Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Zdaňovaná činnost Městské části Praha 6 ›› detail/podstránka

Zdaňovaná činnost Městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 v rámci tzv. zdaňované činnosti (ZČ) patří dle Organizačního řádu ÚMČ Praha 6 do působností Odboru správy obecního majetku ÚMČ (OSOM).

Toto hospodaření se pro přehlednost historicky člení do dvou základních kategorií:

První částí je oblast zahrnující především prodeje majetku a případně jeho využití jako pronájmy některých spec. objektů mimo majetek domovního bytového fondu (DBF). Tuto činnost z části přímo vykonává OSOM, z části je pak vykonávána prostřednictvím externích společností a OSOM jejich práci zaštiťuje a kontroluje (zejména prostřednictvím SNEO, a.s.). Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná OSOM.

Druhou částí je oblast správy majetku – tj. především správa domovního bytového fondu hlavního města Prahy svěřeného Městské části Praha 6, dále správa pozemků a příp. některých dalších objektů. Tato správa byla pro vlastníka zajišťována prostřednictvím pěti externích správních společností – AUSTIS, a.s., CENTRA, a.s., Prominecon group, a.s., SNEO, a.s. a společností První společná a.s., přičemž OSOM zde plní funkci koordinátora a kontrolora těchto mandatářů. Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná mandatáři.

Tato kapitola obsahuje stručné informace o hospodaření ZČ MČ P6. Bližší informace viz vlastní Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 31.12.2010, kterou předkládá OSOM.

Během prvního pololetí roku 2010 došlo ke změnám v účtové osnově (vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ze dne 11. listopadu 2009). Analytické označování je nově čtyřmístné (dříve dvoumístné) a některé syntetické účty byly přejmenovány a přečíslovány.

Celkový hospodářský výsledek ZDAŇOVANÉ činnosti mč P-6

v Kč

Ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2010

SKUTEČNOST K

31.12.2010

STAV V %

Výnosy

 351 897 580,00

 374 711 095,00*

106,5%

Náklady

 286 955 889,00

 271 848 626,00

94,7%

Hospodářský výsledek

64 941 691,00

 102 862 469,00**

158,4%

* ve výnosech za ZČ zajišťovanou OSOM je již započten odhad daně z příjmů za rok 2010

** jedná se o hospodářský výsledek se zohledněním odhadu daně z příjmů za rok 2010

Celkový hospodářský výsledek dosáhl před zdaněním výše  102 862 469 Kč a byl  oproti plánovanému naplněn na 158,4 %. Hlavním důvodem překročení plánovaného HV bylo nezaúčtování odpisů do nákladů v roce 2010 (dle nové metodiky MHMP). Celkové výnosy za obě části ZČ dosáhly výše 374,7 mil. Kč, náklady pak 271,8 mil. Kč.

ZDAŇOVANÁ ČINNOST - PRODEJ A SPRÁVA (MIMO DBF) – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ OSOM

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2010

SKUTEČNOST K 31.12.2010

STAV V %

Výnosy

 140 950 850,00

 152 609 445,00*

108,3%

Náklady

 101 168 873,00

70 393 702,00

69,6%

Hospodářský výsledek

39 781 977,00

82 215 743,00**

206,7%

* ve výnosech za ZČ zajišťovanou OSOM je již započten odhad daně z příjmů za rok 2010

** jedná se o hospodářský výsledek se zohledněním odhadu daně z příjmů za rok 2010

Hospodářským výsledkem za tuto část ZČ byl zisk ve výši 82,2 mil.  Kč a upravený plán byl naplněn na 206,7%. Vyšší plnění HV způsobilo vyšší plnění výnosů a nižší čerpání nákladů (zejména výše zmíněné nezaúčtování odpisů do nákladů) než bylo plánováno. Příjmy dosáhly výše 171,9 mil. Kč a výdaje 208,7 mil. Kč, což představovalo přebytek cash - flow ve výši 36,8 mil. Kč.

 Výnosy

Celkové plnění výnosů k 31.12.2010 činilo 152,6 mil. Kč a dosáhlo 108,3% ročního upraveného plánu. Největší podíl výnosů připadl na výnosy z prodeje pozemků (SU 647) 75,8 mil. Kč. Jednalo se o prodeje pozemků souvisejících s prodeji bytových domů po jednotkách do osobního vlastnictví (podíly na pozemku), o prodeje pozemků družstvům, kterým dříve byly prodávány domy bez pozemků pod domem a funkčně souvisejících pozemků a nahodilé jednorázové prodeje pozemků. 

Druhou nejvyšší výnosovou skupinu tvořily výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (SU 646) 60,1 mil. Kč.Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňovaly prodeje nebytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03, kde výnosy dosáhly částky 32 mil. Kč. Dále pak výnosy z prodeje bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č.154/03, kde výnosy dosáhly částky 18,8 mil. Kč (bez KC za podíly na souvisejících pozemcích). Ve výnosech ostatních položek skupiny 646 byly zahrnuty především položky: výnosy z prodeje bytů formou výběrových řízení - KC 4,5 mil.Kč, výnosy z prodeje bytů - KC (mimo usnesení ZMČ č. 154/03 , tj. dle „starých“ Zásad) 5 mil. Kč, výnosy z prodeje spoluvlastnických podílů 2,8 mil. Kč, výnosy let minulých - již zdaněné - ve výši -3,2 mil. Kč.

Třetí nejvyšší výnosovou skupinu tvořily výnosy z pronájmu (SU 603) 34,3 mil. Kč, a to především nájemné pozemky 20,4  mil. Kč a pronájem objektů 11,6 mil. Kč. Další výnosovou skupinu představovaly ostatní výnosy z činnosti (SU 649) -21 mil. Kč, kde byl mimo jiného zaúčtován (mínusem do výnosů) odhad daně z příjmů za rok 2010 a úroky (SU 662) 3,4 mil. Kč.

Příjmy v oblasti tržeb z majetku měly stále jednoznačně největší podíl na celkových příjmech zdaňované činnosti zajišťované OSOM. Jejich výše dosáhla 129 mil. Kč a činila 99,5% ročního upraveného plánu.

Rozdíl mezi výnosem a příjmem ukazoval stav pohledávek na prodeji majetku. Jednalo se především o pohledávky před splatností, u kterých byl proveden rozpis splátek na několik let dopředu dle podmínek stanovených v kupních smlouvách. K vykazování rozdílu mezi výnosy a příjmy docházelo z důvodu existence případů proúčtování kupní ceny nemovitosti v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a připsání kupní ceny na účet Městské části Praha 6 v následujících letech  dle rozpisu splátek.

 Náklady

Celkové plánované náklady této části zdaňované činnosti MČ Praha 6 byly stanoveny na 101,2 mil. Kč, skutečnost k 31.12.2010 u nákladů dosáhla 70 mil. Kč (69,6%). Největší podíl nákladů tvořily prodané pozemky (jejich „zůstatková cena“) (SU 554) 22,2 mil. Kč.

Druhou největší položkou byly ostatní služby (SU 518) též ve výši 22,2 mil. Kč, které zahrnovaly např. smluvní odměny zejména pro SNEO, a.s., právní služby či refundaci poměrných nákladů OSOM ÚMČ Praha 6.

Třetí významnou položkou byly v součtu mzdové náklady (SU 521) a zákonné sociální pojištění (SU 524) dosahující výše 15 mil. Kč. Významnými položkami byly také jiné daně a poplatky (SU 538) 7,8 mil. Kč a spotřeba materiálu (SU 501) 1,2 mil. Kč.

Rozdíl mezi náklady a výdaji byl ovlivněn plánovaným podílem položek odvodů do rozpočtu a úhradou daně z příjmů, které byly v této fázi pouze výdajem, nikoliv i nákladem. Plánované „odvody do rozpočtu“ v roce 2010 tvořil dodatečný odvod HV za rok 2007 ve výši 16 786 412 Kč, dodatečný odvod HV za rok 2008 ve výši  130 000 000 Kč a zůstatkové ceny za rok 2009 ve výši 13 975 009 Kč, tj. v součtu  160 761 421 Kč. Tato částka také byla k 31.12.2010 do rozpočtu převedena. Rozdíl v opačném směru způsobilo zaúčtování zůstatkových cen prodaného majetku, které bylo pouze nákladem, nikoliv také výdajem.

Výdaje k 31.12.2010 dosáhly výše 208,7 mil. Kč, byly splněny na 84,5% plánu. V oblasti syntetických účtů 501-549 byly prakticky všude výdaje shodné s náklady v důsledku okamžité fakturace a úhrady. Největší podíl výdajů představovaly odvody do rozpočtu MČ Praha 6, a to ve výši celkem 160,8 mil. Kč odvod daně z příjmů 30,9 mil. Kč.

Zůstatky na bankovních účtech SU 241 (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2010 108,6 mil. Kč a byly úročeny dle sazebníku (v případě výhodnosti pak formou Cash poolingu).

ZDAŇOVANÁ ČINNOST – SPRÁVA DBF – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ MANDATÁŘI

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2010

SKUTEČNOST K 31.12.2010

STAV V %

Výnosy

 210 946 730,00

 222 101 650,00

105,9%

Náklady

 186 187 016,00

 201 454 924,00

108,2%

Hospodářský výsledek před zdaněním

24 759 714,00

20 646 726,00

83,4%


Hospodářským výsledkem za tuto část ZČ byl zisk ve výši 20,6 mil.  Kč a upravený plán byl naplněn na 83,4%. Nižší plnění HV způsobilo (i přes vyšší plnění výnosů) vyšší čerpání nákladů než bylo plánováno. Příjmy dosáhly výše 216,6 mil. Kč a výdaje 211,1 mil. Kč, což představovalo přebytek cash - flow ve výši 5,5 mil. Kč.

Výnosy

Výnosy této části zdaňované činnosti dosáhly k 31.12.2010 222,1 mil. Kč, byly tvořeny primárně výnosy z pronájmu (SU 603) 203,2 mil. Kč - do nichž spadalo nájemné - byty v domech „N“ 109,8 mil. Kč a dále nájemné z bytů SVJ (jen domy A) 14,3 mil. Kč, nájemné - nebytové prostory 26 mil. Kč, výnosy podléhající DPH 19% 49,2 mil. Kč včetně nájemného z nebytových prostor či nájemné z pozemků 4 mil. Kč.

Další výnosové skupiny tvořily smluvní pokuty a úroky z prodlení (SU 641) 12 mil. Kč, úroky (SU 662) 3,3 mil. Kč a ostatní výnosy z činnosti (SU 649) 3,5 mil. Kč.

Příjmy dosáhly výše 216,6 mil. Kč a byly dle plánu splněny na 98,4%. Rozdílná výše příjmů a výnosů byla způsobena zejména účtováním smluvních pokut a úroků z prodlení - nezaplacené (SU 641 0028), které byly výnosem, ale nikoliv ještě příjmem a dále zaúčtováním do roku 2010 poslední malé části půjčky z rozpočtu, což bylo příjmem, nikoliv výnosem. Nižší příjmy oproti výnosům také způsobil vznik pohledávek z nájemného.

 Náklady

Výše celkových nákladů k 31.12.2010 činila 201,5 mil. Kč (tj. plnění ve výši 108,2 %). Náklady související s bytovým fondem byly čerpány zejména na plánované rozsáhlejší opravy, běžné a havarijní opravy, opravy volných bytů, právní služby, údržbu zeleně a na odměny správních firem.

Hlavní nákladovou skupinou byla položka opravy a udržování (SU 511) 126,6 mil. Kč, a to opravy dle  plánu oprav - domy N ve výši 47 mil. Kč, běžné opravy ve výši 20,3 mil. Kč, havarijní opravy 30,8 mil. Kč, opravy volných bytů 21,7 mil. Kč, základní vybavení a výměny ZP 2,6 mil. Kč, revize 1,8 mil. Kč a další.

Druhou nejvýznamnější skupinou byly ostatní služby (SU 518) 37,4 mil. Kč, která byly tvořeny zejména položkami: správní odměna - mandatáři 15,3 mil. Kč, právní služby 4,8 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 4,2 mil. Kč, odměna za správu SVJ - vlastní byty (domy „A“ a SVJ) 3 mil. Kč, projektová dokumentace, posudky, apod. 2,4 mil. Kč, mimořádné úklidy 2 mil. Kč a další.

Třetí významnou skupinou nákladů v této části ZČ byla tvorba a zúčtování opravných položek (SU 556) 18 mil. Kč. Jedná se o nově zavedený účet pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. Dalšími významnějšími skupinami nákladů byly ostatní náklady z činnosti (SU 549) 8,5 mil. Kč, úroky (SU 562) 6,4 mil. Kč a náklady z odepsaných pohledávek (SU 557) 2,3 mil. Kč.

Výdaje: v roce 2010 dosáhly výše 211,1 mil. Kč, což bylo 119,2% upraveného plánu výdajů. Rozdíl mezi náklady a výdaji byl ve výši 9,7 mil. Kč. U nákladových položek provozní povahy obecně platí, že náklad je v daném roce totožný s výdajem. Nákladové položky bez dopadu na tok peněz byly opravné položky (18 mil. Kč) a odpis nedobytných pohledávek (2,3 mil. Kč). Naopak splátka půjčky z rozpočtu ve výši 30 mil. Kč byla výdajem, nikoliv nákladem.

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2010 činil stav peněžních prostředků 286,8 mil. Kč, jednalo se o nájemné a o „cizí“ prostředky (zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků a složené jistiny). Bankovní účty byly úročeny dle sazebníku (v případě výhodnosti pak formou Cash poolingu).

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz