Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 ›› Příspěvkové organizace v roce 2014 ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace v roce 2014

Příspěvková organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 

Hospodaření příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Praze 6 skončilo dle  účetních  výkazů za rok 2014 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

k 31.12. 2014

% pln.

k uprav.FP

Výnosy celkem

41.126

47.249

47.450

100,43

v tom: zdravotní pojišťovny

38.870

44.457

44.603

100,33

           rezervní fond, FRIM

900

900

900

100,00

           ostatní výnosy

2.256

2.792

2.847

101,97

Náklady celkem

51.095

51.103

51.103

100,00

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

-9.969

-3.854

-3.653

94,78

Neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6

9.969

3.854

3.854

100,00

Investiční příspěvek od MČ Praha 6

0

0

0

0

Investiční fond

700

700

700

100,00

 

Neinvestiční příspěvek pro LDN byl zřizovatelem schválen pro rok 2014 ve výši 9.970 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 3.854,00 tis. Kč, tj. 38,66 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání je způsobeno tím, že organizace požádala v prosinci 2014 o úpravu finančního plánu z důvodu zvýšení výnosů (navýšení sazeb od zdravotních pojišťoven). Z tohoto důvodu nebyl LDN finanční příspěvek zaslán v plné výši.

 Na celkově dosažených výnosech ve výši 47.450 tis. Kč, tj. 100,43 % se projevily především platby od zdravotních pojišťoven (44.603,00 tis. Kč). V ostatních výnosech (2.847,00 tis. Kč) jsou zahrnuty tržby od pacientů na zdravotnických lůžkách ve výši 273,00 tis. Kč (doplatek z roku 2013), tržby od klientů na sociálních lůžkách včetně příspěvku na péči ve výši 1.446,00 tis. Kč, úroky z bankovních účtů ve výši 7,00 tis. Kč, tržby od pracovního úřadu za prohlídky  ve výši 1,00 tis. Kč, zapojení Fondu rezerv investičního majetku ve výši 900,00 tis. Kč a dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální lůžka ve výši 220,00 tis. Kč.

Příjmy z peněžitých darů činily v roce 2014 částku 495,00 tis. Kč a jednalo se o dary od pacientů, jejich příbuzných či známých složených na darovací účet organizace.

Příspěvková organizace ve sledovaném období vykázala náklady ve výši 51.103,00 tis. Kč, z toho spotřebované nákupy činily 15.156,00 tis. Kč, služby 6.736,00 tis. Kč, osobní náklady 28.720,00 tis. Kč, ostatní finanční náklady 87,00 tis. Kč, daně a poplatky 15,00 tis. Kč a odpisy 389,00 tis. Kč.

K 31.12.2014 vykázala příspěvková organizace LDN nespotřebovaný neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6 ve výši 201.324,93 Kč a tato částka bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

K 31.12.2014 vykazuje léčebna závazky ve výši 9.496,97 tis. Kč (nezaplacené faktury dodavatelům ve splatnosti 1.313,29 tis. Kč, nevyplacené mzdy včetně povinných odvodů za měsíc prosinec 2.602,05 tis. Kč, částka 460,11 tis. Kč jsou soukromé peníze pacientů evidované na depozitním účtu, na dohadných účtech pasivních - energie 1.047,52 tis. Kč a přijatá záloha na dotaci MPSV a ÚMČ 4.074,00 tis. Kč). Pohledávky činí 4.898,78 tis. Kč, z toho jsou 982,65 tis. Kč neproúčtované provozní zálohy (voda, energie, plyn), 12,45 tis. Kč je dluh pacientů na zdravotnických a sociálních lůžkách, částka 3.872,68 tis. Kč je na dohadných účtech aktivních na dotaci MPSV a ÚMČ a 31,00 tis. Kč je nesplacený zůstatek poskytnutých půjček z Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014 činil 6.428,38 tis. Kč, z toho účelové fondy 949,76 tis. Kč (rezervní fond 294,86 tis. Kč, FKSP 55,91 tis. Kč, fond investičního majetku 598,99 tis. Kč), depozitní účet (cizí peníze) 460,11 tis. Kč a běžný účet 5.018,51 tis. Kč. 

           

Příspěvková organizace Pečovatelská služba

Hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba  Prahy 6 skončilo dle účetních  výkazů za rok 2014 s tímto výsledkem: 

Ukazatel 

/v tis. Kč/          

schválený finanční plán

upravený finanční plán

skutečnost

k 31.12.2014

% pln.

k UR

Výnosy celkem

4.600,00

4.600,00

4.929,51

107,16

v tom: za poskytované služby

4.575,00

4.575,00

4.919,55

107,53

           úroky

25,00

25,00

9,96

39,84

           ostatní výnosy

0

0

0

0,00

Náklady celkem

19.100,00

20.340,00

19.590,33

96,31

Hospodářský výsledek bez neinvestičního  příspěvku

 

-  14.500,00

 

-  15.740,00

 

-  14.660,82

 

93,14

Neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6

12.000,00

9.065,00

9.065,00

100,00

Neinvestiční dotace MPSV

2.500,00

6.175,00

6.223,70

100,79

Neinvestiční dotace od MČ Praha 6

-

500,00

500,00

100,00

Investiční fond

500,00

                   - 

-

-

 

Neinvestiční příspěvek pro Pečovatelskou službu Prahy 6 byl zřizovatelem schválen pro rok 2014 ve výši 12.000 tis. Kč a v rámci úpravy finančního plánu snížen na 9.065 tis. Kč. Úprava finančního plánu PO schválila Rada městské části svým usnesením č. 3239/14 dne 14.5.2014. Příspěvek od zřizovatele byl snížen na základě poskytnuté neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6.223,70 tis. Kč (plánováno 2.500,00 tis. Kč) určené na poskytování sociálních služeb. Současně byl zvýšen příspěvek na provoz od zřizovatele o 1.240,00 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů organizace (navýšení objemu prostředků na platy včetně zákonného pojištění, pořízení nových PC a serveru, nákup rehabilitačního zařízení).

K 31.12.2014 vykázala příspěvková organizace PS nespotřebovaný neinvestiční příspěvek od MČ Praha 6 ve výši 1.127.875,08 Kč a tato částka bude odvedena v rámci finančního vypořádání zpět do rozpočtu zřizovatele.

Vykazované plnění výnosů ve výši 4.929,51 tis. Kč tj. 107,16 % tvoří úhrady za úkony pečovatelské služby – poskytování pečovatelské služby v rodinách s dětmi a s těžce zdravotně postiženými dětmi, poskytování pečovatelské služby seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům v domácnostech a v Domech s pečovatelskou službou a zabezpečení provozu azylového domu s poradenskou péčí o tyto klienty. Od roku 2010 organizace zajišťuje kulturní a zájmové činnosti v nově zřízeném „Komunitním seniorském centru“.

Čerpané náklady ve výši 19.590,33 tis. Kč, tj. 96,31 % upraveného finančního plánu zahrnují pravidelné, opakující se platby nutné pro zajištění chodu organizace. Jedná se o spotřebu materiálu ve výši 365,75 tis. Kč, spotřebu energie ve výši 28,76 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 145,44 tis. Kč, cestovné ve výši 85,48 tis. Kč, náklady na reprezentaci ve výši 10,00 tis. Kč, ostatní služby ve výši 1.031,54 tis. Kč, mzdové náklady včetně zákonného pojištění ve výši 17.497,75 tis. Kč a odpisy a náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 425,61 tis. Kč.

Zůstatek finančních prostředků  na bankovních účtech  k 31.12.2014 činil 8.809,19 tis. Kč, z toho účelové fondy 2.425,97 tis. Kč (rezervní fond 628,78 tis. Kč, fond investičního majetku 1.705,71 tis. Kč, FKSP 91,48 tis. Kč), běžný účet 5.217,67 tis. Kč a jiné běžné účty 1.165,55 tis. Kč. 

Příspěvkové organizace ve školství

 

ZŠ a MŠ Bílá – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 10.437,31 tis. Kč)

Organizace v roce 2014 hospodařila podle finančního plánu. V daném období si organizace pořídila zejména tento neinvestiční majetek: počítače (149,40 tis. Kč), 20 ks tabletů + pouzdra (261,91 tis. Kč), mobilní telefon (17,00 tis. Kč), 4 ks katedry (37,46 tis. Kč), 2 stoly a kancelářské křeslo (19,52 tis. Kč). Dále škola uhradila malířské a zednické práce ve výši 444,54 tis. Kč, revize elektro (73,02 tis. Kč), opravu hromosvodů (32,85 tis. Kč), opravu oken a rolet (63,81 tis. Kč) atd.

Organizace zapojila během roku 2014 Rezervní fond (783,30 tis. Kč) na vybavení učeben, cestovné, výuku v AJ, Investiční fond (1.074,69 tis. Kč) převážně na úhradu interaktivních tabulí 498,19 tis. Kč, FKSP (273,71 tis. Kč), Fond odměn (117,60 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků, provozování bufetu a kroužky. Zisk z doplňkové činnosti činí 296 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ Červený vrch – čerpání 99,9 % (neinvestiční příspěvek 12.173,06 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 rovnoměrně, bez větších odchylek. Z neinvestičního majetku si škola pořídila především dataprojektory (235,42 tis. Kč), boxy na dobíjení tabletů (46,34 tis. Kč), tablety (476,87 tis. Kč), skříňové sestavy (149,98 tis. Kč) a switche WIFI sítě (212,58 tis. Kč). Z nákladů na opravy a udržování byla realizována výměna umyvadel 78,41 tis. Kč, položení nového lina (75,20 tis. Kč), malování (98,27 tis. Kč) a stavební práce (52,00 tis. Kč). Organizace dále zapojila během roku Rezervní fond (144,51 tis. Kč) na úhradu cestovného, za náklady na učební pomůcky, atd. Dále zapojila Investiční fond  (1.473,01 tis. Kč) na nákup klimatizace, stavbu altánu a elektrický multifunkční kotel ŠJ a FKSP (227,97 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, poskytování obědů cizím strávníkům, poskytování služeb v oblasti vedení kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 298 tis. Kč.

 

ZŠ Dědina – čerpání 99,5 % (neinvestiční příspěvek 8.685,74 tis. Kč)

Vyšší čerpání je na položce služeb, vyšší náklady na opravy udržování. Škola si v roce 2014 pořídila notebook (11,84 tis. Kč), projektor (75,59 tis. Kč), tablety pro žáky (550,33 tis. Kč) a 2 ks tabule (38,07 tis. Kč). Na opravy a udržování bylo čerpáno zejména opravu stropu (197,60 tis. Kč), opravu kopírek (41,00 tis. Kč) a opravu školního rozhlasu (19,70 tis. Kč). Z fondů byl zapojen FKSP ve výši 141,11 tis. Kč na příspěvek na stravování zaměstnanců, kulturní účely, penzijní připojištění a životní a pracovní jubilea. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, poskytování obědů cizím strávníkům a vedení kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 85 tis. Kč.

 

ZŠ Emy Destinnové – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 14.137,70 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 rovnoměrně. Organizace si v roce 2014 pořídila digestoř do ŠJ (25,00 tis. Kč), počítače (517,00 tis. Kč), PC stoly (103,00 tis. Kč) a zařízení do MŠ (589,00 tis. Kč). Výdaje na opravy a udržování bylo čerpáno především na elektroinstalační práce (184,00 tis. Kč), zámečnické práce (21,00 tis. Kč), opravy dataprojektorů (19,00 tis. Kč) a opravy robotu ŠJ (18,00 tis. Kč). Organizace dále zapojila během roku Rezervní fond ve výši 271,72 tis. Kč na učební pomůcky, cestovné, školení pedagogů a další služby, Investiční fond ve výši 1.296,90 především na odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 597 tis. Kč
a FKSP ve výši 324,33 tis. Kč. Škola provozuje doplňkovou činnost, a to podnájem prostor a stravování zaměstnanců speciální školy a cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 281 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ Hanspaulka – čerpání příspěvku 99,5 % (neinvestiční příspěvek 10.653,37 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 rovnoměrně, bez větších odchylek.  Organizace v daném období koupila pro potřeby MŠ 2 myčky nádobí (27,66 tis. Kč), plošnou zahradní dekoraci (5,23 tis. Kč) a čističku vzduchu (44,58 tis. Kč) a do ZŠ pořídila 16 tabletů (142,30 tis. Kč), digitální kameru (11,13 tis. Kč), molitanové sestavy 4 ks pro ŠD (44,94 tis. Kč) a šatní skříňky (27,57 tis. Kč). Výdaje za opravy byly čerpány v MŠ na vyčištění zóny u vchodu do budovy (17,80 tis. Kč) a v ZŠ na malování (36,46 tis. Kč), opravy parapetů (36,30 tis. Kč), na opravu kamerového systému (28,35 tis. Kč) a opravu hořáku v kotelně (11,22 tis. Kč).

Škola zapojila Rezervní fond ve výši 1.122,09 tis. Kč na výdaje projektu OPPA, počítačové vybavení, obměnu učebnic a drobné odměny pro děti atd., Investiční fond ve výši 111,90 tis. Kč na krouhač zeleniny do školní kuchyně, Fond odměn ve výši 113,50 tis. Kč a z FKSP bylo čerpáno 212,54 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a pořádá kroužky pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 297 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ J. A. Komenského – čerpání 99,4 % (neinvestiční příspěvek 5.491,73 tis. Kč)

Organizace v roce 2014 hospodařila podle plánu. Škola v daném období zapojila Rezervní fond (180,83 tis.Kč) na úhradu cestovného, nákup DHIM, ostatní služby a software, učebnice a učební pomůcky, Investiční fond (376,88 tis. Kč), který byl čerpán na videovrátník a interaktivní tabuli a FKSP (61,63 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 299 tis. Kč.

 

ZŠ Marjánka – čerpání 99,7 % (neinvestiční příspěvek 7.574,82 tis. Kč)

Organizace si v daném období zakoupila PC sestavy (45,00 tis. Kč), kancelářské židle (35,00 tis. Kč), katedru (26,00 tis. Kč) atd. Čerpání výdajů na opravy a udržování bylo za opravu školního nábytku a dveří (35,00 tis. Kč), opravy ÚT a osvětlení v učebnách (12,00 tis. Kč) a přípojku vody ŠJ (10,00 tis. Kč). Z fondů škola zapojila Fond odměn (202,39 tis. Kč), Investiční fond (417,08 tis. Kč), Rezervní fond (411,11 tis. Kč) a FKSP a to ve výši 175,98 tis. Kč na příspěvky na stravné, penzijní připojištění a kulturní akce. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště, provozování kroužků a stravování cizích strávníků. Zisk z doplňkové činnosti činí 293 tis. Kč.

 

ZŠ Na Dlouhém lánu – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 7.546,28 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo v roce 2014 rovnoměrně. Organizace v daném období pořídila tablety a PC (740 tis. Kč) a 8 PC pro montesorri (137,00 tis. Kč), PC pro MŠ (17,00 tis. Kč) a 6 PC (108,00 tis. Kč).  V roce 2014 byla provedena oprava kanalizace (21,00 tis. Kč), malování (50,00 tis. Kč), oprava terasy (15,00 tis. Kč) a oprava ŠJ (25,00 tis. Kč), čištění marmolea (39,00 tis. Kč) atd. Škola zapojila Rezervní fond (216,76 tis. Kč), Investiční fond (368,36 tis. Kč) a FKSP (76,39 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a hřiště. Zisk z doplňkové činnosti činí 295 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ Antonína Čermáka – čerpání 99,8 % (neinvestiční příspěvek 6.903,41 tis. Kč)

Organizace si v roce 2014 pořídila 27x PC (414,00 tis. Kč), MacBook (34,00 tis. Kč), Wifi Aruba (26,00 tis. Kč), 2x tablet (24,00 tis. Kč), 2x sedák (30,00 tis. Kč), iphone (15,00 tis. Kč), 2x tabule (38,00 tis. Kč), mrazák (10,00 tis. Kč) a zdroj do fyziky (10,00 tis. Kč). Na opravy a udržování bylo čerpáno na malování (29,00 tis. Kč), elektroopravy (19,00 tis. Kč), údržbu pro ŠJ (10,00 tis. Kč) atd. Škola zapojila Rezervní fond (518,92 tis. Kč) na nákup učebních pomůcek, DHIM, cestovné a ostatní služby, Investiční fond (611,08 tis. Kč) na server, odvod do rozpočtu zřizovatele, Fond odměn (67,88 tis. Kč) a FKSP (133,16 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 297 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 – čerpání příspěvku 99,7 % (neinvestiční příspěvek 9.000,88 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo rovnoměrně bez větších odchylek. V daném období škola zakoupila 11x notebook (177,96 tis. Kč), interaktivní tabule (141,46 tis. Kč) a 5x dataprojektor (177,50 tis. Kč). V roce 2014 byly uhrazeny výdaje zejména na opravu suterénu (253,00 tis. Kč), opravu topného systému v MŠ (104,64 tis. Kč) a malování (115,76 tis. Kč). Organizace ve sledovaném období zapojila Rezervní fond (676,34 tis. Kč) na pracovní cesty, kulturní akce a OPPA, Investiční fond (145,00 tis. Kč) na nákup interaktivní tabule a serveru a také zapojila FKSP (212,00 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem nebytových prostor školy a provoz školního bufetu. Zisk z doplňkové činnosti činí 74 tis. Kč.

 

ZŠ Norbertov – čerpání 99,6 % (neinvestiční příspěvek 4.853,42 tis. Kč)

Škola v roce 2014 zakoupila zejména 29x iPad (436,21 tis. Kč), 20x PC (156,53 tis. Kč) a 12 ks sestav nábytku (82,76 tis. Kč). Na opravy a udržování bylo vyčerpáno na pokládku PVC (97,50 tis. Kč), malování (60,20 tis. Kč) a na opravu, servis a revizi výtahů (91,00 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (254,29 tis. Kč) na cestovné, vybavení a učební pomůcky, Investiční fond (279,75 tis. Kč) na nákup interaktivní tabule a varného kotle do ŠJ, Fond odměn (82,44 tis. Kč) a dále FKSP (88,51 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, vedení kroužků, stravování cizích strávníků a provize za prodejní automat. Zisk z doplňkové činnosti činí 97 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny - jih – čerpání příspěvku 98,9 % (neinvestiční příspěvek 5.740,85 tis. Kč)

Z neinvestičního majetku si škola pořídila trezory, křovinořez, boiler do ŠJ, mapy, obrázkovou abecedu, plachtu na pískoviště, dataprojektory a pračku v celkové výši 169,30 tis. Kč. Čerpání výdajů na opravy a udržování proběhlo na opravy soc. zařízení, opravu větrání v hale, opravu střech, výměnu oken ve 4 třídách, opravu tlakové pánve v ŠJ a servis interaktivní tabule v celkové výši 604,14 tis. Kč. Škola zapojila Rezervní fond (72,93 tis. Kč), Investiční fond (355,09 tis .Kč) na 3 ks interaktivních tabulí a FKSP ve výši 158,72 tis. Kč na stravné zaměstnancům, kulturu, tělovýchovu a sport. Škola provozuje doplňkovou činnost a to především podnájem nebytových prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 710 tis. Kč.

 

ZŠ Petřiny – sever – čerpání 99,6 % (neinvestiční příspěvek 7.598,38 tis. Kč)

Organizace v roce 2014 nakoupila zejména 35 ks tabletů Lenovo (455,78 tis. Kč), 5 ks WiFi
(39,93 tis. Kč) a 1 ks tablet Lenovo (12,90 tis. Kč), interaktivní tabuli (39,33 tis. Kč), projektor Benq (38,28 tis. Kč). V daném období čerpala škola výdaje na opravy a udržování především na čištění kanalizace (65,90 tis. Kč), úpravu a údržbu školní zahrady (21,60 tis. Kč), malířské práce (18,95 tis. Kč) a opravu podlahové krytiny (43,15 tis. Kč), obložení stěn ve školní jídelně (151,64 tis. Kč) a stavební práce ve školní kuchyni (84,17 tis. Kč). Škola zapojila Rezervní fond (322,96 tis. Kč) na služební cestu ředitelky školy, učební pomůcky, Investiční fond (361,28 tis. Kč), Fond odměn (136,56 tis. Kč) a FKSP (110,84 tis. Kč) na příspěvek na stravování zaměstnanců a kulturní akce. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor, stravování cizích strávníků a  pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 252 tis. Kč.

 

ZŠ Pod Marjánkou – čerpání 99,8 % (neinvestiční příspěvek 8.998,09 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo rovnoměrně bez větších odchylek. Škola ve sledovaném období nakoupila především interaktivní tabule (161,29 tis. Kč), notebook (20,18 tis. Kč) a nábytek (29,56 tis. Kč). Částka 20,51 tis. Kč byla použita na opravy a udržování, konkrétně na opravu zvonků v ŠD a opravu REZ. Škola v průběhu roku zapojila Fond odměn (279,98 tis. Kč), Rezervní fond (72,37 tis. Kč) na ŠvP a na výjezd žáku na permanentku do ZOO a FKSP (176,59 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 286 tis. Kč.

 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – čerpání 99,5 % (neinvestiční příspěvek 8.810,10 tis. Kč)

Organizace v daném období pořídila především 4 ks notebooku (56,34 tis. Kč), kopírku  (32,74 tis. Kč), zabezpečovací systém (29,96 tis. Kč), dataprojektor (22,20 tis. Kč), box na tablety (19,03 tis. Kč) a nástěnný rozvaděč (14,41 tis. Kč). V daném období čerpala škola výdaje na opravy a udržování především na opravu závad el. rozvodů (46 tis. Kč) a opravu drtiče a myčky (23,11 tis. Kč). Organizace v průběhu roku zapojila Rezervní fond (49,77 tis. Kč) na pracovní cestu a pomůcky, Investiční fond (542,75 tis. Kč) na nákup kotle Vaillant atd. a FKSP (286,19 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 181 tis. Kč.

 

MŠ Fakultní – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 2.349,71 tis. Kč)

Ve sledovaném období nakoupila škola z neinvestičního majetku metodickou pomůcku Klokanův kufr (20,89 tis. Kč), policové skříně (12,94 tis. Kč). Výdaje na opravy a udržování byly čerpány na koberce vč. položení (81,17 tis. Kč), okenní žaluzie a parapety (32,80 tis. Kč). Organizace zapojila Fond odměn (53,50 tis. Kč), Rezervní fond (1,65 tis. Kč) na občerstvení a FKSP (38,33 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost - podnájmy. Zisk z doplňkové činnosti činí 56 tis. Kč.

 

MŠ Bubeníčkova – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.312,53 tis. Kč)

Mateřská škola v roce 2014 zakoupila z neinvestičního majetku zejména 3x tablet (22,47 tis.Kč), 1x notebook (13,60 tis. Kč), sušičku prádla (13,19 tis. Kč) a provedla opravu pískoviště ve výši 13,90 tis. Kč, výměnu vodovodního potrubí (20,57 tis. Kč), pořídila kryty topení (114,44 tis. Kč) a úpravy prostor hrubé přípravny zeleniny (78,29 tis. Kč). Škola zapojila z fondů Investiční fond (114,44 tis. Kč) a FKSP (33,00 tis. Kč) na stravování zaměstnanců. Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájem prostor a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 37 tis. Kč.

 

MŠ Čínská – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 3.822,01 tis. Kč)

Organizace v roce 2014 zakoupila 2 ks klimatizace a 2 ks Magic Boxů (255,95 tis. Kč). Výdaje na opravy a udržování byly čerpány na čistící zóny (72,91 tis. Kč), kryty topení (99,06 tis. Kč) a kácení stromů (40,97 tis. Kč). Škola zapojila v průběhu pouze FKSP ve výši 26,84 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor. Zisk z doplňkové činnosti činí 7 tis. Kč.

 

MŠ Charlese de Gaulla – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 242,23 tis. Kč)

Mateřská škola v daném období zakoupila z neinvestičního majetku karmu (10,23 tis. Kč)
a provedla revizi hasicích přístrojů (8,18 tis. Kč). Organizace zapojila v průběhu roku Fond odměn (32,70 tis. Kč) a FKSP (18,98 tis. Kč). Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 74 tis. Kč.

 

MŠ Jílkova – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.940,73 tis. Kč)

Mateřská škola hospodařila v roce 2014 podle plánu. Z neinvestičního majetku pořídila interaktivní rámeček (17,31 tis. Kč), stavebnici (13,92 tis. Kč), notebook (10,59 tis. Kč) a TV (8,88 tis. Kč). V daném období čerpala škola výdaje na opravy a udržování zejména na rekonstrukci školního bytu (279,56 tis. Kč).  Škola v daném období zapojila Rezervní fond (26,98 tis. Kč) na odvoz odpadu a dofinancování zahradní slavnosti a potravin na Příměstském letním táboře, Investiční fond (56,98 tis. Kč) a FKSP (37,42 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost – podnájmy prostor, zisk z doplňkové činnosti činí 28 tis. Kč.

 

MŠ Juárezova  – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 994,69 tis. Kč)

Organizace hospodařila s přidělenými prostředky rovnoměrně. Z neinvestičního majetku zakoupila MŠ hračky (30,76 tis. Kč), PC do ředitelny (23,50 tis.Kč), hudební nástroje (12,49 tis. Kč), dětské povlečení (14,04 tis. Kč) a tablet (12,00 tis. Kč). Výdaje na opravy a udržování byly čerpány zejména na malování MŠ (70,00 tis. Kč). Škola v daném období zapojila pouze FKSP (26,12 tis. Kč) na příspěvek na stravné, dary ŽJ a vzdělávání. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 55 tis. Kč.

 

MŠ Libocká – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 2.336,59 tis. Kč)

Mateřská škola hospodařila s přidělenými prostředky podle plánu. Organizace v daném období uhradila výdaje na nákup softwaru (5,13 tis. Kč) a 2 ks tabletu Lenovo (11,50 tis. Kč), 8 ks mobilních telefonů (99,40 tis. Kč), laminátor (9,06 tis. Kč) a kopírku (9,83 tis. Kč) a stavebnice (17,68 tis. Kč). Na opravy a udržování čerpala výdaje na opravu kombinovaného sporáku (8,01 tis. Kč) a opravu a výměnu zářivkových těles (5,87 tis. Kč). V průběhu roku zapojila MŠ pouze FKSP (35,14 tis. Kč) na stravování zaměstnanců a pohoštění na kulturní akci zaměstnanců. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy, příměstský tábor a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 65 tis. Kč.

 

MŠ Meziškolská – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.806,86 tis. Kč)

Škola v roce 2014 zakoupila komunikátor (23,60 tis. Kč), 2 nástěnky (12,91 tis. Kč) a vysavač (13,80 tis. Kč), skříně (16,45 tis. Kč) a PC (6,92 tis. Kč). V daném období čerpala škola z položky oprav především na úpravu zahrady po výstavbě (375,84 tis. Kč), chodník z parkoviště (60,25 tis. Kč) a založení záhonu u pískoviště (47,18 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (59,53 tis. Kč) a FKSP (25,18 tis. Kč). Zisk z doplňkové činnosti (podnájem prostor) činí 13 tis. Kč.

 

MŠ Motýlek – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.230,69 tis. Kč)

Škola ve sledovaném období uhradila výdaje na nákup myčky (14,00 tis. Kč), zahradní lavici (8,88 tis. Kč), molitanovou matraci (5,29 tis. Kč), MAGFORMERS Jumbo (14,90 tis. Kč). Na opravy a udržování čerpala škola zejména na výměnu krytů topení (148,57 tis. Kč), výměnu kotle ve služebním bytě (24,30 tis. Kč) a zastřešení části pískoviště (19,03 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond (70 tis. Kč) a FKSP (34,66 tis. Kč) na příspěvek na stravování zaměstnanců. Škola provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 53 tis. Kč

 

MŠ Na Dl. lánu – čerpání příspěvku 99,6 % (neinvestiční příspěvek 1.401,02 tis. Kč)

Čerpání finančních prostředků probíhalo rovnoměrně bez větších odchylek. Organizace v roce 2014 zakoupila především notebook (9,69 tis. Kč), PC (11,70 tis. Kč) a kuchyňský robot (18,66 tis. Kč), 6 ks videotelefonu (109,38 tis. Kč) a kameru k videotelefonům (19,43 tis. Kč). Výdaje na opravy a udržování byly použity na malířské práce (93,75 tis. Kč), obklady stěn do nových šaten (21,00 tis. Kč) a výměnu písku a impregnace hracích prvků (16,39 tis. Kč). Škola v daném období zapojila Investiční fond (188,88 tis. Kč), Rezervní fond (13,04 tis. Kč) a FKSP (21,91 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl 53 tis. Kč.

MŠ Na Okraji – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.331,04 tis. Kč)

Škola v průběhu roku uhradila výdaje na metodickou pomůcku – 3x Klokanův kufr (62,67 tis. Kč), myčku nádobí (13,00 tis. Kč) a drtič odpadu (23,72 tis. Kč), hmotný dar (116,64 tis. Kč) a interaktivní koberec vč. příslušenství (116,64 tis. Kč). Z položky opravy a udržování čerpala organizace výdaje na opravu soklu a venkovního schodiště (145,08 tis. Kč), topenářské práce (104,34 tis. Kč) a malířské práce (13,33 tis. Kč). Organizace v daném období zapojila Investiční fond (79,33 tis. Kč) na pořízení digestoře a také zapojila FKSP (35,99 tis. Kč) na dofinancování ŠvP, výuky AJ a výuky plavání. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 7 tis. Kč.

 

MŠ Parléřova – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.252,21 tis. Kč)

V daném období nakoupila MŠ hrnce do školní kuchyně (6,13 tis. Kč), pračku (10,00 tis. Kč), PC (15,52 tis. Kč). Z oprav a udržování byl uhrazen zejména nákup a kontrola hasicích přístrojů (11,83 tis. Kč), revize plynových zařízení (5,81 tis. Kč), malířské a lakýrnické práce (5,00 tis. Kč), údržba kuchyň. zařízení (6,12 tis. Kč) a úklidové práce (9,10 tis. Kč), malování (49,91 tis. Kč) a údržba marmolea (18,70 tis. Kč). Organizace požádala o odvod finančních prostředků z Investičního fondu (185,05 tis. Kč) do rozpočtu zřizovatele s následným souvztažným navýšením neinvestičních prostředků na nákup nového počítače, hygienických čistících potřeb, nákup kancelářských potřeb, výtvarného materiálu a nádobí do ŠJ atd. a dále zapojila FKSP (22,70 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 31 tis. Kč.

 

MŠ Sbíhavá – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.475,65 tis. Kč)

Mateřská škola hospodařila s přidělenými prostředky podle plánu. Z neinvestičního majetku MŠ pořídila 8 ks stolů (114,95 tis. Kč), skříňovou sestavu (25,24 tis. Kč), 2x notebook (19,26 tis. Kč), 2x tiskárnu (17,19 tis. Kč), 4x dětský mobilní box (45,66 tis. Kč). Čerpání na opravy a udržování proběhlo na výměnu plovoucí podlahy (54,73 tis. Kč). Mateřská škola zapojila Fond odměn (137,70 tis. Kč), Investiční fond (320,62 tis. Kč) a FKSP (31,05 tis. Kč) na stravování zaměstnanců a věcný dar k životnímu jubileu. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a provoz kroužku. Zisk z doplňkové činnosti činí 147 tis. Kč.

 

MŠ Šmolíkova – čerpání příspěvku 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.399,89 tis. Kč)

Organizace hospodařila v roce 2014 rovnoměrně s přidělenými prostředky. Výdaje na nákupy byly použity na učební pomůcky (29,04 tis. Kč) a skříň (8,89 tis. Kč). Z položky opravy a udržování čerpala škola pouze na revizi hromosvodu (10,70 tis. Kč), odstranění havárie na rozvodech teplé vody (9,80 tis. Kč), výměnu odpadního potrubí (89,61 tis. Kč), mytí oken (5,63 tis. Kč), na údržbu zeleně (12,56 tis. Kč) a opravu dřevěného obložení pískovišť (9,55 tis. Kč). Organizace zapojila  pouze FKSP ve výši 40,87 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 12 tis. Kč.

 

MŠ Terronská – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.650,78 tis. Kč)

Mateřská škola v daném období nakoupila PC do kanceláře vedoucí ŠJ (13,70 tis. Kč), nábytek (258,54 tis. Kč), mrazící skříň (21,80 tis. Kč) a provedla zejména opravu mlhoviště (48,74 tis. Kč). Škola zapojila fond odměn (169,48 tis. Kč), Investiční fond (40,00 tis. Kč), Rezervní fond (171,20 tis. Kč a FKSP (35,70 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy a pořádání kroužků. Zisk z doplňkové činnosti činí 231 tis. Kč.

 

MŠ Velvarská – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.852,60 tis. Kč)

Hospodaření školy probíhá rovnoměrně, toky finančních prostředků odpovídají průběhu posledních let a je vyrovnaný hospodářský výsledek za rok 2014. Škola v roce 2014 zakoupila počítačovou sestavu (14,56 tis. Kč), nábytek (43,27 tis. Kč), ozvučení (10,51 tis. Kč), vestavěnou troubu a desku (8,07 tis. Kč), notebook (13,78 tis. Kč), vozík (11,27 tis. Kč) a sestavu nábytku (20,39 tis. Kč). Organizace v daném období uhradila výdaje na opravu žaluzií (7,85 tis. Kč), opravu průlezky (6,93 tis. Kč) a údržbu zahrady (70,35 tis. Kč), opravu kolotoče (19,00 tis. Kč) a opravu stříšky (10,10 tis. Kč). Organizace zapojila Investiční fond (477,15 tis. Kč) a FKSP (44,73 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to pořádání kroužků pro děti. Zisk z doplňkové činnosti činí 295 tis. Kč.

 

MŠ Vokovická – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 920,53 tis. Kč)

Hospodaření mateřské školy bylo v roce 2014 vyrovnané. Škola zakoupila chladničku (7,34 tis. Kč) a keramickou pec (61,55 tis. Kč). Z položky opravy a udržování byly čerpány výdaje v celkové výši 97,27 tis. Kč, a to zejména na opravu sklepních prostor po havárii vody (28,91 tis. Kč), opravu nátěrů plotů tělovýchovného zařízení (28,80 tis. Kč), opravy instalace, telefonů a fasády (16,60 tis. Kč). Organizace zapojila FKSP ve výši 21,61 tis. Kč. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 22 tis. Kč.

 

MŠ Volavkova – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.242,05 tis. Kč)

Organizace v daném období zakoupila mobilní telefon (5,70 tis. Kč), monitor (7,04 tis. Kč), multifunkční tiskárnu (6,11 tis. Kč) a PC (12,98 tis. Kč). Škola provedla opravu drtiče (5,62 tis. Kč), opravu alarmu (5,51 tis. Kč), instalatérské práce – topení (10,12 tis. Kč), opravu schodiště ke kuchyni (179,93 tis. Kč), výměnu 16 ks krytů topení (168,80 tis. Kč). Z fondů škola zapojila v průběhu roku Fond odměn (27,50 tis. Kč), Investiční fond (195,81 tis. Kč) a FKSP (16,91 tis. Kč) na příspěvek na stravování zaměstnanců. Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 92 tis. Kč.

 

MŠ Waldorfská – čerpání 100,0 % (neinvestiční příspěvek 1.453,98 tis. Kč)

Hospodaření školy probíhá rovnoměrně, toky finančních prostředků odpovídají průběhu posledních let a je vyrovnaný hospodářský výsledek za rok 2014. Organizace ve sledovaném období zakoupila tiskárnu (9,20 tis. Kč), mrazák (4,78 tis. Kč), kancelářské židle (11,63 tis. Kč), notebook (19,13 tis. Kč) a sekačku (5,99 tis. Kč). Na opravy a údržbu čerpala zejména na zahradnické práce (21,15 tis. Kč), malování (70,00 tis. Kč), rekonstrukci klubíku (27,00 tis. Kč), nátěr plotů (23,00 tis. Kč), stavební úpravy (23,00 tis. Kč) a výrobu dveří (37,00 tis. Kč). V daném období mateřská škola zapojila Investiční fond (57,24 tis. Kč), Rezervní fond (88,02 tis. Kč) a FKSP (32,35 tis. Kč). Organizace provozuje doplňkovou činnost a to podnájem prostor školy. Zisk z doplňkové činnosti činí 25 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_14_prispevky ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz