Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Příjmy za rok 2012 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2012

T e x t Schválený Upravený Skutečnost % %
  rozpočet rozpočet k 31.12.2012 k SR k UR
  na rok k 31.12.2012      
  2012        
DAŇOVÉ PŘÍJMY          
1332 - Poplatek za znečišťování prostředí 40,00 40,00 58,60 146,50% 146,50%
1341 - Popl. ze psů 3 100,00 3 100,00 2 813,02 90,74% 90,74%
1342 - Pobytové poplatky 1 300,00 1 300,00 1 462,93 112,53% 112,53%
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 13 000,00 13 000,00 13 664,93 105,11% 105,11%
1344 - Popl. ze vstupného 50,00 50,00 42,76 85,52% 85,52%
1345 - Popl. z ubytovacích kapacit 2 800,00 2 800,00 4 125,42 147,34% 147,34%
1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj 5 500,00 1 500,00 744,25 13,53% 49,62%
1351 - Odvod z výtěžku z provozování loterií 1 000,00 400,00 300,80 30,08% 75,20%
1361 - Správní poplatky 9 750,00 9 750,00 11 602,43 119,00% 119,00%
1511 - Daň z nemovitostí 59 500,00 59 500,00 62 104,99 104,38% 104,38%
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 96 040,00 91 440,00 96 920,13 100,92% 105,99%
           
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY          
211x - Příjmy z vlastní činnosti     4,03   0,00%
212x - Odvody příspěvkových organizací   1 788,50 1 830,50   102,35%
214x - Příjmy z úroků a finančního majetku 26 000,00 42 000,00 46 497,07 178,83% 110,71%
221x - Přijaté sankční platby   3 000,00 3 440,85   114,70%
222x - Přijaté vratky transferů    -1 108,20 -969,83   87,51%
232x - Ostatní nedaňové příjmy   11 879,50 14 762,72   124,27%
24xx - Splátky půjček  12,00 12,00 3,00 25,00% 25,00%
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 26 012,00 57 571,80 65 568,34 252,07% 113,89%
           
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          
312x - Přijaté dary na pořízení majetku   560,00 2 400,00   428,57%
ÚHRN KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 0,00 560,00 2 400,00 0,00% 428,57%
           
PŘIJATÉ DOTACE          
411x - Neinv. dotace ze st. rozpočtu - úhrn 75 506,00 84 672,10 84 630,10 112,08% 99,95%
412x - Neinv. dotace z rozp. hl. m. Prahy  301 462,00 293 719,40 293 725,29 97,43% 100,00%
4131 - Převody z hospodářské činnosti 97 227,00 97 273,50 125 717,79 129,30% 129,24%
42xx - Kapitálové přijaté dotace    2 896,00 2 896,00   100,00%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 474 195,00 478 561,00 506 969,18 106,91% 105,94%
           
PŘÍJMY CELKEM 596 247,00 628 132,80 671 857,65 112,68% 106,96%

Třída 01 - Daňové příjmy

 

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2012 celkové výše 96.920,13 tis. Kč, tj. 105,99 % k upravenému rozpočtu 91.440,00 tis. Kč.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) u poplatku ze psů 25 % a u poplatku pobytového 50 %. V roce 2012 bylo MHMP odvedeno celkem 2.220,71 tis. Kč. Odvod za prosinec 2012 byl proveden počátkem ledna 2013 ve výši 94,38 tis. Kč.

           

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích :                                                                                                                                                                                                                                                           v tis. Kč

Poplatek:        

 

Skutečnost

k 31.12.2010

Skutečnost   k 31.12.2011

UR 2012

k 31.12.2012

Skutečnost  k 31.12.2012

% k UR

správní

12.965,00

12.585,00

9.750,00

11.602,43

119,00

za znečišťování ovzduší

41,00

44,00

40,00

58,60

146,50

ze psů

3.008,00

2.970,00

3.100,00

2.813,02

90,74

rekreační

1.398,00

1.447,00

1.300,00

1.462,93

112,53

za užívání veř. prostranství

13.423,00

13.471,00

13.000,00

13.664,93

105,11

ze vstupného

337,00

461,00

50,00

42,76

85,52

z ubytovacích kapacit

2.457,00

3.226,00

2.800,00

4.125,42

147,34

za provozovaný VHP

6.450,00

9.122,00

1.500,00

744,25

49,62

výtěžek z VHP (od 2012 odvod)

4.689,00

1.169,00

400,00

300,80

75,20

celkem

44.768,00

44.495,00

31.940,00

34.815,14

109,00

 

Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2012:                                                                                                           

                                                                                                                        v tis. Kč

Místní poplatek:        

Skutečný výnos   za rok 2012

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno do 31.12.2012

Rozdíl uhrazen 1/2013

ze psů

3.732,95

933,24

919,93

13,31

rekreační

2.763,71

1.381,86

1.300,78

81,07

celkem

6.496,66

2.315,10

2.220,71

94,38

 

Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2012, po splnění 25% odvodové povinnosti vůči MHMP, vybráno 2.813,02 tis. Kč, tzn., že poplatek byl plněn na 90,74 %. K tomuto datu je vykazováno celkem 6.153 registrovaných držitelů psů. Toto číslo však nekoresponduje s počtem skutečně přihlášených psů, neboť na jednoho držitele jsou často přihlášeni 2 i více psů. Dle seznamu MHMP se počet psů na území MČ Praha 6 pohybuje okolo 7.700. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy je s účinností od 1.1.2005 povinností každého chovatele psa jeho označení mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy. Je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území MČ Praha 6 jsou trvale označeni čipem nebo tetováním. Následně je poskytnuta úleva od poplatku chovateli psa, který se přihlásí do evidence chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350 Kč ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává MHMP, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných psů vyzývá k přihlášení do evidence oddělení místních příjmů ekonomického odboru ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údaje. Počty přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech. V roce 2012 bylo odesláno poplatníkům 6.291 ks poštovních poukázek, vydáno 332 platebních výměrů, z nichž 151 bylo zaplaceno a současně bylo rozesláno 700 upozornění na nedoplatek formou opětovně rozeslaných složenek. Byly vydány 3 exekuční příkazy v celkové výši 14,70 tis. Kč a bylo provedeno 67 kontrol u 155 poplatníků. Od poplatku byli v roce 2012 osvobozeni držitelé celkem 24 psů, a to mysliveckých, záchranářských a psů, jejichž držiteli jsou cizí diplomaté. 

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity

Na příjmu z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt bylo v roce 2012, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, vybráno 1.462,93 tis. Kč. Inkaso poplatku bylo plněno na
112,53 % a zůstává tak na stejné úrovni jako v loňském roce. Shodná zůstala i sazba poplatku ve výši 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu.

Příjem poplatku z ubytovací kapacity vykazuje nárůst již od roku 2011,  který byl způsoben změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy byly od 1.1.2010 zpoplatněny
i ubytovny, které  ubytovávají své vlastní zaměstnance. Novelou obecně závazné vyhlášky
č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se s účinností od 1. července 2012 zvýšila sazba poplatku za každé využité lůžko a den ze 4 Kč na 6 Kč a došlo tak ke zvýšení inkasa poplatku. Na příjmu z místního poplatku z ubytovací kapacity bylo vybráno 4.125,42 tis. Kč, což činí 147,34 % upraveného rozpočtu. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso poplatku je k 31.12.2012 splněno na 105,11 %. Celkové příjmy dosáhly výše 13.664,93
tis. Kč a zůstávají tak na stejné úrovni jako v minulých letech. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí k 31.12.2012 předepsal 1 358 případů, vydal 242 platebních výměrů a 14 upozornění na nedoplatek a provedl 21 místních šetření.  Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou užívání. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích a stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou dle platné vyhlášky a pohybuje se v jednotlivých případech v rozmezí od stovek korun až po desetitisíce korun. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1. 2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Dne 1.6. 2011 vešla v účinnost novela OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v jejíž příloze byl zohledněn návrh MČ Praha 6 na snížení sazby poplatku za restaurační předzahrádky na 5 Kč/m2/den při splnění určitých podmínek vybavenosti. Restaurační předzahrádky, které tyto podmínky nesplňují, hradí dle vyhlášky poplatek v částce 30 Kč/m2/den. V roce 2002 bylo na území městské části Praha 6 provozovaných 9 předzahrádek. Jejich počet stále rostl a v posledních letech se ustálil na počtu 45 - 50 předzahrádek. V roce 2012 bylo evidováno 54 předzahrádek.   

Poplatek ze vstupného

Inkaso poplatku ze vstupného je k 31.12.2012 splněno na 85,52 %. Příjmy dosáhly výše 42,76
tis. Kč a i v tomto případě podléhají nahodilosti, např. četnosti sportovních utkání či pořádání velkých koncertních akcí. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5, 10 a 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1.2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Tím se zvýšila i výše vybraného poplatku. V roce 2012 se jednalo především o inkaso poplatku ze vstupného na plesy a prodejní výstavy, na území MČ Prahy 6 nebyla v tomto období pořádána žádná větší kulturní či sportovní akce.            

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Inkaso tohoto poplatku k 31.12.2012 je ve výši 744,25 tis. Kč, což představuje dlužné místní poplatky, vyměřené v letech 2010 - 2011, uhrazené v roce 2012 (podaná odvolání, ústavní stížnost, úpravy legislativy). V 1. pololetí 2012 bylo na území MČ Praha 6 provozováno 32 výherních hracích přístrojů (dále jen VHP), ve 2. pololetí pak 25 VHP, jejichž povolení byla vydána v roce 2011. Ministerstvo financí (dále jen MF) vydalo v roce 2011 povolení k provozování VHP a jiných technických herních zařízení, videoloterních terminálů, loterních herních systémů
a elektromechanických rulet (dále jen JTHZ) na území městské části Praha 6 na 1. pololetí 2012 pro 388 VHP a JTHZ, na 2. pololetí pak pro 314 VHP a JTHZ.

Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení
ust. § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tedy možnosti obcí zavést svou OZV místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Nově byl místní poplatek za provozovaný VHP nahrazen (dle novely zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách) odvodem z loterií a jiných podobných her. Od 1.1.2012 je výše uvedený odvod spravován místně příslušným finančním úřadem, dle sídla právnické osoby – provozovatele loterií a jiných podobných her, a to i v případě, že povolení k provozování VHP vydal úřad městské části. Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z VHP a JTHZ je z  20 % příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí, tzn. příjmem hlavního města Prahy jako obce. Systém rozdělování finančních prostředků obdržených jako odvod z loterií a jiných podobných her jednotlivým městským částem byl schválen Usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/3 ze dne 29.11.2012 s cílem nastavit systémové financování oblasti sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti v hlavním městě Praze. Finanční prostředky byly poskytnuty ve výši 50 % z obdrženého odvodu z VHP a JTHZ formou dotace, a to především účelově na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.  

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi daňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku za rok 2011, který je příjmem rozpočtu obce, která vydala povolení k provozování VHP. Odvod části výtěžku za rok 2011, přijatý v prvním čtvrtletí 2012 ve výši 300,80 tis. Kč, byl použit na udělování grantů v oblasti ekologických aktivit v roce 2012 dle Usnesení Rady MČ Praha 6 č. 1370/12. Do celkové částky patří i dobrovolný odvod části výtěžku společnosti H - Forbes s. r. o. (povolení vydané Ministerstvem financí) ve výši 30,8 tis. Kč, který byl použit na zateplení budovy Mateřské školy Na Okraji, Praha 6.

Novelou zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení tohoto odvodu.  

Poplatek za znečišťování ovzduší

Inkaso poplatku za znečišťování ovzduší ve výši 58,60 tis. Kč (146,50 % upraveného rozpočtu) za rok 2012 je konečné z důvodu změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kdy s účinností od 1.9.2012 správu poplatku za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně příslušné podle umístění jednotlivých stacionárních zdrojů. Správu placení tohoto poplatku vykonávají příslušné celní úřady. Výnos z poplatků za znečišťování je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. 

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p. Správní poplatky k 31.12.2012 byly inkasovány v celkové výši 11.602,43 tis. Kč.

 

                                                                                                                                                v tis.Kč

Odbor:

k 31.12.2010

k 31.12.2011

k 31.12.2012

evidence osob a osob. dokladů

3.174,00

 

4.156,95

dopravy a životního prostředí

462,00

 

466,15

vnitřních věcí

1.234,00

 

723,66

živnostenský

2.699,00

 

2.532,27

ekonomický

2.858,00

 

36,95

služeb veřejnosti

4.307,00

 

3.613,25

výstavby

543,00

 

489,20

odvod poplatků na FÚ

-2.321,00

-1.413,00

-416,00

celkem

12.956,00

12.196,00

11.602,43

 

Z důvodu změny systému zpracování účetnictví v programu GINIS nebylo nastaveno pro rok 2011 rozlišení inkasa správních poplatků na jednotlivé odbory. Pro rok 2012 je již rozlišení nastaveno. Z celkového meziročního přehledu inkasa správních poplatků je patrný pokles příjmu správních poplatků, a to především u Odboru služeb veřejnosti z agendy ověřování v důsledku zahájení ověřování i na pracovištích České pošty.

Největší propad je zaznamenán u ekonomického odboru. Jedná se o uhrazené správní poplatky za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, jejichž výše dramaticky klesla
v důsledku novely obecně závazné vyhlášky č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Nárůst inkasa správních poplatků u Odboru evidence osob a osobních dokladů vyplývá ze zvýšeného zájmu o cestovní pasy a občanské průkazy pro děti a občanské průkazy s čipem. Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmů správních poplatků.      

Z výnosu správních poplatků byla odvodová povinnost do státního rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2011 ve výši 416 tis. Kč. Jedná se o 50% odvodovou povinnost z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů na území MČ Prahy 6 v roce 2011, odvedená prostřednictvím Finančního ředitelství Praha 1 v lednu roku 2012.

 

Výkaz nedoplatků:

                                                                                                                                          v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2010

k 31.12.2011

k 31.12.2012

počet případů

počet případů

počet případů

za znečišťování ovzduší

1

2

0

0

0

0

ze psů

206

290

179

290

181

292,55

rekreační                     

7

31

7

17

6

35,43

za užívání VP      

255

3.714

301

4.032

336

3.642,80

ze vstupného

0

0

0

0

0

0

z ubytovací kapacity

5

16

2

8

4

25,45

za provozovaný VHP

3

9

5

125

4

104,53

pokuty

418

2.777

791

5.018

1.650

3.844,89

odvod výtěžku      

0

0

0

0

1

30,09

celkem

895

6.839

1.285

9.490

2.182

7.975,74

 

Výkaz přeplatků:

                                                                                                                                             v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2010

k 31.12.2011

k 31.12.2012

počet případů

počet případů

počet případů

za znečišťování ovzduší

0

0

0

0

0

0

ze psů

111

55

138

73

149

100,79

rekreační                     

0

0

2

3

2

0,06

za užívání VP      

90

857

99

707

117

909,94

ze vstupného

0

0

1

5

1

2,22

z ubytovací kapacity

1

3

3

2

1

0,06

za provozovaný VHP

12

87

10

29

9

14,47

pokuty

28

231

5

5

3

9,80

odvod výtěžku      

1

125

0

0

0

0

celkem

243

1.358

258

824

282

1.037,34

 

Oddělení místních příjmů spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i při vymáhání nedoplatků na pokutách.

            K přeplatkům dochází např. pokud je poplatek, splatný ve dvou splátkách, uhrazen na celý rok dopředu, z důvodu změny sazby poplatku u poplatníka v průběhu roku nebo pokud k připsané platbě není ještě vytvořen předpis. Soustavnou kontrolou a úpravami v účetním systému GINIS jsou přeplatky párovány s předpisy a tím dochází k jejich odstraňování.

Z celkového výkazu nedoplatků u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 7.975,74 tis. Kč. Nejvyšší nedoplatek vykazuje poplatek za užívání veřejného prostranství, který vymáhá oddělení místních poplatků a činí 3.642,80 tis. Kč a dále nedoplatky za pokuty ve výši 3.844,89 tis. Kč. Počet případů a výše nedoplatku závisí na počtu předaných pokut k vymáhání
a na její výši.

Dne 6.1. 2012 bylo postoupeno právnímu odboru 7 pohledávek v celkové výši 726 tis. Kč se žádostí o vypracování návrhu na výkon rozhodnutí soudem. Řízení ve věci pokračuje. K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření, na základě kterých bylo v průběhu roku 2012 prověřeno pracovníky oddělení místních příjmů 467 případů. Oddělení místních příjmů vykonává správu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., a ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas
a v plné výši, je vyměřen platebním výměrem.

V roce 2012 bylo celkem  vydáno 576 platebních výměrů v objemu 2.513,86 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 334 platebních výměrů v částce 1.939,75 tis. Kč.

V agendě vymáhání pokut bylo ve shodném období vydáno 246 rozhodnutí, kterým správce daně zahajuje vymahací řízení, v celkové výši 929,50 tis. Kč. Uhrazeno bylo 220,65 tis. Kč. Upozornění na nedoplatek či předvolání obdrželo 265 osob. Splátkový kalendář byl povolen 16 dlužníkům. Bylo učiněno celkem 636 dotazů na soudy, finanční a zeměměřičské úřady, Cizineckou policii, Centrální evidenci vězňů, ČSSZ, PSSZ, odbory státní sociální podpory na území celé ČR. Místní šetření bylo provedeno ve 153 případech. Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank (kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech u zjišťovaných dlužníků nejsou), na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V průběhu roku 2012 bylo vydáno 46 exekučních příkazů v celkové výši 230,33 tis. Kč. Vymožena byla částka 163,25 tis. Kč, tj. 48 % z počtu exekučních příkazů.  Obecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Nejlépe se osvědčuje přímý kontakt s dlužníky, či jejich okolím a soustavná práce s poplatníky. 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 62.104,99 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 59.500 tis. Kč, což je 104,38 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl. m. Prahy.           

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 65.568,34 tis. Kč, což je 113,89 % upraveného rozpočtu. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

 

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 48.331,61 tis. Kč, což je 110,38 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 46.497,07 tis. Kč, zahrnující jednak úroky z běžných účtů, tak se zde promítá i hospodaření s finančními prostředky formou tzv. „správy aktiv“. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 1.830,50 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti ve výši 4,03 tis. Kč. 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

V tomto seskupení dosáhly příjmy celkové výše 2.471,02 tis. Kč a je zde mimo jiné zahrnuto „Finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2011“ ve výši 2.389,24 tis. Kč, který byl odváděn na účet hlavního města Prahy v průběhu sledovaného období.

Vlastní příjmy tohoto seskupení pak tvoří přijaté sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí. Celkem byly v roce 2012 přijaty sankční platby ve výši 3.440,85 tis. Kč. Tato částka je tvořena součtem vymožených pokut, vydaných trestních pokutových bloků a nákladů řízení.

Ostatní příjmy z finančního vypořádání Městské části Praha 6 za rok 2011 činily 1.419,41 tis. Kč a byly tvořeny vratkami transferů v rámci finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 ve výši 1.280,21  tis. Kč (z toho činí vratka nespotřebovaného provozního příspěvku od PO Pečovatelská služba 188,11 tis. Kč, od PO Léčebna dlouhodobě nemocných 539,13 tis. Kč a od PO ve školství 552,97 tis. Kč). Částka  ve výši 18,67 tis. Kč zahrnovala vratky dávek sociální péče, za období roku 2011, vrácení sankčního plnění od Finančního úřadu bylo ve výši 15,56 tis. Kč. Dále se jednalo o vratky poskytnutých grantů ve výši 68,25 tis. Kč. Zároveň se zde promítají vratky za sociální pohřby občanů v minulých letech ve výši 18,72 tis. Kč. Zbývající část ve výši 18,00 tis. Kč tvoří dobropisy z loňského roku. 

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto seskupení v celkové výši 14.762,72 tis. Kč tvoří finanční dary v celkové výši 14.531,81 tis. Kč, zejména pak od Letiště Praha a.s., a to: v rámci grantového programu „Otevřený svět“ ve výši 4.000,00 tis. Kč, určených na podporu jazykové vzdělanosti žáků základních škol, v rámci programu  „Dobré sousedství“ ve výši 2.000,00 tis. Kč a na základě uzavřené „Rámcové smlouvy“ na výdaje spojené s péčí o veřejnou zeleň ve výši 3.797,07 tis. Kč. Dále se pak jedná
o finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími složenými z rodičů žáků příslušných škol, jimiž přispívají na platy nadlimitních  učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky, na asistenta pedagoga projektu „Začít spolu“, na pedagogy programu „Montessori“ a na „zkvalitnění anglického jazyka“ ve výši 1.990,74 tis. Kč. Další peněžité dary obdržela MČ Praha 6  od zastupitelských úřadů na projekt „Květinové záhony“ ve výši 90 tis. Kč, od České spořitelny a.s. na financování akce „Pomník Nikoly Tesly“ dar ve výši 2.500 tis. Kč a další finanční dary od společnosti Lucky Man Films. ve výši 15,00 tis. Kč, od společnosti Film Makers s.r.o. ve výši 4,00 tis. Kč, od společnosti  New Wave Location ve výši 80,00 tis. Kč, od společnosti Scout Boy ve výši 15,00
tis. Kč, od společnosti Sara Eventst s.r.o. ve výši 20,00 tis. Kč, od společnosti Film Hunters s.r.o. ve výši 15,00 tis. Kč a od společnosti Finders production. ve výši 5,00 tis. Kč.

            Ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 230,91 tis. Kč jsou tvořeny vratkami nákladů za sociální pohřby, vyúčtováním grantů a dobropisy za vodné v parcích.

Přijaté splátky půjček

Toto seskupení zahrnuje splátky od zaměstnanců ÚMČ Praha 6 z poskytnutých půjček ze Sociálního fondu zaměstnavatele v celkové výši 3,00 tis. Kč. 

Kapitálové příjmy

V kapitálových příjmech jsou zahrnuty peněžité dary od Letiště Praha a.s. ve výši 400 tis. Kč, určené na „Zkvalitnění zelených ploch včetně úpravy dětských hřišť a sportovišť v oblasti Hanspaulky“ a od společnosti InterCora s.r.o. ve výši 2.000 tis. Kč, určené na investiční výdaje pro „Vybudování cyklostezky“ v okolí tramvajové trati v Podbabě. 

 

Třída 04 – Přijaté dotace

           

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností Městské části
Praha 6“. Dotační vztahy byly celkově plněny ve výši 506.969,18 tis. Kč, což je 105,94 % upraveného rozpočtu.

           

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 84.630,10 tis. Kč, což je 99,95 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá na finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky částka ve výši 75.506,00 tis. Kč.

Dále Městská část Praha 6 obdržela účelově určené finanční prostředky na „úhradu výdajů vzniklých s výkonem sociálně – právní ochrany dětí“ ve výši  7.768,56 tis. Kč, na úhradu výdajů vzniklých v roce 2012 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2013 částku ve výši 101,92 tis. Kč, na „zajištění bydlení azylantů“ částku ve výši 264,00 tis. Kč,  na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky – „Soubor kaplí poutní cesty  z Prahy do Hájku, k.ú. Ruzyně“ v rámci Havarijního programu částku ve výši 400,00 tis. Kč a  na doplatky dávek osobám se zdravotním postižením z Ministerstva práce a sociálních věcí částku ve výši 183,00 tis. Kč.

Na spolufinancování projektů z prostředků EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje  a zaměstnanost obdržela Městská část Praha 6 na projekt „Aktivní politika zaměstnanosti“ částku ve výši 168,62 tis. Kč a na financování projektu „Efektivně řízený proces výuky češtiny jako cizího jazyka v rámci integrace žáků-cizinců z třetích zemí na ZŠ Marjánka“ částku ve výši 238,00 tis. Kč. 

Neinvestiční dotace od obcí

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 301.462,00 tis. Kč, což je 100,00 % upraveného rozpočtu.

Dále Městská část Praha 6 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelové neinvestiční dotace na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ ve výši 78,00 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 50,00 tis. Kč, na „Integraci žáků - pro asistenty pedagoga“ na období od 1.1.2012 do 31.8.2012 ve výši 8.832,80 tis. Kč, na projekt specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2012“- I. program – pro školy a školská zařízení ve výši 81,00 tis. Kč, na financování sociálních služeb ve výši 940,00 tis. Kč, na výplatu odměn pracovníkům ve školství ve výši 6.032,90 tis. Kč, na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast v rámci podpory pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže z Prahy 6 ve výši 10.430,60 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč a na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 120,00 tis. Kč a na program „Prevence kriminality 2012 – I. kolo“ na realizaci projektu „Centrum bezpečnosti“ ve výši 100,00 tis. Kč. Dle § 178 odst. 6 Školského zákona, obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky ve výši 1.541,07 tis. Kč od obcí, kdy žák plní školní docházku ve škole zřízené jinou obcí (zde MČ Praha 6). Dále zaslalo hl.m. Praha Městské části Praha 6 její 100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2011 ve výši 21.610,18 tis. Kč. Na spolufinancování projektů z prostředků fondů EU v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita obdržela Městská část Praha 6 celkem 567,63 tis. Kč (na projekt ZŠ nám. Svobody 2 „Zkvalitňování, modernizace výuky“).

            Oproti tomu Městská část Praha 6 zaslala dle uzavřených smluv finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 58.127,40 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci
tzv. „Chodníkového programu“ částka 57.962,40 tis. Kč. Dále byly Městské části Praha – Nebušice v rámci grantového řízení převedeny finanční prostředky ve výši 165,00 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Nebušice .           

Převody z vlastních fondů a ze zdaňované činnosti

V rámci tohoto seskupení byly převedeny do rozpočtu MČ Praha 6 finanční prostředky ze  „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ v celkové výši 125.717,79 tis. Kč, což je 129,24 %
k upravenému rozpočtu. V této částce je zahrnutý odvod čistého hospodářského zisku za rok 2011 ve výši 87.334,87 tis. Kč a splátka půjčky včetně úroků  z  poskytnuté dotace ve výši 38.336,42
 tis. Kč (vnitřního úvěru z rozpočtu do Zdaňované činnosti, schváleného v roce 2009 ve výši 151.700 tis. Kč, čerpaného ve výši 138.208 tis. Kč). Tato dotace byla poskytnuta na opravy domů „N“ souvisejících  s jejich rekonstrukcemi.  Částka ve výši 46,50 tis. Kč představuje pojistné plnění v rámci uplatněné pojistky u havárie vody v ZŠ a MŠ Červený vrch. 

Investiční dotace od obcí

V rámci tohoto seskupení obdržela, dle platebních kalendářů, Městská část Praha 6 investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 8.000,00 tis. Kč. Jednalo se o akce „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ ve výši 7.500 tis. Kč a „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce sportovního areálu“ ve výši 500 tis. Kč.

 Oproti tomu Městská část Praha 6 zaslala dle uzavřených smluv finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 5.104 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z nichž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl. m. Prahy určený na realizaci „Úpravy dopravního režimu v Šáreckém údolí“ 3.904 tis. Kč (tyto finanční prostředky obdržela MČ Praha 6 v roce 2011 jako dar od společnosti Theta Real s.r.o.) a na realizaci „Zpomalovacího prahu na komunikaci v Šárecké ulici“ 1.200 tis. Kč. 

 

Třída 08 – Financování

 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují operace s finančními prostředky uloženými formou tzv. „Správy aktiv“. Na položce 8115 je promítnuto zapojení finančních prostředků z Rezervního fondu MČ Praha 6 ve výši 5.154, 00
tis. Kč, a to v rámci financování rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 (finanční dar obdržený v roce 2004, určený na „knihu o Dejvicích“ ve výši 1.250 tis. Kč a finanční dar z roku 2011 určený na „Realizaci úpravy dopravního režimu v Šáreckém údolí ve výši 3.904 tis. Kč) . Na položce 8127 se promítá příjem vrácených finančních prostředků ve výši 9.740,00 tis. Kč z dočasně převedených finančních  prostředků na Městkou část Praha 8 v celkové výši 48.700 tis. Kč z roku 2003 na odstranění následků ničivé povodně z roku 2002.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz