Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013 ›› Příjmy za rok 2013 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2013

T e x t Schválený Upravený Skutečnost % %
  rozpočet rozpočet k 31.12.2013 k SR k UR
  na rok k 31.12.2013      
  2013        
DAŇOVÉ PŘÍJMY          
1341 - Popl. ze psů 3 000,00 3 000,00 2 641,28 88,04% 88,04%
1342 - Pobytové poplatky 1 300,00 1 300,00 1 138,70 87,59% 87,59%
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 13 000,00 13 000,00 11 219,29 86,30% 86,30%
1344 - Popl. ze vstupného 50,00 50,00 44,99 89,98% 89,98%
1345 - Popl. z ubytovacích kapacit 4 000,00 4 000,00 5 112,08 127,80% 127,80%
1361 - Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 13 557,44 112,98% 112,98%
1511 - Daň z nemovitostí 59 500,00 59 500,00 62 060,78 104,30% 104,30%
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 92 850,00 92 850,00 95 774,56 103,15% 103,15%
           
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY          
211x - Příjmy z vlastní činnosti     1,14   0,00%
212x - Odvody příspěvkových organizací   1 457,60 1 457,60   100,00%
214x - Příjmy z úroků a finančního majetku 39 396,00 39 396,00 20 518,48 52,08% 52,08%
221x - Přijaté sankční platby     1 758,63   0,00%
222x - Přijaté vratky transferů    857,60 1 017,39   118,63%
232x - Ostatní nedaňové příjmy   13 196,00 13 739,12   104,12%
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 39 396,00 54 907,20 38 492,36 97,71% 70,10%
           
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          
312x - Přijaté dary na pořízení majetku   3 210,00 3 210,00   100,00%
ÚHRN KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 0,00 3 210,00 3 210,00 0,00% 100,00%
           
PŘIJATÉ DOTACE          
411x - Neinv. dotace ze st. rozpočtu - úhrn 61 644,00 80 470,40 80 422,47 130,46% 99,94%
412x - Neinv. dotace z rozp. hl. m. Prahy  283 887,00 281 566,60 282 066,30 99,36% 100,18%
4131 - Převody z hospodářské činnosti 120 000,00 120 012,90 224 605,32 187,17% 187,15%
42xx - Kapitálové přijaté dotace    -17 890,00 -17 890,00   100,00%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 465 531,00 464 159,90 569 204,09 122,27% 122,63%
           
PŘÍJMY CELKEM 597 777,00 615 127,10 706 681,01 118,22% 114,88%
Třída 01 - Daňové příjmy

 

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2013 celkové výše 95.774,56 tis. Kč, tj. 103,15 % k upravenému rozpočtu 92.850,00 tis. Kč.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) u poplatku ze psů 25 % a u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 50 %. V roce 2013 bylo MHMP odvedeno celkem 1.857,48 tis. Kč. Odvod za prosinec 2013 byl proveden počátkem ledna 2014 ve výši 83,46 tis. Kč a je součástí finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013.

 

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích:

                                                                                                                                                                                                                                   v tis. Kč

Poplatek:        

 

Skutečnost

k 31.12.2011

Skutečnost   k 31.12.2012

UR

k 31.12.2013

Skutečnost  k 31.12.2013

% k UR

správní

12.585,00

11.602,44

12.000

13.557,44

112,98

ze psů

2.970,00

2.813,02

3.000

2.641,28

88,04

za láz. a rekreační pobyt

1.447,00

1.462,93

1.300

1.138,70

87,59

za užívání veř. prostranství

13.471,00

13.664,92

13.000

11.219,29

86,30

ze vstupného

461,00

42,76

   50              

44,99

89,98

z ubytovacích kapacit

3.226,00

4.125,42

4.000

5.112,08

127,80

celkem

34.160,00

33.711,49

33.350

33.713,78

101,09

 

 

Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2013:                                                                                                           

                                                                                                                            v Kč

Místní poplatek:        

Skutečný výnos   za rok 2013

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno do 31.12.2013

Odvod při FV

ze psů

3.511.156,92

877.789,23

869.876,00

7.913,23

rekreační

2.126.310,00

1.063.155,00

987.610,00

75.545,00

celkem

5.637.466,92

1.940.944,23

1.857.486,00

83.458,23

 

Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2013, po splnění 25% odvodové povinnosti vůči MHMP, vybráno 2.641,28 tis. Kč, tzn., že inkaso bylo splněno na 88,04 %. K tomuto datu je evidováno celkem 6069 registrovaných držitelů psů (aktivních poplatníků v roce 2013). Toto číslo však nekoresponduje s počtem skutečně přihlášených psů, neboť na jednoho držitele jsou často přihlášeni 2 i více psů. Dle seznamu MHMP se počet psů na území MČ Praha 6 pohybuje okolo    7700. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy je s účinností od 1.1.2005 povinností každého chovatele psa jeho označení mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy. Je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území MČ Praha 6 jsou trvale označeni čipem nebo tetováním. Následně je poskytnuta úleva od poplatku chovateli psa, který se přihlásí do evidence chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350 Kč ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává MHMP, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných psů vyzývá k přihlášení do evidence oddělení místních příjmů ekonomického odboru ÚMČ Praha 6 či dalšímu vyjasnění údajů. Počty přeplatků
 k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejné úrovni jako v předchozích letech. V roce 2013 bylo odesláno poplatníkům 6150 ks poštovních poukázek, vydáno 352 platebních výměrů, z nichž 100 bylo zaplaceno a bylo provedeno 53 kontrol u 103 poplatníků. Od poplatku byli v roce 2013 osvobozeni držitelé celkem 24 psů mysliveckých, záchranářských a psů, jejichž držiteli jsou cizí diplomaté. 

 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity

Na příjmu z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt bylo v roce 2013, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, přijato 1.138,70 tis. Kč. Inkaso poplatku bylo plněno na 87,59 %. Sazba poplatku byla ve výši 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Příjem poplatku z ubytovací kapacity vykazuje nárůst již od roku 2011,  který byl způsoben změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy byly od 1.1.2010 zpoplatněny i ubytovny, které  ubytovávají své vlastní zaměstnance. Novelou obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se s účinností od 1. července 2012 zvýšila sazba poplatku za každé využité lůžko a den ze 4 Kč na 6 Kč a došlo tak ke zvýšení inkasa poplatku. Na příjmu z místního poplatku z ubytovací kapacity bylo vybráno 5.112,08 tis. Kč, což činí 127,80 % schváleného rozpočtu. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso poplatku je k 31.12.2013 splněno na 86,30 %. Příjmy dosáhly výše 11.219,29 tis. Kč
a vykazují mírný pokles ve srovnání s minulými roky. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí k 31.12.2013 předepsal 1765 případů, vydal 251 platebních výměrů a 10 upozornění na nedoplatek, úhradu formou splátek umožnil 7 subjektům a provedl 69 místních šetření. 

Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou užívání. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích a stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou dle platné vyhlášky a pohybuje se v jednotlivých případech v rozmezí od stovek korun až po desetitisíce korun. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1.2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Dne 1.6.2011 vešla v účinnost novela OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v jejíž příloze byl zohledněn návrh MČ Praha 6 na snížení sazby poplatku za restaurační zahrádky na 5 Kč/m2/den při splnění určitých podmínek vybavenosti. Restaurační zahrádky, které tyto podmínky nesplňují, hradí dle vyhlášky poplatek v částce 30 Kč/m2/den. V roce 2002 bylo na území městské části Praha 6 provozovaných 9 zahrádek. Jejich počet stále rostl a v posledních letech se ustálil na počtu 45 - 50 zahrádek. V roce 2013 bylo evidováno 57 těchto „předzahrádek“, byla provedena jejich fotodokumentace, všechny splnily podmínky vybavenosti dle OZV a byly zpoplatněny sníženou sazbou poplatku. Inkaso poplatku za uvedené restaurační zahrádky činí 680,08 tis. Kč. 

Poplatek ze vstupného

Inkaso poplatku ze vstupného je k 31.12.2013 splněno na 89,98 %. Příjmy dosáhly výše 44,99 tis. Kč a i v tomto případě podléhají nahodilosti, např. četnosti sportovních utkání či pořádání velkých koncertních akcí. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5, 10 a 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1.2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Tím se zvýšila i výše vybraného poplatku. V roce 2013 se jednalo především o inkaso poplatku ze vstupného na plesy a prodejní výstavu, na území MČ Prahy 6 nebyla v tomto období pořádána žádná větší kulturní či sportovní akce.        

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p. Správní poplatky k 31.12.2013 byly inkasovány v celkové výši 13.557,44 tis. Kč. 

 

                                                                                                                                                 v tis.Kč

Odbor:

k 31.12.2012

k 31.12.2013

evidence osob a osob. dokladů

4.156,95

4.389,29

dopravy a životního prostředí

466,15

407,35

vnitřních věcí

723,66

753,13

živnostenský

2.532,27

2.443,78

ekonomický

36,95

19,01

služeb veřejnosti

3.613,25

3.268,89

výstavby

489,21

2.275,99

celkem

12.018,44

13.557,44

 

Z celkového přehledu inkasa správních poplatků je patrný nárůst příjmu správních poplatků, a to především u Odboru výstavby v důsledku novely stavebního zákona. S platností od 1.1.2013 došlo ke změně sazeb poplatků ve stavebních a územních řízeních, a to včetně ohlášení, kdy sazby poplatku vzrostly několikanásobně a byly zpoplatněny úkony, které původně placení správních poplatků nepodléhaly.

Nárůst inkasa správních poplatků u Odboru evidence osob a osobních dokladů vyplývá ze zvýšeného zájmu o cestovní pasy a občanské průkazy pro děti a občanské průkazy s čipem.

Propad inkasa je zaznamenán již druhým rokem u ekonomického odboru, který nevybírá správní poplatky za povolení k provozu výherních hracích přístrojů v důsledku obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace
a kde v příloze není uvedeno žádné místo na území MČ Praha 6, na kterém lze provozovat výherní hrací přístroje. Oddělení místních příjmů ekonomického odboru vybírá správní poplatky již pouze za povolení tomboly.          

U ostatních odborů je inkaso správních poplatků zhruba na stejné úrovni jako v roce 2012.

 

Výkaz nedoplatků:

                                                                                                                                               v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2011

k 31.12.2012

k 31.12.2013

počet případů

částka

počet případů

částka

počet případů

částka

ze psů

179

290,00

181

292,55

252

402,60

rekreační                     

7

17,00

6

35,43

7

34,10

za užívání VP      

301

4.032,00

336

3.642,80

367

4.524,80

ze vstupného

0

0,00

0

0

0

0

z ubytovací kapacity

2

8,00

4

25,45

3

27,33

za provozovaný VHP

5

125,00

4

104,53

1

20,23

pokuty

791

5.018,00

1 650

3.854,84

2 350

4.001,51

odvod výtěžku      

0

0,00

1

30,09

1

30,09

celkem

1 285

9.490,00

2 182

7.985,69

2 981

9.040,66

 

Výkaz přeplatků:

                                                                                                                                             v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2011

k 31.12.2012

k 31.12.2013

počet případů

částka

počet případů

částka

počet případů

částka

ze psů

138

73

149

100,79

125

80,03

rekreační                     

2

3

2

0,06

2

1,44

za užívání VP      

99

707

117

909,94

128

905,01

ze vstupného

1

5

1

2,22

0

0

z ubytovací kapacity

3

2

1

0,06

3

0,41

za provozovaný VHP

10

29

9

14,47

1

21,88

pokuty

5

5

3

9,80

3

14,33

odvod výtěžku      

0

0

0

0

0

0

celkem

258

824

282

1.037,34

262

1.023,10

Oddělení místních příjmů (dále jen OMP) spolupracuje v poplatkovém řízení a při vymáhání nedoplatků na pokutách s příslušnými odbory ÚMČ.

K přeplatkům dochází např. pokud je poplatek, splatný ve dvou splátkách, uhrazen na celý rok dopředu, z důvodu změny výše sazby poplatku u poplatníka v průběhu roku nebo pokud k připsané platbě není ještě vytvořen předpis. Soustavnou kontrolou a úpravami v účetním systému GINIS jsou přeplatky párovány s předpisy a tím dochází k jejich odstraňování.

Z celkového výkazu nedoplatků u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 9.040,66 tis. Kč. Nejvyšší nedoplatek vykazuje poplatek za užívání veřejného prostranství, který vymáhá OMP a činí 4.524,80 tis. Kč.  Výše nedoplatků je dána tím, že v okamžiku zadání předpisu do účetního systému GINIS, tento se stává ihned nedoplatkem, přesto, že mnohdy ještě nenastal termín záboru. Předpisy jsou do účetního systému zadávány s předstihem, podle toho, kdy si poplatník o zábor zažádá a pro účetnictví se takto zadaný předpis jeví jako nedoplatek. Nedoplatky za pokuty ve výši 4.001,51 tis. Kč vykazují mírný nárůst oproti roku 2012. Jsou způsobeny jednak větším počtem uložených pokut a také značnou výší jednotlivých pokut, ukládaných odborem výstavby, často v řádu statisíců korun. Vzrostlo také množství pokut uložených odborem dopravy
a životního prostředí cizím státním příslušníkům, řidičům mezinárodní přepravy za nedodržení stanovené doby řízení, bezpečnostní přestávky či doby odpočinku. Vzhledem k současné legislativě je vymožení těchto pokut prakticky nereálné.

Oddělení místních příjmů vykonává správu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., a ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem.

V roce 2013 OMP vydalo 613 platebních výměrů v objemu 3.399,36 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 291 platebních výměrů v částce 2.506,99 tis. Kč.

K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření na základě kterých bylo v průběhu roku 2013 prověřeno referenty místních poplatků 170 případů. Tato šetření
a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymahacím řízení.

V agendě vymáhání pokut bylo ve shodném období vydáno 458 rozhodnutí, kterým správce daně zahajuje vymahací řízení, v celkové výši 1.014,65 tis. Kč. Uhrazeno bylo 216,50 tis. Kč. Upozornění na nedoplatek či předvolání obdrželo 345 osob. Splátkový kalendář byl povolen 8 dlužníkům. Bylo učiněno celkem 896 dotazů na soudy, finanční a zeměměřičské úřady, Cizineckou policii, Centrální evidenci vězňů, Centrální evidenci obyvatel, ČSSZ, PSSZ, odbory státní sociální podpory na území celé ČR. Místní šetření bylo provedeno ve 163 případech.

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank (kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech u zjišťovaných dlužníků nejsou), na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V průběhu roku 2013 bylo vydáno 46 exekučních příkazů v celkové výši 371,13 tis. Kč. Vymoženo bylo ve 21 případech v objemu 167,00 tis. Kč, tj. 46 % z počtu exekučních příkazů.

Od roku 2012 bylo postoupeno právnímu odboru 7 pohledávek v celkové výši 726 tis. Kč se žádostí o vypracování návrhu na výkon rozhodnutí soudem a dne 2.10.2013 byla u všech pohledávek  nařízena exekuce.

Obecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Je velmi problematické a složité vymáhat dlužné částky. I nadále se nejlépe osvědčuje přímý kontakt s dlužníky, či jejich okolím a soustavná práce s poplatníky.

 

Oddělení místních příjmů spolupracuje též s nadacemi, u kterých vykonává kontrolu a dozor nad sbírkovou činností na území městské části Praha 6 dle zákona č. 120/2012 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění p. p. a aktivně se účastní výběru a počítání obsahu kasiček. V současné době eviduje 58 nadací, z nichž bylo v roce 2013 aktivních 37. Ve sledovaném období bylo provedeno 35 zapečetění u 95 kasiček a 34 rozpečetění u 92 kasiček s finanční hotovostí ve výši
1. 548,07 tis. Kč. 

 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 62.060,78 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 59.500 tis. Kč, což je 104,30 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl. m. Prahy. 

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 38.492,36 tis. Kč, což je 70,10 % upraveného rozpočtu. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

 

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 21.977,21 tis. Kč, což je 53,80 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a z podílu na zisku a dividend ve výši 20.518,47 tis. Kč. Jedná se o úroky z běžných účtů, ale především se zde promítá hospodaření s finančními prostředky formou tzv. „správy aktiv“. Nižší příjmy byly způsobeny neustálým klesáním úrokových sazeb na běžných účtech a z nich plynoucí úrokové zhodnocení. Největší výpadek v příjmech ze „správy aktiv“ ve výši téměř 12 mil. Kč způsobila společnost Via Chem Group, a.s. nevyplacením kupónu     z držených dluhopisů. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů (s následným souvztažným navýšením provozního příspěvku) příspěvkových organizací ve školství ve výši 1.457,60 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (poplatky za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění) ve výši 1,14 tis. Kč.

 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

V tomto seskupení dosáhly příjmy celkové výše 2.776,02 tis. Kč a je zde mimo jiné zahrnuto „Finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6, státním rozpočtem a hlavním městem Prahou za rok 2012“ ve výši 978,42 tis. Kč, kdy byly prostředky odváděny na účet hlavního města Prahy v průběhu sledovaného období.

Vlastní příjmy tohoto seskupení pak tvoří přijaté sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí. Celkem byly v roce 2013 přijaty sankční platby ve výši 1.758,63 tis. Kč. Tato částka je tvořena součtem vymožených pokut, vydaných trestních pokutových bloků a nákladů řízení.

Ostatní příjmy byly tvořeny vratkami transferů v rámci finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 ve výši 1.580,19  tis. Kč (z toho činí vratka nespotřebovaného provozního příspěvku od PO Pečovatelská služba 957,57 tis. Kč, od PO Léčebna dlouhodobě nemocných 116,23 tis. Kč a od PO ve školství 506,39 tis. Kč). Částka  ve výši 13,38 tis. Kč zahrnovala vratky dávek sociální péče za období roku 2012 a doplatek dotace z rozpočtu hl.m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ za 3 čtvrtletí roku 2012 byl ve výši 268,00 tis. Kč. Dále se jednalo o vratky poskytnutých grantů ve výši 134,24 tis. Kč.

 

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto seskupení v celkové výši 13.739,12 tis. Kč tvoří finanční dary v celkové výši 13.243,26 tis. Kč, zejména pak od Letiště Praha a.s., a to: v rámci grantového programu „Otevřený svět“ na podporu jazykové vzdělanosti žáků základních škol ve výši 4.000,00 tis. Kč, na financování oprav komunikací v ulicích Nad Manovkou, Ve Višňovce a na Starém náměstí ve výši 3.000,00 tis. Kč a na základě uzavřené „Rámcové smlouvy“ na výdaje spojené s péčí o veřejnou zeleň ve výši 3.797,07 tis. Kč. Dále se pak jedná o finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími (rodiče žáků příslušných škol), jimiž přispívají na platy nadlimitních  učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky, na asistenta pedagoga projektu „Začít spolu“, na pedagogy programu „Montessori“ a na „zkvalitnění anglického jazyka“ v celkové výši 2.046,19 tis. Kč. Další peněžité dary obdržela MČ Praha 6  od zastupitelských úřadů na projekt „Květinové záhony“ ve výši 65 tis. Kč a od občanů v rámci pomoci postiženým povodní v červnu 2013 celkem 335 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 495,86 tis. Kč jsou tvořeny vratkami nákladů za sociální pohřby, vyúčtováním záloh za služby a energie, za dobropisy předplatného tisku a odborných publikací, za stravování seniorů ve školních jídelnách a za vodné v parcích.

 

Kapitálové příjmy

V kapitálových příjmech v celkové výši 3.210,00 tis. Kč jsou zahrnuty finanční dary, které  MČ Praha 6 obdržela na pořízení dlouhodobého majetku, a to od Letiště Praha a.s. ve výši 370 tis. Kč v rámci programu „Dohody o respektování dobrých sousedských vztahů“ na pořízení velkého hracího prvku „Lanovka“ včetně souvisejících úprav do parku Perníkářka a od společnosti PALACE ENGEL ESTATE dar ve výši 2.840 tis. Kč na investiční akci „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“.

 

Třída 04 – Přijaté dotace           

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností Městské části
Praha 6“. Dotační vztahy byly celkově plněny ve výši 569.204,09 tis. Kč, což je 122,63 % upraveného rozpočtu.

           

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 80.422,47 tis. Kč, což je 99,94 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá na finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky částka ve výši 61.644,00 tis. Kč. Jedná se
o neinvestiční dotaci určenou na výkon státní správy.

Dále Městská část Praha 6 obdržela účelově určené finanční prostředky na „úhradu výdajů vzniklých s výkonem sociálně – právní ochrany dětí“ ve výši  7.768,56 tis. Kč, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami na volbu prezidenta České republiky ve výši 3.395,60
 tis. Kč, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR částku 3.303,05 tis. Kč, na „zajištění bydlení azylantů“ částku ve výši 216,00 tis. Kč,  na podporu bydlení při živelní pohromě ve výši 330 tis. Kč ( určeno na příspěvek pro 11 domácností postižených povodní v červnu 2013), na výdaje při odstraňování následků vzniklých při povodni v červnu 2013 ve výši 2.829,26 tis. Kč a na úhradu výdajů v rámci zajišťování výkonu pěstounské péče ve výši  936,00 tis. Kč. 

 

Neinvestiční dotace od obcí

V tomto seskupení obdržela Městská část Praha 6 v rámci souhrnného dotačního vztahu finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 283.887,00 tis. Kč, což je 100,00 % upraveného rozpočtu.

Dále Městská část Praha 6 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelové neinvestiční dotace na: „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ ve výši 173,70 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 50,00 tis. Kč, na „Integraci žáků - pro asistenty pedagoga“ ve výši 9.449,90 tis. Kč, na projekt specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2013 - I. program – pro školy a školská zařízení“ ve výši 99,00 tis. Kč, na financování „Sociálních služeb“ ve výši 1.050,00 tis. Kč, na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast v rámci „Podpory pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže z Prahy 6“ ve výši 8.573,50 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,50 tis. Kč,  na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ 120,00 tis. Kč
a na program „Prevence kriminality 2013“ částku 240,00 tis. Kč. Od obcí, kdy žák plní školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, obdržela Městská část Praha 6 finanční prostředky ve výši 499,69 tis. Kč  (pouze doplatek za období září až prosinec 2012, od roku 2013 tato povinnost na základě novely Školského zákona zanikla). Dále zaslalo hl.m. Praha Městské části Praha 6 její
100 % podíl na celkové daňové povinnosti z daně z příjmů právnických osob hl.m. Prahy za rok 2012 ve výši 42.234,52 tis. Kč.

Oproti tomu Městská část Praha 6 zaslala dle uzavřených smluv finanční prostředky prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy ve  výši 66.500 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje) TSK hl.m. Prahy, určené na realizaci tzv. „Chodníkového programu“. Dále byly Městské části Praha – Nebušice v rámci grantového řízení převedeny finanční prostředky ve výši 237,50 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Nebušice .

           

Převody z vlastních fondů a ze zdaňované činnosti

V rámci tohoto seskupení byly převedeny do rozpočtu MČ Praha 6 finanční prostředky ze  „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ v celkové výši 224.605,31 tis. Kč, což je 187,15 %
k upravenému rozpočtu. V této částce je zahrnut odvod do rozpočtu,  schválený usnesením ZMČ č. 238/12 ze dne 14.12.2012 ve výši 120.000 tis. Kč, odvod volných finančních prostředků do rozpočtu ze zdaňované činnosti  zajišťované mandatáři (CENTRA, a.s., AUSTIS, a.s.) ve výši 70.000 tis. Kč a poslední splátka půjčky včetně úroků ve výši 34.592,41
 tis. Kč (vnitřního úvěru z rozpočtu do Zdaňované činnosti, schváleného v roce 2009 ve výši 151.700 tis. Kč, čerpaného ve výši 138.208 tis. Kč). Tato dotace byla poskytnuta na opravy domů „N“ souvisejících  s jejich rekonstrukcemi.  Částka ve výši 12,90 tis. Kč představuje pojistné plnění v rámci uplatněné pojistky za poškození pouliční knihovny.

 

Investiční dotace od obcí

V rámci tohoto seskupení zaslala Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy finanční prostředky v celkové výši 17.890,00 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje) pro TSK hl. m. Prahy. Tyto prostředky byly určeny na realizaci „Úsekové měření – Libocká ul.“ ve výši 3.630 tis. Kč, na „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“ ve výši 2.760,00 tis. Kč (tyto finanční prostředky obdržela MČ Praha 6 v roce 2004 jako dar od společnosti PALACE ENGEL ESTATE s.r.o.), dále na „Rekonstrukci komunikace v ulici Na Větrníku“ ve výši 6.500,00 tis. Kč a na realizaci stavebních úprav komunikace v rámci „Rekonstrukce parku Hanspaulka – Kotlářka“ ve výši 5.000,00 tis. Kč. 

 

Třída 08 – Financování 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují operace s finančními prostředky uloženými formou tzv. „Správy aktiv“. Na položce 8115 jsou promítnuty převody finančních prostředků mezi vlastnímu účty MČ Praha 6 a zapojení finančních prostředků z rezervního fondu do rozpočtu MČ Praha 6 za rok 2013. Na položce 8127 se promítá příjem vrácených finančních prostředků ve výši 9.740,00 tis. Kč z dočasně převedených finančních  prostředků na Městkou část Praha 8 v celkové výši 48.700,00 tis. Kč z roku 2003 na odstranění následků ničivé povodně z roku 2002 (poslední splátka) a na položce 8128 se promítají výdaje uhrazené za nákup státních dluhopisů ve výši 200.000,00 tis. Kč. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_13_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz