Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k „Závěrečnému účtu Městské části Praha 6 za rok 2011“ ›› Výdaje za rok 2011 ›› detail/podstránka

Výdaje za rok 2011

01 – Rozvoj obce

 

Odd.

Text

 

 

 

SR

2011

 

UR

2011

 

Skutečnost

k 31.12.2011

 

%

k SR

 

 

 %

 k UR

 

 

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          1 890,00   

          1 648,70   

          1 619,23   

        85,67   

        98,21   

 

Celkem

          1 890,00   

          1 648,70   

          1 619,23   

        85,67   

        98,21   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

34

Zájmová činnost

                    -     

               50,20   

               50,20   

             -     

      100,00   

 

Celkem

                    -     

               50,20   

               50,20   

             -     

      100,00   

 

01 - Úhrn

          1 890,00   

          1 698,90   

          1 669,43   

        88,33   

        98,27   

 Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů 1.648,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.619,23 tis. Kč, tj. na 98,21 % upraveného rozpočtu. Částka 20,00 tis. Kč byla použita na odměny pro "Expertní tým Metro A". Výdaje v celkové výši1.048,50 tis. Kč byly čerpány na konzultační a poradenské služby. Z této částky bylo uhrazeno za aktualizaci studií (oblasti ulic Ve Struhách, A. Čermáka, Sybeliova x Střešovická, park Juliska)  50,40 tis. Kč, za zpracování odborného posudku (doporučení k vyhodnocení závěrů soutěže na dostavbu Vítězného nám.) 150,00 tis. Kč, za ověřovací studii AVČ Ladronka V. etapa 99,60 tis. Kč, za aktualizaci Poutní cesty z Lorety do Hájku 83,00 tis. Kč, za ověřovací studii vedení přístupové komunikace k areálu Aritma 96,00 tis. Kč, za studii proveditelnosti ul. Svatovítská 69,30 tis. Kč, za studii regulačních zásad „Baterie“ 72,00 tis. Kč, dále  za studii úpravy Libockého rybníka 90,00 tis. Kč, za studii předprostoru Písecké brány 48,00 tis. Kč, za variantní ověření zasíťování křižovatky Malovanka 100,00 tis. Kč, za studii umístění pomníků J. Masopusta 76,20 tis. Kč a za studii regulačních zásad „Unhošťská Ruzyně“  114,00 tis. Kč. Částka ve výši 38,23 tis. Kč byla použita na nákup reprografických, grafických a tiskařských služeb, za přípravu podkladů (křižovatka Malovanka, budování sítě stanic mobilních operátorů, projekt Puškinovo nám.) bylo uhrazeno 62,96 tis. Kč, na zhotovení plánů regulačních limitů US Ruzyně byly čerpány výdaje ve výši 400,00 tis. Kč a na fotodokumentaci vybraných staveb a lokalit Prahy 6  byly čerpány výdaje ve výši 42,80 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3,74 tis. Kč byly určeny na úhradu pojištění nedokončených investic, 3,00 tis. Kč bylo odvedeno Finančnímu úřadu jako srážková a zálohová daň z odměn členů Expertního týmu. 

 

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 50,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 100 %, a to na výrobu a montáž informační desky do podchodu pod ul. Kukulova (AVČ Ladronka).  

 

02 – Městská infrastruktura

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

10

Zemědělství a lesní hospodářství

             100,00   

             100,00   

               98,57   

        98,57   

        98,57   

22

Doprava

        25 000,00   

        26 828,90   

        24 666,45   

        98,67   

        91,94   

37

Ochrana životního prostředí

      105 578,00   

      109 857,20   

      108 298,74   

      102,58   

        98,58   

 

Celkem

      130 678,00   

      136 786,10   

      133 063,76   

      101,83   

        97,28   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

37

Ochrana životního prostředí

          8 400,00   

          6 669,00   

          6 577,37   

        78,30   

        98,63   

 

Celkem

          8 400,00   

          6 669,00   

          6 577,37   

        78,30   

        98,63   

 

02 - Úhrn

      139 078,00   

      143 455,10   

      139 641,13   

      100,40   

        97,34   

 

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč byl čerpán ve výši 98,57 tis. Kč, což je 98,57 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního programu. Odchyty a kastrace koček byly objednány u Občanského sdružení Šanta kočičí a uhrazeny ve výši 68,56 tis. Kč.Částka 30 tis. Kč zahrnovala odchyt holubů do živolovných klecí.

 

Odd.  22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 26.828,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 24.666,45 tis. Kč, což je 91,94 % upraveného rozpočtu. V tomto oddílu jsou výdaje určeny na zimní úklid chodníků dle novely zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. Finanční prostředky byly využity na nákup služeb v celkové  výši 13.275,19 tis. Kč , které obsahovaly strojový  úklid drobnou mechanizací ve výši 9.467,16 tis. Kč, ruční úklid ve výši 1.509,15 tis. Kč, rozvoz a úklid posypového materiálu ve výši 1.460,08 tis. Kč, dále výdaje na rozvoj, instalaci a zabezpečení PVC nádob na posypový materiál  ve výši 777,42 tis. Kč, na pronájem kovového uzamykatelného  kontejneru na pracovní nářadí ve výši 18,00 tis. Kč, na dokumentaci stavu chodníkových ploch  36,00 tis. Kč a na jednorázovou aktualizaci webových stránek „Sněhová pohotovost“ 7,38 tis.Kč. Za  nákup materiálu bylo celkem uhrazeno 3.759,04 tis. Kč, jež zahrnoval nákup a dodání posypového materiálu 2.621,96 tis. Kč, nákup a dodání PVC nádob na posypový materiál, vč. polepu 999,12 tis. Kč,  pracovní nářadí 119,72 tis. Kč a pracovní ochranné pomůcky – výstražné vestičky 18,24 tis. Kč. Ostatní osobní výdaje ve výši 7.632,22 tis. Kč zahrnovaly finanční odměny určené pro brigádníky za úklidové práce prováděné v zimním období na základě uzavíraných dohod podle zákoníku práce.

 

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.179,20 tis. Kč byl čerpán ve výši  11.176,07  tis. Kč, což je 99,97 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 8.268,07 tis. Kč na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad, a to v souvislosti s jarním a podzimním úklidem. Za odvoz a likvidaci tohoto odpadu bylo uhrazeno 2.000,00 tis. Kč, za úklid trvale neudržovaných pozemků 800,00 tis. Kč a za zpracování studií o rozšíření služeb sběrných dvorů 108,00 tis. Kč. 

 

Odd. 37 § 24 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů 99,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 98,52 tis. Kč, tj. na 99,52 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na vzorkovací pyrotechnický průzkum v Šárce.

 

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 604,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 603,60 tis. Kč, což je 99,93 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku a také v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

 

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 53,00 tis. Kč byl ve sledovaném období  čerpán ve výši 8,00 tis. Kč, což je 15,09 % upraveného rozpočtu. K čerpání došlo pouze za nákup PVC folie  na zakrytí protipovodňových pytlů. Finanční prostředky tohoto oddílu zahrnují dále výdaje na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňové hrazení (UR 45 tis. Kč), jež nebyly ve sledovaném období čerpány z důvodu insolventního  řízení smluvně vázané firmy.

 

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

            Upravený rozpočet běžných výdajů 97.772 tis. Kč byl čerpán ve výši 96.312,55 tis. Kč, což je 98,51 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno celkem 84.294,27 tis. Kč. Došlo zde především k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 6, zajišťovanou na základě uzavřených rámcových smluv (51.470,50 tis. Kč). Za výsadbu květin do záhonů, závěsů na stožárech veřejného osvětlení a do květinových věží bylo uhrazeno 3.433,00 tis. Kč, za průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů 3.319,33 tis. Kč a za provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně 13.079,45 tis. Kč. Na čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách byly použity prostředky ve výši 6.645,33 tis. Kč, na zálivku v parcích 1.999,87 tis. Kč,  na výsadbu nových stromů a keřů včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny 756,10 tis. Kč, na pletí záhonů 600,00 tis. Kč a na montáž a demontáž květinových závěrů na sloupech veřejného osvětlení 349,69 tis. Kč. Další výdaje za nákup služeb obsahovaly chemické ošetření chodníků 800,00 tis. Kč, výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek a na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí 140,58 tis. Kč, zajištění servisních služeb, týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka,  Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova 65,35 tis. Kč, výměnu písku v pískovištích a  doplnění dopadových ploch pod herní prvky 596,53 tis. Kč, likvidace nefunkčních pískovišť a starých herních prvků 135,50 tis. Kč, provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť 132,30 tis. Kč a ostatní zahradnické práce 374,32 tis. Kč. Výdaje vynaložené z tohoto seskupení se také týkaly zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů (187,49 tis. Kč), výroby a instalace prezentačních panelů pro park Hanspaulka-Kotlářka (114,00 tis. Kč) a ostatní technické práce parkového mobiliáře (94,93 tis. Kč).

Zbývající běžné výdaje v celkové výši 12.018,27 tis. Kč pak byly čerpány především na opravy poškozených parkových cest a chodníků (7.785,10 tis. Kč),  na další různé opravy parkového a herního mobiliáře (1.484,91 tis. Kč), na rekultivace trávníků (351,08 tis. Kč) a na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni (890,59 tis. Kč). Nákup materiálu zahrnovalo čerpání finančních prostředků na dodání a zabudování nových parkových laviček do ploch veřejné zeleně a na jiná veřejná prostranství  ve výši 560,16 tis. Kč, nákup a instalaci zahrazovacích sloupků (36,71 tis. Kč), nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště (249,20 tis. Kč), oplocení sportovního hřiště (65,02 tis. Kč) a nákup zámků k  zamykání dětských hřišť (0,58 tis. Kč). Dále bylo čerpáno na provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba a v parku Královka a také na pítka a vodní prvek na sídlišti Dědina ve výši 372,92 tis. Kč. Za úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka a na náměstí Wuchterlova x Kafkova, v ul. Ciolkovského a za náklady souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků v uvedených parcích  bylo vyčerpáno 109,05 tis. Kč. Částka 59,72 tis. Kč zahrnovala refundaci pojištění hmotného majetku evidovaného odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ za období 1.1.10 – 30.6.11. Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky byla čerpána částka 3,33 tis. Kč. Finanční dar ve výši 50,00 tis. Kč byl poukázán, v rámci projektu aktivního zapojení občanů a mládeže do zkrášlování a využití veřejné zeleně, občanskému sdružení „Pro Hanspaulku“ na vytvoření bezpečného sáňkařského svahu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 6.669 tis. Kč byly čerpány ve výši  6.577,37  tis. Kč, což je 98,63 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dofakturování výdajů z roku 2010 u akce „Rekonstrukce parku V Středu – archeologický průzkum“ v částce 15,24 tis. Kč,  u akce „Parčík Červený vrch“- dokončení realizace bylo čerpáno ve výši 668,33 tis. Kč. Zde se jednalo o  průklesty a kácení stromů, instalaci protierozní sítě do svahu, výsadbu stromů a oplocení sportovního hřiště vč. dodání 2 ks fotbalových branek. Akce  „Rekonstrukce parku Kotlářka-Hanspaulka“ zahrnovala vypracování prováděcí projektové dokumentace a vlastní rekonstrukci v celkové částce 5.768,76 tis. Kč. Za velké herní sestavy na dětská hříště Na Okraji x Dusíkova a Peštukova byly uhrazeny výdaje ve výši 125,04 tis. Kč.

 

Odd. 37 § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

            Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 150 tis. Kč byly čerpány ve výši 100,00 tis. Kč, tj. 66,67 %. O přidělení grantů v oblasti ekologických aktivit  rozhodla RMČ P-6 usn. č. 531/11 dne 19.5.11. Finanční prostředky byly rozděleny mezi pět uchazečů jako grant na péči o veřejné prostranství v ul. Na Okraji 33 (3,00 tis. Kč), revitalizace vnitrobloku pro dům R-790 a  vnitrobloku Národní obrany 789 (60,00 tis. Kč), na zahradní úpravy areálu Domova sv. Rodiny (34,00 tis. Kč) a na projekt „Den země na Praze 6 2011“ (3,00 tis. Kč). Finanční prostředky rozpočtované ve výši 50,00 tis. Kč, které byly určeny na úhradu nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny pro potřeby orgánů státní správy nebyly ve sledovaném období čerpány.

 

03 – Doprava

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

        59 959,00   

        45 905,70   

        45 689,17   

        76,20   

        99,53   

 

Celkem

        59 959,00   

        45 905,70   

        45 689,17   

        76,20   

        99,53   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

                    -     

               96,00   

               96,00    

             -     

      100,00   

 

Celkem

                    -     

               96,00   

               96,00   

             -     

      100,00   

 

03 - Úhrn

        59 959,00   

        46 001,70   

        45 785,17   

        76,36   

        99,53   

 

Odd. 22 § 12 - Silnice

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.747,50 tis. Kč byla vyčerpána částka 1.532,87 tis. Kč, tj. 87,72 %. Finanční prostředky byly zejména použity na úhradu projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ ve výši 1.118,94 tis. Kč. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Mařákova (42,00 tis. Kč), Kolátorova (146,41 tis. Kč), Tejnka – Za Strahovem (246,36 tis. Kč), Na Větrníku (36,00 tis. Kč), Loutkařská (36,00 tis. Kč), Jenečská (34,66 tis. Kč), lokalita Dejvice a Bubeneč (48,00 tis. Kč), Na Čihadle (66,00 tis. Kč), U Zvoničky (46,80 tis. Kč), Charlese de Gaulla a Dr. Z. Wintera (117,60 tis. Kč), V.P. Čkalova (7,87 tis. Kč), Bachmačské náměstí (23,76 tis. Kč), Na Klášterním (10,80 tis. Kč), Farní (36,00 tis. Kč), Nad hradním vodojemem ( 46,20 tis. Kč), Charlese de Gaulla ( úsek Rooseveltova – Verdunská) (115,20 tis. Kč), prověrka projektů  - chodníkový program ( 59,28 tis. Kč).

Částka ve výši 252,32 tis. Kč byla vynaložena na ostatní výdaje v oblasti dopravy, zahrnující například instalaci zábradlí či zahrazovacích sloupků. Z této částky tvořilo 42 tis. Kč účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (z Ministerstva vnitra) na rozvoj infrastruktury obce. Částka 24,19 tis. Kč byla uhrazena za pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění instalovaných radarových značek.

V oblasti oprav bylo vyčerpáno celkem 121,27 tis. Kč, kdy se jednalo o opravy veřejného osvětlení (0,27 tis. Kč), opravy litinových sloupků v ul. Čsl. armády (4,82 tis. Kč), na opravu laviček na Vítězném náměstí (7,18 tis. Kč), opravu zábradlí v Ul. Maříkova (2,28 tis. Kč) a opravu nástupní plochy autobusové zastávky Sibeliova ( 106,72 tis. Kč). Za pojištění hmotného majetku odboru dopravy a životního prostředí bylo vyčerpáno 16,15 tis. Kč.

Samotná realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2011. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze prostřednictvím snížení rozpočtu příjmů – výdaje se v tomto oddíle tím pádem nepromítají. Z celkového objemu finančních prostředků  pro rok 2011 ve výši 54.500,00 tis. Kč byly do konce roku 2011 pro uvedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky ve výši 54.471,49 tis. Kč. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: památková zóna Tejnka – nároží Za Strahovem x Nad Tejnkou, opěrná zeď Za Strahovem (4.000,00 tis. Kč), Bachmačské náměstí (12.000,00 tis. Kč), Na klášterním - úsek Zeyerova alej – Brunclíkova a přilehlá obslužná komunikace NN95 (1.321,49 tis. Kč), Jenečská  - úsek Hostouňská – Libocká (11.500,00 tis. Kč), Charlese de Gaulla - úsek Rooseveltova – Sukova (11.500,00 tis. Kč), Nad hradním vodojemem - úsek Na Petřinách – Starostřešovická (11.800,00 tis. Kč), Pelléova - úsek Pod kaštany – Muchova a Nad hradním vodojemem - úsek Starostřešovická – Müllerova vila (2.350,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 96,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši na studii možného řešení křižovatky Horoměřická a V Šáreckém údolí.

 

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 42.339,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 42.337,1 tis. Kč, tj. 99,99 %. Největší objem finančních prostředků byl vyčerpán na „úklidové práce“ dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 42.131,66 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 27.218,82 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 5.866,10 tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) pak částka 9.046,74 tis. Kč. Na dopravní značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad bylo vyčerpáno 205,44 tis. Kč.

 

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.704,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši na projektovou dokumentaci pro realizaci zóny placeného stání na území Městské části Praha 6. Tyto finanční prostředky byly použity na aktualizaci analýzy dopravy v klidu z roku 2007 (396,00 tis. Kč), na aktualizaci projektu organizace dopravy v klidu a projektu provozního zabezpečení ZPS z roku 2008 (372,00 tis. Kč) a na aktualizaci realizační projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a pro instalaci dopravně technických zařízení z roku 2008 (936,00 tis. Kč).

 

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 115,20 tis. Kč byl určen a čerpán na úhradu členského příspěvku na rok 2011 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně. 

 

04 – Školství 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

      146 362,00   

      168 043,20   

      163 934,73   

      112,01   

        97,56   

32

Vzdělání a věda II.

                    -     

               40,00   

               40,00   

             -     

      100,00   

 

Celkem

      146 362,00   

      168 083,20   

      163 974,73   

      112,03   

        97,56   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

        51 000,00   

        60 339,00   

        59 819,00   

      117,29   

        99,14   

 

Celkem

        51 000,00   

        60 339,00   

        59 819,00   

      117,29   

        99,14   

 

04 - Úhrn

      197 362,00   

      228 422,20   

      223 793,73   

      113,39   

        97,97   

 Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45.265,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 44.881,05 tis. Kč, tj. 99,15 %. Výdaje ve výši 1.043,54 tis. Kč byly vyčerpány na pořízení DHIM v souvislosti s investiční akcí „MŠ – Bílá hora – výstavba nového objektu a v souvislosti s akcí MŠ Na Okraji – generální oprava elektro a sociálního zařízení. Výdaje  ve výši 37,86 tis. Kč byly uhrazeny za  nákup materiálu v MŠ Bílá Hora a MŠ Na Okraji. Částka 0,67 tis. Kč byla použita na úhradu nájemného za zahradu u MŠ Juarézova. Částka 37.029,66 tis. Kč byla poskytnuta jako neinvestiční příspěvek 19 mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi. Z finančních prostředků ve výši 15,12 tis. Kč byl zaplacen monitoring internetových stránek www.jakdoskolky.cz, výdaje ve výši 549,23 tis. Kč zahrnují uveřejnění inzerátu na výběrové řízení na ředitele školky, dále byly z této částky uhrazeny náklady na servis veřejného  osvětlení u MŠ Velvarská, projektové dokumentace a reprografické práce v mateřských školách. Upravený rozpočet ve výši 5.896 tis. Kč určený na opravy objektů mateřských škol (4.881 tis. Kč na opravu MŠ Na Okraji a 1.015 tis. Kč na havárie) byl čerpán ve výši 5.849,07 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 355,9 tis. Kč byly čerpány na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 59.355,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 58.909,84 tis. Kč, tj. 99,25% upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 55.174,84 tis. Kč byly čerpány na akci „MŠ Bílá hora – výstavba nového objektu“, kdy byla tato akce zahájena v roce 2010 s termínem dokončení v září 2011. MČ Praha 6 obdržela na tuto akci z rozpočtu hl.m. Prahy investiční dotaci ve výši 15.000 tis. Kč a dále byly MČ Praha 6 ponechány na tuto akci finanční prostředky ve výši 6.496 tis. Kč, které MČ Praha 6 obdržela v roce 2010 na akci „MŠ Mydlářka – výstavba nového objektu“, a které nebyly čerpány. Výdaje ve výši 1.896,00 tis. Kč byly použity na průzkumné a projektové práce k akci „Celková rekonstrukce MŠ Na Dlouhém lánu“. Investiční příspěvek (UR 1 839,00 tis. Kč) byl vyčerpán na 100% UR. Jednalo se o investiční příspěvky pro mateřské školy  na pořízení velkých herních prvků spolu se stroji a přístroji.

 

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 122.118,30 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 118.394,68 tis. Kč, což je 96,95 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi, a to v celkové výši 108.023,50 tis. Kč. Z částky 27,68 tis. Kč byly uhrazeny výdaje na učební pomůcky a tisk, z částky 12,58 tis. Kč byly pořízeny pamětní desky v rámci akce „Excelentní jazyková škola MČ Praha 6“, za nákup materiálu na akce „Úspěšný žák“ a „Vynikající učitel“byla uhrazena částka 11,26 tis. Kč. Výdaje ve výši 21,60 tis. Kč byly použity na úhradu pronájmu konferenčních prostor a cateringové služby v souvislosti s akcí "Open World“. Z konzultačních služeb byla uhrazena variantní studie na další využití objektu ZŠ Bělohorská 103 a analýza webových stránek www.jakdoskoly.cz v celkové výši 121,92 tis. Kč. Z běžných výdajů bylo uhrazeno také pořádání sympozia pro pedagogy ZŠ Prahy 6 ve výši 27,00 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno 1.550,91 tis. Kč za: technický dozor a dopracování projektové dokumentace na akci „ZŠ J.A.Komenského – oprava hydroizolací, oprava fasády a výměna oken“ (202,97 tis. Kč), za zjišťování optimalizace distribučních sazeb v objektech základních škol (21,5 tis. Kč), za test žáků 7. až 9. tříd a následnou implementaci a zavádění individuálního plánu Etické výchovy a finanční gramotnosti (404,48 tis. Kč) a 389,87 tis. Kč za stravování seniorů v rámci sociálního programu „Stravování seniorů“, kdy je škole proplácen rozdíl mezi cenou oběda pro cizí strávníky a cenou 50,- Kč, které platí školní jídelně občané Městské části Praha 6. Za reprografické práce bylo uhrazeno 1,85 tis. Kč, za rozšíření portálu „Jak do školy“ bylo uhrazeno 6,00 tis. Kč. Částka 217,73 tis. Kč byla použita na úhradu výdajů za dodání a provedení srovnávacích testů z anglického jazyka, částka 232,67 tis. Kč byla použita na úhradu „workshopů“ pro pedagogy, částka 42,00 tis. Kč na úhradu výdajů za audiovizuální zabezpečení soutěže „Open World“, částka 22,9 tis. Kč na úhradu výdajů na projektovou dokumentaci, částka 0,43 tis. Kč na úhradu členského příspěvku Společnosti pro výživu na rok 2012, částka 5,5 tis. Kč byla použita na úhradu grafických prací na jazykovou soutěž 9. tříd ZŠ „Open World“ a částka 3,00 tis. Kč na grafické návrhy na akci „Úspěšný žák“. Upravený rozpočet  ve výši 8.496,00 tis. Kč, který byl určen na opravy objektů základních škol, byl čerpán v roce 2011 ve výši 7.052,13 tis. Kč, a to na akce: „ZŠ J.A.Komenského – oprava hydroizolací, fasády a oken“ (4.679,26 tis. Kč) a na bezpečnostní průřezy vzrostlých dřevin v tomto školním areálu (96,79 tis. Kč), „ZŠ Hanspaulka – výměna střešních oken a oprava podlahy v učebně“ (1.034,63 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – oprava fasády, dlazby a výměna oken“ (659,30 tis. Kč), „ZŠ Červený Vrch – oprava vstupního schodiště“ (316,25 tis. Kč), „ZŠ E.Destinnové a ZŠ nám. Svobody – oprava podlah“ (60,90 tis. Kč) a „ZŠ T.G.M. – oprava střešního pláště“ (205,00 tis. Kč).  Za občerstvení v rámci akcí „Open World“, „Úspěšný žák“ a „Vynikající učitel“ bylo uhrazeno 59,20 tis. Kč. Částka 28,93 tis. Kč byla použita na nákup věcných darů k jazykové soutěži „Open World“ a 107,20 tis. Kč bylo poskytnuto jako peněžitý dar na částečnou úhradu nákladů na zahraniční výjezd. Z částky 1.105,77 tis. Kč byla hrazena refundace do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ. Částka 245,00 tis. Kč byla převedena školám v rámci schválených grantů na primární protidrogovou prevenci „Zdravá šestka“ (usnesením ZMČ č. 74/11 ze dne 25.3. 2011) na preventivní programy škol a na podporu rozvojových pobytů škol.

            Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 984 tis. Kč bylo čerpáno 909,16 tis. Kč, což je 92,39 %. Čerpání této částky bylo na investiční příspěvek určený ZŠ Hanspaulka na rekonstrukci povrchu školního hřiště (80,00 tis. Kč), kdy tuto částku obdržela MČ Praha 6 jako investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy, dále na investiční příspěvek určený ZŠ J.A.Komenského na pánev do školní jídelny (80,00 tis. Kč) a na investiční příspěvek určený ZŠ Na Dlouhém lánu na varný kotel (100,00 tis. Kč). Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 také dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy. Upravený rozpočet ve výši 474 tis. Kč připadá na akci „ZŠ J.A.Komenského – oprava hydroizolací, fasády a oken“. Jedná se o zařazení výdajů, které jsou svým charakterem investiční. Kapitálové výdaje byly dále čerpány na investice do  ZŠ J.A.Komenského – projektovou dokumentaci k úpravě tělocvičny ve výši 175,16 tis. Kč.

 

Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy

            V roce 2011 bylo z tohoto oddílu čerpáno 30,00 tis. Kč na poskytnutí grantu Speciální mateřské a základní škole Diakonie ČCE Praha 5 na "Lektorné pro adaptační kurzy" a částečné pokrytí materiálových nákladů.

 

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 569,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 100%. Finanční prostředky byly určeny na financování příspěvků studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území Městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty a na poskytnutí grantů  v oblasti specifické primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

 

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Z tohoto oddílu byla převedena částka ve výši 15,00 tis. Kč obchodním akademiím jako finanční příspěvek na "Adaptační kurzy" .

 

Odd. 31 § 49 – Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

            Z tohoto oddílu byla poukázána částka ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže na granty v rámci programu „Tělovýchova a sport“ (15,00 tis. Kč) a v rámci programu „Volný čas“ (15,00 tis. Kč).

 

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Z tohoto oddílu byla převedena částka ve výši 15,00 tis. Kč Vyšší odborné škole pedagogické na "Adaptační kurzy".

 

Odd. 32 § 11 – Činnost vysokých škol

            Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly  poukázány Vysokoškolskému sportovnímu klubu Fakulty tělovýchovy a sportu v rámci grantových programů „Tělovýchova a sport“ a „Třetí věk“. 

 

05 – Zdravotnictví a sociální věci

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

34

Tělovýchova

             150,00   

             545,30   

             460,22   

      306,81   

        84,40   

35

Zdravotnictví

        13 070,00   

        14 036,00   

        14 007,66   

      107,17   

        99,80   

41

Dávky a podpory v soc. zabezpečení

                    -     

      156 879,00   

      155 863,46   

             -     

        99,35   

42

Politika zaměstnanosti

          7 480,00   

          8 083,70   

          7 702,20   

      102,97   

        95,28   

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

        18 376,00   

        17 804,20   

        17 462,58   

        95,03   

        98,08   

 

Celkem

        39 076,00   

      197 348,20   

      195 496,12   

      500,30   

        99,06   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

34

Tělovýchova

          3 000,00   

          3 986,90   

          3 665,13   

      122,17   

        91,93   

42

Politika zaměstnanosti

                    -     

             236,00   

             233,74   

             -     

        99,04   

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

 

          1 004,00   

             915,70   

             -     

        91,21   

 

Celkem

          3 000,00   

          5 226,90   

          4 814,57   

      160,49   

        92,11   

 

05 - Úhrn

        42 076,00   

      202 575,10   

      200 310,69   

      476,07   

        98,88   

 

Odd. 34 § 29 – Zájmová činnost a rekreace - RVZ Živohošť

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 545,30 tis. Kč byly čerpány částkou 460,22 tis. Kč, tj. 84,40 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč byly vynaloženy na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů, částka ve výši 3,43 tis. Kč byla uhrazena za poplatky z ubytovací kapacity a výdaje ve výši 356,79 tis. Kč byly vynaloženy na opravy související s investiční akcí  „Závěrečná etapa rekonstrukce RVZ Živohošť“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.986,90 tis. Kč byl čerpán na akci „Závěrečná etapa rekonstrukce RVZ Živohošť“ ve výši 3.665,13 tis. Kč, tj. 91,93 % k UR. Jednalo se o dvoupodlažní přístavbu stávajícího objektu. V přízemí přístavby byla zřízena garáž, sklad a sociální zařízení k pokoji správce, v patře byla zbudována školící místnost a nové sociální zařízení. V dubnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla a v květnu byly zahájeny samotné stavební práce. Realizace prací v interiéru přístavby byla dokončeny v měsíci srpnu, v měsících září a říjnu bylo provedeno odstranění vad a nedodělků a dokončení prací v exteriéru budovy. Tato stavba byla v souladu s objednávkami v roce 2011 ukončena, ale při kolaudačním řízení byly zjištěny nedostatky v kvalitě vody, a proto byla kolaudace odložena na první pololetí příštího roku.

Provozní náklady tohoto RVZ činily 411,70 tis. Kč a obsahují zejména úhradu elektrické energie  ve výši 134,91 tis. Kč, za nákup materiálu (čistící a úklidové prostředky, drogistické zboží, vysavač, zahradnické potřeby) bylo uhrazeno 26,49 tis. Kč, smluvní nájemné za přilehlý pozemek bylo ve výši 17,85 tis. Kč, náklady na pohonné hmoty do sekačky byly ve výši 1,11 tis. Kč, za služby (praní prádla, provoz telefonu, rozbory vody, kontrola a tlaková zkouška hydrant. systému, odvoz odpadních vod, přeprava nábytku, svoz popelnic) bylo uhrazeno 42,87 tis. Kč a za opravy (oprava dmychadla, kompresoru, prasklého potrubí v čističce vody, připojení odběrového místa) bylo čerpáno celkem 24,33 tis. Kč. Cestovné bylo čerpáno ve výši 7,82 tis. Kč, za revizi elektrospotřebičů bylo vyčerpáno 9,36 tis. Kč, za sanaci půdního prostoru (po pobytu kuny) byla vynaložena částka 45,76 tis. Kč a zbylé náklady ve výši 101,2 tis. Kč byly vynaloženy na DPČ za správu a kontrolu objektu.

Výnosy z činnosti rekreačního střediska Živohošť byly plánovány ve výši 250 tis. Kč, ve skutečnosti však činily 193,76 tis. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna probíhající rekonstrukcí a tudíž nižším zájmem o rekreaci v RVZ Živohošť. Dalším důvodem byla 50 % sleva z ceníku rekreace na rok 2011 v období 5.-6. měsíce z důvodu omezení služeb a dalšího zhoršení komfortu rekreací. Zatímco v roce 2010 bylo využito k rekreaci 1030 „lůžkodnů“, v roce 2011 to bylo 812 „lůžkodnů“.

Finanční ztráta z rekreačního střediska Živohošť, která činila 217,94 tis. Kč, byla snížena převodem finančních prostředků ze Sociálního fondu zaměstnavatele částkou 100 tis. Kč. Částka ve výši cca 25 tis. Kč bude uhrazena formou refakturace finančních prostředků za spotřebovanou elektrickou energii zhotovitelem díla (stavební práce, vysoušení zdiva). Zbylá částka ve výši 92,94 tis. Kč bude uhrazena z rozpočtu, neboť se jednalo o mimořádné výdaje spojené s rekonstrukcí RVZ Živohošť (připojení odběrového místa ve výši 6,5 tis. Kč, rozbory vody studny pro potřebu kolaudace 1,44 tis. Kč, převoz nábytku do nově zbudované učebny 5,38 tis. Kč, sanace půdního prostoru proti vniknutí kuny 45,76 tis. Kč, menší výnosy z důvodu rekonstrukce o 44,54 tis. Kč). 

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 zařazena částka 2.500 tis. Kč. Na základě uzavřeného dodatku č. 8 ke smlouvě č. 239/2002/OZ byla provozovateli LSPP společnosti Pragomedika, spol. s r.o. proplacena v souladu s tímto dodatkem částka 2.000 tis. Kč. Ke dni 30.6.2011 byla s touto společností dohoda ukončena a byla uzavřena dohoda s novým provozovatelem LSPP a to s Ústřední vojenskou nemocnicí Praha. Na základě této dohody č. 362/2011/OSV byla novému provozovateli poukázána částka ve výši 500 tis. Kč.  

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. K 31.12.2011 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 100 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. 

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, poskytnutý v roce 2011 Městskou částí Praha 6 na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ Praha 6 č. 731/10 ze dne 1.10.2010. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení dodatku k uzavřené smlouvě D 951/1/2010/KT poukázán v plné výši, tj. 100 %. 

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl po úpravě finančního plánu rozpočtován ve výši 5.206 tis. Kč a poskytnut byl v plné výši. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací. 

Odd. 35 § 25 – Hospice

            Zařazené finanční prostředky ve výši 545 tis. Kč byly na základě usnesení ZMČ Praha 6 č. 733/10 ze dne 1.10.2010 a následně uzavřené smlouvy S 953/2010/KT poukázány Hospici Štrasburk o.s. za účelem trvalé rezervace čtyř lůžek pro občany trvale bydlící na území Prahy 6, kterým bude poskytována kvalitní paliativní péče v hospicích provozovaných občanským sdružením. 

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

            V tomto oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 2.555 tis. Kč poskytnutý v roce 2011 Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 35 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl ve smyslu usnesení ZMČ č. 730/10 ze dne 1.10.2010 a v souladu s uzavřenou smlouvou č. S 950/2010/KT poukázán v plné výši.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.590 tis. Kč byl čerpán částkou 2.589,55 tis. Kč, tj. 99,98 %. Finanční prostředky ve výši 19,99 tis. Kč byly použity na nákup časopisu „Prevence“ a časopisů týkajících se této oblasti a částka 145,79 tis. Kč byla použita k zajištění odborných vzdělávacích kurzů. Na včasnou intervenci pro mládež a rodiny byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč, interaktivní programy pro žáky ZŠ si vyžádaly částku 455,50 tis. Kč a na péči školních psychologů byly vynaloženy prostředky o objemu 560,00 tis. Kč. Dále byly čerpány finanční prostředky na zajištění akcí „Antifetfest“ ve výši 75,32 tis. Kč, „Ladronkafest“ ve výši 498,72 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ ve výši 454,23 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“ ve výši 100,00 tis. Kč. Na granty v oblasti primární prevence rizikového chování byly zaslány finanční příspěvky (dle usnesení ZMČ č. 74/11 z 25.3.2011) celkem ve výši 180,00 tis. Kč (z toho pro Drop in 10,00 tis. Kč a pro Prev-Centrum 170,00 tis. Kč) a na zajištění práce s rizikovými dětmi byla vyplacena částku 80,00 tis. Kč. 

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 40 tis. Kč byly použity na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku, pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných. Vyčerpáno bylo 12,11 tis. Kč. 

Odd. 41 § 71  - Příspěvek na živobytí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.800 tis. Kč byl čerpán částkou 4.661,29 tis. Kč, tj. 97,11 %. Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 21 až § 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi), která řeší nedostatečný příjem občana či rodiny. Výše příspěvku na živobytí je stanovena individuálně na základě hodnocení snahy občanů a jejich možností (aktivní snaha najít si zaměstnání, dlouhodobé setrvání ve stavu hmotné nouze, dietní stravování apod). Od roku 2007 je využívána možnost kombinované výplaty příspěvku, a to částečně v hotovosti a část příspěvku v poukázkách. Za rok 2011 bylo poukázkami vyplaceno celkem 492,9 tis. Kč a zbývající prostředky ve  výši 4.168,39 tis. Kč byly vyplaceny v hotovosti, složenkou nebo bezhotovostním převodem. 

Odd. 41 § 72 – Doplatek na bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.200 tis. Kč byl za sledované období čerpán ve výši 2.121,88 tis. Kč, tj. 96,45 %. Tato dávka pomoci v hmotné nouzi (§ 33 až § 35 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) je určena k řešení situace nedostatku příjmů k uhrazení odůvodněných nákladů na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě nebo rodině částka na živobytí. Doplatek se vyplácí měsíčně, po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží. 

Odd. 41 § 73 – Mimořádná okamžitá pomoc

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 738,65 tis. Kč, tj. 73,87 %. Tato dávka je poskytována (§ 36 a § 37 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi) osobám, které neplní podmínky hmotné nouze, ale ocitnou se v takových situacích, které je nutné bezodkladně řešit. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně. 

Odd. 41 § 77 – Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

            Tato dávka je poskytována ze zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi těm osobám, které nemohou úspěšně řešit svoji situaci a jsou tak ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se převážně o osoby propuštěné z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, po ukončení léčby chorobných závislostí, osoby bez přístřeší apod. Dávka se poskytuje jednorázově ve výši 1.000,- Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Upravený rozpočet  100 tis. Kč byl čerpán ve výši 52 tis. Kč, tj. 52 %.

Odd. 41 § 82 – Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o jednorázové dávky na opatření zvláštních tzv. kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené občany a opakovaný příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům na krmivo pro vodícího psa. Upravený rozpočet  ve výši 1.300 tis. Kč byl čerpán částkou 1.067,21 tis. Kč, tj. 82,09 %. Z této částky připadá na kompenzační pomůcky 1.019,2 tis. Kč a příspěvek na krmivo pro psa činil  48,00 tis. Kč. K 31.12.2011 bylo poskytnuto 31 příspěvků.

Odd. 41 § 83 – Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Tento příspěvek je možné poskytnout občanovi s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, dále občanovi úplně nebo prakticky nevidomému, neslyšícímu, popř. rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte. O přiznání nároku na příspěvek rozhoduje vyjádření posudkového lékaře Úřadu práce hl.m. Prahy. Od začátku roku byly poskytnuty pouze 2 příspěvky na úpravu bezbariérového bytu ve výši 75 tis. Kč, tj. 50 % z upraveného rozpočtu 150 tis. Kč. 

Odd. 41 § 84 – Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Příspěvek náleží občanovi s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí, dále  rodičům takto zdravotně postiženého nezaopatřeného dítěte nebo jde-li o dítě úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené (III. stupeň mimořádných výhod). O přiznání nároku na příspěvek opět rozhoduje posudkový lékař Úřadu práce hl.m. Prahy. V roce 2011 bylo poskytnuto 21 příspěvků na zakoupení motorového vozidla a 4 příspěvky na zvláštní úpravu motorového vozidla v celkové výši 2.348,26 tis. Kč, tj. 97,84 % upraveného rozpočtu 2.400 tis. Kč. 

Odd. 41 § 85 – Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek občanům vlastnící motorové vozidlo, kteří jako držitelé průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně toto vozidlo využívají pro svou pravidelnou dopravu. Příspěvek lze rovněž přiznat občanům, kteří své vozidlo využívají k pravidelné dopravě blízké osoby těžce zdravotně postižené. Příspěvek náleží též rodičům nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou. V roce 2011 byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 5.704,50 tis. Kč, tj. 98,35 % upraveného rozpočtu (5.800 tis. Kč). K 31.12.2011 bylo poskytnuto 1478 příspěvků na provoz motorového vozidla.

Odd. 41 § 86 – Příspěvek na individuální dopravu

Jednorázový příspěvek náleží občanovi těžce zdravotně postiženému či úplně nebo prakticky nevidomému, který nevlastní motorové vozidlo, ale pravidelně se individuálně dopravuje. Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 550 tis. Kč byl čerpán částkou 516,07 tis. Kč, tj. 93,83 %. V tomto roce bylo poskytnuto celkem 81 příspěvků.

Odd. 41 § 95 – Příspěvek na péči

Příspěvek se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby a je určen k zajištění potřebné pomoci, tedy k nákupu sociálních služeb. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti občana na pomoci jiné fyzické osoby. K 31.12.2011 bylo  evidováno necelých 2400 přiznaných příspěvků na péči, dalších 316 žádostí bylo v řízení, z toho 181 podaných žádostí o příspěvek a žádostí o navýšení příspěvku bylo odesláno na Lékařskou posudkovou službu Pražské správy sociálního zabezpečení, kde teprve dojde k posouzení zdravotního stavu občana a následně bude rozhodnuto o stupni jeho závislosti na pomoci jiné osoby. Ve sledovaném období byly poskytnuty příspěvky v úhrnné výši 138.578,60 tis. Kč tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu  ve výši 138.579 tis. Kč. 

V souvislosti s přijetím zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a zák. č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, a další související zákony, došlo dnem 1.1.2012 k přechodu agend nepojistných dávkových systému z obcí s pověřeným obecním úřadem a z obcí s rozšířenou působností na Úřad práce ČR. To znamená, že agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči od 1.1.2012 vyřizuje Úřad práce ČR prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Od příštího roku tedy nebude součástí rozboru hospodaření OSV čerpání sociálních dávek. 

Odd. 42 § 26 – Ostatní podpora zaměstnanosti

     Usnesením ZMČ č. 543/09 ze dne 18.9.2009 byla odsouhlasena zřizovací listina Organizační složky m.č. Praha 6 s názvem PRO 6. Jedná se o zařízení bez právní subjektivity, jehož činnost je ekonomicky zajištěna v rozpočtu MČ Praha 6. Příslušným odvětvovým odborem PRO 6 je odbor sociálních věcí. Činnost organizační složky byla zahájena dnem 1.1.2010. V rámci organizační složky je soustředěn výkon obecně prospěšných prací (provádění výkonu trestu), veřejně prospěšných prací (omezené pracovní příležitosti pro osoby hledající práci) a veřejné služby (pracovní příležitosti pro nezaměstnané občany, kteří dlouhodobě setrvávají v systému pomoci v hmotné nouzi). Občané vykonávají pouze nekvalifikované fyzické práce na veřejných prostranstvích v obvodu území m.č. Praha 6. Zejména to jsou neodborné práce v terénu, tzn. úklidové práce, pomocné práce při údržbě veřejné zeleně – sekání trávy, prořezy, průklesty atd., likvidace drobných černých skládek, výběr odpadků, osazování košů a laviček, opravy laviček, opravy a nátěr mobiliáře, zimní údržba komunikací, pomoc v krizových situacích (např. povodně) apod.

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.083,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.702,20 tis. Kč, tj. 95,28 %. Finanční prostředky byly použity na platy zaměstnanců včetně uzavřených dohod a povinného pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši 6.373,79 tis. Kč (podrobně v mzdové oblasti). Na nákup ochranných pracovních pomůcek bylo čerpáno 59,2 tis. Kč, za nákup zahradní techniky (např. křovinořez, motor.foukač, nůžky Fiskars, motorová pila) a ostatního vybavení bylo uhrazeno 69,5 tis. Kč. Nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 129,56 tis. Kč a to zejména za nákup materiálu pro autoprovoz, elektromateriál a železářského zboží. Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo vyčerpáno 274,75 tis. Kč, částka 211,38 tis. Kč byla čerpána na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6, ze služeb telekomunikací bylo využito 38,21 tis. Kč na pevné linky a mobilní telefony pro zaměstnance organizační složky. Prostředky na povinné ručení vozidel byly čerpány ve výši 60,64 tis. Kč, v rámci položky školení a vzdělávání byly hrazeny výdaje ve výši 10,25 tis. Kč na vstupní školení a další odborná školení k používání zahradní techniky. Za nákup služeb v celkové výši 350,88 tis. Kč byly uhrazeny pravidelné úklidy kancelářských prostor, odvoz a likvidace odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů atd., v rámci oprav  bylo vyčerpáno 106,93 tis. Kč na opravy zahradní techniky a automobilů a výdaje za cestovné činily 0,25 tis. Kč. Částka v celkové výši 1,3 tis. Kč byla uhrazena za nákup kolků a za nákup dálniční známky. Finanční prostředky ve výši 15,56 tis. Kč byly uhrazeny za porušení podmínky stanovené v dohodě s Úřadem práce, kdy na základě kontroly Finančního úřadu vznikla MČ Praha 6 odvodová povinnost za nedodržení termínu oznamovací povinnosti o ukončení pracovního poměru u jednoho ze zaměstnanců organizační složky PRO 6 o dva dny.

Z kapitálových výdajů zařazených v rozpočtu ve výši 236 tis. Kč bylo vyčerpáno 233,74 tis. Kč, tj. 99,04 %. Konkrétně se jednalo o nákup zahradního traktoru (96 tis. Kč), sněhové radlice (4,99 tis. Kč), zametacího kartáče (46,68 tis. Kč), nákladního přívěsu včetně adaptéru (44,08 tis. Kč) a sněhové frézy k traktoru (41,99 tis. Kč).                      

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky běžných výdajů jsou určené na nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p., o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí. V průběhu roku 2011 bylo v ústavní péči celkem 33 dětí. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 35,68 tis. Kč, tj. 71,36  %. 

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc  rodině a manželství

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto „Zásady“ byly upraveny usnesením RMČ č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 a umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek jeslím nebo podobnému zařízení pro péči o děti do 3 let v případě, že v tomto zařízení bude umístěno dítě ze sociálně slabé rodiny. V tomto roce byl poskytnut příspěvek na jedno dítě umístěné v jeslích při MŠ Fíček. Z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč bylo vyčerpáno 30 tis. Kč, tj. 60  %. 

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 11.809 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Z kapitálových výdajů zařazených v rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 911,70 tis. Kč, tj. 91,17 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na projektovou dokumentaci k akci „Modernizace DPS Liboc“ ve výši 703,20 tis. Kč a na studii a stavebně-historický průzkum k akci „Rekonstrukce domu s malometrážními byty pro seniory“ v ul. Dejvická 4 ve výši 208,50  tis. Kč. 

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč byly určené jako finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl poskytnut ve 100 % výši. 

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

            Upravený rozpočet ve výši 676 tis. Kč byl čerpán částkou 675,25 tis. Kč, tj. 99,89 %.  Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2011 smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko. 

Odd. 43 § 74 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

            Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4 tis. Kč byl čerpán v plné výši.  Jedná se o výdaje na zadávací dokumentaci k investiční akci „Emauzský dům – rekonstrukce podkroví“. 

Odd. 43 § 99 –  Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.019,20 tis. Kč byl čerpán částkou 4.712,65 tis. Kč, tj. 93,89 %. Částka 2.613,20 tis. Kč připadla na granty v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usnesením ZMČ č. 73/11 z 25.3.2011. Za nákup materiálu byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 0,2 tis. Kč sloužící pro seniory při kulturně vzdělávacích akcích, částka ve výši 1 tis. Kč byla proplacena za pronájem sálu v kostele sv. Vojtěcha na akci „Rybova mše vánoční pro seniory“, výdaje ve výši 17,6 tis. Kč byly čerpány na nákup pohoštění v rámci akcí určených pro seniory a částka 5 tis. Kč byla vyčerpána na nákup drobných věcných dárků pro seniory. Za nákup služeb bylo uhrazeno 167,16 tis. Kč. Jednalo se o finanční úhradu lékařům za zdravotní prohlídky prováděné pro potřeby sociální péče (0,15 tis. Kč), mapování bezbariérové přístupnosti vybraných objektů na území městské části Praha 6, které zajišťovala Pražská organizace vozíčkářů (118,8 tis. Kč), nákup služeb v souvislosti s konáním akce „Rybova mše vánoční pro seniory“ (38,87 tis. Kč), zajištění autobusové dopravy pro seniory (6,05 tis. Kč) a poplatek za logo MČ Praha 6 na poukázkách, které jsou poskytovány občanům jako jeden z možných způsobů výplaty dávky – příspěvku hmotné nouze (3,29 tis. Kč). Zařazené prostředky ve výši  20 tis. Kč, byly určené na refundaci do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba, které byly čerpány ve výši 8,37 tis. Kč, další výdaje ve výši 296,91 tis. Kč byly použity na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Součástí rozpočtu tohoto oddílu byly finanční prostředky ve výši 1.700 tis. Kč, určené na peněžní výpomoc poskytované formou darů sociálně potřebným občanům Městské části Praha 6 na částečnou úhradu deregulovaného nájmu. Tyto peněžité dary byly poskytovány v souladu s usnesením ZMČ Praha 6, č. 421/08 ze dne 19.12.2008, kterým byly schváleny „Zásady poskytování výpomoci“. Úprava zásad pro rok 2011 byla schválena usnesením RMČ č. 313/11 ze dne 10.3.2011. K 31.12.2011 bylo vyčerpáno 1.603,21 tis. Kč, tj. 94,31 %. Celkem bylo vyplaceno 448 peněžitých darů 151 občanům.

 

Příjmy OSV ÚMČ Prahy 6 se týkají vrácených přeplatků sociálních dávek a ostatní vymožené splacené dluhy (nesprávně vyplacené dávky v minulých letech). Protože poskytnuté sociální dávky jsou financovány z účelové dotace ze státního rozpočtu, musí být všechny přeplatky dávek rovněž vráceny zpět do státního rozpočtu. Odvod se provádí měsíčně.

K 31.12.2011 bylo vymoženo 1.077.333,- Kč. Odvedeno do státního rozpočtu bylo 1.097.267,- Kč. V odvedených platbách je zahrnuta vymožená platba za 12/2010 ve výši 25.934,-  Kč. Vymožené prostředky za 12/11 ve výši 4.282,-  Kč byly vzhledem k legislativním změnám v sociální oblasti od 1.1.2012 a na žádost MPSV odvedeny do státního rozpočtu ještě v prosinci 2011.

 

06 – Kultura

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

21

Obchod a služby

             484,00   

             484,00   

             278,52   

        57,55   

        57,55   

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

        17 250,00   

        15 893,90   

        15 067,30   

        87,35   

        94,80   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

          6 000,00   

          5 873,20   

          5 871,38   

        97,86   

        99,97   

 

Celkem

        23 734,00   

        22 251,10   

        21 217,20   

        89,40   

        95,35   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

          2 500,00   

          1 074,00   

          1 074,00   

        42,96   

      100,00   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

             403,00   

             403,00   

             -     

      100,00   

 

Celkem

          2 500,00   

          1 477,00   

          1 477,00   

        59,08   

      100,00   

 

06 - Úhrn

        26 234,00   

        23 728,10   

        22 694,20   

        86,51   

        95,64   

 

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

            Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 384,00 tis. Kč byl čerpán částkou 268,29 tis. Kč, tj. 69,87 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky uvedeného oddílu byly určeny na akci „Farmářské trhy“, přičemž následně navazovala akce „Adventní farmářské trhy“. Výdaje byly vynaloženy na doplnění mobiliáře (stoly, lavice, slunečníky, stánky, osvětlení stánků) v celkové výši 64,24 tis. Kč, na nákup materiálu na opravy plachet ve výši 11,00 tis. Kč, na pronájem a služby spojené se zajištěním celé akce ve výši 159,48 tis. Kč a na opravy celt a konstrukcí ve výši 33,57 tis. Kč. 

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

            Upravený rozpočet běžných výdajů 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10,23 tis. Kč, tj. 10,23 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na instalaci a opravu směrníků a dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny, instalace a oprav na základě nahlášených poškození. V průběhu roku nevznikla na území m.č.Praha 6 přílišná potřeba čerpání výše zmíněných výdajů. 

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.553,20 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 2.552,23 tis. Kč, tj. 99,96 %. V roce 2011 byl rozpočet určen na následující kulturní akce: „Pocta Carl Czerny“ (10,00 tis. Kč), „Motolice“ (19,74 tis. Kč), „Hudební festival ve Hvězdě“ (1.224,42 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (10,00 tis. Kč), „Hanspaulský festival“ (10,00 tis. Kč), „Opera v Šárce“ (1.010,91 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (76,00 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (30,00 tis. Kč), „Koncerty v Břevnovském klášteře“ (21,10 tis. Kč), „Koncert u sv. Michala“ (9,16 tis. Kč), „Jazz koncerty“ (63,20 tis. Kč) a akce „Vánoční koncert“ (67,70 tis. Kč). Na výše jmenované akce byly čerpány finanční prostředky zejména na nákup drobného spotřebního materiálu, pronájem, úhradu služeb, technické a programové zajištění akcí, občerstvení a na nákup drobných darů. 

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost

Finanční prostředky v upraveném rozpočtu uvedeného oddílu ve výši 322,00 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Prostředky ve výši 300 tis. Kč byly použity jako příspěvek na podporu činnosti Městské knihovny v Praze (schválen usnesením ZMČ č. 127/11 ze dne 23. 9. 2011), částka 16 tis. Kč byla poukázána MK na „PC kurzy pro seniory“ (schváleno usnesením ZMČ č. 70/11 ze dne 25.3.2011) a částka 6 tis. Kč na „Dětské čtenářství“ (schváleno usnesením ZMČ č. 70/11 ze dne 25.3.2011). 

Odd. 33 § 15 – Činnost muzeí a galerií

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši upraveného rozpočtu. Částka byla určena jako příspěvek pro Pelléovu vila, o.p.s. na galerijní činnost vykonávanou jako obecně prospěšné služby v souladu se zakládací listinou příjemce, především pak na zajištění provozu galerie. Finanční příspěvek byl Pelléově vile  poskytnut na základě usnesení ZMČ č. 128/11 ze dne 23. 9. 2011. 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost        

Běžné výdaje uvedeného oddílu ve výši 544,70 tis. Kč byly čerpány ve výši 544,68 tis. Kč, tj. 99,99 %. Rozpočet tohoto oddílu zahrnoval výdaje na tisk brožur pro výstavu MČ Prahy 6 v Bayreuthu (4,68 tis. Kč), výdaje spojené se záložkami do knih (140 tis. Kč) a výdaje na dotisk knihy „Praha 6 křížem krážem“ (400 tis. Kč). 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – (ORJ 0605)

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 913,3 tis. Kč byl čerpán ve výši 910,73 tis. Kč, tj. 99,72 % upraveného rozpočtu. Částka 109,92 tis. Kč byla použita na výrobu modelů osady Baba, výdaje ve výši 726,25 tis. Kč byly čerpány na grafické a tiskové práce spolu s přípravou podkladů pro výstavy: k soutěži Pomník N. Tesly, Dny módy, Cena starostky, Praha 6 křížem krážem aj. Částka 39,96 tis. Kč byla použita na opravy modelů objektů Prahy 6. Za pohoštění na křtu knihy Praha 6 křížem krážem byla použita částka 34,60 tis. Kč. 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – (ORJ 0666)

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 542,00 tis. Kč nebyl v roce 2011 čerpán. Výdaje byly určeny na úhradu provozních nákladů v Multifunkčním Centru ve Skleněném paláci v Praze 6. Rozpočet nebyl čerpán, vzhledem k tomu, že náklady byly hrazeny ze  zdaňované činnosti prostřednictvím společnosti CENTRA, která objekt spravuje. 

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře (ORJ 0608)

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 247,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 243,56 tis. Kč, tj. 98,61 %. Z těchto finančních prostředků byly pořádány výstavy Městské části Praha 6. Jednalo se o „Putovní výstavu R. Reagana“ (40,28 tis. Kč), výstavu fotografií Evy Pilarové (79,00 tis. Kč), „Dny české módy“ (4,80 tis. Kč) a výstava k 28. říjnu (119,48 tis. Kč). Jednalo se zejména o výdaje na úhradu služeb spojených s konáním výstav a na občerstvení.        

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury (ORJ 0607)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 36,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  10,00 tis. Kč, tj. 27,78 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky tohoto oddílu jsou určeny na výdaje spojené s vedením kroniky obce. Jedná se zejména o nákup knih pro doplnění archivu, nákup DVD a CD a o výdaje spojené s kopírovacími a fotografickými pracemi.           

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury (ORJ 0608)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.684,00 tis. Kč byl čerpán ve výši  1.672,45 tis. Kč, tj. 99,31 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s kampaněmi, obecními programy, propagací (213,00 tis. Kč), s akcemi „Kulturní akce pro seniory“ (217,75 tis. Kč), „20 let Domova sv. Rodiny“ (95,00 tis. Kč),  „Ples žen s Turnerovým syndromem“ (25,00 tis. Kč) a za květinové dary k významným událostem (173,10 tis. Kč). Dále z tohoto oddílu byly na základě uzavřené smlouvy poskytnuty finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč na provoz KC Kaštan a výdaje ve výši 548,60 tis. Kč byly vynaloženy na. granty v oblasti kultury.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 917,3 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 910,16 tis. Kč, tj. 99,22 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu byly uhrazeny výdaje k akcím „Cena starostky“ - odměny členům poroty ve výši 20,00 tis. Kč a odvod daně ve výši 3,00 tis. Kč, zajištění slavnostního aktu ve výši 13,98 tis. Kč, gravírované plakety ve výši 12,48 Kč a „Cena starostky“, která je každoročně udělována investorovi, který realizací novostavby, či rekonstrukcí stávajícího objektu nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí Prahy 6 ve výši 50,00 tis. Kč. Dále byly uhrazeny částky ve výši 54,00 tis. Kč za zhotovení modelu pamětní desky na zámeček Jenerálka a inženýrská činnost k akci „Obnova a přesun kaple č.11 - Poutní cesty z Lorety do Hájku“ v k.ú. Ruzyně ve výši 20,00 tis. Kč. Městská část Praha 6 začala havarijní stav řešit již v roce 2009, ale vzhledem k neschválení výjimky ze stavební uzávěry a majetkoprávním jednáním s Pozemkovým fondem, nebylo možno opravu zahájit. Jelikož dosud nebylo vydáno stavební povolení, bude akce přesunuta do roku 2012. Na pravidelnou každoroční údržbu památníků a desek a objektů drobné architektury na území MČ Prahy 6 byly použity prostředky ve výši  736,70 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 1.074,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.074,00 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu. Rozpočet 960,00 tis. Kč byl určen na realizaci akce „Pomník Nikoly Tesly“, přičemž v roce 2011 byly výdaje ve výši 240,00 tis. Kč čerpány na úhradu výroby sádrového modelu, ve výši 240,00 tis. Kč na autorský dohled a ve výši 480,00    tis. Kč na honorář za přípravu na odlití do bronzu. Rozpočet ve výši 114,00 tis. Kč byl určen a pamětní desku generálmajoru Františku Weberovi a byl vyčerpán v plné výši. 

Odd. 33 § 30 – Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Výdaje v tomto oddílu byly určeny na neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. Finanční prostředky ve výši 40,00 tis. Kč byly poskytnuty Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Praha 6 – Dejvice na opravu sborových prostor, částka 50,00 tis. Kč byla poskytnuta Církvi československé husitské na odstranění mechu ze střechy kostela, částka 20,00 tis. Kč byla poskytnuta Českomoravské generální delegatuře Řádu karmelitánů na opravu dlažby a chemickou sanaci interiéru, příspěvek ve výši 20,00 tis. Kč byl poskytnut Sboru církve bratrské na údržbu střechy a opravu plotu kostela, částka 50 tis. Kč byla poskytnuta Farnímu sboru českobratrské církve evangelické Praha 6 – Střešovice na opravu zdí a schodiště a finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč byly poskytnuty Pražské diecézi Církve československo husitské na opravu terasy. 

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 230,00 tis. Kč byl čerpán částkou 185,20      tis. Kč, tj. 80,52 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu a vysílání televizního magazínu o Praze 6 poskytující informační servis pro občany Prahy 6. Nižší čerpání je ovlivněno výměnou dodavatele této služby. 

Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.052,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.010,38 tis. Kč, tj. 96,04 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady vynaložené na vydávání časopisu „Šestka“ ve výši 910,38 tis. Kč a o finanční příspěvky na podporu lokálních periodik ve výši 100,00 tis. Kč (časopisy Veleslavín 40,00 tis. Kč, Břevnovan 40,00 tis. Kč a Hanspaulka 20,00 tis. Kč). 

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0607)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.270,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.171,95 tis. Kč, tj. 92,28 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary).  Čerpání  finančních prostředků na akce jubilantů a vítání dětí je závislé na počtu jubilantů, kteří se v daném období dožijí příslušného věku, počtu novorozených dětí a počtu jubilejních svatebních obřadů. 

Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ORJ 0608)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.082,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.033,96 tis. Kč, tj. 99,05 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje související s konáním akcí: „Společenský večer Prahy 6“ (791,82 tis. Kč), „Vánoční osvětlení Prahy 6 - doplatek za rok 2010“ (316,47 tis. Kč), „Slavnosti Na Štrozoku“ (298,48 tis. Kč), „Dětský den“ (199,80 tis. Kč), „Reprezentační ples“ (100,00 tis. Kč), „Masopust“ (50,00 tis. Kč), „Velikonoce“ (249,60 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (348,64 tis. Kč), „Břevnovské posvícení“ (150,00 tis. Kč), „Den Prahy 6“ (192,02 tis. Kč), „Vánoční osvětlení 2011“ (629,11  tis. Kč), „Advent v Písecké Bráně a zdobení stromků“ (1.019,96 tis. Kč), „Den seniorů“ (400,00 tis. Kč), „Podzimní hrátky v Písecké Bráně“ (80,00 tis. Kč) a instalace vánočních stromů včetně slavnostního rozsvícení (208,06 tis. Kč). 

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.367,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.365,38 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá 1.515,40 tis. Kč na granty vyhlášené na opravy sokoloven, výdaje ve výši 140,00 tis. Kč byly vynaloženy na podporu sportovců, částka 2.406,53 tis. Kč byla určena na podporu sportovních klubů a organizací a výdaje ve výši 455,00 tis. Kč byly vynaloženy na granty vyhlášené v oblasti tělovýchovy. Finanční prostředky ve výši 848,45 tis. Kč byly použity na výdaje spojené s konáním sportovních akcí pořádaných Městskou částí Praha 6: „Pohár Prahy 6“ (250,00 tis. Kč), „Pražská 50“ (30,00        tis. Kč), „Dětská 50“ (20,00 tis. Kč), Sportovní setkání vozíčkářů ve Hvězdě (99,19 tis. Kč), „Ocenění a poháry“ (99,66 tis. Kč), „Turnaj žáků v kopané Aritma“ (20,00 tis. Kč), „Memoriál J.Odložila“ (200,00 tis. Kč), „Šárecký okruh“ (10,00 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (99,60 tis. Kč) a „Turnaj žáků v kopané Dukla Praha“ (20,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 403,00 tis. Kč byl v daném období vyčerpán v plné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty jako finanční příspěvek pro TK Hanspaulka na rekonstrukci oplocení (58,00 tis. Kč) a HC Hvězda Praha na pořízení rolby (345,00 tis. Kč), a to v rámci grantů vyhlášených městskou částí Praha 6. 

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 506,00 tis. Kč byl vyčerpán ve 100% výši. Tento oddíl zahrnuje granty, které jsou určeny na volnočasové aktivity. Tyto granty schválilo svým usnesením č. 70/11 ze dne 25.3.2011 Zastupitelstvo městské části Praha 6. 

 

07 – Bezpečnost

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

52

Civilní připravenost

             158,00   

               63,00   

               51,11   

        32,35   

        81,13   

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

          2 125,00   

          1 800,00   

          1 791,36   

        84,30   

        99,52   

55

Požární ochrana

               50,00   

               50,00   

               50,00   

      100,00   

      100,00   

 

Celkem

          2 333,00   

          1 913,00   

          1 892,47   

        81,12   

        98,93   

 

07 - Úhrn

          2 333,00   

          1 913,00   

          1 892,47   

        81,12   

        98,93   

 

odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený  rozpočet  běžných  výdajů  v  celkové  částce 63 tis. Kč byl čerpán ve výši 

51,11 tis. Kč, což je 81,13 % k UR. Za nákup materiálu, který zahrnuje výdaje pro řešení krizových situací a mimořádných událostí byla čerpána částka 0,86 tis. Kč za nákup krycí folie na protipovodňové pytle a částka 1,50 tis. Kč za desinfekční přípravky použité při údržbě CO krytu. Dále se jednalo o výdaje na úhradu elektrické energie v částce 4,28 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42. Ostatní rozpočtované finanční prostředky zahrnovaly výdaje na údržbu a revize CO krytu - čerpány v částce 34,92 tis. Kč a na „Dny integrovaného záchranného systému“ – čerpány v částce 9,55 tis. Kč. 

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.800 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.791,36 tis. Kč, což je 99,52 % k UR. Jednalo se především o  výdaje na peněžité dary pro obyvatelstvo za mimořádnou činnost pro MČ Praha 6 ve výši 1.295 tis. Kč, částka 92,11 tis. Kč byla čerpána  na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. na úhradu nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici v souladu s platebním kalendářem (je zde také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6). Částka 97,49 tis. Kč zahrnovala výdaje na výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ a částka 52,36 tis. Kč výdaje na program prevence bezpečnosti (zajištění přednášek lektorů). Výdaje na zakoupení 1 tis. kusů  bezpečnostních vest pro žáky 1. třídy ZŠ byly čerpány v částce 119,40 tis. Kč. V závěru roku byla poskytnuta MČ Praha 6 dotace od MHMP na projekt „ Centrum bezpečnosti“ v částce 135 tis. Kč, jež byla v plné výši čerpána. 

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

            Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 50 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši jako finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje - 25 tis. Kč a Suchdol  - 25 tis. Kč. 

 

08 – Hospodářství

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          2 016,00   

          4 538,00   

          3 968,48   

      196,85   

        87,45   

 

Celkem

          2 016,00   

          4 538,00   

          3 968,48   

      196,85   

        87,45   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

        68 600,00   

        71 133,60   

        48 834,13   

        71,19   

        68,65   

 

Celkem

        68 600,00   

        71 133,60   

        48 834,13   

        71,19   

        68,65   

 

08 - Úhrn

        70 616,00   

        75 671,60   

        52 802,61   

        74,77   

        69,78   

 

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.288,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.812,66 tis. Kč, což je 88,91 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 47,16 tis. Kč (UR 100,00 tis. Kč), za spotřebovanou elektrickou energii  na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí, zříceniny Baba, kaple na Perníkáře, za pronájem kabelového vedení v areálu Ladronka a provoz veřejného osvětlení u MŠ Velvarská v celkové výši 81,14 tis. Kč (UR 81,50 tis. Kč).  Za nájemné bylo čerpáno v celkové výši 114,84 tis. Kč (UR 115,00 tis. Kč). Z této částky připadá 109,00     tis. Kč na úhradu čistého nájemného za azylanty (MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra) a částka 5,84 tis Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl.m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Částka ve výši 2.486,22 tis. Kč (UR 2.891,50 tis. Kč) byla uhrazena za údržbu pozemků na kterých je umístěna stavba (schodiště, asfaltový povrch), jsou veřejně přístupné, ale nejsou klasickými komunikacemi (čerpáno 92,22 tis. Kč). Dále za mandátní smlouvu Sneo, a.s. na poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti bylo čerpáno 1.026,00 tis. Kč a za mandátní smlouvu Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamace vad stavebních akcí bylo čerpáno 1.368,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 83,30 tis. Kč (UR 100 tis. Kč) byly čerpány na opravu informačního kiosku na Vítězném náměstí 3998/14 a částka ve výši 1.000,00 tis. Kč (UR 1.000,00 tis. Kč) byla převedena do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení (KC Kaštan 655,13 tis. Kč,  Pečovatelská služba 3,21 tis. Kč, Pelléova vila 318,23 tis. Kč a Písecká brána 23,43 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 67.633,60 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 45.684,13 tis. Kč, což je 67,55 % UR.

Největší akcí tohoto oddílu je akce „I. a II. etapa rekonstrukce Nad Kajetánkou 2-8 a Patočkova 31-37“ s upraveným rozpočtem ve výši 30.146 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 9.271,93 tis. Kč (z toho částka 520,01 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 8.751,92 tis. Kč na vlastní realizaci). Nižší čerpání bylo zapříčiněno technickými a statickými problémy s přístavbou výtahové šachty. Ve výkopu základové jámy, kde probíhala plánovaná přeložka kabelů PRE, se vyskytly další 3 neidentifikované kabely a základová patka domu zasahovala do výtahové šachty. Do vyřešení a odstranění těchto překážek musely být práce na výstavbě výtahové šachty několikrát přerušeny, a tím i prodloužena celková doba rekonstrukce přístavby výtahu. Rekonstrukce domu Patočkova 1413/31 byla v listopadu dokončena, 8.12. zkolaudována a vyfakturována.. Ve 4. čtvrtletí r. 2011 byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem na rekonstrukci dalšího domu - Nad Kajetánkou 43/2. V tomto domě probíhá postupné přestěhování nájemníků do náhradních bytů. Po jeho dokončení bude oprava zahájena (předpoklad únor 2012). Současně je připravována prováděcí projektová dokumentace a výběrové řízení na rekonstrukci dalšího objektu Patočkova 1412/33 / Nad Kajetánkou 42/4.

Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Rekonstrukce interiérů a výměna oken – Rooseveltova 611 – 619“ (UR 13.000,00 tis. Kč) byla čerpána částka 12.995,69 tis. Kč, z toho částka 389,26 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 12.606,43 tis. Kč na vlastní realizaci. Rekonstrukce byla zahájena koncem měsíce října s termínem dokončení do konce února 2012. Vzhledem ke vhodným povětrnostním podmínkám byly finanční prostředky určené pro rok 2011 vyčerpány. Dokončení akce je zařazeno do rozpočtu roku 2012.

Akce „Rekonstrukce vytápění Rooseveltova 24-34, Terronská 25 a Jugoslávských partyzánů 8 - dokončení I etapy“ (UR 12.000,00 tis. Kč) byla čerpána částka 11.077,57 tis. Kč, z toho částka 751,06 tis. Kč na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka ve výši 10.326,51 na vlastní realizaci. Modernizace vytápění v rámci opravy interiérů domů Rooseveltova  byla ve 4. čtvrtletí dokončena, zkolaudována a vyfakturována. V roce 2012 bude ještě modernizace vytápění provedena v bytech, které nebyly přístupné, převážně z důvodů probíhajících dědických řízení.           

U akce „Rekonstrukce domu Hermelínská 1203/6 – I. a II. etapa“ (UR 4.884 tis. Kč) byla čerpána částka 4.883,50 tis. Kč, z toho částka 244,28 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka 4.639,22 tis. Kč na vlastní realizaci. Stavební práce byly dokončeny ve stanoveném termínu a kolaudační souhlas byl vydán. Na „Přístavbu druhého výtahu v objektu DPS Šlejnická 2593/5“ (UR 3.227,00 tis. Kč) bylo čerpáno 3.082,70 tis. Kč, z toho částka 225,91 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO a.s. a částka 2.856,79 tis. Kč na vlastní realizaci. Akce byla zkolaudována a vyfakturována a po uvolnění pozastávky po provedené výsadbě stromu za pokácený topol (vhodné vegetační období  4. čtvrtletí) i ukončena. Akce „Vyzdění bytových jader – sídliště Dědina“ (UR 1.824 tis. Kč) byla čerpána částka 1.823,84 tis. Kč, kdy se jedná se o rekonstrukce sociálních zařízení u bytů určených pro seniory v rámci výměny větších bytů za menší na sídlišti Dědina. Jednalo se o tři bytová jádra v domech „Ciolkovského 845/16 a jeden byt U Valu 1/844“ (s čerpáním 526,24 tis. Kč), dvou bytových jader Ciolkovského 861/14, 859/10 (s čerpáním 333,46 tis. Kč), dvou bytových jader Ciolkovského 857/6 a dvou bytových jader Vlastina 850/36 (s čerpáním 480,00 tis. Kč) a čtyř bytových jader U Valu 862/2 a 862/4 (s čerpáním 484,14 tis. Kč). U akce „Nákup pozemků 497/22 a 497/24 včetně garáží“ (UR 2.390,00 tis. Kč) byla čerpána částka 2.386,36 tis. Kč.  Na „odkup garáže na pozemku č. parc. 1542/6“ (UR 162,60 tis. Kč) byla čerpána částka 162,54 tis. Kč. Jedná se o odkup garáže od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kdy tímto odkupem dojde ke scelení majetku a bude tak uvolněn pozemek pro vypořádání s Kanadským velvyslanectvím (schváleno usnesením ZMČ č. 659/10 ze dne 25.6.2010). 

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.500,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.150,00 tis. Kč, což je 90,00 % UR. Jedná se o peněžitý vklad MČ Praha 6 do společnosti Vítězné náměstí, a.s., odpovídající akciovému podílu MČ Praha 6 ve výši 45 %, formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti, který byl schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 67/11 ze dne 25.3.2011. 

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 155,82 tis. Kč, což je 62,33 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území m.č. Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 34 sociálních pohřbů, náklady na 7 pohřbů byly v průběhu roku 2011 uhrazeny z řad příbuzných nebo známých zemřelého. 

 

09 – Vnitřní správa

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

      226 827,00   

      237 453,00   

      213 771,17   

        94,24   

        90,03   

62

Jiné veřejné služby a činnosti

          1 426,00   

          1 043,90   

             876,59   

        61,47   

        83,97   

 

Celkem

      228 253,00   

      238 496,90   

      214 647,76   

        94,04   

        90,00   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

        19 498,00   

        18 613,00   

        17 021,96   

        87,30   

        91,45   

 

Celkem

        19 498,00   

        18 613,00   

        17 021,96   

        87,30   

        91,45   

 

09 - Úhrn

      247 751,00   

      257 109,90   

      231 669,72   

        93,51   

        90,11   

 

 

Odd. 61 § 12 -Zastupitelstva obcí – ORJ 0901 – Odbor kanceláře tajemníka

           Upravený rozpočet ve výši9.075,70 tis. Kč byl čerpán částkou 8.595,12 tis. Kč, což je 94,70 % UR. Na zákonné měsíční odměny členům ZMČ bylo vyčerpáno 6.114,45 tis. Kč, na odměny za provedenou práci (refundace ušlé mzdy) 369,51 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 1.897,40 tis. Kč.

           Výdaje na školení a vzdělávání činily 86,70 tis. Kč, na tisk programového prohlášení  bylo  vyčerpáno 32,06 tis. Kč a  výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících  byly čerpány ve výši 76,50 tis. Kč. Výdaje určené na náhrady mezd v době nemoci ve výši 50 tis. Kč nebyly  čerpány. Výdaje za příspěvky na penzijní připojištění, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele,  byly čerpány ve výši 18,50 tis. Kč. 

Odd. 61 § 12–Zastupitelstva obcí – ORJ 0908 – Odbor kanceláře starosty a zastupitelstva

       Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.183,90 tis. Kč  byl čerpán částkou 3.677,17    tis. Kč, což je 87,89 % UR. Při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo vyčerpáno na nákup drobného materiálu  9,36 tis. Kč, výdaje za nájemné  ve výši 48,03 tis. Kč  zahrnují pronájem prostor pro konání  zasedání ZMČ, pro setkání s občany a výjezdní zasedání RMČ. Čerpání na nákup služeb v celkové výši 760,97 tis Kč zahrnuje výdaje na služby při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci ve výši 369,56 tis. Kč a na ozvučení, videoprojekci,  zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6  ve výši 391,41 tis. Kč. Za úhradu cestovních nákladů  bylo vyčerpáno 52,92 tis. Kč, na pohoštění bylo vyčerpáno celkem 777,89 tis. Kč a zahrnuje výdaje z  reprefondů ve výši 355,13 tis. Kč, výdaje z jednání ZMČ a RMČ ve výši 206,71 tis. Kč,  výdaje ze zasedání komisí a výborů ve výši 50,60 tis. Kč a výdaje při setkáních vedení radnice s občany, čestnými občany  a velvyslanci ve výši 165,45 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno v rámci reprefondů celkem 295,63 tis. Kč. Na peněžité dary členům komisí a výborů bylo vyčerpáno 1.732,37 tis. Kč. 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0910 – Odbor správy obecního majetku

         Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 720,00 tis. Kč byl čerpán částkou 540,42 tis. Kč, což je 75,06 %UR. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno 21,29 tis.Kč a to na květinovou výzdobu. Ze služeb telekomunikací a radiokomunikací s čerpáním ve výši 519,13 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Na položkách drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup ostatních služeb a opravy a udržování  nevznikla   potřeba čerpat finanční prostředky. 

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – Odbor služeb veřejnosti

        Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 198,00 tis. Kč byl čerpán částkou 139,54 tis. Kč, což je 70,47 %UR. Čerpání výdajů zahrnuje nákup tiskovin, věstníků, sbírek zákonů a odborné literatury ve výši  38,46 tis. Kč. Výdaje na služby ve výši 101,08 tis. Kč zahrnují výrobu vizitek  ve výši 37,14 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 63,94 tis Kč.  

Odd.61 § 49  - Ostatní všeobecná vnitřní správa ORJ 0901 - Odbor kanceláře tajemníka

        V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 543,00 tis. Kč, které jsou spojeny s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Finanční prostředky nebyly čerpány. Zdrojem byla neinvestiční účelová dotace ze Státního rozpočtu ČR.  

 

Odd. 61 § 71  Činnost místní správy - ORJ 0901  -Odbor kanceláře tajemníka

       Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 163.753,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 153.064,86 tis. Kč, což činí 93,47 % UR. Největší výdaje byly čerpány na platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje a odstupné  v celkové výši 108.042,34 tis. Kč. Související povinné pojistné placené zaměstnavatelem  byly čerpány ve výši 37.656,85 tis. Kč. Mzdové výdaje jsou blíže komentovány v části „Mzdová oblast“.

      Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše 217,97 tis. Kč. Zahrnují  10,02 tis. Kč na nákup třetí dávky vakcíny proti žloutence pro 3 pracovnice Odboru sociálních věcí a doplnění lékárniček.  Dále bylo zakoupeno 5 ks testerů pro  ověření  přítomnosti drogy v moči u nezletilých ve výši 0,97 tis. Kč, hrazené z dotace na sociálně právní ochranu dětí a byl pořízen střešní nosič pro potřeby autoparku ve výši 5,55 tis. Kč. Na nákup materiálu pro autoprovoz bylo čerpáno 201,43 tis. Kč, především na nákup náhradních dílů v souvislosti s pravidelnými servisními prohlídkami a nutnými opravami. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 16,69 tis. Kč. V souvislosti s pracovními cestami byly uhrazeny kursové ztráty v celkové výši 1,34 tis.Kč. Na nákup pohonných hmot a maziv v rámci autoprovozu ÚMČ bylo vyčerpáno celkem  486,29 tis. Kč. Tyto výdaje byly sníženy refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 37,19 tis. Kč.

       Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 2.641,18 tis. Kč. Seskupení  zahrnuje platby za havarijní pojištění vozidel autoparku ÚMČ ve výši 145,28 tis. Kč. Čerpání výdajů za  nájemné v celkové výši 14,93 tis. Kč zahrnuje  nájem prostor pro výjezdní zasedání RMČ ve výši 12,73 tis. Kč a 2,20 tis. Kč na nájem sportovních prostor při pořádání fotbalového turnaje, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Další významnou položkou jsou konzultační, poradenské a právní služby s čerpáním ve výši 832,80 tis. Kč, zahrnující především přezkum hospodaření a správnosti účetnictví za rok 2010 včetně zprávy auditora ve výši 576,00 tis. Kč, vypracování znaleckého posudku "Plán obnovy autoparku ÚMČ Praha 6" 7,20 tis. Kč, právní rozklad postupu MČ Praha 6 18,00 tis. Kč,  zpracování analýzy dopadů organizačních změn do procesů Odboru správy obecního majetku 174,00 tis. Kč a analýzy procesů podnikatelské činnosti 57,60 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání dosáhly celkové výše 1.363,78 tis.  Kč  a zahrnují platby za školení, semináře a kurzy potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků  a vedoucích úředníků ÚMČ Praha 6 ve výši 554,76 tis. Kč,  výuku jazyků ve výši 615,34, úhradu vysokoškolského studia ve výši 100,00 tis. Kč,  výdaje na školení v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí byly čerpány ve výši 57,42  tis. Kč a výdaje na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti byly čerpány ve výši 36,26 tis. Kč. Výdaje na ostatní služby v celkové výši 284,39 tis. Kč byly čerpány v souvislosti s provozem autoparku ÚMČ uhrazené prostřednictvím karet CCS v celkové výši 98,32 tis. Kč a to 33,04 tis. Kč na servisní poplatky, 24,21 tis. Kč na mytí vozidel a 41,07 tis. Kč na službu IMonitorig – sledování vozidel v reálném čase pomocí GPS. Výdaje na STK, měření emisí a odtahovou službu byly ve výši 14,07 tis. Kč. Výdaje na činnost bezpečnostního a požárního technika dosáhly výše 87,50 tis. Kč, výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců činily 44,90 tis. Kč a výdaje na zveřejnění nabídky volných pracovních míst byly ve výši 39,60 tis. Kč.    

      Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 188,23 tis. Kč.

      Seskupení  ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 1.942,37 tis. Kč zahrnují opravy služebních automobilů v celkové výši  96,97 tis. Kč. Ve výdajích na cestovné a jízdní náhrady zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.526,21 tis. Kč jsou zahrnuty kupony MHD pro zaměstnance ÚMČ, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 1.189,94 tis. Kč a výdaje na cestovné v souvislosti s tuzemskými a zahraničními pracovními cestami ve výši 336,27 tis. Kč. V rámci schváleného limitu reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ bylo využito 151,26 tis. Kč na pohoštění. Z účastnických poplatků za konference bylo čerpáno 25,05 tis. Kč. Dále byly čerpány finanční prostředky určené na operativní leasing 3 vozidel ve výši 110,18 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících a matrikářek byly čerpány ve výši 32,70 tis. Kč.  Čerpání těchto výdajů bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 7,39 tis. Kč.

      Další seskupení obsahuje nákup věcných darů v rámci schválených reprefondů tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ ve výši 72,66 tis. Kč. Výdaje ve výši 46,07 tis. Kč byly použity jako odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené. Za úhradu členského příspěvku Institutu interních auditorů a členský poplatek sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR na rok 2011 bylo vyčerpáno 2,64 tis. Kč. Z částky 19,50 tis. Kč byla uhrazena jedna dálniční známka na rok 2011, 10 ks dálničních známek pro motorová vozidla ÚMČ Praha 6 na rok 2012 a dálniční poplatky v souvislosti se zahraničními cestami zaměstnanců.  Za náhrady mezd v době nemoci bylo vyčerpáno 532,15 tis Kč. V rámci Sociálního fondu zaměstnavatele byly poskytnuty příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ ve  výši 1.653,00 tis. Kč. Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč nebyly  v roce 2011 čerpány.

         V upraveném rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 730,00 tis. Kč, určeném na akci „Obnova vozového parku“, nebylo v roce 2011 čerpáno. Nákup nového vozu výměnou za poškozený Škoda Superb, u kterého by výše opravy převyšovala skutečnou hodnotu vozidla, bude uskutečněn v roce 2012.   

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy  - ORJ 0906 – Odbor sociálních věcí

     Prostředky v tomto oddíle ve výši 200 tis. Kč byly určeny na nákup poukázek hmotné nouze. Dle metodického pokynu MHMP ze dne 10.7.2008 je nezbytné pořizovat poukázky z rozpočtu městské části - na nákup poukázek nelze používat účelovou neinvestiční dotaci určenou na výplatu dávek hmotné nouze. Po vyplacení poukázek občanům jsou prostředky každý měsíc refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu městské části. K 31.12.2011 byly nakoupeny a vydány poukázky hmotné nouze v celkové hodnotě 492,9 tis. Kč a ke stejnému datu byly tyto prostředky do rozpočtu městské části vráceny. Od 1.1.2012 přechází agenda dávek pomoci v hmotné nouzi pod Úřad práce ČR.

 

odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0907 – Odbor vnitřních věcí

       Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 3.811,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.745,82 tis. Kč, což je 98,29 %UR. Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 84,85 tis. Kč a to  za květinovou výzdobu při svatebních obřadech. Výdaje byly sníženy refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 1,44 tis. Kč. Položka nájemné s čerpáním ve výši 3.659,40 tis. Kč zahrnuje nájemné za obřadní síň v Pelléově vile a na přípravy svatebních projevů a tlumočení bylo vyčerpáno 3,01 tis. Kč.

 

Odd. 61§71–Činnost místní správy–ORJ 0908–Odbor kanceláře starosty a zastupitelstva

      Upravený rozpočet  běžných výdajů ve výši 1.907,40 tis. Kč byl čerpán částkou 1.786,75 tis. Kč, což je 93,67 %UR. Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 1.129,43 tis. Kč. Zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací s čerpáním ve výši 200,98 tis. Kč, ze kterých bylo hrazeno zasílání informací občanům formou SMS. Na položce nákup ostatních služeb bylo vyčerpáno celkem 928,45 tis. Kč. Z toho za analýzu www stránek 40,44 tis. Kč, za monitoring návštěvnosti www stránek 52,00 tis. Kč, za informační tiskoviny 14,98 tis. Kč a za monitoring a mediální analýzu tisku 151,80 tis. Kč. Dále výdaje za cizojazyčné překlady www stránek činily 54,90 tis. Kč, za tlumočení a překlady bylo vyčerpáno 364,51 tis. Kč, náklady na výrobu kalendáře činily 80,64 tis. Kč a na výrobu novoročenek 144,48 tis. Kč. Za výrobu a distribuci informačních letáků bylo vyčerpáno 24,70 tis. Kč. Na nákup darů pro reprezentační účely bylo vyčerpáno 657,32     tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy- ORJ 0910 - Odbor správy obecního majetku

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.693,10 tis. Kč byl celkem čerpán částkou 
3.575,92 tis. Kč, což činí 76,20 % UR.

Výdaje na nákup materiálu dosáhly celkové výše celkem 1.199,87 tis.Kč. Zahrnují 29,72 tis. Kč na nákup balené vody pro nápojové automaty v budovách ÚMČ a na detašovaných pracovištích a  5,84 tis. Kč na nákup ochranných pomůcek. Finanční prostředky určené na nákup drobného hmotného majetku byly čerpány v celkové výši 64,70 tis. Kč. Byly použity především na nákup věšáku, rychlovarných konvic, automatického pěniče mléka Krups, faxu Philips Magic, nákup skříní do 5. patra (2 ks), dále byly pořízeny pojízdné schůdky a jednostranný můstek do archivu. Na nákup drobného materiálu bylo vyčerpáno 1.099,61 tis. Kč, a to na nákup kancelářských potřeb ve výši 315,34 tis. Kč, na nákup xeroxového a faxového papíru ve výši 292,27 tis. Kč,  tiskopisů, formulářů a razítek ve výši 138,46 tis. Kč. Dále také na nákup hygienických potřeb a drogistického zboží  ve výši 342,68 tis.  Kč a dalšího drobného materiálu ve výši 10,86 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 86,46 tis. Kč.

Výdaje  na nákup služeb dosáhly celkové výše 2.599,61 tis.Kč. Zahrnují služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 2.177,78 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny poplatky za telefonní linky a provoz mobilních telefonů zaměstnanců ÚMČ. V nájemném je zahrnut pronájem depozitního sálu na umělecké předměty ve výši 60,00 tis. Kč. Výdaje za konzultační a poradenské služby činily 123,79 tis. Kč a byly čerpány na provedení analýzy dodávky elektrické energie ve výši 118,79 tis. Kč (Městská část sdružila plánovanou roční spotřebu  27 objektů  - ZŠ, MŠ, ÚMČ a RVZ Živihošť  a vytvořila tak centralizovanou poptávku 2673 MWh silové elektřiny v hladině nízkého napětí. Nakupována byla fyzická dodávka do 62 odběrných míst pro rok 2012. Konečná cena znamenala 14% pokles. Celkem tak  MČ Praha 6 v příštím roce za elektřinu v nízkém napětí zaplatí 3,9 miliónu korun, tedy téměř o půl miliónu méně než v roce 2011)  a na ocenění technologického souboru nábytku ve výši 5,00 tis. Kč. Výdaje na nákup ostatních služeb dosáhly celkové výše 238,04 tis. Kč a zahrnují výdaje na reprografické služby a zhotovování klíčů a karet v celkové výši 107,53 tis. Kč, kde čerpání proběhlo např. na rozšíření uzamykacího systému ÚMČ ve výši 85,30 tis. Kč. Mezi další čerpání patří výdaje na půjčování vlajek a laminování ve výši 7,42 tis. Kč a stěhování nábytku a archivů ve výši 118,29 tis. Kč. Registrační poplatek na burzovní shromáždění činil 4,80 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 174,38 tis. Kč.

Čerpání výdajů na ostatní nákupy zahrnuje  opravy a udržování. Z této položky byly hrazeny opravy kancelářské techniky, elektrospotřebičů a slaboproudých zařízení, např. oprava kávovaru SAECO, frankovacího stroje a dále opravy hasicích přístrojů, v celkové výši 40,27 tis. Kč. Čerpání bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 2,99 tis. Kč. 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy- ORJ 0914 - Oddělení informatiky          

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši  14.823,90 tis. Kč byl  čerpán ve výši 11.888,11 tis. Kč, což činí  80,20 % UR. Na  nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 2.239,11 tis. Kč, z něhož bylo pořízeno  22 ks počítačových sestav v celkové výši 396,00 tis. Kč, dále  bylo zakoupeno  11 ks monitorů ve výši 46,99 tis. Kč,  8 ks tiskáren ve výši 99,27 tis. Kč, 9 ks  mobilních telefonů ve výši 75,83 tis. Kč, 3 ks digitálních fotoaparátů ve výši 12,12 tis. Kč, pro potřeby vedení úřadu bylo pořízeno  9 ks iPadů v celkové  výši  175,36 tis. Kč, pro zajištění komunikace v prostorách budovy úřady, které nejsou pokryty signálem mobilního operátora, byly nakoupeny 3 ks přenosných radiostanic ve výši 18,27 tis. Kč, které slouží  jako propojení mezi tajemníkem ÚMČ, správcem budovy a vedoucím zásahu v případě evakuace objektu ÚMČ, pro přenos dat ze zasedání zastupitelstev  na web Prahy 6 bylo pořízené streamovací zařízení a přepínače v celkové výši 85,00 tis. Kč. Z této položky bylo dále pořízené i příslušenství  v celkové výši 68,57 tis. Kč a to zejména adaptéry pro notebooky, 20 ks modemů sloužících pracovníkům ÚMČ (vedoucí odborů, odd.) pro zajištění mobilního připojení notebooků, 1 napájecí adaptér a 2 ks WI-FI – přípojné zařízení pro doplnění kompletního pokrytí budovy ÚMČ – rozšíření stávající sítě, dále pak 11 ks teploměrů, které jsou využívány ke kontrole teploty ve všech serverovnách budovy ÚMČ – kontrola přehřívání VT. V průběhu roku 2011 také došlo k úplnému přestěhování serverovny z lokality  bývalé polikliniky Pod Marjánkou do budovy úřadu a bylo tedy nutné nakoupit nové moduly potřebné pro napojení infrastruktury  do páteřního switche v 6. patře budovy ÚMČ a 2 ks switchů nutných pro provoz sítě v celkové výši 161,88 tis. Kč. Pro zajištění chodu VT byly pořízeny nosiče dat – flash disky, zálohovací tokeny (zálohování certifikátů)  ve výši 33,65 tis. Kč, materiál do tiskáren čárového kódu (pásky, štítky) ve výši 83,26 tis. Kč, tonery do tiskáren a tiskových zařízení ve výši 812,12 tis. Kč, náhradní díly k VT ve výši 159,01 tis Kč, což zahrnuje zejm. 20 ks USB redukcí k čtečkám čárového kódu, připojovací kabely US, USB myši, tiskové válce do multifunkčních strojů OKI, náhradní pevný disk do informačního kiosku v Sedlci  a baterie do mobilních telefonů, karet do mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů v celkové výši 11,78 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o  169,11 tis. Kč

       Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 7.324,11 tis. Kč. Seskupení obsahuje analýzy a konzultace v rámci zabezpečení informačního systému budovy ÚMČ, znalecké posudky pro vyřazení zastaralé výpočetní techniky, asistenční služby k nově zaváděnému  programu GINIS, analýzu přechodu databáze Lotus Notes do webového prostředí, projektové práce pro změnu datového modelu archivu dokumentů OV a konzultace konfigurací sítě  v celkové  výši 757,81 tis. Kč, školení pracovníků ÚMČ  ve výši 79,98 tis. Kč, služby zpracování dat, ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat  na základě uzavřených hospodářských smluv ve výši 3.005,98 tis. Kč. Nákup ostatních služeb byl čerpán ve výši 3.480,34 tis. Kč zejména na podporu velkých technických IS ve výši 692,95 tis. Kč – jako jsou personalistika a mzdy, systém právních předpisů ASPI jak pro využití v budově ÚMČ tak i možnost vzdáleného připojení a technická podpora pro Kernun - ochrana interních sítí, bezpečných, vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam, podporu účetních programů ve výši 198,72 tis. Kč, ostatní služby (antivir, antispam, BOZP, certifikace zaměstnanců, MISYS atd.) ve výši 399,94 tis. Kč, podporu a úpravu stávajícího drobného software jako je aplikace autoprovoz, rozšíření geografického informačního systému MISYS, převod dat digitálního archivu odboru výstavby ze staré do nové struktury atd . ve výši 223,92 tis. Kč, propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře ÚMČ – Čílova, Bělohorská  a Vlastina a dále pak zajištění internetové konektivity pro streaming aplikace v zasedací místnosti zastupitelstva v 6. patře budovy ÚMČ ve výši 577,10 tis. Kč, rozvoj v rozsahu 591 programátorských hodin  a údržba www.stránek ve výši 1.240,89 tis. Kč a stěhování  serverovny z  polikliniky Na Marjánce ve výši 146,82  tis. Kč.

           Čerpání těchto výdajů bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o  486,03 tis. Kč.

              Výdaje za ostatní nákupy obsahuje opravy  a udržování VT a programové vybavení  s celkovým čerpáním ve výši  3.217,35 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 43,03 tis. Kč byly použity na opravy výpočetní techniky zejména na vyčištění tiskáren umístěných v kancelářích pracovníků ÚMČ, finanční prostředky na opravy mobilních telefonů byly čerpány ve výši 16,91 tis. Kč a na opravy a údržbu kopírovacích strojů a multifunkčních strojů ve výši 1.266,07.        Dále pak byly v roce 2011 pořízeny  programové licence a to v celkové výši 1.432,82 tis. Kč z čehož  částka 239,99 tis. Kč byla vyčerpána na nákup serverových licencí Lotus Domino, částka ve výši 66,71 tis. Kč na nákup  licencí pro rozšíření zálohovací knihovny, částka ve výši 846,71 tis. Kč na zajištění prodloužení  licencí  pro celý systém Lotus Notes a licence na ochranu proti spamům, virům a software sloužící k rozinstalování operačního systému a programů na jednotlivé PC, částka ve výši 279,41 tis Kč na nákup licencí Oracle  pro 400 uživatelů – server kde jsou programy VITA, e-SPIS, Ginis, registr obyvatel, matrika, mzdy,  personalistika, digitální archiv apod.  Finanční prostředky ve výši 190,86 tis. Kč na úpravy stávajících používaných aplikací byly použity na rozšíření funkcionality systému pro dokumenty digitálního archivu odboru výstavby včetně služby technické podpory a převodu dat ze staré do nové struktury. Ostatní blíže nespecifikovaný software ve výši 267,66 tis. Kč byl čerpán na nákup diktovacího programu pro potřeby odboru vnitřních věci, odboru sociálních věcí a právního odboru, software pro navigační systém ÚMČ  a Domino server tools – základní funkcí této aplikace je odmazávání mailů ze schránek na základě zadávacího kritéria s ukládáním do archivní databáze a software aplikaci k ochrana osobních a citlivých údajů.

         Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o  239,81 tis. Kč.

        Za  převody  vlastním fondům podnikatelské činnosti bylo vyčerpáno na pojištění hmotného majetku, spravovaného oddělením informatiky, celkem  2,49 tis. Kč.

        Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši  5.430,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.048,13  tis Kč, což činí  92,97 % UR. Z toho  na dodávku a montáž konferenční a audiovizuální techniky do jednacího sálu ZMČ v 7 n.p. budovy ÚMČ bylo vyčerpáno celkem  4.200,32 tis. Kč, tj. 93,34 % UR. Dále na nákup upgrade systému  programu DES na  iDES, což je  internetová aplikace, která umožní správcovským firmám ukládat data přímo na server ÚMČ, a to prostřednictvím přidělených  přístupových práv  bylo vyčerpáno celkem  847,81 tis. Kč, tj.   91,16 % UR. 

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy- ORJ 0915 - Odbor služeb veřejnosti        

         Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.828,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.367,46     tis Kč, což činí 74,93 % upraveného rozpočtu.

       Za nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 33,34 tis. Kč a tyto výdaje zahrnují nákup odborných publikací, předplatné novin, věstníků a sbírek zákonů ve výši 33,34. Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 2,36 tis Kč.

        Výdaje v seskupení nákup služeb dosáhly celkové výše 4.562,78 tis. Kč. Zahrnují výdaje za služby pošt ve výši 1.602,52 tis. Kč, ze kterých je hrazen zejména nákup postálií pro podatelnu ÚMČ, poštovné na dávky sociálního zabezpečení, kompletace zásilek  a nadstandardní zpracování poukázek typu A. Výdaje na nákup ostatních služeb v celkové výši 2.960,26 tis. Kč zahrnují výdaje za  vstupy do katastru nemovitostí (Czech POINT ) ve výši 167,50 tis Kč, příspěvek na stravování včetně provize ve výši 1.070,02  tis Kč a příspěvek ze sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 1.670,70 tis Kč. Položka dále zahrnuje výdaje za výrobu vizitek pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 ve výši 17,48 tis Kč  a za nákup reportáží na DVD pro INFO TV ve výši 34,56 tis. Kč. Čerpání  tohoto seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 229,22 tis Kč.

         Poskytnuté zálohy a jistiny byly v průběhu roku účtovány na jednotlivé položky, neboť v závěru roku musí být zálohová položka nulová. Zůstatek ve výši 82,-Kč v položce 5182 byl k 31.12.2011 způsoben kladným zůstatkem ve valutové  pokladně  k 1. 1. 2010  (30,66 Kč – 50 RUB; 51,12 Kč - 2,04 EUR).  K 1.1.2012 již byla  tato položka nulová. Výdaje za nákup kolků činí 3,0 tis. Kč. Kolky jsou uloženy a evidovány na účtu cenin a dle potřeb jsou v průběhu roku doplňovány  a přeúčtovány jednotlivým odborům (Právní odbor a Odbor správy obecního majetku).

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – Právní odbor ÚMČ Praha 6

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.185,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.823,32 tis. Kč tj. 88,64 % UR.  Finanční prostředky představují výdaje na konzultační, poradenské a právní služby v částce 2.490,31 tis. Kč, na úhrady nákladů řízení v částce 248,48 tis. Kč, na úhrady soudních poplatků 7,25 tis. Kč, na úhradu nákladů na exekuce v částce 77,28 tis. Kč. Finanční prostředky určené na nákup kolků v částce 5,00 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány.

           

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy- ORJ 0993 - Odbor správy obecního majetku

         Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 24.530,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 19.566,68 tis. Kč, tj. 79,77 % UR.  Za  nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 2.366,81 tis. Kč. Z drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno na vybavení místností 6. patra budovy, včetně zasedací místnosti, celkem 1.890,69 tis. Kč. Dále byly pořízeny doplňkové zařizovací předměty pro potřebu úřadu ve výši 168,29 tis. Kč. Jedná se o výdaje na atypický nástavec na skříň, výměnu elektrického zabezpečení v přízemí objektu Skleněný palác, dodání posuvných panelů do prostoru obřadní síně ve Skleněném paláci, žaluzií do informačních kanceláří, nákup kávovaru apod. Na drobný materiál bylo vyčerpáno celkem 307,83 tis. Kč. Z položky byl hrazen elektromateriál ve výši 127,18 tis. Kč, nákup vlajek ve výši 84,00 tis. Kč a  nákup drobného vybavení ve výši 96,65 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 168,29 tis. Kč.

        Celkové čerpání za nákupy médií činilo 3.384,17 tis. Kč. Z této částky připadá 236,53 tis. Kč na spotřebu studené vody  v budově ÚMČ a detašovaných pracovištích, za plyn bylo uhrazeno 580,50 tis. Kč a za elektrickou energii  2.358,10 tis. Kč. Pro jednotlivá pracoviště bylo  hrazeno teplo ve výši 195,61 tis. Kč a teplá voda v částce 13,43 tis. Kč. Čerpání v seskupení bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 218,31 tis. Kč.

        Výdaje  na nákup služeb dosáhly celkové výše 14.795,97 tis. Kč a zahrnují platby za nájemné v celkové výši 704,86 tis. Kč, a to za nebytové prostory v objektu Delta (informační kancelář ve výši 29,61 tis. Kč a archiv – do 30.4.2011 ve výši 245,25 tis. Kč), a dále za nájemné v objektech U Stanice 417/3, a J. Mártího 289/3 v celkové výši 430,00 tis. Kč, které slouží jako archivy. Dále výdaje na nákup ostatních služeb dosáhly celkové výše 14.091,11 tis.  Kč a zahrnují výdaje na služby spojené s užíváním slaboproudých zařízení ve výši 334,37 tis. Kč, služby na detašovaných pracovištích ve výši 45,47 tis. Kč, na  úklidové služby včetně mimořádných bylo vyčerpáno 3.353,35 tis. Kč, na přesazování interiérových rostlin 4,73 tis. Kč, odvoz odpadů 114,17 tis. Kč, skartaci 35,00 tis. Kč, ostrahu budovy 967,84 tis. Kč , technické práce (např. parkovací systém) 35,89 tis. Kč, servis pro výtahy, zvedací plošiny a  služby plynových kotelen 10,93 tis. Kč, servisní činnost zabezpečovacích systémů, klimatizace a servis navigačního systému pro nevidomé 117,89 tis. Kč, zhotovování nápisů a informačních tabulí 77,84 tis. Kč a poplatky za televizní přijímače a radiopřijímače ve výši 79,56 tis. Kč. Dále bylo v tomto seskupení čerpáno na správu budovy formou outsourcingu  ve výši 8.511,78 tis. Kč a na činnosti spojené s provozem budovy, tj. mandátní odměna pro SNEO, a.s. ve výši 360,00 tis. Kč. Za revize silnoproudých zařízení na detašovaných pracovištích bylo uhrazeno 42,29 tis. Kč.

Čerpání bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 982,62    tis. Kč.

 Na opravy a udržování bylo vyčerpáno celkem  297,69 tis. Kč. Částka byla čerpána  na zhotovení sádrokartonové příčky na úpravu IK Delta ve výši 35,00 tis. Kč, opravu výtahu ve výši 1,20 tis. Kč,  úpravu spisovny v suterénních prostorách Nám. Svobody 1 ve výši 16,92 tis. Kč a drobné opravy budov činily 24,35 tis. Kč. V závěru roku byla, z bezpečnostních důvodů, provedena chemická úprava dlažby ve dvoraně a 1. nadzemním podlaží budovy ve výši 220,20 tis. Kč. Čerpání bylo sníženo refundací nákladů spojených s podnikatelskou činností o 20,91 tis. Kč.

 Na poskytnuté neinvestiční příspěvky bylo vyčerpáno 4,00 tis. Kč. Prostředky byly použity na spoluúčast při úhradě škody na vozidlech, způsobené pádem sněhu z budovy ÚMČ Praha 6.

        Finanční prostředky ve výši  108,17 tis. Kč byly zaslány do Podnikatelské činnosti MČ  Praha 6 jako podíl na refundaci nákladů spojených s pojištěním majetku evidovaného ÚMČ Praha 6 a spravovaném  Odborem správy obecního majetku.

        Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 12.453,00 tis. Kč byl čerpán částkou 11.973,83 tis. Kč, což činí 96,15 % UR. Nejvýznamnější čerpání bylo na akci „Modernizace 7. NP budovy ÚMČ Praha 6“ ve výši 9.269,58 tis. Kč a  konkrétně se jedná o vypracování projektové dokumentace chlazení velínu ODŽP, autonomního chlazení v kanceláři IT a havarijního větrání v serverovně, ve výši 40,80 tis. Kč, práce spojené s prováděním stavby  ve výši 2.395,65 tis. Kč, stavební práce  ve výši 5.388,84 tis. Kč, za stavební práce  - silnoproudé elektroinstalace bylo uhrazeno 1.302,04 tis. Kč a za práce po dokončení stavby akce "Modernizace 7. NP budovy ÚMČ Praha 6“ – kolaudace ve výši 53,01 tis. Kč. Dále byla uhrazena činnost koordinátora BOZP ve vši 15,00 tis. Kč a autorský dozor ve výši 74,24 tis. Kč. Na akci „Obrazový systém galerie“ odboru územního rozvoje bylo vyčerpáno 174,00 tis. Kč. Dále bylo dokončeno „Vybavení zasedací místnosti  v 7. NP“ ve výši 443,96 tis. Kč  a „Vybavení místností mimo zasedací místnosti“ ve výši 174,72 tis. Kč. Náklady na  „Doplnění vzduchotechnického zařízení v 7 NP“ činily 1.655,97 tis. Kč,  na „Doplnění akustických podhledů a obkladů“ byly ve výši 165,99 tis. Kč a na „Doplnění odvětrávacího systému“ ve výši 42,68 tis. Kč. Na „Dovybavení mobiliářem budovy ÚMČ“ bylo vyčerpáno 46,93 tis. Kč.

 

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá  ORJ  0908

         Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10,90 tis. Kč tj. 99,09 % UR, který zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“  pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 806/2008 s Arcidiecézní charitou Praha. 

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0908

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.032,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 865,69    tis. Kč, což činí 83,81 % UR. Zahrnuje výdaje na služby delegací  a kulturní programy „Partnerská města“ ve výši 42,21 tis. Kč a cestovné a nocležné na zahraniční cesty pro zastupitele a zaměstnance ve výši 465,32 tis. Kč  do Mnichova, Vídně, Birminghamu, Bayreuthu, Moskvy, Frankfurtu nad Mohanem, Chicaga a italského města Roncegno Terme. Naopak radnici MČ Praha 6 navštívili zástupci radnice a hosté z Bayeruthu, Vídně, z Roncegno Terme a hosté z Petrohradu. Nižší čerpání oddílu, paragrafu bylo zapříčiněno zrušením pracovní cesty reprezentantů ÚMČ Praha 6 do Istanbulu. Dále bylo vyčerpáno na pohoštění delegací 175,80 tis. Kč  a na nákup věcných darů 173,30 tis.  Kč. Na realizované kurzovní ztráty, spojené  se zahraničními cestami, bylo vyčerpáno 4,02 tis. Kč, na nákup víz do USA 1,47 tis. Kč a na bankovní poplatky 3,57       tis. Kč. 

Odd.63 § 20  - Povinné ručení ORJ 1001

        V tomto oddíle je rozpočtována pouze položka 5163 - služby peněžních ústavů. Upravený rozpočet ve  výši 59,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 43,73 tis. Kč a je  určen na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6. 

 

10 – Pokladní správa

 

Odd.

Text

 

 

 

 

 

 

 

SR

UR

Skutečnost

%

 %

 

 

2011

2011

k 31.12.2011

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Komunální služby

                    -     

               10,00   

               10,00   

             -     

      100,00   

63

Finanční operace

        12 965,00   

          8 859,00   

          5 998,26   

        46,27   

        67,71   

64

Ostatní činnosti

          3 314,00   

        23 717,30   

             270,00   

          8,15   

          1,14   

 

Celkem

        16 279,00   

        32 586,30   

          6 278,26   

        38,57   

        19,27   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

64

Ostatní činnosti

          2 002,00   

          1 172,00   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

          2 002,00   

          1 172,00   

                    -     

             -     

             -     

 

10 - Úhrn

        18 281,00   

        33 758,30   

          6 278,26   

        34,34    

        18,60   

 

Odd. 36 § 12 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10 tis. Kč byl čerpán na refundaci do Podnikatelské činnosti z důvodu platby od mobilního operátora O2 za nájem střechy pro antény.

           

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.800 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.954,53 tis. Kč tj. 67,67 % UR.  Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 4.039,30 tis. Kč (77,68 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií za základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., KEY Investments, a.s., Českou spořitelnou a.s. a AXA investiční společností. V roce 2011 byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2010 a fixní odměna za     4. čtvrtletí 2010 a 1.-3.čtvrtletí 2011. Zbývající částka, taktéž hrazena formou inkasa z účtu portfolií, představovala poplatky související se správou aktiv, např. poplatky za správu a úschovu cenných papírů, poplatky za realizování transakcí apod. Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 1.119,92 tis. Kč (43,07 % UR). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno. Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAPY ve výši 289,75 tis. Kč (týká se správce aktiv Česká spořitelna, a.s.), jež představují konverze a depozitní operace dohromady – dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu nebo naopak. Částka 505,56 tis. Kč  (50,56 % k UR) představuje realizované kursové rozdíly. 

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované

            Upravený rozpočet ve výši 59 tis. Kč byl čerpán ve výši 43,73 tis. Kč tj. 74,12 % UR na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ. 

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

            Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 23.717,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 270 tis. Kč tj. 1,14 % UR,  zahrnuje především rozpočtovou rezervu ve výši 23.347,30 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků proběhlo v  částce 270 tis. Kč za poplatky za vedení účtů. a ostatní neinvestiční výdaje. Oddíl zahrnuje též výdaje na vratky na pokutách let minulých (UR 100 tis. Kč), jež nebyly ve sledovaném období čerpány.

            Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.172 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy Městské části Praha 6 k 31.12.2011.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_11_vydaje ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz