Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Účelové fondy v roce 2012 ›› detail/podstránka

Účelové fondy v roce 2012

Účetní stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2012

                                                                                                                       v  Kč

 

Stav k 1.1.2012

Stav k 31.12.2012

FRR

313.540.206,25

308.655.152,43

Účelový fond darů

14.803.706,82

19.318.633,32

Sociální fond zaměstnavatele

6.890.912,50

8.275.333,68

Celkem

335.234.825,57

336.249.119,43

 

Fond rezerv a rozvoje

Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny zařazením přebytku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2011 ve výši 278.634.509,88 Kč a finančními prostředky ve výši 18.904.000,00 Kč, které byly také součástí výsledku hospodaření za rok 2011. Úroky dosáhly výše 5.488.516,30  Kč. Naopak výdaje tohoto fondu představovaly převod finančních prostředků ve výši 300.000.000,00 Kč do tzv. „Správy aktiv“, schváleném usnesením ZMČ č. 269/12 ze dne  23.11.2012, dále bylo 7.908.000,00 Kč zapojeno do rozpočtu na rok 2012 a bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 4.080,00 Kč.

 

Účelový fond darů

Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2012 přijaty dary v celkové výši 4.515.000,00 Kč. Výdaji tohoto fondu pak byly pouze bankovní poplatky ve výši 73,50 Kč.

 

Sociální fond zaměstnavatele

Obraty ve sledovaném období byly na straně příjmů tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 6.390.302,00 Kč, splátkami poskytnutých půjček ve výši 3.000,- Kč a úroky ve výši 38.424,01 Kč, na straně výdajů pak skutečným čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 5.046.435,33 Kč a  bankovními poplatky ve výši 869,50 Kč. 

Naše městská část i nadále v roce 2012 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky a to formou Správy aktiv a tzv. Cash poolingem (lépe úročenými účty).

 

Formou Správy aktiv:

 

K 31.12.2012 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna, a.s. obhospodařovala ve formě krátkodobé správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 69,5 mil. Kč, ve formě střednědobé správy aktiv prvotně vloženou finanční částku v hodnotě 241 mil. Kč. Celková tržní hodnota, dle reportu od správce, spravovaných finančních prostředku krátkodobého a střednědobého portfolia u ČS, a.s. k  31.12.2012 je 326,2 mil. Kč.

 

Další původní správce aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost obhospodařoval k 31.12.2012 v prvotně vložených finančních prostředcích 245 mil. Kč, tržní hodnota dle reportu správce byla 257,1 mil. Kč.

 

Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2012 činila částku ve výši 244,1 mil.  Kč. 

 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv

 

 

 

Prvotně vložená hodnota k 31.12.2012    (v tis.Kč)

Tržní hodnota k 31.12.2012 dle reportů od správců aktiv   (v tis. Kč)

Celkový výnos od počátku1do 31.12.2012
(tis. Kč)

Roční výnos celkem od počátku1 do 31.12.2012
(v % ročně)

ČSOB Asset Management2

245 000,00

257 119,82

39 562,23

2,90%

ČS - krátkodobé3

69 500,00

82 881,03

24 528,04

3,26%

ČS - střednědobé4

241 000,00

243 339,43

27 267,47

3,17%

AXA investiční společnost5

0,00

0,00

11 872,87

2,08%

1 každá smlouva uzavřena k jinému datu viz následující:       

2 smlouva uzavřena 2.9.2003

3 smlouva uzavřena 21.9.2007

4 smlouva uzavřena 4.3.2003

5smlouva uzavřena 21.2.2008, ukončení k 30.6.2012

 

Pro informaci uvádíme, že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů
do rozpočtu MČ Praha 6. Za 11 měsíců 2012 bylo celkem do rozpočtu převedeno od ČS a.s., ČSOB AM a AXA 23 mil. Kč. Od depozitáře ČSOB bylo převedeno z výnosů 14 mil. Kč.

 

Formou Cash poolingu, tzv. lépe úročenými účty:

I nadále dochází u běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. a ČS, a.s. ke zhodnocování formou tzv. Cash poolingu a lépe úročenými účty.

 

Přehled zhodnocování formou Cash poolingu a lépe úročnými účty 

 

Z důvodu výrazného snížení sazby PRIBID vyhlašované ČNB, podle které se dříve úročily účty v cash poolingu došlo od 1.1.2012 k navázaní úrokové sazby pro cash poolingu u Komerční banky na úrokovou sazebníkovou sazbu běžného účtu pro veřejný sektor.

U České spořitelny, a.s. k došlo pro 1.pololetí 2012 k individuálnímu nastavení úrokové sazby a to následovně: 1,5% pro základní účet a 0,75% pro ostatní účty MČ Praha 6. Pro 2.pololetí roku 2012 byly nastaveny individuální úrokové sazby následovně: 1,65% pro základní a „Fondový“ účet, 0,1% pro depozitní účet a 0,35% pro ostatní účty, které má MČ Praha 6 u ČS.

Dne 27.4.2012 obdržela MČ Praha 6 k rukám paní starostky výpověď Smlouvy
o obhospodařování portfolia č. S/1283/2007/EO se společností AXA investiční společnost a.s. Do konce června 2012 bylo potřeba učinit a realizovat rozhodnutí, jak naložit s vytvořeným portfoliem v celkové výši cca 36mil. Kč, které tvořil státní dluhopis ČR a několik korporátních dluhopisů
a hotovost. Na základě rozhodnutí FV ZMČ a RMČ byl státní dluhopis z obhospodařovaného portfolia AXA investiční společnost a.s. převeden ke správci aktiv ČSOB Asset management a.s., investiční společnost a zbylá část portfolia ve výši cca 26 mil. Kč byla zlikvidněna a převedena na běžný účet MČ Praha 6.

I nadále součástí portfolia MČ Praha 6 u ČSOB Asset management a.s., investiční společnost jsou dluhopisy KAUPTING BANK, ISIN: XS0297487992, v celkové nominální hodnotě 1,2 mil. Kč, jež nebyly ke dni splatnosti 23.4.2009, splaceny. Nesplacení dluhopisů nemá za následek zánik dluhopisů jako cenného papíru ani zánik povinnosti jejich emitenta splatit jistinu
a úroky. Stále platí podrobné informace uvedené v Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2009.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz