Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Účelové fondy ›› detail/podstránka

Účelové fondy

Účetní stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2011

                                                                                                                       v  Kč

 

Stav k 1.1.2011

Stav k 31.12.2011

FRR

201.473.601,67

313.540.206,25

Účelový fond darů

10.886.831,82

14.803.706,82

Sociální fond zaměstnavatele

9.153.874,04

6.890.912,50

Lépe úročený účet

88.902,81

89.990,54

Celkem

221.603.210,34

335.324.816,11

 

Fond rezerv a rozvoje

            Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny odvodem části hospodářského výsledku Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za rok 2008 ve výši 110.461.421,32 Kč a  úroky ve výši           1.606, 550,26  Kč. Výdaje tohoto fondu byly pouze bankovní poplatky ve výši 1.367,00 Kč.

 

Účelový fond darů

            Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2011 přijaty dary v celkové výši         3.917.071,00 Kč. Výdaji tohoto fondu pak byly pouze bankovní poplatky ve výši 196,00 Kč.

 

Sociální fond zaměstnavatele

            Obraty ve sledovaném období byly, na straně příjmů, tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 6.385.493,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 12.000,- Kč a úroky ve výši 69.930,48 Kč, na straně výdajů pak skutečným čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 8.729.201,02 Kč a  bankovními poplatky ve výši 1.184,00 Kč.

 

Naše městská část i nadále v roce 2011 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky a to formou Správy aktiv a tzv. Cash poolingem (lépe úročenými účty).

 

Formou Správy aktiv:

 

K 31.12.2011 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna, a.s. obhospodařovala ve formě krátkodobé správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 110 mil. Kč, ve formě střednědobé správy aktiv prvotně vloženou finanční částku v hodnotě 166,5 mil. Kč. Celková tržní hodnota, dle reportu od správce, spravovaných finančních prostředků krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k 31.12.2011 byla 285,6 mil. Kč. AXA investiční společnost spravovala portfolio v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 30 mil. Kč, tržní hodnota dle reportu správce k 31.12.2011 byla 35,6 mil. Kč.

Další původní správce aktiv ČSOB Asset Management obhospodařoval k 31.12.2011 v prvotně vložených finančních prostředcích částku 60 mil. Kč, tržní hodnota dle reportu správce byla 70,6 mil. Kč. Portfolio vytvořené původním správcem aktiv KEY Investments v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 192,6 mil. Kč bylo převedeno do úschovy společnosti ČSOB, viz níže. Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2011 činila částku ve výši 244,1 mil. Kč.

Na začátku roku 2011 došlo u správce aktiv KEY Investments k výběru části prvotně vložených finančních prostředků pro potřeby rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 195,4 mil. Kč.

 

 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv

 

 

Prvotně vložená hodnota k 31.12.2011    (v tis.Kč)

Tržní hodnota k 31.12.2011 dle reportů od správců aktiv   (v tis. Kč)

Celkový výnos od počátku1 do 31.12.2011
(tis. Kč)

Roční výnos celkem od počátku1 do 31.12.2011
(v % ročně)

ČSOB Asset Management2

60 000,00

70 597,14

36 131,87

2,96%

Key Investments2

192 600,00*

257 438,60*

143 480,44*

5,24%*

ČS - krátkodobé3

110 000,00

119 329,17

16 029,20

2,08%

ČS - střednědobé4

166 500,00

166 239,87

17 513,25

2,40%

AXA investiční společnost5

30 000,00

35 602,45

11 489,60

2,04%

 

1 každá smlouva uzavřena k jinému datu viz následující:      2 smlouva uzavřena 2.9.2003

3 smlouva uzavřena 21.9.2007

4 smlouva uzavřena 4.3.2003

5smlouva uzavřena 21.2.2008

* stav k 31.8.2011

 

Pro informaci uvádíme, že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do rozpočtu MČ Praha 6. Za 11měsíců 2011 bylo celkem od správců aktiv do rozpočtu převedeno cca 22 mil. Kč.

 

Formou Cash poolingu, tzv. lépe úročenými účty:

 

I nadále docházelo u běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. a ČS, a.s. ke zhodnocování formou tzv. Cash poolingu. Úroková sazba u ČS, a.s. je vázána na denní PRIBID O/N vyhlašovaný ČNB a je v následujících pásmech:

 

V případě, že cash poolingová sazba klesla pod sazebníkovou sazbou pro běžný účet veřejného sektoru, úročí se zůstatek sazebníkovou sazbou.

 

Přehled zhodnocování formou Cash poolingu

 

* smlouva uzavřena 31.10.2008 s účinností od 1.12.2008

** smlouva uzavřena 17.4.20008

 

Z důvodu výrazného snížení sazby PRIBID vyhlašované ČNB, podle které se nám úročily účty v cash poolingu došlo od 1.1.2011 k navázaní úrokové sazby pro cash poolingu u Komerční banky na úrokovou sazebníkovou sazbu běžného účtu pro veřejný sektor.

U České spořitelny, a.s. k této operaci dojít nemuselo neb v případě, že cash poolingová sazba klesla pod sazebníkovou automaticky se nám zůstatky úročily  podle sazebníku.

            V první polovině roku 2011 došlo k ukončení činnosti společnosti KEY Investments a.s. jako licencovaného obchodníka s cennými papíry, a to změnou předmětu podnikání, v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č.256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. V 2.polovině roku podepsala MČ P6 s ČSOB Smlouvu o poskytování služeb vypořádání a správy cenných papírů, kam bylo převedeno portfolio vytvořené společností KEY Investments, která ukončila činnost.

I nadále součástí portfolia MČ Praha 6 u ČSOB Asset management a.s. jsou dluhopisy KAUPTING BANK, ISIN: XS0297487992, v celkové nominální hodnotě 1,2 mil. Kč, jež nebyly ke dni splatnosti 23.4.2009, splaceny. Nesplacení dluhopisů nemá za následek zánik dluhopisů jako cenného papíru ani zánik povinnosti jejich emitenta splatit jistinu a úroky. Podrobné informace byly uvedeny v Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2009.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz