Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Mzdová oblast v roce 2012 ›› detail/podstránka

Mzdová oblast v roce 2012

Tabulka „Plnění počtu zaměstnanců a mzdových prostředků za rok 2012“ za Činnost místní správy, Zastupitelstva obcí a Ostatní záležitosti pozemních komunikací zachycuje dosaženou skutečnost za rok 2012 v porovnání ke stanovenému objemu na rok 2012. Mzdová oblast za Zdaňovanou činnost městské části Praha 6 je uvedena odděleně v samostatné tabulce.

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 992/11 ze dne 23.11.2011 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012 ve znění usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1018/11 ze dne 1.12.2011 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2012 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2012 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1023/11 ze dne 7.12.2011. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 133/11 ze dne 16.12.2011.

 

Schválené roční závazné ukazatele

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost                         263                  hlavní činnost                         106.125 tis. Kč

zdaňovaná činnost                   25                  zdaňovaná činnost                      9.830 tis. Kč

celkem                                               288                 celkem                                               115.955 tis. Kč

 

V průběhu roku 2012 došlo ke změně závazných ukazatelů v souvislosti s přijatými organizačními opatřeními:

 

Skutečné ukazatele k 31.12.2012

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost                         271                  hlavní činnost                         111.177 tis. Kč*)

zdaňovaná činnost                   25                  zdaňovaná činnost                      9.830 tis. Kč

celkem                                               296                 celkem                                               121.007 tis. Kč

 

*) Objem prostředků na platy obsahuje přijatou dotaci ze státního rozpočtu ČR na výkon  sociálně-právní ochrany dětí ve výši 4.803,7 tis. Kč (ÚZ 98216).

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců v hlavní činnostinásledující:               - rozepsaných 271 přepočtených osob; skutečnost 260 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2012 – 270 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 11 přep. osob, což ve většině případech představuje nasčítanou krátkodobou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2011 vykazuje pokles o 2 přep. osoby.

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylonásledující : - rozepsaných 25 přep. osob; skutečnost 24 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav
k 31.12.2012 – 24 zaměstnanců. V meziročním srovnání byl zaznamenán shodný stav.

 

Ve sledovaném období došlo k 36 nástupům a 21 výstupům (z toho 3 zrušení pracovního poměru ve zkušební době a 13 rozvázání pracovního poměru dohodou, 4 výpovědi ze strany zaměstnance a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 2,45 % (v roce 2011 činila 2,94 %). Absolutní časový fond za rok 2012 představoval 593.027 hodin, z toho bylo odpracováno 518.845 hodin, zbývající část představuje neodpracované hodiny z důvodu - čerpání dovolené 57.704 hodin, jiné překážky v práci 1.955 hodin a nemoc ve výši 14.523 hodin (tj. výše uvedených 2,45 % k celku).

 

Čerpání prostředků na platy

Stanovený objem prostředků na platy pro rok 2012 v hlavní činnosti ve výši 111.177 tis. Kč byl čerpán ve výši 105.139 tis. Kč, tj. 94,6 % (viz tab. č. 1). Nečerpané prostředky na platy jsou odrazem neplnění počtu zaměstnanců a přednostního čerpání fin. prostředků z účelové dotace ze státního rozpočtu ČR. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 33.698 Kč, tj. 98,7 % plánovaného průměrného platu ve výši  34.137 Kč. V porovnání s loňskou skutečností (33.192 Kč) se jedná o 1,5% nárůst.

Ve  zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 9.830 tis. Kč čerpán ve výši 9.307 tis. Kč ( viz tab. č. 2). Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 32.316 Kč, tj. 98,0 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (34.510 Kč) byl zaznamenán pokles o 6,4 %.

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost  bylo na dohodách
o pracích konaných mimo pracovní poměr hrazených z § 6171 – Činnost místní správy vyplaceno 3.636 tis. Kč. Dohody hrazené z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 8.849 tis. Kč. Na měsíčních odměnách uvolněných členů ZMČ Praha 6 bylo ve sledovaném období vyplaceno 4.694 tis. Kč a na měsíčních odměnách neuvolněných členů ZMČ Praha 6 částka 1.209 tis. Kč.  Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 325 tis. Kč. Dále bylo vyplaceno odstupné zaměstnancům ve výši 169 tis. Kč. V jednom případě se jednalo
o návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené na pracovní místo, které bylo s účinností od 1.1.2012 zrušeno v souvislosti s převodem agendy dávek na Úřad práce hl.m. Prahy. Ve druhém případě se jednalo též o návrat zaměstnankyně z rodičovské dovolené na pracovní místo, které bylo zrušeno v rámci organizačních změn již v roce 2007, ale výpověď mohla být  zaměstnankyni předána až po jejím návratu z rodičovské dovolené.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody vykonávané na Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 369 tis. Kč.

 

Organizační složka PRO 6

Usnesením RMČ Praha 6 č. 992/11 ze dne 23.11.2011 - Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2012 a objemy prostředků na platy. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6
č. 133/11 ze dne 16.12.2011.

 

Roční závazné ukazatele 2012:

počet zaměstnanců PRO 6                        objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)                                        (v tis. Kč)

                                               26                                                                   3.981,00

Objem prostředků na platy zahrnuje příspěvky ve výši 168,6 tis. Kč na vytvořená pracovní místa veřejně prospěšných prací, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu.

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců na 65,4 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2012 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 17 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů na základě uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, kdy je na těchto místech metařů   větší fluktuace, která se odráží v neplnění počtu zaměstnanců.

 

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy na rok 2012 činil 3.981 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 3.861 tis. Kč, tj. 97,0 %

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 801 tis. Kč představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro rok 2012 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. Ve sledovaném období byl přepočtený stav zaměstnanců 48, tzn. o dva méně, než byl stanovený počet zaměstnanců v Plánu počtu zaměstnanců na rok 2012.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  11.099 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. V roce 2012 se nemocnost snížila na 5,63 %, ve stejném období roku 2011 činila 7,05 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 19.269 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 846 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2012 plnění počtu zaměstnanců ve výši 53 přepočtených osob, tj. 88 %. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nejen z důvodu nemocnosti, ale především vzhledem k chybějícím zdravotním sestrám.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  20.295 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 32.214 tis. Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 4,34 %, ve stejném období roku 2011 byla ve výši 3,39 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz