Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2011 ›› detail/podstránka

Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2011

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkem 32 909 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2010              1 257 tis. Kč  představuje:

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               +             113 tis. Kč

Účet 013 – Software                                                               +          8 286 tis. Kč

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek              -           7 034 tis. Kč

Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    -              108 tis. Kč

 

Korekce

Vykazuje celkem 19 764 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2010              6 480 tis. Kč představuje:

Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje             +         45 tis. Kč

Účet 073 – Oprávky k software                                                                  +  13 346 tis. Kč

Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům                                                +       123 tis. Kč

Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku    –    7 034 tis. Kč

                                                                                                         

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazuje celkem 5 634 658 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2010       60 325 tis. Kč představuje:

Účet 031 – Pozemky                                                                  -     22 678 tis. Kč

Účet 032 – Kulturní předměty                                                   +      2 325 tis. Kč

Účet 021 – Stavby                                                                     +  243 725 tis. Kč

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  -       3 675 tis. Kč

Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek                                  -       2 950 tis. Kč

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek           -  156 422 tis. Kč

 

Korekce

Vykazuje celkem 1 469 821 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2010  1 386 569 tis. Kč představuje:

Účet 081 – Oprávky ke stavbám                                                      + 1 348 008 tis. Kč

Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a …                  +    41 509 tis. Kč

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku    – 2 950 tis. Kč

Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku     +       2 tis. Kč

 

Dlouhodobý finanční majetek

Vykazuje celkem 238 399 tis. Kč. Snížení oproti roku 2010          - 8 100 tis. Kč představuje:

Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem      +        0 tis. Kč

(nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti SNEO a.s.)

Účet 062 – Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem        - 3 600 tis. Kč

(prodej majetkové účasti ve společnosti Vítězné náměstí a.s.)

Účet 043 – Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                    - 4 500 tis. Kč

(prodej majetkové účasti ve společnosti Vítězné náměstí a.s.)

 

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem 28 866 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2010            26 733 tis. Kč představuje:

Účet  465 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                -   2 083 tis. Kč 

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky                                      28 816 tis. Kč

(představuje půjčku společnosti SNEO, a.s. a pohledávky z prodeje movitého majetku)

 

Zásoby

Vykazují celkem 1 004 ti. Kč. Snížení oproti roku 2010 činí               -       767 tis. Kč :

Účet 112 – Materiál na skladě                                                              -          57 tis. Kč

(jedná se o kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren)

Účet 132 – Zboží na skladě                                                                  -       710 tis. Kč

(jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty)

 

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ 401 180 tis. Kč. Snížení oproti roku 2010 činí   - 220 952 tis. Kč.

Korekce

Vykazuje celkem za MČ                                                                              111 490 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům                                                 79 636 tis. Kč

Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám            31 854 tis. Kč

(jedná se zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení)

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé pohledávkyvykazují celkem                                                          54 530 tis Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                        2 205 tis. Kč

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                                       9 111 tis Kč

(zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují:

-          do lhůty splatnosti                                                                                  9 543 tis. Kč

-          do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                                      32 tis. Kč

-          do 3 let po lhůtě splatnosti                                                                           80 tis. Kč

-          do 5 let po lhůtě splatnosti                                                                           10 tis. Kč

-          do 6 let po lhůtě splatnosti                                                                             2 tis. Kč

-          nad 7 let po lhůtě splatnosti                                                                       274 tis. Kč

-          přeplatky                                                                                                    830 tis. Kč

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci                                                                  11 tis. Kč

(zahrnuje půjčku ze sociálního fondu, pohledávky za soukromé telefonické hovory)

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace                                                         11 187 tis. Kč

(zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2011 a k vyúčtování až v roce 2012)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                                    32 016 tis. Kč

(zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem                                                        120 660 tis. Kč

Účet 311 – Odběratelé                                                                                      120 525 tis. Kč

(jedná se o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ číslo 154, 400 a 485) z toho vykazují:

-          do splatnosti                                                                                        125 940 tis. Kč

-          do 30-ti dní po lhůtě splatnosti                                                                   426 tis. Kč

-          do 60-ti dní po lhůtě splatnosti                                                                3 923 tis. Kč

-          do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                                   4 474 tis. Kč

-          do 2 let po lhůtě splatnosti                                                                          108 tis. Kč

-          do 3 let po lhůtě splatnosti                                                                       1 048 tis. Kč

-          do 4 let po lhůtě splatnosti                                                                          204 tis. Kč

-          přeplatky                                                                                                15 598 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                              94 tis. Kč

(jedná se o zálohy za energie a vodné, stočné)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                                            41 tis Kč

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem                                                       225 990 tis. Kč

Účet 311 – Odběratelé                                                                                    131 402 tis. Kč

(představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli)

-          do splatnosti                                                                                          11 777  tis. Kč

-          do 30-ti dní po lhůtě splatnosti                                                                3 277 tis. Kč

-          do 60-ti dní po lhůtě splatnost                                                                3 423 tis. Kč

-          do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                                14 151 tis. Kč

-          do 2 let po lhůtě splatnosti                                                                     15 738 tis. Kč

-          do 3 let po lhůtě splatnosti                                                                     18 260 tis. Kč

-          do 4 let po lhůtě splatnosti                                                                       4 811 tis. Kč

-          do 5 let po lhůtě splatnosti                                                                       8 204 tis. Kč

-          do 6 let po lhůtě splatnosti                                                                     11 937 tis. Kč

-          do 7 let po lhůtě splatnosti                                                                     15 414 tis. Kč

-          nad 7 let po lhůtě splatnosti                                                                   25 314 tis. Kč

-          přeplatky                                                                                                     904 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                       85 817 tis. Kč

(představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy. Zúčtování proběhne v roce 2012)

Účet 381 – Náklady příštích období                                                                  423 tis. Kč

(zahrnuje uskutečněné výdaje vztahující se k výkonům, které budou přijaty v budoucnu, např. nájemné, pojistné hrazené předem)

Účet 388 – Dohadné účty aktivní                                                                        43 tis. Kč

(zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                                    8 304 tis. Kč

(představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení)

 

Krátkodobý finanční majetek

Vykazuje cekem za MČ 1 873 380 tis. Kč. Snížení oproti roku 2010 činí        - 7 710 tis. Kč.

Zahrnuje cenné papíry, termínované vklady, bankovní účty, ceniny a finanční hotovost v pokladnách.

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                                             1 746 877 tis. Kč

Cenné papíry (účty 251, 253, 256)                                                                   621 392 tis. Kč

Termínovaný vklad                                                                                               3 350 tis. Kč

Depozitní účet                                                                                                    44 411 tis. Kč

Základní běžný účet                                                                                          742 394 tis. Kč

Běžné účty peněžních fondů                                                                            335 325 tis. Kč

-          Sociální fond                                                                                             6 891 tis. Kč

-          FRR ČS                                                                                                  13 486 tis. Kč

-          FRR KB                                                                                                300 054 tis. Kč

-          Účet darů                                                                                               14 804 tis. Kč

-          Lépe úročený účet                                                                                          90 tis. Kč

Ceniny                                                                                                                          5 tis. Kč 

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                                                34 839 tis. Kč

Běžné účty                                                                                                       34 839 tis. Kč

                                                                          

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                                               91 664 tis. Kč

Běžné účty                                                                                                        91 588 tis. Kč

Pokladna                                                                                                                   76 tis. Kč

 

PASIVA

Jmění účetní jednotky

Vykazuje celkem                                                                        6 212 032 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky                                                                    7 478 911 tis. Kč

Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                                       222 900 tis. Kč

(představuje přijaté dotace na dlouhodobý majetek)

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody                                          - 1 574 714 tis. Kč

(jedná se o dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - změna účetní metody)

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly                                                                         102 990 tis. Kč

(jedná se o rozdíl přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou)

Účet 408 – Opravy chyb minulých období                                                    -      18 055 tis. Kč

(jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím)

 

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem                                                                                                335 308 tis. Kč.

Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů (účet 236) a fondy účetní jednotky (účet 419) činí 17 tis. Kč. Jedná se o výši splacené půjčku ze sociálního fondu.

 

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ                                                                             -        108 523 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vykazuje celkem                                                              367 891 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2011)         - 53 678 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                          421 569 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Výsledek hospodaření vykazuje celkem                                                          -   325 005 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2011)           73 914 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                       - 398 919 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem                                                           -  151 407 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2011)           35 441 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                        - 186 848 tis. Kč

 

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem – 3 583 tis. Kč. Snížení oproti roku 2010činí                   -   141 791 tis. Kč.

Jedná zejména se o splátku půjčky vedlejší hospodářské činnosti na opravu bytového fondu z rozpočtových prostředků, která nebyla připsána na účet hlavní činnosti – z běžného účtu VHČ odepsáno 30.12.2011 ve výši 3 750 tis. Kč.

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ 174 087 tis. Kč. Snížení oproti roku 2010 je             -41 990 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                             - 661 457 tis. Kč

Účet 289 – Jiné krátkodobé půjčky                                                                   - 19 480 tis Kč

(půjčka MČ Praha 8 na úhradu škod po povodních v roce 2002)

Účet 321 – Dodavatelé                                                                                          8 606 tis. Kč

(představuje neuhrazené faktury společnost Kruh Praha a.s.)

Účet 325 – Závazky z dělení zprávy a kaucí                                                            416 tis. Kč

(odvod FÚ se uskuteční v roce 2012)

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP                                                         6 193 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2011, odvod se uskuteční v lednu 2012)

Účet 342 – Jiné přímé daně                                                                                   2 212 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za 12/2011 za zaměstnance ÚMČ, uskuteční se v lednu 2012)

Účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu                                                               169 tis. Kč

(předpis odvodu do státního rozpočtu za neoprávněně vyplacené sociální dávky v letech minulých)

Účet 349 – Závazky k územním rozpočtům                                                                  1 tis. Kč

(předpis závazku k HMP – bude vypořádáno v roce 2012)

Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace                                                                     2 426 tis. Kč

(závazek z finančního vypořádání s HMP za rok 2011 – bude vypořádáno v roce 2012)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní                                                                     12 378 tis. Kč

(představuje poskytnuté dotace a granty v roce 2011 k vypořádání v roce 2012, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2011)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                                      -  674 379  tis. Kč

(představuje především pohledávku vůči vedlejší hospodářské činnosti za daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ a zůstatkové ceny prodaného majetku, deponované finanční prostředky na výplatu mezd za prosinec 2011,  složené jistiny na výběrové řízení a další finanční prostředky na depozitním učtu.)

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                            510 274 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé                                                                                             11 tis. Kč

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty                                                                         129 tis. Kč

(představuje část daňové povinnosti za 12/2011, bude vypořádáno s FÚ v roce 2012)

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC                                                              17 726 tis. Kč

(představuje především závazek z titulu podílu MČ na daňové povinnosti města, odvod na MHMP se uskuteční v roce 2012)

Účet 384 – Výnosy příštích období                                                                     420 tis. Kč

Účet 389 – Dohadné účty pasivní                                                                          94 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                                      491 894 tis. Kč

(představuje především zůstatkové ceny prodaného majetku a daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ, přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN, nejasné platby přijaté)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                           325 270 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé                                                                                    11 163 tis. Kč.

(neuhrazené faktury náležící do roku 2010, ale splatnost mají v roce 2011)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy                                                              58 308 tis. Kč

(zde jsou zachyceny přijaté záloha na služby spojené s užíváním bytů za rok 2010, jejich vyúčtováni proběhne v roce 2011)

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC                                                            -    12 tis. Kč

(představuje předpisy odvodu DPH)

Účet 389 – Dohadné účty pasiv                                                                           830 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                                       254 981 tis. Kč

(představuje především daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ, složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání proběhne až po ukončení nájmu a vyrovnání všech pohledávek, jistiny z výnosů bytových družstev – privatizace, kdy vypořádání probíhá v souladu s kupními cenami, nevyplacené podíly za domy, které má ve vlastnictví MČ Praha 6 a vyplácejí se až po odsouhlasení finančního vypořádání, dále nejasné platby)© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_rozvaha ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz