Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2010 ›› Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2010 ›› detail/podstránka

Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2010

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkem 31 652 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2009                  6 449 tis. Kč  představuje:

Účet 013 – Software                                                                          4 140 tis. Kč

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             2 143 tis. Kč

Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                      166 tis. Kč

Korekce

Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 

                   vykazuje celkem                                                              13 284 tis. Kč

 

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazuje celkem 5 574 333 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2009    477 363 tis. Kč představuje:

Účet 031 – Pozemky                                                                       110 333 tis. Kč

Účet 032 – Kulturní předměty                                                                   53 tis. Kč

Účet 021 – Stavby                                                                          787 016 tis. Kč

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí              32 061 tis. Kč

Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek                                     -       18 349 tis. Kč

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek               -     433 751 tis. Kč

Korekce

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

                   vykazuje celkem                                                               83 525 tis. Kč

 

Dlouhodobý finanční majetek

Vykazuje celkem 246 499 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2009                   5 395 tis. Kč představuje:

Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                 895 tis. Kč

(nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti SNEO a.s.)

Účet 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 2 700 tis. Kč

(navýšení základního kapitálu společnosti Vítězné náměstí a.s.)

Účet 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                              1 800 tis. Kč

(navýšení základního kapitálu společnosti Vítězné náměstí a.s.)

 

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem 2 133 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2009                  2 083 tis. Kč.

Účet  465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                       2 133 tis. Kč

(představuje zálohy do fondů oprav SVJ, ve kterých je MČ Praha 6 členem)

 

Zásoby

Vykazují celkem 1 771 ti. Kč. Snížení oproti roku 2009 činí                103 tis. Kč.

Účet 112 – Materiál na skladě                                                            74 tis. Kč

(jedná se o kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren)

Účet 132 – Zboží na skladě                                                            -  177 tis. Kč

(jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty)

 

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ 622 132 tis. Kč. Navýšení oproti roku 2009 činí     16 185 tis. Kč.

Korekce

Vykazuje celkem za MČ                                                                          86 661 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům                                            54 807 tis. Kč

Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám  31 854 tis. Kč

(jedná se zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení)

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé pohledávkyvykazují celkem                                              182 233 tis Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                              5 176 tis. Kč

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                              6 729 tis Kč

(zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují:

-         do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                        3 298 tis. Kč

-         do 2 let po lhůtě splatnosti                                                          1 374 tis. Kč

-         do 3 let po lhůtě splatnosti                                                              628 tis. Kč

-         do 4 let po lhůtě splatnosti                                                              633 tis. Kč

-         do 5 let po lhůtě splatnosti                                                              308 tis. Kč

-         do 6 let po lhůtě splatnosti                                                              274 tis. Kč

-         do 7 let po lhůtě splatnosti                                                                40 tis. Kč

-         nad 7 let po lhůtě splatnosti                                                          1 534 tis. Kč

-         přeplatky                                                                                     1 360 tis. Kč

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci                                                         37 tis. Kč

(zahrnuje půjčku ze sociálního fondu, pohledávky za soukromé telefonické hovory)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                          170 291 tis. Kč

(zahrnují penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá, půjčku vedlejší hospodářské činnosti na opravu bytového fondu)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem                                            232 197 tis. Kč

Účet 311 – Odběratelé                                                                       179 683 tis. Kč

(jedná se o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ číslo 154, 400 a 485) z toho vykazují:

-         do splatnosti                                                                           177 326 tis. Kč

-         do 30-ti dní po lhůtě splatnosti                                                            9 tis. Kč

-         do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                       2 492 tis. Kč

-         do 2 let po lhůtě splatnosti                                                             148 tis. Kč

-         do 3 let po lhůtě splatnosti                                                             262 tis. Kč

-         přeplatky                                                                                       554 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                  54 tis. Kč

(jedná se o zálohy za energie a vodné, stočné)

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty                                                          6 307 tis. Kč

(pohledávka za FÚ)

Účet 381 – Náklady příštích období                                                           973 tis Kč

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                          45 180 tis Kč

(představuje především půjčku SNEO a.s. 45 mil. Kč) z toho vykazují:

-         do splatnosti                                                                             45 028 tis. Kč

-         do 2 let po lhůtě splatnosti                                                               20 tis. Kč

-         do 6 let po lhůtě splatnosti                                                             133 tis. Kč

-         přeplatky                                                                                           1 tis. Kč

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem                                            207 702 tis. Kč

 

Účet 311 – Odběratelé                                                                       106 344 tis. Kč

(představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli)

-         do splatnosti                                                                           12 886 tis. Kč

-         do 30-ti dní po lhůtě splatnosti                                                   3 331 tis. Kč

-         do 60-ti dní po lhůtě splatnost                                                               2 835 tis. Kč

-         do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                     12 527 tis. Kč

-         do 2 let po lhůtě splatnosti                                                        12 629 tis. Kč

-         do 3 let po lhůtě splatnosti                                                        12 026 tis. Kč

-         do 4 let po lhůtě splatnosti                                                          4 993 tis. Kč

-         do 5 let po lhůtě splatnosti                                                           3 935 tis. Kč

-         do 6 let po lhůtě splatnosti                                                          4 132 tis. Kč

-         do 7 let po lhůtě splatnosti                                                           4 119 tis. Kč

-         nad 7 let po lhůtě splatnosti                                                        36 524 tis. Kč

-         přeplatky                                                                                     3 593 tis. Kč         

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                           91 142 tis. Kč

(představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2011)

Účet 381 – Náklady příštích období                                                          423 tis. Kč

(zahrnuje uskutečněné výdaje vztahující se k výkonům, které budou přijaty v budoucnu, např. nájemné, pojistné hrazené předem)

Účet 388 – Dohadné účty aktivní                                                            1 500 tis. Kč

(zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                            8 293 tis. Kč

(představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení)

 

Krátkodobý finanční majetek

Vykazuje cekem za MČ 1 881 090 tis. Kč. Snížení oproti roku 2009 činí  487 178 tis. Kč.

Zahrnuje cenné papíry, termínované vklady, bankovní účty, ceniny a pokladnu.

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                          1 485 715 tis. Kč

Cenné papíry (účty 251, 253, 256)                                              802 454 tis. Kč

Termínovaný vklad                                                                          1 270 tis. Kč

Depozitní účet                                                                               58 391 tis. Kč

Základní běžný účet                                                                     399 931 tis. Kč

Běžné účty peněžních fondů                                                         223 659 tis. Kč

-         Sociální fond                                                                        9 154 tis. Kč

-         FRR                                                                                201 474 tis. Kč

-         Účet darů                                                                          10 887 tis. Kč     

-         FOMBF                                                                              2 055 tis. Kč

-         Lépe úročený účet                                                                    89 tis. Kč

Ceniny                                                                                                  10 tis. Kč 

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                             108 577 tis. Kč

Běžné účty                                                                                   108 577 tis. Kč

                                                                          

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                             286 798 tis. Kč

Běžné účty                                                                                   286 692 tis. Kč

Pokladna                                                                                            106 tis. Kč

 

PASIVA

Jmění účetní jednotky

Vykazuje celkem  7 764 488 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky                                                7 636 584 tis. Kč

Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                    171 401 tis. Kč

(představuje výši dotací na dlouhodobý majetek)

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody                          -  171 681 tis. Kč

(jedná se o dooprávkování drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného do 31. 12. 2009)

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly                                                   128 184 tis. Kč

(jedná se o rozdíl přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou)

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem 223 654 tis. Kč.

Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů (účet 236) a fondy účetní jednotky (účet 419) vykazuje 5 tis. Kč. Jedná se o splacenou půjčku ze sociálního fondu.

 

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ ztrátu -166 014 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2010)  260 220 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2010)    82 216 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                     - 397 032 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2010)    20 647 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                      - 132 065 tis. Kč

 

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem 135 208 tis. Kč. Navýšení oproti roku 2009 činí                   9 309 tis. Kč.

Jedná se o půjčku vedlejší hospodářské činnosti na opravu bytového fondu z rozpočtových prostředků.

 

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ 216 077 tis. Kč. Snížení oproti roku 2009 je              - 754 168 tis. Kč

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                   - 892 747 tis. Kč

Účet 289 – Jiné krátkodobé půjčky                                                         - 29 220 tis Kč

(půjčka MČ Praha 8 na úhradu škod po povodních v roce 2002)

Účet 321 – Dodavatelé                                                                               8 610 tis. Kč

(představuje neuhrazené faktury společnost Kruh Praha a.s.)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy                                                             45 tis. Kč

(přijaté zálohy na energie od firmy ŠIMI GASTRO vyúčtování v roce 2011)

Účet 325 – Závazky z dělení zprávy a kaucí                                                    658 tis. Kč

(odvod FÚ se uskuteční v roce 2011)

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP                                                5 371 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2010, odvod se uskuteční v lednu 2011)

Účet 342 – Jiné přímé daně                                                                        1 945 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2010 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2011)

Účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu                                                       238 tis. Kč

(předpis odvodu do státního rozpočtu za neoprávněně vyplacené sociální dávky v letech minulých)

Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace                                                            3 690 tis. Kč

(nevyčerpané dotace na sociální dávky)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní                                                               3 992 tis. Kč

(představuje spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2010)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                             -  888 076  tis. Kč

(představuje především pohledávku vůči vedlejší hospodářské činnosti za daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ a zůstatkové ceny prodaného majetku, deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2010,  složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním učtu.)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                    657 105 tis. Kč

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC                                                   23 672 tis. Kč

(představuje především závazek z titulu podílu MČ na daňové povinnosti města, odvod na MHMP se uskuteční v roce 2011)

Účet 384 – Výnosy příštích období                                                             490 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                              632 943 tis. Kč

(představuje především zůstatkové ceny prodaného majetku a daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ, přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN, nejasné platby přijaté)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                    451 719 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé                                                                             7 167 tis. Kč.

(neuhrazené faktury náležící do roku 2010, ale splatnost mají v roce 2011)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy                                                     81 818 tis. Kč

(zde jsou zachyceny přijaté záloha na služby spojené s užíváním bytů za rok 2010, jejich vyúčtováni proběhne v roce 2011)

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC                                                       423 tis. Kč

(představuje předpisy odvodu DPH)

Účet 383 – Výdaje příštích období                                                           6 445 tis. Kč

 Účet 389 – Dohadné účty pasiv                                                                  801 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                               355 065 tis. Kč

(představuje především daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ, složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání proběhne až po ukončení nájmu a vyrovnání všech pohledávek, jistiny z výnosů bytových družstev – privatizace, kdy vypořádání probíhá v souladu s kupními cenami, nevyplacené podíly za domy, které má ve vlastnictví MČ Praha 6 a vyplácejí se až po odsouhlasení finančního vypořádání, dále nejasné platby)

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_10_rozvaha ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz