Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Příspěvkové organizace 2011 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace 2011

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2011 s tímto výsledkem:

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

 2011

% pln.

k UR

Výnosy celkem

44.237

44.379

44.918

101,21

Z toho: zdravotní pojišťovny

39.456

40.588

41.006

101,03

ostatní výnosy

4.781

3.791

3.912

103,19

Náklady celkem

49.237

49.585

49.585

100,00

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  5.000

 

-5.206

 

-4.667

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

-

-

-

-

           

            Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2011 ve výši 5.000 tis. Kč a v rámci úpravy finančního plánu byl navýšen na 5.206 tis. Kč. Zvýšen byl v souvislosti s bonifikací platů lékařů a zdravotních sester vyplývající z úpravy platových tarifů od 1.3.2011 (nařízení vlády č. 44/2011 Sb.).  Úprava finančního plánu příspěvkové organizace byla schválena usnesením Rady městské části č. 805/11 ze dne 15.9.2011.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 44.918 tis. Kč, tj. 101,21 % se projevily především platby od zdravotních pojišťoven. V ostatních výnosech (3.912 tis. Kč) jsou zahrnuty tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 2.066 tis. Kč, tržby od klientů na sociálních lůžkách  včetně příspěvku na péči ve výši 1.254 tis. Kč, refundace z hl.m. Prahy na provoz kalmetizace ve výši 173 tis. Kč, úroky z bankovních účtů ve výši 19 tis. Kč a zapojení Fondu rezerv ve výši 400 tis. Kč. Příjmy z peněžitých darů činily v roce 2011 částku 411,73 tis. Kč a jednalo se o dary od pacientů, jejich příbuzných či známých složených na darovací účet organizace. Jednotlivé platby za provedené výkony byly připisovány na účet prakticky ve splatnosti, přičemž k 31.12.2011 byl evidován pouze dluh ve výši 3,25 tis. Kč od Oborové zdravotní pojišťovny.

            K 31.12.2011 vykázala příspěvková organizace LDN kladný hospodářský výsledek ve výši 539.125,17 Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele. Tuto skutečnost ovlivnilo navýšení plateb klientů na zdravotnických lůžkách od 1.12.2011 v rámci novely zákona č. 48/1997 Sb. o 40,- Kč /den (106.740,- Kč), dále vyúčtování bonifikace platů lékařů a sester na základě skutečného stavu zaměstnanců (109.234,07 Kč), vyšší počet pacientů oproti plánovanému počtu ve 4. čtvrtletí roku (301.232,64 Kč), další drobná doúčtování (21.501,32 Kč) a vlastní nedočerpaná provozní dotace do výše plánovaných nákladů (417,14 Kč). Převážně se jedná o výnosy, které v době úpravy finančního plánu pro rok 2011 nebyly známy, neboť vyplynuly až ke konci roku.

            K 31.12.2011 vykazuje léčebna závazky ve výši 4.746,18 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům ve splatnosti 739,49 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec  2.763,57 tis. Kč, částka 42,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů evidované na depozitním účtu, půjčky z Fondu kulturních a sociálních potřeb 1 tis. Kč, na dohadných účtech pasivních - energie 660,49 tis. Kč a předpis vratky nevyčerpané dotace zřizovatele za rok 2011 částka 539,13 tis. Kč). Pohledávky činí 1.197,73 tis. Kč, z toho jsou 929,32 tis. Kč neproúčtované  provozní zálohy (voda, energie, plyn), 232,18 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických a sociálních lůžkách, částka 3,25 tis. Kč činí dluh zdravotních pojišťoven za SL ve splatnosti a 32,98 tis. Kč je nesplacený zůstatek poskytnutých půjček z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

 

             Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011 činil 5.385,65 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.815,82 tis. Kč (rezervní fond 218,65 tis. Kč, FKSP 180,63 tis. Kč, fond investičního majetku 1.416,54 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 42,5 tis. Kč a běžný účet 3.527,33 tis. Kč.

 

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2011 s tímto výsledkem:

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

2011

% pln.

k UR

Výnosy celkem

4.550

4.550

4.452

97,85

Z toho: za poskytované služby

4.500

4.500

4.384

97,42

            úroky

50

50

22

43,76

            přijaté pojistné náhrady

-

-

46

 

Náklady celkem

18.540

18.855

18.569

98,49

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  13.990

 

-  14.305

 

-14.117

 

-

Investiční příspěvek od m.č. Praha 6

-

-

-

-

Investiční fond

500

500

440

-

           

Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2011 ve výši 11.990 tis. Kč a v rámci úprav finančního plánu snížen na 11.809 tis. Kč. Příspěvek byl upraven na základě poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v rámci „grantů“ ve výši 525 tis. Kč určené na poskytování sociálních služeb. Dále obdržela organizace dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.496 tis. Kč. V rámci úpravy finančního plánu byl snížen příspěvek na provoz od zřizovatele o 706 tis. Kč.

            Hospodářský výsledek k 31.12.2011 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 14.116,89 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala MČ Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 14.305 tis. Kč (včetně poukázané dotace z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 1.025 tis. Kč), nevyčerpaná část příspěvku ve výši 188.109,10 Kč je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

            Vykazované plnění výnosů ve výši 4.452 tis. Kč tj. 97,85 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty. Od roku 2010 organizace zajišťuje kulturní a zájmové činnosti v nově zřízeném „Komunitním seniorském centru“.

            Čerpané náklady ve výši 18.569 tis. Kč, tj. 98,49 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. S ohledem na skutečnost, že se organizaci nepovedlo získat plánované výnosy, a to z důvodu poklesu počtu uživatelů využívajících služeb Pečovatelské služby, přistoupila organizace k omezení některých plánovaných výdajů. Plánované prostředky investičního fondu ve výši 440 tis. Kč byly použity na obnovu autoparku. Konkrétně byl zakoupen nový vůz značky Ford Transit. 

 

Podle členění činnosti Pečovatelské služby jsou náklady a výnosy jednotlivých úseků následující:

                                                                                                                                         v tis. Kč

Zařízení:

Náklady:

Výnosy:

Pečovatelská služba

17.270,0

4.452,0

Dům s pečovatelskou službou Liboc

269,0

0,0

Dům s pečovatelskou službou Šlejnická

293,0

0,0

Azylový dům Vinička

435,0

0,0

Komunitní seniorské centrum

                          302,0

0,0

Celkem

18.569,0

4.452,0

Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2011 činil 5.024,45 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.545,98 tis. Kč (rezervní fond 628,78 tis. Kč, Investiční fond 826,10 tis. Kč, FKSP 91,10 tis. Kč), běžný účet 2.873,01 tis. Kč a jiné běžné účty 605,46 tis. Kč.

Pohledávky organizace v celkové výši 2.939,23 tis. Kč tvoří nedoplatky za poskytované služby (443,23tis. Kč) a zůstatek na dohadných účtech aktivních - státní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (2.496 tis. Kč).Závazky jsou vykazovány v objemu 5.044,06 tis. Kč a zahrnují nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec včetně povinných odvodů (1.451,47 tis. Kč), závazky k dodavatelům (32,67 tis. Kč), peníze klientů evidované na depozitním účtu (875,81 tis. Kč), přijaté zálohy na transfery – státní dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (2.496 tis. Kč) a proúčtování nespotřebovaného neinvestičního příspěvku od MČ Praha 6 (188,11  tis. Kč).

 

 

Příspěvkové organizace ve školství

 

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 8.779,99 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 hospodařila podle finančního plánu, na začátku roku bylo pořízeno zařízení knihovny, čímž byl vyčerpán celkový plán na rok 2011 a ostatní větší nákupy byly hrazeny z IF; na konci roku organizace využila rezervy v prostředcích na energie a opravy a udržování a tyto prostředky použila na nákup zařízení. V daném období si organizace pořídila neinvestiční majetek – zejména: pódium (32,26 tis. Kč), digitální piano (15,9 tis. Kč), šatní a jiné skříně (101,45 tis. Kč), notebook (35,9 tis. Kč), tabule s příslušenstvím (150,55 tis. Kč) a lezeckou stěnu (17,44 tis. Kč.). Dále škola uhradila kuchyň do služebního bytu ve výši 39,46 tis. Kč, za malířské a zednické práce v knihovně uhradila (66,65 tis. Kč), výdaje za elektropráce (38,63 tis. Kč), za pokládku koberců (26,44 tis. Kč), za demontáž a novou montáž obložení pískoviště (23,9 tis. Kč), za úpravu dřevin na zahradě (14,7 tis. Kč), za opravu SKD stěn a malování (102,35 tis. Kč), za vyčištění lapače tuku (40,1 tis. Kč), za umytí oken (83,52 tis. Kč) a opravu omítek a nátěr fasád (414,45 tis. Kč). Organizace zapojila během roku 2011 Rezervní fond převáženě na úhradu učebnic a učebních pomůcek a služebních cest,  (111,096 tis. Kč), Investiční fond převážně na úhradu nábytkové stěny, interaktivních tabulí a opravu omítek budovy školiček (983,03 tis. Kč), FKSP (162,6 tis. Kč) a Fond odměn (105,29 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činí 43 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 99,5%  (neinvestiční příspěvek 14.533,07 tis. Kč)

V daném období si organizace pořídila neinvestiční majetek: z prostředků na rozvoj školy WIFI zařízení (155,55 tis. Kč), skříně (126,38 tis. Kč), počítače (120,07 tis. Kč),  čtečku čárového kódu (21,08 tis. Kč), tabule (22,9 tis. Kč), 2 ks basketbalových košů (11,12 tis. Kč), trampolínu (14,88 tis. Kč) a robot do školní jídelny (32,98 tis. Kč). Z nákladů na opravy a udržování byla realizována oprava chladícího boxu (15 tis. Kč), oprava tělocvičného náčiní (15,52 tis. Kč), oprava venkovního hřiště (19,92 tis. Kč), malování MŠ, ZŠ a ŠJ (153,01 tis. Kč), výměna baterií a instalatérské práce (44,7 tis. Kč), výměna lina (54,64 tis. Kč), oprava, výměna a lakování parket v tělocvičně (134,5 tis. Kč) a oprava venkovního osvětlení (178,48 tis. Kč). Organizace dále zapojila Rezervní fond (548,25 tis. Kč) na čerpání zůstatku z poskytnuté dotace z EU z roku 2010, na úhradu cestovného, na náklady na reprezentaci školy a nákup odborných knih, dále zapojila FKSP na stravování zaměstnanců, penzijní pojištění, kulturu a tělovýchovu ve výši 201,75 tis. Kč, Investiční fond na nákup serveru a převod do rozpočtu zřizovatele ve výši 781,1 tis. Kč. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, poskytování obědů cizím strávníkům, poskytování služeb v oblasti vedení kroužků pro děti a doplňkový prodej v bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činí 251 tis. Kč.

 

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 98,8% (neinvestiční příspěvek 7.533,98 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 čerpala prostředky na nákup neinvestičního majetku: televizi určenou pro výuku (39,49 tis. Kč), lednici (13,13 tis. Kč), sprchu do dřezu v kuchyni (7,2 tis. Kč), fukar na listí (6,97 tis. Kč) a policovou skříň (5,7 tis. Kč). Prostředky určené na opravu a udržování byly použity zejména na: opravu zámkové dlažby (103,22 tis. Kč), opravu čerpadel (21,21 tis. Kč), opravu a servis kopírek (13,85 tis. Kč), opravu plynové pánve ve školní jídelně (12,18 tis. Kč) a opravu žákovských lavic (11,2 tis. Kč). Z fondů byl zapojen Investiční fond na opravy a udržování ve výši 169,99 tis. Kč, Rezervní fond na pracovní cestu ředitele školy a v souvislosti s jazykovým pobytem žáků celkem ve výši 59,09 tis. Kč a  FKSP na příspěvky na obědy, penzijní připojištění a kulturní účely ve výši 124,95 tis. Kč. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a vedení kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 36 tis. Kč.

 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 98,9% (neinvestiční příspěvek 11.984,25 tis. Kč)

Škola v daném období pořídila neinvestiční majetek: 40ks netbooků (elektronické třídnice; 335,6 tis. Kč), čtecí zařízení do školní jídelny (31,41 tis. Kč), atypický nábytek do knihovny (45,22 tis. Kč), PC sestavu (45,49 tis. Kč), 3 ks paravány (28,3 tis. Kč) a kameru (9,64 tis. Kč). Dále čerpala výdaje na opravy a udržování tj. na zámečnické práce (113,36 tis. Kč),  na údržbářské  práce (509,4 tis. Kč), na elektropráce (133,23 tis. Kč), na opravu WC v aule (352,18 tis. Kč) a na malířské práce (115,51 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (799,74 tis. Kč) na nákup investičního majetku: opony do auly školy (142,15 tis. Kč), barevné kopírky (119,64 tis. Kč), plynové pánve do školní jídelny (137,21 tis. Kč), 3ks interaktivních tabulí (150,39 tis. Kč), diaprojektorů (121,68 tis. Kč) a osvětlení do učebny a auly školy (128,68 tis. Kč), Rezervní fond (110,68 tis. Kč) na čerpání sponzorských darů, služební cestu ředitele školy a návštěvu vedení školky Madrid, Fond odměn ve výši 118,17 tis. Kč a FKSP (287,43 tis. Kč) na příspěvek na stravování, kulturu, rekreaci, sport a očkování. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování zaměstnanců speciální školy a cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 65 tis. Kč.

 

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek – čerpání příspěvku 99,8% (neinvestiční příspěvek 9.033,47 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 koupila pro potřeby MŠ kávovar (19,05 tis. Kč), kamerový systém v MŠ (28,12 tis. Kč) a telefonní ústřednu (25,75 tis. Kč). Výdaje za opravy  byly čerpány za malování v prostorách 1. patra MŠ, školní jídelny, školní družiny a školní kuchyně (155,99 tis. Kč), opravu hořáků a ventilů v kotelně (21,67 tis. Kč), za opravu mechaniky klavíru (10 tis. Kč), truhlářské práce v objektu herny MŠ (110,00 tis. Kč), podlahářské práce (68,1 tis. Kč) a opravu myčky a kotle ve školní jídelně (30,4 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond v celkové výši 199,88 tis. Kč zejména na nákup učebních pomůcek (45,22 tis. Kč), na letní školu pro pedagogy „Začít spolu“ (18 tis. Kč), na  testování žáků 3. tříd formou SCIO (29,54 tis. Kč), na ozvučení Hanspaulského festivalu (26 tis. Kč) a na školení na interaktivní tabuli (13,08 tis. Kč). Z Investičního fondu bylo čerpáno 270,24 tis. Kč na rekonstrukci školního hřiště (120,24 tis. Kč) a organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením prostředků na nákup školního nábytku (150 tis. Kč) a z FKSP bylo čerpáno 256,32 tis. Kč na zájezd pro zaměstnance, příspěvek na stravování zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí a Fondu odměn 136,5 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a pořádá kroužky pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 253 tis. Kč.

 

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 98,7% (neinvestiční příspěvek 5.637,6 tis. Kč)

Organizace v daném období tj. v roce 2011 pořídila dataprojektor (11 tis. Kč), počítače (129 tis. Kč), ozvučení (21 tis. Kč) a žíněnky (17 tis. Kč); za opravu ležatého potrubí vyčerpala 22 tis. Kč, za opravu projektoru a videotelefonu 26 tis. Kč a za opravu hasicích přístrojů 9 tis. Kč. Škola v daném období zapojila Rezervní fond (31,47 tis.Kč) na úhradu nákupu – DDHM, učebních pomůcek a služeb, Investiční fond (196,34 tis. Kč na úhradu elektrické pánve do školní jídelny a organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným čerpáním na neinvestiční záměry, Ford odměn (54,13 tis. Kč)  a FKSP (189,87 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem učeben, tělocvičen, školnického bytu a bytů pro učitele. Zisk z doplňkové činnosti činí 299 tis. Kč.

 

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 6.957,41 tis. Kč)

Škola v roce 2011 pořídila 31ks monitorů u počítačové učebny (114,95 tis. Kč), 22ks stolů do školní jídelny (89,71 tis. Kč), kamery určené do zabezpečovacího systému (35,6 tis. Kč) a archivní skříň (35 tis. Kč). Čerpání výdajů na opravy bylo především za opravu suterénu budovy (279 tis. Kč), renovaci podlahy v tělocvičně (41 tis. Kč), opravu a údržbu vzduchotechniky ve školní jídelně (19 tis. Kč), opravu osvětlení ve sborovně a výměnu vadných nouzových svítidel (35 tis. Kč). Prostředky z Investičního fondu ve výši 437,5 tis. Kč byly použit na výše uvedenou archivní skříň, dále na nákup kopírky a multipointů PC, z Rezervního fondu bylo čerpáno ve výši 229,62 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se školou v přírodě a pořízení monitorů a softwaru do počítačové učebny, z Fondu odměn bylo uhrazeno dofinancování platů ve výši 340,83 tis. Kč a FKSP byl čerpán ve výši 159,41 tis. Kč na příspěvky na stravné, rekreaci, penzijní připojištění a kulturní akce. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště, provozování kroužků a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 318 tis. Kč.

 

ZŠ Na Dlouhém lánu - čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 5.799,72 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 pořídila zejména neinvestiční majetek: 5ks počítačů a 1x notebook (67 tis. Kč), 2ks dataprojektorů (26 tis. Kč), tabule (19 tis. Kč), klávesy (19 tis. Kč) a program AVG (11 tis. Kč). Dále byly provedeny revize TV a elektro ve výši 32 tis. Kč, čištění PVC ve výši 25 tis. Kč, mytí oken ve výši 19 tis. Kč a doplnění nerezových rohů na zdi ve výši 14 tis. Kč. Škola v roce 2011 zapojila Rezervní fond ve výši 367,84 tis. Kč na instalatérské práce a pracovní cestu ředitelky školy, Investiční fond ve výši 156 tis. Kč na nákup kotle do školní jídelny, Fond odměn ve výši 247,31 tis. Kč a FKSP ve výši 144,87 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činí 278 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 98,9% (neinv. příspěvek 5.176,52 tis. Kč)

V roce 2011 byly uhrazeny výdaje za nákup majetku: 7 ks sedáků ve výši 64 tis. Kč, dataprojektor ve výši 38 tis. Kč, 4 ks houpaček ve výši 44 tis. Kč, herní sestavy ve výši 39 tis. Kč a 2 ks hracích housenek  ve výši 51 tis. Kč, 3ks počítačů ve výši 39 tis. Kč a 7ks šatních trojskříněk ve výši 34 tis. Kč. Částka 47 tis. Kč byla použita na opravu skla ve dveřích. Škola také zapojila Rezervní fond (246,05 tis. Kč) na nákup výše zmíněného DDHM (monitorů, sedáků a PC) učebních pomůcek a  na služební cestu ředitele, Investiční fond ve výši 211,19 tis. Kč na nákup konvektomatu a organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a FKSP (183,69 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 205 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ  nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 8.914,14 tis. Kč)

Organizace vyčerpala neinvestiční příspěvek v plné výši, nicméně kontrolou nezávislého auditora bylo zjištěno, že účetnictví školy nebylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p,, hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb bylo také v rozporu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a pokladna školní jídelny nebyla účetně vedena. Ve zprávě auditora byly popsány jednotlivé nedostatky spolu s doporučením k nápravě. Na základě těchto skutečností přijal odbor školství systémová opatření k nápravě, která byla realizována již v prosinci roku 2011 a následně v lednu 2012.

Organizace ve sledovaném období zapojila Rezervní fond (1.420,34 tis. Kč) na pokrytí části ztráty z bankrotu Bohemia banky, a čerpání převedené dotace z programu OPPA z roku 2010 a dále čerpání RF z darů na technické a materiální vybavení tříd. Investiční fond použila škola na nákup lezecké stěny a skluzavky (97,55 tis. Kč), Fond odměn čerpala škola ve výši 5,82 tis. Kč a FKSP (215,77 tis. Kč) byl zapojen na zlepšení podmínek na pracovišti, příspěvky na rekreaci a stravné. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy a vedení kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 56 tis. Kč.

 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 4.749,13 tis. Kč)

Škola v roce 2011 nakoupila sestavy školního nábytku (94,18 tis. Kč), počítače (62,8 tis. Kč), elektrickou škrabku na brambory (30,71 tis. Kč), dataprojektory (25,3 tis. Kč), pylony pro tabule (34,33 tis. Kč) a vizualizéry (28,92 tis. Kč). Prostředky byly dále čerpány na opravy, údržbu a čištění podlah (102,91 tis. Kč), na výmalbu a nátěry (45,83 tis. Kč), za opravu šaten (23,83 tis. Kč), montáž žaluzií (19 tis. Kč) a mytí oken (39,9 tis. Kč). Škola zapojila Investiční fond  (344 tis. Kč) na nákup 2 ks interaktivních tabulí (195,24 tis. Kč), vestavěné skříně (43,58 tis. Kč), křídlové tabule (41,94 tis. Kč) a protipožárních dveří (63,24 tis. Kč), Rezervní fond (70,09 tis. Kč) na  úhradu cestovného za služební cestu ředitelky školy, školní výlet a učební pomůcky, Fond odměn (14,98 tis. Kč) a FKSP (104,97 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, vedení kroužků a má provizi za prodejní automat. Zisk z doplňkové činnosti činí 7 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 5.901,7 tis. Kč)

Škola v daném období pořídila nábytek ve výši 46,77 tis. Kč, vitríny ve výši 28,5 tis. Kč a reprobedny ve výši 14,83 tis. Kč. Dále provedla výměnu oken (264,15 tis. Kč), malování tříd (40,2 tis. Kč) opravu rekordéru (10,8 tis. Kč), uhradila výdaje za výměnu prasklých skel ve vitrínách vyčerpala 13,99 tis. Kč. Škola zapojila Rezervní fond (180,99 tis. Kč) na úhradu nákladů za služební cestu ředitelky školy a nábytek, Investiční fond (1.021,1 tis. Kč) na opravu fit centra, nákup interaktivních tabulí, domácího telefonu a převod do rozpočtu zřizovatele na vybavení a FKSP (127,46 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 299 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 99,7% (neinvestiční příspěvek 5.730,19 tis. Kč)

Škola v roce 2011 období pořídila nábytek do učeben (19,36 tis. Kč), vizualizér (15,67 tis. Kč), lavice na sezení na chodbách (31,04 tis. Kč), digitální kopírku (39,96 tis. Kč), LCD projektor do učebny jazyků (24,96 tis. Kč), LCD televizi do učebny fyziky (7 tis. Kč) a sněžnou radlici (5,6 tis. Kč). Za opravy dveří u učeben bylo zaplaceno 28,33 tis. Kč, za opravy pracovních desek u školních lavic bylo zaplaceno 12,36 tis. Kč, za mytí oken bylo zaplaceno 28,99 tis. Kč, za  malování učeben, chodeb a školní kuchyně bylo vyčerpáno 92,77 tis. Kč, za opravy a revizi tělocvičného nářadí bylo zaplaceno 17,17 tis. Kč a za opravu podlahy u kabinetu 33,72 tis. Kč. Organizace v průběhu roku 2011 zapojila Rezervní fond (216,65 tis. Kč) na služební cestu ředitelky školy a učební pomůcky, Fond odměn (102,51 tis. Kč) a FKSP (104,41 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 124 tis. Kč.

 

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 7.134,23 tis. Kč)

Organizace v daném období nakoupila neinvestiční majetek ve výši 14,63 tis. Kč – jednalo se o školní nábytek. Dále provedla opravu kopírek (5,2 tis. Kč). Škola v průběhu roku 2011 zapojila Rezervní fond (226,43 tis. Kč) na dopravu na výjezdy žáků do zahraničí, na zahradní slavnost, nákup a opravu kopírky, trička s logem, učebnice, učební pomůcky a školní nábytek a na účelové dary. Dále byl zapojen Fond odměn (34,85 tis. Kč), Investiční fond (921,05 tis. Kč) na pořízení interaktivní tabule, na malování, na opravu plotu hřiště a pořízení střechy nad školní družinou; a FKSP (263,81 tis. Kč) na příspěvky na stravování, rekreaci, vitamíny a setkání s důchodci. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činí 114 tis. Kč.

 

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 99,8% (neinvestiční příspěvek 11.025,97 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 pořídila nábytek (332,28 tis. Kč), venkovní herní prvky (105,78 tis. Kč), zahradní domek (35,3 tis. Kč), závěsný policový systém (23,13 tis. Kč), 2 kuchyňské roboty (41,78 tis. Kč), hudební nástroje (64,4 tis. Kč) a 6 ks PC sestav (82,46 tis. Kč). Dále byla provedena oprava a údržba zahrady (20 tis. Kč), proběhlo malování objektu (140,46 tis. Kč), překládka telefonních rozvodů byla realizována za 99,32 tis. Kč a přípojka el. odběru za 70 tis. Kč a za výrobu a montáž žaluzií bylo uhrazeno 36,9 tis. Kč. Organizace v průběhu roku 2011 zapojila Rezervní fond (46,37 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy, Investiční fond (1.397,56 tis. Kč) na opravu oken, malování, velké herní prvky, traktůrek, interaktivní tabule a odvoz do rozpočtu zřizovatele, Fond odměn (97,15 tis. Kč) a FKSP (82,47 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 155 tis. Kč.

 

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 2.104,5 tis. Kč)

Školka použila prostředky na nákup Private Collections (testu do SPC) ve výši 15,13 tis. Kč. Dále byly z prostředků uhrazeny výdaje na: opravu a údržbu zahrady ve výši 119,08 tis. Kč, na elektro práce ve výši 34,71 tis. Kč, na venkovní osvětlení ve výši 48,87 tis. Kč, na opravu oken ve výši 28,64 tis. Kč a drobné práce ve výši 21,55 tis. Kč. Organizace zapojila Investiční fond (248,46 tis. Kč) na celkovou údržbu zahrady, Rezervní fond na nákup drogerie, hygienických potřeb, hraček a učebních pomůcek (70,71 tis. Kč), Fond odměn (5,78 tis. Kč) a  FKSP (46,5 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 46 tis. Kč.

 

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.336,44 tis. Kč)

Organizace v daném období koupila notebooky ve výši 19,18 tis. Kč, skříně na prádlo ve výši 12,83 tis. Kč, 2ks videotelefonu ve výši 10,94 tis. Kč a automatickou pračku ve výši 11,97 tis. Kč a lavice na míru do vstupní chodby ve výši 10 tis. Kč. Provedla osazení vnitřních parapetů (43,34 tis. Kč), zámečnické práce (12,6 tis. Kč), za výměnu domácích telefonů uhradila 15,73 tis. Kč, za montáž bezpečnostních fólií do dveří uhradila 12,96 tis. Kč a za zednické práce a malování uhradila 28,37 tis. Kč. Škola zapojila v průběhu roku 2011 Investiční fond ve výši 104,2 tis. Kč na výše zmíněné osazení vnitřních parapetů, instalaci bezpečnostní folie do prosklených dveří, zednické práce a malování a  FKSP ve výši 40,46 tis. Kč. Doplňkovou činnost škola neprovozuje.

 

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.962,66 tis. Kč)

Školka v roce 2011 pořídila domečky s lavicemi ve výši 71,02 tis. Kč, 6ks houpadel na pružině ve výši 72,86 tis. Kč, nábytek ve výši 37,22 tis. Kč a šatnové bloky ve výši 14,16 tis. Kč. Dále školka z prostředků uhradila výměnu krytů na topení ve výši 224,12 tis. Kč, instalatérské práce ve výši 21,07 tis. Kč, opravu VS po revizi ve výši 10 tis. Kč a demontáž starých herních prvků ve výši 6 tis. Kč. Školka zapojila v průběhu roku 2011 Investiční fond ve výši 86,62 tis. Kč na herní prvky a krouhač zeleniny, Rezervní fond ve výši 0,025 tis. Kč na školení a FKSP ve výši 20,11 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 3 tis. Kč.

 

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 548,92 tis. Kč)

Škola v daném období nakoupila neinvestiční majetek: kopírku ve výši 11,39 tis. Kč, 2ks počítače ve výši 19,56 tis. Kč a chladničku ve výši 6,99 tis. Kč. Dále provedla revize hasicích přístrojů (9,69 tis. Kč) a instalatérské práce (6,15 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (20 tis. Kč) na odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným využitím na neinvestiční účely, Rezervní fond (10,19 tis. Kč) na paliva a energie a Fond odměn (53,41 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem bytu a dílny. Zisk z doplňkové činnosti činí 71 tis. Kč.

 

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.462,11 tis. Kč)

Organizace v daném období využila prostředky na nákup neinvestičního majetku:  hrací hrad (39,95 tis. Kč), křesílka pro děti (15,13 tis. Kč) a venkovní kamery (9,6 tis. Kč). Dále provedla opravy dveří (20,3 tis. Kč), opravu škrabky do školní jídelny včetně jejího pískování (16,53 tis. Kč), opravu orámování pískovišť (35,64 tis. Kč), opravu střechy u hosp. dvorku (24,82 tis. Kč), doplnění a opravu kamerového systému (39,6 tis. Kč) a opravu čerpadla vzduchotechniky (16,64 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond na výše uvedené opravy (78,3 tis. Kč), Rezervní fond (35,51 tis. Kč) na úhradu občerstvení na dětských slavnostech a FKSP (30,6 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, zisk z doplňkové činnosti činí 6 tis. Kč.

 

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.109,72 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 uhradila malování (66,94 tis. Kč), opravu vzduchotechniky (15,77 tis. Kč),  truhlářské opravy (6 tis. Kč), za opravu a revizi hasicích přístrojů (10,66 tis. Kč) a opravu kuchyňského robotu (9,64 tis. Kč). Dále zakoupila počítač do kanceláře školní jídelny (19 tis. Kč), myčku (6,9 tis. Kč), vodní filtr (8,15 tis. Kč) a atypické skříňky (12,68 tis. Kč). Škola zapojila v roce 2011 pouze  FKSP ve výši 13,43 tis. Kč na příspěvky na stravné a časopis Školství. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 57 tis. Kč.

 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.284,25 tis. Kč)

Organizace v daném období uhradila výdaje za vybudování kanceláře hospodářky (58,39 tis. Kč), za vybudování prostoru pro archiv (18,55 tis. Kč), za opravu kuchyňského robota a myčky (13,32 tis. Kč), za instalaci radiátoru (9,995 tis. Kč) a za instalaci světel a zásuvek (6,66 tis. Kč). V průběhu 1. pololetí MŠ zapojila Rezervní fond (31,19 tis. Kč) na drobný majetek, Fond odměn (11 tis. Kč) a FKSP (51,71 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 27 tis. Kč.

 

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.886,74 tis. Kč)

Školka v daném období uhradila výdaje na skluzavku (29,41 tis. Kč), vlnobití (28,81 tis. Kč), chůdy (26,38 tis. Kč), pružinové kolébadlo (22,33 tis. Kč) a počítač a notebook (22,99 tis. Kč). Organizace dále uhradila výdaje za výměnu koberců  a hran PVC (210,74 tis. Kč), za opravy na zahradě (46,86 tis. Kč) a elektro práce (12,9 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (44,86 tis. Kč) na nákup krouhače zeleniny, Rezervní fond (0,2 tis. Kč) a FKSP (38,98 tis. Kč). Zisk z doplňkové činnosti činí 2 tis. Kč.

 

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.303,27 tis. Kč)

Školka v roce 2011 zakoupila 4ks skříní do učeben ve výši 22,82 tis.Kč, PC ve výši 13,77 tis. Kč, dále uhradila výdaje za servisní zajištění provozu výměníkové stanice uhradila 18,28 tis. Kč, za elektro revize uhradila 10,8 tis. Kč, za 2. etapu rekonstrukce pískovišť bylo uhrazeno 180 tis. Kč, oprava konvektomatu byla uhrazena ve výši 19,71 tis. Kč a doplnění pevného zařízení šaten ve výši 24,56 tis. Kč.  Organizace v daném období zapojila Investiční fond výši 179 tis. Kč na výše zmíněnou rekonstrukci pískovišť a FKSP (47,58 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 12 tis. Kč.

 

MŠ Na Dl. lánu – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.380,7 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 uhradila výdaje na nákup automatické pračky ve výši 6,9 tis. Kč a dále výdaje na opravu zahradního altánu ve výši 153,77 tis. Kč, za palisády 28,49 tis. Kč, za opravu plynovodu 12,1 tis. Kč a za ošetření stromů a keřů uhradila 10,79 tis. Kč. Škola v daném období zapojila Investiční fond (149 tis. Kč) na výše zmíněnou opravu zahradního altánu a drobné opravy, Rezervní fond (0,27 tis. Kč) na školení, Fond odměn (26 tis. Kč) a FKSP ve výši 46,2 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 15 tis. Kč.

 

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.320,11 tis. Kč)

Škola v během roku 2011 koupila kopírovací stroj (11,76 tis. Kč), koupelnové věšáky do nově zrekonstruovaných umýváren (47,99 tis. Kč), tyčový mixér (19,44 tis. Kč), nábytek do kuchyněk (20,47 tis. Kč). Dále byly provedeny úklidové práce a drobná řemeslná údržba po rekonstrukci elektroinstalace (29,84 tis.Kč) a drobné opravy v objektu školy (5 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond (173,76 tis. Kč) na nákup velkých herních prvků na zahradu, Rezervní fond ve výši 116,66 tis. Kč nákup židlí, dále z tohoto fondu převedla částku 67 tis. Kč do Investičního fondu, Fond odměn (40 tis. Kč) a také zapojila FKSP (37,28 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 15 tis. Kč.

 

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.561,39 tis. Kč)

Škola v průběhu roku 2011 uhradila  výdaje na nákup neinvestičního majetku: 50ks lehátek (39,3 tis. Kč), mixer do školní jídelny (9,99 tis. Kč), stolek a nástěnku (6 tis. Kč) a další drobné nákupy. Dále uhradila výdaje za údržbu zahrady (34,29 tis. Kč), vyčištění a údržba marmolea (18,7 tis. Kč), zámečnické práce (16,3 tis. Kč), malířské a lakýrnické práce (9,9 tis. Kč) a instalatérské práce 6,2 tis. Kč. Organizace v roce 2011 zapojila Investiční fond (428,34 tis. Kč) na nákup multifunkčního herního prvku na zahradu a opravy a udržování, z toho 65 tis. Kč činil odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným převodem na nákup neinvestičního majetku, Rezervní fond (24,75 tis. Kč) na nákup drogerie, učebních pomůcek a hraček, Fond odměn (45,13 tis. Kč) a FKSP (40,53 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost. Zisk z doplňkové činnosti činí 48 tis. Kč.

 

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.111,7 tis. Kč)

Škola si v roce 2011 roku pořídila neinvestiční majetek: počítače (33,49 tis. Kč) a plachtu na pískoviště (5,28 tis. Kč), provedla revize elektrospotřebičů a hasících přístrojů (19,83 tis. Kč), broušení, tmelení a lakování podlahy (6,28 tis. Kč) a opravu zásuvkových okruhů (5,33 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (230,01 tis. Kč) na převedení zůstatku grantu Comenius, který zde byl uložen na přelomu účetního období a nákup 2 notebooků. Dále byl zapojen Investiční fond (546,21 tis. Kč) na pořízení mlhoviště a pískoviště s keramickými dekoracemi a dále na opravy a udržování; Fond odměn ve výši 83,5 tis. Kč a FKSP ve výši 40,23 tis. Kč na stravování zaměstnanců a věcné dary k jubileím zaměstnanců. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činí 127 tis. Kč.

 

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.935,17 tis. Kč)

Škola v daném období nakoupila nábytek do šatny ve výši 55,67 tis. Kč, počítače ve výši 30,34 tis. Kč, přikrývky, polštáře, matrace a ložní prádlo ve výši 71,32 tis. Kč a koberec ve výši 21,11 tis. Kč. Dále organizace čerpala výdaje na tapetování a malování MŠ ve výši 386,1 tis. Kč, na nátěry dveří a zárubní ve výši 136,33 tis. Kč a na elektronického vrátného ve výši 51 tis. Kč. Organizace zapojila  Investiční fond ve výši 18,53 tis. Kč na výše zmíněné nátěry dveří a zárubní a FKSP ve výši 43,19 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 17 tis. Kč.

 

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.368,96 tis. Kč)

V roce 2011 organizace nakoupila tělocvičné nářadí a tabule (89,9 tis. Kč), kuchyňku a skříňky (62,48 tis. Kč) a dekorace (49,56 tis. Kč). Dále provedla revizi a opravu kotelny (36,8 tis. Kč), servis a čištění vzduchotechniky (14,98 tis. Kč) a nechala opravit škrabku do školní kuchyně (7,43 tis. Kč). Škola zapojila Investiční fond (101,91 tis. Kč) na opravu a údržbu majetku, Rezervní fond (45,62 tis. Kč) na paliva a energie, Fond odměn (45,98 tis. Kč) a FKSP (58,84 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 131 tis. Kč.

 

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.702,74 tis. Kč)

Organizace v roce 2011 uhradila výdaje na nákup šatních skříněk (20,38 tis. Kč), do školní kuchyně robot, strouhač a nudličkovač (22,88 tis. Kč), digitální fotoaparát (6,14 tis. Kč) a tiskárnu k PC (6,99 tis. Kč). Dále uhradila výdaje za revize kotlů a elektrospotřebičů (26,71 tis. Kč), za opravu výtahu (26,98 tis. Kč), za zámečnické práce (12,01 tis. Kč) a za opravu průlezky (6,64 tis. Kč). Z Investičního fondu zakoupila hračky – prolézačku, sestavy balančních prvků, tématický prvek autíčko – v celkové výši 336,5 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond (27,1 tis. Kč) na energie a materiál a FKSP  ve výši 37,35 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků a školy v přírodě. Zisk z doplňkové činnosti činí 113 tis. Kč.

 

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.212,91 tis. Kč)

V roce 2011 byl nakoupeny skříňky na umyvadlo (16,93 tis. Kč), tablo u vstupních dveří (11,16 tis. Kč) a regál (4,93 tis. Kč). Dále byla uhrazena rekonstrukce brány s elektrickým vrátníkem (50 tis. Kč), sádrokartony a koberce do tříd (35 tis. Kč), řezání stromů a keřů (25 tis. Kč), nátěry plotů, laviček a průlezek (17,1 tis. Kč).  Školka v daném období zapojila Investiční fond (50,2 tis. Kč) na opravy a udržování, Rezervní fond (78,54 tis. Kč) na nákup hraček, učebních pomůcek, knih, didaktických pomůcek, výtvarného materiálu a drogerie a FKSP (33,33 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy, včetně keramické dílny. Zisk z doplňkové činnosti činí 6 tis. Kč.

 

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.148,09 tis. Kč)

Organizace v daném období koupila notebook a počítač ve výši  23,26 tis. Kč, dřevěné dekorace ve výši 23,16 tis. Kč, , televizor ve výši 17,1 tis. Kč, tablet ve výši 16,45 tis. Kč a tiskárnu s kopírkou ve výši 9,42 tis. Kč. Na opravy a udržování školka čerpala výdaje ve výši 11,94 tis. Kč na lakýrnické práce. Škola zapojila v průběhu roku 2011 pouze Investiční fond (573,1 tis. Kč) na nové zahradní herní prvky a FKSP (35,13 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 44 tis. Kč.

 

Waldorfská MŠ – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.273,5 tis. Kč)

Organizace zakoupila nábytek (26,86 tis. Kč), lednici (9,84 tis. Kč), výrobník mléka do školní kuchyně (5 tis. Kč) a dále uhradila výdaje za podlahářské práce (25,02 tis. Kč), malování (34,18 tis. Kč) zahradnické práce (15,1 tis. Kč), za opravu krytů na topení (9,6 tis. Kč) a lakýrnické práce (5,45 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond ve výši 115,9 tis. Kč na dokončení patra ve třídě, Rezervní fond ve výši 64,4 tis. Kč, Fond odměn ve výši 18,79 tis. Kč a FKSP ve výši 49,63 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 24 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz