Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013 ›› Zdaňovaná činnost Městské části Praha 6 ›› detail/podstránka

Zdaňovaná činnost Městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 v rámci tzv. zdaňované činnosti (ZČ) patří dle Organizačního řádu ÚMČ Praha 6 do působnosti Odboru správy obecního majetku ÚMČ (OSOM).

Toto hospodaření se pro přehlednost  člení do dvou základních kategorií:

První částí je oblast zahrnující především prodeje majetku a případně jeho využití jako pronájmy některých spec. objektů mimo majetek domovního bytového fondu (DBF). Tuto činnost z části přímo vykonává OSOM, z části je pak vykonávána prostřednictvím externích společností a OSOM jejich práci zaštiťuje a kontroluje (zejména prostřednictvím SNEO, a.s.). Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná OSOM.

Druhou částí je oblast správy majetku – tj. především správa domovního bytového fondu hlavního města Prahy svěřeného Městské části Praha 6, dále správa pozemků a příp. některých dalších objektů. Tato správa byla pro vlastníka zajišťována zejména prostřednictvím tří externích správních firem (a.s. AUSTIS, a.s. CENTRA a a.s. SNEO), přičemž OSOM zde plní funkci koordinátora a kontrolora těchto mandatářů. Tato část je pracovně nazývána jako zdaňovaná činnost zajišťovaná mandatáři. 

Tato kapitola obsahuje stručné informace o hospodaření ZČ MČ P6. Bližší informace viz vlastní Zpráva o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 6 k 31.12.2013, kterou zpracoval OSOM a která byla projednána 4.3.2014 v rámci rozborů hospodaření. 

Celkový hospodářský výsledek ZDAŇOVANÉ činnosti mč P-6 

v Kč

Ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2013

SKUTEČNOST K

31.12.2013

STAV V %

Výnosy

 111 491 351,00

 189 203 004,00

107,0

Náklady

 858 142 284,00

 902 774 682,00

105,2

Hospodářský výsledek před zdaněním

 253 349 067,00

 286 428 322,00

113,1

 

Celkový hospodářský výsledek dosáhl před zdaněním výše 286,43 mil. Kč a byl  k 31.12.2013 naplněn na 113,1%. Celkové výnosy za obě části ZČ dosáhly výše 1 189,20 mil. Kč, náklady pak 902,77 mil. Kč.

Složení tohoto celkového HV ze dvou základních částí ZČ je obsahem následujícího textu.

 

ZDAŇOVANÁ ČINNOST - PRODEJ A SPRÁVA (MIMO DBF) – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ OSOM

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2013

SKUTEČNOST K 31.12.2013

STAV V %

Výnosy

 862 440 351,00

 932 944 726,00

108,2

Náklady

 609 504 400,00

 662 296 814,00

108,7

Hospodářský výsledek před zdaněním

 252 935 951,00

 270 647 912,00

107,0

 

Výsledek hospodaření před zdaněním za tuto část ZČ dosáhl výše 270,65 mil. Kč, což odpovídá 107,0% upraveného ročního plánu.

Výnosy

Celkové plnění výnosů k 31.12.2013 činilo 932,94 mil. Kč a dosáhlo 108,2% ročního upraveného plánu.

Skupina účtů výnosy z přecenění reálnou hodnotou (SU 664) je určena k vypořádání oceňovacích rozdílů majetku vzniklých při ocenění tzv. reálnou hodnotou, kterou je v případě prodeje bytových jednotek jejich prodejní cena hrazená oprávněnými nájemci. Tato skupina účtů je nejvyšší výnosovou položkou, která se promítá do účetního výsledku hospodaření a je ve výši 470 mil. Kč.

Významný podíl výnosů připadl na výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (SU 646) 440,8 mil. Kč.Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňovaly výnosy z prodeje bytů usn. ZMČ č. 184/2012 ve výši 350,4 mil.Kč, výnosy z prodeje bytů - výběrové řízení ve výši 57,9 mil.Kč a výnosy z prodeje bytů VŘ 2012 ve výši 27,3 mil.Kč, tzn. byty volné, dle usn. RMČ č. 1328/12 . Tyto prodeje pro MČ zajišťuje na základě mandátní smlouvy spol. SNEO a.s.

Další svou částkou již méně významné výnosové skupiny na tomto syntetickém účtu jsou výnosy z prodeje bytů - SNEO,a.s. ve výši 4,2 mil. Kč - jedná se o prodej bytových jednotek nájemcům  dřívějších tj. dle usn. ZMČ č. 154/2003 a výnosy z prodeje nebytových jednotek ve výši 1,8 mil. Kč.

Druhou nejvyšší výnosovou skupinu tvořily výnosy z prodeje pozemků (SU 647) 85,1 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině patřilo výnosům z prodeje pozemků ve výši 44,3 mil. Kč. Jednalo se o prodeje pozemků souvisejících s prodeji bytových domů po jednotkách do osobního vlastnictví (podíly na pozemku), a prodeje pozemků družstvům, kterým dříve byly prodávány domy bez pozemků pod domem a funkčně souvisejících pozemků a také samostatné prodeje pozemků. Společnost SNEO, a.s. v roce 2013 zajistila samostatní prodej 8 pozemků za celkovou kupní cenu 16,8 mil. Kč.

Další významné výnosy spadající do této analytiky byly výnosy z prodeje pozemků dle usn. ZMČ č. 184/12 ve výši 41 mil. Kč. Jedná se o pozemky související s prodeji bytových domů dle tohoto usnesení.

Třetí nejvyšší výnosovou skupinu tvořily výnosy z pronájmu (SU 603) 9,8 mil. Kč, a to především nájemné za pozemky ve výši 6,2  mil. Kč. Výnosy z úroků (SU 662) představovaly 1,1 mil. Kč. Poslední výnosovou skupinou jsou jiné ostatní výnosy (SU 649) -74,2 mil. Kč, kde byl mimo jiného zaúčtován (mínusem do výnosů) odhad daně z příjmů za rok 2013 ve výši  -81,2 mil. Kč. Největší výnosovou částkou v této skupině jsou věcná břemena ve výši 5,4 mil. Kč.

Příjmy v oblasti tržeb z prodeje majetku měly stále jednoznačně největší podíl na celkových příjmech zdaňované činnosti zajišťované OSOM. Celková výše příjmů za ZČ OSOM dosáhla téměř 627,7 mil. Kč a činila 104,6 % upravovaného ročního plánu. Je tvořena hlavně z příjmů z prodejů dlouhodobého hmotného majetku (544,6 mil. Kč) a z prodejů pozemků
(49,3 mil. Kč).

Rozdíl cca 305 mil. Kč mezi výnosy a příjmy  v této části zdaňované činnosti je způsoben hlavně výnosy z přecenění reálnou hodnotou, které se promítají do účetního výsledku hospodaření a jsou pouze výnosem nikoliv příjmem.

Další rozdíl mezi výnosem a příjmem ukazuje stav pohledávek na prodeji majetku. Jedná se především o pohledávky před splatností, u kterých byl proveden rozpis splátek na několik let dopředu dle podmínek stanovených v kupních smlouvách. K vykazování rozdílu mezi výnosy a příjmy dochází z důvodu existence případů proúčtování kupní ceny nemovitosti v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí a připsání kupní ceny na účet Městské části Praha 6 v následujících letech dle rozpisu splátek.

Náklady

Celkové plánované náklady této části zdaňované činnosti MČ Praha 6 byly stanoveny na 609,5 mil. Kč, skutečnost k 31.12.2013 u nákladů dosáhla 662,3 mil Kč (108,7%). Největší podíl nákladů tvořila zůstatková cena prodaného DHM (SU 553) 442,4 mil. Kč v důsledku prodejů jednotek nájemníkům dle usn. ZMČ č. 184/12 a volných jednotek ve výběrovém řízení.

 

Druhou největší položkou byla účetní hodnota prodaných pozemků (SU 554) 84,7 mil. Kč.Jedná se o účtování nákladů souvisejících s vyřazením pozemků při jejich prodeji. Třetí významnou položkou byly v součtu ostatní služby (SU 518) ve výši 73,5 mil. Kč, které zahrnovaly např. smluvní odměny ve výši 65,2 mil.Kč, právní služby 4,2 mil. Kč a ostatní služby OSOM 2,6 mil. Kč.

Významné nákladové položky jsou také odpisy domů, hal a staveb (SU 551) 21,3 mil. Kč, jiné daně a poplatky (SU 538) 15 mil. Kč, mzdové náklady (SU 521) 10,4 mil. Kč, náklady z přecenění reálnou hodnotou (SU 564) 6,6 mil. Kč. Významnější položkou bylo také zákonné sociální pojištění (SU 524) 3,6 mil. Kč a tvorba a zaúčtování opravných položek (SU 556) 2,4 mil.Kč.

Výdaje k 31.12.2013 dosáhly výše 276 mil. Kč, byly splněny na 96,1% upraveného plánu. 

V oblasti syntetických účtů 501-502 a 511-549 jsou výdaje shodné s náklady v důsledku okamžité fakturace a úhrady. Část výdajů tvoří daň z příjmu právnických osob za rok 2012 ve výši 42,2 mil. Kč za obě části ZČ. Povinnost odvodu DPPO za rok 2012 byla splněna dne 19.6.2013.

Rozdíl mezi náklady a výdaji způsobilo zaúčtování zůstatkových cen prodaného dlouhodobého hmotného majetku, účetní hodnoty prodaných pozemků a odpisů prodaného majetku, které byly pouze nákladem, nikoliv také výdajem.

Zůstatky na bankovních účtech SU 241 (zejména ČS, a.s.) činily k 31.12.2013 470 mil. Kč a byly úročeny dle sazebníku .Účet 9021-2000866399/0800 je hlavní účet ZČ, na který plynou příjmy a z kterého jsou hrazeny veškeré výdaje. 

 

 ZDAŇOVANÁ ČINNOST – SPRÁVA DBF – TZV. ZAJIŠŤOVANÁ MANDATÁŘI

v Kč

ukazatel

UPRAVENÝ PLÁN NA ROK 2013

SKUTEČNOST K 31.12.2013

STAV V %

Výnosy

 249 051 000,00

 256 258 278,00

102,9

Náklady

 248 637 884,00

 240 477 869,00

96,7

Hospodářský výsledek před zdaněním

413 116,00

15 780 409,00

3 819,8

Hospodářským výsledkem za tuto část ZČ byl zisk ve výši 15,8 mil. Kč a upravený plán byl naplněn na 3 819,8 %. Tento výsledek ovlivnilo jak nedočerpání plánovaných nákladů o 8,16 mil. Kč, tak dosažení o 7,21 mil. Kč vyšších výnosů.

 

Výnosy

Výnosy této části zdaňované činnosti dosáhly k 31.12.2013 256 mil. Kč, což je 102,9% upraveného plánu a byly tvořeny primárně výnosy z pronájmu (SU 603) 210 mil. Kč - do nichž spadalo nájemné - byty v domech „N“ 70 mil. Kč, nájemné byty (domy „P“) 32 mil. Kč
a dále výnosy podléhající DPH 49 mil. Kč, nájemné - nebytové prostory 29,3 mil. Kč, nájemné z bytů SVJ (jen domy A) 14,1 mil. Kč, výnosy z pronájmu školských zařízení 10,8 mil. Kč a výnosy z nájmů z pozemků 4,6 mil. Kč.

Další výnosové skupiny tvořily smluvní pokuty a úroky z prodlení (SU 641) 32,3 mil. Kč, ostatní výnosy z činnosti (SU 649) 13,4 mil. Kča úroky (SU 662) 3,4 mil. Kč. 

Příjmy dosáhly výše 239 mil. Kč a byly dle upraveného plánu splněny na 103,1%. Nejvyšší podíl na příjmech ve výši 208,7 mil. Kč je zaznamenán na účtech výnosy z pronájmu a jiné ostatní výnosy.

Rozdíl mezi výnosy a příjmy v této části zdaňované činnosti je způsoben nečerpáním prostředků ve výši 25 mil. Kč na účtu 649 0022 - příspěvek na udržení bytového fondu. Čerpání těchto finančních prostředků se projeví v roce 2014 (revitalizace bytových domů
v ulicích Jílkova, Nad Kajetánkou a Patočkova).

 

Náklady

Výše celkových nákladů k 31.12.2013 činila 240,5 mil. Kč (tj. čerpání ve výši 96,7%). Nižší čerpání v oblasti nákladů zapříčinilo pomalejší dokončování revitalizací části domů „N“ v oblasti Břevnova, plánované finanční prostředky budou vyčerpány v roce 2014. 

Hlavní nákladovou skupinou byla položka opravy a udržování (SU 511) 116,3 mil. Kčdo nichž spadaly opravy dle  plánu oprav - domy N ve výši 66,3 mil. Kč, běžné opravy ve výši 10,6 mil. Kč, havarijní opravy 9,7 mil. Kč, opravy volných bytů 6,8 mil. Kč, opravy školských zařízení 6,5 mil. Kč, vyúčtování příspěvků do SVJ 5,4 mil. Kč , opravy v domech „P“- společné části domu 3,5 mil. Kč, opravy v domech „P“ 3,2 mil. Kč, základní vybavení a výměny ZP 2,3 mil. Kč, revize 1,6 mil. Kč a další.

Druhou významnou skupinou nákladů v této části ZČ byla tvorba a zúčtování opravných položek (SU 556) 41,6 mil. Kč. Opravné položky jsou účtovány čtvrtletně, vždy 10 % po 90 dnech po splatnosti pohledávky.

Třetí nejvýznamnější skupinou byly ostatní služby (SU 518) 34,5 mil. Kč, které byly tvořeny zejména položkami: správní odměna - mandatáři 11 mil. Kč, odměna za správu školských zařízení 4,7 mil. Kč, údržba zeleně – daňově neuznatelná 3,6 mil. Kč, ostatní služby pro domy  “P“ 2,7 mil. Kč, právní služby 2,3 mil. Kč, odměna  SNEO 2,2 mil. Kč za přípravu a technický dozor investora (TDI) při rekonstrukci objektů Nad Kajetánkou, Patočkova a Jílkova a za technický dozor při celkové rekonstrukci DPS U Stanice v Liboci a další.

Významnějšími skupinami nákladů byly také účetní odpisy (SU 551) 29,3 mil. Kč, ostatní náklady z činnosti (SU 549) 13 mil. Kč, úroky (SU 562) 2,4 mil. Kča spotřeba energie (SU 502) 2 mil. Kč. 

Výdaje v roce 2013 dosáhly výše 217 mil. Kč, což bylo 86,2% upraveného plánu výdajů. Rozdíl mezi náklady a výdaji byl ve výši 23,6 mil. Kč. U nákladových položek provozní povahy obecně platí, že náklad je v daném roce totožný s výdajem. Nákladové položky bez dopadu na tok peněz byly odpisy, opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Naopak splátka půjčky z rozpočtu ve výši 48,2 mil. Kč byla výdajem, nikoliv nákladem. Půjčka z rozpočtu městské části Praha 6 z roku 2009 byla schválena usnesením ZMČ č. 419/08 ze dne 19.12.2008. Z celkové částky  151 700 000,- Kč bylo vyčerpáno  138 207 677,21 Kč. Půjčka je splácena po 30 mil. Kč + 5 % úrok každý rok.

V roce 2013 již byla doplacena jak správcem AUSTIS, tak správcem SNEO, přičemž zdrojem byly finanční prostředky z let minulých.

V průběhu roku 2013 bylo rozhodnuto o převodu finančních prostředků do rozpočtu ve výši 35 mil. Kč (převod v rámci vlastních zdrojů). K tomuto převodu došlo mimo finanční plán, zdrojem byly finanční prostředky na účtech správců CENTRA a AUSTIS z let minulých.

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2013 činil stav peněžních prostředků 95,2 mil. Kč, jednalo se o nájemné a o „cizí“ prostředky (zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků, vybrané kauce a složené jistiny od účastníků výběrových řízení). Bankovní účty byly úročeny dle sazebníku (v případě výhodnosti pak formou Cash poolingu).© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_13_podnikani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz