Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Účelové fondy v roce 2014 ›› detail/podstránka

Účelové fondy v roce 2014

Účetní stav účelových fondů MČ Praha 6 k 31.12.2014 v tis. Kč

 

Stav k 1.1.2014

Stav k 31.12.2014

Fond rezerv a rozvoje

192.840,09

360.406,95

Účelový fond darů

17.143,42

22.543,37

Sociální fond zaměstnavatele

9.853,13

10.718,02

Celkem

219.836,64

393.668,34

 

Fond rezerv a rozvoje

Příjmy fondu ve sledovaném období byly tvořeny zařazením finančních prostředků, jako součást výsledku hospodaření MČ Praha 6 za rok 2013 ve výši 324.223,00 tis. Kč a převod prostředků z depozitního účtu, které MČ Praha 6 obdržela v roce 2004 jako příspěvek od společnosti Europolis Hadovka s.r.o. na podporu a ochranu mládeže ve výši 1.561,31 tis. Kč. Úroky dosáhly výše 1.784,00 tis. Kč. Naopak výdaje tohoto fondu představovaly zapojení v rámci financování   rozpočtu na rok 2014 ve výši 160.000,00 tis. Kč a bankovní poplatky byly uhrazeny ve výši 1,45 tis. Kč.

 

Účelový fond darů

Na účet Účelového fondu darů byly v roce 2014 přijaty dary v celkové výši 5.400,00 tis. Kč. Jednalo se o peněžité dary přijaté od společností:  Bořislavka Office & Shopping centre s.r.o. na parkové úpravy v souvislosti s výstavbou „Centra Bořislavka“ ve výši 5.000,00 tis. Kč, Intercora s.r.o. na revitalizaci zeleně ve výši 150 tis. Kč a od společnosti Veřejné zakázky s.r.o. na rozvoj městské části ve výši 250,00 tis. Kč. Výdajem tohoto fondu pak byly pouze bankovní poplatky ve výši 0,05 tis. Kč.

 

Sociální fond zaměstnavatele

Obraty ve sledovaném období byly na straně příjmů tvořeny přídělem do fondu z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 6.843,28 tis. Kč a úroky ve výši 46,42 tis. Kč, na straně výdajů pak skutečným čerpáním fondu prostřednictvím rozpočtu Městské části Praha 6 ve výši 6.024,44 tis. Kč a  bankovními poplatky ve výši 0,37 tis. Kč. 

 

Zhodnocování volných finančních prostředků

Naše městská část i nadále v roce 2014 aktivně zhodnocovala volné finanční prostředky, a to formou Správy aktiv a tzv. Cash poolingem (lépe úročenými účty). Od roku 2013 nově přibyl
i přímý nákup státních spořících dluhopisů.

 

Formou Správy aktiv: 

K 31.12.2014 měl stav zhodnocovaných prostředků následující podobu: Česká spořitelna, a.s. obhospodařovala ve formě správy aktiv částku v prvotně vložených finančních prostředcích ve výši 225,5 mil. Kč, tržní hodnota dle reportu správce byla 240,8 mil. Kč.

Další správce aktiv ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost obhospodařoval k 31.12.2014 v prvotně vložených finančních prostředcích 160 mil. Kč, tržní hodnota dle reportu správce byla 170,8 mil. Kč. 

Hodnota depozita u ČSOB dle reportu k 31.12.2014 činila částku ve výši 250,5 mil.  Kč. 

 

Přehled o portfoliích zhodnocovaných formou správy aktiv

náhled souboru 

 

1 každá smlouva uzavřena k jinému datu viz následující:           

2 smlouva uzavřena 2.9.2003

3 smlouva uzavřena 21.9.2007

 

Pro informaci uvádíme, že čtvrtletně dochází u správců aktiv k převodu realizovaných výnosů do rozpočtu MČ Praha 6. Za 11 měsíců 2014 bylo celkem do rozpočtu převedeno od ČS a.s., ČSOB AM a depozitáře ČSOB cca 13 mil. Kč.

 

Formou Cash poolingu, tzv. lépe úročenými účty:

 

I nadále dochází u běžných účtů vedených u Komerční banky, a.s. a ČS, a.s. ke zhodnocování formou tzv. Cash poolingu a lépe úročenými účty.

 

Přehled zhodnocování formou Cash poolingu a lépe úročnými účty

 

  náhled souboru

 

Z důvodu výrazného snížení sazby PRIBID vyhlašované ČNB, podle které se dříve úročily účty v cash poolingu došlo od 1.1.2012 k navázaní úrokové sazby pro cash pooling u Komerční banky na úrokovou sazebníkovou sazbu běžného účtu pro veřejný sektor.

U České spořitelny, a.s. došlo od 1.4.2014 k individuálnímu nastavení úrokové sazby, a to následovně: 0,5% na všechny účty MČ Praha 6.

 

Formou přímého nákupu státních spořících dluhopisů:

V červnu a listopadu 2013 nakoupila MČ Praha 6 státní spořící dluhopisy (SSD) v celkovém objemu 200 mil. Kč, jedná se o 5-letý reinvestiční (objem 150 mil. Kč) a o 5-letý kupónový spořící státní dluhopis (objem 50 mil. Kč).

 

Komentář:

V 1.pololetí 2014, v souvislosti s novým občanským zákoníkem, došlo ke změně formy akcií u společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, z akcií na držitele se změnily na akcie na jméno. MČ Praha 6 má v držení 92.417 ks, v současné době v podobě 1ks hromadné akcie, i nadále v depozitu ČSOB. Kvůli zrušení veřejné obchodovatelnosti dané akcie, kdy se při obchodovatelnosti akcie evidovala za cenu 200 Kč/ks, se nyní v depozitu ČSOB eviduje v nominální ceně 500 Kč/ks, proto také stoupla hodnota depozita z dřívějších 222,8 mil. Kč na dnešních 250,5 mil. Kč.

Od 1.10.2013, kdy byl splatný a neuhrazený dluhopis spolu s kupónem společnosti Via Chem Group, a.s. v nominální hodnotě 156,3 mil. Kč, je tato situace nepřetržitě řešena právním odborem ÚMČ Praha 6 spolu s externími právními a finančními poradci. Orgány MČ Praha 6 jsou v pravidelných intervalech informováni právním odborem o aktuální situaci. Dle konzultací s magistrátem hl. m. Prahy je neuhrazený kupón vedený v účetnictví jako pohledávka za společností Via Chem Group, a.s. a neuhrazená jistina zůstává evidována dále na účtu „Dlužné CP k obchodování“. 

Nastavená konzervativní strategie schválená  usnesením ZMČ č. 203/12 ze dne 22.6.2012, kde většinovou část portfolia mohou tvořit pouze státní dluhopisy České republiky, způsobila od roku 2013 očekávané snížení výkonností obou portfolií. Při aktuálně nastavené finanční strategii se dá očekávat nižší výkonnost obou portfolií i v následujícím období. Na předsedovi Finančního výboru vzešlého z podzimních voleb do ZMČ Prahy 6 bude stávající investiční strategii, dle stávající schválené finanční strategie, znovu prostřednictvím FV ZMČ přehodnotit a aktuální nastavení případně znovu schválit.

I nadále součástí portfolia MČ Praha 6 u ČSOB Asset management a.s. jsou dluhopisy KAUPTING BANK, ISIN: XS0297487992, v celkové nominální hodnotě 1,2 mil. Kč (v reportu ČSOB AM vedena v 25% tržní hodnotě), jež nebyly ke dni splatnosti 23.4.2009, splaceny. Nesplacení dluhopisů nemá za následek zánik dluhopisů jako cenného papíru ani zánik povinnosti jejich emitenta splatit jistinu a úroky. Stále platí podrobné informace uvedené v Závěrečném účtu MČ Praha 6 za rok 2009.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_14_fondy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz