Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast 2010

Mzdová oblast rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010“ usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2938/09 ze dne 2.12.2009 a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 582/09 ze dne 18.12.2009.

Odměňování zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění p.p, zákoníkem práce. Do zákoníku práce je včleněna právní úprava mezd, platů a cestovních náhrad, která byla dříve řešena samostatnými zákony. Jednotným právním prováděcím předpisem k tomuto zákonu je od 1.1.2007 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.

Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … způsob usměrňování prostředků na platy:

PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)

Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6 a organizační složku MČ Praha 6 „PRO 6“.

Podíl činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25 resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)

PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %.

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení).

Roční závazné ukazatele 2010:

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)

hlavní činnost 284 hlavní činnost 123.534

zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 10.208

celkem 310 celkem 133.742

Objem prostředků na platy (hlavní činnost) zahrnuje přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR:

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců v hlavní činnostinásledující: - rozepsaných 284 přepočtených osob; skutečnost 273 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2010 – 271 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 13 přep. osob, což v převážné míře představuje nasčítanou krátkodobou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu výběrových řízení na jejich opětovné obsazení a to v průběhu roku 2010. Meziroční srovnání vykazuje pokles o 33 přepočtených osob, což je odrazem realizovaných organizačních opatření ÚMČ směřujících k efektivnějšímu výkonu práce, schválených usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2832/09 ze dne 21.10.2009. Na základě tohoto usnesení došlo s účinností k 1.1.2010 ke snížení počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 o 36 pracovních míst, tj. z počtu 346 na 310 zaměstnanců.

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylonásledující : - rozepsaných 26 přepočtených osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2010 – 25 zaměstnanců.

Ve sledovaném období došlo ke 25 nástupům a 25 výstupům (z toho 3 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 2 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 11 rozvázání pracovního poměru dohodou, 6 výpovědi zaměstnance s výpovědní dobou, 2 výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,34 % (v roce 2009 činila 3,32 %). Absolutní časový fond za rok 2010 představoval 620.551 hodin, z toho bylo odpracováno 536.312 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 60.879 hodin, náhrady 2.610 hodin a nemocnost ve výši 20.750 hodin (tj. výše uvedených 3,34 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Rozpis prostředků na platy na rok 2010 v hlavní činnosti činil 123.534 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 112.697 tis. Kč, tj. 91,2 %. Dosažená úspora ve výši 10.837 tis. Kč představuje úsporu za neobsazená pracovní místa na ÚMČ a ušetřené prostředky z rozpočtu MČ Praha 6, kdy byly čerpány prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ČR formou dotace. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 34.401,- Kč, tj. 94,9 % plánovaného průměrného platu ve výši 36.248,- Kč. V porovnání s loňskou skutečností (31.237,- Kč) se jedná o 10,1 % nárůst. Do čerpání prostředků na platy se promítlo zrušení pracovních míst, kdy došlo k přerozdělení zajišťovaných agend na vedoucími odborů určené zaměstnance odboru. Změna rozsahu vykonávané práce u těchto zaměstnanců byla důvodem k navýšení osobního příplatku. Dále v souvislosti se složitějšími technologiemi a zajišťováním náročnějších činností došlo u některých zaměstnanců též ke změně platového zařazení. Z tohoto důvodu byly objemy prostředků na platy pro rok 2010 ponechány ve stejné výši jako v roce 2009.

Rozpis čerpání prostředků na platy pro rok 2010 ve zdaňované činnosti činil 10.208 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 10.873 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 37.753,- Kč, tj. 112,1 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (31.844,- Kč) je zaznamenán nárůst 18,6 %, obdobně jako v hlavní činnosti je tento nárůst výsledkem zachování objemu prostředků na platy na úrovni roku 2009 pro zajištění náročnějších činností.

Meziroční srovnání je však zčásti zkresleno o vyplacené mimořádné odměny zaměstnancům v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do PS Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstva HMP, Zastupitelstva MČ Praha 6 a Senátu ČR v roce 2010.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 2.862 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2009 nárůst o cca 36 %. Důvodem byla potřeba zajistit nové činnosti v nově rekonstruované budově úřadu, např. provoz recepcí, provoz pokladen v prodloužených úředních hodinách v pondělí atd. Dohody mimo pracovní poměr hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 13.085 tis. Kč; oproti roku 2009, kdy byla sněhová pohotovost realizována pouze v měsících listopad a prosinec, byla v roce 2010 realizována navíc i v měsících leden, únor a březen. Meziroční srovnání tak není vypovídající. Na odstupném bylo vyplaceno 73 tis. Kč; jedná se o nárok dle zákoníku práce za zrušené pracovní místo k 31.12.2010, kdy z důvodu nemoci byla výpověď ze strany zaměstnavatele předána zaměstnanci až po jejím skončení a odstupné vyplaceno následně po uplynutí výpovědní doby. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 4.609 tis. Kč, na odměně uvolněných členů ZMČ při skončení výkonu funkce částka ve výši 608 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.161 tis. Kč. Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 228 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti představují čerpání dohod o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 267 tis. Kč. Dále bylo v hodnoceném období vyplaceno 83 tis. Kč na odstupném; jedná se o nárok dle zákoníku práce za zrušené pracovní místo k 31.12.2010, kdy z důvodu nemoci zaměstnance došlo k prodloužení výpovědní doby.

Organizační složka PRO 6

Usnesením RMČ Praha 6 č. 2938/09 ze dne 2.12.2009 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2010 a objemy prostředků na platy. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 582/09 ze dne 18.12.2009.

Roční závazné ukazatele 2010:

počet zaměstnanců PRO 6 objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)

22,5 3.167

Objem prostředků na platy zahrnuje příspěvky ve výši 707,1 tis. Kč na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Plnění počtu zaměstnanců

Organizační složka PRO 6 měla ke dni svého vzniku, tj. k 1.1.2010, schválený počet 12 zaměstnanců. K 1.7.2010 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 1 mistra a 20 metařů, tj. 10,5 přepočtených osob. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2010 činil 22,5 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 10,5 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů pouze v období platnosti uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, tj. od 1.3.2010 – 31.10.2010. Současně byla na pracovních místech metařů i značná fluktuace, která se též odrazila v neplnění počtu zaměstnanců.

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2010 činil 3.167 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 2.619 tis. Kč, tj. 82,7 %

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 898 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro rok 2010 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. Ve sledovaném období byl přepočtený stav zaměstnanců 50, tzn., že byl v souladu s plánovaným počtem zaměstnanců.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 10.504 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. V roce 2010 se nemocnost ve výši 5,62 % výrazně snížila, ve stejném období roku 2009 činila 7,45 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 17.507 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 558 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. Tyto prostředky se oproti roku 2009 (282 tis. Kč) navýšily v souvislosti s rozšířením požárního dohledu v domech s pečovatelskou službou a zahájením činnosti „Komunitního seniorského centra“.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2010 plnění počtu zaměstnanců ve výši 54 přepočtených osob, tj. 96 %. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno ukončením pracovního poměru 2 zaměstnanců a dobou nové obsazenosti pracovních míst po dobu výběrových řízení.

Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za dané období dosáhl výše 22.918 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 21.516 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 1.402 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy. S ohledem na finanční možnosti bylo čerpání v souladu s finančním plánem.

Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 32.899 tis. Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 5,1 %, ve stejném období roku 2009 byla ve výši 4,06 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 815 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr

Mzdová oblast rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010 byla schválena v rámci „Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010“ usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2938/09 ze dne 2.12.2009 a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 582/09 ze dne 18.12.2009.


Odměňování zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 6 se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění p.p, zákoníkem práce. Do zákoníku práce je včleněna právní úprava mezd, platů a cestovních náhrad, která byla dříve řešena samostatnými zákony. Jednotným právním prováděcím předpisem k tomuto zákonu je od 1.1.2007 nařízení vlády ČR (dále jen NV) č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.


Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje Rada MČ Praha 6. Současně stanoví v souladu s NV 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … způsob usměrňování prostředků na platy:

- PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)

Tento způsob usměrňování platí i pro ÚMČ Praha 6 a organizační složku MČ Praha 6 „PRO 6“.

Podíl činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 % (v praxi to znamená, že organizace smí za celý rok vyplatit na osobních příplatcích a odměnách finanční objem, který činí maximálně 25

resp. 50 % objemu prostředků vyplacených na platových tarifech)

- PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %.

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem je stanoven na základě normativu stanoveného MŠMT ČR (vyjadřuje vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků příslušného typu školy nebo zařízení).

Roční závazné ukazatele 2010:

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)

hlavní činnost 284 hlavní činnost 123.534

zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 10.208

celkem 310 celkem 133.742

Objem prostředků na platy (hlavní činnost) zahrnuje přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR:

· dotace na výkon státní správy – právní ochrana dětí ve výši 4.738,9 tis. Kč (ÚZ 98216)

· dotace na výkon státní správy – sociální služby ve výši 1.435 tis. Kč (ÚZ 98116)

Plnění počtu zaměstnanců


Ve sledovaném období bylo plnění počtu zaměstnanců v hlavní činnostinásledující: - rozepsaných 284 přepočtených osob; skutečnost 273 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2010 – 271 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 13 přep. osob, což v převážné míře představuje nasčítanou krátkodobou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu výběrových řízení na jejich opětovné obsazení a to v průběhu roku 2010. Meziroční srovnání vykazuje pokles o 33 přepočtených osob, což je odrazem realizovaných organizačních opatření ÚMČ směřujících k efektivnějšímu výkonu práce, schválených usnesením Rady MČ Praha 6 č. 2832/09 ze dne 21.10.2009. Na základě tohoto usnesení došlo s účinností k 1.1.2010 ke snížení počtu zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Praha 6 o 36 pracovních míst, tj. z počtu 346 na 310 zaměstnanců.


Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylonásledující : - rozepsaných 26 přepočtených osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2010 – 25 zaměstnanců.

Ve sledovaném období došlo ke 25 nástupům a 25 výstupům (z toho 3 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 2 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 11 rozvázání pracovního poměru dohodou, 6 výpovědi zaměstnance s výpovědní dobou, 2 výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,34 % (v roce 2009 činila 3,32 %). Absolutní časový fond za rok 2010 představoval 620.551 hodin, z toho bylo odpracováno 536.312 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 60.879 hodin, náhrady 2.610 hodin a nemocnost ve výši 20.750 hodin (tj. výše uvedených 3,34 % k celku).


Čerpání prostředků na platy


Rozpis prostředků na platy na rok 2010 v hlavní činnosti činil 123.534 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 112.697 tis. Kč, tj. 91,2 %. Dosažená úspora ve výši 10.837 tis. Kč představuje úsporu za neobsazená pracovní místa na ÚMČ a ušetřené prostředky z rozpočtu MČ Praha 6, kdy byly čerpány prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ČR formou dotace. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 34.401,- Kč, tj. 94,9 % plánovaného průměrného platu ve výši 36.248,- Kč. V porovnání s loňskou skutečností (31.237,- Kč) se jedná o 10,1 % nárůst. Do čerpání prostředků na platy se promítlo zrušení pracovních míst, kdy došlo k přerozdělení zajišťovaných agend na vedoucími odborů určené zaměstnance odboru. Změna rozsahu vykonávané práce u těchto zaměstnanců byla důvodem k navýšení osobního příplatku. Dále v souvislosti se složitějšími technologiemi a zajišťováním náročnějších činností došlo u některých zaměstnanců též ke změně platového zařazení. Z tohoto důvodu byly objemy prostředků na platy pro rok 2010 ponechány ve stejné výši jako v roce 2009.

Rozpis čerpání prostředků na platy pro rok 2010 ve zdaňované činnosti činil 10.208 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 10.873 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 37.753,- Kč, tj. 112,1 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (31.844,- Kč) je zaznamenán nárůst 18,6 %, obdobně jako v hlavní činnosti je tento nárůst výsledkem zachování objemu prostředků na platy na úrovni roku 2009 pro zajištění náročnějších činností.

Meziroční srovnání je však zčásti zkresleno o vyplacené mimořádné odměny zaměstnancům v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do PS Parlamentu ČR a voleb do Zastupitelstva HMP, Zastupitelstva MČ Praha 6 a Senátu ČR v roce 2010.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 2.862 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2009 nárůst o cca 36 %. Důvodem byla potřeba zajistit nové činnosti v nově rekonstruované budově úřadu, např. provoz recepcí, provoz pokladen v prodloužených úředních hodinách v pondělí atd. Dohody mimo pracovní poměr hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 13.085 tis. Kč; oproti roku 2009, kdy byla sněhová pohotovost realizována pouze v měsících listopad a prosinec, byla v roce 2010 realizována navíc i v měsících leden, únor a březen. Meziroční srovnání tak není vypovídající. Na odstupném bylo vyplaceno 73 tis. Kč; jedná se o nárok dle zákoníku práce za zrušené pracovní místo k 31.12.2010, kdy z důvodu nemoci byla výpověď ze strany zaměstnavatele předána zaměstnanci až po jejím skončení a odstupné vyplaceno následně po uplynutí výpovědní doby. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 4.609 tis. Kč, na odměně uvolněných členů ZMČ při skončení výkonu funkce částka ve výši 608 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.161 tis. Kč. Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 228 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti představují čerpání dohod o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 267 tis. Kč. Dále bylo v hodnoceném období vyplaceno 83 tis. Kč na odstupném; jedná se o nárok dle zákoníku práce za zrušené pracovní místo k 31.12.2010, kdy z důvodu nemoci zaměstnance došlo k prodloužení výpovědní doby.

Organizační složka PRO 6

Usnesením RMČ Praha 6 č. 2938/09 ze dne 2.12.2009 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2010 a objemy prostředků na platy. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 582/09 ze dne 18.12.2009.

Roční závazné ukazatele 2010:

počet zaměstnanců PRO 6 objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách) (v tis. Kč)

22,5 3.167

Objem prostředků na platy zahrnuje příspěvky ve výši 707,1 tis. Kč na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Plnění počtu zaměstnanců

Organizační složka PRO 6 měla ke dni svého vzniku, tj. k 1.1.2010, schválený počet 12 zaměstnanců. K 1.7.2010 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 1 mistra a 20 metařů, tj. 10,5 přepočtených osob. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2010 činil 22,5 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 10,5 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů pouze v období platnosti uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, tj. od 1.3.2010 – 31.10.2010. Současně byla na pracovních místech metařů i značná fluktuace, která se též odrazila v neplnění počtu zaměstnanců.


Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2010 činil 3.167 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 2.619 tis. Kč, tj. 82,7 %

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 898 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro rok 2010 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb, sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. Ve sledovaném období byl přepočtený stav zaměstnanců 50, tzn., že byl v souladu s plánovaným počtem zaměstnanců.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši 10.504 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. V roce 2010 se nemocnost ve výši 5,62 % výrazně snížila, ve stejném období roku 2009 činila 7,45 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 17.507 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 558 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. Tyto prostředky se oproti roku 2009 (282 tis. Kč) navýšily v souvislosti s rozšířením požárního dohledu v domech s pečovatelskou službou a zahájením činnosti „Komunitního seniorského centra“.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2010 plnění počtu zaměstnanců ve výši 54 přepočtených osob, tj. 96 %. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno ukončením pracovního poměru 2 zaměstnanců a dobou nové obsazenosti pracovních míst po dobu výběrových řízení.

Výpočet přípustného objemu prostředků na platy za dané období dosáhl výše 22.918 tis. Kč. Skutečně vyplaceno bylo 21.516 tis. Kč. Z toho vyplývá, že organizace by mohla čerpat ještě 1.402 tis. Kč, aniž by tím překročila dosažený přípustný objem prostředků na platy. S ohledem na finanční možnosti bylo čerpání v souladu s finančním plánem.

Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 32.899 tis. Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 5,1 %, ve stejném období roku 2009 byla ve výši 4,06 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 815 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz