Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Závěrečný účet Městské části Praha 6 za rok 2013 ›› Příspěvkové organizace v roce 2013 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace v roce 2013

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok  2013 s tímto výsledkem:

 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

k 31.12. 2013

% pln.

k uprav.FP

Výnosy celkem

46.520

43.621

44.118

101,14

v tom: zdravotní pojišťovny

40.785

37.886

38.459

101,51

           rezervní fond, FRIM

1.150

1.150

1.150

100,00

           ostatní výnosy

5.735

5.735

5.659

98,67

Náklady celkem

51.356

51.356

51.244

99,78

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  4.836

 

- 7.735

 

 - 7.126

 

92,13

Neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6

 

4.836

 

7.735

 

7.735

 

100,00

Investiční příspěvek od MČ Praha 6

-

-

-

 

Investiční fond

700

700

700

 

 

Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2013 ve výši 4.836 tis. Kč
a v rámci úpravy finančního plánu byl zvýšen na 7.735 tis. Kč v souvislosti s nižšími příjmy od zdravotních pojišťoven. Úprava finančního plánu příspěvkové organizace byla schválena usnesením Rady městské části č. 2650/13 ze dne 25.9.2013.

Na celkově dosažených výnosech ve výši 44.118 tis. Kč, tj. 101,14 % se projevily především platby od zdravotních pojišťoven. V ostatních výnosech (5.659 tis. Kč) jsou zahrnuty tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 3.125 tis. Kč, tržby od klientů na sociálních lůžkách  včetně příspěvku na péči ve výši 1.371 tis. Kč, úroky z bankovních účtů ve výši 10 tis. Kč, tržby od pracovního úřadu za prohlídky  ve výši 3 tis. Kč, zapojení Fondu rezerv ve výši 450 tis. Kč
a Fondu rozvoje investičního majetku ve výši 700 tis. Kč. Příjmy z peněžitých darů činily v roce 2013 částku 483 tis. Kč a jednalo se o dary od pacientů, jejich příbuzných či známých, složených na darovací účet organizace.

Příspěvková organizace ve sledovaném období vykázala náklady ve výši 51.244 tis. Kč, z toho spotřebované nákupy činily 14.864 tis. Kč, služby 7.184 tis. Kč, osobní náklady 28.679 tis. Kč, ostatní finanční náklady 92 tis. Kč a odpisy 425 tis. Kč.

K 31.12.2013 vykázala příspěvková organizace LDN kladný hospodářský výsledek ve výši 608.552,84 Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

K 31.12.2013 vykazuje léčebna závazky ve výši 5.609,43 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům ve splatnosti 1.441,27 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec  2.485,27 tis. Kč, částka 422,5 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů evidované na depozitním účtu, na dohadných účtech pasivních - energie 651,84 tis. Kč a předpis vratky nevyčerpané dotace zřizovatele za rok 2013 částka 608,55 tis. Kč). Pohledávky činí 1.063,83 tis. Kč, z toho jsou 662,11 tis. Kč neproúčtované  provozní zálohy (voda, energie, plyn), 36,75 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických a sociálních lůžkách, částka 338,89 tis. Kč činí dluh zdravotních pojišťoven za SL a ZL ve splatnosti a 26,08 tis. Kč je nesplacený zůstatek poskytnutých půjček z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013 činil 6.781,29 tis. Kč, z toho účelové fondy 1.194,24 tis. Kč (rezervní fond 32,66 tis. Kč, FKSP 126,92 tis. Kč, fond investičního majetku 1.034,66 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 422,5 tis. Kč a běžný účet 5.164,55 tis. Kč. 

 

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

Hospodaření  příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok 2013 s tímto výsledkem:

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

k 31.12. 2013

% pln.

k uprav.FP

Výnosy celkem

4.550

4.550

4.828

106,11

Náklady

19.100

20.000

18.869

94,35

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  14.550

 

- 15.450

 

 - 14.041

 

90,88

Neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6

 

12.000

 

11.450

 

11.450

 

100,00

Neinvestiční dotace od MPSV

2.550

3.500

3.500

100,00

Neinvestiční dotace od  MČ Praha 6

 

-

 

500

 

500

100,00

Investiční fond

-

-

-

-

           

Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2013 ve výši 12.000 tis. Kč a v rámci úprav finančního plánu snížen na 11.450 tis. Kč. První úpravu finančního plánu PO schválila Rada městské části svým usnesením č. 2649/13 dne 25.9.2013. Příspěvek od zřizovatele byl snížen na základě poskytnuté neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3.500 tis. Kč (plánováno 2.550 tis. Kč) určené na poskytování sociálních služeb. Další důvod pro snížení neinvestičního příspěvku od zřizovatele bylo schválení dotace v oblasti sociálních služeb ve výši 500 tis. Kč, která byla schválena v rámci veřejné podpory v oblasti sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení hl. města Prahy.  Současně byl zvýšen příspěvek na provoz od zřizovatele o 900 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů organizace (dovybavení společných prostor pečovatelek, prezentace organizace, nákup ochranných pomůcek, kulturní akce pro Komunitní seniorské centrum, navýšení objemu prostředků na platy včetně zákonného pojištění).

K 31.12.2013 vykázala příspěvková organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 1.408.819,99 Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 349 – vypořádání dotací a bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

Vykazované plnění výnosů ve výši 4.828,12 tis. Kč tj. 106,11 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty. Od roku 2010 organizace zajišťuje kulturní a zájmové činnosti v nově zřízeném „Komunitním seniorském centru“.

Čerpané náklady ve výši 18.869,30 tis. Kč, tj. 94,35 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. Jedná se o spotřebu materiálu ve výši 437,43 tis. Kč, spotřebu energie ve výši 36,32 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 110,44 tis. Kč, cestovné ve výši 93,36 tis. Kč, náklady na reprezentaci ve výši 11,15 tis. Kč, ostatní služby ve výši 961,41 tis. Kč, mzdové náklady včetně zákonného pojištění ve výši 16.778,53 tis. Kč a odpisy a náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 440,66 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2013 činil 7.754,24 tis. Kč, z toho účelové fondy 2.154,72 tis. Kč (rezervní fond 628,78 tis. Kč, fond investičního majetku 1.470,43 tis. Kč, FKSP 55,51 tis. Kč), běžný účet 4.790,62 tis. Kč a jiné běžné účty 808,9 tis. Kč.

 

Příspěvkové organizace ve školství

 

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 10.105,17 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 hospodařila podle finančního plánu, v daném období si organizace pořídila zejména tento neinvestiční majetek: iPad 45 ks (600,16 tis. Kč), počítače a notebooky (88,11 tis. Kč), 2 ks kopírovacího stroje a tiskárnu (71,38 tis. Kč), 7 ks projektorů a projekční plátno (237,62 tis. Kč), wifi základnu (52,90 tis. Kč),  nábytek tj. skříně, stoly (147,02 tis. Kč), vizualizér 6 ks (84,94 tis. Kč). Dále škola uhradila mytí oken 78,30 tis. Kč, elektroinstalační práce 76,46 tis. Kč, malířské práce ve výši 401,61 tis. Kč, tis. Kč a revizi elektrospotřebičů ve výši 147,19 tis. Kč, kácení a úpravu stromů 73,36 tis. Kč. Organizace zapojila během roku 2013 Rezervní fond převážně na zařízení učebny, nákup učebních pomůcek a výuky AJ (697,57 tis. Kč), Investiční fond (885,39 tis. Kč) převážně na úhradu interaktivních tabulí 214,22 tis. Kč, malování a oprava omítek 302,87 tis. Kč, FKSP (246,82 tis. Kč), Fond odměn (39,63 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činí 83 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání příspěvku 99,6%  (neinvestiční příspěvek 11.676,17 tis. Kč)

V daném období si organizace pořídila neinvestiční majetek: skříně (42,98 tis. Kč), počítače (186,83 tis. Kč), informační tabule (72,00 tis. Kč), tablety (207,09 tis. Kč), 2 ks projektorů
(38,77 tis. Kč), mycí stroj na podlahy 35,86 tis. Kč. Z nákladů na opravy a udržování byly uhrazeny výdaje na opravu podlahy v kanceláři školy (101,00 tis. Kč), malování (129,99 tis. Kč), opravu kanalizace (78,85 tis. Kč) a opravu zdiva MŠ 59,77 tis. Kč. Organizace dále zapojila Rezervní fond (124,57 tis. Kč) na úhradu cestovného, na opravy a na nákup drobného majetku
a spotřebního materiálu, dále zapojila FKSP na stravování zaměstnanců, penzijní pojištění, kulturu a tělovýchovu ve výši 308,33 tis. Kč, Investiční fond (723,34 tis. Kč) na nákup myčky do školní kuchyně a zbudování vestavěných stěn do vestibulu školy a převod do rozpočtu zřizovatele ve výši 287,90 tis. Kč a Fond odměn ve výši 216,14 tis. Kč. Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor, poskytování obědů cizím strávníkům a poskytování služeb v oblasti vedení kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 299 tis. Kč.

 

ZŠ Dědina – čerpání příspěvku 99,4% (neinvestiční příspěvek 7.664,94 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 čerpala prostředky na nákup neinvestičního majetku: skříně  (54,27 tis. Kč), iPad (16,00 tis. Kč), tablety (93,52 tis. Kč), zahradní nábytek (78,96 tis. Kč). Prostředky určené na opravu a udržování byly použity zejména na: opravy maleb a malování (102,76 tis. Kč), opravu konvektomatu (36,26 tis. Kč), opravy oken (33,15 tis. Kč), opravy žaluzií (22,77 tis. Kč). Z fondů byl zapojen Investiční fond na opravy a udržování ve výši 785,39 tis. Kč a  FKSP na příspěvky na obědy, penzijní připojištění a kulturní účely ve výši 122,09 tis. Kč, Rezervní fond (8,42 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a vedení kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 37 tis. Kč.

 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 11.942,82 tis. Kč)

Škola v daném období pořídila neinvestiční majetek: notebook (27,00 tis. Kč), stoly (75,00 tis. Kč), mixér a digitální váha 2 ks do školní kuchyně (42 tis. Kč), 2 ks projektorů (47 tis. Kč)
a interaktivní tabule (38 tis. Kč). Dále čerpala výdaje na opravy a udržování tj. na elektroopravy (79,00 tis. Kč), na malířské práce (109,00 tis. Kč), opravu podlahy (83,00 tis. Kč) a opravy zámků dveří (44 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (1.120,05 tis. Kč) na nákup konvektomatu, myčky, kopírky, změkčovače vody, Rezervní fond (89,85 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, na úhradu nákladů na cestovné, zdravotní prohlídky a ostatní služby, Fond odměn ve výši 93,97 tis. Kč a FKSP (194,42 tis. Kč) na příspěvek na stravování, kulturu a tělovýchovu. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor a stravování zaměstnanců speciální školy a cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 299 tis. Kč.

 

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 10.874,49 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 koupila pro potřeby ZŠ: 46 tabletů a 7 LCD TV z projektu „Škola na dotek“ (578,71 tis. Kč), 15 notebooků (221,51 tis. Kč), 3 zvětšovací lupy (114,61 tis. Kč),
10 počítačů do učeben (114,25 tis. Kč) a 2 sestavy dataprojektoru + PC (52,35 tis. Kč). Výdaje za opravy  MŠ byly čerpány na výměnu povrchu herní plochy hřiště (529,34 tis. Kč), údržbu
a opravu školní zahrady (195,91 tis. Kč), úpravu 1. patra budovy MŠ (96,71 tis. Kč). Výdaje za opravy ZŠ byly čerpány na výměnu podlahových krytin ve 4 učebnách (145,94 tis. Kč, opravu chodby v přízemí budovy 103,60 tis. Kč a výměnu oken v přízemí budovy (195,26 tis. Kč. Z Investičního fondu (605,41 tis. Kč) bylo čerpáno zejména na pořízení interaktivní tabule a výměnu oken, z Rezervního fondu bylo čerpáno 256,54 tis. Kč především na pořízení počítačů pro žáky, z FKSP bylo čerpáno 205,93 tis. Kč na sportovně relaxační akce, příspěvek na dětskou relaxaci, příspěvek na stravování zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí a z Fondu odměn 157,70 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a pořádá kroužky pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 233 tis. Kč.

 

ZŠ J.A. Komenského – čerpání příspěvku 99,8% (neinvestiční příspěvek 5.080,64 tis. Kč)

Organizace v daném období tj. v roce 2013 pořídila PC a dataprojektory (143,00 tis. Kč), skříně (49,00 tis. Kč), kartáč k traktoru (24,00 tis. Kč), kuchyňský robot (18 tis. Kč). Škola v roce 2013 zapojila Rezervní fond (127,75 tis.Kč) na údržbu materiálu na údržbu a režijní materiál, Investiční fond (576,36 tis. Kč) na nákup konvektomatu, plynové pánve, interaktivní tabule a opravu dveří v MŠ, Fond odměn (213,92 tis. Kč)  a FKSP (92,76 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem učeben, tělocvičen, sportovního areálu, školnického bytu a bytů pro učitele. Zisk z doplňkové činnosti činí 294 tis. Kč.

 

ZŠ Marjánka – čerpání příspěvku 98,9% (neinvestiční příspěvek 6.346,35 tis. Kč)

Škola v roce 2013 pořídila 10 tabletů v ceně 16,00 tis. Kč, dovybavení cvičné kuchyňky 40 tis. Kč, PC sestavu za 16 tis. Kč. Čerpání výdajů na opravy bylo především za rozvod teplé vody do opravených tříd po havárii (69 tis. Kč), výměnu podlahové krytiny do tříd po havárii (55 tis. Kč) a opravy ústředního topení (9 tis. Kč). Prostředky z Investičního fondu ve výši 289,09 tis. Kč byly použity na nákup myčky a výměnu plynových kotlů, z Fondu odměn bylo uhrazeno dofinancování platů ve výši 169,50 tis. Kč, z Rezervního fondu (225,44 tis. Kč) byly nakoupeny tablety a dovybavení cvičné kuchyňky a FKSP byl čerpán ve výši 109,70 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy a hřiště, provozování kroužků a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 323 tis. Kč.

 

ZŠ Na Dlouhém lánu - čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 6.313,99 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 pořídila zejména neinvestiční majetek: kytaru (9,87 tis. Kč), změkčovač vody ke konvektomatu (9,50 tis. Kč), notebook (19,97 tis. Kč), 14 ks počítačů (239,19 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na opravy potrubí a dveří (27,00 tis. Kč), vymalování školní družiny (36 tis. Kč), mytí oken (22,00 tis. Kč) a servis školní jídelny (28,00 tis. Kč). Škola v roce 2013 zapojila Rezervní fond ve výši 309,53 tis. Kč na nákup učebních pomůcek, registračního systému jídelny, nábytku a programy licence, Investiční fond ve výši 373,26 tis. Kč na nákup interaktivní tabule a FKSP ve výši 103,61 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činí 289 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ A. Čermáka  – čerpání příspěvku 99,8% (neinvestiční příspěvek 6.324,16 tis. Kč)

V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za nákup majetku v celkové výši 914 tis. Kč, především zahrnují: 35x tablet (480 tis. Kč), 10x PC (149 tis. Kč), wifi (78 tis. Kč). Organizace v roce 2013 uhradila výdaje na opravy v celkové výši 70 tis. Kč, tj. oprava myčky ŠJ (20 tis. Kč), oprava střechy MŠ (21 tis. Kč), oprava výmalby (18 tis. Kč). Škola také zapojila Rezervní fond (211,26 tis. Kč) na nákup učebnic a učebních pomůcek, na cestovné a spotřební materiál, Investiční fond ve výši (656,05 tis. Kč) na nákup myčky, kopírky, tablet pro manažera a požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu do rozpočtu zřizovatele se souvztažným zvýšením provozního příspěvku, Fond odměn ve výši 141,89 tis. Kč a FKSP ve výši 178,24 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to především podnájem nebytových prostor školy (tělocvičen). Zisk z doplňkové činnosti činí 294,68 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ  nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 8.286,98 tis. Kč)

Organizace nakoupila zejména notebooky (84,84 tis. Kč), nábytek (430,61 tis. Kč), iPady 39 ks (726,80 tis. Kč), základny pro uložení iPadů, router, notebook (80,20 tis. Kč), tiskárnu (76,49 tis. Kč), projektory (118,58 tis. Kč), myčku (37,80 tis. Kč). Dále byly uhrazeny výdaje za malování (114,14 tis. Kč), topenářské, kominické a zednické práce v MŠ (265,75 tis. Kč), opravu dlažby v areálu školy (60,83 tis. Kč) a výměnu podlahových krytin (60,75 tis. Kč). Organizace ve sledovaném období zapojila Rezervní fond (280,68 tis. Kč) na nákup iPadů, služební cestu do zahraničí, na pokrytí části ztráty z krachu Bohemia banky, a dále se souhlasem zřizovatele bylo převedeno do Investičního fondu 132 tis. Kč. Investiční fond (205,08 tis. Kč) použila škola na nákup interaktivních tabulí, transportní vozík do výdejny školní jídelny, Fond odměn čerpala škola ve výši 343,97 tis. Kč a FKSP (176,96 tis. Kč) byly zapojeny příspěvky na rekreaci, stravné, pohoštění a peněžní dar k životnímu jubileu. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem nebytových prostor školy a provoz školního bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činí
186 tis. Kč.

 

ZŠ Norbertov – čerpání příspěvku 99,7% (neinvestiční příspěvek 4.018,25 tis. Kč)

Škola v roce 2013 nakoupila počítače (39,67 tis. Kč), dataprojektory a vizualizéry (102,47 tis. Kč) a promítací plátna (27,74 tis. Kč). Finanční prostředky byly dále čerpány na rekultivaci pozemku (140,50 tis. Kč), malířské práce (74,34 tis. Kč), hloubkové čištění podlah (38,94 tis. Kč), mytí oken (19,98 tis. Kč) a na servis klimatizace (11,49 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (42,22 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, Investiční fond  (177,21 tis. Kč) na nákup kopírky a dále na rekultivaci pozemku, Fond odměn (100,90 tis. Kč) a FKSP (102,36 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, vedení kroužků a má provizi za prodejní automat. Zisk z doplňkové činnosti činí 252 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny-jih – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 5.958,88 tis. Kč)

Škola v daném období pořídila počítače a notebooky (699,54 tis. Kč), šatní skříňky (132,00 tis. Kč), dataprojektory (25,27 tis. Kč), pojezd k interaktivní tabuli (25,41 tis. Kč) a software (20,18 tis. Kč). Dále realizovala výměnu oplocení hřiště (273,20 tis. Kč), stavební úpravy školního klubu (225,60 tis. Kč), výměnu oken (62,65 tis. Kč) a opravy pánve (27,14 tis. Kč). Škola zapojila Investiční fond (100,18 tis. Kč) na pořízení interaktivní tabule, Fond odměn (9,72 tis. Kč a FKSP (144,84 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost, a to především podnájem nebytových prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 271 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny-sever – čerpání příspěvku 99,6% (neinvestiční příspěvek 6.261,06 tis. Kč)

Škola v roce 2013 období pořídila dataprojektory (44,10 tis. Kč), nový školní server (22,09 tis. Kč), 2 kopírovací stroje (43,63 tis. Kč) a 2 tablety (33,76 tis. Kč). Za opravy kopírek  bylo zaplaceno 22,23 tis. Kč, za opravy kanalizace bylo zaplaceno 17,70 tis. Kč, za opravy elektrických rozvodů bylo zaplaceno 41,32 tis. Kč a za úpravy a udržování školní zahrady po zimě bylo zaplaceno 14,40 tis. Kč. Organizace v průběhu roku 2013 zapojila Rezervní fond (70,59 tis. Kč) úhradu výdajů na učební pomůcky, Fond odměn (214,56 tis. Kč) a FKSP (124,70 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 225 tis. Kč.

 

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání příspěvku 99,8% (neinvestiční příspěvek 8.402,82 tis. Kč)

Organizace v daném období nakoupila neinvestiční majetek: školní nábytek (94,52 tis. Kč), počítače (324,04 tis. Kč), hrací prvky na hřiště pro školní družinu (188,25 tis. Kč) a informační rámečky (24,20 tis. Kč). Dále provedla opravu místa na hod koulí (75,19 tis. Kč), opravy kopírek (26,51 tis. Kč), zasíťování hřiště (19,36 tis. Kč) a opravu vozíku ve školní jídelně (15,95 tis. Kč). Škola v průběhu roku 2013 zapojila Rezervní fond (77,48 tis. Kč) na čerpání účelových darů. Dále byl zapojen Fond odměn (24,96 tis. Kč), Investiční fond (930,78 tis. Kč) na opravy a udržování a nákup nového serveru; a FKSP (188,67 tis. Kč) na příspěvky na stravování a penzijní připojištění. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor a výnosy z prodejního automatu. Zisk z doplňkové činnosti činí 261 tis. Kč.

 

ZŠ TGM – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 7.878,98 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 pořídila 3 vizualizéry (35,87 tis. Kč), 2 počítače (24,74 tis. Kč), cvičnou kuchyňku (34,24 tis. Kč) a 2 bojlery (57,43 tis. Kč). Dále byla provedena oprava kotle (18,78 tis. Kč), za zednické práce bylo zaplaceno 26,12 tis. Kč a za truhlářské práce bylo zaplaceno 19,97 tis. Kč. Organizace v průběhu roku 2013 zapojila Rezervní fond (9,13 tis. Kč) na úhradu nákladů na služební cestu ředitelky školy, Investiční fond (373,74 tis. Kč) na pořízení  skříňové sestavy, kotle a převod do rozpočtu zřizovatele; Fond odměn (148,90 tis. Kč) a FKSP (244,48 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 231 tis. Kč.

 

MŠ Fakultní – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 2.265,95 tis. Kč)

Školka použila prostředky na nákup notebooků (30,68 tis. Kč), stavebnic (16,49 tis. Kč),
byly uhrazeny výdaje na výměnu koberců vč. pokládky (38,85 tis. Kč), opravu chladící skříně (8,60 tis. Kč) a výměnu oběhového čerpadla (15,35 tis. Kč). Organizace zapojila Rezervní fond na výše zmíněnou výměnu koberce a dále na nákup čistících a hygienických prostředků (21,36 tis. Kč) a  FKSP na úhradu příspěvku na stravování zaměstnanců, rekreační pobyty, školení a vzdělávání (83,28 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 82 tis. Kč.

 

MŠ Bubeníčkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.228,33 tis. Kč)

Organizace v daném období zakoupila dětské mobilní boxy a kontejnery (66,50 tis. Kč), 2 výukové tablety (18,00 tis. Kč), zahradní pítko (25,58 tis. Kč) a 2 dětské pohovky (13,76 tis. Kč). Školka v roce 2013 realizovala  výměnu parapetů (31,50 tis. Kč), provedla údržbu marmolea v 5 třídách (14,80 tis. Kč) a prořez stromů v zahradě (10,23 tis. Kč), provedla opravu dřevěných zahradních prvků (9,26 tis. Kč). Mateřská škola zapojila v průběhu roku 2013 Investiční fond ve výši 87,21 tis. Kč na nákup a instalaci dvou nerezových digestoří do školní kuchyně, Fond odměn ve výši 15,13 tis. Kč  a  FKSP ve výši 38,91 tis. Kč na příspěvek na stravování zaměstnanců a věcné dary při životních jubileích. Organizace provozuje doplňkovou činnost – pořádání letního příměstkého tábora a provozování kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 33 tis. Kč.

 

MŠ Čínská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.120,76 tis. Kč)

Školka v roce 2013 pořídila pouze počítač (14 tis. Kč) a z prostředků na opravy a udržování uhradila instalatérské práce (8,43 tis. Kč). Školka zapojila v průběhu roku 2013 Investiční fond ve výši 351,86 tis. Kč na nákup skluzavky a kolotoče, Rezervní fond ve výši 0,80 tis. Kč na nákup učebních pomůcek a FKSP ve výši 39,20 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 16 tis. Kč.

 

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 459,16 tis. Kč)

Škola v daném období zakoupila pouze plachty na pískoviště (9,92 tis. Kč) a lednici (9,29 tis. Kč). Dále provedla revize hasicích přístrojů a elektrické instalace (12,25 tis. Kč) a malířské a lakýrnické práce  (23,68 tis. Kč). Organizace zapojila Fond odměn (46,58 tis. Kč) a FKSP (19,23 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem bytu a dílny. Zisk z doplňkové činnosti za podnájem prostor činí 82 tis. Kč.

 

MŠ Jílkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.832,25 tis. Kč)

Organizace v daném období využila prostředky na nákup 2 počítačů a monitoru v celkové výši 30,37 tis. Kč, věšáků na ručníky ve výši 6,70 tis. Kč a stavebnice ve výši 5,49 tis. Kč. Dále provedla rekonstrukci WC (184,52 tis. Kč), renovaci povrchu hřiště (67,76 tis. Kč), prořez a kácení stromů (46,84 tis. Kč) a opravu elektroinstalace (30,8 tis. Kč). Školka v daném období zapojila Rezervní fond (29,42 tis. Kč) především na úhradu odvozu odpadu a FKSP (47,89 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor MŠ, zisk z doplňkové činnosti činí 18 tis. Kč.

 

MŠ Juárezova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 767,48 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 zakoupila PC do sborovny (20,00 tis. Kč), stavebnice a hračky (19,95 tis. Kč),  a uhradila náklady na sekání trávy (17,17 tis. Kč), revizi elektra a kotelny (15,79 tis. Kč) na truhlářské práce (11,75 tis. Kč). Škola zapojila v roce 2013 pouze FKSP ve výši 8,30 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 58 tis. Kč.

 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 2.117,21 tis. Kč)

Organizace v daném období pořídila neinvestiční majetek: šatnový nábytek včetně mobiliáře pro integrované děti (119,11 tis. Kč), nástěnky (22,70 tis. Kč) a sekačku (11,37 tis. Kč). Dále uhradila výdaje na opravu kanalizační šachty (11,10 tis. Kč), opravu kopírky (5,69 tis. Kč) a malování (5,73 tis. Kč). V průběhu roku 2013 MŠ zapojila Rezervní fond (113,17 tis. Kč) na neúčelový finanční dar, Investiční fond (205,93 tis. Kč) na pořízení zahradního domku, Fond odměn (55,10 tis. Kč) a FKSP (30,33 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 64 tis. Kč.

 

MŠ Meziškolská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 2.750,71 tis. Kč)

Školka v daném období zakoupila ultrabook (14,69 tis. Kč) a školní nábytek v celkové hodnotě (1.111,6 tis. Kč), dále organizace uhradila výdaje na zavedení systému generálního klíče (35,40 tis. Kč), na opravu žaluzií (16,06 tis. Kč) a na opravy přepážek na WC (12,47 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (296,45 tis. Kč) na zakoupení pračky, sušičky a žehličky, Rezervní fond na zakoupení učebních pomůcek (2,40 tis. Kč) a FKSP (23,75 tis. Kč). Zisk z doplňkové činnosti (podnájem prostor na zájmové kroužky a příměstský tábor) činí 15 tis. Kč.

 

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.177,31 tis. Kč)

Školka v roce 2013 zakoupila pouze PC do ředitelny ve výši 17,95 tis. Kč, dále uhradila výdaje na pravidelnou údržbu výměníkové stanice (25,65 tis. Kč) a na flexibilní kryty na topení se sklopnými stoly a úpravu parapetů (188,91 tis. Kč).  Organizace v daném období zapojila Investiční fond výši 140,00 tis. Kč na výše zmíněné opravy a udržování, Rezervní fond ve výši 11,69 tis. Kč a FKSP (30,76 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 43 tis. Kč.

 

MŠ Na Dl. lánu – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.195,81 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 zakoupila PC k interaktivní tabuli (13,04 tis. Kč), sekačku a motorovou pilu (15,98 tis. Kč). Dále uhradila výdaje na výměnu podlahové krytiny (170,50 tis. Kč), instalatérské a zednické práce (16 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond (333,69 tis. Kč) na zakoupení interaktivní tabule a vybavení zahrady, Rezervní fond (35,0 tis. Kč) na školení, Fond odměn (15,21 tis. Kč) a FKSP ve výši 28,80 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 27 tis. Kč.

 

MŠ Na Okraji – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.356,24 tis. Kč)

Škola v během roku 2013 koupila stojany na matrace (51,00 tis. Kč), notebook a tiskárny (37,74 tis. Kč) a vysavač (6,89 tis. Kč). Byly čerpány prostředky na opravy a udržování, a to na dokončení opravy mlhoviště (30,17 tis. Kč), výmalbu fasády (18,00 tis. Kč), a opravu plotu (8,00 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond ve výši 215,82 tis. Kč na nákup výše zmíněného mlhoviště, a také zapojila FKSP (38,12 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 6 tis. Kč.

 

MŠ Parléřova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.193,03 tis. Kč)

Škola v průběhu roku 2013 uhradila  výdaje na nákup neinvestičního majetku: počítač s příslušenstvím (25,00 tis. Kč), kopírku (8,71 tis. Kč) a programové vybavení do počítače (9,54 tis. Kč). Dále uhradila výdaje na údržbu marmolea (18,70 tis. Kč), malířské práce (49,16 tis. Kč) a zahradnické práce včetně kácení a prořezu stromů a větví (25,00 tis. Kč). Organizace v roce 2013 zapojila Investiční fond (335,75 tis. Kč) na opravy a udržování a převod do neinvestičních prostředků a FKSP (25,22 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 47 tis. Kč.

 

MŠ Sbíhavá – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.343,37 tis. Kč)

Škola si v roce 2013 zakoupila notebook ve výši 17,00 tis. Kč a dětské mobilní boxy a stolové kryty v celkové výši 165,82 tis. Kč. Dále provedla doplnění a opravu bezpečnostního systému (26,62 tis. Kč) a výměnu šatny (8,35 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (0,12 tis. Kč), dále byl zapojen Investiční fond (389,46 tis. Kč) na pořízení mobiliáře a interaktivních tabulí, Fond odměn ve výši 82,20 tis. Kč a FKSP ve výši 48,02 tis. Kč na stravování zaměstnanců a věcné dary k jubileím zaměstnanců. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy
a provoz kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 172 tis. Kč.

 

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.236,05 tis. Kč)

Organizace v daném období nezakoupila žádný majetek v pořizovací ceně nad 5 tis. Kč.
Mateřská škola čerpala výdaje na odstranění havárie vody v celkové výši 74,80 tis. Kč, na odstranění závad na rozvodech vody (36,72 tis. Kč), malování po zatopení přívalovými dešti (58,88 tis. Kč) a na opravu v elektrorozvodně (44,53 tis. Kč). Organizace zapojila Rezervní fond ve výši 62,35 tis. Kč na  nákup drobného materiálu, kancelářských potřeb a drogerie, Investiční fond ve výši 227,38 tis. Kč na pořízení konvektomatu a opravy kanalizace a FKSP ve výši 42,10 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 12 tis. Kč. 

 

MŠ Terronská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.297,61 tis. Kč)

V roce 2013 organizace nakoupila notebook (20,73 tis. Kč) a pračku (6,49 tis. Kč). Dále provedla opravu schodiště (280,06 tis. Kč), opravy škrabky (17,48 tis. Kč), servis a opravu klimatizace a vzduchotechniky (12,13 tis. Kč) a opravu a výměnu dětských baterií (8,86 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (103,85 tis. Kč) na nákup energií a učebních pomůcek, Fond odměn (1,63 tis. Kč) a FKSP (42,61 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 159 tis. Kč.

 

MŠ Velvarská – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.694,43 tis. Kč)

Organizace v roce 2013 uhradila výdaje na nákup počítače a notebooku (21,68 tis. Kč), sportovní nářadí (30,43 tis. Kč) a nábytek (53,45 tis. Kč). Dále uhradila výdaje na úpravu zahrady (159,70 tis. Kč), na zavlažovací systém (10,11 tis. Kč) a opravu pánve (8,94 tis. Kč). Z Investičního fondu zakoupila interaktivní tabule, myčku piano a vybavení zahrady – v celkové výši 327,32 tis. Kč. Škola také zapojila Fond odměn ve výši 12,68 tis. Kč a FKSP  ve výši  49,00 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 263 tis. Kč.

 

MŠ Vokovická – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.005,33 tis. Kč)

V roce 2013 byly nakoupeny 2 notebooky (34,75 tis. Kč), chladnička (11,20 tis. Kč) a servírovací vozíky (12,34 tis. Kč). Dále byly uhrazeny výdaje na rekonstrukci brány s elektrickým vrátníkem (50,00 tis. Kč), na nátěry fasády, zahradních prvků, plotu a laviček (97,10 tis. Kč) a na opravy elektroinstalace (17,50 tis. Kč). Školka v daném období zapojila Investiční fond (28,40 tis. Kč) na opravy a udržování, Rezervní fond (78,42 tis. Kč) na nákup drobného materiálu, hraček a učebních pomůcek a FKSP (49,36 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy, včetně keramické dílny. Zisk z doplňkové činnosti činí 45 tis. Kč.

 

MŠ Volavkova – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.142,27 tis. Kč)

Organizace v daném období zakoupila 2 notebooky (23,00 tis. Kč), nerez škrabku na brambory (33,90 tis. Kč) a nábytek (v celkové hodnotě 144,08 tis. Kč). Na opravy a udržování školka čerpala výdaje na opravu střešního pláště (6,66 tis. Kč) a na zednické práce (5,20 tis. Kč). Škola zapojila v průběhu roku 2013 Investiční fond (51,00 tis. Kč) na nákup nábytku do tříd a FKSP (13,90 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 78 tis. Kč.

 

Waldorfská MŠ – čerpání příspěvku 100% (neinvestiční příspěvek 1.083,74 tis. Kč)

Organizace uhradila výdaje na pořízení zahradní fontány (35,00 tis. Kč), kutru (25,36 tis. Kč) a počítače (12,54 tis. Kč). Školka dále uhradila výdaje za broušení schodů (33,88 tis. Kč), malování (39,98 tis. Kč) a zahradnické práce (17,51 tis. Kč). Školka v daném období zapojila Investiční fond ve výši 94,38 tis. Kč na výše zmíněné broušení schodů a malování, Rezervní fond ve výši 198,98 tis. Kč a FKSP ve výši 32,41 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 28 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_13_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz