krátkodobé správy aktiv částku v nominální hodnotě ve výši 110 mil. Kč, v podobě střednědobé správy aktiv částku v nominální hodnotě 166,5 mil. Kč. Celková tržní hodnota spravovaných finančních prostředku krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k 31.12.2010 je 288,9 mil. Kč. AXA investiční společnost spravuje portfolio v nominální hodnotě 30 mil. Kč, tržní hodnota k 31.12.2010 je 36,2 mil. Kč.

Dalšími dvěmi původními správci aktiv (ČSOB Asset Management, a.s. a KEY Investments, a.s.) byla k 31.12.2010 obhospodařovaná částka v nominální hodnotě 448 mil. Kč. KEY Investments 388 mil. Kč, ČSOB Asset Management 60 mil. Kč. K 31.12 2010 činila tržní hodnota u KEY Investments 451,1 mil. Kč a 70,1 mil. Kč u ČSOB Asset Management, a.s.

V průběhu roku 2010 došlo u všech správců aktiv k výběru části nominálních hodnot pro potřeby rozpočtu MČ Praha 6 v celkové výši 167 mil. Kč (ČSOB AM 70 mil. Kč, KEY Investment 7 mil. Kč, ČS 50 mil. Kč, AXA 40 mil. Kč). 

 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv 

1 každá smlouva uzavřena k jinému datu viz následující:            
2 smlouva uzavřena 2.9.2003
3 smlouva uzavřena 21.9.2007
4 smlouva uzavřena 4.3.2003
5smlouva uzavřena 21.2.2008 

Pro informaci uvádíme, že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do rozpočtu MČ Praha 6. Za 11měsíců 2010 mělo být celkem od všech správců aktiv do rozpočtu převedeno cca 53 mil. Kč. U všech správců aktiv kromě KEY Investments, a.s. došlo k řádnému plnění. Společnost KEY Investments, a.s. měla za měsíc říjen a listopad poslat výnosy ve výši cca 11,2mil. Kč, ve stanoveném termínu byly zaslány pouze 3 mil. Kč. Dle sdělení tohoto správce by měl být zbytek finančních prostředků zaslán co nejdříve po uvolnění z portfolia, resp. po odprodeji investičních nástrojů v odpovídajícím objemu. 

Formou Cash poolingu, tzv. lépe úročenými účty: 

I nadále dochází u běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. a ČS, a.s. ke zhodnocování formou tzv. Cash poolingu. Úroková sazba je vázána na denní PRIBID O/N vyhlašovaný ČNB a je v následujících pásmech: 

ČS, a.s.

Komerční banka, a.s.

Přehled zhodnocování formou Cash poolingu 

* smlouva uzavřena 31.10.2008 s účinností od 1.12.2008, od 1.1.2010 v cash poolingu ponechány jen účty se zůstatkem do 1 mil. Kč

** smlouva uzavřena 17.4.20008. V případě, že cash poolingová sazba klesne pod sazebníkovou sazbu pro veřejný sektor úročí se zůstatek sazebníkovou sazbou. 

Přehled zhodnocování formou standardního úrokového zhodnocení 

Z důvodu výrazného snížení sazby PRIBID vyhlašované ČNB (průměrná sazba za rok 2010 je 0,60), podle které se nám úročí účty v cash poolingu došlo od 1.1. 2010 k vyjmutí většiny běžných účtů z cash poolingu u Komerční banky, a.s. Ponechány byly jen účty s průměrným zůstatkem do 1 mil. Kč. Ostatní účty se úročí dle sazebníkové sazby, která je v tuto chvíli větší než sazba PRIBID, na kterou je cash pooling navázaný. U České spořitelny, a.s. k této operaci dojít nemuselo neb v případě, že cash poolingová sazba klesne pod sazebníkovou automaticky se nám zůstatky úročí podle sazebníku.

            V druhé polovině roku byly podány Pokyny na výběr nominálních finančních prostředků pro potřeby rozpočtu v celkové výši 380 mil. Kč. K řádné výplatě došlo u Správců aktiv ČSOB Asset Management, a.s., AXA Investiční společnost a.s. a Česká spořitelna, a.s. v celkové výši 160mil Kč. Správce aktiv KEY INVESTMENTS, a.s., kterému byly dány tři Pokyny na výběr v souhrnné výši 220 mil. Kč, do konce roku 2010 zlikvidnil finanční prostředky ve výši 7mil. Kč. Dle sdělení tohoto správce by měl být zbytek finančních prostředků zaslán co nejdříve po uvolnění z portfolia, resp. po odprodeji investičních nástrojů v odpovídajícím objemu.

I nadále součástí portfolia MČ Praha 6 jsou dluhopisy KAUPTING BANK, ISIN: XS0297487992, v celkové nominální hodnotě 1,2mil. Kč, jež nebyly ke dni splatnosti 23.4.2009, splaceny. Nesplacení dluhopisů nemá za následek zánik dluhopisů jako cenného papíru ani zánik povinnosti jejich emitenta splatit jistinu a úroky. Podrobné informace v Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2009.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz