Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Mzdová oblast 2011 ›› detail/podstránka

Mzdová oblast 2011

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 275/11 ze dne 3.3.2011 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do Úřadu MČ Praha 6 a Organizační složky PRO 6  na rok 2011 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2011 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 39/11 ze dne 25.3.2011.

 

Roční závazné ukazatele 2011:

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)                                                     (v tis. Kč)

hlavní činnost                                     272                 hlavní činnost                         112.474

zdaňovaná činnost                   26                  zdaňovaná činnost                    10.000

celkem                                    298                 celkem                                    122.474

 

Objem prostředků na platy (hlavní činnost) zahrnuje přijaté dotace ze státního rozpočtu ČR:

 

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 241/11 ze dne 17.2.2011 a následně usnesením Rady MČ Praha 6 č. 461/11 ze dne 21.4.2011 byla přijata organizační opatření úřadu směřující k efektivnějšímu výkonu práce, kdy v průběhu roku 2011 docházelo k postupnému snižování počtu zaměstnanců (účinnosti k 1.3.2011, 1.4.2011, 1.5.2011, 1.7.2011 a k 1.9.2011). Kromě zrušení pracovních míst (obsazených i neobsazených) došlo též k převodu zaměstnanců Odboru technicko-investičního na SNEO, a.s.. Výsledkem přijatých organizačních opatření  bylo snížení celkového počtu pracovních míst z 310 (hlavní činnost 284, zdaňovaná činnost 26) na 293 pracovních míst (hlavní činnost 268, zdaňovaná činnost 25). Pro potřeby agendy práce a mzdy je třeba zohlednit různou účinnost organizačních změn, tzn. vyjádření v přepočtených osobách – celkem 298 (hlavní činnost 272, zdaňovaná činnost 26).

 

Plnění počtu zaměstnanců

 

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců v hlavní činnostinásledující:               - rozepsaných 272 přepočtených osob; skutečnost 262 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2011 – 262 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 10 přepočtených osob, což v převážné míře představuje nasčítanou krátkodobou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Dále nebylo dlouhodobě obsazeno pracovní místo vedoucího živnostenského odboru a obsazení pracovních míst ekonomů v některých odborech byla několikrát neúspěšná. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2011 vykazuje pokles o 11 přepočtených osob. Tento stav je výsledkem realizace výše uvedených organizačních opatření úřadu.

 

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylonásledující : - rozepsaných 26 přep. osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2011 – 25 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje stejné plnění počtu zaměstnanců.

Ve sledovaném období došlo ke 22 nástupům a 38 výstupům (z toho 2 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 19 rozvázání pracovního poměru dohodou, 4 výpovědi zaměstnance s výpovědní dobou, 4 výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost, 1 výpověď ze strany zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikace a 5 výstupů z důvodu převodu agendy na Úřad práce v rámci deliminace). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 3,12 % (v roce 2010 činila 3,34 %). Absolutní časový fond za rok 2011 představoval 596.217 hodin, z toho bylo odpracováno 513.579 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 59.266 hodin, náhrady 4.799 hodin a nemocnost ve výši 18.573 hodin (tj. výše uvedených 3,12 % k celku).

Čerpání prostředků na platy

Objem prostředků na platy na rok 2011 v hlavní činnosti  ve výši 112.474 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 104.357 tis. Kč, tj. 92,8 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 33.192,- Kč, tj. 96,3 % plánovaného průměrného platu ve výši 34.459,- Kč. V porovnání s loňskou skutečností (34.401,- Kč) se jedná o 3,5 % pokles, jenž je projevem přijatých úsporných opatření (snížení objemu prostředků na platy ve schváleném rozpočtu na rok 2011 oproti roku 2010 o 10 % a snížení počtu zaměstnanců v průběhu roku 2011).

Ve  zdaňované činnosti dosáhlo čerpání prostředků na platy částky 9.939 tis. Kč.Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 34.210,- Kč, tj. 107,7 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (37.753,- Kč) je zaznamenán pokles o 8,6 %.

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost  bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 3.383 tis. Kč. Ve sledovaném období byl oproti roku 2010 zaznamenán nárůst požadavků některých odborů na uzavření dohod konaných mimo pracovní poměr. Dohody mimo pracovní poměr hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 7.632 tis. Kč. Na odstupném bylo vyplaceno 303 tis. Kč; jedná se o nárok dle zákoníku práce a též dle zákona o úřednících ÚSC za zrušená pracovní místa k 1.3.2011. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 4.656 tis. Kč, na odměnách uvolněných členů ZMČ při skončení výkonu funkce částka ve výši 240 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.218 tis. Kč.  Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 370 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti představují čerpání dohod o pracovní činnosti uzavřené v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody o pracovní činnosti vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 ve výši 360 tis. Kč.Dále bylo vyplaceno na odstupném dle zákoníku práce 77 tis. Kč.

           

Organizační složka PRO 6

Usnesením RMČ Praha 6 č. 275/11 ze dne 3.3.2011 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2011 a objemy prostředků na platy. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2011 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 39/11 ze dne 25.3.2011.

 

Roční závazné ukazatele 2011:

počet zaměstnanců PRO 6                           objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)                                                     (v tis. Kč)

                                               26                                                                   4.147,41

Objem prostředků na platy zahrnuje příspěvky ve výši 567,41 tis. Kč na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců na 80,8 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 201 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 21 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů na základě uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, kdy je na těchto místech metařů   větší fluktuace, která se odráží v neplnění počtu zaměstnanců.

 

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2011 činil 4.174,41 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 4.059,27 tis. Kč, tj. 97,88 %

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 716,62 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro rok 2011 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. Ve sledovaném období byl přepočtený stav zaměstnanců 49, tzn. o jednoho méně, než byl stanoven počet zaměstnanců na rok 2011. K úspoře pracovní síly došlo z důvodu zakoupení čteček, čímž se vytvořila časová úspora a v souvislosti s touto úsporou  došlo k propuštění jedné z pracovnic-koordinátorek pro nadbytečnost. Této pracovnici bylo vyplaceno zákonné odstupné ve výši 3 průměrných měsíčních platů.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  10.622 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. V roce 2011 se nemocnost zvýšila na 7,05 %, ve stejném období roku 2010 činila 4,58 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 18.065 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 941 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr, z toho ostatní osobní výdaje činí 875 tis. Kč a odstupné 66 tis. Kč.

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2011 plnění počtu zaměstnanců ve výši 53 přepočtených osob, tj. 89 %. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nejen z důvodu nemocnosti, ale především vzhledem k chybějícím zdravotním sestrám a sanitárkám.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  21.236 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 31.843 tis. Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 3,39 %, ve stejném období roku 2010 byla ve výši 5,10 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 984 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. Na základě ukončení provozu kalmetizace byl ukončen pracovní poměr s kalmetizační sestrou, které v souladu se zákoníkem práce bylo vyplaceno odstupné ve výši 96 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz