Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Příjmy za rok 2014 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2014

T e x t

Schválený

Upravený

Skutečnost

%

%

 

rozpočet

rozpočet

k 31.12.2014

k SR

k UR

 

na rok

k 31.12.2014

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

2 614,71

87,16%

87,16%

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

1 025,32

78,87%

78,87%

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

13 000,00

13 000,00

15 258,59

117,37%

117,37%

1344 - Popl. ze vstupného

250,00

250,00

231,93

92,77%

92,77%

1345 - Popl. z ubytovacích kapacit

4 000,00

4 000,00

5 047,12

126,18%

126,18%

1361 - Správní poplatky

12 000,00

12 000,00

14 952,91

124,61%

124,61%

1511 - Daň z nemovitostí

60 000,00

60 000,00

64 050,91

106,75%

106,75%

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

93 550,00

93 550,00

103 181,49

110,30%

110,30%

 

 

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

211x - Příjmy z vlastní činnosti

 

 

6,07

 

0,00%

212x - Odvody příspěvkových organizací

 

1 609,90

1 609,89

 

100,00%

214x - Příjmy z úroků a finančního majetku

27 300,00

27 300,00

17 123,89

62,72%

62,72%

221x - Přijaté sankční platby

 

 

2 308,83

 

0,00%

222x - Přijaté vratky transferů

 

1 082,40

1 094,24

 

101,09%

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

10 577,30

13 131,73

 

124,15%

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

27 300,00

40 569,60

35 274,65

129,21%

86,95%

 

 

 

 

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

312x - Přijaté dary na pořízení majetku

 

10 230,00

15 390,00

 

150,44%

ÚHRN KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ

0,00

10 230,00

15 390,00

0,00%

150,44%

 

 

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

 

 

411x - Neinv. dotace ze st. rozpočtu - úhrn

62 021,00

81 799,10

81 419,10

131,28%

99,54%

412x - Neinv. dotace z rozp. hl. m. Prahy

287 882,00

324 001,10

323 276,29

112,29%

99,78%

4131 - Převody z hospodářské činnosti

201 300,00

206 066,10

201 300,00

100,00%

97,69%

42xx - Kapitálové přijaté dotace

 

8 131,30

8 131,23

 

100,00%

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM

551 203,00

619 997,60

614 126,62

111,42%

99,05%

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

672 053,00

764 347,20

767 972,76

114,27%

100,47%

Třída 01 - Daňové příjmy

 

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2014 celkové výše 103.181,49 tis. Kč, tj. 110,30 % k upravenému rozpočtu 93.550,00 tis. Kč.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) u poplatku ze psů 25 % a u poplatku pobytového 50 %. V roce 2014 bylo MHMP odvedeno celkem 1.794,85
tis. Kč. Odvod za prosinec ve výši 54,71 tis. Kč je součástí finančního vypořádání za rok 2014.

           

Přehled o plnění příjmů správních a místních poplatků:

                                                                                                                          v tis. Kč

Poplatek:        

 

 

Skutečnost

k 31.12.2012

Skutečnost   k 31.12.2013

UR

k 31.12.2014

Skutečnost  k 31.12.2014

% k UR

správní

11.602,44

13.557,44

12.000

14.952,91

124,61

ze psů

2.813,02

2.641,28

3.000

2.614,71

87,16

rekreační

1.462,93

1.138,70

1.300

1.025,32

78,87

za užívání veřejného prostr.

13.664,92

11.219,29

13.000

15.258,59

117,37

ze vstupného

42,76

44,99

  250              

231,93

92,77

z ubytovacích kapacit

4.125,42

5.112,08

4.000

5.047,12

126,18

celkem

33.711,49

33.713,78

33.550

39.130,58

116,63

Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2014, po splnění 25% odvodové povinnosti vůči MHMP, vybráno 2.614,71 tis. Kč, tzn., že inkaso bylo splněno na 87,16 %. K tomuto datu je evidováno celkem 6444 registrovaných držitelů psů (aktivních poplatníků v roce 2014). Toto číslo však nekoresponduje s počtem skutečně přihlášených psů, neboť na jednoho držitele jsou často přihlášeni 2 i více psů. Dle seznamu MHMP se počet psů na území m. č. Praha 6 pohybuje okolo    7700. V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy je s účinností od 1.1.2005 povinností každého chovatele psa jeho označení mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy. Je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území m. č. Praha 6 jsou trvale označeni čipem nebo tetováním. Následně je poskytnuta úleva od poplatku chovateli psa, který se přihlásí do evidence chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350 Kč ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku z výkazů, které zpracovává MHMP, prověřuje je a neevidované držitele čipovaných psů vyzývá k přihlášení do evidence oddělení místních příjmů či dalšímu vyjasnění údaje. V roce 2014 bylo takto kontrolováno 130 psů, poplatníkům bylo odesláno 5894 ks poštovních poukázek, vydáno 304 platebních výměrů, z nichž 61 bylo zaplaceno, 58 držitelů psů obdrželo upozornění na nedoplatek a bylo provedeno místní šetření u 135 poplatníků. Od poplatku byli v roce 2014 osvobozeni držitelé celkem 24 psů mysliveckých, záchranářských a psů, jejichž držiteli jsou cizí diplomaté. Ve sledovaném období strážníci městské policie z Obvodního ředitelství Praha 6 provedli kontrolu celkem 92 psů, odhalili 88 protiprávních jednání, spočívající nejčastěji ve znečišťování veřejného prostranství, 80 případů vyřešili domluvou, 3 případy byly nahlášeny příslušnému správnímu orgánu a v 5 případech uložili blokovou pokutu. 

 

 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity

Na příjmu z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt bylo v roce 2014, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, přijato 1.025,32 tis. Kč. Inkaso poplatku bylo plněno na 78,87 %. Sazba poplatku byla ve výši 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Příjem poplatku z ubytovací kapacity vykazuje nárůst již od roku 2011,  z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy byly od 1.1.2010 zpoplatněny i ubytovny, které  ubytovávají své vlastní zaměstnance. Novelou obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se s účinností od 1. července 2012 zvýšila sazba poplatku za každé využité lůžko a den ze 4 Kč na 6 Kč a došlo tak ke zvýšení inkasa poplatku. Na příjmu z místního poplatku z ubytovací kapacity bylo vybráno 5.047,12 tis. Kč, což činí 126,18 % schváleného rozpočtu.

Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely (poplatek vybírá Magistrát hl. m. Prahy), motely, penziony, turistické ubytovny, kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso poplatku je k 31.12.2014 splněno na 117,37 %. Příjmy dosáhly výše 15.258,59 tis. Kč a vykazují nárůst ve srovnání s minulými roky. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí k 31.12.2014 předepsal 2 203 případů, vydal 150 platebních výměrů a 180 výzev a upozornění na nedoplatek, úhradu formou splátek umožnil 9 subjektům a provedl 86 místních šetření. 

Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou užívání. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích a stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou dle platné vyhlášky a pohybuje se v jednotlivých případech v rozmezí od stovek korun až po desetitisíce korun. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1. 2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Dne 1.6. 2011 vešla v účinnost novela OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v jejíž příloze byl zohledněn návrh m. č. Praha 6 na snížení sazby poplatku za restaurační zahrádky na 5 Kč/m2/den při splnění určitých podmínek vybavenosti. Restaurační zahrádky, které tyto podmínky nesplňují, hradí dle vyhlášky poplatek v částce 30 Kč/m2/den. V roce 2002 bylo na území městské části Praha 6 provozovaných 9 zahrádek. Jejich počet stále rostl a v posledních letech se ustálil na počtu 45 - 60 zahrádek. V roce 2014 bylo evidováno 62 těchto „předzahrádek“, byla provedena jejich fotodokumentace, všechny splnily podmínky vybavenosti dle OZV a byly zpoplatněny sníženou sazbou poplatku. Inkaso poplatku za uvedené restaurační zahrádky činí 808,83 tis. Kč.

 

Poplatek ze vstupného

Inkaso poplatku ze vstupného je k 31.12. 2014 splněno na 92,77 %. Příjmy dosáhly výše 231,93 tis. Kč a i v tomto případě podléhají nahodilosti, např. četnosti sportovních utkání či pořádání velkých koncertních akcí. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5, 10 a 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1. 2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Tím se zvýšila i výše vybraného poplatku. V roce 2014 se jednalo především o inkaso poplatku ze vstupného na prvoligová utkání FK Dukla Praha, plesy a prodejní výstavy, pořádané na území m. č. Prahy 6.

 

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p. Správní poplatky k 31.12. 2014 byly inkasovány v celkové výši 14.952,91 tis. Kč.

                                                                                                                                                   v tis.Kč

Odbor:

k 31.12.2013

k 31.12.2014

evidence osob a osob. dokladů

4.389,29

5.153,43

dopravy a životního prostředí

407,35

434,70

vnitřních věcí

753,13

789,02

živnostenský

2.443,78

2.617,66

ekonomický

19,01

24,52

služeb veřejnosti

3.268,89

3.076,10

výstavby

2.275,99

2.857,48

celkem

13.557,44

14.952,91

Z celkového přehledu inkasa správních poplatků je patrný nárůst příjmu správních poplatků, a to především u Odboru výstavby v důsledku novely stavebního zákona. S platností od 1.1. 2013 došlo ke změně sazeb poplatků ve stavebních a územních řízeních a to včetně ohlášení, kdy sazby poplatku vzrostly několikanásobně a byly zpoplatněny úkony, které původně placení správních poplatků nepodléhaly.

Nárůst inkasa správních poplatků u Odboru evidence osob a osobních dokladů vyplývá ze zvýšeného zájmu o cestovní pasy a občanské průkazy pro děti a občanské průkazy s čipem.

U ostatních odborů je inkaso správních poplatků zhruba na stejné úrovni jako v roce 2013.

 

Výkaz nedoplatků:

                                                                                                                                               v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

počet případů

částka

počet případů

částka

počet případů

částka

ze psů

181

292,55

252

402,60

243

402,09

rekreační                     

6

35,43

7

34,10

5

26,42

za užívání VP      

336

3.642,80

367

4.524,80

397

4.840,84

ze vstupného

0

0

0

0

0

0

z ubytovací kapacity

4

25,45

3

27,33

1

9,21

za provozovaný VHP

4

104,53

1

20,23

1

20,23

pokuty

1 650

3.854,84

2 350

4.001,51

3 144

4.382,52

odvod výtěžku      

1

30,09

1

30,09

1

30,09

celkem

2 182

7.985,69

2 981

9.040,66

3 792

9.711,40

 

Výkaz přeplatků:

                                                                                                                                               v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2012

k 31.12.2013

k 31.12.2014

počet případů

částka

počet případů

částka

počet případů

částka

ze psů

149

100,79

125

80,03

121

87,91

rekreační                     

2

0,06

2

1,44

4

22,74

za užívání VP      

117

909,94

128

905,01

135

940,28

ze vstupného

1

2,22

0

0

1

2,46

z ubytovací kapacity

1

0,06

3

0,41

7

2,08

za provozovaný VHP

9

14,47

1

21,88

0

0

pokuty

3

9,80

3

14,33

5

20,53

odvod výtěžku      

0

0

0

0

0

0

celkem

282

1.037,34

262

1.023,10

273

1.076,00

 

Oddělení místních příjmů (dále jen OMP) spolupracuje v poplatkovém řízení a při vymáhání nedoplatků na pokutách s příslušnými odbory ÚMČ.

K přeplatkům dochází např. pokud je poplatek (splatný ve dvou splátkách) uhrazen na celý rok dopředu, a to z důvodu změny sazby poplatku u poplatníka v průběhu roku nebo pokud k připsané platbě není ještě vytvořen předpis. Soustavnou kontrolou a úpravami v účetním systému GINIS jsou přeplatky párovány s předpisy a tím dochází k jejich odstraňování.

Z celkového výkazu nedoplatků u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 9.711,40 tis. Kč. Nejvyšší nedoplatek u poplatků vykazuje poplatek za užívání veřejného prostranství, který vymáhá OMP a činí 4.840,84 tis. Kč. Výše nedoplatků je dána tím, že v okamžiku zadání předpisu do účetního systému GINIS, se tento stává ihned nedoplatkem, a to i přesto, že mnohdy ještě nenastal termín záboru. Předpisy jsou do účetního systému zadávány s předstihem, podle toho, kdy si poplatník o zábor zažádá a v účetnictví se takto zadaný předpis vykazuje jako nedoplatek. Nedoplatky za pokuty ve výši 4.382,52 tis. Kč vykazují v posledních letech mírný nárůst a jsou způsobeny jednak větším počtem uložených pokut, dále množstvím pokut uložených cizím státním příslušníkům, jejichž vymožení je prakticky nereálné a také značnou výší jednotlivých pokut, ukládaných odborem výstavby, které jsou velmi často v řádu statisíců korun.

Oddělení místních příjmů vykonává správu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., a ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem.

V roce 2014 OMP vydalo 469 platebních výměrů v objemu 3.399,36 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 192 platebních výměrů v částce 1.735,60 tis. Kč.

K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření, kdy bylo v průběhu roku 2014 prověřeno referenty místních poplatků 380 případů. Tato šetření a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymahacím řízení.

V agendě vymáhání pokut bylo ve shodném období vydáno 508 rozhodnutí, kterým správce daně zahajuje vymahací řízení, v celkové výši 1.126,05 tis. Kč. Uhrazeno bylo 292,10 tis. Kč. Upozornění na nedoplatek či předvolání obdrželo 292 osob. Splátkový kalendář byl povolen 7 dlužníkům. Bylo učiněno celkem 769 písemných dotazů na soudy, finanční a zeměměřičské úřady, Cizineckou policii, Centrální evidenci vězňů, Centrální evidenci obyvatel, ČSSZ, PSSZ, odbory státní sociální podpory na území celé ČR. Místní šetření bylo provedeno ve 158 případech.

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank (kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech u zjišťovaných dlužníků nejsou), na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V průběhu roku 2014 bylo vydáno 40 exekučních příkazů v celkové výši 184,68 tis. Kč. Vymoženo bylo ve 29 případech v objemu 56,19 tis. Kč, tj. 73 % z počtu exekučních příkazů.

Dne 6.1.2012 bylo postoupeno právnímu odboru 7 pohledávek v celkové výši 726 tis. Kč se žádostí o vypracování návrhu na výkon rozhodnutí soudem a dne 2.10.2013 byla u všech pohledávek  nařízena exekuce.

Obecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Je velmi problematické a složité vymáhat dlužné částky. Nejlépe se osvědčuje přímý kontakt s dlužníky, či jejich okolím a soustavná práce s poplatníky.

 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 64.050,91 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 60.000,00
 tis. Kč, což je 106,75 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl. m. Prahy. 

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 35.274,65 tis. Kč, což představuje 86,95 % upraveného rozpočtu. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

 

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 18.739,85 tis. Kč, což je 62,72 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a z podílu na zisku a dividend ve výši 17.123,89 tis. Kč. Jedná se o úroky z běžných účtů, ale především se zde promítá hospodaření s finančními prostředky formou tzv. „správy aktiv“. Nižší příjmy byly způsobeny neustálým klesáním úrokových sazeb na běžných účtech a z nich plynoucí úrokové zhodnocení. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů (s následným souvztažným navýšením provozního příspěvku) příspěvkových organizací ve školství ve výši 1.609,89 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (poplatky za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění) ve výši 6,07 tis. Kč.

 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

V tomto seskupení dosáhly příjmy celkové výše 3.403,07 tis. Kč a je zde mimo jiné zahrnuto „Finanční vypořádání mezi Městskou částí Praha 6, státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2013“ ve výši 1.171,63 tis. Kč, kdy byly prostředky odváděny na účet hlavního města Prahy v průběhu sledovaného období.

Vlastní příjmy tohoto seskupení pak tvoří přijaté sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí. Celkem byly v roce 2014 přijaty sankční platby ve výši 2.308,83 tis. Kč. Tato částka je tvořena součtem vymožených pokut, vydaných trestních pokutových bloků a nákladů řízení.

Ostatní příjmy byly tvořeny vratkami transferů v rámci finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 ve výši 2.254,02 tis. Kč (z toho činí vratka nespotřebovaného provozního příspěvku od PO Pečovatelská služba 1.408,82 tis. Kč, od PO Léčebna dlouhodobě nemocných 608,55 tis. Kč a od PO ve školství 236,65 tis. Kč). Částka ve výši 11,85 tis. Kč zahrnovala splátky dávek sociální péče za období let  2010 - 2011.

 

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto seskupení v celkové výši 13.131,73 tis. Kč tvoří finanční dary v celkové výši 12.475,64 tis. Kč, zejména pak od Letiště Praha a.s., a to: v rámci grantového programu „Otevřený svět“ na podporu jazykové vzdělanosti žáků základních škol ve výši 4.000,00 tis. Kč a na financování oprav komunikací a v souladu s uzavřenou „Rámcovou smlouvou“ na výdaje spojené s péčí o veřejnou zeleň ve výši 3.797,07 tis. Kč. Současně obdržela MČ od Letiště Praha a.s  peněžitý dar na blokové čištění komunikací na území MČ Praha 6 ve výši 350,00 tis. Kč. Dále se pak jedná o finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími (rodiče žáků příslušných škol), jimiž přispívají na platy nadlimitních učitelů pro třídy s prvky waldorfské pedagogiky, na asistenta pedagoga projektu „Začít spolu“, na pedagogy programu „Montessori“ a na „zkvalitnění anglického jazyka“ v celkové výši 1.498,32 tis. Kč. Další peněžité dary obdržela MČ Praha 6 od zastupitelských úřadů na projekt „Květinové záhony“ ve výši 95,00 tis. Kč, od nadace Depositum Bonum pro ZŠ nám. Svobodu dar na podporu vzdělávání ve výši 67,00 tis. Kč, od města Záhřeb v rámci zlepšování česko-chorvatských vztahů dar na instalaci pomníku Nikoly Tesly ve výši 706,94 tis. Kč, na revitalizaci zeleně od společnosti Intercora 150,00 tis. Kč, od společnosti Veřejné zakázky s.r.o. dar na rozvoj městské části ve výši 250,00 tis. Kč a byly převedeny z depozitního účtu MČ prostředky ve výši 1.561,31 tis. Kč, které obdržela MČ Praha 6 v roce 2004 od společnosti Europolis Hadovka s.r.o. jako dar na podporu mládeže a podporu kultury.

Ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 656,09 tis. Kč jsou tvořeny vratkami z let minulých za náklady v rámci zajištění sociálních pohřbů včetně poskytnuté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zajištění sociálních pohřbů (62,97 tis. Kč), poskytnutá dotace z Ministerstva zemědělství na ochranu zvířat – umístění 2 psů do útulku (18,44 tis. Kč), vyúčtováním záloh za služby
a energie, za dobropisy předplatného tisku a odborných publikací, za stravování seniorů ve školních jídelnách a za vodné v parcích. 

Kapitálové příjmy

Plnění kapitálových příjmů bylo za sledované období v celkové výši 15.390,00 tis. Kč, což je 150,44 % upraveného rozpočtu. MČ Praha 6 obdržela finanční dary na pořízení dlouhodobého majetku od společností IVG ČR s.r.o. na „Rekonstrukci sportovního areálu u ZŠ Dědina“ ve výši 10.000 tis. Kč, od Nadačního fondu Rusko - České smíšené obchodní komoryna zhotovení busty A.S. Puškina ve výši 230 tis. Kč, od BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o. na parkové úpravy v souvislosti s „Výstavbou centra Bořislavka“ ve výši 5.000 tis. Kča od PALACE ENGEL ESTATE dar ve výši 160 tis. Kč na investiční akci „Rozšíření křižovatky Evropská x Vokovická“. 

 

Třída 04 – Přijaté dotace

           

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností Městské části
Praha 6“. Dotační vztahy byly celkově plněny ve výši 614.126,62 tis. Kč, což je 99,05 % upraveného rozpočtu.           

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 81.419,10 tis. Kč, což je 99,54 % upraveného rozpočtu. Z této částky připadá na finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky částka ve výši 62.021,00 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci určenou na výkon státní správy.

Dále Městská část Praha 6 obdržela účelově určené finanční prostředky na „úhradu výdajů vzniklých s výkonem sociálně – právní ochrany dětí“ ve výši  7.220,00 tis. Kč, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ve výši 3.201,12 tis. Kč, na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do zastupitelstev hl. m. Prahy a MČ částku 3.147,60 tis. Kč, na „zajištění bydlení azylantů“ částku ve výši 186,00 tis. Kč,  na podporu poskytování sociálních služeb (průtoková dotace z MPSV pro LDN a Pečovatelskou službu Prahy 6) ve výši 3.885,70 tis. Kč,  na úhradu výdajů v rámci zajišťování výkonu pěstounské péče ve výši  1.680,00 tis. Kč, na podporu integrace cizinců pro ZŠ Marjánka ve výši 51,82 tis. Kč a dotaci obdrženou prostřednictvím Úřadu práce určenou na „Aktivní politiku zaměstnanosti“ v rámci uzavíraných krátkodobých dohod mimo pracovní poměr v organizační složce PRO 6  ve výši 25,86 tis. Kč. 

Neinvestiční dotace od obcí

V tomto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 323.276,29 tis. Kč, z toho v rámci souhrnného dotačního vztahu finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 287.882,00 tis. Kč, což je 100,00 % upraveného rozpočtu.

Dále Městská část Praha 6 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelové neinvestiční dotace na: „Údržbu plastik“ ve výši 6,20 tis. Kč, na „Prevenci kriminality“ 250,00 tis. Kč, na I. Program „Zdravé město 2014“ 78,00 tis. Kč, na granty v „Sociální oblasti“ 1.220,00 tis. Kč, na „Integraci žáků“ 12.124,90 tis. Kč, na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ 100,00 tis. Kč, na navýšení mzdových prostředků zaměstnanců ve školství“ 6.206,40 tis. Kč, na 2. Program „Podpory vzdělávání nadaných dětí“ 193,00 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ 50,00 tis. Kč, na „Problematiku bezdomovectví“ 34,00 tis. Kč a na nákup „Sportovního vybavení“ pro ZŠ Marjánka ve výši 20,00 tis. Kč. Na projekty schválené v rámci operačního programu „Adaptabilita“ obdržela MČ Praha 6 pro ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 na zkvalitnění a modernizaci výuky znevýhodněných žáků a pro ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek na vytvoření psychologicko-speciálněpedagogicko-asistenského centra neinvestiční dotaci – spolupodílem z EU a z rozp. hl .m. Prahy částku 1.361,50 tis. Kč. Poskytnutá účelová dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byly MČ poskytnuta ve výši 6.454,00 tis. Kč. Součástí tohoto seskupení je vratka 100% podílu na celkové daňové povinnosti z daně příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2013 ve výši 87.135,29 tis. Kč.

Oproti tomu Městská část Praha 6 zaslala dle uzavřených smluv finanční prostředky prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy ve  výši 79.500,00 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje) TSK hl.m. Prahy, určené na realizaci tzv. „Chodníkového programu“. Dále byly Městské části Praha – Nebušice v rámci grantového řízení převedeny finanční prostředky ve výši 339,00 tis. Kč pro Centrum sociálních služeb Nebušice .           

Převody z vlastních fondů a ze zdaňované činnosti

V rámci tohoto seskupení byly převedeny do rozpočtu MČ Praha 6 finanční prostředky ze  „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ v celkové výši 201.300,00 tis. Kč (dle schváleného rozpočtu na rok 2014). 

Investiční dotace od obcí

V rámci tohoto seskupení obdržela MČ Praha 6 z rozpočtu hl. m. Prahy dotaci na akci „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“ ve výši 15.000,00 tis. Kč. V rámci operačního programu „Životní prostředí – prioritní osa 4 – zkvalitnění nakládání s odpady“ obdržela MČ prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy investiční transfer na akci „Vybudování podzemních kontejnerů“ ve výši 1.019,10 tis. Kč a v rámci financování projektu z operačního programu „Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie“ na akci „MŠ Na Okraji – energetické úspory“ investiční transfer ve výši 1.062,13 tis. Kč.

Oproti tomu, zaslala Městská část Praha 6 dle uzavřených smluv prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy finanční prostředky v celkové výši 8.950,00 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje) pro TSK hl. m. Prahy. Tyto prostředky byly určeny na realizaci „Technologie úsekového měření“ ve výši 3.600,00 tis. Kč, na „Bezbariérová úprava přechodu pro chodce – Evropská, Červený vrch“ ve výši 1.900,00 tis. Kč, dále na „Rekonstrukci tramvajové zastávky U Kaštanu“ ve výši 1.500,00 tis. Kč a na realizaci akce „Vybudování prahu Sušická x Nad Komornickou“ ve výši 1.950,00 tis. Kč. 

 

Třída 08 – Financování 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují finanční operace a  zapojení finančních prostředků do rozpočtu (170.000,00 tis. Kč)  uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Na položce 8115 jsou promítnuty převody finančních prostředků mezi vlastními účty MČ Praha 6 a zapojení prostředků z rezervního fondu do rozpočtu MČ Praha 6 za rok 2014 ve výši 160.000,00 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_14_prijmy ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz