Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Příjmy za rok 2010 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2010

Třída 01 - Daňové příjmy  

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2010 celkové výše 102.646,94 tis. Kč, tj. 94,23 % upraveného rozpočtu.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl.m.Prahy u poplatku ze psů 25 %  a  u poplatku pobytového 50 %.  V roce 2010 bylo MHMP odvedeno celkem 2.245 tis.Kč.

Z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů bylo odvedeno 50 % prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 do státního rozpočtu, a to v celkové výši 2.321 tis.Kč.           

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích (v tis. Kč):

Poplatek :        

 

Skutečnost

k 31.12.2008

Skutečnost   k 31.12.2009

UR       k 31.12.2010

Skutečnost  k 31.12.2010

% k UR

- správní

20.185

14.211

11.200

12.965

115,76

- za znečišť. životního prostř.

33

38

-

41

 

- ze psů

3.222

3.148

3.100

3.008

97,03

- rekreační

1.636

1.259

1.300

1.398

107,53

- za užívání veřejného prostr.

13.966

12.541

12.700

13.423

105,69

- ze vstupného

3.297

32

337

337

99,93

- z ubytovacích kapacit

1.333

1.084

2.300

2.457

106,83

- za provozovaný VHP

8.915

8.183

6.000

6.450

107,50

- ostatní poplatky        

9

9

-

-

 

- výtěžek z provozov. VHP

5.970

6.192

6.000

4.689

78,16

Celkem

58.566

46.697

42.937

44.768

104,27

 
Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2010 (v tis. Kč):

Místní poplatek:        

Skutečný výnos   k 31.12.2010

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno k 31.12.2010

Odvod při Finančním vypořádání za rok 2010

- ze psů

3.990,86

  997,72

982,85

14,86

- rekreační

2.660,08

1.330,04

1.262,22

  67,82

  Celkem

6.650,94

2.327,76

2.245,07

  82,68

 

Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2010 vybráno 3.008,01 tis. Kč, tzn., že poplatek byl plněn na 97,06 %. K tomuto datu bylo vykazováno celkem 7.251 registrovaných držitelů psů oproti 31.12.2009, kdy to bylo celkem 7.727. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky č.18/2004 Sb., s účinností od 1.1.2005, je povinností každého chovatele psa označení psa mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl.m.Prahy. Dle sestav evidence chovatelů psů vedené MHMP k 31.12.2010 je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území MČ Praha 6 jsou již trvale označeni čipem nebo tetováním.

Následně je poskytnuta úleva od poplatku tomu chovateli psa, který je veden v evidenci chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350,- Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává Magistrát.hl.m. Prahy, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných  psů vyzývá k přihlášení do evidence OMP EO ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údaje.

Ve spolupráci s Městskou policií bylo přistoupeno k řešení přestupků, při neplnění povinnosti chovatelů psů, dané vyhláškou hl.m.Prahy č.18/2004, kterým je neoznačení psa trvalým způsobem (čipování, tetování) a jeho současné nezaevidování v databázi  Magistrátu. Věcné řešení této přestupkové agendy je v působnosti odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6.

Počty nedoplatků a přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech. V roce 2010 byl nedoplatek vykázán ve 206 případech z celkového počtu 7.251 držitelů psů, což je 2,8 %.

Pobytový poplatek a poplatek z ubytovací kapacity

U místního poplatku za rekreační pobyt je vykazováno plnění na 107,53 % rozpočtované částky, u poplatku z ubytovacích kapacit byl příjem ve výši 106,83 %.

K 31.12.2010 vykazuje rekreační poplatek, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, příjem 1.397,86 tis. Kč, což je oproti roku 2009 cca o 138 tis.Kč více.

Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely (poplatek vybírá Magistrát hl.m. Prahy), motely penziony, turistické ubytovny kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví jako účel jeho využití, přechodný pobyt za úplatu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 105,69 %. Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou záboru.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích, dále jsou to stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou (dle platné vyhlášky) a pohybuje se v rozmezí od stovek korun až po částky v milionech Kč.

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí (ODŽP) předepsal 1.067 případů v celkové výši 16.280,04 tis. Kč (v roce 2009 to bylo 962 případů v celkové výši 13.900,05 tis. Kč).

V roce 2010 bylo ekonomickým odborem zpracováno celkem 63 žádostí ( v roce 2009 to bylo 60 žádostí) o úlevu místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství.

Místní poplatek k úhradě po úlevách činil 588,00 tis. Kč. Celková výše vyměřeného poplatku  činila  6.256,00 tis. Kč a z toho celkové snížení bylo 5.668,00 tis.Kč.

Z uvedeného celkového objemu snížení inkasa poplatku ve výši 5.794 tis. Kč  tvoří restaurační předzahrádky snížení 3.345 tis. Kč. Prominutí, snížení  poplatku bylo povoleno v roce 2010 u 49 žádostí na snížení poplatku za umístění restauračních předzahrádek. U restauračních předzahrádek, jejich počet ovlivnila možnost daná MČ Praha 6, kdy  provozovatelům předzahrádek, při splnění určitých podmínek vybavenosti, byl poplatek na základě žádosti snižován ze základní sazby 30,- Kč na 5,- Kč.

V roce 2002 bylo na území Městské části Praha 6 provozovaných 9 předzahrádek, v roce 2003 celkem 15 předzahrádek, v roce 2004 celkem 21 předzahrádek, v roce 2005 celkem 17 předzahrádek, v roce 2006 bylo povoleno 33 předzahrádek, v roce 2007 pak 43 předzahrádek,  v roce 2008 bylo povoleno 48 předzahrádek, v roce 2009 to bylo 50 předzahrádek a v roce 2010 bylo povoleno 49 předzahrádek. Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství u restauračních předzahrádek, neovlivnilo očekávané navýšení počtu provozovaných restauračních předzahrádek.

Poplatek ze vstupného

Plnění místního poplatku ze vstupného činí 99,93 % upraveného rozpočtu tj. 336,75 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5 %, 10 % a  20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce.  Počet poplatníků se pohybuje v rozmezí 20 – 30.

I v tomto případě inkaso poplatku podléhá nahodilosti, např. atraktivnosti sportovních utkání, ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na  107,50 %.    Plnění poplatku je závislé na počtu vydaných povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), splněním podmínek uvedených v zákoně č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a skutečném provozu VHP a skutečném provozu VHP.

V roce 2010 byl povolen provoz 125 VHP, což je o 174 VHP méně oproti roku 2009, kdy  byl povolen provoz  299 VHP. 

Místní poplatky jsou odváděny i z VHP povolovaných MF ČR v kasinech na území Městské části Praha 6 (v roce 2010 se jednalo o 145 VHP, v roce 2009 o 109 VHP). 

Příjem místních poplatků k 31.12.2010 ve výši 6.449,84 tis. Kč vykazuje snížení oproti  roku 2009, kdy činil  8.183,54 tis. Kč.

V roce 2007 byla přijata obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č.19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, s účinností od 1.1.2008. V rámci novel uvedené vyhlášky, jako např. 19/2008 či 20/2010, je snahou městských částí postupné omezování počtu míst, na kterých lze VHP provozovat, např. úpravou času provozování od 16.00 do 24.00 hod nebo  návrhem na úplné zrušení míst k provozování VHP s podmínkou, že nemohou být nahrazeny videoloterijními terminály (VLT), které povoluje MF ČR. Tento návrh však nebyl pro povolovací období roku 2010 schválen.

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi nedaňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel výherního hracího přístroje povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území m.č.Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel. Odvod části výtěžku za rok 2009 byl v roce 2010 použit na financování výstavby mateřské školy Velvarská. V roce 2010 bylo odvedeno 4.689,38 tis. Kč ke schválenému rozpočtu 6.000 tis. Kč,  tj. 78,16 %.

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č.634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. Z celkem vybraných správních poplatků ve výši 15.285,77 tis.Kč bylo odvedeno do státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 celkem 2.321,00 tis. Kč jako 50% odvod z vybraných správních poplatků za povolení k provozu VHP, takže celkové plnění bylo ve výši 12.964,77 tis.Kč.

 

                                                                                                            v tis.Kč

Odbor

2008

2009

2010

Evid.osob a osob.dokladů

3.611

3.513

3.174

Dopr. a živ. prostředí

589

505

462

Vnitřních věcí

3.364

2.519

1.234

Kancelář MČ

2.476

3.233

-

Živnostenský

3.346

2.355

2.699

Ekonomický

12.953

5.450

2.858

Správy obecního majetku

-

-

-

Služeb veřejnosti

-

-

4.307

Výstavby

613

579

543

Sociálních věcí

13

11

9

Celkem

26.965

18.165

15.286

 

Z meziročního přehledu inkasa správních poplatků je, stejně jako v roce 2009, patrný pokles příjmu správních poplatků o 2.879 tis. Kč. Největší propad je u ekonomického odboru (2.592 tis. Kč), dále u odboru vnitřních věcí (1.285 tis. Kč). Agenda z bývalého odboru Kanceláře MČ byla převedena na Odbor služeb veřejnosti a zaznamenala vzestup příjmů o 1.074 tis. Kč. Pokles příjmů z agendy ověřování v důsledku zahájení ověřování i pracovišti České pošty byl příčinou snížení výběru správních poplatků již v roce 2009. Tato agenda byla z Odboru vnitřních věcí k 1.1.2010 převedena na Odbor služeb veřejnosti, což je důvodem výraznějšího poklesu výběru správních poplatků u tohoto odboru oproti roku 2009, a to přes nárůst jiných zpoplatněných úkonů, jako jsou vydaná osvědčení o státním občanství apod. Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmů správních poplatků.   

U ekonomického odboru se jedná o uhrazené správní poplatky za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, jejichž výše kolísá v jednotlivých letech dle počtu povolených VHP, délky období roku, na které jsou povoleny a dále podle úhrady správních poplatků na přelomu roku.

V důsledku připravovaných změn, v rámci novely obecně závazné vyhlášky (OZV) č.19/2007 Sb.hl.m.Prahy, ve znění p.p., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, kterou se navrhovalo omezení provozu VHP na území MČ Praha 6, vedlo provozovatele k tomu, že si již v roce 2009 provozovatelé ve zvýšeném počtu žádali o povolení provozu VHP v dané provozovně na celý rok 2010 a tyto částky správních poplatků uhradili již v roce 2009. Došlo také ke snížení počtu provozovaných VHP v roce 2010 (125 VHP) oproti roku 2009 (299), které má taktéž vliv na snížení příjmů. K 31.12.2010 byl Ministerstvem financí ČR povolen na území MČ Praha 6 provoz 145 VHP a 188 JTHZ (jiné technické herní zařízení), které pro rozpočet MČ Praha 6 nemají žádný přínos.

Celkově za ÚMČ Praha 6 je v roce 2010 zaznamenán pokles správních poplatků oproti roku 2009 o  2.879  tis. Kč.

 

Výkaz nedoplatků (v tis. Kč):

Poplatek

k 31.12.2008

k 31.12.2009

k 31.12.2010

počet případů

počet případů

počet případů

 

 

 

 

 

 

 

Ze psů

197

232

183

256

206

290

Rekreační                      

0

0

0

0

7

31

Za užívání VP      

165

1.929

200

1.963

255

3.714

Ze vstupného

0

0

0

0

0

0

Z ubytovací kapacity

0

0

0

0

5

16

Dislokační (zrušen)

1

66

1

66

0

0

Z alkohol.n.(zrušen)

2

56

2

47

0

0

Za provozovaný VHP

9

106

10

104

3

9

Pokuty

316

3.846

435

4.347

418

2.777

Sankční

0

0

1

2

1

2

Výtěžek VHP      

0

0

0

0

0

0

Celkem

690

6.235

832

6.785

895

6.839

 

Výkaz přeplatků (v tis. Kč):

Poplatek

k 31.12.2008

k 31.12.2009

k 31.12.2010

počet případů

počet případů

počet případů

 

 

 

 

 

 

 

Ze psů

139

64

114

55

111

55

Rekreační                     

0

0

0

0

0

0

Za užívání VP      

41

605

74

590

90

857

Ze vstupného

1

31

1

31

0

 0

Z ubytovací kapacity

0

0

0

0

1

3

Dislokační (zrušen)

0

0

0

0

0

0

Z alkohol.n.(zrušen)

0

0

0

0

0

0

Za provozovaný VHP

24

57

20

27

12

87

Pokuty

58

222

48

289

26

135

Sankční

0

0

0

0

0

96

Výtěžek VHP      

0

0

0

0

0

125

Celkem

263

979

257

992

240

1.358

 

Oddělení místních příjmů EO spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i při vymáhání nedoplatků na pokutách.

Z výkazu nedoplatků i přeplatků je patrná zhruba stejná výše co se týká korunového vyjádření. K přeplatku dochází např. tím, že k přišlé platbě není dosud přiřazen předpis apod.

Z celkového výkazu  nedoplatků za oddělení místních příjmů (OMP)  u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 6.839 tis.Kč.

Nejvyšší nedoplatek vykazuje poplatek za užívání veřejného prostranství, které vymáhá OMP a který činí 3.714 tis. Kč, dále nedoplatky za pokuty ve výši 2.777 tis. Kč. Počet případů položek a výše nedoplatku  závisí na počtu předaných pokut k vymáhání a na její částce.

K 31.12.2010 je z celkové dlužné částky  6.839 tis. Kč v soudních řízeních  2.669 tis. Kč tj. 2 případy jsou v konkurzním řízení ( 80 tis.Kč), 1 případ v dědickém řízení ( 618 tis.Kč), 15 případů  návrhu na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí ( 1.971 tis. Kč) a  zbývající částka je ve vymáhacím řízení oddělení místních příjmů.

K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření na základě kterých bylo v roce 2010 prověřeno v rámci OMP 438 případů. Tato šetření a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymáhacím řízení.

OMP ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem (PV).

V roce 2010 bylo  za  celé OMP vydáno 348 PV  v  objemu  791 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 152 PV v částce 411 tis.Kč .

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank ( kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech  u zjišťovaných dlužníků nejsou),  na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V roce 2010 bylo vydáno 26 exekučních příkazů v celkové výši 369 tis.Kč. Vymoženo bylo 10 případů v objemu 296 tis. Kč tj. 38 % z počtu ex.příkazů. 

Všeobecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Je velmi problematické a složité vymáhat dlužné částky. Nejlépe se osvědčuje přímý kontakt s dlužníky, či jejich okolí  a soustavná práce s poplatníky. 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 57.878,25 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 66.000 tis. Kč, což je 87,69 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl.m. Prahy. 

Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 73.787,76 tis. Kč. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení: 

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 63.556,51 tis. Kč, což je 121,99 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 61.260,08 tis. Kč. Zde se promítají jak úroky z běžných účtů Městské části Praha 6 ve výši 8.005,79 tis. Kč a dále příjmy z tzv. „správy aktiv“, zahrnující příjmy z úroků ve výši 36.973,68 tis. Kč, příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 15.608,17 tis. Kč a realizované kurzové zisky ve výši 692,24 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 2.296,00 tis. Kč a částka 0,43 tis. Kč byla vybrána za poskytování informací občanům. 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Výsledkem tohoto seskupení je částka minus 738,70 tis. Kč. Příjmy zahrnovaly sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí, které v roce 2010 dosáhly celkové výše 2.688,05 tis. Kč.

V seskupení se však promítá finanční vypořádání Městské části Praha 6 za rok 2009 jak s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty s vratkou finančních prostředků v celkové výši 1.648,27 tis. Kč, tak bylo, prostřednictvím tohoto seskupení položek,  provedeno i finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2009, jehož výsledkem byl odvod do rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 5.075,03 tis. Kč. 

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy, které byly v celkové výši 10.959,95 tis. Kč, tvoří zejména sponzorský dar  poskytnutý Městské části Praha 6 státním podnikem Česká správa letišť s.p. v celkové výši 7.797,07 tis. Kč. Z toho částka ve výši 3.797,07 tis. Kč byla poskytnuta na základě „Rámcové smlouvy“ na výdaje spojené s péčí o veřejnou zeleň a částka ve výši 4.000 tis. Kč byla poskytnuta v rámci grantového programu „Otevřený svět“ na podporu jazykové vzdělanosti žáků základních škol. Dále se pak jedná o dary od občanských sdružení přijatých od rodičů žáků, jimiž přispívají na platy nadlimitních učitelů třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina (820,00 tis. Kč), lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou (22,00 tis. Kč), na asistenta pro pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny  - sever (202,46 tis. Kč), na asistenta pro pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ a MŠ T.G.Masaryka (129,42 tis. Kč), na pedagogy programu „Montessori“ pro ZŠ Na Dlouhém lánu (400,00 tis. Kč), na lektora anglického jazyka pro ZŠ Hanspaulka (120,34 tis. Kč) a na úhradu platu druhé učitelky ve třídě MŠ Motýlek (133,20 tis. Kč). Částka ve výši 150,00 tis. Kč představuje neinvestiční dar od firmy Kaufland ČR v.o.s. účelově určený na obnovu stávajících cestiček v AVČ Ladronka. V příjmech tohoto seskupení jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 561,49 tis. Kč přijaté jako pojistné náhrady (na budovách základních a mateřských škol ve výši 481,89 tis. Kč a na budově ÚMČ Praha 6 ve výši 79,60 tis. Kč), dále jsou zde zařazeny dobropisy výdajů hrazených v roce 2009 v celkové výši 263,66 tis. Kč (například za pronájem nebytových prostor v objektu Delta ve výši 127,71 tis. Kč, za spotřebu elektrické energie ve výši 48,29 tis. Kč, za jazykové kurzy ve výši 52,61 tis. Kč či za poštovné ve výši 28,57 tis. Kč), vrácená záloha za CCS karty ve výši 58,00 tis. Kč, přijaté pojistné plnění za škodu na stojanu na kola ve výši 26,30 tis. Kč, refundace nákladů za knihu „Procházky po Praze 6“ ve výši 184,99 tis. Kč ze Zdaňované činnosti MČ Praha 6, úhrady přeplatků za nadlimitní používání služebních telefonů ve výši 40,86 tis. Kč a přeplatky za školení a služební cesty v celkové výši 72,21 tis. Kč. Částka ve výši 55,00 tis. Kč představuje vratku nevyužitých finančních prostředků poskytnutých v roce 2008 České unii neslyšících. Příjmy tohoto oddílu pak byly sníženy o proúčtování a zařazení neidentifikovaných příjmů ve výši 109,25 tis. Kč.

Přijaté splátky půjček

Toto seskupení zahrnuje splátky od zaměstnanců ÚMČ Praha 6 z poskytnutých půjček ze Sociálního fondu zaměstnavatele v celkové výši 5,00 tis. Kč. 

Třída 03 – Kapitálové příjmy

 

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

Celkové příjmy této položky ve výši 17.934,85 tis. Kč představují účelově poskytnuté dary firmou Kaufland ČR v.o.s. na vybudování podchodu pod Kukulovou ulicí ve výši 7.680,00 tis. Kč a za nerealizované části pěší cesty ve výši 254,85 tis. Kč, které jsou součástí akce „AVČ Ladronka – III. etapa“. Částka ve výši 10.000,00 tis. Kč představuje dar od společnosti PPF GATE a.s. účelově určený na realizací komunikačního propojení ulic Evropská x Svatovítská  v části Gymnazijní ulice.

Třída 04 – Přijaté dotace           

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností Městské části Praha 6“. Dotační vztahy byly plněny ve výši 795.715,79 tis. Kč, což je 114,09 % upraveného rozpočtu a v absolutní výši byly plněny o 98.288,19 tis. Kč. Takovéto plnění k upravenému rozpočtu bylo způsobeno zejména vyššími převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6, kdy se jedná o převod části hospodářského výsledku Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za rok 2008, který nebyl v roce 2009 převeden z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejím účtu.

 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky v celkové výši 278.846,19 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky ve výši 87.354,00 tis. Kč a účelově určené finanční prostředky ve výši 191.492,19 tis. Kč.

Jedná se o přijaté finanční prostředky z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu určené na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně právní ochrany dětí ve výši 8.401,88 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb. ve výši 1.922,70 tis. Kč, příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 2.776,00 tis. Kč, volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 3.134,60 tis. Kč a na Sčítání lidu, domů a bytů ve výši 126,02 tis. Kč.

Resortními ministerstvy byly poskytnuty finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 949,99 tis. Kč, na zajištění bydlení pro azylanty ve výši 84,00 tis. Kč, na program VISK 3 (veřejné informační služby knihoven) pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek ve výši 5,00 tis. Kč, na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši 17.000,00 tis. Kč a výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 157.092,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně

K 31.12.2010 byly účetním výsledkem tohoto seskupení příjmy, které obdržela Městská část Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 294.178,62 tis. Kč, což je 99,28 % upraveného rozpočtu, kdy rozpočet není plněn o 2.134,88 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno nižším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od hlavního města Prahy ve funkci kraje“ v rámci 2. výzvy z Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci „ZŠ nám. Svobody 2 – zkvalitňování, modernizace výuky“ kdy jsou finanční prostředky zasílány na základě skutečně realizovaných výdajů.

Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2010 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 354.659,00 tis. Kč, která pak byla v průběhu roku navýšena o částku 42.744,00 tis. Kč určenou na účelové dotace na „Integraci žáků pro asistenty pedagogů“ ve výši 7.406,60 tis. Kč, na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí“ ve výši 118,50 tis. Kč, na „Financování sociálních služeb“ ve výši 1.994,00 tis. Kč, na „dar pro invalidní osoby“ ve výši 87,00 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovní“ ve výši 50,00 tis. Kč, na „Zdravé město Praha – 2010 – I.program“ ve výši 202,00 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč a na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 250,00 tis. Kč. Dále byl rozpočet navýšen o částku 1.483,20 tis. Kč o finanční prostředky, které MČ Praha 6 vybírá podle školského zákona od obcí, kdy žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, zde MČ Praha 6.

Městská část Praha 6 obdržela v roce 2010 jako převod 100 % podílu Městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti (daně z příjmů právnických osob) hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2009 částku ve výši 30.883,20 tis. Kč.

V rámci 2. výzvy z Operačního programu Praha – Adaptabilita, financovaného z fondů EU, obdržela Městská část Praha 6 na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků ZŠ a MŠ nám. Svobody“ částku ve výši 6.268,38 tis. Kč.

Oproti tomu Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 109.492,82 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 108.760,22 tis. Kč a na zvýšené mzdové náklady této organizace v souvislosti s prováděním „Komplexního úklidu komunikací na území m.č. Praha 6“ částka ve výši 70,10 tis. Kč. Dále byly Městské části Praha – Nebušice převedeny finanční prostředky ve 662,50 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Nebušice, které tyto finanční prostředky obdrželo v rámci grantových řízení.

Převody z vlastních fondů

V rámci tohoto seskupení byly v roce 2010 uskutečněny převody finančních prostředků ze „Zdaňované činnosti Městské části Praha 6“ ve výši 160.761,42 tis. Kč, což je 266,60 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 60.300,00 tis. Kč byla převedena na základě schváleného rozpočtu na rok 2010, zbylá část finančních prostředků ve výši 100.461,42 tis. Kč byla do rozpočtu zaslána jako převod části hospodářského výsledku Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za rok 2008, který nebyl v roce 2009 převeden z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejím účtu.

 Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně

Celkovým účetním výsledkem tohoto seskupení je částka ve výši 61.929,56 tis. Kč. Ta je tvořena přijatými dotacemi z rozpočtu hlavního města Prahy na akce „Výstavba nového objektu MŠ Velvarská výši 30.000,00 tis. Kč, „Výstavba podzemních kontejnerových stání“ ve výši 4.000,00 tis. Kč, „Cyklostezka Markétská – Staré náměstí“ ve výši 2.000,00 tis. Kč, „ZŠ nám. Interbrigády – rekonstrukce objektu II.etapa“ ve výši 20.000,00 tis. Kč, „MŠ Mydlářka – výstavba nového objektu“ ve výši 7.000,00 tis. Kč, „ZŠ Červený vrch – samostatný pavilon“ ve výši 9.500,00 tis. Kč, „rekonstrukce dětského hřiště v parku gen. Píky“ ve výši 1.516,00 tis. Kč a „Klimatizace v objektu Dejvického divadla“ ve výši 1.000,00 tis. Kč.

V rámci 2. výzvy z Operačního programu Praha – Adaptabilita, financovaného z fondů EU, obdržela Městská část Praha 6 na investiční část programu „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků ZŠ a MŠ nám. Svobody“ částku ve výši 235,37 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení byly též zaslány hlavnímu městu Praze finanční prostředky v celkové výši 13.321,81 tis. Kč a jednotlivě to byly příspěvky na akce „Cyklostezka Markétská – Staré náměstí“ ve výši 6.840,00 tis. Kč,  „Světelná signalizační zařízení s radarem“ v ulicích Střešovická a Svatovítská ve výši 1.820,00 tis. Kč,  „Stavební úprava přechodu pro chodce v Zelené ulici“ ve výši 850,00 tis. Kč a na instalaci systému „UNICAM“, který umožní monitorování vozidel a detekci chodců na křížení ulic Čs. armády a Národní obrany ve výši 3.811,81 tis. Kč. 

Třída 08 – Financování 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují operace s finančními prostředky uloženými formou tzv. „Správy aktiv“. Na položce 8115 je převod finančních prostředků z rezervních fondů MČ Praha 6 ve výši 349.326,45 tis. Kč, který slouží ke krytí schodku rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2010. Na položce 8127 se promítá příjem vrácených finančních prostředků ve výši 9.740,00 tis. Kč z dočasně převedených finančních  prostředků na Městkou část Praha 8 v celkové výši 48.700 tis. Kč z roku 2003 na odstranění následků ničivé povodně z roku 2002.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz