Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Příspěvkové organizace 2010 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace 2010

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2010 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

 2010

% pln.

k UR

Výnosy celkem

47.007 

45.053

44.703

99,22

Z toho: zdravotní pojišťovny

41.744

37.362

37.021

99,09

ostatní výnosy

5.263

7.691

7.682

99,88

Náklady celkem

52.004 

51.837

51.487

99,32

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  4.997

 

-6.784

 

-6.784

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

-

925

925

-

           

Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2010 ve výši 4.997 tis. Kč a v rámci úpravy finančního plánu zvýšen na 6.784 tis. Kč. Zvýšen byl v souvislosti s vyúčtováním tržeb se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za rok  2009, které proběhlo v 1. pololetí letošního roku, a kdy byl organizaci vyúčtován nedoplatek ve výši 2.171,93 tis. Kč. Tento nedoplatek vznikl z důvodu snížení počtu ošetřovacích dnů (nenaplněním 100% obsazenosti) a akceptováním výše přijímaných záloh, které nebyly stanoveny adekvátně k  výše uvedenému snížení. Organizace přijala systémové opatření, aby se tato situace již v letošním roce neopakovala. Na základě dohody se zdravotní pojišťovnou organizace snížila přijaté zálohové platby a byla účtována pouze skutečná částka z nejblíže minulého období. V souvislosti  organizace byl ve 3. čtvrtletí upraven finanční plán a se souhlasem zřizovatele navýšen provozní příspěvek.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 44.073 tis. Kč, tj. 99,22 % se projevily především snížené platby od zdravotních pojišťoven. V ostatních výnosech (7.682 tis. Kč) jsou zahrnuty tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 1.933,5 tis. Kč, tržby od klientů na sociálních lůžkách  včetně příspěvku na péči ve výši 1.261,4 tis. Kč, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na 6 sociálních lůžek, provozovaných PO LDN (zřízeny od 1.7.2007) ve výši 853 tis. Kč, tržby za kalmetizaci 25,85 tis. Kč, refundace z hl.m. Prahy na provoz kalmetizace ve výši 356,06 tis. Kč, zapojení Fondu rezerv ve výši 2.300 tis. Kč a zapojení Investičního fondu v výši 925 tis. Kč. Příjmy z peněžitých darů byly složeny dárci v roce 2010 ve výši 572,60 tis. Kč a od Letiště Praha a.s. organizace obdržela v rámci programu „Dobré sousedství“ dar ve výši 221 tis. Kč. Jednotlivé platby za provedené výkony byly připisovány na účet prakticky ve splatnosti a k 31.12.2010 nebyl žádný dluh od pojišťoven.

            Hospodářský výsledek k 31.12.2010 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty. Nevyčerpaná část příspěvku ve výši 286,04 Kč je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

            K 31.12.2010 vykazuje léčebna závazky ve výši 5.182,78 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům ve splatnosti 791,3 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec  2.782,2 tis. Kč, částka 42,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů, evidované na depozitním účtu, přijatá záloha na sociální lůžka 853 tis. Kč a nepoužitý zůstatek příspěvku od zřizovatele 0,3 tis. Kč). Pohledávky činí 1.757,84 tis. Kč, z toho jsou 720,28 tis. Kč neproúčtované  provozní zálohy (voda, energie, plyn), 147,54 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických lůžkách a 5,79 tis. Kč činí dluh Úřadu práce Prahy 6 za lékařské prohlídky a dohadné účty aktivní – dotace Ministerstva práce a sociálních věcí 853 tis. Kč.

             Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2010 činil 5.765,19 tis. Kč, z toho účelové fondy tis. Kč (rezervní fond 206,93 tis. Kč, FKSP 217,76 tis. Kč, fond investičního majetku 850,12 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 42,5 tis. Kč a běžný účet 4.447,88 tis. Kč.

 

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

 

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2010 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

2010

% pln.

k UR

Výnosy celkem

4.550

4.550

4.574

100,53

Z toho: za poskytované služby

4.500

4.500

4.552

 

           úroky

50

50

22

 

Náklady celkem

17.702

18.076

17.709

97,97

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  13.152

 

-  13.526

 

-13.135

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

-

300

300

-

 

Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2010 ve výši 13.152 tis. Kč a v rámci úprav finančního plánu zvýšen na 13.526 tis. Kč. Příspěvek byl upraven na základě poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v rámci „grantů“ ve výši 1.025 tis. Kč, určené na poskytování sociálních služeb. Současně byl snížen příspěvek na provoz od zřizovatele o 651 tis. Kč.

            Hospodářský výsledek k 31.12.2010 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 13.134,97 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 13.526 tis. Kč (včetně poukázané dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.025 tis. Kč), nevyčerpaná část příspěvku ve výši 391.027,28 Kč je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

            Vykazované plnění výnosů ve výši 4.574 tis. Kč tj. 100,53 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty. Od roku 2010 organizace zajišťuje kulturní a zájmové činnosti v nově zřízeném „Komunitním seniorském centru“.

            Čerpané náklady ve výši 17.709 tis. Kč, tj. 97,97 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. S ohledem na záměr zefektivnit činnost PO Pečovatelské služby  Prahy 6 přistoupila organizace k omezení některých plánovaných výdajů, které nebyly nutné čerpat v roce 2010. Plánované prostředky investičního fondu ve výši 300 tis. Kč byly použity na obměnu autoparku a byl koupen malý dodávkový vůz zn. Renault Kangoo. Organizace využila na tento nákup peněžitý dar od Letiště Praha a.s., který obdržela v rámci programu „Dobré sousedství“ ve výši 300 tis. Kč.

Podle členění činnosti Pečovatelské služby jsou náklady a výnosy jednotlivých úseků následující:                    

                                                                                                                             v tis. Kč

Zařízení:

Náklady:

Výnosy:

Pečovatelská služba

16.611,5

4.552,0

Dům s pečovatelskou službou Liboc

189,0

0,0

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická

434,1

0,0

Azylový dům Vinička

376,1

0,0

Komunitní seniorské centrum

98,3

0,0

Celkem

17.709,0

4.552,0

 

Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2010 činil 5.538,5 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.699,7 tis. Kč (rezervní fond 628,8 tis. Kč, Investiční fond 882,3 tis. Kč, FKSP 188,6 tis. Kč), běžný účet 3.179,9 tis. Kč a jiné běžné účty 397,8 tis. Kč.

Pohledávky organizace v celkové výši 269,6 tis. Kč se týkají nedoplatků za poskytované služby.Závazky jsou vykazovány v objemu 2.408,7 tis. Kč a zahrnují nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec včetně povinných odvodů (1.398,7 tis. Kč), závazky k dodavatelům (28,4 tis. Kč), peníze klientů, evidované na depozitním účtu (587,8 tis. Kč) a proúčtování nespotřebovaného neinvestičního příspěvku od MČ Praha 6 (393,8  tis. Kč).

Příspěvkové organizace ve školství 

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 8.371,5 tis. Kč)

Celý příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán, jednotlivé nákupy a plánované opravy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. V daném roce si organizace pořídila  školní nábytek (34,7 tis. Kč), sportovní pomůcky (56 tis. Kč), školní tabule (64,9 tis. Kč) a PC sestavy s příslušenstvím (61,2 tis. Kč).  Investičního fond škola použila na vybudování PC sítě (80,2 tis. Kč), připojení fritézy do školní kuchyně (30,9 tis. Kč), na nákup pračky a sušičky do MŠ (49,3 tis. Kč), na nákup Smart boardu včetně dataprojektoru (113,7 tis. Kč), zrekonstruovala toalety (74,1 tis. Kč), a provedla vizualizace učebny fyziky (129,0 tis. Kč). Dále škola zapojila během roku Rezervní fond na úhradu služební cesty ředitelky, vzdělávání zaměstnanců, učební pomůcky a hrací prvky pro MŠ (248,4 tis. Kč) a Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) ve výši 301 tis. Kč a Fond odměn ve výši 90 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 98 tis. Kč. 

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 99,8 % (neinvestiční příspěvek 17.104,2 tis. Kč)

Škola čerpala finanční prostředky v souladu s finančním plánem. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 40.858,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek – vratka grantů. V daném období škola pořídila školní nábytek ve výši 236,5 tis. Kč, PC sestavy ve výši 36,3 tis. Kč, keramickou tabuli promítací plátno ve výši 32 tis. Kč, změkčovač vody do školní jídelny ve výši 19,5 tis. Kč, 2 piana ve výši 39 tis. Kč a stavebnici pro MŠ ve výši 96,9 tis. Kč. Z větších oprav bylo provedeno vymalování ve výši 224 tis. Kč, výměna lina v pracovně ve výši 123,5 tis. Kč a za opravy elektro, vzduchotechniky, rozvodů plynu a hasících přístrojů ve výši 55,3 tis. Kč. Z Investičního fondu pořídila 7 kusy interaktivních tabulí (573 tis. Kč), zařídila interaktivní učebnu (130,4 tis. Kč), zakoupila kopírku (105 tis. Kč) a zahradní traktor (95,2 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond ve výši 167,7 tis. Kč na úhradu výdajů za nákup učebních pomůcek drobného nábytku do učeben, na opravu žaluzií a radiátorů, na cestovné a školení pedagogů. Z FKSP vyčerpala 498,5 tis. Kč a z Fondu odměn 97,4 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování seniorů a doplňkový prodej v bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činil 261 tis. Kč. 

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 99,9 % (neinvestiční příspěvek 6.558,2 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 8.359,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek – grant „Výuka cizích jazyků“. Škola v daném období pořídila kopírku  ve výši 19,7 tis. Kč, notebook  ve výši 6 tis. Kč, projektor ve výši 14,2 tis. Kč a stojany na mapy ve výši 15,7 tis. Kč. Organizace zapojila svůj Investiční fond v celkové výši 595,5 tis. Kč a uhradila z tohoto fondu opravy za 272,3 tis. Kč (opravy školního nábytku, kanalizace, tělocvičného nářadí, myčky, tiskárny a údržbu zahrady), dále nakoupila nábytek na tělovýchovné pomůcky (118,3 tis. Kč) a sklopnou plynovou pánev (118,7 tis. Kč) a požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz (70 tis. Kč). Škola také čerpala Rezervní fond (248,3 tis. Kč) na úhradu výdajů za energie a za služební cestu ředitele ZŠ, Fond odměn (266 tis. Kč) a FKSP ve výši (312,2 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a platby za kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činil 116 tis. Kč. 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 10.606,8 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. V daném období čerpala organizace na výdaje za nákup dataprojektor (16,7 tis. Kč), školní tabuli (20 tis. Kč), a 2 baterie do čistícího stroje  (32 tis. Kč). Za větší opravy vyčerpala škola celkem 1.038 tis. Kč (zámečnické práce a  instalatérské práce – 95 tis. Kč, elektropráce – 100 tis. Kč, malířské a natěračské práce 113 tis. Kč, opravy podlah včetně výměny krytiny – 55 tis. Kč, výměna oken – 94 tis. Kč a oprava WC – 385tis. Kč). Organizace také zapojila Investiční fond z tohoto fondu pořídila 3 ks interaktivních tabulí ve výši 338,6 tis. Kč, 2 ks dataprojektorů ve výši 81 tis. Kč a  plynovou pánev do školní kuchyně ve výši 143 tis. Kč. Dále škola čerpala Rezervní fond ve výši 27 tis. Kč na nákup vybavení pro žáky a cestovné,  FKSP ve výši 596,5 tis. Kč na příspěvek na kulturu, rekreaci, sport, zlepšení prostředí, vitamíny a stravování a Fond odměn ve výši 189,6 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činil 297 tis. Kč. 

ZŠ Hanspaulka – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 8.299,4 tis. Kč)

Škola vyčerpala finanční prostředky v plné výši, jednotlivé nákupy byly realizovány podle ukazatelů finančního plánu. Organizace v daném období pořídila šatní boxy (90 tis. Kč), houpačku na školní zahradu (31,8 tis. Kč), vysokotlaký čistič pro školní jídelnu (20,8 tis. Kč), školní nábytek (82,7 tis. Kč) a 2 PC sestavy včetně tiskárny (40,8 tis. Kč). Z větších oprav bylo provedeno malování chodby a skladů (47,9 tis. Kč), oprava pískoviště včetně plotových dílů a zahradních prvků (80,6 tis. Kč) a oprava rolet a žaluzií (45,3 tis. Kč). Z Investičního fondu zakoupila zahradní prvky pro MŠ Kohoutek (105,9 tis. Kč), kopírovací stroj (71,3 tis. Kč) a interaktivní tabuli (129,9 tis. Kč). Organizace také čerpala finanční prostředky z Rezervního fondu (119 tis. Kč) na hračky pro školní družinu, na odměny žákům za školní soutěže, na obnovení fondu učebnic a na kulturní akce pro děti. FKSP bylo čerpáno ve výši 267 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 187 tis. Kč. 

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 98,1 % (neinvestiční příspěvek 5.429,3 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 105.024,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. V daném období pořídila 2 ks PC (46 tis. Kč),  nábytek do MŠ (150 tis. Kč) a školní lavičky (25 tis. Kč). Za větší opravy škola celkem uhradila 286 tis. Kč. Jednalo se především o opravy splaškové kanalizace, elektro, topení v MŠ, rozvodů tepla a teplé vody a opravu výměníkové stanice.  Investiční fond byl čerpán na nákup 2 interaktivních tabulí (210,9 tis. Kč). Škola také v daném období čerpala Rezervní fond (592 tis.Kč) za nákup materiálu na údržbu, ochranné pomůcky, právní služby, obsluhu výměníku, cestovné, menší opravy a na nákup učebnic a učebních pomůcek, dále Fond odměn (8 tis. Kč) a FKSP (170 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 183 tis. Kč. 

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 99,7 % (neinvestiční příspěvek 6.672,2 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 17.147,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila  PC sestavu (14 tis. Kč), zařízení do fyzikální učebny (171,9 tis. Kč), 2 kamery do multimediální učebny (20 tis. Kč), klávesový nástroj (19,4 tis. Kč a fotoaparát (7,9 tis. Kč). Organizace zapojila  Investiční fond (268 tis. Kč) a z těchto finančních prostředků pořídila škrabku do kuchyně (51 tis. Kč) a provedla opravu vestibulu, vymalovala učebny a provedla výměnu dveří. Dále škola čerpala FKSP (146 tis. Kč) a Rezervní fond (262tis. Kč) na dovybavení multimediální učebny. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 176 tis. Kč. 

ZŠ Na Dl. lánu - čerpání příspěvku 99,4 % (neinvestiční příspěvek 5.256,1 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 34.073,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila  2 notebooky (30 tis. Kč), 2 vizualizéry (28 tis. Kč) a školní nábytek (64 tis. Kč). Za větší opravy vyčerpala celkem 253 tis. Kč (instalace interaktivních tabulí, malování školní jídelny, čištění kanalizace výměna lina v učebně a výměna umyvadel na sociálních zařízení). Škola během roku zapojila Investiční fond ve výši 181 tis. Kč a za tyto finanční prostředky vybudovala osvětlení hřiště. Rezervní fond (211 tis. Kč) použila škola na nákup školních pomůcek, vybavení dalších prostor pro montessori a úhradu výdajů za služební cestu ředitelky školy, zapojila také FKSP (167 tis. Kč) a Fond odměn (206 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činil 300 tis. Kč. 

ZŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 99 % (neinvestiční příspěvek 6.869,9 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 40.200,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila drtič odpadu (30 tis. Kč), 5 PC sestav (73 tis. Kč), školní nábytek (106 tis. Kč),  2 projektory (79 tis. Kč), trezor (23 tis. Kč) a 2 televize (25 tis. Kč).Z větších se uskutečnila oprava topení (12 tis. Kč), oprava tělocvičného nářadí (17 tis. Kč) a malování MŠ (11 tis. Kč). Z Investičního fondu použila finanční prostředky  ve výši 500 tis. Kč na nákup serveru (115,5 tis. Kč), vestavěné skříně (90 tis. Kč), recepčního pultu (158,8 tis. Kč) a ochranných sítí (135,7 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond (290,5 tis. Kč) na nákup PC a notebooku (117,6 tis. Kč) na učební pomůcky (152,5 tis. Kč) a dále na náklady spojené se školením, vzděláváním, a cestovným (17,4 tis. Kč), Fond odměn (86,7 tis. Kč) a  FKSP (231 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 264 tis. Kč. 

ZŠ nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 99,5 % (neinvestiční příspěvek 10.873,2 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 56.963,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období nakoupila z poskytnuté dotace, kterou obdržela v rámci programu „Adaptabilita“ 3 ks keramických tabulí (22,3 tis. Kč), 2 notebooky (29,5 tis. Kč), 2 ks vizualizéru (37,6 tis. Kč), 2 projektory (79,2 tis. Kč), dále škola nakoupila  LCD televizor (9 tis. Kč), 17 ks PC (261,9 tis. Kč), kopírovací stroj (28,4 tis. Kč), digitální jazykový přehrávač (16,9 tis. Kč) a tiskárnu (9 tis. Kč). Z větších oprav bylo provedeny výměny podlahových krytin v MŠ (15 tis. Kč), opravy a čištění žaluzií (50 tis. Kč), opravy skladových boxů (89,8 tis.Kč), oprava tělocvičny a malování (49,3 tis. Kč). Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 263 tis. Kč a dále z tohoto fondu zakoupila ovládací pult do multimediální učebny ve výši 87 tis. Kč, a provedla opravu výše uvedené učebny ve výši 259 tis. Kč. Organizace také zapojila Rezervní fond (1.201,9 tis. Kč) na nákup  učebních pomůcek ve výši 60,9 tis. Kč a na úhradu nákladů spojených s částečným pokrytím ztráty, která vznikla v souvislosti se zánikem Moravia banky ve výši 1.141 tis. Kč. Vzhledem k ukončení soudního sporu bylo možné pohledávku částečně odúčtovat, Fond odměn (244tis. Kč) a FKSP (223 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 160 tis. Kč. 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 4.247,2 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl zcela vyčerpán, a to dle ukazatelů finančního plánu. Škola v daném období pořídila 5 ks PC (56 tis. Kč), kopírovací stroj (33 tis. Kč), externí disk (18 tis. Kč), a 2 ks smart Switch (27 tis. Kč). Z větších oprav byly provedeny  renovace podlah v tělocvičně (88 tis. Kč), oprava sociálního zařízení (58 tis. Kč), malování tříd a tělocvičny (155,6 tis. Kč) a revizní práce (81,4 tis. Kč). Škola během roku zapojila Investiční fond na nákup chladícího kompletu do školní jídelny (48 tis. Kč), 2 ks tabulí (88 tis. Kč) a výše uvedenou renovaci podlah (88 tis. Kč). Rezervní fond využila na nákup školního nábytku (56,5 tis. Kč), na nákup učebních pomůcek(24 tis. Kč), na cestovné (47,5 tis. Kč) a výuku anglického jazyka (15,5 tis. Kč), FKSP zapojila ve výši 180 tis. Kč a Fond odměn ve výši 74,8 tis. Kč.. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 120 tis. Kč. 

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 5.574 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období nakoupila televizi včetně DVD (39 tis. Kč), čističky vzduchu do MŠ (44,5 tis. Kč), 2 notebooky (30 tis. Kč) a vizualizér (10 tis. Kč). Z větších oprav byly provedeny instalatérské opravy (46 tis. Kč), oprava tělocvičny (27 tis. Kč), malování chodeb (39 tis. Kč) a nechala nainstalovat nástrahy proti holubům (21 tis. Kč).  Škola požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 540 tis. Kč a  dále byl použit na nákup interaktivních tabulí (345 tis. Kč) a malování tříd (74 tis. Kč). Organizace také zapojila Rezervní fond (229 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy a nákup školního nábytku a  FKSP (234 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy a pořádání kurzů na PC jako školící a informační středisko. Zisk z doplňkové činnosti činil 250 tis. Kč. 

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 99,7 % (neinvestiční příspěvek 6.084,6 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 15.272,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila 2 kopírovací stroje (61,7 tis. Kč), soustruh na dřevo do školních dílen (13 tis. Kč) a varnou desku (12 tis. Kč). Z větších oprav byly provedeny opravy kopírovacích strojů (71 tis. Kč), opravy odpadu (14 tis. Kč), revize a oprava tělocvičného nářadí (17 tis. Kč) a opravy šatních skříněk (11 tis. Kč). Škola použila Investiční fond na nákup interaktivní tabule (52 tis. Kč) a motorového zametače (41 tis. Kč), dále zapojila Rezervní fond (156 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a na výdaje spojené se služební cestou ředitelky školy, Fond odměn (130 tis. Kč) a FKSP (229 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činil 125 tis. Kč. 

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 99,6 % (neinvestiční příspěvek 6.816,7 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 30.000,- Kč (nevyčerpané granty) a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila školní nábytek (25 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 200 tis. Kč a dále z tohoto fondu bylo čerpáno na opravu podhledů  ve výši 19 tis. Kč a opravu části oplocení ve výši 452 tis. Kč. Škola v průběhu roku zapojila i Rezervní fond (133 tis. Kč) na ozdravné pobyty, zahradní slavnost, na úhradu služeb, Fond odměn (126 tis. Kč) a FKSP (260 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a dále má výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činil 160 tis. Kč. 

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 99,8 % (neinvestiční příspěvek 7.902,5 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 15.017,- Kč (nevyčerpané granty) a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Organizace v daném období pořídila televizi (15 tis. Kč), 2 počítače (23 tis. Kč) a nábytek do MŠ (14 tis. Kč). Z oprav byla provedena především oprava střechy (306 tis. Kč), nátěr fasády u MŠ (140 tis. Kč), oprava pískoviště (38 tis. Kč), klempířské práce (81 tis. Kč) a malování MŠ (77 tis. Kč).   Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 430 tis. Kč a také z tohoto fondu pořídila tabule ve výši 48 tis. Kč a uhradila za malování a drobné opravy  135 tis. Kč. Škola též zapojila Rezervní fond (56 tis. Kč) na úhradu nákladů služební cesty ředitelky školy a školních pomůcek,  FKSP (300 tis. Kč) a Fond odměn (156 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 280 tis. Kč. 

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 3.334 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala  v plné výši. Organizace v daném období pořídila nábytek (7 tis. Kč), počítač  do školní jídelny (12 tis. Kč) a počítač do kanceláře MŠ (16 tis. Kč). Z větších oprav byla opravena průlezka ve výši 7 tis. Kč a byly provedeny údržbářské práce ve výši 32 tis. Kč. Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 41 tis. Kč a z fondu dále uhradila opravy a údržbu ve výši 102 tis. Kč. Škola zapojila v průběhu roku také Rezervní fond (42 tis. Kč) na nákup materiálu, hraček, učebních pomůcek a služeb a FKSP (67 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 36 tis. Kč. 

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.150,5 tis. Kč)

Škola přidělené finanční prostředky vyčerpala  v plné výši. Organizace v daném období pořídila nábytek (8 tis. Kč), notebook (17tis. Kč) a 4 ks videotelefonů  (22 tis. Kč). Z větších oprav byla provedena výměna telefonní ústředny ve výši 27 tis. Kč, byly provedeny malířské a natěračské práce (9 tis. Kč) a opraven školní nábytek (20 tis. Kč). Organizace z Investičního fondu pořídila herní prvky na zahradu ve výši 455 tis. Kč. Škola zapojila v průběhu roku také FKSP (86 tis. Kč). Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. 

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.514 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období koupila mrazničku (16 tis. Kč), provedla výměnu podlahové krytiny (64 tis. Kč), nechala odstranit poškozené stromy (26 tis. Kč) a instalatérské práce (16 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 23 tis. Kč na zakrytí pískovišť a dále z tohoto fondu uhradila úpravu zahrady (65,4 tis. Kč) drobné opravy (30 tis. Kč). Organizace v průběhu roku zapojila také Rezervní fond (25 tis. Kč) na nákup školního nábytku a energie a FKSP (63 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činil 3 tis. Kč. 

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 550 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období provedla instalatérské práce (13 tis. Kč), opravu dopadových ploch na zahradě včetně opravy pískoviště (41,8 tis. Kč) a revize elektro a hasicích přístrojů (13 tis. Kč).  Nakoupila herní prvky (47 tis. Kč) a koberec do třídy (6 tis. Kč).  Z  Investičního fondu pořídila velké herní prvky na zahradu ve výši 282 tis. Kč, dále zapojila Rezervní fond (6 tis. Kč) na úhradu energií, služeb a nákupu materiálu, Fond odměn (8 tis. Kč) a FKSP (19 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 68 tis. Kč. 

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.149,5 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila skluzavku na zahradu ve výši 38 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje na opravu kotelny (74 tis. Kč), a opravu kamerového systému (9 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 103 tis. Kč a za drobné opravy uhradila z tohoto fondu 49 tis. Kč. Škola také zapojila FKSP (59 tis. Kč) a Rezervní fond (40 tis. Kč) na nákup služeb – tříděný odpad a nákup drobného materiálu. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost. 

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100,0% (neinvestiční příspěvek 829,5 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období čerpala výdaje na opravu plotu   (7 tis. Kč), opravu plynového kotle (23 tis. Kč) a za truhlářské opravy (11 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond (27 tis. Kč) na nákup herních prvků a částečné na pokrytí nákladů na energie a  FKSP (49 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 28 tis. Kč. 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.618,7 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola v daném období pořídila školní nábytek (45,2 tis. Kč), velké herní prvky na zahradu (52 tis. Kč) a počítač (12 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na opravu kuchyňského robota (19 tis. Kč), malování kuchyně (15 tis. Kč) a opravy a revize elektro (6 tis. Kč). MŠ zapojila Investiční fond na nákup zahradní průlezky (51 tis. Kč), Rezervní fond (106 tis. Kč) na nákup kopírovacího stroje, učebních pomůcek a hraček a dále FKSP (55tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 10 tis. Kč. 

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.568,1 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období uhradila výdaje za opravy rozvodů vody (41,2 tis. Kč), elektro opravy (11 tis. Kč) a za výměnu dveří ve školní jídelně (11 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 62 tis. Kč na nákup dětských lehátek a kancelářských potřeb. Dále MŠ zapojila Rezervní fond (15 tis. Kč) na pokrytí nákladů na energie a FKSP (50 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to výuku anglického jazyka. Zisk z doplňkové činnosti činil 2 tis. Kč. 

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.296,6 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila police ve výši 14 tis. Kč. Z větších výdajů na opravy uhradila škola za servis výměníku  (54,4 tis. Kč), za opravu kuchyňského robotu (10 tis. Kč) a za výměnu čerpadla do výměníku (10 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond, z kterého bylo použito 164 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny ve třídách a 108 tis. Kč na rekonstrukci 2 pískovišť na zahradě MŠ. Rezervní fond byl čerpán ve výši 34 tis. Kč na částečnou úhradu energií a za vzdělávání pedagogů a FKSP ve výši 59 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 12 tis. Kč. 

MŠ Na Dlouhém lánu – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.053 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola během roku pořídila tiskárnu (10 tis. Kč) a skartovač (6 tis. Kč) a provedla výsadbu stromů za 14 tis. Kč. Škola v daném období zapojila Investiční fond na nákup hracího vagónu na zahradu (57 tis. Kč), Rezervní fond ve výši 4 tis. Kč na nákup služeb a FKSP ve výši  55 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 38 tis. Kč. 

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 945,8 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu a vyčerpán byl v plné výši. Škola v průběhu roku koupila travní sekačku (14 tis. Kč) a hračky (16 tis. Kč). Opravy byly pouze drobné, a to  instalatérské a zámečnické údržování. Organizace v daném období zapojila Rezervní fond ve výši 17 tis. Kč na učební pomůcky a drobný materiál, FKSP (53 tis. Kč) a Fond odměn (40 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 43 tis. Kč. 

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.305,2 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Organizace v daném období pořídila PC sestavu (10 tis. Kč), lůžkoviny (6 tis. Kč) a žaluzie (27 tis. Kč). Z větších oprav škola provedla malířské a lakýrnické práce (10 tis. Kč), údržbu marmolea (19 tis. Kč) a revize a opravy skříněk na hasící přístroje (10 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením příspěvku na provoz ve výši 154 tis. Kč a dále z tohoto fondu nechala nainstalovat madlo na schodiště  (31 tis. Kč). Škola také zapojila Fond rezerv ve výši 32 tis. Kč na nákup drobného materiálu, FKSP  ve výši 45 tis. Kč a Fond odměn ve výši 20 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem nebytových prostor. Zisk z doplňkové činnosti činil 45 tis. Kč. 

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 898,9 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola pořídila v daném období notebook (10 tis. Kč) a dětské věšáky (9 tis. Kč). Uhradila náklady za nátěr zahradního domku (7 tis. Kč) a za revize hasících přístrojů (11 tis. Kč). Z Investičního fondu pořídila keramické pítko na zahradu ve výši 79 tis. Kč a dvoudotykovou interaktivní tabuli ve výši 133 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (247 tis. Kč) na pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku, Fond odměn (71tis. Kč) a FKSP (52 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činil 100 tis. Kč. 

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 2.417,4 tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši. Škola v daném období uhradila za II. etapu výměny oken 819 tis. Kč. Organizace z Rezervního fondu (60 tis. Kč) pořídila velký herní prvek na zahradu a částečně uhradila náklady za energie. Zapojen byl FKSP (65 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 13 tis. Kč. 

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 100 % (neinvestiční příspěvek 1.492,9 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu a čerpán byl v plné výši. Škola v daném období pořídila dětský nábytek (73,6 tis. Kč), dekorace na stěnu (132 tis. Kč) a lednici s mrazícím boxem (45 tis. Kč). Dále organizace uhradila za opravu sprchového koutu ve školním bytě 66 tis. Kč, za výměnu a montáž protiskluzových rohoží 36 tis. Kč, za instalatérské práce 12 tis. Kč a za servisní prohlídky (22 tis. Kč). Organizace dále čerpala z Investičního fondu na nákup mycího stroje do kuchyně (43 tis. Kč), Rezervní fond (66 tis. Kč) na nákup materiálu a za náklady na energie, FKSP (95 tis. Kč) a Fond odměn (30 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 139 tis. Kč. 

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 97,8 % (neinvestiční příspěvek 4.807,4 tis. Kč)

Z plnění finančního plánu vyplývá, že provozní příspěvek od zřizovatele byl čerpán podle ukazatelů finančního plánu. Zůstatek finančních prostředků na účtu 349 je u této organizace ve výši 105.259,73,- Kč a tato částka bude v rámci finančního vypořádání vrácena do rozpočtu zřizovatele jako nedočerpaný příspěvek na provoz. Škola v daném období pořídila v souvislosti s dokončenou výstavbou nového objektu MŠ mimo jiné nábytek v hodnotě 779 tis. Kč, koberce ( 50 tis. Kč), mycí stroj (37 tis. Kč), PC sestavy a notebooky (67 tis. Kč), 2 horolezecké stěny (40 tis. Kč), pojízdnou vodní lázeň (32 tis. Kč), 2 keyboardy (24 tis. Kč), keramickou pec (40 tis. Kč), venkovní košíkovou (12 tis. Kč) a domek pro panenky (18 tis. Kč). Dále byly provedeny revize v celkové hodnotě 40 tis. Kč, výměna oken u stávajícího objektu (29 tis. Kč), výměna čidel a termostatů (14 tis. Kč) a zakoupen program na mzdy (9 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond ve výši 53 tis. Kč na nákup herního prvku na zahradu, Rezervní fond (35 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a hraček, Fond odměn (9 tis. Kč) a FKSP (57 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 48 tis. Kč. 

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 964,3 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku uskutečnila nákup čističky vzduchu (20 tis. Kč), telefonní ústředny (20 tis. Kč), dětského povlečení (15 tis. Kč), vodní hry pro děti (13 tis. Kč) dětských piknikových stolů (29 tis. Kč) a jehličnanů na zahradu (39 tis. Kč). Dále proběhla oprava stropu (42 tis. Kč), oprava podlah ve třídách (41 tis. Kč), opravy telefonní ústředny (20 tis. Kč)  a oprava robotu ve školní jídelně (30 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond ve výši 112 tis. Kč na pořízení myčky do školní jídelny (48 tis. Kč) a výše uvedené opravy (64 tis. Kč), Rezervní fond (174 tis. Kč) na úhradu za nákup peřinek, materiálu, knih, hraček a učebních pomůcek a FKSP (35 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 9 tis. Kč. 

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.185,9tis. Kč)

Příspěvková organizace vyčerpala přidělené finanční prostředky v plné výši.. Škola během roku uskutečnila nákup nástěnné dekorace (16 tis. Kč), notebooku (10 tis. Kč) a  mobilního telefonu (6 tis. Kč). Byly doplněny dřevěné dekorace interiéru (9 tis. Kč), proběhla výměna okna (11 tis. Kč) a byla upravena zahrada  (216 tis. Kč)  Škola zapojila během roku Investiční fond ve výši 310 tis. Kč na pořízení nových herních prvků na zahradu, Rezervní fond (4 tis. Kč), Fond odměn (53 tis. Kč)  a  FKSP (60 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činil 43 tis. Kč. 

Waldorfská MŠ – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 994,7 tis. Kč)

Organizace vyčerpala příspěvek na provoz v plné výši. Škola během roku pořídila nářezový stroj do kuchyně (25 tis. Kč), kuchyňský robot (6 tis. Kč), kryt na topení (5 tis. Kč) a česačku (10 tis. Kč). Proběhla zde oprava krytů na topení (22 tis. Kč), a oprava podlahových krytin (9 tis. Kč). Příspěvková organizace v daném období zapojila Investiční fond ve výši 113 tis. Kč na pořízení herního prvku na zahradu – vodní svět, Rezervní fond ve výši 64 tis. Kč na nákup sekačky na trávu, lůžkoviny, nádobí do školní kuchyně a hračky, Fond odměn (7 tis. Kč). a FKSP (51 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činil 20 tis. Kč.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz