Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Příspěvkové organizace v roce 2012 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace v roce 2012

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

 

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok 2012 s tímto výsledkem:

 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

k 31.12. 2012

% pln.

k uprav.FP

Výnosy celkem

44.084

46.855

46.960

100,22

v tom: zdravotní pojišťovny

39.764

41.271

41.460

100,46

           rezervní fond, FRIM

1.100

1.100

1.100

100,00

           ostatní výnosy

3.220

4.484

4.400

98,13

Náklady celkem

50.084

50.234

50.223

99,98

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  6.000

 

- 3.379

 

 - 3.263

 

96,57

Neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6

 

6.000

 

3.379

 

3.263

 

96,57

Investiční příspěvek od MČ Praha 6

-

-

-

 

Investiční fond

700

700

700

 

 

Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2012 ve výši 6.000 tis. Kč
a v rámci úpravy finančního plánu byl snížen na 3.379 tis. Kč. Snížen byl v souvislosti s vyššími příjmy od zdravotních pojišťoven a tržbami od klientů. Úprava finančního plánu příspěvkové organizace byla schválena usnesením Rady městské části č. 1810/12 ze dne 24.10.2012.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 46.855 tis. Kč, tj. 100,22 % se projevily především platby od zdravotních pojišťoven. V ostatních výnosech (4.484 tis. Kč) jsou zahrnuty tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 3.067 tis. Kč, tržby od klientů na sociálních lůžkách  včetně příspěvku na péči ve výši 1.367 tis. Kč, úroky z bankovních účtů ve výši 24,9
tis. Kč, zapojení Fondu rezerv ve výši 400 tis Kč a Fondu rezerv investičního majetku ve výši 700 tis. Kč. Příjmy z peněžitých darů činily v roce 2012 částku 417,81 tis. Kč a jednalo se o dary od pacientů, jejich příbuzných či známých složených na darovací účet organizace.

            Příspěvková organizace ve sledovaném období vykázala náklady ve výši 50.223 tis. Kč, z toho spotřebované nákupy činily 14.623 tis. Kč, služby 6.214 tis. Kč, osobní náklady 28.703 tis. Kč, ostatní finanční náklady 90 tis. Kč a odpisy 593 tis. Kč.

K 31.12.2012 vykázala příspěvková organizace LDN kladný hospodářský výsledek ve výši 116.226,62 Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

K 31.12.2012 vykazuje léčebna závazky ve výši 4.573,14 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům ve splatnosti 1.122,14 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec  2.666,89 tis. Kč, částka 42,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů evidované na depozitním účtu, na dohadných účtech pasivních - energie 625,38 tis. Kč a předpis vratky nevyčerpané dotace zřizovatele za rok 2012 částka 116,23 tis. Kč). Pohledávky činí 3.677,29 tis. Kč, z toho jsou 536,66 tis. Kč neproúčtované  provozní zálohy (voda, energie, plyn), 1,15 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických a sociálních lůžkách, částka 3.109,76 tis. Kč činí dluh zdravotních pojišťoven za SL a ZL ve splatnosti a 29,72 tis. Kč je nesplacený zůstatek poskytnutých půjček z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

 

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2012 činil 4.153,10 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.723,18 tis. Kč (rezervní fond 236,46 tis. Kč, FKSP 177,39 tis. Kč, fond investičního majetku 1.309,33 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 42,5 tis. Kč a běžný účet 2.387,42 tis. Kč. 

 

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

 

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok 2012 s tímto výsledkem:

 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

k 31.12. 2012

% pln.

k uprav.FP

Výnosy celkem

4.550

4.550

4.731,84

104,00

Náklady

18.540

19.485

18.709,27

96,02

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  13.990

 

- 14.935

 

 - 13.977,43

 

94,86

Neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6

 

13.990

 

11.690

 

10.732,43

 

91,81

Neinvestiční dotace od MPSV

-

2.745

2.745

100,00

Neinvestiční dotace od  MČ Praha 6

 

-

 

500

 

500

 

Investiční fond

500

-

-

 

           

Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2012 ve výši 13.990 tis. Kč a v rámci úprav finančního plánu snížen na 11.690 tis. Kč. První úpravu finančního plánu PO schválila Rada městské části svým usnesením č. 1399/12 dne 9.5.2012. Příspěvek od zřizovatele byl snížen na základě poskytnuté neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.745 tis. Kč určené na poskytování sociálních služeb. Současně byl zvýšen příspěvek na provoz od zřizovatele o 745 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů organizace (zabezpečovací systém TREX ve výši 94 tis. Kč, realizace kulturních akcí pro Komunitní seniorské centrum ve výši 90 tis. Kč, navýšení objemu prostředků na platy včetně zákonného pojištění ve výši 561 tis. Kč). Druhá úprava finančního plánu proběhla dne 24.10.2012 usnesením RMČ č. 1811/12 . Příspěvek od zřizovatele byl snížen na základě poskytnuté účelové dotace od MHMP v rámci dotačního řízení pro městské části v oblasti sociálních služeb ve výši 500 tis. Kč. Současně byl zvýšen příspěvek na provoz od zřizovatele o 200 tis. Kč na navýšení objemu prostředků na platy.

            Hospodářský výsledek k 31.12.2012 představuje vyrovnané výnosy a náklady, přičemž ztráta z hospodaření byla účetně vyrovnána dle platné metodiky proúčtováním neinvestičního příspěvku do výše vykazované ztráty částkou 13.977,43 tis. Kč. Ve skutečnosti poukázala m.č. Praha 6 neinvestiční příspěvek ve výši 12.190 tis. Kč (bez poukázané dotace z MPSV ve výši 2.745 tis. Kč), nevyčerpaná část příspěvku ve výši 957.565,62 Kč je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

            Vykazované plnění výnosů ve výši 4.731,84 tis. Kč tj. 104,00 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty. Od roku 2010 organizace zajišťuje kulturní a zájmové činnosti v nově zřízeném „Komunitním seniorském centru“. Čerpané náklady ve výši 18.709,27 tis. Kč, tj. 96,02 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. Jedná se o spotřebu materiálu ve výši 467,61 tis. Kč, spotřebu energie ve výši 29,37 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 109,02 tis. Kč, cestovné ve výši 83,90 tis. Kč, náklady na reprezentaci ve výši 10,00 tis. Kč, ostatní služby ve výši 901,48 tis. Kč, mzdové náklady včetně zákonného pojištění ve výši 16.690,21 tis. Kč a odpisy a náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 417,68 tis. Kč.

Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2012 činil 6.785,46 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.840,71 tis. Kč (rezervní fond 628,78 tis. Kč, Investiční fond 1.186,41 tis. Kč, FKSP 25,52 tis. Kč), běžný účet 4.075,24 tis. Kč a jiné běžné účty 869,51 tis. Kč. 

 

Příspěvkové organizace ve školství 

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 9.629,30 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 hospodařila podle finančního plánu, v daném období si organizace pořídila zejména tento neinvestiční majetek: počítače a notebooky (697,41 tis. Kč), nábytek tj. skříně, PC stoly a katedru (250,59 tis. Kč), tablet iPad (13,48 tis. Kč) a kameru (17,16 tis. Kč). Dále škola uhradila opravu kotelny ve výši 247,78 tis. Kč, malířské práce ve výši 121,12 tis. Kč, mytí oken a světel ve výši 131,90 tis. Kč, opravu dveří a rolet ve výši 26,34 tis. Kč a revizi topení a plynových spotřebičů ve výši 21,37 tis. Kč. Organizace zapojila během roku 2012 Rezervní fond převáženě na úhradu učebnic a učebních pomůcek a výuky AJ (259,81 tis. Kč), Investiční fond převážně na úhradu interaktivních tabulí, nákup a montáž houpačky pro MŠ a nákup myčky (1.074,16 tis. Kč), FKSP (231,05 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činí 188 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 99,9%  (neinvestiční příspěvek
11.783,95 tis. Kč)

V daném období si organizace pořídila neinvestiční majetek: skříně (169,48 tis. Kč), počítače (327,10 tis. Kč), tabule (76,62 tis. Kč), mikroskopy (18,00 tis. Kč) a mlýnek do školní jídelny
(8,33 tis. Kč). Z nákladů na opravy a udržování byly uhrazeny výdaje na opravu podlahy v TV (244,08 tis. Kč), opravu podlahy ve vestibulu (373,48 tis. Kč), malování učeben, ŠJ, haly a tělocvičny (133,29 tis. Kč), opravu výtahu (45,97 tis. Kč) a opravy spotřebičů ve ŠJ (64,32 tis. Kč). Organizace dále zapojila Rezervní fond (1.321,91 tis. Kč) na úhradu cestovného, na opravy a na nákup drobného majetku a spotřebního materiálu, dále zapojila FKSP
na stravování zaměstnanců, penzijní pojištění, kulturu a tělovýchovu ve výši 305,26 tis. Kč, Investiční fond na výše zmíněné opravy a převod do rozpočtu zřizovatele ve výši 696 tis. Kč
a Fond odměn ve výši 295,28 tis. Kč. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, poskytování obědů cizím strávníkům a poskytování služeb v oblasti vedení kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 290 tis. Kč.

 

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 99,5% (neinvestiční příspěvek 8.447,68 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 čerpala prostředky na nákup neinvestičního majetku: tabule (46,08 tis. Kč), projektory (28,20 tis. Kč), vozíky na tácy do ŠJ (42,23 tis. Kč), notebooky (18,50 tis. Kč) a křovinořez (10,99 tis. Kč). Prostředky určené na opravu a udržování byly použity zejména na: opravy maleb a malování (182,44 tis. Kč), opravu lina (51,79 tis. Kč), výměnu skel v oknech (21,02 tis. Kč) a opravu vybavení ŠJ (46,37 tis. Kč). Z fondů byl zapojen Investiční fond na opravy a udržování ve výši 860,38 tis. Kč, Fond odměn ve výši 24,17 tis. Kč a  FKSP na příspěvky na obědy, penzijní připojištění a kulturní účely ve výši 109,42 tis. Kč. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a vedení kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 45 tis. Kč.

 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 11.401,11 tis. Kč)

Škola v daném období pořídila neinvestiční majetek: počítače a notebooky (1.014,00 tis. Kč), nábytek (židle, PC stoly, skříně 58,00 tis. Kč), vozíky do ŠJ (48,00 tis. Kč) a vizualizér (20,00 tis. Kč). Dále čerpala výdaje na opravy a udržování tj. na opravy WC v 2. patře
a u tělocvičny (352,00 tis. Kč), na elektroopravy (156,00 tis. Kč), na stavební práce (80,00 tis. Kč) a na malířské práce (63,00 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (370,65 tis. Kč) na nákup stravovacího systému a opravu WC, Rezervní fond (162,38 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, na úhradu nákladů na cestovné, zdravotní prohlídky a ostatní služby, Fond odměn ve výši
52,58 tis. Kč a FKSP (232,92 tis. Kč) na příspěvek na stravování, kulturu a tělovýchovu. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování zaměstnanců speciální školy
a cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 296 tis. Kč.

 

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek – čerpání příspěvku 98% (neinvestiční příspěvek 10.062,49 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 koupila pro potřeby MŠ: houpačku KLÁDOVKA (20,64 tis. Kč), kládový mostek (18,84 tis. Kč), 2 kuchyňky se spotřebiči pro děti (14,58 tis. Kč) a notebook
(13,43 tis. Kč); pro potřeby ZŠ: 5 počítačů (59,48 tis. Kč), 2 dataprojektory (27,42 tis. Kč), elektronické piano (23,99 tis. Kč) a meteostanici (19,99 tis. Kč). Výdaje za opravy  byly čerpány na výměnu podlahové krytiny (112,51 tis. Kč), malování (38,70 tis. Kč), na opravu hnětače
a pánve ve ŠJ (18,44 tis. Kč) a na celkovou opravu piana (10,00 tis. Kč). Z Investičního fondu bylo čerpáno 139,80 tis. Kč na pořízení zahradního altánu a interaktivní tabule, z Rezervního fondu bylo čerpáno 374,63 tis. Kč na nákup učebnic a učebních pomůcek, nákup licencí MS Word, počítačů a dataprojektorů a školení pedagogů, z FKSP bylo čerpáno 229,47 tis. Kč
na sportovně relaxační akce, příspěvek na dětskou relaxaci, příspěvek na stravování zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí a z Fondu odměn 156 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a pořádá kroužky pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 192 tis. Kč.

 

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 99,4% (neinvestiční příspěvek 5.892,88 tis. Kč)

Organizace v daném období tj. v roce 2012 pořídila dataprojektory (43 tis. Kč), herní prvky
pro MŠ (107 tis. Kč), nábytek (62 tis. Kč) a tělovýchovné nářadí (83 tis. Kč); za rekonstrukci tělocvičny bylo uhrazeno 655 tis. Kč, za opravu výpustného ventilu a výměníku bylo uhrazeno
17 tis. Kč a za servis plynového rozvodu 9 tis. Kč. Škola v daném období zapojila Rezervní fond (97,04 tis.Kč) na úhradu nákupu učebních pomůcek a služeb, Investiční fond (649 tis. Kč)
na nákup serveru, plynové pánve, interaktivní tabule a úpravu podloží v MŠ, Fond odměn
(115,91 tis. Kč)  a FKSP (107,16 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost
a to podnájem učeben, tělocvičen, školnického bytu a bytů pro učitele. Zisk z doplňkové činnosti činí 296 tis. Kč.

 

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 99,4% (neinvestiční příspěvek 6.684,57 tis. Kč)

Škola v roce 2012 pořídila 3 dataprojektory v celkové ceně 111,00 tis. Kč, 3 notebooky a PC sestavu v celkové ceně 76,00 tis. Kč, školní tabule v celkové ceně 73,00 tis. Kč a 8 ks žákovské soupravy pro chemii v celkové ceně 74,00 tis. Kč. Čerpání výdajů na opravy bylo především
za sanaci vlhkého zdiva ŠJ (180,00 tis. Kč), za opravu vodoinstalace a elektroinstalace
(65,00 tis. Kč), opravu podlahové krytiny (22,00 tis. Kč) a opravu a údržbu kopírek
(14,00 tis. Kč). Prostředky z Investičního fondu ve výši 219,08 tis. Kč byly použity na pořízení docházkového systému a interaktivních tabulí, z Fondu odměn bylo uhrazeno dofinancování platů ve výši 239,77 tis. Kč a FKSP byl čerpán ve výši 111,94 tis. Kč na příspěvky na stravné, rekreaci, penzijní připojištění a kulturní akce. Organizace provozuje doplňkovou činnost
a to podnájem prostor školy a hřiště, provozování kroužků a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 283 tis. Kč.

 

ZŠ Na Dlouhém lánu - čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 5.913,57 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 pořídila zejména neinvestiční majetek: nábytek (193,43 tis. Kč),
4ks počítačů (49,96 tis. Kč), diaprojektor (19,26 tis. Kč) a tabule (46,25 tis. Kč). Dále byly provedeny revize hasicích přístrojů ve výši 10,06 tis. Kč, mytí oken ve výši 19,03 tis. Kč, oprava kamerového systému ve výši 10,31 tis. Kč a oprava elektro ve výši 9,85 tis. Kč. Škola v roce 2012 zapojila Rezervní fond ve výši 846,47 tis. Kč na nákup učebních pomůcek a drobného majetku, služební cestu  a školení, Investiční fond ve výši 51 tis. Kč na nákup mycího stroje, Fond odměn ve výši 53,73 tis. Kč a FKSP ve výši 109,58 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činí
280 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády – čerpání příspěvku 99,7% (neinvestiční příspěvek 5.812,16 tis. Kč)

V roce 2012 byly uhrazeny výdaje za nákup majetku: počítače a notebooky (178 tis. Kč), dataprojektory a vizualizéry (129 tis. Kč), zahradní prvky (123 tis. Kč) a skříně (30 tis. Kč). Organizace v roce 2012 uhradila výdaje na opravu klimatizace ŠJ (58 tis. Kč), na opravy
a výměnu baterií, rozvodů vody a bojleru (74 tis. Kč) a na opravu TV nářadí (8 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond (144,97 tis. Kč) na nákup učebnic a učebních pomůcek, skříní
a  na cestovné, Investiční fond ve výši 352,53 tis. Kč na nákup altánu, houpačky, interaktivní tabule a housenky a organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, Fond odměn ve výši 39,85 tis. Kč a FKSP ve výši 153,27 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 291 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ  nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 6.772,61 tis. Kč)

Organizace nakoupila nábytek ve výši 67,83 tis. Kč, software ve výši 60,78 tis. Kč, nádobí do ŠJ ve výši 38,62 tis. Kč, čtečku programu do ŠJ ve výši 30,88 tis. Kč a telefonní ústřednu ve výši
19,64 tis. Kč. Dále byly uhrazeny výdaje za výměnu koberců (57,22 tis. Kč), za výměnu a opravu oken včetně montáže systému proti holubům (23,50 tis. Kč), za opravy elektro spotřebičů
a výpočetní techniky (22,48 tis. Kč), za opravu a údržbu TV náčiní (17,77 tis. Kč) a za výměnu drtiče odpadů (19,91 tis. Kč). Organizace ve sledovaném období zapojila Rezervní fond
(1.024,01 tis. Kč) na pokrytí části ztráty z krachu Bohemia banky a čerpání převedené dotace z programu OPPA z roku 2010 a dále na čerpání z darů. Investiční fond použila škola na nákup plynového sporáku do ŠJ, nákup zastínění pískoviště a nákup terminálu do ŠJ (290,94 tis. Kč), Fond odměn čerpala škola ve výši 174,06 tis. Kč a FKSP (87,19 tis. Kč) byl zapojen na zlepšení podmínek na pracovišti, příspěvky na rekreaci a stravné. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy a vedení kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 238 tis. Kč.

 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 99,5% (neinvestiční příspěvek 4.419,42 tis. Kč)

Škola v roce 2012 nakoupila počítače (363,84 tis. Kč), dataprojektor a vizualizér (34,96 tis. Kč), iPad (14,89 tis. Kč) a promítací plátno (6,28 tis. Kč). Finanční prostředky byly dále čerpány na pokládku a hloubkové čištění PVC (53,05 tis. Kč), na revizi kotelny a servisní prohlídku kotlů (21,64 tis. Kč), na revizi PO a BOZP (16,56 tis. Kč), na mytí oken (19,95 tis. Kč), na malířské práce a opravu omítek (31,28 tis. Kč) a na servis klimatizace (13,79 tis. Kč). Škola zapojila Investiční fond  (240,46 tis. Kč) na nákup telefonní ústředny a dále na odvod do rozpočtu zřizovatele, Rezervní fond (13,48 tis. Kč) na  nákup učebních pomůcek, Fond odměn
(5,69 tis. Kč) a FKSP (108,96 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, vedení kroužků a má provizi za prodejní automat. Zisk z doplňkové činnosti činí 279 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 5.236,36 tis. Kč)

Škola v daném období pořídila informační stojan (20,00 tis. Kč), zahradní sezení (20,00 tis. Kč), program k interaktivní tabuli (41,25 tis. Kč), vestavěné trouby (17,16 tis. Kč) a vitríny
(13,20 tis. Kč). Dále realizovala rekonstrukci oplocení hřiště (417,00 tis. Kč), rekonstrukci střídaček (140,64 tis. Kč), výměnu polykarbonátu v hale (16,10 tis. Kč) a opravy interaktivních tabulí (27,36 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (296,21 tis. Kč) na úhradu nákladů na hračky do MŠ, nádobí do kuchyňky, vitrín, tabule a výměnu polykarbonátu, Investiční fond
(599,03 tis. Kč) na pořízení interaktivní tabule, a rekonstrukci střídaček a FKSP (179,98 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 268 tis. Kč. 

 

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 99,5% (neinvestiční příspěvek 5.932,88 tis. Kč)

Škola v roce 2012 pořídila vozík do školní kuchyně (14,72 tis. Kč), sestavu uzamykatelných skříněk (28,44 tis. Kč), policové skříně (10,47 tis. Kč) a netbook (5,92 tis. Kč).
Za opravu školního hřiště bylo zaplaceno 47,64 tis. Kč, za opravy a udržování PC sítě a ICT učebny bylo zaplaceno 23,55 tis. Kč, za opravy digitálních kopírovacích strojů bylo zaplaceno 46,43 tis. Kč a za úpravy a udržování školní zahrady po zimě bylo zaplaceno 8,64 tis. Kč. Organizace v průběhu roku 2012 zapojila Rezervní fond (147,70 tis. Kč) na úhradu výdajů za učební pomůcky, Investiční fond (739,92 tis. Kč) na pořízení gastro zařízení a střídaček na školní hřiště, Fond odměn (128,96 tis. Kč) a FKSP (176,46 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost
a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 205 tis. Kč.

 

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 99,2% (neinvestiční příspěvek 8.021,56 tis. Kč)

Organizace v daném období nakoupila neinvestiční majetek: školní nábytek (93,60 tis. Kč), počítač (19,82 tis. Kč) a fukar na listí (15,30 tis. Kč). Dále provedla opravy ve školní družině (25,00 tis. Kč), opravu kotle (22,21 tis. Kč), opravu el. zabezpečovacího systému (23,56 tis. Kč)
a opravu robota ve školní jídelně (8,80 tis. Kč). Škola v průběhu roku 2012 zapojila Rezervní fond (71,09 tis. Kč) na dopravu na výjezdy žáků do zahraničí, na vánoční koncert, nákup učebnic
a vybavení kuchyňky. Dále byl zapojen Fond odměn (152,18 tis. Kč), Investiční fond
(1.360,33 tis. Kč) na pořízení zateplení terasy ŠD, na rekonstrukci hřiště, na opravu plotu
a čerpadla a na malování; a FKSP (198,39 tis. Kč) na příspěvky na stravování, penzijní připojištění a setkání s důchodci. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činí 178 tis. Kč.

 

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 99,6% (neinvestiční příspěvek 7.743,88 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 pořídila nábytek (57,75 tis. Kč), vnitřní herní prvky (30,80 tis. Kč), počítač a notebooky (74,88 tis. Kč), dataprojektory a vizualizéry (65,21 tis. Kč), 5 hracích koutů
(37,76 tis. Kč) a 2 kazatelny (18,19 tis. Kč). Dále byla provedena oprava a revize vzduchotechniky (27,70 tis. Kč), za zednické práce bylo zaplaceno 161,12 tis. Kč, havarijní oprava rozvodu vody byla realizována za 23,26 tis. Kč a oprava kopírky za 10 tis. Kč. Organizace v průběhu roku 2012 zapojila Rezervní fond (63,3 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy a nákup učebnic a pomůcek, Investiční fond (680,87 tis. Kč) na financování oprav, pořízení kopírky, úklidového stroje, plynové pánve a průlezky; Fond odměn (80,07 tis. Kč)
a FKSP (279,12 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 299 tis. Kč.

 

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 2.185,05 tis. Kč)

Školka použila prostředky na nákup nádobí do kuchyně (11,64 tis. Kč), myčky (7,43 tis. Kč)
a kůry (14,40 tis. Kč). Dále byly z prostředků uhrazeny výdaje na: seče na zahradě
(19,00 tis. Kč), opravy střechy (5,98 tis. Kč) a drobné práce v celkové výši 19,56 tis. Kč. Organizace zapojila Investiční fond (192,43 tis. Kč) na nákup drogerie, revize a drobné nákupy, Rezervní fond na nákup hraček, učebních pomůcek, knih a časopisů (12,94 tis. Kč), Fond odměn (90,25 tis. Kč) a  FKSP (35,31 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 56 tis. Kč.

 

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.854,63 tis. Kč)

Organizace v daném období nezakoupila žádný neinvestiční majetek přesahující výši 5 tis. Kč
 za kus. Školka v roce 2012 realizovala  rekonstrukci plotu (309,49 tis. Kč), provedla výměnu krytů topení (98,00 tis. Kč), opravila keramickou pec (18,66 tis. Kč), provedla čištění a leštění marmolea (12,00 tis. Kč) a opravila zahradní vybavení včetně výměny písku v pískovištích
(8,12 tis. Kč). Mateřská škola zapojila v průběhu roku 2012 Investiční fond ve výši 139,82 tis. Kč na nákup interaktivní tabule a financování výše zmíněných oprav a  FKSP ve výši 24,13 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost – pořádání letního příměstkého tábora a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 25 tis. Kč.

 

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.920,54 tis. Kč)

Školka v roce 2012 pořídila pískoviště se zastíněním a plachtami (120,84 tis. Kč), myčky nádobí (79,60 tis. Kč), lezecí stěnu (29,71 tis. Kč), malovací tabule (40,74 tis. Kč) a podium
(39,00 tis. Kč). Dále školka z prostředků na opravy a udržování uhradila stavební práce
na zahradě (314,00 tis. Kč), výměnu vrat (43,31 tis. Kč), výměnu videotelefonů (34,40 tis. Kč)
 a instalatérské práce (21,39 tis. Kč). Školka zapojila v průběhu roku 2012 Investiční fond ve výši 413,92 tis. Kč na nákup hudebních prvků, houpačky, průlezového tunelu a podia, Rezervní fond ve výši 0,20 tis. Kč na nákup materiálu a FKSP ve výši 33,52 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 13 tis. Kč.

 

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.061,00 tis. Kč)

Škola v daném období zakoupila pouze tiskárnu ve výši 5,75 tis. Kč. Dále provedla revize hasicích přístrojů (8,97 tis. Kč), opravu dveří a zámků včetně výměny vstupních dveří
(105,64 tis. Kč) a výměnu zahradních cestiček (589,48 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (100,48 tis. Kč) na opravy a výměnu zahradních cestiček, Rezervní fond (3,87 tis. Kč)
na energie a služby,  Fond odměn (30,22 tis. Kč) a FKSP (19,06 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem bytu a dílny. Zisk z doplňkové činnosti činí 71 tis. Kč.

 

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.580,31 tis. Kč)

Organizace v daném období využila prostředky na nákup rozhledny se skluzavkou v celkové výši 29,09 tis. Kč. Dále provedla opravy a seřízení oken (11,20 tis. Kč), malování (61,70 tis. Kč), opravy žaluzií (27,61 tis. Kč), ošetření marmolea a výměnu koberců (68,83 tis. Kč), přemístění jističů (74,21 tis. Kč), kontrolu a opravu ústředního topení (26,40 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond na pořízení interaktivní tabule a herního prvku - lokomotivy (147,62 tis. Kč), Rezervní fond (67,27 tis. Kč) na nákup hraček a učebních pomůcek a FKSP (32,99 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor MŠ, zisk z doplňkové činnosti činí 20 tis. Kč.

 

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 885,25 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 zakoupila stavebnice (40,53 tis. Kč), koberec (27,43 tis. Kč) a kuchyňský robot (19,00 tis. Kč) a dále uhradila náklady na sekání trávy (16,93 tis. Kč), na zednické práce (8,58 tis. Kč) a revizi kotelny (5,76 tis. Kč). Škola zapojila v roce 2012 Rezervní fond ve výši
6,26 tis. Kč, Fond odměn ve výši 4,57 tis. Kč a FKSP ve výši 31,94 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 55 tis. Kč.

 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 2.995,20 tis. Kč)

Organizace v daném období pořídila neinvestiční majetek: šatnový nábytek (250,00 tis. Kč), program na zpracování mezd (17,20 tis. Kč), tel. vrátného (9,20 tis. Kč) a ponorný mixér
(5,36 tis. Kč). Dále uhradila výdaje na opravy podlah v přízemí MŠ a kuchyni (148,00 tis. Kč),
na opravu a údržbu zahradních ploch (58,85 tis. Kč), na opravu skleněných dveřních výplní
(8,98 tis. Kč) a na opravu kopírky (5,61 tis. Kč). V průběhu roku 2012 MŠ zapojila Rezervní fond (55,00 tis. Kč) na neúčelový finanční dar, Investiční fond (269,88 tis. Kč) na pořízení konvektomatu do školní jídelny, Fond odměn (0,55 tis. Kč) a FKSP (36,27 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 63 tis. Kč.

 

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.037,25 tis. Kč)

Školka v daném období zakoupila pouze počítač do ředitelny (9,27 tis. Kč), organizace
dále uhradila výdaje na opravu směšovacích baterií (22,58 tis. Kč) a na opravu barevné tiskárny (7,02 tis. Kč). Organizace zapojila Rezervní fond na nákup materiálu (0,34 tis. Kč) a FKSP (29,68 tis. Kč). Zisk z doplňkové činnosti činí 2 tis. Kč.

 

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.461,76 tis. Kč)

Školka v roce 2012 zakoupila dětské mobilní boxy ve výši 128,09 tis. Kč a dětskou mobilní knihovnu ve výši 22,13 tis. Kč, dále uhradila výdaje na opravy přístupových cest (296,16 tis. Kč), na výmalbu části MŠ (49,95 tis. Kč), na pravidelnou údržbu výměníkové stanice (25,65 tis. Kč),
a na odhlučnění interiérových dveří (15,69 tis. Kč).  Organizace v daném období zapojila Investiční fond výši 288,03 tis. Kč na výše zmíněné opravy a udržování, Rezervní fond ve výši 4,87 tis. Kč a FKSP (41,22 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 12 tis. Kč.

 

MŠ Na Dl. lánu – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.282,55 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 uhradila výdaje na opravu domácího telefonu ve výši 6,51 tis. Kč
a na údržbu hasicích přístrojů (5,89 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond (128,23 tis. Kč) na zakoupení sporáku, Rezervní fond (1,06 tis. Kč) na školení, Fond odměn (30,65 tis. Kč) a FKSP ve výši 23,96 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost
a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 22 tis. Kč.

 

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.668,03 tis. Kč)

Škola  během roku 2012 koupila didaktické pomůcky a hračky do nově zřízené třídy
(30,00 tis. Kč), koloběžky a tříkolky (20,00 tis. Kč) a metodické pomůcky a hračky (7,00 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Rezervní fond ve výši 63,30 tis. Kč na nákup výše zmíněných učebních pomůcek a hraček, Fond odměn (50 tis. Kč) a také zapojila FKSP (34,11 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 4 tis. Kč.

 

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.319,80 tis. Kč)

Škola v průběhu roku 2012 uhradila  výdaje na nákup neinvestičního majetku: lůžkoviny
(15,00 tis. Kč), nádobí do školní jídelny (11,00 tis. Kč), skříňky do šaten a police na lůžkoviny (48,00 tis.Kč) a další drobné nákupy. Dále uhradila výdaje na údržbu marmolea (18,70 tis. Kč), na opravu gastro zařízení a konvektomatu (21,87 tis. Kč), na mytí oken a čištění koberců
(13,99 tis. Kč) a na malířské práce (9,90 tis. Kč). Organizace v roce 2012 zapojila Investiční fond (319,34 tis. Kč) na pořízení herního prvku, na opravy a udržování a převod do neinvestičních prostředků, Rezervní fond (4,99 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek a hraček, Fond odměn (54,98 tis. Kč) a FKSP (27,98 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 50 tis. Kč.

 

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.097,66 tis. Kč)

Škola si v roce 2012 roku pořídila pouze kancelářský vysavač ve výši 5,16 tis. Kč a dále provedla opravy hasících přístrojů (7,31 tis. Kč) a malování (55,12 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (37,86 tis. Kč) na dofinancování projektu Comenius a na úhradu energií. Dále byl zapojen Investiční fond (324,60 tis. Kč) na pořízení herních prvků na zahradu a na malování; Fond odměn ve výši 101,50 tis. Kč a FKSP ve výši 20,43 tis. Kč na stravování zaměstnanců a věcné dary k jubileím zaměstnanců. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy
a provoz kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 103 tis. Kč.

 

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 897,68 tis. Kč)

Škola v daném období nakoupila počítač s příslušenstvím ve výši 17,20 tis. Kč, provázkové nástěnky ve výši 10,58 tis. Kč a kontejnery pro ukládání hraček ve výši 7,92 tis. Kč. Dále organizace čerpala výdaje na nátěry TV prvků a lavičky ve výši 29,82 tis. Kč, na výměnu kulových uzávěrů ve vodovodní šachtě ve výši 23,63 tis. Kč, na odstranění závad
na elektroinstalaci ve výši 10,75 tis. Kč a na odstranění havárie vody (rozvody, oprava WC, výměna baterií) v celkové výši 20,65 tis. Kč. Organizace zapojila Rezervní fond ve výši
19,88 tis. Kč na  nákup knih, časopisů a výtvarného materiálu, Investiční fond ve výši
81,38 tis. Kč na výše zmíněné opravy a udržování a FKSP ve výši 39,96 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí
15 tis. Kč.

 

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 99,80% (neinvestiční příspěvek 1.507,03 tis. Kč)

V roce 2012 organizace nakoupila počítač s tiskárnou (18,68 tis. Kč), detektor (9,41 tis. Kč), dětské stoly (7,50 tis. Kč) a dřevěné dekorace (58,56 tis. Kč). Dále provedla revizi a údržbu hasicích přístrojů, elektroinstalace a kotelny (25,86 tis. Kč), bezpečnostní úpravy schodiště (118,08 tis. Kč), servis a čištění vzduchotechniky (7,49 tis. Kč), čištění revizních šachet
a ležatého potrubí (9,78 tis. Kč) a ladění klavíru (7,12 tis. Kč). Škola zapojila Investiční fond (219,94 tis. Kč) na nákup nábytku do tříd, Rezervní fond (33,94 tis. Kč) na nákup materiálu
a služeb, Fond odměn (37,88 tis. Kč) a FKSP (50,32 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí
177 tis. Kč.

 

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.830,91 tis. Kč)

Organizace v roce 2012 uhradila výdaje na nákup nábytku (68,26 tis. Kč), žebřík (10,17 tis. Kč), mycí stroj (10,68 tis. Kč) a švédskou bednu (4,64 tis. Kč). Dále uhradila výdaje na úpravu zahrady (32,99 tis. Kč), na instalaci podložek pod hrací prvky (41,72 tis. Kč), na vícepráce
 při zastřešení pískoviště (14,25 tis. Kč) a opravu dveří (7,20 tis. Kč). Z Investičního fondu zakoupila interaktivní tabuli, myčku nádobí, markýzu a vybavení zahrady – v celkové výši
 530,19 tis. Kč. Škola také zapojila Rezervní fond ve výši 0,27 tis. Kč a FKSP  ve výši
 31,67 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 297 tis. Kč.

 

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.670,27 tis. Kč)

V roce 2012 byly nakoupeny stavebnice magnetic (15,80 tis. Kč), regál (5,50 tis. Kč) a automatická pračka (8,19 tis. Kč). Dále byly uhrazeny výdaje na opravu koupelny a WC (245,00 tis. Kč), oprava kanalizace a bojleru ve sklepě (90,35 tis. Kč), výroba a instalace plastových oken
(31,25 tis. Kč) a oprava střechy a komínů (78,00 tis. Kč).  Školka v daném období zapojila Investiční fond (50,20 tis. Kč) na opravy a udržování, Rezervní fond (172,85 tis. Kč) na nákup drobného materiálu, hraček a učebních pomůcek, knih a časopisů a FKSP (24,41 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy, včetně keramické dílny. Zisk z doplňkové činnosti činí 13 tis. Kč.

 

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 899,24 tis. Kč)

Organizace v daném období nezakoupila žádný majetek v pořizovací ceně nad 5 tis. Kč.
Na opravy a udržování školka čerpala výdaje na opravu rozvodů vody (9,67 tis. Kč), na nátěry zahradního mobiliáře (8,50 tis. Kč), na opravy elektroinstalace (7,80 tis. Kč) a na opravu hasicích přístrojů (7,11 tis. Kč). Škola zapojila v průběhu roku 2012 Rezervní fond (43,42 tis. Kč)
na úhradu služeb a energií,  Investiční fond (249,59 tis. Kč) na nákup zahradních prvků, Fond odměn (102,24 tis. Kč) a FKSP (15,87 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost
a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 57 tis. Kč.

 

Waldofská MŠ – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.260,26 tis. Kč)

Organizace uhradila výdaje na výrobu interiérových stromů (63,50 tis. Kč), dále zakoupila nábytek (17,19 tis. Kč) a sítě na pískoviště (7,20 tis. Kč). Školka dále uhradila výdaje za výrobu
 a montáž zábradlí (26,00 tis. Kč), za opravu anglických dvorků (16,60 tis. Kč), za úpravu zahrady (49,93 tis. Kč) a opravy krytů na topení (63,26 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond ve výši 359,29 tis. Kč na nákup herních prvků, pískoviště a výrobu interiérových stromů, Rezervní fond ve výši 39,18 tis. Kč, Fond odměn ve výši 6,89 tis. Kč a FKSP ve výši
49,68 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 23 tis. Kč. 

 

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou evidovány v účetním programu GORDIC a jsou k nahlédnutí v ekonomickém odboru ÚMČ Praha 6 – účtárně.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz