Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2012 ›› Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2012 ›› detail/podstránka

Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2012

AKTIVA

Dlouhodobý nehmotný majetek

Vykazuje celkem 32 513 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011    604 tis. Kč  představuje:

Účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                         +                0 tis. Kč  

Účet 013 – Software                                                                         +               25 tis. Kč

Účet 014 – Ocenitelná práva                                                            +               48 tis. Kč

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        +             460 tis. Kč

Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek              +               71 tis. Kč

 

Korekce

Vykazuje celkem 23 764 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011        3 873 tis. Kč představuje:

Účet 072 – Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje             +         21 tis. Kč

Účet 073 – Oprávky k software                                                                  +    3 374 tis. Kč

Účet 074 – Oprávky k ocenitelným právům                                               +         17 tis. Kč

Účet 078 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   +       461 tis. Kč                               

                                                                                                         

Dlouhodobý hmotný majetek

Vykazuje celkem 5 720 672 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011       86 014 tis. Kč představuje:

Účet 031 – Pozemky                                                                                 +            19 611 tis. Kč

Účet 032 – Kulturní předměty                                                                    +                   90 tis. Kč

Účet 021 – Stavby                                                                                 +  199 569 tis. Kč

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí      +           7 020 tis. Kč

Účet 028 – Drobný dlouhodobý majetek                                        +             2 587 tis. Kč

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                       -   142 863 tis. Kč

 

Korekce

Vykazuje celkem 1 536 003 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011  66 182 tis. Kč představuje:

Účet 081 – Oprávky ke stavbám                                                           +  50 936 tis. Kč

Účet 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a …                    +  12 658 tis. Kč

Účet 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  +    2 588 tis. Kč

Účet 089 – Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku                0 tis. Kč

 

Dlouhodobý finanční majetek

Vykazuje celkem 239 234 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011               835 tis. Kč představuje:

Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                +           835 tis. Kč

(nepeněžní vklad do základního kapitálu společnosti SNEO a.s.)

 

Dlouhodobé pohledávky

Vykazují celkem 136 463 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011         107 597 tis. Kč představuje:

Účet 469 – Ostatní dlouhodobé pohledávky                                              +   107 145 tis. Kč

(představuje půjčku společnosti SNEO, a.s. a pohledávky z prodeje movitého majetku)

Účet 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                            +          452 tis. Kč 

(obsahuje poskytnuté transfery, které budou vyúčtovány v letech následujících)

 

Korekce

Vykazuje celkem 958 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011                      958 tis. Kč představuje:  

Účet 149 – Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám                 + 958 tis. Kč                   

 

Zásoby

Vykazují celkem 1 375ti. Kč. Zvýšení oproti roku 2011 činí                      +           371 tis. Kč :

Účet 112 – Materiál na skladě                                                                           -         20 tis. Kč

(jedná se o kancelářské potřeby)

Účet 132 – Zboží na skladě                                                                         +           391 tis. Kč

(jedná se o zboží určené k prodeji – knihy, puzzle, pohlednice, turistické karty)

 

Krátkodobé pohledávky

Vykazují celkem za MČ 360 695 tis. Kč. Snížení oproti roku 2011 činí         220 952 tis. Kč.

Korekce

Vykazuje celkem za MČ                                                                                    160 040 tis. Kč

Účet 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti                    6 926 tis. Kč

Účet 194 – Opravné položky k odběratelům                                                      121 256 tis. Kč

Účet 199 – Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám                  31 858 tis. Kč

(jedná se zákonnou tvorbu opravných položek ve výši 10-ti % za každých 90 dní prodlení)

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé pohledávkyvykazují celkem                                                          85 712 tis Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                         2 762 tis. Kč

Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                                     10 055 tis. Kč

(zahrnuje pohledávky z místních poplatků, pohledávky z neoprávněně vyplacených sociálních dávek a pohledávky vymáhané právním odborem) z toho vykazují:

-          do lhůty splatnosti                                                                                   8 042 tis. Kč

-          do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                                     105 tis. Kč

-          do 2 let po lhůtě splatnosti                                                                     2 468 tis. Kč

-          do 3 let po lhůtě splatnosti                                                                         222 tis. Kč

-          do 5 let po lhůtě splatnosti                                                                           80 tis. Kč

-          do 6 let po lhůtě splatnosti                                                                             9 tis. Kč

-          nad 7 let po lhůtě splatnosti                                                                       132 tis. Kč

-          přeplatky                                                                                                1 003 tis. Kč

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci                                                                   2 tis. Kč

(zahrnuje půjčku ze sociálního fondu, pohledávky za soukromé telefonické hovory)

Účet 373 – Poskytnuté zálohy na dotace                                                          34 644 tis. Kč

(zahrnuje poskytnuté dotace a granty organizacím v roce 2012 a k vyúčtování až v roce 2013)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                                      31 820 tis. Kč

(zahrnují zejména penále firmě Kruh Praha a.s. za neplnění smlouvy při rekonstrukci MŠ Sbíhavá)

Účet 388 – Dohadné účty aktivní                                                                       6 429 tis. Kč

(zahrnují přijaté zálohy na dotace v roce 2012, které budou vyúčtovány v roce 2013)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem                                                          6.284 tis. Kč

Účet 311 – Odběratelé                                                                                       4 612 tis. Kč

(jedná se o pohledávky za prodané domy, byty, pozemky na základě rozhodnutí ZMČ číslo 154, 400 a 485) z toho vykazují:

-          do splatnosti                                                                                            13 840 tis. Kč

-          do 30-ti dní po lhůtě splatnosti                                                                      54 tis. Kč

-          do 60-ti dní po lhůtě splatnosti                                                                        0 tis. Kč

-          do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                                         61 tis. Kč

-          do 2 let po lhůtě splatnosti                                                                              5 tis. Kč

-          do 3 let po lhůtě splatnosti                                                                          204 tis. Kč

-          do 4 let po lhůtě splatnosti                                                                              0 tis. Kč

-          přeplatky                                                                                                 9 552 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                              40 tis. Kč

(jedná se o zálohy za energie a vodné, stočné)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                                         1 632 tis Kč

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé pohledávky vykazují celkem                                                       268 699 tis. Kč

Účet 311 – Odběratelé                                                                                    178 889 tis. Kč

(představuje pohledávky za nájemci – nájemné a služby spojené s užíváním, smluvní pokuty a penále, ostatní pohledávky a pohledávky za odběrateli)

-          do splatnosti                                                                                          11 493 tis. Kč

-          do 30-ti dní po lhůtě splatnosti                                                                 2 761 tis. Kč

-          do 60-ti dní po lhůtě splatnost                                                                 2 268 tis. Kč

-          do 1 roku po lhůtě splatnosti                                                                    7 526 tis. Kč

-          do 2 let po lhůtě splatnosti                                                                       9 230 tis. Kč

-          do 3 let po lhůtě splatnosti                                                                       6 987 tis. Kč

-          do 4 let po lhůtě splatnosti                                                                     10 906 tis. Kč

-          do 5 let po lhůtě splatnosti                                                                     16 187 tis. Kč

-          do 6 let po lhůtě splatnosti                                                                     25 776 tis. Kč

-          do 7 let po lhůtě splatnosti                                                                     35 628 tis. Kč

-          nad 7 let po lhůtě splatnosti                                                                   53 036 tis. Kč

-          přeplatky                                                                                                  2 909 tis. Kč

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy                                                       86 594 tis. Kč

(představuje zejména zálohy na odběr energií a ostatní zálohy.

Zúčtování proběhne v roce 2013)

Účet 381 – Náklady příštích období                                                                         423 tis. Kč

(zahrnuje uskutečněné výdaje vztahující se k výkonům, které

budou přijaty v budoucnu, např. nájemné, pojistné hrazené předem)

Účet 388 – Dohadné účty aktivní                                                                                40 tis. Kč

(zahrnuje odhad vypořádání privatizovaných domů a půdních vestaveb)

Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky                                                           2 753 tis. Kč

(představují především nedořešené reklamace z vyúčtování, ztráty objektů zvláštního určení)

 

Krátkodobý finanční majetek

Vykazuje cekem za MČ 2 001 876 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011 činí       128 496 tis. Kč.

Zahrnuje cenné papíry, termínované vklady, bankovní účty, ceniny

a finanční hotovost v pokladnách.

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                                            1 753 661 tis. Kč

Majetkové cenné papíry k obchodování                                                            19 427 tis. Kč

Dluhové cenné papíry k obchodování                                                              693 801 tis. Kč

Termínovaný vklad                                                                                                      0 tis. Kč

Depozitní účet                                                                                                    44 109 tis. Kč

Běžné účty                                                                                                        660 073 tis. Kč

Běžné účty peněžních fondů                                                                            336 249 tis. Kč

-          Sociální fond                                                                                             8 275 tis. Kč

-          FRR ČS                                                                                                307 936 tis. Kč

-          FRR KB                                                                                                   2 719 tis. Kč

-          Účet darů                                                                                              17 319 tis. Kč

Ceniny                                                                                                                         2 tis. Kč 

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                                             119 022 tis. Kč

Běžné účty                                                                                                     119 022 tis. Kč

                                                                          

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobý finanční majetek vykazuje celkem                                            129 193 tis. Kč

Běžné účty                                                                                                      129 124 tis. Kč

Pokladna                                                                                                                  69 tis. Kč

 

PASIVA

Jmění účetní jednotky

Vykazuje celkem                                                                        6 521 578 tis. Kč
Účet 401 – Jmění účetní jednotky                                                                    7 967 218 tis. Kč

Účet 403 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                                         43 291 tis. Kč

(představuje přijaté dotace na dlouhodobý majetek)

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody                                          - 1 579 454 tis. Kč

(jedná se o dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného

majetku a opravné položky k pohledávkám po splatnosti za

předcházející období - změna účetní metody)

Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly                                                                        101 976 tis. Kč

(jedná se o rozdíl přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou)

Účet 408 – Opravy chyb minulých období                                                     -      11 453 tis. Kč

(jedná se o účetní opravy vztahující se k minulým obdobím)

 

Fondy účetní jednotky

Vykazují celkem                                                                                                 336 249 tis. Kč.

 

Výsledek hospodaření

Vykazuje celkem za MČ                                                                            -        350 951 tis. Kč

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Výsledek hospodaření vykazuje celkem                                                           - 672 963 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2012)        - 392 189 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                           - 280 774 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Výsledek hospodaření vykazuje celkem                                                             130 377 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2012)             75 968 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                              54 409 tis. Kč

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Výsledek hospodaření vykazuje celkem                                                            191 635 tis. Kč

Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období (rok 2012)            77 577 tis. Kč

Účet 432 – Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let                            114 058 tis. Kč

 

Dlouhodobé závazky

Vykazují celkem 1 280 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011 činí                             4 863 tis. Kč

Jedná zejména se o pozastávky, přijaté jistiny a kauce.

 

Krátkodobé závazky

Vykazují celkem za MČ 265 033 tis. Kč. Zvýšení oproti roku 2011 je              90 946 tis. Kč

 

Hlavní rozpočtová činnost IČO 063703

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                                 97 002 tis. Kč

Účet 289 – Jiné krátkodobé půjčky                                                                      - 9 740 tis Kč

(půjčka MČ Praha 8 na úhradu škod po povodních v roce 2002)

Účet 321 – Dodavatelé                                                                                          9 386 tis. Kč

(představuje neuhrazené faktury společnost Kruh Praha a.s.)

Účet 336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP                                                         6 310 tis. Kč

(předpis závazku odvodů z mezd za prosinec 2012,

odvod se uskuteční v lednu 2013)

Účet 342 – Jiné přímé daně                                                                                  2 219 tis. Kč

(předpis odvodu daně z příjmu za prosinec 2012 za zaměstnance ÚMČ,

uskuteční se v lednu 2013)

Účet 347 – Závazky ke státnímu rozpočtu                                                               270 tis. Kč

(předpis odvodu do státního rozpočtu za neoprávněně vyplacené sociální

dávky v letech minulých)

Účet 374 – Přijaté zálohy na dotace                                                                     15 904 tis. Kč

(závazek z finančního vypořádání s HMP za rok 2012 – bude vypořádáno

 v roce 2013)

Účet 389 – Dohadné účty pasivní                                                                       37 216 tis. Kč

(představuje poskytnuté dotace a granty v roce 2012 k vypořádání

v roce 2013, dále spotřebované a nevyfakturované energie za rok 2012)

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                                             35 437  tis. Kč

(představuje především deponované finanční prostředky na výplatu

mezd za prosinec 2012,  složené jistiny na výběrové řízení a další

finanční prostředky na depozitním učtu.)


Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná OSOM IČO 911569

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                              92 086 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé                                                                                               0 tis. Kč

Účet 343 – Daň z přidané hodnoty                                                                      1 759 tis. Kč

(představuje daňovou povinnosti za 12/2012, bude vypořádáno s FÚ v roce 2013)

Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC                                                             19 618 tis. Kč

(představuje odhad daně z příjmu právnických osob za rok 2012)

Účet 384 – Výnosy příštích období                                                                       350 tis. Kč

Účet 389 – Dohadné účty pasivní                                                                             0 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                                         70 359 tis. Kč

(představuje především přijaté platby z kupních smluv před podáním návrhu na vklad do KN, nejasné platby přijaté)

 

Vedlejší hospodářská činnost zajišťovaná mandatáři IČO 906603

Krátkodobé závazky vykazují celkem                                                             75 945 tis. Kč

Účet 321 – Dodavatelé                                                                                      5 262 tis. Kč.

(neuhrazené faktury náležící do roku 2010, ale splatnost mají v roce 2011)

Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy                                                              57 620 tis. Kč

(zde jsou zachyceny přijaté záloha na služby spojené s užíváním bytů za rok 2010, jejich vyúčtováni proběhne v roce 2011)

Účet 389 – Dohadné účty pasiv                                                                           821 tis. Kč

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky                                                         12 242 tis. Kč

(představuje především složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání proběhne až po ukončení nájmu a vyrovnání všech pohledávek, jistiny z výnosů bytových družstev – privatizace, kdy vypořádání probíhá v souladu s kupními cenami, nevyplacené podíly za domy, které má ve vlastnictví MČ Praha 6 a vyplácejí se až po odsouhlasení finančního vypořádání, dále nejasné platby)© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_12_rozvaha ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz