Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013 ›› Mzdová oblast v roce 2013 ›› detail/podstránka

Mzdová oblast v roce 2013

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1882/12 ze dne 21.11.2012 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2013 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 na rok 2013 a objemy prostředků na platy v členění na hlavní činnost a podnikatelskou (zdaňovanou) činnost MČ Praha 6. Finanční plán zdaňované činnosti na rok 2013 byl schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1920/12 ze dne 26.11.2012. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 283/12 ze dne 14.12.2012. 

Schválené roční závazné ukazatele:

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost                         278                  hlavní činnost                         111.520 tis. Kč

zdaňovaná činnost                   26                  zdaňovaná činnost                    10.050 tis. Kč

celkem                                    304                 celkem                                     121.570 tis. Kč 

Ve sledovaném období došlo ke změně schválených závazných ukazatelů:

 

 

Upravené roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2013):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost                         279                  hlavní činnost                         116.488 tis. Kč*)

zdaňovaná činnost                   26                  zdaňovaná činnost                    10.050 tis. Kč

celkem                                    305                 celkem                                     126.518 tis. Kč 

*) Objem prostředků na platy obsahuje přijatou dotaci se státního rozpočtu ve výši 4.900 tis. Kč na zajištění výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, dotaci ze státního rozpočtu ve výši 20 tis. Kč v souvislosti se zajištěním volby prezidenta ČR a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců v hlavní činnosti následující:              
- rozepsaných 279 přepočtených osob; skutečnost 266 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2013 – 268 zaměstnanců. Proti stanovenému počtu chybělo 13 přep. osob, což z větší části představuje nasčítanou krátkodobou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení. Meziroční srovnání se skutečností plnění počtu zaměstnanců za rok 2012 vykazuje nárůst o 6 přep. osob. 

Plnění počtu zaměstnanců ve zdaňované činnosti bylo následující :
- rozepsaných 26 přep. osob; skutečnost 25 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané; koncový stav k 31.12.2013 – 26 zaměstnanců. Meziroční srovnání vykazuje nárůst v plnění počtu zaměstnanců o 1 přep. osobu. 

Ve sledovaném období došlo k 30 nástupům a 30 výstupům (z toho 5 zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 13 rozvázání pracovního poměru dohodou, 1 skončení pracovního poměru na dobu určitou, 8 výpovědí ze strany zaměstnance, 2 výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost vzhledem k organizačním změnám a 1 úmrtí zaměstnance). Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 2,69 % (v roce 2012  činila 2,45 %). Absolutní časový fond za rok 2013 představoval 602.829 hodin, z toho bylo odpracováno 521.619 hodin, zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu 63.065 hodin, překážky v práci 1.928 hodin a nemocnost ve výši 16.217 hodin (tj. výše uvedených 2,69 % k celku).

 

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy pro rok 2013 v hlavní činnosti ve výši 116.488 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 109.821 tis. Kč, tj. 94,3 %. Průměrný plat za sledované období dosáhl výše 34.405 Kč, tj. 99,0 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (33.698 Kč) se jedná o 2,1 % nárůst.

Ve  zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 10.050 tis. Kč čerpán částkou 10.012 tis. Kč. Průměrný plat ve sledovaném období dosáhl výše 33.373 Kč, tj. 103,6 % plánovaného průměrného platu. V porovnání s loňskou skutečností (32.316 Kč) je zaznamenán nárůst o 3,3 %.

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

V čerpání ostatních plateb za provedenou práci za hlavní činnost  bylo na dohodách mimo pracovní poměr hrazených z odd. 61 § 71 – Činnost místní správy vyplaceno 3.778 tis. Kč, z toho 112 tis. Kč na zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí. Dohody hrazené z odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací („sněhová pohotovost“) byly čerpány ve výši 10.119 tis. Kč. V souvislosti s přípravou a zajištěním volby prezidenta ČR (např. vyhotovení voličských průkazů, distribuce hlasovacích lístků, vybavení a úklid volebních místností – školníci a uklízečky, rozvoz volebních materiálů do volebních místností, IT služby, autodoprava aj.) byly uzavřeny dohody o provedení práce v úhrnné výši 493 tis. Kč. Na dohodách o provedení práce, uzavřených v souvislosti s přípravou mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo vyplaceno 468 tis. Kč. Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ Praha 6 byly vyplaceny ve výši 4.696 tis. Kč a měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 1.193 tis. Kč.  Na náhradách mezd nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 6 (refundace) bylo v souladu se Zásadami schválenými usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 236/07 ze dne 21.12.2007 vyplaceno celkem 773 tis. Kč. Na odstupném dle zákoníku práce bylo vyplaceno 287 tis. Kč, jednalo se o 3 výpovědi pro nadbytečnost vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách.

Ostatní platby za provedenou práci hrazené ze zdaňované činnosti představují čerpání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a dohody vykonávané na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 v úhrnné výši 361 tis. Kč.

 

Organizační složka PRO 6

Usnesením Rady MČ Praha 6 č. 1882/12 ze dne 21.11.2012 k Návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2013 byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do organizační složky PRO 6 na rok 2013 a objemy prostředků na platy. Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2013 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6
č. 283/12 ze dne 14.12.2012.

 

Upravené roční závazné ukazatele (stav k 31.12.2013):

počet zaměstnanců ÚMČ Praha 6             objem prostředků na platy

(v přepočtených osobách)

hlavní činnost             26                               hlavní činnost                         4.280 tis. Kč 

 

Plnění počtu zaměstnanců

Ve sledovaném období bylo plnění  počtu zaměstnanců na 57,7 %. Celkový plánovaný počet zaměstnanců pro rok 2013 činil 26 přepočtených osob. Skutečné plnění počtu zaměstnanců ve výši 15 přepočtených osob je výsledkem obsazování pracovních míst metařů na základě uzavřených „Dohod o vytvoření pracovních příležitostí“, kdy je na těchto místech metařů větší fluktuace, která se odráží v neplnění počtu zaměstnanců. 

 

Čerpání prostředků na platy

Schválený objem prostředků na platy pro rok 2013  činil 4.280 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků na platy bylo 3.985 tis. Kč, tj. 93,1 %. 

 

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci

Čerpání ostatních plateb za provedenou práci v úhrnné výši 790 tis. Kč, tj. 94 % schváleného objemu, představuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Schválený objem těchto plateb pro rok 2013 byl stanoven ve výši 840 tis. Kč. 

 

PO Pečovatelská služba

Plán počtu zaměstnanců a mzdových prostředků pro rok 2013 organizace stanovila v návaznosti na množství a druh pečovatelských služeb sjednaných ve smlouvách mezi uživateli a Pečovatelskou službou Praha 6. Ve sledovaném období byl přepočtený stav zaměstnanců 49, tzn. o jednoho méně, než byl stanovený počet zaměstnanců v Plánu počtu zaměstnanců na rok 2013.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  11.400 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. V roce 2013 se nemocnost snížila na 5,18 %, ve stejném období roku 2012 činila 5,63 %. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 19.388 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 615 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. 

 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Organizace vykázala za rok 2013 plnění počtu zaměstnanců ve výši 53 přepočtených osob, tj. 89 %. Nižší plnění počtu zaměstnanců bylo způsobeno nejen z důvodu nemocnosti, ale především vzhledem k chybějícím zdravotním sestrám.

Čerpání prostředků na platy vykázala organizace ve výši  20.295 tis. Kč, což je 100 % finančního plánu. Průměrný plat dosáhl ve sledovaném období 31.910 Kč. Nemocnost zaměstnanců ve sledovaném období dosáhla výše 1,18 %, ve stejném období roku 2012 byla ve výši 4,34 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_13_mzdy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz