Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Příjmy za rok 2011 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2011

Třída 01 - Daňové příjmy

 

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2011 celkové výše 102.792,16 tis. Kč, tj. 106,28 % upraveného rozpočtu.       

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl.m.Prahy u poplatku ze psů 25%  a  u poplatku rekreačního 50%. V roce 2011 bylo MHMP odvedeno celkem 2.257,37 tis.Kč.

Z výnosu správních poplatků ve výši 13.609 tis. Kč byla odvodová povinnost do státního rozpočtu za 4.Q. 2010 a rok 2011 (prostřednictvím Finančního ředitelství Praha 1) 1.413 tis. Kč. Jedná se o 50 % odvodovou povinnost z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP) na území MČ Praha 6. 

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích :

                                                                                                            v tis. Kč

Poplatek :        

Skutečnost  k 31.12.2009

Skutečnost k 31.12.2010

        UR       k 31.12.2011

Skutečnost  k 31.12.2011

% k UR

- správní

14.211

12.965

9.750

12.585

129,07

- za znečišť.  život.prostř.

38

41

-

44

-

- ze psů

3.148

3.008

3.100

2.970

95,82

-rekreační (pobytový)

1.259

1.398

1.300

1.447

111,29

- za užívání  veřejného prostr.

12.541

13.423

12.500

13.471

107,77

- ze vstup.

32

337

100

461

460,92

- z ubyt.kap.

1.084

2.457

2.800

3.226

115,22

- za provoz.VHP

8.183

6.450

6.000

9.122

152,03

- ostatní popl.        

9

-

-

-

-

-výtěžek z provoz.VHP

6.192

4.689

1.170

1.169

99,95

Celkem

46.697

44.768

36.720

44.495

121,17

 

Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2011

Místní poplatek:        

Skutečný výnos   k 31.12.2011

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno k 31.12.2011

Odvod při Finančním vypořádání za rok 2011

- ze psů

3.950,95

  987,74

980,65

7,09

- rekreační

2.723,54

1.361,51

1.276,72

  85,05

  Celkem

6.674,49

2.349,25

2.257,37

  92,14

 Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2011 vybráno 2.970,30 tis. Kč, tzn. že poplatek byl plněn na 95,82 %. K tomuto datu bylo vykazováno celkem 6.281 registrovaných držitelů psů oproti 31.12.2010, kdy to bylo celkem 7.251. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky č.18/2004 Sb., ve znění p.p., je povinností každého chovatele psa označit psa mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy. Dle sestav evidence chovatelů psů vedené MHMP k 31.12.2011 je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území MČ Praha 6 jsou již trvale označeni čipem nebo tetováním. Následně je poskytována úleva od poplatku tomu chovateli psa, který splnil výše uvedené povinnosti, nejvýše však 350,- Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává Magistrát hl. m. Prahy, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných  psů vyzývá k přihlášení do evidence OMP EO ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údaje.

Ve spolupráci s Městskou policií bylo přistoupeno k řešení přestupků, při neplnění povinnosti chovatelů psů, dané vyhláškou hl.m.Prahy č.18/2004 Sb., kterým je neoznačení psa trvalým způsobem (čipování, tetování) a jeho současné nezaevidování v databázi  Magistrátu. Věcné řešení této přestupkové agendy je v působnosti odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6.

Počty nedoplatků a přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech. V roce 2011 byl nedoplatek vykázán ve 179 případech z celkového počtu držitelů psů, což je 2,8 %. 

Pobytový poplatek a poplatek z ubytovací kapacity

U místního poplatku za rekreační pobyt je vykazováno plnění na 111,29 % rozpočtované částky, u poplatku z ubytovacích kapacit byl příjem ve výši 115,22 %.

K 31.12.2011 vykazuje rekreační poplatek, po splnění 50 % odvodové povinnosti vůči MHMP, příjem 1.447 tis. Kč, což je prakticky stejná výše jako v roce 2010 (1.398 tis.Kč).  Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely (poplatek vybírá Magistrát hl.m. Prahy), motely, penziony, turistické ubytovny, kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví  účel jeho využití, tzn. přechodný pobyt za úplatu. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 107,77 %. Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou záboru. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích, dále jsou to stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou (dle platné vyhlášky) a pohybuje se v rozmezí od stovek korun až po částky v milionech Kč.

            U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

            Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí (ODŽP) předepsal 942 případů v celkové výši 16.797,07 tis. Kč (v roce 2010 to bylo 1 067 případů v celkové výši 16.280,04 tis. Kč).

            V roce 2009 bylo na území Městské části Praha 6 provozovaných 50 předzahrádek, v roce 2010 to bylo 49 předzahrádek a v roce 2011 bylo povoleno 47. 

Poplatek ze vstupného

Plnění místního poplatku ze vstupného činí 460,92 % upraveného rozpočtu tj. 460,92 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5 %, 10 % a  20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce.  Počet poplatníků se pohybuje v rozmezí 20 – 30.

I v tomto případě inkaso poplatku podléhá nahodilosti, např. atraktivnosti sportovních utkání, ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí. 

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

            Inkaso tohoto místního poplatku bylo splněno na  152,03 %. Plnění poplatku je závislé na počtu povolovaných VHP. V roce 2011 byl povolen provoz 61 VHP, což je méně oproti roku 2010, kdy  byl povolen provoz  125 VHP.  Místní poplatky jsou odváděny do rozpočtu MČ Praha 6 i z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ) povolovaných Ministerstvem financí (MF ČR).

 Příjem místních poplatků k 31.12.2011 ve výši  9.121,52 tis. Kč vykazuje navýšení oproti  roku 2010, kdy činil 6.450 tis. Kč.  Navýšení v roce 2011 bylo ovlivněno vymáhacím  řízením  nedoplatků z let minulých.

Postupným omezováním provozu VHP na území MČ Praha 6, jak co do  počtu míst, kde bylo možno VHP provozovat, tak omezením hrací doby, se MČ Praha 6 dostává až požadovanou nulovou toleranci hazardu v oblasti VHP. Tzn. že v příloze OZV s účinností od 1.1.2012 již nejsou pro MČ Praha 6 uvedena žádná místa, na kterých  by bylo možné provozovat VPH. 

K 1.1.2012, na základě rozhodnutí vydaného úřadem MČ Praha 6 do 31.12.2011, dle platného zákona 202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění p.p. a dle OZV č.13/2010Sb., hl. m. Prahy a jejího přechodného ustanovení, je v provozu v  hernách na území MČ Praha 6 32 VHP. Těmto  VHP povolení k provozu končí nejpozději k 31.12.2012.

Na dalších místech tj.v hernách a kasinech na území MČ Praha 6 jsou i další přístroje (VHP a JTHZ), které však povolilo Ministerstvo financí ČR (MF ČR) a to MČ Praha 6 nemůže nijak ovlivnit, neboť i přes vydaná nesouhlasná stanoviska, MČ Praha 6 s umístěním na určitém místě, MFČR hazardní hry povolilo.           

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi nedaňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel výherního hracího přístroje povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území MČ Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel. Odvod části výtěžku  za rok 2010 byl v roce 2011 použit na financování výstavby nového objektu MŠ Bílá Hora, Za Oborou 2413/3, Praha 6. V roce 2011 bylo odvedeno 1.169,44 tis. Kč ke schválenému rozpočtu 1.170 tis. Kč,  tj. 99,95 %. 

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č.634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p.

                                                                                                                       v tis.Kč

Odbor

2009

2010

2011

Evid.osob a osob.d.

3 513

3 174

 

Dopr. A živ. prostředí

505

462

 

Vnitřních věcí

2 519

1 234

 

Kancelář MČ

3 233

-

 

Živnostenský

2 355

2 699

 

Ekonomický

5 450

2 858

 

Správy obec.majetku

-

-

 

OSLV

-

4 307

 

Výstavby

579

543

 

Sociálních věcí

11

9

 

Celkem

18 165

15 286

13 609

 

            Z důvodů změny systému zpracování účetnictví v programu - GINIS, nebylo nastaveno pro rok 2011 rozlišení správních poplatků na jednotlivé odbory. Nelze tedy u odborů provést srovnání roku 2011 s minulými roky.  Pro rok 2012 již jsou odbory nastaveny. Z celkového  meziročního inkasa správních poplatků je patrné postupné snižování příjmu správních poplatků a to oproti roku 2010 o  1.677  tis. Kč. U oddělení místních příjmů (OMP) ekonomického odboru, uhrazené správní poplatky, za povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP) na území MČ Praha 6, kolísají v jednotlivých letech dle počtu povolených VHP a délky období roku, na které jsou povoleny a dále podle úhrady správních poplatků na přelomu roku. Došlo ke snížení počtu provozovaných VHP v roce 2011 na 61 oproti roku 2010 (125 VHP), roku  2009 (299 VHP) , 2008 (341 VHP), které má také vliv na snížení příjmů správních poplatků.  V roce 2011 byl Ministerstvem financí ČR povolen na území MČ Praha 6 také provoz 113 VHP a 222 jiných technických herních zařízení (JTHZ), které však pro rozpočet MČ Praha 6 nemají žádný přínos.

Celkově za ÚMČ Praha 6 je v roce 2011 zaznamenán pokles správních poplatků oproti roku 2010 o  1.677  tis. Kč.

 

Dlužné částky místních poplatků a pokut jsou vymáhány podle daňového zákona č.280/2009 Sb., ve znění p.p.

 

Výkaz nedoplatků :

                                                                                                                                        v tis. Kč

Poplatek

k 31.12.2009

počet položek       Kč

k 31.12.2010

počet položek      Kč

k 31.12.2011

počet položek     Kč 

 

 

 

 

Ze psů

183                    256

206                     290

179                     290

Rekreační                     

-                            -

    7                       31

    7                       17

Za užívání VP      

200                 1 963    

255                  3 714

301                  4 032

Ze vstupného

-                            -

    -                         -

    -                         -

Z ubytovací kapacity

-                            -

    5                       16

    2                         8

Dislokační (zrušen)

    1                      66

    -                         -

    -                         -

Z alkohol.n.(zrušen)

    2                      47

    -                         -

    -                         -

Za provozovaný VHP

  10                    104

   3                         9   

   5                     125

Pokuty

435                 4 347

418                  2 777

791                 5 018

Znečištění ovzduší

    1                        2

    1                         2

   -                         -

Výtěžek VHP      

-                            -

    -                         -

   -                         -

Celkem

832                 6 785 

895                  6 839

1 285              9 490

 

Výkaz přeplatků:

                                                                                                                                        v tis. Kč

Poplatek

k 31.12.2009

počet položek       Kč

k 31.12.2010

počet položek     Kč

k 31.12.2011

počet položek     Kč

 

 

 

 

Ze psů

114                        55

111                       55

138                      73

Rekreační

    -                          -

    -                         -

    2                        3

Za užívání VP

  74                      590

  90                     857 

  99                    707

Ze vstupného

    1                        31

    -                         -

    1                        5

Z ubyt.kapacity

   -                           -

    1                         3

    3                        2

Dislokační(zrušen)

   -                           -

    -                         -

    -                        - 

Z alkohol.n.(zruš.)

   -                           -

    -                         -

    -                        -

Za provozovaný VHP

  20                       27

  12                       87

  10                      29

Pokuty

  48                     289

  28                     231

    5                        5

Znečištění  ovzduší

  -                           -

   -                          -

    -                        -

Výtěžek VHP

  -                           -

   -                       125

    -                        -

Celkem

257                     992

 242                  1 358

258                    824

 

Oddělení místních příjmů EO spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i při vymáhání nedoplatků na pokutách např. s právním odborem.

Z výkazu nedoplatků za oddělení místních příjmů (OMP) vyplývá u místních poplatků a pokut celkový nedoplatek ve výši 9.490 tis. Kč. Zvýšení nedoplatků je způsobeno i tím, že v programu GINIS jsou v roce 2011 předepsána i rozhodnutí na rok 2012, která mají splatnost až v roce 2012. Např.  u odboru ODŽP se jedná cca o  800 tis. Kč. Nejvyšší nedoplatek vykazují pokuty, které vymáhá OMP v rámci přestupkového a správního řízení a který činí  5.018 tis. Kč a dále nedoplatky na poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 4.032 tis. Kč.

OMP ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem (PV).

V roce 2011 bylo  za  celé OMP vydáno 520 PV (v roce 2010 vydáno 348  PV)  v  objemu 2.132 tis. Kč a z toho bylo uhrazeno 334 PV v částce 1.149 tis.Kč.  Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. V roce 2011 bylo vydáno 25 exekučních příkazů v celkové výši 110 tis.Kč. Vymoženo bylo 7 případů v objemu 17 tis. Kč tj. 28 % z počtu ex.příkazů.  V roce 2010 bylo vydáno 26 exekučních příkazů na částku 369 tis. Kč a z toho bylo vymoženo 10 případů v částce 296 tis. Kč tj.  38 % .

Ke způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří i vydávaná rozhodnutí o splátkové úhradě nedoplatků a také místní šetření na základě kterých bylo v roce 2011 prověřeno v rámci OMP 222 případů. 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 58.296,99 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 60.000 tis. Kč, což je 97,16 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl. m. Prahy. 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 38.644,39 tis. Kč, což je 103,27 % upraveného rozpočtu. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení: 

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 32.340,43 tis. Kč, což je 99,33 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 29.792,29 tis. Kč, zahrnující jednak úroky z běžných účtů, tak se zde promítá i hospodaření s finančními prostředky formou tzv. „správy aktiv“. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 2.548,00 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti ve výši 0,14 tis. Kč.

 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

V tomto seskupení dosáhly příjmy celkové výše minus 5.255,59 tis. Kč. Na skutečnosti, že je účetní stav tohoto seskupení záporný, má odvod „Finančního vypořádání mezi Městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2010“ ve výši 9.020,89 tis. Kč, který byl odváděn na účet hlavního města Prahy v průběhu sledovaného období.

Vlastní příjmy tohoto seskupení pak tvoří přijaté sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí, které dosáhly ve sledovaném období 2.742,33 tis. Kč, ostatní příjmy z finančního vypořádání Městské části Praha 6 za rok 2010 činily 1.022,97 tis. Kč, kdy částka odvedená organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 je ve výši 864,18  tis. Kč (z toho činí vratka nespotřebovaného provozního příspěvku od PO Pečovatelská služba 391,03 tis. Kč, od PO Léčebna dlouhodobě nemocných 0,29 tis. Kč a od PO ve školství 472,86 tis. Kč). Částka v celkové výši mínus 27,13 tis. Kč zahrnovala vratky dávek sociální péče, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvek na péči do státního rozpočtu  za období 12/2010, vratky od ostatních subjektů byly ve výši 69,06 tis. Kč. Dále se jednalo o vratky poskytnutých grantů ve výši 51,57 tis. Kč („Život 90“ – tísňové volání 36,60 tis. Kč a Pavel Krchov „Časopis Břevnovan“ 15 tis. Kč). Zároveň se zde promítají vratky za sociální pohřby občanů v minulých letech ve výši 5,05 tis. Kč. Částka ve výši 50,00 tis. Kč představuje finanční prostředky, které byly převedeny ze zrušené služební platební karty. Zbývající část ve výši 10,24 tis. Kč tvoří dobropisy z loňského roku.

 

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto seskupení v celkové výši 11.547,55 tis. Kč tvoří finanční dary v celkové výši 10.409,55 tis. Kč, zejména od Letiště Praha a.s., a to: v rámci grantového programu „Otevřený svět“ 4.141,00 tis. Kč určených na podporu jazykové vzdělanosti žáků základních škol, v rámci programu „Dobré sousedství“ na realizaci projektu „Výměna oken a klempířských prvků v ZŠ Hanspaulka“ ve výši 500 tis. Kč a na základě uzavřené „Rámcové smlouvy“ na výdaje spojené s péčí o veřejnou zeleň ve výši 3.797,07 tis. Kč. Dále se pak jedná o finanční prostředky poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol, jimiž přispívají na platy nadlimitních  učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky v ZŠ Dědina (715,00 tis. Kč), na asistenta pedagoga projektu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny  - sever a ZŠ a MŠ T.G.Masaryka (259,30 tis. Kč), na pedagogy programu „Montessori“ v ZŠ Na Dlouhém lánu (550,00 tis. Kč). Částka ve výši 46,28 tis. Kč představuje dar pro ZŠ Petřiny – sever pro doprovod na školu v přírodě a zážitkové kurzy, částka  205,00 tis. Kč byla poskytnuta od občanského sdružení Zikurat pro 4. B ZŠ a MŠ Petřiny - jih na zvýšenou pedagogickou náročnost a částka 80,90 tis. Kč byla poskytnuta od ART cz. pro ZŠ a MŠ Červený vrch jako příspěvek na financování asistentů pedagoga. Další peněžité dary obdržela MČ Praha 6  od společnosti SG Productions. ve výši 100,00 tis. Kč, od společnosti Film Makers s.r.o. ve výši 1,00 tis. Kč, od pana Radka Loučky ve výši 3,00 tis. Kč, od společnosti Core Production a.s. ve výši 4,00 tis. Kč, od společnosti Silvershot s.r.o. ve výši 4,00 tis. Kč a od společnosti Burda media 2000 s.r.o. ve výši 3,00 tis. Kč.

            Další nedaňové příjmy v celkové výši 1.138,0 tis. Kč zahrnovaly pojistné plnění za havárii vodovodu v ZŠ Emy Destinnové ve výši 53,20 tis. Kč a za škodu na havarovaném vozidle autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 9,05 tis. Kč a přijaté příspěvky  a náhrady -  od SNEO za náklady na spotřebu energií ve výši 38,18 tis. Kč, od pí Kotrbové za jazykové kurzy ve výši 16,28 tis. Kč, za neúplnou dodávku vestavěných skříní v budově ÚMČ ve výši 51,90 tis. Kč,  za CD ROM s fotografiemi zaměstnanců ÚMČ ve výši 23,18 tis. Kč, vratku nákladů za sociální pohřby ve výši 73,8 tis. Kč. Zbylé vlastní příjmy tvoří přeplatky za nadlimitní používání služebních telefonů,  přeplatky za školení a služební cesty v celkové výši 26,89 tis. Kč, náhrady za škodu  ve výši 68,71 tis. Kč a částku ve výši 13,00 tis. Kč za vyúčtování grantu. Částka 569,06 tis. Kč představuje pokutu za odstranění nepovolené stavby Liboc č. 32 a částka 194,75 tis. Kč přeplatek za nedobytí 41 ks Open Card.

Přijaté splátky půjček

            Toto seskupení zahrnuje splátky od zaměstnanců ÚMČ Praha 6 z poskytnutých půjček ze Sociálního fondu zaměstnavatele v celkové výši 12,00 tis. Kč.

 

Třída 04 – Přijaté dotace

           

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností Městské části Praha 6“. Dotační vztahy byly celkově plněny ve výši 1,059.735,38 tis. Kč, což je 150,09 % upraveného rozpočtu.           

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

            V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 243.178,10 tis. Kč, což je 99,96 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá na finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky částka ve výši 74.444,00 tis. Kč.

Dále Městská část Praha 6 obdržela účelově určené finanční prostředky na „úhradu výdajů vzniklých s výkonem sociálně – právní ochrany dětí“ ve výši 8.798,35 tis. Kč,  na „příspěvek na výkon státní sociální správy v oblasti sociálních služeb“ ve výši 1.742,50 tis. Kč a na „financování výdajů spojených se „Sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011“ ve výši 543,03 tis. Kč.

Na „výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi“ obdržela Městská část Praha 6 částku ve výši 18.200,00 tis. Kč, na „výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ částku ve výši 138.579,00 tis. Kč a na „zajištění bydlení azylantů“ částku ve výši 151,00 tis. Kč.

Na spolufinancování projektů z prostředků EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost obdržela Městská část Praha 6 na projekt „Aktivní politiky zaměstnanosti“ částku ve výši 720,20 tis. Kč.

 

Neinvestiční dotace od obcí

            K 31.12.2011 byly účetním výsledkem tohoto seskupení příjmy, které obdržela Městská část Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 353.440,29 tis. Kč, což je 99,84 % upraveného rozpočtu, kdy rozpočet není plněn o 567,81 tis. Kč. Toto neplnění je způsobeno nižším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od hlavního města Prahy ve funkci kraje“ v rámci 2. výzvy z Operačního programu Praha – Adaptabilita na akci „ZŠ nám. Svobody 2 – zkvalitňování, modernizace výuky“ kdy jsou finanční prostředky zasílány na základě skutečně realizovaných výdajů.

Ve schváleném rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2011 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 359.756,00 tis. Kč, která pak byla v průběhu roku navýšena o částku 48.155,78 tis. Kč určenou na účelové dotace na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ ve výši 219,90 tis. Kč, na „Financování sociálních služeb“ ve výši 801,00 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 50,00 tis. Kč, na projekt „Zdravé město Praha 2011“ ve výši 122,00 tis. Kč, na „Integraci žáků pro asistenty pedagoga“ pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011 ve výši 7.167,00 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč,  na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 180,00 tis. Kč a na program „Prevence kriminality 2011 – IV. kolo“ na realizaci projektu „Centrum bezpečnosti“ ve výši 135,00 tis. Kč.

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 od hl. m. Prahy také dotaci na výplatu odměn pracovníkům ve školství ve výši 8.281,90 tis. Kč. Dále hl.m. Praha zaslala Městské části Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2010 ve výši 25.546,98 tis. Kč.

Na spolufinancování projektů z prostředků fondů EU v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita obdržela Městská část Praha 6 celkem 3.982,64 tis. Kč (na projekt ZŠ nám. Svobody 2 „Zkvalitňování, modernizace výuky“ částku ve výši 1.999,03 tis. Kč, na projekt ZŠ a MŠ Červený vrch „Inkluzivní škola“ částku ve výši 1.983,61 tis. Kč).

    Oproti tomu Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 54.778,69 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 54.471,49 tis. Kč. Dále byly Městské části Praha – Nebušice převedeny finanční prostředky ve výši 304,4 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Nebušice a Městské části Praha – Řepy pro Centrum sociálních a zdravotních služeb ve výši 2,8 tis. Kč, které tyto prostředky obdržely v rámci grantových řízení.

 

Převody z vlastních fondů  zdaňované činnosti

V rámci tohoto seskupení byly převedeny do rozpočtu MČ Praha 6 finanční prostředky ze  „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ v celkové výši 447.886,99 tis. Kč, což je 478,71 % k upravenému rozpočtu ve výši 93.561,20 tis. Kč. Jde o převod finančních prostředků vytvořených v letech minulých v rámci „Zdaňované činnosti“ MČ Prahy 6. Jedná se tedy o převod finančních prostředků v rámci vlastních zdrojů.

 

Investiční dotace od obcí

            V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 investiční účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v celkové výši 15.230,00 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky určené na akce: „MŠ Bílá hora – výstavba nového objektu“ ve výši 15.000,00 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka,  MŠ Kohoutek – rekonstrukce povrchu školního hřiště“ ve výši 80,00 tis. Kč a MŠ Velvarská – doplnění hracích a sportovních prvků hřiště a zahrady ve výši  150,00 tis. Kč. 

Třída 08 – Financování

 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují operace s finančními prostředky uloženými formou tzv. „Správy aktiv“. Na položce 8115 je promítnuto snížení rozpočtu, ke kterému došlo z důvodu snížení vlastních prostředků MČ Praha 6 určených na investiční akci „MŠ Bílá hora – výstavba nového objektu“, na kterou obdržela MČ Praha 6 dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy . Na položce 8127 se promítá příjem vrácených finančních prostředků ve výši 9.740,00 tis. Kč z dočasně převedených finančních  prostředků na Městkou část Praha 8 v celkové výši 48.700 tis. Kč z roku 2003 na odstranění následků ničivé povodně z roku 2002.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz