Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› detail/podstránka

Rozpočtová opatření Městské části Praha 6 za rok 2012

            v tis. Kč

 

Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2012

 

  596.247,0

 

Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2012

 

 

738.997,0

Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2012

 

142.750,0

 

#

 

Přesuny v rámci výdajů

Rozpočet příjmů

Rozpočet

výdajů

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

1.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými oddíly 37 – Veřejná zeleň a 10 – Ozdravování hospodářských zvířat  z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na nákup odchytové klece.

 

+ 14,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

2.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, v souvislosti s poskytnutím příspěvku pro Sdružení obcí postižených provozem Letiště Praha – Ruzyně. Výše příspěvku se určuje dle aktuálního počtu obyvatel. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti. 

 

 

+ 3,2

 

 

3.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci úpravy dopravního režimu v Šáreckém údolí. Zdrojem pro navýšení rozpočtu jsou finanční prostředky z poskytnutého investičního daru poskytnutého na tento účel od společnosti Theta Real s.r.o., který MČ Praha 6 obdržela v roce 2011 a které byly zařazeny do Fondu rezerv a rozvoje. Zapojení FRR se tedy promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

 

+ 3.904,0

4.

Snížení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů MČ Praha 6 na realizaci úpravy dopravního režimu v Šáreckém údolí. Tyto finanční prostředky budou z rozpočtu oddílu 22 – Doprava převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 3.904,0

 

 

- 3.904,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

5.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného materiálu nebudou v plné výši čerpány a budou využity na pořízení 75 ks knih od Rudolfa Roubíčka   „Přežít tohle peklo stůj co stůj“. Knihy budou v rámci učebních pomůcek poskytnuty do knihoven základních škol.

 

 

+ 3,0

 

 

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

6.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů určených na zhotovení přídavných bočnic na přívěsný vozík k užitnému vozu (odvoz bioodpadu), kdy dojde k celkovému technickému zhodnocení tohoto vozu.

 

 

+ 11,4

 

 

7.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví z důvodu správného rozpočtového zařazení (dle právní formy) příspěvku určeného na zajištění Lékařské první pomoci v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6 Střešovicích.

 

 

+ 1.000,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

8.

Přesun finančních prostředků v rámci oddílu 33 – Kultura do příslušného paragrafu, kdy z důvodu upřesnění  a rozpočtového zařazení budou přesunuty finanční prostředky na dotisk 450 ks knih „Slavné stavby Prahy 6“ z akce „Další nespecifikované kulturní akce“. Knihy budou využívány pro reprezentační účely MČ Praha 6.

 

+ 150,0

 

 

9.

Přesun finančních prostředků v rámci oddílu 34 – Zájmová činnost do příslušného paragrafu z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce víceletého grantu na základě schváleného usnesení ZMČ Praha 6 č. 626/10 ze dne 26.2.2010.

 

+ 22,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

10.

Přesun finančních prostředků v rámci oddílu 61 – Místní správa do příslušného paragrafu z důvodu upřesnění zájemců o jazykové kurzy z řad zastupitelů MČ Praha 6 pro rok 2012.

 

 + 200,0

 

 

11.

Navýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu odvodu povinného podílu do státního rozpočtu za nesplnění povinného zaměstnávání nebo odebírání výrobků od zdravotně postižených osob za rok 2011 (usnesení RMČ č. 1153/12 ze dne 1.2.2012). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 25,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

12.

Navýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na opravu a rámování 20 ks obrazů, které jsou  majetkem MČ Praha 6. Finanční prostředky na tuto akci byly zařazeny v rozpočtu na rok 2011, ale z časových důvodů nebyly čerpány a rozpočtovou úpravou (# 331/2011) byly přesunuty do rozpočtové rezervy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti

 

 

 

+ 53,1

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

13.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými oddíly 37 – Veřejná zeleň a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na peněžitý dar pro Střední odbornou školu stavební a zahradnickou v rámci uzavřené dohody o spolupráci na realizaci soutěže „Zahradnické mládí – řekni to květinou“, která byla schválena usnesením Rady MČ Praha 6 č. 927/2011 ze dne 7.11.2011.

 

 

+ 150,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

14.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 65 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanským sdružením složených z rodičů žáků školy.

 

 

 

 

 

+ 65,0

 

 

+ 65,0

15.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na projekt schválený v rámci Operačního programu Praha  - Adaptabilita pro ZŠ nám. Svobody 2. Finanční prostředky jsou určeny na projekt „Zkvalitňování a modernizace výuky“. Zdrojem je neinvestiční spolupodílová účelová dotace z EU, státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

 

+ 568,0

 

 

+ 568,0

 

Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

16.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti zdravotnictví a sociální péče v roce 2012, které byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č.172/12 ze dne 24.2.2012.

Pozn.: ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů dochází z důvodu poskytnutí grantu Centru sociálních služeb Nebušice, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice a tento příspěvek musí být poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmových položek. 

 

 

 

 

+ 520,0

 

 

 

 

- 100,0

 

 

 

 

- 100,0

17.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví z důvodu dorovnání finančních prostředků na příspěvek pro Domov svaté rodiny k financování sociálně ošetřovatelských lůžek vyplývající ze smluvních vztahů, kdy je příspěvek poskytován dle počtu kalendářních dnů.

 

 

+ 2,0

 

 

 

Tabulka 05 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

18.

Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 34 – Zájmová činnost  z důvodu vyrovnání DPH u akce „RVZ Živohošť – závěrečná etapa rekonstrukce objektu“.  MČ Praha 6  v roce 2011 uplatnila na tuto akci odpočet DPH a tato daň se po skočení kalendářního roku musí dle pravidel stanovených zákonem o DPH  (č.235/2004 Sb., ve znění p.p) vypořádat se státním rozpočtem. Toto vypořádání se provádí vždy v následujícím roce. Zdrojem je rozpočtová rezerva Sociálního fondu zaměstnavatele vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 35,3

 

 

 

Tabulka 06 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

19.

Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly 33 – Kultura  a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti „zájmových aktivit“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6  č. 173/12 ze dne 24.2.2012.

 

+ 263,0

 

 

20.

Přesun finančních prostředků v rámci oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti „podpory lokálních periodik“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6 č. 171/12  ze dne 24.2.2012.

 

 

+ 80,0

 

 

21.

Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly 34 – Zájmová činnost a rekreace  a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v oblasti „zájmových aktivit“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6  č. 173/12 ze dne 24.2.2012.

 

+ 371,7

 

 

22.

Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly 35 – Protidrogová prevence  a 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemců grantů v rámci programu „Zdravá Šestka 2012“, jejichž přidělení bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6  č. 170/12 ze dne 24.2.2012.

 

 

+ 324,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

23.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Obnova kulturních hodnot na údržbu plastik na území městské části Praha 6. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

+ 6,5

 

+ 6,5

 

Tabulka 07 – OKSZ ÚMČ Praha 6 - Bezpečnost

 

 

 

24.

Přesun finančních prostředků mezi jednotlivými oddíly 53 – Bezpečnost  a 35 – Protidrogová prevence z důvodu zajištění odborného školení určeného pro strážníky Městské policie Prahy 6 v oblasti prevence proti extremismu v rámci programu „Zdravá Šestka 2012“.

 

 

+ 10,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

25.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy na základě schváleného usnesení RMČ Praha 6 č. 1114/12 ze dne 18.1.2012, došlo k organizačnímu opatření ÚMČ Praha 6, tj. k navýšení o 2 zaměstnance zařazených do ÚMČ. Tímto opatřením došlo zároveň k potřebě  navýšení prostředků na platy pro rok 2012 včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 883,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

26.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy z finančních prostředků určených na energie, které nebudou v letošním roce v plné výši čerpány, budou hrazeny náklady na „Stěhování nábytku a archívů“. Tyto stěhovací práce byly provedeny nad rámec uzavřené smlouvy se SNEO a.s.

 

 

 

+ 170,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

27.

Přesun mezi kapitálovými výdaji  v oddílu 37 – Veřejná zeleň,  kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na akci „Revitalizace odpočinkové plochy před vstupem na stadion Na Julisce“, kde bude umístěna socha Josefa Masopusta

 

 

+ 2.818,0

 

 

 

Tabulka 01 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

28.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na zpracování předprojektové dokumentace k řešení křižovatky Malovanka ve variantě „Labyrint“, která byla schválena usnesením RMČ Praha 6 č. 1230/12 ze dne 10.3.2012. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 2.000,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

29.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava, kdy z důvodu správného rozpočtového zařazení je část finančních prostředků určených na nákup služeb v oblasti dopravní vybavenosti převedeno na pořízení drobného hmotného majetku v   této oblasti.

 

 

+ 50,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

30.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí v I. čtvrtletí 2012. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

 

+ 2.199,6

 

+ 2.199,6

31.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na financování konzultací pro používání účetního programu GINIS. Jedná se o služby logovacího systému, který umožňuje detailní přehledy spuštěných aplikací a kterým se zefektivní obnovování licencí na software. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 250,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

32.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava, kdy na základě novely zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění  hradí zaměstnavatel povinné pojistné i u dohod o provedení práce (zúčtování odměny od výše 10 tis. Kč). Tato povinnost vznikla u dohod (dispečerů), které byly uzavřeny v rámci „Sněhové pohotovosti“.

 

 

+ 450,0

 

 

33.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na poskytnutí grantů v  oblasti ekologických aktivit z důvodu vyššího počtu žadatelů o výše uvedené granty. Zdrojem financování je zvýšení příjmů, a to z poskytnuté části výtěžku z provozování sázkových her za rok 2011 určenýchna veřejně prospěšnou činnost (dle § 4 odst. 2 zákona 202/1990 Sb., ve znění p.p.).

 

 

 

 

+ 200,0

 

 

 

+ 200,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

34.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými oddíly  31 – Školství a 32 – Ostatní záležitosti vzdělávání z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce grantu v rámci projektu „Pražský studentský summit“ jehož přidělení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6  č. 1295/12 ze dne 28.3.2012.

 

 

+10,5

 

 

35.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 65 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanským sdružením složených z rodičů žáků školy.

 

 

 

+ 130,0

 

 

+130,0

 

36.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství na poskytnutí peněžitého daru v rámci programu „Otevřený svět“, určený pro rodiče žáka navštěvující víceleté gymnázium, na částečnou úhradu zahraničního studijního pobytu. Peněžitý dar byl schválen usnesením RMČ č. 1290/12 ze dne 28.3. 2012. 

 

 

+ 6,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

37.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za leden 2012. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

+ 61,4

 

 

+ 61,4

38.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, z důvodu správného rozpočtového zařazení u nákupu služeb telekomunikací – internetu.

 

+ 54,5

 

 

 

Tabulka 07 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

39.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 53 – Bezpečnost na zakoupení věcného daru – tiskárny pro Centrum bezpečnosti na Petřinách. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na tisk letáků „Jsem Váš nový strážník“, které nebudou v plné výši čerpány.

 

 

+ 10,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

40.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro azylanta, kdy částka ve výši 132 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 48 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 

+ 180,0

 

 

+ 180,0

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

41.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy na základě schváleného usnesení RMČ Praha 6 č. 1308/12 ze dne 28.3.2012, došlo k organizačnímu opatření ÚMČ Praha 6, tj. k navýšení o 2 zaměstnance zařazených do ÚMČ. Tímto opatřením došlo zároveň k potřebě  navýšení prostředků na platy pro rok 2012 včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 690,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

42.

Zvýšení kapitálových příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy MČ Praha 6 obdržela účelově vázaný peněžitý dar od společnosti Palace Engel Estate s.r.o.  (usnesením RMČ Praha 6 č. 1893/04 ze dne 2004) na akci „Rozšíření křižovatky Vokovická x Evropská“ v celkové výši 3.000 tis. Kč. V letošním roce bude v souvislosti s touto akcí realizována pouze aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení a na inženýrskou činnost ve výši 160 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

+ 160,0

 

 

 

+ 160,0

43.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti ekologických aktivit, schválených usnesením RMČ Praha 6    č. 1370/12 ze dne 25.4.2012.

 

 

+ 295,0

 

 

44.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň na vícepráce v souvislosti s akcí „Revitalizace odpočinkové plochy před vstupem na stadion Na Julisce“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka“, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 65,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

45.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na rozšiřování vzdělanosti i celkového rozhledu dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků formou zahraničních vzdělávacích pobytů v rámci programu „Otevřený svět“. Zdrojem je finanční dar od Letiště Praha a.s. poskytnutý v rámci tohoto programu.

 

 

 

 

 

+ 4.000,0

 

 

+ 4.000,0

 

Tabulka 04 - OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

46.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce grantu v oblasti prevence před drogami v roce 2012, které byly schváleny usnesením RMČ Praha 6 č.1128 ze dne 1.2.2012.

 

 

+ 14,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

47.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Ostatní sociální služby na finanční zajištění občerstvení pro účastníky, kteří se zúčastní výstavy „Umělci z Prahy 6“, pořádané MČ Praha 6 v Bayreuthu. Tato akce je realizována v rámci programu „Volnočasové aktivity seniorů MČ Praha 6“. Zdrojem jsou prostředky určené na nákup služeb na výše uvedené volnočasové aktivity.

 

 

+ 25,0

 

 

48.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, kdy finanční prostředky určené na nákup zahradního traktoru nebyly v plné výši vyčerpány a budou využity na nákup zahradní techniky.

 

+ 34,8

 

 

49.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Ostatní sociální služby, kdy se na základě obdržené dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (v celkové výši 2.745 tis. Kč) určené na sociální služby pro PO Pečovatelská služba a následné úpravě finančního plánu této PO,  snižuje příspěvek od zřizovatele o 2.000 tis. Kč s tím, že nedočerpané prostředky určené na tento provozní příspěvek budou použity na nový pilotní projekt „Komplexní vyšetření pohybového ústrojí 60 dětí Prahy 6“ ve výši 24 tis. Kč, na rozšíření „volnočasových aktivit pro seniory MČ Prahy 6“ ve výši 1.676 tis. Kč a na navýšení prostředků na platy pro zaměstnance PRO 6 v rámci vykonávané přesčasové práce ve výši 300 tis. Kč.

 

 

 

 

 

+ 2.000,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

50.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů na realizaci akce „Obnova a přesun kaple č. 11“ o celkovou částku 549,6 tis. Kč. Na tuto akci zažádala MČ Praha 6 Ministerstvo kultury ČR o dotaci, kterou obdrží ve výši 400 tis. Kč. Tuto dotaci však obdrží MČ Praha 6 až po předložení vystavené objednávky, která však může být vystavena až na základě disponobility rozpočtu na výše uvedenou akci. Zdrojem je tedy rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kdy po obdržení výše uvedené dotace budou prostředky ve výši 400 tis. Kč převedeny zpět do rozpočtové rezervy.

 

 

 

 

+ 549,6

 

 

 

        Tabulka 07 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

51.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 53 – Bezpečnost z důvodu upřesnění výdajů určených na program MČ Praha 6 „Zajištění bezpečného přecházení u základních škol“. Jedná se o nákup ochranných výstražných vest ve výši 5 tis. Kč a úhradu mzdových nákladů v rámci uzavřených dohod s brigádníky, kteří budou zajišťovat bezpečnost přechodů u základních škol na území MČ Praha 6 ve výši 360 tis. Kč.

 

 

 

+ 365,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

52.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro azylanta, kdy částka ve výši 60 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 24 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 

+ 84,0

 

 

+ 84,0

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

53.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m Prahy.

 

 

 

 

+ 120,0

 

+ 120,0

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

54.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na mimořádné úklidy budovy ÚMČ nebudou v plné výši čerpány a budou použity na opravu střešních oken v 7. nadzemním podlaží, kde je vzhledem ke stáří oken (10 let) nutné seřídit panty střešních oken.

 

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

55.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace Šantrochova. Tyto prostředky budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kde jsou finanční prostředky na „Chodníkový program“ zařazeny.

 

 

 

 

 

- 6.632,0

 

 

-6.632,0

56.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace Hošťálkova (úsek Kozlova – Štefkova). Tyto prostředky budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kde jsou finanční prostředky na „Chodníkový program“ zařazeny.

 

 

 

- 7.900,0

 

 

- 7.900,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

57.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy prostředky určené na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na vybudování nového oplocení dětského hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Petřinách a Dusíkova.

 

 

+ 170,0

 

 

58.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení  výdajů určených na dodávku a montáž odpadkových košů v rámci akce „Rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka“.

 

 

+  33,0

 

 

 

   

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

59.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Souvislé opravy komunikací“. Jedná se o opravu komunikace „Dejvice“. Tyto prostředky budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 2.230,0

 

 

- 2.230,0

60.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Souvislé opravy komunikací“. Jedná se o opravu komunikace „Břevnov“. Tyto prostředky budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 3.270,0

 

 

- 3.270,0

61.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Souvislé opravy komunikací“. Jedná se o opravu komunikace „Bubeneč“. Tyto prostředky budou převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 2.000,0

 

 

- 2.000,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

62.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční akci „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (schválena usnesením ZHLMP č.16/14, ze dne 26.4.2012).

 

 

 

 

 

+ 7.500,0

 

 

+ 7.500,0

63.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na integraci žáků pro období od 1.1. – 31.8.2012 ve výši 5.619,3 tis. Kč a na výplatu odměn pracovníkům ve školství ve výši 6.032,9 tis. Kč. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (schválena usnesením ZHLMP č.16/2 bod 1/1 a bod 1/2 ze dne 26.4.2012)

 

 

 

+ 11.652,2

 

 

+ 11.652,2

64.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství na poskytnutí peněžitého daru v rámci programu „Otevřený svět“, určený pro rodiče žáka navštěvující víceleté gymnázium, na částečnou úhradu zahraničního studijního pobytu. Peněžitý dar byl schválen usnesením RMČ č. 1403/12 ze dne 30.5. 2012. 

 

 

 

+ 6,0

 

 

65.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 130 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanským sdružením složených z rodičů žáků školy.

 

 

 

+ 130,0

 

 

+ 130,0

66.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddíle 31 – Školství  na  „Pořízení lůžkovin a nádobí do školní jídelny“ pro MŠ Parléřova ve výši 50 tis. Kč. „Pořízení dětských stolů“ pro MŠ Sbíhavá ve výši 10 tis. Kč a „Pořízení šatních skříněk“ pro ZŠ a MŠ nám. Interbrigády ve výši 100 tis. Kč „Pořízení nové výpočetní techniky“ pro ZŠ Norbertov ve výši 60 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičního fondu těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

 

+ 220,0

 

 

 

+ 220,0

67.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového určení příspěvku pro MŠ Mládeže na „Pořízení velkých herních prvků“ ve výši 226 tis. Kč,  pro MŠ Janákova na „Pořízení velkých herních prvků“ ve výši 99 tis. Kč, pro MŠ Tychonova na „Pořízení sporáku do ŠJ“ ve výši 49 tis. Kč a pro ZŠ Petřiny – sever na „Pořízení multifunkční pánve“ ve výši 320 tis. Kč.

 

 

 

+ 694,0

 

 

 

 

  Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

68.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, kdy finanční prostředky určené na nákup užitkového automobilu Mercedes Benz nebyly v plné výši vyčerpány a budou využity na nákup pohonných hmot jejichž spotřeba je z důvodu nákupu výše uvedeného užitkového vozu a pořízení dalších sekacích strojů vyšší.

 

 

 

+ 90,0

 

 

69.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za leden 2012. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

 

+ 53,6

 

 

+ 53,6

 

Tabulka 05 - OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

70.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 35 – Prevence před drogami na protidrogovou politiku na místní úrovni. Zdrojem je účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (schválená usnesením ZHLMP č. 16/10 ze dne 26.4.2012).

 

 

+ 50,0

 

+ 50,0

 

Tabulka 05 - OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

71.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi jednotlivými kapitolami v oddílu 34 § 29, kdy z důvodu nové změny metodiky v rozpočtové oblasti hl.m. Prahy je nutné přesunout finanční prostředky určené pro RVZ Živohošť z kapitoly 05 – Zdravotnictví a sociální věci do kapitoly 06 – Kultura.

 

 

+ 185,3

 

 

 

Tabulka 06 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

72.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na akci „Koncerty ve Hvězdě“, kdy tato akce bude zajišťována více dodavateli a část finančních prostředků zařazených na nákup služeb bude přesunuto na zajištění pohoštění.

 

 

+ 35,3

 

 

73.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Opera v Šárce“, kdy tato akce bude zajišťována pouze dodavatelsky a finanční prostředky zařazené na nákup materiálu pro tuto akci budou tedy přesunuty na nákup služeb.

 

 

+ 282,0

 

 

74.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na akci „Olympiáda seniorů“. Jedná se o přesun finančních prostředků z „nespecifikovaných kulturních a společenských akcí MČ Praha 6“ na zajištění cateringových služeb výše uvedené akce.

 

 

+ 46,2

 

 

75.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Zájmová činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce grantu v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2012, které byly schváleny usnesením RMČ Praha 6 č.1409 ze dne 30.5.2012.

 

 

+ 56,0

 

 

76.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Zájmová činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle skutečné právní formy příjemce grantu v oblasti podpory sportovních klubů v roce 2012, které byly schváleny usnesením RMČ Praha 6 č.1410/12 ze dne 30.5.2012.

 

 

+ 2.500,0

 

 

 

   

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

77.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na dokončení realizace akce „Památník Nikoly Tesly“, kdy je zvýšení finančních prostředků určeno na osvětlení památníku a terénních úprav v bezprostředním okolí památníku. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 540,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

78.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 36 – Hospodářství, kdy u akce „Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31,33,35 a 37 – I. a II. etapa rekonstrukce“  nebudou finanční prostředky (UR 20.000 tis. Kč, předpokládané čerpání 12.000 tis. Kč) v letošním roce zcela vyčerpány a budou použity na novou investiční akci „Projektové dokumentace k půdním vestavbám“ u domů určených pro prodej bytů.

 

 

 

+ 3.850,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

79.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí v II. čtvrtletí 2012. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 

+ 2.199,6

 

 

+ 2.199,6

80.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa na navýšení objemu finančních prostředků určených na dohody. Zdrojem je přesun z nevyčerpaných prostředků na platy, kdy MČ Praha 6 obdržela dotaci ze státního rozpočtu ČR (viz # 79) na částečné pokrytí platů pro zaměstnance vykonávající „Sociálně - právní ochranu dětí“ a tyto zbývající prostředky budou využity na navýšení uzavíraných dohod.

 

 

 

+ 1.200,0

 

 

81.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení objemu prostředků na platy  v souvislosti se schválenou organizační změnou (usnesení RMČ č. 1456/12 ze dne 30.5.2012). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.120,4

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

82.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na „Vybudování samostatné kanceláře pro nově zřízeného vedoucího odboru Kanceláře starostky“ z  prosklených příček – SIS. Uvedené změny vyplývají v souvislosti se schváleným usnesením RMČ č. 1456/12 ze dne 30.5. 2012. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 390,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKSZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

83.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými oddíly 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na doplatek za služby spojené s vánočním osvětlením za rok 2011 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zastřešení proti nepřízni počasí při pořádání akce „Koncert ve Hvězdě“.

 

 

+ 22,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

84.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy prostředky určené na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na dendrologické posudky a zpracování paspartů zeleně

 

 

+ 100,0

 

 

85.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení  výdajů určených v rámci ekologické výchovy a osvěty na akci „Den s Junior Ranger ve Hvězdě“

 

 

+  120,0

 

 

86.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na údržbu travnatých pásů tramvajových těles nebudou čerpány a budou použity na úklid neudržovaných pozemků (kde nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy) a likvidaci mikroskládek z veřejných prostranství.

 

 

+ 700,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

87.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na dopravní vybavenost a plánografii nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na opravy a udržování hmotného majetku spravovaného ODŽP (zábradlí, zahrazovací sloupky).

 

 

+ 20,0

 

 

88.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na dopravní vybavenost a plánografii nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup hmotného majetku spravovaného ODŽP.

 

 

+ 50,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

89.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství, kdy u akce „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“ byla vysoutěžena cena nižší než se předpokládalo a tyto ušetřené finanční prostředky budou použity na akci „MŠ Na Okraji – navýšení kapacity ze školnického bytu na třídu“

 

 

+ 654,0

 

 

90.

Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na „Rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Pod Marjánkou“. Zdrojem je investiční dotace poskytnutá z rozpočtu hl.m. Prahy v rámci „Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012“

 

 

 

 

 

+ 500,0

 

 

+ 500,0

91.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela z rozpočtu hl.m. Prahy  v rámci 2. programu na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů účelovou dotaci pro ZŠ a MŠ Červený vrch ve výši 38 tis. Kč a pro  ZŠ a MŠ nám. Svobody ve výši 40 tis. Kč.

 

 

 

+ 78,0

 

 

+ 78,0

92.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu upřesnění ORG přidělovaného MHMP u dotace poskytnuté v rámci Operačního programu – Adaptabilita, určeného pro ZŠ nám. Svobod na „Zkvalitňování a modernizaci výuky“.

 

 

+ 568,0

 

 

93.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na pořízení zahradního altánu do MŠ Janákova.

 

+ 50,0

 

 

94.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela z rozpočtu hl.m. Prahy  v rámci projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2012“ určené pro školy a školská zařízení neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 81 tis. Kč.

 

 

 

+ 81,0

 

 

+ 81,0

95.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, na „Dovybavení zahrady“ pro MŠ Velvarská ve výši 100 tis. Kč, na „Pořízení dětského nábytku  do tříd“ pro MŠ Terronská ve výši 110 tis. Kč a  na  „Pořízení školního nábytku  do tříd“ pro ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 ve výši 150 tis. Kč. Zdrojem jsou odvody z investičního fondu těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

+ 360,0

 

 

+ 360,0

96.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného materiálu nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na nákup publikace „Znáte naše svátky“.

 

+ 5,0

 

 

 

    Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

97.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na výdaje na „vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“ v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za únor 2012. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

 

+ 53,6

 

 

+ 53,6

98.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na granty poskytované v rámci programu J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.

 

 

+ 940,0

 

+ 940,0

 

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

99.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura a 61 – Místní správa na dofinancování zrestaurování a přerámování obrazů, které jsou majetkem MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na doplatek za služby spojené s vánoční výzdobou roku 2011, které již nebudou čerpány.

 

 

+ 10,0

 

 

100.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na doplatek za služby spojené s vánoční výzdobou roku 2011 již nebudou čerpány a budou využity  na kulturní akce „Den Prahy 6“ ve výši 86,3 tis. Kč a „Koncerty v Břevnovském klášteře“ ve výši 100  tis. Kč.

 

 

+ 186,3

 

 

101.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky zařazené v rozpočtu na nespecifikované kulturní akce MČ Praha 6 budou přesunuty na nově zařazenou kulturní akci „Odhalení pamětní desky na Jenerálce“.

 

 

+ 23,3

 

 

102.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na doplatek za služby spojené s vánoční výzdobou roku 2011 již nebudou čerpány a budou využity na  „Kampaně, propagace a programy MČ Prahy 6“.

 

 

+ 81,7

 

 

103.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílech 33 – Kultura a 34 – Tělovýchovná činnost, kdy finanční prostředky zařazené v rozpočtu na nespecifikované kulturní akce MČ Praha 6 budou přesunuty na nově zařazenou kulturní akci „Kde sport pomáhá“.

 

 

+ 30,0

 

 

104.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na nespecifikované kulturní akce MČ Praha 6 budou přesunuty na zajištění řady výstav pořádaných MČ Praha 6 ve Skleněném paláci pod souhrnným názvem „Galerie chodník“.

 

 

+ 560,4

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

105.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na již uskutečněnou akci „Společenský večer Prahy 6“ nebyly zcela vyčerpány a budou použity na poskytnutí grantu na obnovu (opravu) památkově chráněného objektu.

 

 

+ 150,0

 

 

 

Tabulka 07 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

106.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy na činnost Centra bezpečnosti v rámci programu „Prevence kriminality 2012“. Dotace byla schválena usnesením ZHLMP č. 17/1 ze dne 24.5.2012.

 

 

 

+ 100,0

 

 

+ 100,0

107.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Protipovodňová opatření a 52 – Ochrana obyvatelstva, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného materiálu pro řešení krizových situací nebudou zcela vyčerpány a budou využity na nájemné za uložení a skladování protipovodňových hradidel.

 

 

+ 36,4

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

108.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa na uhrazení členských příspěvků Společnosti pro zahradní a krajinnou tvorbu pro 2 zaměstnankyně ODŽP. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na průběžné vzdělávání zaměstnanců.

 

 

+ 1,5

 

 

109.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na „reprefond“ vedoucího nového odboru Kanceláře starostky, který vznikl k 1.7.2012 na základě Organizačních změn ÚMČ Praha 6 (schválené usnesením RMČ č. 1456/12 ze dne 30.5.2012). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 6,0

 

 

110.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na „Záložní chlazení prostoru oddělení informatiky“, kdy současný systém je na hranici své výkonnosti a v případě nárůstu teploty v serverovnách by tak mohlo dojít k výpadku sítě v celé budově ÚMČ. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na energie, které nebudou v letošním roce zcela vyčerpány.

 

 

 

+ 105,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

111.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na „Pořízení veřejné uliční knihovny“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na „Nespecifikované kulturní akce MČ Praha 6“.

 

+ 130,0

 

 

112.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup drobného materiálu (faxového papíru) nebudou v plné výši čerpány a budou využity na nákup drobného inventáře (lampiček a skartovačky).

 

 

+ 50,0

 

 

 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

113.

Zvýšení rozpočtu příjmů v rámci poskytnuté „Neinvestiční dotace od obcí“, kdy hl.m. Praha zaslala MČ Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011. Současně dochází ke zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava ve výši 19.000 tis. Kč určené na „Chodníkový program“ a běžné rozpočtové rezervy vedené v oddílu  64 – Ostatní činnosti ve výši 2.610,2 tis. Kč.

 

 

 

 

+ 21.610,2

 

 

 

+ 21.610,2

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

114.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o opravu komunikace Fetrovská. Tyto prostředky budou převedeny z rozpočtu oddílu 22 – Doprava pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

 

 

- 9.000,0

 

 

- 9.000,0

115.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o dokončení opravy komunikace Charlese de Gaulla a zahájení opravy komunikace Dr. Zikmunda Wintra. Tyto prostředky budou převedeny z rozpočtu oddílu 22 – Doprava pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy. 

 

 

 

- 10.000,0

 

 

- 10.000,0

 

     

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

116.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy na akci „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ ve výši 7.500 tis. Kč. Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“.

 

 

 

 

- 7.500,0

117.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu upřesnění výdajů u akce „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ vyplývající z uzavřené smlouvy a současně upřesnění a doplnění  ORGu (čísla akce), který je přidělován MHMP na základě poskytnuté dotace  z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

+ 11.700,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

118.

Zvýšení běžných příjmů a výdajů v oddílu 37 – Komunální odpady na provoz sběrných dvorů v ulicích Drnovská, Moravanů a v areálu SK Aritma Praha ve Vokovicích ve výši 1.139,2 tis. Kč, v oddíle 37 – Veřejná zeleň na údržbu veřejné zeleně na území MČ Praha 6 ve výši 1.423,9 tis. Kč, v oddíle 22 – Doprava na  opravy chodníků na území MČ Praha 6 ve výši 1.234,0 tis. Kč. Současně dochází ke zvýšení příjmů v příslušných oddílech, kdy zdrojem je finanční dar od Letiště Praha a.s. poskytnutý na základě „Rámcové smlouvy o zásadách poskytování darů a.s. Letiště“, jehož přijetí schválila RMČ Praha 6 usnesením          č. 1413/2012 ze dne 30.5.2012.

 

 

 

 

 

 

+ 3.797,1

 

 

 

 

 

+ 3.797,1

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

119.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 22 – Doprava, kdy z důvodu správného rozpočtového zařazení je část finančních prostředků určených na nákup služeb v oblasti dopravní vybavenosti převedena na pořízení drobného hmotného majetku v   této oblasti.

 

 

+ 70,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

120.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na pořízení zahradního altánu pro MŠ Volavkova.

 

+ 47,0

 

 

121.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Waldorfská pedagogika“ v ZŠ Dědina ve výši 130 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanským sdružením složených z rodičů žáků školy.

 

 

 

+ 130,0

 

 

+130,0

 

122.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, na pořízení šatních skříní a školního nábytku do tříd pro ZŠ a MŠ Bílá. Zdrojem jsou odvody z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

 

+ 286,0

 

 

+ 286,0

123.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství na poskytnutí peněžitého daru v rámci programu „Otevřený svět“, určený pro rodiče 3 žáků navštěvujících víceleté gymnázium, na částečnou úhradu zahraničního studijního pobytu. Peněžitý dar byl schválen usnesením RMČ č. 1586/12 ze dne 18.7. 2012. 

 

 

 

+ 18,0

 

 

124.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství na nákup věcných dárků pro budoucí prvňáky ZŠ, kdy zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup drobného materiálu, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

+ 10,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

125.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 41 – Dávky zdravotně postiženým občanům. Jedná se o dofinancování soc. dávky, která byla pravomocně přiznána před koncem roku 2011 a z časových důvodů již nemohla být vyplacena. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MPSV.

 

 

 

 

+ 183,0

 

 

+ 183,0

 

Tabulka 05 - OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

126.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 35 – Prevence před drogami, kdy finanční prostředky určené na vzdělávací kurzy nebudou v letošním roce  v plné výši čerpány a budou použity na nákup mobiliáře k nůžkovému stanu, který je využíván při akcích pořádaných MČ Praha 6 v rámci „Zdravé Šestky“.

 

 

+ 20,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

127.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 21 – Vnitřní obchod, kdy finanční  prostředky určené na nájemné, opravy a nákup drobného materiálu na akci „Farmářské trhy“ nebudou v plné výši čerpány a budou využity na zajištění trhů konaných nad rámec stávajících „Farmářských trhů“ – např. „Květinové trhy“.

 

 

+ 160,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

128.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na pořízení 20 ks stánků a 10 ks slunečníků v rámci zajištění nedostatečné kapacity stánků u stále se rozšiřujícího sortimentu nabízeného zboží „Farmářských trhů“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 480,0

 

 

 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

129.

Provedení finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 6 za rok 2011, které bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 6  „Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2011“ č. 201/12 ze dne 22.6.2012, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků zpět do rozpočtu MČ Praha 6, které se promítne zvýšením příslušné příjmové položky a zvýšením rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

 

+ 1.216,4

 

 

 

 

+ 1.216,4

130.

Provedení konečného finančního vypořádání MČ Praha 6 s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem ČR za rok 2011, jehož výsledkem je odvod finančních prostředků, který se promítne snížením příslušné příjmové položky a rozpočtové rezervy vedené v oddíle 64 – Ostatní činnosti, která je finančním zdrojem tohoto odvodu.

 

 

 

 

- 2.324,6

 

 

 

- 2.324,6

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

131.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na výsadbu květin na území MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na úhradu záloh a nedoplatku za spotřebu vody v parku „V Středu“.

 

 

+ 220,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

132.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na opravu komunikace v lokalitě Ruzyně - Ovocná ulice (1.800 tis. Kč) a na likvidaci mikroskládek (200 tis. Kč). Zdrojem je finanční dar od Letiště Praha a.s. poskytnutý v rámci „Dohody o respektování zásad dobrých sousedských vztahů mezi Letištěm Praha a.s. a MČ Praha 6“, jehož přijetí schválila RMČ Praha 6 usnesením č. 1412/2012 ze dne 30.5.2012.

 

 

 

 

+ 2.000,0

 

 

 

+ 2.000,0

133.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 22 – Doprava na opravu komunikace v lokalitě Ruzyně - Ovocná ulice v rámci „Chodníkového programu“. Tyto prostředky budou převedeny z rozpočtu oddílu 22 – Doprava pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 1.800,0

 

 

- 1.800,0

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

134.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství v souvislosti se škodní událostí - vytopení objektu MŠ Červený vrch a s tím související zvýšená spotřeba elektřiny  (vysoušení) a dokoupení školního nábytku. Zdrojem příjmu rozpočtu je převod finančních prostředků ze Zdaňované činnosti MČ Praha 6, kam bylo pojišťovnou zasláno pojistné plnění za tuto škodní událost.

 

 

 

 

 

+ 46,5

 

 

 

+ 46,5

135.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného zařazení finančního příspěvku pro speciální základní školu ve Vokovicích, poskytovaný  na sportovně zážitkový a poznávací pobyt žáků. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na příspěvky gymnáziím, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 28,0

 

 

136.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u „Ocenění vynikajících učitelů základních a mateřských škol MČ Praha 6“. Jedná se přesun z „věcných darů“ na „peněžitý dar“ pro oceněného kandidáta.

 

 

+ 10,0

 

 

137.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace ŠJ“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nově zařazenou investiční akci „ZŠ Červený vrch – modernizace sportoviště“.

 

 

+ 1.800,0

 

 

138.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace ŠJ“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nově zařazenou investiční akci „ZŠ Petřiny jih – modernizace sportoviště“.

 

 

+ 1.360,0

 

 

 

139.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace ŠJ“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nově zařazenou investiční akci „ZŠ Červený vrch – modernizace technologie bazénu“

 

 

+ 1.600,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

140.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci a 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Olympijský den seniorů“, pořádanou MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na „volnočasové aktivity seniorů“.

 

 

+ 46,2

 

 

141.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci a 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Den seniorů“, pořádanou MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na „volnočasové aktivity seniorů“.

 

 

+ 100,0

 

 

142.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Zdravá pětka v Písecké bráně“, pořádanou MČ Praha 6 v rámci volnočasových aktivit seniorů.

 

+ 38,4

 

 

143.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 43 – Sociální věci a 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „Modernizace DPS Liboc“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity  na nově zařazenou investiční akci „ZŠ Petřiny sever – modernizace sportoviště“.

 

 

+ 3.840,0

 

 

144.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 43 – Sociální věci a 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „Modernizace DPS Liboc“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity  na nově zařazenou investiční akci „ZŠ Pod Marjánkou – modernizace sportoviště“.

 

 

+ 1.200,0

 

 

145.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na nákup materiálu ke  zhotovení  přírodních sezení, určených na akce pořádaných MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na úhrady sankcí, kterou MČ Praha 6 obdržela zpět jako vratku od Finančního úřadu.

 

 

+ 2,0

 

 

146.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti  na úhradu části škody vzniklé při výkonu pracovních povinností na majetku třetí osoby. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na úhrady sankcí, kterou MČ Praha 6 obdržela zpět jako vratku od Finančního úřadu.

 

 

+ 4,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

147.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Ostatní tělovýchovná činnost z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u akce „Vozíčkáři ve Hvězdě“, pořádanou MČ Praha 6.

 

 

+ 20,6

 

 

 

Tabulka 07 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

148.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 53 – Bezpečnost z důvodu správného rozpočtového zařazení u výdajů určených na činnost Centra bezpečnosti v rámci programu „Prevence kriminality 2012“

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

149.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Vyzdění bytových jader na sídlišti Dědina“ (ve výši 500 tis. Kč), „Rooseveltova 611-619 – dokončení rekonstrukce interiérů“ (ve výši 234 tis. Kč) a „Nám. Svobody – vybudování bezbariérového vstupu“ (ve výši 126 tis. Kč) nebudou v plné  výši vyčerpány a budou využity na akci „Jugoslávských partyzánů 1089/15 - rekonstrukce výtahu“. 

 

 

 

+ 860,0

 

 

150.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 36 – Hospodářství na opravu dvířek rozvaděče v usedlosti Ladronka. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na plánovanou ztrátu u objektů zvláštního určení, které již v letošním roce nebudou čerpány.

 

 

+ 8,5

 

 

151.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akci  „Rooseveltova 611-619 – dokončení rekonstrukce interiérů“ nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění inženýrské činnosti pro SNEO a.s. v souvislosti s připravovanou investiční akcí „Výstavba bytového domu s malometrážními byty pro seniory a startovacími byty“. Uzavření mandátní smlouvy bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 1606/12 ze dne 18.7.2012.

 

 

 

 

+ 270,0

 

 

 

      Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

152.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve III. čtvrtletí 2012. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

+ 1.684,7

 

+ 1.684,7

153.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup nového služebního vozidla formou leasingu nebudou čerpány a budou použity na stavební úpravy a doplnění stávajícího zvukového zařízení ve Skleněném paláci.

 

 

+ 230,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

154.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup elektrické energie nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na úhradu výdajů za zprostředkování burzovních obchodů v rámci nákupu elektřiny.

 

 

+ 57,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

155.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na likvidaci nefunkčních pískovišť na území MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na úhradu záloh elektrické energie - fontány v parku „V Středu“.

 

 

+ 20,0

 

 

156.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na zajištění kontejnerů na odpad nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na odchyt holubů (36 tis. Kč) a kastraci bezprizorních koček (20 tis. Kč).

 

 

+ 56,0

 

 

157.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň a 22 - Doprava, kdy finanční prostředky určené na zajištění kontejnerů na odpad  nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění podzimního úklidu komunikací na území MČ Praha 6.

 

 

+ 1.500,0

 

 

158.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 37 – Veřejná zeleň a 22 - Doprava, kdy finanční prostředky určené na běžnou údržbu ploch veřejné zeleně  nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění zimního úklidu komunikací (zimní pohotovost – odměna brigádníkům) na území MČ Praha 6.

 

 

+ 2.400,0

 

 

159.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy v rámci programu „Dobré sousedství“ a na základě uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě darovací č. 9000002633 (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.1702/12 ze dne 12.9.2012) obdržela MČ Praha 6 od Letiště Praha a.s. peněžitý dar na „Zkvalitnění zelených ploch včetně úpravy dětských hřišť a sportovišť v oblasti Hanspaulky“.

 

 

 

 

+ 400,0

 

 

 

+ 400,0

160.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy v rámci spolupráce mezi MČ Praha 6 a některými zastupitelskými úřady na projektu „květinových záhonů“ obdržela MČ Praha 6 peněžité dary od těchto zastupitelských úřadů.

 

 

 

+ 90,0

 

 

+ 90,0

161.

Přesun běžných výdajů mezi oddíly 37 – Veřejná zeleň a 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na projekt „květinové záhony“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou poskytnuty jako příspěvek Domovu svaté rodiny.

 

+ 90,0

 

 

 

    Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

162.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, na pořízení PC, dataprojektoru a školního nábytku do tříd pro ZŠ a MŠ Červený vrch. Zdrojem jsou odvody z investičního fondu této příspěvkové organizace.

 

 

+ 111,0

 

+ 111,0

163.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddílu 31 – Školství o finanční prostředky od obcí, které MČ Praha 6 vybírá na základě školského zákona (jedná se o žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve škole zřizované jinou obcí než mají trvalý pobyt). O tuto částku bude souvztažně navýšena rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 1.534,8

 

 

+ 1.534,8

164.

Snížení rozpočtu příjmů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kdy na základě „Závěrečné monitorovací zprávy“ vrací MČ Praha 6 finanční prostředky z Operačního programu Praha – Adaptabilita, které obdržela v roce 2011 pro ZŠ a MŠ Červený vrch na projekt „Inkluzivní škola“ v celkové výši 1.983,7      tis. Kč. Prostředky ve výši 59,5 tis. Kč nebyly na uvedený projekt použity a proto se snížením příjmové položky vrací zpět do rozpočtu hl.m. Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky, které  ZŠ a MŠ Červený vrch  v této výši odvedla zpět do rozpočtu zřizovatele.

 

 

 

 

+ 59,5

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

165.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci a 36 – Pohřebnictví, kdy finanční prostředky určené na „volnočasové aktivity seniorů“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zvýšené výdaje související se zajišťováním sociálních pohřbů občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a kteří nemají nikoho kdo by pohřeb zajistil.

 

 

+ 50,0

 

 

166.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na příspěvek pro sociálně slabé rodiny na jesle nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na poskytnutí finančního příspěvku pro občanské sdružení Senior fitnes. Příspěvek byl doporučen Komisí pro sociální a zdravotní problematiku a bude předložen ke schválení v RMČ Praha 6 dne 10.10.2012.

 

 

+ 35,0

 

 

167.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti sociálních služeb (dotace z rozpočtu hl.m. Prahy) v roce 2012, které byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č.244/12 ze dne 14.9.2012. Pozn.: ke snížení rozpočtu příjmů a výdajů dochází z důvodu poskytnutí grantu Centru sociálních služeb Nebušice, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci zřízenou MČ Praha – Nebušice a tento příspěvek musí být poskytnut, dle platné metodiky, prostřednictvím snížení příjmových položek. 

 

 

 

 

+ 525,0

 

 

 

 

- 165,0

 

 

 

 

- 165,0

168.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 43 – Sociální věci z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců grantů v oblasti zdravotnictví a sociální péče v roce 2012, které byly schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č.243/12 ze dne 14.9.2012.

 

 

+ 60,0

 

 

 

         

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

169.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na pořádání akcí pro rodiče s dětmi nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity k zajištění dobročinného plesu dívek a žen s Turnerovým syndromem.

 

 

+ 7,0

 

 

170.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura na tisk 1.000 ks knihy „Praha 6 křížem krážem“ v anglickém jazyce. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na již uskutečněné akce „Společenský večer Prahy 6“ a „Výroba kalendáře na rok 2013“ (415 tis. Kč), které nebyly v plné výši vyčerpány  a dále prostředky určené na pořízení „Sborníků k výstavám a činnosti MČ Praha 6“ (150 tis. Kč), které také nebudou v plné výši čerpány.

 

 

 

+ 565,0

 

 

171.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na „Akce pro seniory“

 

+ 30,0

 

 

172.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na již uskutečněnou akci „Den Prahy“ nebyly v plné výši vyčerpány a budou použity na ozvučení společenských akcí pořádaných MČ Praha 6 do konce roku 2012.

 

 

+ 26,4

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

173.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura, na pořízení nového zvonu do zvoničky  Veleslavín, který byl v červnu letošního roku odcizen. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na opravy drobné architektury nebudou v plné výši vyčerpány.

 

+ 30,0

 

 

174.

Snížení kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na výrobu „Pamětní desky Jenerálka“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na běžné výdaje (háčky na věnec) v souvislosti s osazením „Pamětní desky generálu Weberovi“.

 

 

+ 9,6

 

 

 

175.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 33 – Obnova kulturních hodnot na obnovu nemovité kulturní památky – „Obnovu a přesun kaple č. 11“, na kterou MČ Praha 6 obdržela v rámci „Havarijního programu na rok 2012“ účelovou dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva kultury.

 

 

 

+ 400,0

 

 

+ 400,0

176.

Snížení běžných výdajů v oddílu 33 – Obnova kulturních hodnot, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci z Ministerstva kultury na „Obnovu a přesun kaple č. 11“. Tyto finanční prostředky se přesouvají do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti, která byla dočasně zdrojem financování (usnesení RMČ č. 1376/12 ze dne 9.5.2012 - 5. rozpočtové úpravy # č.50).

 

 

 

+ 400,0

 

 

 

Tabulka 07 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

177.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva z důvodu správného rozpočtového zařazení u výdajů určených na vzniklou mimořádnou událost, kdy došlo k výbuchu a následnému požáru v objektu v Evropské ulici a kde bylo nutné zajistit evakuaci a ubytování obyvatel.

 

 

 

+ 32,3

 

 

 

 

  Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

178.

Přesun mezi jednotlivými kapitálovými akcemi v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akci „Nad Kajetánskou 2,4,6 a Patočkova 31-37 – I a II. etapa rekonstrukce“ nebudou v letošním roce zcela vyčerpány a budou použity na akci „ Projektové dokumentace k půdním vestavbám“. Jedná se o objekty: Bělohorská 1703/144, Stochovská 530/43 a Dr. Z.Wintra 432/8. 

 

 

 

+ 1.500,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

179.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na sportovně kulturní aktivity zaměstnanců hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup žaluzií do učebny, zahradního traktůrku a kuchyňského vybavení RVZ Živohošť.

 

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

180.

Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2013. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí.

 

 

 

 

 

+ 101,9

 

 

+ 101,9

 

Tabulka 09 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

181.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa na redesign webových stránek MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na zpracování dat (údržbu webových stránek) ve výši 200 tis. Kč a rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti ve výši 300     tis. Kč.

 

 

+ 500,0

 

 

182.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce, kdy finanční prostředky určené na pohoštění a věcné dárky pro zahraniční delegace nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění pořádané výstavy ve Vídni.

 

 

+ 87,4

 

 

 

Tabulka 09 – OSLV ÚMČ Praha 6

 

 

 

183.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na výdaje určené na  nákup stravenek z důvodu navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Zdrojem je rozpočtová rezerva Sociálního fondu zaměstnavatele vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 200,0

 

 

 

Tabulka 09 – PO ÚMČ Praha 6

 

 

 

184.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na výdaje spojené s exekucemi nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na právní a poradenské služby. 

 

+ 150,0

 

 

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

185.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na realizaci části akce „Chodníkový program“ na opravu komunikace „Mařákova“ ve výši 6.051,78 tis. Kč a „Hošťálkova“ ve výši 6.800 tis. Kč.  Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 43 – Sociální věci určené na investiční akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou z časových důvodů v letošním roce vyčerpány.

 

 

+ 12.851,8

 

 

 

 

 

186.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o celkovou opravu komunikace „Mařákova“ ve výši 6.051,78 tis. Kč a „Hošťálkova“ ve výši 6.800 tis. Kč. Tyto prostředky budou převedeny z rozpočtu oddílu 22 – Doprava pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 12.851,8

 

 

- 12.851,8

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

187.

Zvýšení kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na odkoupení pozemků parc.č. 893/8, 900/1 a 900/2 v k.ú. Břevnov (poliklinika Břevnov). Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 43 – Sociální věci určené na investiční akci „Rekonstrukce objektu Dejvická 4 – projektová dokumentace“, které nebudou v letošním roce vyčerpány.

 

 

+ 4.350,0

 

 

 

 

Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

188.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na  souvislé opravy komunikací v lokalitě Ruzyně a v ulici Ovocná. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 43 – Sociální věci určené na investiční akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou z časových důvodů v letošním roce vyčerpány.

 

 

+ 2.178,6

 

 

189.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 na realizaci části akce „Chodníkový program“. Jedná se o souvislé opravy komunikace v lokalitě Ruzyně a v ulici Ovocná.. Tyto prostředky budou převedeny z rozpočtu oddílu 22 – Doprava pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

- 2.178,6

 

 

- 2.178,6

190.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na  průzkum veřejného mínění k parkovacím zónám na území MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 43 – Sociální věci určené na investiční akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou z časových důvodů v letošním roce vyčerpány.

 

 

+ 1.200,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

191.

Zvýšení běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na instalaci mobiliáře pro hru DISGOLF v areálu volného času Ladronka. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v oddílu 43 – Sociální věci určené na investiční akci „Modernizace DPS Liboc“, které nebudou z časových důvodů v letošním roce vyčerpány.

 

 

+ 500,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

192.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Výstavní činnost na konání výstavy „Bienále rozvojových programů Praha 6 mění tvář 2012 – 6. ročník“. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 620,0

 

 

 

Tabulka 01 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

193.

Přesun mezi běžnými výdaji v oddílu 36 – Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na nákup studií nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na vytvoření loga MČ Praha 6 umístěného na lavičkách v Břevnovském klášteře.

 

 

+ 30,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

194.

Snížení rozpočtu příjmů a výdajů Městské části Praha 6 v oddílu 37 – Veřejná zeleň na realizaci zpomalovacího prahu na komunikaci v Šárecké ulici. Tato realizace je součástí investiční akce „Rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka“, ale uvedená komunikace je ve správě TSK hl.m. Prahy, která bude realizaci zajišťovat. Finanční prostředky budou tedy převedeny pomocí snížení příjmové položky prostřednictvím MHMP na TSK hl.m. Prahy.

 

 

 

 

 

 

- 1.200,0

 

 

 

- 1.200,0

195.

Přesun mezi běžnými a kapitálovými výdaji v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného zařazení výdajů u pořízení a zabudování parkových laviček před stadionem Na Julisce. Pořízení laviček je součástí investiční akce „Revitalizace odpočinkové plochy  před vstupem na stadion Na Julisce“.

 

 

+ 54,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

196.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  22 – Doprava a 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na strojový úklid sněhu (800 tis. Kč) a na výsadbu květin (100 tis. Kč) nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na podzimní úklid komunikací.

 

 

+ 900,0

 

 

197.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na projektové dokumentace v rámci „Chodníkového programu“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zpracování analýzy dopravní koncepce a návrhu priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území MČ Praha 6.

 

 

+ 114,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

198.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na financování projektu „Efektivně řízený proces výuky češtiny jako cizího jazyka v rámci integrace žáků – cizinců z třetích zemí na ZŠ Marjánka“. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT.

 

 

 

+ 238,0

 

 

+ 238,0

199.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“ nebudou v letošním roce čerpány (zažádáno o dotaci z Operačního programu – Životní prostředí, akce zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2013).  Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“.

 

 

 

 

 

- 2.516,0

200.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na úroky z jistin při výběrových řízení nebudou v letošním roce čerpány a budou použity na zpracování studie variantních řešení MŠ Janákova.

 

 

+ 7,0

 

 

201.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u pořízení konvektomatu pro MŠ Libocká (270 tis. Kč) a pořízení sporáku pro MŠ Na Dlouhém lánu (105 tis. Kč).

 

 

+ 375,0

 

 

202.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, na pořízení školního nábytku, počítačových sestav herních prvků a dalšího drobného hmotného majetku pro ZŠ Dědina (68 tis. Kč), pro ZŠ Červený vrch (162 tis. Kč), pro ZŠ J.A.Komenského (100 tis. Kč), pro ZŠ Norbertov (100 tis. Kč), pro MŠ Sbíhavá (38,5 tis. Kč) a pro MŠ Fakultní (133 tis. Kč). Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

 

+ 601,5

 

 

 

+ 601,5

203.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Začít spolu“ v ZŠ Petřiny - sever ve výši 194 tis. Kč a v ZŠ a MŠ T.G. Masaryka ve výši 61,2 tis. Kč, dále na realizaci programu „Montessory“ v ZŠ Na Dlouhém lánu ve výši 550 tis. Kč a na financování druhé učitelky ve třídě v MŠ Motýlek ve výši 125 tis. Kč. Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složených z rodičů žáků školy.

 

 

 

 

+ 930,2

 

 

 

+ 930,2

204.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle formy příjemce grantu v oblasti zahraničních studijních pobytů žáků víceletých gymnázií a grantů určených pro MŠ Jílkova.

 

 

+ 139,9

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

205.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 42 - Politika zaměstnanosti na nákup vakcíny proti žloutence pro zaměstnance organizační složky PRO 6, kteří pracují v rizikovém prostředí. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 23,0

 

 

206.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění a správného zařazení rozpočtových výdajů v rámci nákupu energií a drobného materiálu.

 

 

+ 77,0

 

 

207.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  43 – Sociální věci na nákup věcných dárků určených pro seniory MČ Praha 6, které budou předávány v rámci pořádaných předvánočních akcí v domech s pečovatelskou službou. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci „volnočasových aktivit seniorů Prahy 6“.

 

 

 

+ 70,0

 

 

208.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 35 – Léčebny dlouhodobě nemocných a 43 – Pečovatelské služby, kdy na základě úprav finančních plánů, schválených usneseními RMČ č. 1810/12 a č. 1811/12 ze dne 24.10.2012 je snížen provozní příspěvek pro zřízené příspěvkové organizace Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 300 tis. Kč a Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 2.621 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

 

+ 2.921,0

 

 

 

Tabulka 05 - OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

209.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 35 – Prevence před drogami z důvodu upřesnění rozpočtových výdajů v rámci akce „Antifetfest“.

 

+ 12,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

210.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Výstavní činnost z důvodu upřesnění rozpočtových výdajů v rámci pořádané výstavy „Galerie chodník“.

 

 

+ 25,0

 

 

211.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura a v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na zasíláni SMS zpráv občanům MČ Praha 6 (21,7 tis. Kč), na nákup drobného materiálu a věcných dárků pro jubilanty (115 tis. Kč) a na cestovné členů ZMČ Praha 6 (58,4 tis. Kč) nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity na instalaci a slavnostní rozsvícení vánočních stromů. 

 

 

 

+ 195,1

 

 

212.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura a v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na zajištění vydávání kroniky obce, časopisu Šestka a na cizojazyčné překlady webových stránek MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění instalace a opravy vánočního osvětlení.

 

 

+ 101,6

 

 

213.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Tělovýchova a v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na zasíláni SMS zpráv občanům MČ Praha 6 (27,3 tis. Kč) a neinvestiční transfery (3,8 tis. Kč) nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity na propagaci MČ Praha 6 formou umístění loga na dresech sportovců.

 

 

 

+ 31,1

 

 

214.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na finanční příspěvky poskytované v rámci podpory pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže z Prahy 6 tělovýchovným jednotám a sportovním klubům působícím na Praze 6. Zdrojem je dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 1.pololetí 2012. 

 

 

 

 

+ 7.474,2

 

 

 

+ 7.474,2

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

215.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 36 – Hospodářství, kdy zbývající finanční prostředky určené na plánovanou ztrátu u objektů zvláštního určení nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity  na opravu zemních svítidel nainstalované u zříceniny Baba.

 

 

+ 50,0

 

 

216.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 36 – Hospodářství, kdy zbývající finanční prostředky určené na plánovanou ztrátu u objektů zvláštního určení nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity  na vypracování znaleckého posudku dvorní fasády u bytového domu Jilemnického 600/3 a 5.

 

 

+ 55,0

 

 

217.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na finanční plnění vyplývající z uzavřených mandátních smluv mezi MČ Praha 6 a SNEO a.s., č. S 158/2011/OSOM na poradenskou a konzultační činnost a č. 957/2010/OSOM na provádění kontroly stavu nemovitostí a vyřizování reklamací. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 2.750,0

 

 

218.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Rooseveltova 611 až 619 – rekonstrukce interiérů“ a    „Rooseveltova 611 až 619 – rekonstrukce vytápění“ nebudou v letošním roce již čerpány. Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“.

 

 

 

 

 

- 3.990,0

219.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 36 – Hospodářství z důvodu správného zařazení výdajů na zpracování studie u akce „Výstavba bytového domu s malometrážními byty – Rakovnická“.

 

+ 92,0

 

 

220.

Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Bydlení na zajištění bydlení pro azylanta, kdy částka ve výši 30 tis. Kč připadá na úhradu čistého nájemného a částka ve výši 12 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 

+ 42,0

 

 

+ 42,0

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

221.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na „Obnovu vozového parku ÚMČ“ nebudou v letošním roce v plné výši čerpány. Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“.

 

 

 

 

 

 

- 200,0

222.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa z důvodu upřesnění a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci autoprovozu ÚMČ.

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

223.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na „Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony“ nebudou v letošním roce čerpány. Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování, kdy o tuto částku budou sníženy převody z tzv. „Správy aktiv“.

 

 

 

 

 

 

 

 

- 80,0

224.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na „Záložní chlazení prostoru oddělení informatiky“ nebudou již letošním roce čerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 105,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

225.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce z důvodu upřesnění a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci  „Zahraničních delegací“.

 

 

+ 78,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

226.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí, kdy finanční prostředky určené na zajištění pohoštění v rámci jednání RMČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zajištění služeb při jednání ZMČ Praha 6, která byla z kapacitních důvodů mimo budovu ÚMČ.

 

 

+ 70,0

 

 

 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

227.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddílu 63 – Finanční operace u výnosů z tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z podílů na zisku a dividend, které nelze přesně stanovit. Současně se snižují příjmy z poplatků za provozovaný VHP z důvodu změny právních předpisů, kdy na základě zákona č. 458/2001 Sb.,  o změně zákonů souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa došlo ke zrušení možnosti obcí vybírat na základě  OZV místní poplatek za provozovaný VHP.

 

 

 

 

+ 4.000,0

 

 

228.

Zvýšení rozpočtu příjmů u sankčních plateb, který vychází ze skutečně vybraných plateb letošního roku a zároveň se zvyšují výdaje vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kam budou tyto příjmy převedeny.

 

 

+ 3.000,0

 

+ 3.000,0

229.

Snížení rozpočtu příjmů u odvodů z výtěžku loterií, kdy na základě novely zákona č.202/1990 Sb., o loteriích, byl  výše uvedený výtěžek od 1.1.2012 zrušen. Zdrojem ke snížení je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

- 800,0

 

 

- 800,0

230.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddílu 63 – Finanční operace u výnosů z tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o úroky z lépe úročených bankovních účtů a vyplacené kupóny z dluhopisů portfolia. Zároveň se zvyšují výdaje vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kam budou tyto příjmy převedeny.

 

 

 

+ 4.000,0

 

 

+ 4.000,0

 

Tabulka 01 - OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

231.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 -  Územní rozvoj, kdy finanční prostředky určené na zpracování DÚR dopravní vazby Evropská – Aritma nebudou již v letošním roce čerpány. Tyto finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 397,0

 

 

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

232.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na rekultivace trávníků nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na úklid komunikací na území MČ Praha 6.

 

+ 454,0

 

 

 

Tabulka 03 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

233.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  22 – Doprava, kdy finanční prostředky určené na zpracování analýzy dopravní koncepce a návrhu priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území MČ Praha 6 nebudou v letošním roce z důvodu časové náročnosti vyčerpány a budou použity na nákup dopravního sčítače (250 tis. Kč), na zpracování návrhů dopravních opatření rizikových míst (200 tis. Kč) a na zajištění průklestů stromů (750 tis. Kč).

 

 

 

 

+ 1.200,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

234.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na integraci žáků pro období od 1.9 – 31.12.2012 (mzdové náklady asistentů pedagoga) Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

 

 

 

+ 3.213,5

 

 

+ 3.213,5

235.

Snížení rozpočtu příjmů v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kdy na základě „Závěrečné monitorovací zprávy“ vrací MČ Praha 6 finanční prostředky z Operačního programu Praha – Adaptabilita, které obdržela v roce 2011 pro ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 na projekt „Zkvalitnění a modernizace výuky s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ v celkové výši 3.619,4  tis. Kč. Prostředky ve výši 4,4 tis. Kč nebyly na uvedený projekt použity, a proto se snížením příjmové položky vrací zpět do rozpočtu hl.m. Prahy. Zdrojem jsou finanční prostředky, které  ZŠ a MŠ nám. Svobody 2  v této výši odvedla zpět do rozpočtu zřizovatele.

 

 

 

 

+ 4,4

 

 

 

 

 

236.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u pořízení mlhoviště pro MŠ  Na Okraji.

 

 

+ 215,0

 

 

237.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu financování programu „Waldorfské pedagogiky“ v ZŠ Dědina (248 tis. Kč), na rodilého mluvčího anglického jazyka v ZŠ Hanspaulka (55,2 tis. Kč) na druhou učitelku ve třídě v MŠ Motýlek (25 tis. Kč), na zvýšenou pedagogickou náročnost v ZŠ Petřiny jih (205 tis. Kč), na realizaci projektu „Začít spolu“ v ZŠ T.G.Masaryka (17 tis. Kč), na zkvalitnění výuky AJ v ZŠ Bílá (29 tis. Kč) a pro Waldorfskou MŠ na zajištění výuky eurytmie (28 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složených z rodičů žáků škol.

 

 

 

 

 

 

+ 607,2

 

 

 

 

 

+ 607,2

238.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup projektových dokumentací nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na zpracování zjednodušené studie modulového objektu přístavby u MŠ Čínská a objektu Na Kocínce.

 

 

 

+ 82,0

 

 

239.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na   nákup služeb v rámci etické výchovy nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup učebních pomůcek pro ZŠ – stolních her Cash Flow, které budou využívány v rámci výuky finanční gramotnosti.

 

 

+ 44,0

 

 

240.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství  z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na základě skutečné fakturace u akce „ŠJ Hanspaulka –rekonstrukce a modernizace školní jídelny.

 

 

+ 3.313,0

 

 

241.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílu 31 – Školství, na obnovu výpočetní techniky pro ZŠ Norbertov (30 tis. Kč) a na dovybavení školním nábytkem včetně nákupu kancelářských potřeb  pro ZŠ Pod Marjánkou (180 tis. Kč). Zdrojem jsou odvody z investičních fondů těchto příspěvkových organizací.

 

 

 

+ 210,0

 

 

+ 210,0

242.

Přesun běžných a kapitálových výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů u pořízení PC boxu (49 tis. Kč) pro ZŠ nám. Svobody, zastínění pískoviště (42 tis. Kč) pro MŠ Tychonova, pořízení střídačky s makrolonovým zakrytím pro ZŠ Petřiny sever a ZŠ Petřiny jih (282 tis. Kč), u pořízení velkých herních prvků a zahradního amfiteátru pro MŠ Čínská (380 tis. Kč) a u pořízení velkých herních prvků pro MŠ Kohoutek (188 tis. Kč).

 

 

 

 

+ 941,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

243.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na příspěvek pro sociálně slabé rodiny na umístění dětí do jeslí nebudou v letošním roce v plné výši vyčerpány a budou použity na částečnou úhradu obědů v ZŠ, poskytovanou v rámci sociálního programu seniorům Prahy 6.

 

 

 

+ 50,0

 

 

244.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu  43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce domu Dejvická 4 – projektová dokumentace“ nebudou čerpány a budou použity na investiční příspěvek pro občanské sdružení 3P na pořízení auta vybaveného zařízením pro převoz osob upoutaných na invalidní vozík.

 

 

 

+ 160,0

 

 

245.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu  43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na volnočasové aktivity seniorů nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na odkoupení autorských práv loga „Myslíme na všechny“ na základě licenční smlouvy.

 

 

+ 50,0

 

 

246.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu  42 – Politika zaměstnanosti z důvodu upřesnění a správného zařazení rozpočtových výdajů v rámci nákupu energií a drobného materiálu.

 

 

+ 171,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

247.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura a v oddílu 21 – Vnitřní obchod, kdy finanční prostředky určené na  nákup drobného materiálu a služeb v rámci organizace „Farmářských trhů“ (36,9 tis. Kč) a na  nákup drobného materiálu a služeb v rámci „Kroniky obce“ (11,5 tis. Kč) nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity na zajištění akce „Oslavy k 20. výročí Spolku břevnovských živnostníků“. 

 

 

 

+ 48,4

 

 

248.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 34 – Tělovýchovná činnost a v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup pohárů a ocenění pro vítěze sportovních soutěží pořádaných MČ Praha 6 nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup věcných dárků pro dechovou kapelu Armády ČR, která opakovaně zdarma vystupuje na kulturně společenských akcí MČ Praha 6.

 

 

 

+ 20,0

 

 

249.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na zajištění pořádání vánočních programů na Dejvické třídě v období prosince 2012. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.230,0

 

 

 

Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

250.

Snížení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 33 -  Kultura, kdy finanční prostředky určené na vydání knihy o Dejvicích (1.150 tis. Kč) a na akci „Pomník Nikoly Tesly“ (664 tis. Kč) nebudou již v letošním roce čerpány. Tyto finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 1.814,0

 

 

251.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura, kdy finanční prostředky určené na občerstvení v rámci pořádané výstavy „Bienále Praha 6 mění tvář“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na služby spojené s kulturně společenskými akcemi pořádaných do konce roku 2012.

 

 

+ 30,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

252.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 33 – Kultura a v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na televizní reportáže o Praze 6 (95 tis. Kč) a na cestovné pro členy zastupitelstva a zahraniční delegace (35 tis. Kč) nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup 1 000 ks CD Chorea Bohemica, které budou využívány jako věcné dárky při pořádání akcí a návštěvě významných  hostů MČ Praha 6.

 

 

 

+ 130,0

 

 

 

Tabulka 06 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

253.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem  RVZ Živohošť a příjmy od rekreantů. Zdrojem je rozpočtová rezerva Sociálního fondu zaměstnavatele vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 07 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

254.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými  oddíly 53 – Bezpečnost a 33 – Kultura, kdy zbývající finanční prostředky určené na nákup bezpečnostních vestiček nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity  na pořádání kulturních akcí a programů MČ Praha 6 v závěru roku 2012.

 

 

+ 30,0

 

 

255.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými  oddíly 53 – Bezpečnost a 61 – Zastupitelstva obcí, kdy zbývající finanční prostředky určené na nákup bezpečnostních vestiček nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity  na nákup magnetické tabule pro Centrum bezpečnosti (5 tis. Kč) a na dofinancování  akce „Setkání vedení radnice s občany“ (51,6 tis. Kč).

 

 

 

+ 56,6

 

 

256.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými  oddíly 53 – Bezpečnost a 61 – Místní správa, kdy zbývající finanční prostředky určené na odměny pro brigádníky v rámci akce „Bezpečné přechody“ nebudou již v letošním roce čerpány a budou použity  na nákup 400 ks knih vydaných k 20. výročí Dejvického divadla, a které  budou využívány jako dárky pro významné hosty MČ Praha 6.

 

 

 

+ 120,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

257.

Přesun kapitálových výdajů mezi jednotlivými akcemi v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akci „Nad Kajetánskou 2,4,6 a Patočkova 31-37 – rekonstrukce I. a II. etapa“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zpracování předprojektové dokumentace k půdní vestavbě v domě Dejvická 262/14, 254/16, Eliášova 761/46 a Dr. Z. Wintra 432/8 včetně řešení související dopravy v klidu.

 

 

 

+ 410,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

258.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve IV. čtvrtletí 2012. Zdrojem je neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

 

+ 1.684,7

 

 

+ 1.684,7

259.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na zvyšování kvalifikace zaměstnanců nebudou čerpány a budou využity na jízdné a cestovné pro zaměstnance ÚMČ.

 

+ 60,0

 

 

260.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na průběžné vzdělávání zaměstnanců a vedoucích úředníků nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na uhrazení účastnického poplatku na konferenci „eGovernment 2012“

 

 

+ 15,0

 

 

261.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup náhradních dílů k používanému technickému zařízení (200 tis. Kč) a na opravy technického zařízení (100 tis. Kč) nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na obnovu nefunkčních PC sestav a na nákup mobilních fotografických a komunikačních zařízení.

 

 

 

+ 300,0

 

 

262.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na odměny členů zastupitelstev (30 tis. Kč) a na náhrady mezd v době nemoci (40 tis. Kč) nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity (na základě očekávané skutečnosti) na povinné sociální a zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem.

 

 

 

+ 70,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

263.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu upřesnění a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci  „Setkání s občany“.

 

 

+ 34,8

 

 

264.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce z důvodu upřesnění a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci  „Zahraniční delegace“.

 

 

+ 204,0

 

 

 

Tabulka 09 – OKZ ÚMČ Praha 6

 

 

 

265.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí, kdy finanční prostředky určené na zajištění pohoštění spojené s výkonem funkce uvolněného člena zastupitelstva (Mgr. Vymětalové) nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup věcných dárků, také spojené s výše uvedeným výkonem funkce.

 

 

+ 17,0

 

 

266.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu navýšení nákladů v rámci zajištění dalšího jednání ZMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

+ 200,0

 

 

267.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na nákup věcných dárků nebudou v plné výši vyčerpány a budou využity na nákup ozdob a souvisejícího materiálu v rámci zdobení vánočních stromků v Písecké bráně. Tyto stromky jsou následně draženy a výtěžek je předáván Domovu sv. Rodiny a Domovu sv. K. Boromejského.

 

 

 

+ 20,0

 

 

268.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu potřeby vyššího objemu prostředků určených na peněžité dary  určené pro odborníky vykonávající svou funkci v komisích RMČ a výborech ZMČ. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na pojistné na sociálním zabezpečení, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 270,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSLV ÚMČ Praha 6

 

 

 

269.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na zajištění vizitek pro zaměstnance (25 tis. Kč) a na poplatky za vstupy do Katastru nemovitostí nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup odborných publikací a tiskovin pro členy Zastupitelstva MČ Praha 6.

 

 

+ 50,0

 

 

 

 

Tabulka 09 – PO ÚMČ Praha 6

 

 

 

270.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na vypracování stanovisek v souvislosti s přípravou podání incidenční žaloby, vyplývajících z požadavků pracovní skupiny pro KI a na ocenění portfolia dluhopisů a akcií, které jsou v majetku MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

 

+ 300,0

 

 

 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

271.

Zvýšení  běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti na úhradu bankovních poplatků za účty MČ Praha 6 v souvislosti s předpokládaným čerpáním do konce letošního roku. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu  64- Ostatní činnosti.

 

 

+ 150,0

 

 

272.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddílu 63 – Finanční operace u výnosů z tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o úroky z lépe úročených bankovních účtů a vyplacené kupóny z dluhopisů portfolia. Zároveň se zvyšují výdaje vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kam budou tyto příjmy převedeny.

 

 

 

+ 4.000,0

 

 

+ 4.000,0

 

Tabulka 02 - ODŽP ÚMČ Praha 6

 

 

 

273.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce parku Hanspaulka - Kotlářka“ (350 tis. Kč), „Oplocení dět. hřiště Na Petřinách – Dusíkova“ (86 tis. Kč) a „Opravy mezisídlištních prostor na sídlišti Petřiny“ (600 tis. Kč) nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na zimní údržbu komunikací na území MČ Praha 6.

 

 

 

+ 1.036,0

 

 

274.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň a v oddílu 31 - Školství, kdy finanční prostředky určené na příspěvek pro Střední školu stavební a zahradní (dohoda o spolupráci na realizaci soutěže „Řekni to květinou“) již nebudou v letošním roce čerpány a budou použity na zimní údržbu komunikací na území MČ Praha 6.

 

 

 

+ 77,0

 

 

 

Tabulka 04 - OŠ ÚMČ Praha 6

 

 

 

275.

Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na příspěvek pro Ing. Rýdlovou na 3. žákovskou konferenci „Jazyky bez bariér“, schválený usnesením RMČ Praha 6 č. 1942/12 ze dne 5.12.2012. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na granty ve školství, které nebudou v plné výši vyčerpány.

 

 

+ 4,0

 

 

276.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na nákup materiálu a drobného vybavení pro mateřské školy nebudou již čerpány. Tyto finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 100,0

 

 

277.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na zpracování projektové dokumentace na realizaci opravy elektroinstalace v ZŠ a MŠ Petřiny – jih  nebudou v plné výši vyčerpány. Tyto finanční prostředky budou přesunuty do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 680,0

 

 

 

Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6

 

 

 

278.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 43 – Sociální věci, kdy finanční prostředky určené na akci „Modernizace DPS Liboc“ nebudou v letošním roce čerpány. Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

- 2.863,0

 

      Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6

 

 

 

279.

Přesun běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy se jedná pouze o technickou úpravu čísla rozpočtové úpravy, které nám dle metodiky přidělilo MHMP (# 175 – neinvestiční účelová dotace, kterou MČ obdržela od Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky).

 

 

+ 400,0

 

 

 

Tabulka 08 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

280.

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na odkoupení garáží v k.ú. Bubeneč, schváleného usnesením ZMČ Praha 6 č. 229/12 ze dne 14.9.2012. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 410,0

 

 

281.

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akci „Nad Kajetánkou č. 2, 4, 6 a Patočkova č. 31, 33, 35, 37 – rekonstrukce I. a II. etapa “ nebudou již v letošním roce čerpány. Snížení se současně promítne ve třídě 8 – Financování.

 

 

 

 

- 2.500,0

 

Tabulka 09 – OKT ÚMČ Praha 6

 

 

 

282.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Volby do Parlamentu ČR z důvodu upřesnění a správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci obdržené dotace ze státního rozpočtu na Volby prezidenta 2013.

 

+ 101,9

 

 

 

Tabulka 09 – OKS ÚMČ Praha 6

 

 

 

283.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Zastupitelstva obcí z důvodu upřesnění a souvisejícího správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci  „Reprefondu“ paní starostky.

 

 

+ 35,0

 

 

 

Tabulka 09 – OSOM ÚMČ Praha 6

 

 

 

284.

Přesun běžných výdajů mezi jednotlivými položkami v oddílu 61 – Místní správa, kdy finanční prostředky určené na programování služebních karet nebudou v plné výši vyčerpány a budou použity na nákup kancelářských potřeb.

 

+ 40,0

 

 

 

Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6

 

 

 

285.

Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 63 – Finanční operace, kdy finanční prostředky z důvodu nižší aktivity z operací prováděných v rámci tzv. „Správy aktiv“ nebudou v plné výši vyčerpány a budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti.

 

 

+ 2.000,0

 

 

286.

Zvýšení rozpočtu příjmů v oddílu 63 – Finanční operace u výnosů z tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z podílů na zisku a dividend, které nelze přesně stanovit. Současně se zvyšují výdaje vedené v oddílu 64 – Ostatní činnosti, kam budou tyto výnosy převedeny.

 

 

 

+ 4.000,0

 

 

+ 4.000,0

287.

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 63 – Finanční operace na úhradu „Realizovaných kurzových ztrát“ z prováděných operací v rámci tzv. „Správy aktiv“, kdy jednotliví správci aktiv s cizími měnami obchodují okrajově a nepravidelně, a z tohoto důvodu není tato položka standardně rozpočtována. Zdrojem jsou finanční prostředky určené  na poplatky peněžním ústavům, související také se správou aktiv, které nebudou v plné výši vyčerpány, a to  z důvodu nižší aktivity z prováděných operací, vedené také v oddílu 63 – Finanční operace.

 

 

 

 

+ 2.400,0

 

 

288.

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oddílech 34 – Tělovýchova a 43 – Sociální věci, kam bude zařazena účelová dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických herních zařízení za 3.čtvrtletí 2012. Tato účelová dotace je určena na  příspěvky poskytované v rámci organizované výchovy dětí a mládeže ve výši 1.478,2 tis. Kč a na příspěvky určené na školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 1.478,2 tis. Kč. Obdržené finanční prostředky budou do rozhodnutí orgánů MČ Praha 6 o přidělení příspěvků (právní formy příjemce) zařazeny do rozpočtové rezervy jednotlivých oddílů. Pokud dotace nebude v roce 2012 čerpána, budou finanční prostředky dle metodiky MHMP převedeny do rozpočtu roku 2013, a to v rámci úprav rozpočtu, prostřednictvím položky 8115 – Financování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 2.956,4

 

 

 

 

 

 

+ 2.956,4

 

 

 

 

 

 

Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6

 

628.132,8

 

 

Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6

 

 

755.137,8

 

Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování

 

127.005,0

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_opatreni ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz